DORPSBELANG TZUMMAUM- FIRDGUM

Januari 2017.
Herinrichting Buorren-Swaerderwei
Mensen die naar aanleiding van de herinrichtingsplannen een reactie indienden, hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen. ln de vorige dorpskrant zijn de punten aangegeven waar de plannen worden aangepast. B & W hebben de plannen goedgekeurd. Nu wordt gewerkt aan het maken van een bestek, daarna kan de aanbesteding plaatsvinden.
De aannemer bepaalt in samenspraak met de gemeente wanneer de uitvoering van start gaat.

Intocht Sinterklaas
Het is al weer een paar weken geleden dat Sint met zijn Pieten in Tzummarum kon worden verwelkomd. Het zou zo maar de laatste keer zijn geweest. Niet alleen is sprake van personele problemen, maar ook is het twijfelachtig of de ondernemersvereniging volgend jaar de organisatie weer op zich wil nemen.

Scholen
In diverse kranten heeft u kunnen lezen dat er door de besturen van CBO Noardwest Fryslân en Stichting Radius een intentieovereenkomst is getekend. Het doet ons goed dat er nu serieuze stappen zijn gezet om te komen tot één Tzummarumer school..

Vrijwilligers
De vele vrijwilligers die op enige manier actief zijn voor dorpsbelang hebben onlangs een attentie gekregen. Dit als blijk van waardering voor hun inzet waar wij niet zonder kunnen. Bedankt.

Bereikbaarheid Johan Roordastrjitte e.d.
Dorpsbelang heeft meerdere malen geprobeerd om de gemeente te bewegen de digitale bewegwijzering aan te passen en de bebording te veranderen. Helaas is de afgelopen weken gebleken dat de hulpverleningsinstanties een aantal malen niet de juiste weg kon vinden. Bewoners hebben een handtekeningenactie georganiseerd en een gesprek met de burgemeester gehad. Hopelijk wordt er nu snel actie ondernomen.

Opening brug Hegesyl.
Opening Op 14 december jl. werd de nieuwe brug feestelijk geopend. Gedeputeerde Johannes Kramer werd hierbij geholpen door een aantal schoolkinderen. Ter gelegenheid van de opening was door de provincie een “ijsbaan” aangelegd. De kinderen van de basisscholen hebben naar hartenlust kunnen schaatsen onder begeleiding van lJsclub Tzummarum e.o.
Dorpsbelang heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om weer de aandacht te vestigen op het ontbreken van een stuk ?ets-/voetpad langs de Kade/Hegesylstenfvei, de slechte straatverlichting en de geheel in het donker gehulde oversteekplaats voor fietsers.
De kinderen van de Tamsmaskoalle liepen over particulier terrein van recreatiepark De Friese Wadden om het gevaarlijke stuk weg te mijden.
Kinderen van De Schalmei fietsten onder escorte van twee motoragenten naar de brug

Nieuwjaarsbijeenkomst. Café dicht, Harnehal niet beschikbaar, dan met z'n allen naar De Klang.
Ruim 100 dorpsgenoten hebben 1 januari kunnen genieten van een prachtige avond. Het ASO-team had weer z'n best gedaan om er iets moois van te maken. Veel dorpse (zwart/wit)zaken werden onder de loep genomen of uitgebeeld, en waar nodig van commentaar voorzien. Harm Kasma nam het muzikale deel voor zijn rekening, de beide dorpen werden bezongen, maar Harm had ook de vrijheid genomen om het repertoire uit te breiden met minder bekende liedjes. Gezien de reacties vielen ook deze in de smaak. Het Tzummarumer mannenkoor was ook weer van de partij inclusief de begeleiding op accordeon door Jouke Jouwersma.
Maar een achttal fammen stalen de show met hun zwart/wit act. De thuisblijvers hebben iets gemist.
En na afloop was het nog lang gezellig met muziek van DJ Quickfinger.

De Klang is een mooie accommodatie voor een avond zoals deze. Maar het verenigingsgebouw van De Bazuin is niet ingericht voor dit soort activiteiten. Er moest daarom met hulp van vrijwilligers veel werk worden gedaan en zaken worden gehuurd om bijvoorbeeld een podium te maken en de juiste sfeer te creëren. En natuurlijk na afloop weer opruimen. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, een dorpshuis wordt echt gemist.
Dorpsbelang blijft zich hiervoor inzetten. Maaar wat ook duidelijk is, een dorpshuis zal er alleen kunnen komen wanneer de Tzummarumers besluiten om samen te werken. Dit geldt zowel voor nu als in de toekomst, door zowel echt de handen uit de mouwen te steken als met financiële steun.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum wenst iedereen een gelukkig en gezond 2017 Uit het Bestuur.

Juni 2017
Uit het bestuur
Tjedmar Hiem
Dorpsbelang steekt de nodige tijd en energie in het inmiddels lopende onderzoek Tjedmar Hiem. Stichting Partoer en Stichting DBF hebben de volgende opdracht gekregen: lnventariseer de behoefte aan een toekomstbestendige, multifunctionele, centrale ontmoetingsplaats in Tzummarum/Firdgum en welke rol de Harnehal hierin kan spelen. De eerste onderzoeksresultaten zijn intussen gepresenteerd aan de projectgroep.
Op 7 juni a.s. is er voor iedereen gelegenheid om kennis te nemen van de eerste onderzoeksresultaten. Tijdens de eerste tussenbijeenkomst in De Klang worden deze gepresenteerd.

Het vervolg van het onderzoek bestaat uit het houden van een enquête onder de inwoners van de beide dorpen. Jong en oud kan de enquête invullen (online en/of op papier).
Leden van de projectgroep, wijk- en straatambassadeurs zetten zich in om alles op een goede wijze te laten verlopen.
Het bestuur van dorpsbelang hoopt en verwacht dat er een grote respons zal zijn. Dus dorpsbewoners: doe mee.

De uitkomsten van het volledige onderzoek zijn bepalend voor de toekomst van onze dorpen. Laat Tzummarum het allemaal over zich heen komen onder het motto “it wurdt hjir dochs neat" of gaan we met zijn allen staan en maken we er wat van?
Er is genoeg potentie in Tzummarum, daarom een oproep aan iedereen om de negatieve waas van zich af te schudden. Wees positief en optimistisch, geen gezeur en ga er ga er veur.

Harnehal korte termijn. Woningstichting Noordwest Friesland heeft aangegeven dat de hal tot 1 januari 2019 kan worden gebruikt om te sporten. Er is inmiddels overleg met de verenigingen geweest die van de hal gebruikmaken. WNWF stelt als voorwaarde dat er in ieder geval een conciërge komt.
Ook van de kantine kan gebruik worden gemaakt, maar hieraan worden nadere voorwaarden gesteld door WNWF.

Herinrichting. Voorafgaand aan de eigenlijke herinrichting worden in het oude deel van de Buorren door de nutspartijen alle oude kabels en leidingen vernieuwd en verwijderd. De gemeente vervangt gelijktijdig ook het riool. Volgens de planning zullen deze werkzaamheden mediojuni klaar zijn. Tot die tijd is er sprake van overlast, zowel voor de bewoners en bedrijven in de Buorren als in de straten waarlangs het verkeer wordt omgeleid.
De gemeente heeft aangegeven dat snelheidsbeperkende maatregelen worden getroffen voor De Buffer.
De aanbesteding van de herinrichtingswerkzaamheden is bijna afgerond.
Daarna zal een planning van de uitvoering van deze werkzaamheden worden gemaakt.
In de voorbereiding van de herinrichting is onderzoek gedaan naar de trillingen en het geluid veroorzaakt door het verkeer.
Op de website van de gemeente Franekeradeel: www.franekeradeel.nl/ wonen-en-werken/ project/herinrichting-tzummarum zijn de uitkomsten te vinden.

Bestuur Nog even terugkijken op de Algemene ledenvergadering van 8 maart jl. Er werd afscheid genomen van Pietie de Vries. Het secretariaat isovergenomen door nieuwkomer Welmoed Reitsma - Posthumus.

Contributie Veel leden hebben na de oproep in de vorige dorpskrant hun contributie betaald. Heeft u geen machtiging verstrekt en nog niet betaald, betaal dan zo spoedig mogelijk uw bijdrage.
De leden die eerder een machtiging hebben verstrekt kunnen de incasso begin juni tegemoet zien.

Dorpsfeest 2017 Het dorpsfeest is al weer voorbij. Iedere dag prachtig weer. Maar heeft u enig idee hoeveel mensen (zichtbaar en achter de schermen) zich vrijwillig hebben ingezet om alles op rolletjes te laten verlopen?
Voor, tijdens en na de kaatspartij, het volleyballen, Tzummarum got talent, het eigooien, de merkepartij, de feestavonden, in Nij Bethanië en natuurlijk niet te vergeten de mudrun?
Samen kunnen zij en alle andere dorpsbewoners terugzien op een geslaagd dorpsfeest.
Wie durft nu nog steeds te zeggen: it wurdt neat yn Tsjummearum?
Allemaal de neuzen dezelfde kant op, dan kan heel veel wel.
G.H. van der Mei

September 2017

Uit het bestuur
Tjedmar Hiem: uitzonderlijk hoge respons op enquête!!!
Op 19 juli werden door Stichting Partoer en Stichting DBF de uitkomsten van hun onderzoek gepresenteerd. De opdracht was: lnventariseer de behoefte aan een toekomstbestendige, multifunctionele, centrale ontmoetingsplaats in Tzummarum/Firdgum en welke rol de Harnehal hierin kan spelen.
Er is onderzoek naar de bouwkundige toestand van een aantal locaties in Tzummarum en Firdgum gedaan. Hieruit kwam naar voren dat de Harnehal het meest positief uit de bus komt.
De enquête die werd gehouden onder de inwoners van Tzummarum en Firdgum leverde een uitzonderlijk hoge respons op. Meer dan 50% van de inwoners van 10jaar en ouder vulde de enquête in. Dit kon zowel online als schriftelijk voor degenen die wat meer moeite met de digitale versie hadden.
Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor al de Tzummarumers en Firdgumers die de moeite hebben genomen om mee te doen met de enquête. Bedankt!!!
Dit resultaat is mede tot stand gekomen dankzij de inzetvan de projectgroep Tjedmar Hiem: Duco Westerhof, Sybren Dijkstra, Geert Postma, Geartsje van Dijk-Elsinga, Theo Draijer, Ruud Sijmens, Jelmer v.d. Meer en Tjitte Bonnema. Zij werden gesteund door straat- en wijkambassadeurs, de commissie Nij Bethanië, Hinke Tinet v.d. Werf (sociale media) en de dorpsomroeper.

Dorpsbewoners missen een centrale ontmoetingsplek. Meer dan 70% van de respondenten wil graag een neutrale plek, waar alle dorpsbewoners naartoe kunnen gaan, zonder dat deze gebonden is aan één vereniging.
De Harnehal wordt gezien als dg multifunctionele, centrale ontmoetingsplaats. Het dorp wil zich hier ook voor inzetten. Van de invullers van de enquête geven 138 mensen aan zich als vrijwilliger in te zetten. Daarbij komt dat veel mensen hebben aangegeven op één of andere wijze financiële ondersteuning te willen geven en meer dan 25% wil samenwerken om nieuwe initiatieven tot stand te brengen.
Er kan dan ook worden geconcludeerd datTzummarum en Firdgum de kansen die er liggen aan willen grijpen. Najaren van achteruitgang zal het motto nu dan ook zijn: mei-elkoar de kop der foar!
Voor dorpsbelang is duidelijk dat verder moet worden ingezet op behoud van de Harnehal en dat deze multifunctioneel moet worden gemaakt. Speerpunten hierbij zullen zijn: (kamp-)winkel,jeugdhonk, zaal met podium, uitbreiding horeca.

Er is werk aan de winkel. Overleggen met verschillende partijen zoals Wonen Noordwest Friesland, Coöperatieve Vereniging de Friese Wadden, de verenigingen, overheden enz. Plannen maken voor verbouw of verbouwen + opknappen + aanbouwen?
Voor de uitgewerkte plannen zal daarna Financiering moeten worden gezocht.
Dit kan dorpsbelang niet alleen. Er zijn vrijwilligers nodig. Mensen met bouwkundig of financieel inzicht, mensen die nieuwe activiteiten bedenken en organiseren, en alle andere enthousiaste mensen die zich willen inspannen om van Tjedmar Hiem een succes te maken.

Op 19juli hebben zich een aantal mensen opgegeven. Mensen die dit nog niet hebben gedaan kunnen dit alsnog doen door het formulier dat bij Bakker Struiksma ligt in te vullen. Opgave bij één van de bestuursleden kan natuurlijk ook.

Harnehal korte termijn.
Er zal in ieder geval tot 1 januari 2019 kunnen worden gesport. Ook kan de kantine worden opgesteld. Na overleg met de verenigingen is besloten om een nieuwe stichting op te richten. Het bestuur van deze stichting Tjedmar Hiem zal worden gevormd door afgevaardigden van VV Tzummarum, VvV Tzummarum e.o., Biljartvereniging De Carambole, Stichting Beheer Sportacommodatie Tzummarum en Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Voor de kantine zijn vrijwilligers nodig. Wie wil?

Herinrichting Tzummarum.
Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van Tzummarum. Het gedeelte van de rotonde Swaerderwei tot aan de kruising Sytzemaleane is bijna klaar. Na de bouwvak wordt verder gewerkt in de richting van Kade/Kleasterwei. Het is de bedoeling dat nog voor de kerst de werkzaamheden zullen zijn afgerond.

Fietspad Hegesylsterwei.
Het ziet er naar uit dat het fiets-/wandelpad langs de Hegesylsterwei er uiteindelijk toch komt. In samenwerking hebben gemeente en provincie plannen gemaakt en inmiddels ligt er een tekening klaar. De uitvoering kan nu nog niet plaatsvinden omdat de gemeente geen gelden vrij mag maken in verband met de komende gemeentelijk herindeling. De nieuwe gemeente Waadhoeke zal dit moeten doen. Hopelijk is uitvoering van deze lang gekoesterde wens, in 2018 nog mogelijk.

Yeb Hettingaskoalle Firdgum.
Het terrein rond het museum en het zodenhuis is helemaal opnieuw ingericht. Er is nieuwe bestrating aangelegd, de toegang naar het zodenhuis is verbeterd en er zijn nieuwe zitjes ingericht. Het geheel zal nog worden gecompleteerd met een kunstwerk gemaakt door een oud-inwoonster van Tzummarum, Paulien Ploeger.
Samen met de herinrichting van de Camstrawei heeft Firdgum een prachtige facelift gekregen. Dit dankzij het project Terpen en Wierdenland, gemeente en de vrijwilligers van Stichting Yeb Hettinga Skoalle.
De officiële feestelijke opening volgt.

Slachtemarathon.
Volgendjaar vind een speciale -tweedaagse - editie van de Slachtemarathon plaats. De wandelaars lopen deze keer door de dorpen die steeds hebben deelgenomen aan de organisatie, dus ook door Tzummarum.
De deelnemers kunnen op zaterdag 1 september 2018 zien hoe mooi ons dorp geworden zal zijn. Samen kunnen we er een prima visitekaartje van Tzummarum van maken.

AED-buitenkasten.
De werkgroep AED Tzummarum-Firdgum heeft onlangs meegedaan aan een actie van de Hartstichting. Om de AED-apparaten 24 uur per dag beschikbaar te kunnen hebben, moeten de apparaten in een buitenkast voor iedereen bereikbaar zijn.
In onze dorpen zijn inmiddels vier AED-apparaten, waarvan twee in een buitenkast. De Hartstichting heeft voor de binnen opgehangen apparaten twee gratis buitenkasten beschikbaar gesteld. De AED’s van de sportkantine en Nij Bethanië zullen straks 24/7 kunnen worden benut.

Uitwisseling Denemarken.
Tzummarum staat intussen op de kaart. De inzet voor het behoud van de Harnehal heeft de ogen vaan diverse(overheids-) instanties geopend.
Dorpsbelang heeft een uitnodiging ontvangen om in september mee te doen met een uitwisseling naar Denemarken.
Leader Noordwest Fryslân , Netwerk Noordoost en Streekwurk Noordwest Fryslân organiseren deze uitwisseling. Thema is: hoe houd je levende en actieve dorpen? Mensen uit Berltsum, Wergea, Burgum, Gerkesklooster/Strobos en Aldtsjerk gaan ook mee.

Bunker Koehoal.
De bunker is binnenkort weer open voor publiek.
Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober kunt u tussen 11.00 en 17.00 uur een kijkje komen nemen.
In samenwerking met het Fries Film Archief wordt filmmateriaal uit de oorlogstijd vertoond.

Jaarmarkt Tzummarum.
Wanneer deze dorpskrant bij u in de bus valt, is dejaarmarkt alweer een Feit.
Activiteiten als deze zorgen steeds weer voor de nodige bezoekers aan Tzummarum. Extra handicap dit jaar is de herinrichting van het dorp.
De mensen van de veemarktcommissie en de ondernemersvereniging hebben oplossingen bedacht. Mensen van de sportkantine verzorgen de natte versnaperingen.
Als het weer meewerkt wordt het weer een succes, met dank aan de inzet van de vrijwilligers.
G.H. van der Mei

November 2017.
Van de voorzitter.
Project Tjedmar Hiem.
Het is inmiddels al weer drie maanden geleden dat de onderzoekers van Stichting Partoer en Stichting DBF de resultaten van het door hen ingestelde onderzoek in de Harnehal presenteerden.
Het bestuur is daarna niet stil blijven zitten. Er is overleg geweest met de gemeente Franekeradeel over de uitkomsten van het onderzoek. De gemeenteraad werd door het college van B&W geïnformeerd.
Ook zijn er de nodige besprekingen met Wonen Noordwest Friesland geweest rond de openstelling van de hal voor indoorsporten en het openstellen van de kantine. Tot 1 januari 2019 as. ontvangt WNWF subsidie van de gemeente, dit naast de gemeentelijke bijdrage voor het bewegingsonderwijs van de scholen. ln ieder geval zal de hal tot deze datum open zijn voor sport.
Verder mag gebruik worden gemaakt van de kantine, en niet alleen tijdens/na het sporten.

Inmiddels is Stifting Tjedmar Hiem opgericht. De van de sporthal gebruikmakende verenigingen werken samen in het bestuur. De sportaccommodatie en dorpsbelang zijn ook vertegenwoordigd.

Voor de verdere ontwikkeling van plannen voor de Harnehal is eeneerste overleg gevoerd met architect Silvester Adema. Binnenkort komt hij met een eerste schets(en) van de mogelijkheden die er zijn voor de verbouw/uitbouw van de hal.

Nieuwbouw/verbouw scholen.
De contouren van het vernieuwde schoolgebouw zijn duidelijk te zien.
Kinderen van de Tamsmaskoalle hebben al een kijkje kunnen nemen. Het is de bedoeling dat alle kinderen na de kerstvakantie hun intrek in de nieuwe school kunnen nemen.
De besturen en directies van de beide scholen hebben intussen aangegeven aan te sturen op één school. Dorpsbelang is het hier van hartemee eens.

Jaarmarkt
Ieder jaar komen veel mensen naar de jaarmarkt. Zo ook weer dit jaar, al was het iets minder dan voorgaandejaren. Aan het weer en de inzet van de organisatie en vrijwiligers lag het in ieder geval niet. Heeft u trouwens de grote dorpsvlag op de toren zien hangen?

Fietspad naar Boer
Het fietspad langs de Tsjummearumer feart van de Hegesyl naar Boer is bijna klaar. Dit pad wordt aangelegd in het kader van het Gebíedsplan Franeker/Harlingen. De financiën zijn onder andere afkomstig van Frisia, de zoutwinner.

Wateroverlast
Door een pittige bui was er op 11 september sprake van wateroverlast op verschillende plekken. Ook de sporthal had te maken met hoog water. De vloer werd met vereende krachten nog dezelfde avond droog gemaakt.

Wapen van Barradeel.
Er is weer een nieuwe eigenaar voor het café. Meer nieuws hierovervolgt later.

Vernielingen/baldadigheden.
Van park de "Friese Wadden" komen meldingen van vernielingen en baldadigheden binnen. Samen met de wijkagent wordt hieraan gewerkt. Ook is er sprake vanjeugd die de toegang van de sporthal vervuild (en bevuild?).
Daarom een oproep: als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en mensen aanspreekt op gedragingen die we liever niet zien, wordt het voor iedereen een stuk leuker in Tzummarum.

Bestuur.
Om persoonlijke redenen hebben Willeke Lyklama á Nijeholt en Sandra de Groot afscheid moeten nemen van het bestuur van dorpsbelang.
Jammer.
G.H. van der Mei

December 2017
Uit het bestuur
Herinrichting
De werkzaamheden rond de herinrichting van de Swaerderwei/Buorren vorderen gestaag.
De Swaerderwei is zo goed als klaar. Ook de bomen zijn inmiddels geplant.
Bewoners hebben aangegeven dat de straatverlichting niet voldoende is.
Vooral aan de zuidzijde van de weg waar ook het fiets-/wandelpad loopt, is het donker. Tijdens het overleg dat de werkgroep (Jan Bouma, Wibo Dondorp, Rienk Talsma, Tjitte Bonnema en Gerben v.d. Mei) had met Ruben Snuif projectleider van de gemeente, is e.e.a. bekeken en besproken. Besloten is om de veiligheid te verbeteren en ook aan de zuidzijde van de Swaerderwei verlichting te plaatsen. Omdat er levertijd op de armaturen zit en het werk nog moet worden ingepland, is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de verlichting wordt geplaatst.
Ook zal aandacht worden besteed aan het uitbreiden van de mogelijkheden om te parkeren.

De eerder gemaakte planning wordt niet gehaald. Het was de bedoeling om vóór de kerst het werk af te ronden. De Kleasterwei (tot de ijsbaan) en de Kade (tot afslag De Fjouwere) zullen nu worden aangepakt in het voorjaar. De Buorren is wel voor de kerst klaar.
Nu is het nog even doorbijten voor bewoners van de Buorren, waar nog wordtgewerkt. Maar ook het verkeer dat door De Buffer en Sytzemaleane rijdt zorgt voor overlast.

Door de herinrichting wordt het aanzien van Tzummarum drastisch veranderd.Het dorp oogde in het verleden suterich. Maar wanneer over enige tijd de herinrichting klaar zal zijn, is de doorgaande weg echt een pronkje.
Het geheel wordt gecompleteerd door de weg langs de sporthal naar de scholen, de scholen zelf, het aanzien van Nij Bethanië en de nieuwe woningen aan de Buorren. Bovendien krijgt de Sytzemaleane volgend jaar ook een opknapbeurt.
Nu de herinrichting vordert, komen er veel positieve reacties binnen van bewoners, "fervente" eerdere tegenstanders, maar ook van inwoners uit de buurdorpen.

Brug Hynstespul.
ln het kader van het Gebiedsplan Franeker/Harlingen wordt een nieuwe brug gebouwd van de Hegesylsterwei naar het Hynstespul. De doorvaarthoogte is door de bodemdaling onvoldoende geworden. Bovendien had de oude brug had zijn beste tijd gehad.

Scholen
De ver-/nieuwbouw van de scholen zal nog voor de kerst worden afgerond. Alle kinderen van Tamsmaskoalle en Schalmei zullen na de kerstvakantie terecht kunnen in het "nieuwe" gebouw. Zo kan er samen verder worden gewerkt aan een gezamenlijke toekomst.

Wapen van Barradeel.
Door de nieuwe eigenaar wordt al druk gewerkt, zowel binnen als buiten. De datum is nog niet bekend, maar de opening zal nog dit jaar zijn.

AED's
De Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân werkgroep heeft meegedaan aan een gezamenlijke actie van de Vriendenloterij en de Hartstichting. Het resultaat was dat twee gratis AED-buitenkasten beschikbaar werden gesteld, die vervolgens aan dorpsbelang werden overhandigd.

Het AED-apparaat dat hing in de hal van de aanleunwoningen Nij Bethanië is verplaatst naar de nieuwe buitenkast.
Het AED-apparaat dat in binnen in de sportaccommodatie hing, is ook verplaatst. Deze AED is in de nieuwe buitenkast bij de receptie van "De Friese Wadden" te vinden. Voor iedereen bereikbaar en tussen de beide sportgelegenheden in.
De leden van het AED-netwerk in onze dorpen krijgen nog afzonderlijk bericht. Het voornemen bestaat om begin volgendjaar een cursus reanimeren met AED te organiseren. Meedoen kan, opgeven via aed.tsiummearum@hotmail.com.

Harnehal
Onlangs is een bijeenkomst gehouden met een aantal mensen die zich hadden aangemeld als vrijwilliger. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken, een bardienst willen draaien of een andere manier iets willen doen, zijn altijd welkom. Aanmelden kan: tiedmarhiem@outlook.com.
Op zaterdag 4 november hebben een man of 10 de kantine een schoonmaakbeurt gegeven. De vloer is een stuk opgeknapt, de ramen glimmen en de gordijnen zijn weer fris. Ook in de keuken is Flink gewerkt. Allemaal hartstikke bedankt.
Inmiddels is er een activiteitencommissie actief. Deze commissie is van plan om diverse activiteiten voorjong en oud te organiseren. Elders in deze dorpskrant een bericht van de commissie.
Intussen zijn al een aantal activiteiten georganiseerd in de hal. Het Sint Maarten comité regelde vanuit de hal de actie van de kinderen, muziekvereniging De Bazuin heeft zijn jaarlijkse najaarsconcert gehouden en ook de intocht van Sinterklaas werd afgesloten in de hal.

Om it Oaljelân.
Het wandelpad is weer open voor iedereen. Er was enige commotie ontstaan doordat tijdens de storm in oktober duidelijk werd dat een aantal bomen een gevaarlijke situatie opleverde.
Het bleek dat door Stichting Bosbeheer Fryslân in het voorjaar een aantal bomen was ingezaagd met de bedoeling deze in de herfst te kappen. Dit in het kader van een onderhoudsplan. Een en ander was overlegd met en doorgegeven aan de gemeente, maar de betreffende ambtenaar was is de zomer naar een andere werkgever vertrokken. De overdracht van onderhanden zaken was helaas niet helemaal goed gegaan.
Om een eind aan de ongewenste situatie te maken, werd door de gemeente opdracht gegeven de ingezaagde bomen te verwijderen. Tegelijk werd door de gemeente bij de politie aangifte gedaan van vernieling en bij dorpsbelang aangeklopt om nadere informatie.
Inmiddels is alles opgehelderd en de aangifte ingetrokken.

Verkiezingen gemeenteraad.
Op woensdag 22 november kon worden gestemd voor de raad van de nieuwe gemeente Waadhoeke. De uitslag: geen Tzummarumer in de raad. is bekend of dit al eens eerder het geval is geweest? Maar niet getreurd, Firdgum is ruim vertegenwoordigd. Emile Vogels (VVD) en Dit Bloem - Hofman (Christenunie) zullen de Tzummarumer belangen kunnen verdedigen.
Jammer is dat zo weinig mensen de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Van de 1149 stemgerechtigden hebben maar 429 (37,3%) mensen gestemd.

Nieuwiaarsbiieenkomst.
Op 1 januari 2018 as. wordt door Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum weer een nieuwjaarsbegroeting georganiseerd. Deze keer in de Harnehal, aanvang 20.00 uur en natuurlijk is iedereen welkom.
Het ASO (alles sil oars)-team is al weer druk bezig met de voorbereidingen. Het thema is metamorfose.
De vorige keer was het optreden van de meiden (zwart/wit) de klapper van de avond. Deze keer zal een wel heel bijzondere act worden opgevoerd door nog niet bekend te maken personen.
Ook nu is de muzikale begeleiding weer in handen van Harm Kasma en Jouke Jouwersma.
G.H. van der Mei