UT ALDE NOTULEN Ut de rige "âlde notulen”, dizze kear de gearfetting fan de "notulen van de vergadering gehouden op Woensdag 1 Februari 1933 bij den heer J. Bok.”,
"De voorzitter opent de vergadering en roept de aanwezigen welkom.
Behalve het bestuur hadden 21 Ieden aan de oproeping gehoor gegeven.,,
Dan folchje it foarlêzen fan de notulen fan de foarige fergadering, it ferslach fan de ponghâlder en de bestjoersferkiezing.
"Aftredende waren de heeren J. Jepma, S.J. Travaille en S. Harkema.
De aftredenden werden met groote meerderheid herkozen. De voorzitter het woord nemende, vroeg of ze de benoeming weer aannemen en alle drie heeren knikten met een Ja.
De voorz. feliciteerde de heeren met hun benoeming en stelt thans voor punt 4. van de agenda:
Klokluiden.
De heer van der ToI het woord hierover verkrijgende stelt voor niet een verplichting bij de begrafenisvereniging, maar met een lijst circuleren met een vrijwillige gave.
Na heen en weer gepraat, word het voorstel v.d. Tol in stemming gebracht, en word met algemene stemmen aangenomen.
Punt 5.
Opheffing pad naar de Vinkepôlle.
Word besloten de commissie bestaande uit de Heeren R. Spoelhof, Jac. de Beer en G. Korthof om die zaak te bespreken met de Gebr. Kloosterman.
Punt 6.
Bespreking vastrecht van ‘t gas.
Naar aanleiding van de besprekingen, krijgt het bestuur machtiging van de vergadering om bespreking met de raad van commissarissen.
De rondvraag word door Louwenaar geopend om de middagpost weer in te lasschen, alleen voor brieven en kaarten.
Word door de voorzitter opgemerkt " dat dit weI niets zal helpen,want verschillende groote steden zijn allen opgeheven.
Verder word weer over de brug bij Vogels gemopperd, voor de slechte ligging.
Word de secr. opgedragen er met B en W over te schrijven.”
Nei noch wat lytse saken: roept de Voorzitter de aanwezigen een hartelijk dank voor deze gezellige vergadering en sluit deze dan om 10 uur.”