UT ALDE NOTULEN

Ut de rige "âlde notulen" dizze kear de gearfeting fan de "notulen van de vergadering van leden van de vereeniging "Dorpsbelang" op vrijdag I5 Februari 1935 bij den heer J. Bok."

"De voorzitter den heer W. Spoelhof opent de vergadering met een woord van welkom aan de talrijke aanwezigen, en spreekt de hoop uit de agenda naar aller genoegen te kunnen afwerken."

Nei de iepening, de notulen fan de foarige fergadering, is ferslach fan de ponghâlder (IedentaI 216) en de bestjoersferkiezing, folget punt 5:
“Bij punt 5 van de agenda: voorstel bestuur om onze beide muziekvereenigingen "crescendo" en "de Bazuin” en de vereeniging "Ziekenhuisverpleging" een gift te geven , raakten de tongen los. Hier over wordt nogal breedvoerig gesproken ' maar hier over wil ik kort zijn.
De vereeniging "Crescendo" zaL ontvangen f. 25,--, "de Bazuin" f. 15,-- en de vereeniging "Ziekenhuisverpleging" f. 40,-- ineens.
Ook was een schrijven ontvangen van de Vereeniging "BewaarschooI".
Het ingekomen stuk werd door den heer P. Keuning nader toegelicht, om zoo mogelijk een subsidie voor het eerstvolgende jaar te mogen ontvangen.
Word in het bestuur opgemerkt, dat we geen jaarlijksche subsidies kunnen geven' en daarom de vergadering voor te stellen, voor het a.s. jaar, de Bewaarschool een gift te geven van f. 20-,--.
Het voorstel werd ondersteund en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De Rondvraag wenscht niemand het woord meer, alleen, de aanwezige afgevaardigden van "Crescendo" Jac. Zijlstra, van "de Bazuin" A. Terpstra, van de “Bewaarschool” P. Keuning, die allen mondeling het bestuur en de vergadering hun groote dank willen betuigen, van de geldelijke steun, dat aan hun adres is toegezegd.
Nienand meer het woord vragende, sluit de voorzitter deze gezellige vergadering.