UT ALDE NOTULEN

Dizze kear nijsgjirriche saken út de…..
"Notulen van de vergadering, gehouden op 6 Februari 1932 bij ,J, Miedema. "
It begjin is frijwat gelyk oan foargeande jierren:
"de opkomst van de leden had beter gekund, slechts 6 leden hadden aan de oproeping gehoor gegeven "
Nei de iepening fan de foarsitter, folget it ferslach fan de notulen fan foarich jier' mar…..
"Een jaarverslag lias er niet gemaakt, daar er maar heel weinig in dat jaar is gebeurd, n.l. een paar lantaarns geplaatst. "
De ponghálder hat f.44,44 oerholden en hat in banksaldo fan f" 149,68.
"Dan volgt bestuursverkiezing. Aftr- de Heeren Vogels en W. Spoelhof.
De heeren werden ook weer met flinke meerderheid van stemmen herkozen.
Een teken dat ze niet gemist kunnen worden".
Oer de brêge bij Fongers wurdt praten, mar ek oer it beteljen fan belesling:
"Verder word door G. de Jong opgemerkt om de Rijksbelasting te betalen op het postkantoor en niet meer bij de ontvanger.
Dit werd goed gesteund door de vergadering, n.1. dat het betalen voor velen in de school een hoop nieuwsgierigen heeft, en dat is op een kantoor als deze, zoogoed als uitgesloten.
Word besloten om de Zusterver. te Mínnertsga, Oosterbierum en Sexbierum te schrijven om gezamelijk een adres te richten aan de directeur der directe belastingen en accijnzen te Har1ingen."
Ek de ferljochting komt wêr oan 'e oarder:
"...de lantaarn zittende aan het huis, toebehoorende aan W. Reitsma in de Kleine buurt, dit te verplaatsen en als zoodanig aan de hoek van het huis voor ouden van dagen, daar er dan meer mensen genot van hebben. "
"Werd opgemerkt dat de waterplaats voor de schippers in onhoudbaren toestand is.
Word besloten de Gemeente te verzoeken dit vihekel wat aardig in orde te maken.
Verder werd verkocht onder de leden de omrastering van de z.g. zoetwater vijver.
Na heen en weer bieden word kooper de heer Sj. Draijer voor de som van f. 3,--.
Niemand meer het woord verlangende, sluit de voorz. de vergadering, met een woord van dank aan de opgekomenen voor deze zeer gezellige vergadering."