UT ALDE NOTULEN.

Yn 'e de rige "įlde notulen,, dizze kear stikjes śt de "Notulen van devergadering van leden van Dorpsbelang op 12 Februari 1934 bij" Miedema”.
De notulen sette ta ein: "De opkomst "was bevredigend, 13 1eden hadden aan de oproeping gehoor gegeven.
De voorzitter de heer W. Spoelhof opent de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen.
Van de ruim 200 leden hadden er wel meer ter vergadering kunnen zijn.
De aanwezigen werden onthaald op 2 bonnen voor consumptie.
Hierna was het woord aan de secretaris.
De notulen van de vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd.
Een jaarverslagje werd voorgrelezen en de geheele vergadering was het zeer naar genoegen. “
Dan is it wurd oan ‘e ponghālder, dy ,t it ōfrūne jier f. 15,84 oerholden hat.
Der binne 220 leden.
Dan folget de bestjoersferkiezing.
Bepraat wurdt:
"Op de vorige vergaderingen werd herhaaldelijk aangedrongen om een kastje te makenn.
Thans wordt aan Louwenaar opgedragen een kastje te maken in ,t belang van allen.
Word besloten om voor de leden een minimumprijs van I0 cent en niet leden 5 of l0 cent meer te heffen per plakkaat.
Plakkaten voor politieken doeleinden is niet geoorloofd.
Verder word alles aan Louwenaar overgelaten voor de beschikte ruimte en de gelden te innen.
Word aangenomen voor 1 jaar op proef."
De fergadering is aI wer ta oan it rūnfreegjen:
"De rondvraag wordt geopend door E. Vogels om een subsidie toe te kennen aan de bewaarschool.
Omdat niet een officieel voorstel ter vergadering was, kon er niet over besloten worden.
Word opgemerkt een subsidie voor de muziektent te geven.
Wordt van de bestuurstafel afgewezen wegens hetzelfde feit.
Word verder weer de slechte gasverlichting op straat (te weinig lantaarns) en het vastrecht opgemerkt, maar de voorzitter zegt dat wij daar werkelijk zeer weinig aan kunnen doen.
De Directeur en de voorzitter, alsmede ook het hele bestuur, hebben die zaak wijd en breed bepraat, maar kwamen tenslotte overeen dat er ook op dat gebied een sluitende begroting moest zijn en het aantal Iantaarns moest worden beperkt.
Word opgemerkt om een leuning te maken bij het vondertje naar en vanaf de kamp.
Word door de voorzitter terecht op gewezen dat het pad niet aan ons is verhuurd, en zoodoende ligt de vonder ons voorloopig koud.
Niemand meer het woord wenschende, sluit de voorzitter deze gezellige vergadering.