UT ALDE NOTULEN.

Ut de rige "âlde notulen" dizze kear de gearfetting fan de "notulen van de Algemeene Ledenvergadering van de Ver. "Dorpsbelang" gehouden op 4 Februari 1936 bij J. Miedema, alhier."

"De voorzitter den heer W. Spoelhof opent de vergadering met een woord van welkom aan de talrijke aanwezigen en hoopt weer op een prettige vergadering te mogen rekenen."

Hij jout it wurd oan de skriuwer en de ponghâder en dan is der bestjoersferkiezing.

"Daar er geen voorstellen op de agenda stonden werd thans over gegaan naar de Rondvraag Punt Rondwaag werd druk gebruik van gemaakt.
1. S. Sidenus pleit voor de Geitenfokver. om een kleine subsidie te verlenen.
De voorzitter stelt de verg. voor daar niet verder op in te gaan.
Ligt niet op de weg van Dorpsbelang.
2. S. Travaille zegt dat de bestrating om en bij zijn huis lang niet in orde is.
3. J. Nolles had heel wat te zeggen in 't belang van 't dorp, n.l. de straat bij J. Norder en B. Hoornstra.
-Haken en dreggen voor drenkelingen.
-"Borden" voor scholen.
-Verlichting Westerbuurt en n.l. een verkeersspiegel.
4. A. van Steinvoorn wil gaarne de holle boom voor den heer Dronrijp zien verdwijnen.
5. Vele leden klaagden over de slechte straatweg naar het station.

De voorzitter het woord nemende, zegt dat deze verschillende opmerkingen bij B en W aanhangig te maken, hopende op een gunstig resultaat.
Niemand meer het woord verlangende sluit de voorzitter de gezellige Vergadering."