UT ALDE NOTULEN

Om 't de "notulen van de vergadering van Dorpsbelang gehouden op 21 Febr. I928 bij Miedema" net aI te lang binne doch ik hjirby it hiele ferslach oan jim troch.
"Aanwezig8 leden en 6 bestuursleden, wat 7 moest wezen, maar wegens vertrek van de secr. D. Zijlstra was er 1vacature.
Te kwart voor 8 opende de voorzitter de heer W. Spoelhoff de vergadering, die volgens spreker weer zeer slecht bezocht was.
Hoe het ook zij: de mensen voelen zeker niet veel meer voor Dorpsbelang.
Spreker memoreerde in 't kort de belangen er van.
Somtijds staat het bestuur ook voor niet gemakkelijke zaken; de dingen te bepraten of te beschrijven.
Daar is nog al wat drukte aan verbonden.
Kom ter vergadering, dan kunnen de zaken besproken worden.
Nog een woord van dank uitgesproken hebbende over de vertrokkene secr. Zijlstra, voor dat goede hij gedaan had voor Dorpsbelang, kregen we verslag van de secr. over 1927, dat onveranderd goedgekeurd werd.
Nu volgde de rekening en verantwoording van den penningmeester.
Volgens de penningm. waren de inkomsten f.82,17 en de uitgaven f. 41,90.
Zodat er een batig saldo is van f , 40,27.
Nu volgde bestuursverkiezing.
Aftredende J. Anema werd herkozen.
Vacature Zijlstra werd gekozen G. de Vries die de benoeming liet welgevallen.
Na het ronddelen van een sigaar volgde een bespreking over het pad vanaf H. Jorna naar de Kamp.
Volgens verschillende stemmen wordt besloten het pad te blijven en wat te verharden.
Nu komt aan de beurt het pad over 't wandelbrugje ook hier word besloten om 't pad weer wat te verharden.
Verzoek van J. Anema om de werkzaamheden van Dorpsbelang te mogen verrichten over 1928.
Dat werd door bestuur afgesproken, dat als er werk voor de timmerman is, Anema de aangewezen man was over 1928.
Nu werd er opgemerkt dat de waterlossing voor de garage van P. Keuning niet in orde was en een belemmering voor de hooger gelegen perceelen was.
Word besloten de architect er mee in kennis te stellen.
Nog word door G. de Vries opgemerkt de onhoudbare toestand van de vaart vanaf de brug bij Draaijer tot aan Dom. van Veen.
Dit is volgens opmerker niets gedaan meer voor de scheepvaart.
Bij zomerdag ligt het achter Hotel Bok haast droog.
Daar moet verandering komen.
Word besloten het zoo gauw mogelijk aan den raad voor te stellen.
Ook werd door de voorzitter opgemerkt dat er nog een paar lantaarns kunnen geplaatst worden tusschen Santema en J. Haima. Aldus besloten.
Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangde, sloot de voorzitter met een woord van dank de vergadering.

Hierna bleef het bestuur nog even bijeen, voor bespreking van enkele werkzaamheden verdeeling bestuursfunctie waarbij de nieuw gekozene G. de Vries werd benoemd tot secretaris.