Jaarverslag 1929

Daar we in 1929 geen algemeene ledenvergadering gehouden hebben, wegens de tijd te ver gevorderd was, nog even dit verslag.
De verkzaamheden dit jaar, zijn dit jaar nog al zeer belangrijk geweest.
n. l. de z.g. Ane Jans Tille.
Een vergadering werd gehouden met de gezamenlijke ingelanden, om tot een definitief besluit te komen.
Waarachtig voelden deze menschen er zeer veel voor.
Maar in hoofdzaak was toch als altijd: de financiŽn.
Onze vereeniging stelde zich geheel beschikbaar voor de komende moeite, maar moest vooral niet financieel aan lager wal raken.
De meeste belanghebbenden waren dan ook Hiddenga, H. v.d. Burg en Jacob de Vries.
Door nogmaals met deze heeren en architect Wiersma vergadert te hebben werd er dan besloten, om deze brug te vernieuwen en de zandweg naar Hiddinga ook te verbeteren.
Voor de somma van f. 3400,-- is dan deze zaak in orde gemaakt.
Deze conmissie en bestuur Dorpsbelang hebben de gezamenlijke ingelanden dan ook per pondemaat ook met een kleinigheid belast, om tot die kosten te komen.
De gemeente gaf aan deze zaak een subsidie van 40%, het andere is door de commissie in orde gemaakt.
Ook hier een woord van dank aan die heeren voor hun bereidwilligheid.
Thans is de brug en weg in de beste orde en kan een ieder schipper met genot varen en de brug zelf is sterk genoeg voor elke vracht.
In Jan. j.l. werd een bestuursverg. Gehouden.
Ter sprake kwam over de slatting van de oude haven.
Nu meende Dorpsbelang dat het werk overbodig was en werd besloten om een schrijven aan B en W om deze vaart niet te slatten maar te dempen. Er werd een vergadering gehouden met dhr. Wiersma en de belendende perseelen, alsdan de eigenaren of gemachtigden.
Maar dit voorstel viel niet in goede aarde.
Behalve de heer Vogels waren ze alen tegen dempen.
Als hoofdzaak werd genoemd de onvrijheid.
Er werd lang en breed over gepraat, maar het gaf niets.
Nu werd er geslat, maar het word naar mijns inziens totaal niets beter voor het dorp.
In 1928 waren er 138 leden en in 1929 I27.
Bedankt dus 11.
De uitgaven van 1928 waren f. 41,70 en de inkomsten f. 111,13, een batig saldo van f. 63,43.
In 1929 ink. f. 4682,03
uitgv. f . 467I,24
Kassaldo f 10,79, spaarbank boekje f. 107,58. Dus nog een mooi batig saldo.
Dat deze vereeniging nog lang moge samenwerken met het Gemeentebestuur, eindig ik met dit verslag, tot groei en bloei van ons dorp Tzummarum

. de secr. G. de Vries.