Nijsgjirrich is i t "Jaarverslag 1933,, dat wat saken ut de notulen fan febrewaris 1933 dudliker makket.
" Bij besluit van H.H. Kerkvoogden der N.H. Kerk alhier, om de klok niet meer te doen luiden, ook al uit bezuinigingsoogpunten, kwam bij ons bestuur de Gedachte, om de kIok wel te doen luiden.
In de ledenvergadering was het voorstel v.d. Tol aangenomen om met een lijst te circuleren.
Staande de vergadering werden 4 commissies benoemd van 2 personen om met een lijst te loopen.
Hoofdzakelijk was de bedoeling deze: het ledental moest weer aangroeien.
Onze bedoeling werd niet onbeschaamt geIaten.
Om alle hoofden van gezinnen tot lid van onze vereeniging zien toe te treden viel niet mee, maar niet tegenstaande dat, hadden de commissies na deze rondgang het genoegen ongeveer 145 nieuwe leden te werven plus aan contanten werd gebeurd. f .13.10.
Zoodat onze vereeniging thans ongeveer 24O leden telt, kan aan de N.H.kerk een subsidie van f . 50. worden verstrekt.
De klok word weer 4 x per dag geluid, zeer ten genoege voor Iandvolk en school .
Onze hartelijke dank aan die commissies.
Den 11 Februari is een, schrijven van B en W ontvangen, dat de brug bij den Heer Vogels ligt in een weg, die staat op het provinciaal wegenplan.
Hiermede in verband, kan geen vernieuwing plaatshebben, mocht blijken dat reparatie noodig is dan zou dat geschieden.
Ten slotte een oproep aan aIlen, om schouder aan schouder te staan, in het belang van ons dorp Tzummarum.
Wij ondervinden van B en W aller medewerking.
Dat onze vereeniging groeie en bloeie”.