UT ALDE NOTULEN

Dizze kear stikjes út de "Notulen van de vergadering dorpsbelang gehouden 7 maart 1927 bij Bok”.
Dat sommige "problemen" fan alle tiden binne blykt fuort al út de earste sinnen:
"Tegenvoordig waren behalve 6 bestuursleden 4 gewone leden, zeker een klein getal wat de oorzaak was ja wij weten het niet maar de zaak was zoo en moest het bestuur derhalve er in berusten".
Na de gewone welkomstgroeten werd het woord gegeven aan de Scriba die met onverdeelde aandacht van ‘t publiek de notulen voorlas en die daarna direct onder aller goedkeuring werden gearresteerd.
Mei de sinten gie it better dan yn 1926: "De penningmeester was de koning te rijk had hij het vorig jaar f 44 tekort dit was nu geslonken tot bijna f 3.oo".
Dernei folget de bestjoersferkiezing.
,,Na dit alles werd over alles en nog wat gesproken en 't gas moest het weer ontgelden er waren die noch al wat hadden in te brengen over het slechte licht.
Het beste zal wezen denkt men klachten te doen bij de gaskommissie.''
Fierder wurdt foarsteld; "een adres te schrijven aan B en W over de riolering bij De straat aan de Noordkant van 't dorp bij name voor de huizen van Travaille en W. Westra".
...Zal nogmaals opgewezen worden dat ’t gemeentebestuur het pad bij ’t wandel brugje eens wat wil opknappen.
,,Na noch wat heen en weer gepraat dacht de voorzitter maar te sluiten en wel voor de laatste maal want wegens drukke werkzaamheden moest hij wel als voorzitter bedanken ’t welk ons allen speet.''
Om ’t der 2 bestjoersleden ôftreden binne, wurde der noch wat bedankjes utsprutsen.
En dan: .."Hierop de jassen aan en hoed of pet op ging het huiswaarts”.