UT ALDE NOTULEN

Yn de âlde notulen binne wy ta oan it jier 1931.
Notulen van de vergadering gehouden op 22 Jan. '3I bij J. Miedema.
Aanwezig het heele bestuur behalve J. Anema wegens vertrek. Verder aanwezig 5 leden.
Earst is der it foarlęzen fan de notulen fan foarich jier en it ferslach fan de penningmeester, dy 't oer it jier in saldo hat fan f. 10,69. sadat it kapitaal fan de ferieningr no f . 157,22 is.
Het voorstel van 't bestuur om afschaffing van de zoetwatervijver word aangenomen met 8 tegen1 stem.
Punt 4 van de agenda word nogal druk over geredeneerd.
Het is weer de kwestie over de straatverlichting.
Er werd besloten om de lampen naar en bij 't station het langst te laten branden, om reden dat de menschen van en naar de laatste trein nog flink licht hebben.
Verder werd besloten om nogmaals bij het gemeentebestuur aan te kloppen om bij den heer W. Spoelhof 2 lantaarns te plaatsen en bij Dr. Noordhoff een nachtbrander.
Verder werd ook nog opgemerkt de lantaarn bij Struiksma of te plaatsen naar de hoofdweg of te plaatsen op de hoek bij J. Spoelstra.
Dan de bestjoersferkiezing en it folchjende punt fan de aginda is Punt 7
. Om een fietsrek te plaatsen bij het postkantoor, word besloten om met De Jong overleg te plegen dit vihekel te plaatsen.
Bij de rondvraag zegt J. Douma dat het paadje naar de Kamp in zeer slechte conditie verkeert en daarom de schoolgaande kinderen er haast niet langs kunnen komen word door de voorz. opgemerkt dat dit padje niet een officieele weg is en dat de kinderen de hoofdweg om moeten, maar omdat het een gerieflijkheid is, word besloten het pad weer wat in orde te maken.
Verder zal de voorz. eens de armmeester raadplegen om de onhoudbare toestand in de Kamp wat te verbeteren verder werd door Ypma nog opgemerkt om de aanwezige leden een vrije verteering te genieten.
Niemand meer het woord verlangde sluit de voorzitter ruim 9 uur deze vergadering.