OUDE NOTULEN DORPSBELANG

0p 19 desimber I998 bestiet de feriening foar Doarpsbelangen Tsjummearum-Furdgum 25 jier.
Ek yn it ferline wiene der ferienings dy t foar de belangen fan Tsjummearum opkamen, sa docht bliken ut lde notuleboeken.
Ut dy lde notuleboeken dy't ik fn haw, wol ik fant jier in pear nijsgjirrige stikjes oan jim trochdwaan.
It earste wat ik fn haw, betreft:
"NotuLen van de Vergadering, gehouden 25 februari 1926 bij Miedena. "
Dy notulen begjinne sa:
Aanwezig11 leden plus een verslaggever der Courant.
Na een half uur gewacht te hebben in de hoop dat er meerdere belangstellenden zouden komen dacht de voorzitter dat het ,wachten lang genoeg had geduurd en liet daarna de hamer horen ten teeken dat het uur van beginnen was gekomen.
In eintsje fierder stiet:
.dicteerde de voorzitter t geen het vorige jaar door 't bestuur was gedaan en wel: dat de dorpspomp was hersteld, de brug bij 't hynstespul en t pad bij loopbrugje was in orde gebracht, dat wij bij de vaart Kloosterman Vogels een nieuw stek hadden gekregen etc. etc.
Dan komt it ferslach fan de skriuwer en dan fan de ponghlder:
Er was een tekort maar dat kon de Pen. niet verhelpen want er waren noch al bijzondere uitgaven geveest.
En wel een dikke 139 Gld en de inkomsten bedroegen goed 94 dus een tekort van ongeveer 44 Gld.
Er zal getracht worden de bezuiniging te handhaven en werd er daarom geen subsiedie verleend 't welk jammer is voor de zaak zelfe.
Tusken de agindapunten troch "zou evenwel Declamator Zondervan een stukje voordragen.
Ondertussen werden de aanwezige leden onthaald op een sigaar en rookten er dapper op los".
Nei de bestjoersferkiezings en noch in stikje fan de "Declamator". "Zo hand over hand kwamen wij in algemeene beschouwingen en gedachten.
Er werd van bevoegde zijde op gewezen dat t gemeentebestuur plan had de sloot te dempen bij de zoet water vijver.
Aandacht mocht wel, geschonken worden met wat materieel dat zou geschieden met 't oog op t vervuilen van t water in de put".
Dan komt der noch een fraach oan it bestjoer:
"Moet 't Bestuur dorpsbelang ook in conextie treden met de commissie elextrisch licht?
Voorlopig niet denkt t bestuur 't is al even duur dan gaslicht en tevens licht het ook niet op ons weg denkt de Voorzitter".
Dat wie de lste sin t it ferslach.

Loeki VeIsma-Kuperus.