DORPSBELANG TZUMMAUM- FIRDGUM

JANUARI
Van de voorzitter

Voor de kerst nog een dorpskrant in de bus Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden.

Voor dat het zover is moet er nog van alles worden geregeld.
Volgens de laatste berichten is het de bedoeling dat de werkzaamheden voor de nieuwe toegangsweg naar de scholen en het parkeerterrein bij de sporthal nog voor de kerst afgerond zouden moeten zijn.

Inmiddels is er een nieuw plekje voor de brievenbus gevonden. Natuurlijk zijn er altijd weer mensen die commentaar hebben. Zo werd geklaagd over het feit dat nu niet meer vanuit de auto de post in de bus kan worden gedaan. Maar de meeste reacties zijn positief: een goede bereikbare plek centraal in het dorp.

De verbouw van De Haven heeft vertraging opgelopen. De nieuwe eigenaar trof asbest aan in de oude vloerbedekking. Deze moest eerst op professionele wijze worden verwijderd voordat met de werkzaamheden verder kon worden gegaan.
Dat gaf de reclamemakers voor een grote bank die onlangs naar de beurs is gegaan, de gelegenheid om een reclamefilmpje op te nemen. Dagenlang activiteit in en om het gebouw, een spot van 45 seconden. Voor wie het nog niet heeft gezien: https://www.youtube.com/watch?v=Ikp4zgZmMA.

Van de gemeente kregen wij bericht dat de doorgaande weg door Oosterbierum binnenkort wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. In het kader van de maatschappelijke plus (schadefonds zoutwinning) wordt de dorpskom van Oosterbierum opgeknapt en de weg aangepast De werkzaamheden beginnen in de tweede week van januari. Tegen de bouwvak zal naar verwachting het verkeer weer door het dorp kunnen rijden. Het is niet duidelijk wat de exacte gevolgen voor Tzummarum zullen zijn. Dat het drukker wordt op de Hegesylsterwei, Kade en Kleasterwei staat buiten kijf.

Inmiddels is ook gestart met de werkzaamheden die uiteindelijk een nieuwe brug in de Hegesylsterwei op moeten leveren. In de loop van volgend jaar wordt de huidige brug afgebroken en vervangen door een nieuwe. Omdat een noodbrug wordt aangelegd hoeft de weg niet te worden afgesloten.

Onlangs kon in de sporthal de nodige informatie worden gekregen over de woningen die aan de Buorren worden gebouwd. Potentiele huurders/ belangstellenden werden door Wonen Noordwest Friesland geÔnformeerd over de nieuwbouw. Ook was een delegatie van Stichting Zorgcentrum Het Bildt aanwezig.

Intussen is W.A.T. (Wurkgroep Alderein Tsjummearum) hard bezig om weer nieuw leven te blazen in Nij BethaniŽ. Allerhande activiteiten worden georganiseerd voor bewoners van de aan- en inleunwoningen. Ook de dorpsbewoners zijn steeds van harte welkom. De kerstmarkt leverde nogal wat publiciteit op. Omdat Noorderbreedte de kerstversiering had meegenomen, werd in de media een oproep gedaan om kerstballen en alles wat daarbij hoort, te schenken. Het gevolg was dat er een stroom van versiering richting Nij BethaniŽ ging. De Tamsmaskoalle deed mee en de Leeuwarder Courant plaatste zelfs een foto op de voorpagina. Tzummarum positief in het nieuws. Complimenten voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

Stichting Zorgcentrum Het Bildt is achter de schermen bezig om het uitbreiden van de zorgverlening in Tzummarum voor te bereiden. Er wordt gewerkt aan een rapport waarin de mogelijkheden, kansen en bedreigingen worden beschreven. Belangrijk punt zal toch het financiŽle aspect zijn en blijven. Er is een zekere basis voor wat betreft het aantal mensen dat zorg nodig heeft om uiteindelijk te komen tot het verlenen van 24uurszorg. Men is evenwel vol goede moed en is stellig van plan om de plannen ook tot uitvoering te brengen. De overdracht van het gebouw door Noorderbreedte aan Wonen Noordwest Friesland is nog niet afgerond. Het College van Sanering die de overdracht moet goedkeuren, heeft nog geen besluit genomen. Er kan dus ook nog niet worden gestart met het maken van een nieuwe entree van het complex. Begin 2016 gaat naar verwachting de kogel door de kerk.

Helaas is het nog niet gelukt om ťťn of meer mensen te vinden die zich bezig willen houden met de 5e editie van de Slachtemarathon op 4juni a.s. Het zal toch niet zo zijn dat het dijkvak van Tzummarum niet wordt aangekleed (het thema is: vlaggen) en er bij de boerderij van S. Jukema een lege plek zal zijn?

Het bestuur van dorpsbelang houdt zich momenteel met diverse zaken bezig:

De website zal binnenkort dan toch eindelijk de lucht in gaan.
Er is een plan van aanpak gemaakt voor het opknappen van het schelpenpad rond de sportvelden.
Met de scholen wordt overleg gevoerd over de toekomst van het basisonderwijs in Tzummarum.
Een werkgroep bestaande uit J.F. Bouwma, T.K. Bonnema, R. Talsma, W. Dondorp en G.H. v.d. Mei is samen met de gemeente die het project leidt en J. Kalfsbeek (landschapsarchitect), bezig met het maken van plannen voor het opknappen van de Buorren. Nadat alle ideeŽn zijn uitgewerkt in een voorlopig plan, moet eerst de provincie zich hierover buigen. Zowel de Swaerderwei als de Buorren zijn provinciale wegen. De provincie moet daarom goedkeuring verlenen. De dorpsbewoners zullen ruimschoots de gelegenheid krijgen om de plannen te bekijken en eventuele verbeterpunten aan te dragen. Ergens in juni zal een inloopmiddag/-avond worden gepland. Een eerste tipje van de sluier; de versmalling van de Buorren bij de kruising met Kade/Westerbuorren/Kleasterwei zal zo goed als zeker verdwijnen.

Binnenkort ontvangen de vele vrijwilligers die op enige manier actief zijn voor dorpsbelang weer een attentie. Dit als blijk van waardering voor hun inzet waar wij niet zonder kunnen. Bedankt Voor wie het nog niet weet, op 2 januari wordt een nieuwjaarsbegroeting georganiseerd in het Wapen van Barradeel. Houdt de posters met alle informatie in de gaten. No/like kiystdagen en in sŻn 2016 tuwinske.
G.H. van der Mei

FEBRUARI
Van de voorzitter

Jaren geleden was het gebruik om het nieuwe jaar in Tzummarum met een nieuwjaarsbijeenkomst te beginnen. "It no hawwe it noch net h‚nteam" zorgde voor het nodige vermaak door "bijzondere" gebeurtenissen van het voorbije jaar nog eens voor het voetlicht te brengen. Een en ander zorgde voor het nodige vermaak en veel dorpsbewoners bezochten de nieuwjaarsbegroeting. Het ziet er naar uit dat deze traditie nieuw leven is ingeblazen. De gasten werden buiten verwelkomd door de klanken van de Wodkapel die ook in de pauze en na afloop nog flink van zich liet horen. De nieuwjaars begroeting in het Wapen van Barradeel werd goed bezocht en het ASO-team bracht met verve een gevarieerd programma. Beneden in het cafť kon op een groot scherm worden gevolgd wat er zich op de bovenzaal van het schitterend opgeknapte Wapen afspeelde. Het ASO (alles sil oars)-team, Johannes Westerhof, Hans Hettinga, Bein van Dijk, Geertsje Dijkstra en Sietske van der Mei, met muzikale begeleiding van Harm Kasma en Jouke Jouwersma zorgden voor een daverend optreden.

Het 1ste elftal van VV Tzummarum werd gehuldigd voor hun promotie naar de 4e klas, een aantal vrijwilligers van WAT. kreeg een krans voor hun werk en inzet, Jelle Hibma in de rol van mistery guest, het Tsjummearumer Sjanterkoar (Johannes Broekstra, Meindert Spoeistra, Jacob Struiksma en Hans Hettinga) trad op en Marije Taisma, Hilde Struiksma, Marja Schat en Bodet Veenstra brachten gehuld in bruidsjurken een dans ten tonele voor de nieuwe uitbaters van het Wapen van Barradeel. Veel positieve reacties kwamen na afloop binnen. Van het bestuur van Dorpsbelang nogmaals allen bedankt Dit geldt ook voor de sprekers die vanuit hun vereniging/stichting ideeŽn en wensen naar voren brachten.

Van Wonen Noordwest Friesland kwam bericht dat de afwikkeling van de overdracht van Nij BethaniŽ nog op zich laat wachten. Het College van Sanering heeft nog geen groen licht gegeven. Hierdoor wordt ook het slopen van het laatste deel van het zorgcomplex nog uitgesteld en kan nog niet worden begonnen met de bouw van de nieuwe westelijke wand van het atrium en de nieuwe entree. Even zag het ernaar uit dat de tijdelijke units aan de Johan Roordastrjitte op korte termijn zouden worden weggehaald, maar omdat er nog wordt gewacht op een nieuwe eigenaar/gebruiker kan hierover op dit moment geen duidelijkheid worden gegeven.

Het AED-netwerk is inmiddels weer op volle sterkte. In de portiek van de aanleunwoningen is een kast opgehangen waarin het vierde AED apparaat is geplaatst Dit met dank aan de sponsor van de kast; Garage Wiersma. In Tzummarum zijn twee AED-apparaten permanent inzetbaar, de AED bij Rienk Fiets in de Buorrren en de AED bij de aanleunwoningen. De AED in Firdgum bij het Yeb Hettinga museum is dit ook. De AED in de sportaccommodatie bij de sportvelden kan worden ingezet wanneer er sportactiviteiten zijn en bij bijzondere evenementen. De AED-apparaten in onze dorpen worden steeds tijdig van nieuwe batterijen en elektroden voorzien. De LC maakte hiervan onlangs melding.

Met de besturen van de beide scholen is gesproken over de toekomst van het basisonderwijs in Tzummarum. Op zichzelf beschouwd worden beide scholen gezien de leerlingenaantallen, niet in hun bestaan bedreigt. Voor de leefbaarheid in onze dorpen vindt Dorpsbelang het belangrijk dat er gewerkt wordt aan de totstandkoming van ťťn Tzummarumer school. De bouwactiviteiten die nog moeten beginnen zullen op deze Tzummarumer school moeten worden afgestemd. Met de schoolbesturen is afgesproken dat zal worden onderzocht hoe de Tzummarumer school uiteindelijk kan worden gerealiseerd. De ouders/ verzorgers van kinderen zullen hierbij worden betrokken.

In december is de eerste informatie gegeven over de werkgroep die zich bezig houdt met de plannen voor het opknappen van de Buorren. Het is de bedoeling dat niet alleen de Buorren (inclusief de kruising met de Kade/Kleasterwei) wordt opgeknapt, maar ook de Swaerderwei een facelift zal krijgen. Nadat alle ideeŽn zijn uitgewerkt in een voorlopig plan, moet eerst de provincie zich hierover buigen. Zowel de Swaerderwei als de Buorren zijn provinciale wegen. De provincie moet daarom goedkeuring verlenen. Benadrukt wordt dat de dorpsbewoners ruimschoots de gelegenheid krijgen om de plannen te bekijken, te beoordelen en eventuele verbeterpunten/ideeŽn aan te dragen. Dorpsbelang zal hiertoe tijdig iedereen informeren. Naar verwachting zal eind mei/begin juni een inloopmiddag/-avond worden gepland. De website is inmiddels weer in de lucht: www.tzummarum-firdgum.nl. Neem een kijkje. Inbreng van positieve kritiek wordt op prijs gesteld. Maak hierbij gebruik van het contactformulier op de website.

Tenslotte nog een opmerking over achterstallige contributies. Een ieder die nog niet de contributie over 2015 heeft betaald, is hierover schriftelijk geÔnformeerd. Met klem wordt aan de leden die bewust dan wel onbewust nog niet de Ä 12 contributie hebben betaald, gevraagd om op korte termijn aan hun verplichting te voldoen.
G.H. van der Mei

MAART
Van de voorzitter

De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zijn zonder veel opzienbarend nieuws voorbij gegaan.

De werkgroep openbare ruimte die zich bezig houdt met de reconstructie van de Buorren heeft een ontwerp afgeleverd. Inmiddels is het ontwerpplan voorgelegd aan de provincie. Jacco Kalsbeek (landschapsarchitect) heeft het plan gepresenteerd aan de vier aanwezigen van de provincie. R. Snuif van de gemeente en ondergetekende konden daarbij nog de nodige aanvullingen geven. De eerste reactie van de provincie is positief. Nu zal eerst moeten worden onderzocht hoe de kabels en leidingen liggen. Ook zal waarschijnlijk de onderhoudstoestand van de riolering worden beoordeeld. Daarna zal een eerste begroting moeten worden gemaakt om te onderzoeken of de plannen voor het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd. Zoals eerder is aangekondigd zullen de plannen eind mei/begin juni aan de inwoners worden voorgelegd. Er is voldoende ruimte voor commentaar/aanvullingen.

De werkzaamheden aan de infrastructuur zijn zo langzamerhand toch in een eindstadium gekomen. De weg van het parkeerterrein naar de Je! Rinkestrjitte is begaanbaar en ook het parkeerterrein nadert z'n voltooiing.

Ondertussen is onder leiding van Sybe v.d. Schaar, met vereende krachten gewerkt aan het onderhoud van het bos aan de Sytzemaleane en de trimbaan. Op drie zaterdagen is door een ploeg vrijwilligers gezaagd en gesleept met hout.

Het schelpenpad achter de sportvelden is door firma De Vries weer naar zijn oorspronkelijke formaat teruggebracht Op 12 maart as. zal met door de gemeente beschikbaar gestelde schelpen (ca 100 m3) door vrijwilligers het schelpenpad weer helemaal netjes worden gemaakt Dit allemaal in het kader van NL-Doet

Maar niet alleen dorpsbelang is actief op deze dag. Door VvV wordt deze dag het nodige onderhoud aan de berging op het kaatsveld uitgevoerd en De Bazuin plaatst een schutting op de afscheiding met It. Hempenius, de nieuwe eigenaar van It Řntwyk.

Onlangs gaf onze nieuwe burgemeester, de heer Eduard van Zuijlen, te kennen graag met Tzummarum kennis te willen maken. Onze uitnodiging om dan op de 12e maart een bezoek te komen brengen en de activiteiten van de dorpsbewoners mee te maken (en misschien mee te helpen), heeft hij met beide handen aangegrepen.

G.H. van der Mei

UITNODIGING voor de DORPSBELANG ALGEMENE LEDENVERGADERING
VER. DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM
op woensdag 9 maart 2016
om 20.00 uur in het Wapen van Barradeel

AGENDA
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering van 4 maart 2015 (onder voorbehoud)
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie Kascommissie: Dhr. B. van Dijk en dhr. AR v.d. Meer Reserve: W. Bouman
6. Lopende zaken:
a. Reconstructie Buorren (Gebiedsplan/maatschappelijke plus)
b. Nij BethaniŽ
c. Verpauperde panden
d. Leefbaarheid, krimp/vergrijzing, scholen, sporthal
7. Activiteitenplan dorpsvisie
Vaststellen en prioritering activiteitenplan 2016 ev - openbare ruimte (Buorren, dorpsentrees, Kade! Hegesylsterwei, botenhelling)
- voorzieningen
8. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: M. Miedema
Voor de vacature M. Miedema stelt het bestuur voor te benoemen: Dhr. J. v.d. Werf
Voor de eerder ontstane vacature stelt het bestuur voor te benoemen: Mevr. W. Lyklema Š Nijeholt
Namen van tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur. Deze opgaven dienen te zijn ondertekend door ten minste 10 leden en vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.
9. Rondvraag
Pauze
10. Presentatie Zorgcentrum Het Bildt/ Wonen NW Friesland
11. Sluiting

APRILl
Van de voorzitter

Wat een actie in Tzummarum op zaterdag 12 maart Vele vrijwilligers waren bezig voor de leefbaarheid van Tzummarum en voor hun vereniging in het bijzonder.
Tennisclub Opinoo hield de jaarlijkse potgrondactie, De Bazuin was bezig met het plaatsen van een nieuwe schutting, op het kaatsveld werden bomen gesnoeid en de berging opgeknapt door VvV en last but not least werd door vele vrijwilligers het schelpenpad achter de sportvelden voorzien van een nieuwe laag schelpen. Dit alles vond plaats mede dankzij een bijdrage van NL-doet Jaarlijks organiseert het Oranjefonds de grootste vrijwilligersactie van Nederland: NL-doet Vrijwilligerswerk wordt in de spotlights gezet en iedereen wordt gestimuleerd om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.
Burgemeester Eduard van Zuijlen wilde graag kennismaken met ons dorp. Reden om hem deze dag uit te nodigen. Op de fiets (van Rienk Wiersma) langs de verschillende activiteiten, hier en daar een praatje, maar ook de handen uit de mouwen. De meegebrachte laarzen kwamen uit de auto en er werd tot in de middag geholpen met het verspreiden van de schelpen over het pad.

Het hoogtepunt van de dag was de gezamenlijke maaltijd van de vrijwilligers. Zo'n 30 vrijwilligers samen aan de snert in de Klang. Al met al een geslaagde dag, en dat vond Van Zuijlen ook. De earte smakke bÍst.

In Firdgum zijn de eerste resultaten van het project Terpen en Wierden zichtbaar geworden. Er is een prachtig wandelpad aangelegd van de Hearewei naar de Camstrawei. Er kan nu een rondje om de toren van Firdgum worden gemaakt Een aanwinst.

Terugzien op de jaarvergadering. Helaas viel deze tegelijk met de jaarvergadering van de begrafenisvereniging. Afgesproken is dat er volgend jaar eerder wordt overlegd. De dorpsagenda is nu weer beschikbaar op de website, zodat er een betere afstemming mogelijk is. De toekomst van de Harnehal is onduidelijk. De hal is eigendom van Wonen Noordwest Friesland, Alie Tolsma huurt de hal van de woningbouwcorporatie.
Bekend is dat de huidige gemeentelijke subsidie vanaf 2018 komt te vervallen. Het gebruik van de hal voor sportactiviteiten is momenteel minimaal. Twee zaken die zonder meer reden tot zorg zijn. Het bestuur van Dorpsbelang heeft in de afgelopen periode met zowel de exploitant als de eigenaar oriŽnterende gesprekken gevoerd. De komende tijd zal dorpsbelang zich richten op de gebruikers van de hal.

Een ander punt dat ook op deze ledenvergadering weer nadrukkelijk aan de orde kwam, is de Tzummarumer school.
Door het afblazen van de verbouw/nieuwbouw van Nij BethaniŽ kwam vorig jaar de nieuwbouw van de Tamsmaskoalle in een heel ander daglicht.
Veel Tzummarumers (die geen kinderen op school hebben?) gingen er van uit dat er samen met de nieuwbouw van het verzorgingstehuis er ťťn nieuwe brede school voor basisonderwijs in Tzummarum zou komen. In de oorspronkelijke plannen was dit zeker niet het geval. Het was de bedoeling dat de Tamsmaskoalle aan de Schalmei zou worden gebouwd, waarbij een multifunctioneel gebouw de koppeling tussen ouderenzorg en onderwijs zou gaan vormen. Met andere woorden, nog steeds twee scholen waarbij ťťn in een nieuw onderkomen.

Doordat Nij BethaniŽ wegviel uit de plannen werd een nieuw plan gemaakt In dit nieuwe plan zouden de beide scholen aan elkaar worden gekoppeld door een multifunctionele ruimte van circa 150 m2. Uitgangspunt ook hierbij, twee scholen.

Dorpsbelang is voorstander van de vorming van ťťn Tzummarumer school voor basisonderwijs. Voor de onderlinge samenhang van de inwoners is dit zonder meer een pre. In de huidige periode van krimp, vergrijzing en een dalend inwonertal is samenwerking door en samenhang van de Tzummarumers van evident belang. Gezien de leerlingenaantallen (nu per school per groep ruwweg zo'n 9 leerlingen) zal ťťn school ook voor het onderwijs voordelen kunnen bieden.

Vorengenoemde was voor dorpsbelang reden om in overleg te gaan met bestuur en directie van de beide scholen. Tijdens dit overleg is afgesproken dat door de beide scholen onder de ouders een draagvlakonderzoek zal worden gedaan. Dit om te beoordelen hoe er wordt gedacht over samenwerking/fusie van de beide scholen tot ťťn Tzummarumer school. Inmiddels is bekend dat het onderzoek in opdracht van de beide scholen, door hetzelfde onafhankelijk bureau op beide scholen wordt uitgevoerd.

Door verschillende leden werden tijdens de ledenvergadering vragen gesteld over de scholen. Het algehele gevoel was dat samengaan van de scholen de voorkeur heeft.

Duidelijk is dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de ouders met schoolgaande kinderen. Zij hebben waarschijnlijk een doorslaggevende stem over de toekomst van het basisonderwijs in Tzummarum. Gaan we toe naar ťťn Tzummarumer school of blijft alles bij het oude? Na de pauze konden Woningstichting Noordwest Friesland en Stichting Zorgcentrum het Bildt de plannen voor Nij BethaniŽ uit de doeken doen. De heer R. Hagenaars van WNWF en mevrouw A. Tadema van Zorgcentrum het Bildt vertelden wat zij graag willen. De bouwplannen werden uitgelegd door de heer Van Keulen. De opzet van de zorg namen de heren De Vries en Westerhof voor hun rekening. De nieuwe "open" westelijke wand werd gepresenteerd. Voor wat betreft de zorg wordt ingezet op verdere uitbreiding. Er is nog veel werk aan de winkel. Dit terwijl de bouwplannen nog niet kunnen worden uitgevoerd. Het College Sanering Zorginstellingen moet nog goedkeuring verlenen aan de overdracht van (een deel) van het complex door Noorderbreedte. Toch kon er een nieuwtje kon worden verteld. De naam Nij BethaniŽ blijft Dit ondanks de eerdere eis van Noorderbreedte dat deze naam zou dienen te verdwijnen.

Op zaterdag 5 maart werd een jubileumconcert door De Bazuin gegeven. Gť Reinders en Wiebe Kaspers werkten mee. Een volle zaal heeft kunnen genieten van een geslaagd optreden.

Het is jammer, maar zaterdagnacht 5 maart werd het hek bij sportplein "de Treffer" vernield. Een aantal mogelijke daders werd gespot door meerdere huiswaarts kerende bezoekers van het jubileumconcert van De Bazuin.
De eigenaar van het hek, Wonen Noordwest Friesland, heeft de schade opgenomen en contact met de politie gezocht.
Daders, meld je bij WNWF (W. Seepma) of bij het bestuur en voorkom erger.

Geertje Dijkstra-Ponne heeft aangegeven dat zij wil stoppen met het verzorgen van de dorpskrant Vanaf 2011 heeft zij alweer meer dan 50 dorpskrantjes voorzien van een persoonlijk voorwoord en de layout verzorgd. Daarom een oproep, wie heeft zin, tijd, energie om alleen of samen met een vriendin/buurvrouw/enz. (m/v) de dorpskrant te verzorgen? Belangstellenden kunnen contact met een bestuurslid opnemen.
G.H.van der Mei

MEI
Van de voorzitter

Het bestuur heeft op 11 april voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. Besloten is om mede naar aanleiding van de tijdens de jaarvergadering besproken onderwerpen, de dorpsvisie te actualiseren.

Nu de plannen voor vernieuwbouw van Nij BethaniŽ op niets zijn uitgelopen, is er sprake van een geheel nieuwe situatie. Zeker nu ook de nieuwbouw van de Tamsmaskoalle in het licht van de veel uitgesproken wens om te komen tot ťťn Tzummarumer school, eerst op een zacht pitje is gezet Daarbij komt het wegvallen van de gemeentelijke subsidie voor de Harnehal met ingang van 2018.

Eerst zal duidelijk moeten worden wat de visie voor de toekomst van Tzummarum is. Op basis hiervan kan dan een plan de campagne worden gemaakt voor zaken waarop moet worden gefocust In de vorige dorpskrant werd een oproep aan de inwoners gedaan om hun ideeŽn en plannen voor onze dorpen bij het bestuur kenbaar te maken. Hieraan werd tot dusverre geen gehoor gegeven. Bij deze een wordt deze oproep herhaald.
Bij de totstandkoming van de vorige dorpsvisie werd in 2007 door het toenmalige bestuur samen met in groepen bijeengekomen dorpsbewoners ideeŽn en gedachten uitgewisseld. Omdat dit een omslachtig en tijdrovend proces zal zijn geweest, zal deze keer de werkwijze worden vereenvoudigd. De bestaande dorpsvisie zal de leidraad vormen. Het bestuur zal in eerste instantie al dan niet met behulp van deskundigen de lijnen uitzetten, waarbij indien mogelijk alternatieven zullen worden aangegeven. Daarna zullen de Tzummarumers en Firdgumers hun inbreng kunnen hebben. Van de voortgang houden wij u op de hoogte.

Tzummarum zal de komende periode veelvuldig in het nieuws zijn. Allereerst de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Wijtze en Betty Leistra op 26 april. Dan is het de beurt aan de bunker op Koehoal die is geopend voor publiek op 30 april en 1 mei. Daarna start het dorpsfeest met op Hemelvaartsdag de kaatspartij voor afdelings-parturen. In juni zal Tzummarum zeker in de spotlights staan, maar daarover later meer.
G.H. van der Mei

Koninklijke onderscheiding voor Wijtze en Betty Leistra
Wijtze en Bettie Leistra zijn afgelopen dinsdag koninklijk onderscheiden. Dit op voordracht van Vereniging Oud Barradeel, Stichting Bunker Koehoal, Stichting Yeb Hettinga Skoalle en Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.

De ondersteuning voor de aanvraag door het bestuur van dorpsbelang luidde als volgt:
Wij tze heeft grote belangstelling voor zaken uit het verleden. In de jaren '90 ging hij samen met wijlen Yeb Hettinga op de omgeploegde akkers met de metaaldetector zoeken naar schatten. Veel van de gevonden voorwerpen werden eerst in Camstrastate, de boerderij van Hettinga in Firdgum, tentoongesteld. Nu zijn een aantal vitrines in het Yeb Hettinga Museum te vinden waar de voorwerpen zijn uitgestald. Samen ook ontdekten zij op het kerkhof van Firdgum een grafkelder.

Samen met Betty werd een boekwerk geschreven. In "Sikke vertelt" (1992) wordt het verhaal verteld van Sikke Lafleur. Sikke en Albert Lafleur, geboren in Firdgum, 85 jaar gewoond in hetzelfde huis. Sikke vertelt op zijn eigen wijze over gebeurtenissen in zijn leven en woonomgeving. Toen de restauratie van het oude stationsgebouw in Tzummarum aan de orde kwam, gingen Wijtze en Betty op zoek naar zaken die verband hielden met het oude lokaalspoor, het oude station en de laatste bewoonster ervan, mevrouw J. Terpstra Ė Dijkstra. Mede op hun initiatief werd een stuk rails voor het station gelegd, kwam er een wissel, een sein, oude stationsverlichting e.d. In het retiradegebouwtje naast het station werd een permanente tentoonstelling ingericht, door Wijtze.

Op voorspraak van Wijtze en Betty werden door Dorpsbelang borden met daarop een korte omschrijving geplaatst bij een tweetal oude panden in Tzummarum; de vermaning, de doopsgezinde kerk en het vicaris- huis, in Firdgum bij Camstrastate en in Tzummarum daar waar in de middeleeuwen de stins van de Roorda's stond (Roordamaleane).

Samen hebben Wijtze en Betty min of meer het buurtschap Koehoal aan de zeedijk geadopteerd. Initiators van het monument van de vissersman - hjerringfisker -, initiatiefnemers voor het plaatsen van plaatsnaamborden "Koehool", zorgen voor het plaatsen van straatnaamborden bij de Griene Leane, plaatsen van een informatiepaneel bij de onlangs gebouwde huizen met daarop informatie over de bewoning voor het verhogen van de zeedijk in de jaren zeventig. De inspanningen om de Duitse bunker in de zeedijk onder Koehoal te behouden, mogen natuurlijk niet worden vergeten. De bunker waarvoor al een sloopvergunning werd gespaard. Voor Wijtze resulteerde dit in een bestuursfunctie bij de Stichting Bunker Koehoal en een geslaagde restauratie van de bunker.

De eerder genoemde historische belangstelling van Wijtze heeft nog iets opgeleverd waarvoor niet alleen plaatselijk veel belangstelling voor is, maar zelfs ver over de landsgrenzen bezoekers trekt, de website www.oudtzummarum.nl. Samen met echtgenote Betty is aan de hand van oude foto's, oude documenten en bijbehorende verhalen een website ingericht. Vele uren zijn zij hiermee bezig geweest en nog bezig. Een schat aan informatie over Tzummarum en Firdgum is te vinden op deze website. Maar ook worden steeds meer zaken uit de omliggende dorpen op de site geplaatst Iets waar je met recht trots op kunt zijn. Bezoekers kunnen urenlang rondsneupen op de site. Met recht een levenswerk.

Ook door de besturen van Stichting Bunker Koehoal, Stichting Yeb Hettingaskoalle en Vereniging Oud Barradeel, werden de inspanningen van Wijtze en Betty aangehaald en geprezen. Het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum wil hierbij Wijtze en Betty nogmaals feliciteren met de koninklijke onderscheiding.

JUNI
Van de voorzitter

Koninklijk bezoek
In de vorige dorpskrant vertelde ik dat Tzummarum in juni in de spotlights zal komen te staan. Inmiddels zal het wel bij iedereen bekend zijn waarom: Tzummarum krijgt koninklijk bezoek. In het door de gemeente en provincie uitgegeven persbericht staat vermeld:

Zijne Majesteit koning Willem-Alexander en Rare Majesteit koningin MŠxima brengen maandag 13 juni 2016 een streekbezoek aan Noardwest Frysl‚n (Noordwesthoek) in de provincie Frysl‚n. Tijdens het bezoek staan de ambities van de Streekagenda centraal, waarin provincie, gemeenten en waterschap samenwerken met inwoners en bedrijven aan een sterke regio. Speciale aandacht is ervoor de leefbaarheid in deze regio met een teruglopend bevolkingsaantal. De Koning en Koningin bezoeken in dit kader diverse plaatsen in de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen.

Doel van het bezoek dat aan het begin van de middag zal plaats vinden, is Nij BethaniŽ. Hierbij is leefbaarheid het centrale thema Door het vertrek van Zorg- groep Noorderbreedte konden bewoners van de aanleunwoningen geen gebruik meer maken van de aangeboden activiteiten. Wonen Noordwest Friesland en Zorgcentrum het Bildt werken nu samen met vrijwilligers aan de herontwikkeling van Nij BethaniŽ. Vrijwilligers organiseren koffie -ochtenden, spellenmiddagen en lezingen en bevorderen daarmee de contacten tussen de bewoners en hun omgeving. Aan het bestuur van dorpsbelang is gevraagd om het dorp goed voor de dag te laten komen. Wij vonden het een goed idee om de dorpsvlag hiervoor te gebruiken. Het is de bedoeling om langs de route die de koninklijke bus door Tzummarum zal volgen, aan ieder huis/gebouw de dorpsvlag te laten wapperen. Vanaf de rotonde in de Swaerderwei, de Buorren en de Kade/ Hegesylsterwei zal Tzummarum dan in ieder geval een vrolijke aanblik bieden. Bewoners van deze straten zullen binnenkort worden benaderd met de vraag hun medewerking te verlenen, om deze dag tot een bijzondere dag voor Tzummarum te maken.

Scholen
Onlangs zijn de ouders van de beide scholen uitgenodigd om tijdens een ouderavond hun mening te geven over de toekomst van het onderwijs in Tzummarum. Door Stichting Radius en CBO Noardwest Frysl‚n is opdracht gegeven aan Bureau Meesterschap om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is om te komen tot de Tzummarumer school. Voor zover bekend hebben de ouders van beide scholen de vraag of er een school in Tzummarum moet komen, met ja beantwoord Het onafhankelijk bureau stelt nu een rapport op met de uitkomsten van het onderzoek waaraan ook de leerkrachten meededen. Dit rapport zal vervolgens door de besturen worden besproken in juni. Daarna zal bekend worden wat het vervolgtraject zal zijn.

Slachtemarathon
De schoolkinderen hebben intussen al samengewerkt aan een project Tijdens de Slachtemarathon op 4 juni as. zal het dijkvak van Tzummarum worden opgevrolijkt met door de kinderen gemaakte vlaggen. In twee groepen zijn de kinderen van Tamsmaskoalle en Schalmei gezamenlijk bezig geweest om de vlaggen te maken. De 150 vlaggen zullen ook gebruikt worden bij het koninklijk bezoek.

Harnehal
Slecht nieuws kwam van Wonen Noordwest Friesland over de toekomst van de Harnehal. Ali Tolsma stopt aan het eind van het volgend seizoen, 1 juni 2017, als beheerder. De woningcorporatie heeft aangegeven geen nieuwe exploitant te zullen zoeken. Dorpsbelang heeft inmiddels het startsein gegeven voor het onderzoeken van de mogelijkheden die er zijn om de hal voor het dorp te kunnen behouden. Alle huidige, voormalige en potentiŽle gebruikers binnen Tzummarum-Firdgum zijn uitgenodigd om hun visie te geven.

Contactpersonen dorpskrant
De contactpersonen van de dorpskrant waren door het bestuur uitgenodigd om op 9 mei ervaringen en ideeŽn uit te wisselen. Bijna iedereen gaf gehoor aan de uitnodiging en kwam naar Firdgum. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de bezorgers van de dorpskrant Afgesproken is om volgend jaar weer een bijeenkomst te organiseren.

G.H. van der Mei

SEPTEMBER

De vakantieperiode is voorbij en het nieuwe vergaderseizoen staat weer voor de deur.

Harnehal
In juni is een bijeenkomst geweest waarbij delegaties van nagenoeg alle actieve verenigingen in Tzummarum en Firdgum aanwezig waren. De toekomst van de Harnehal staat op het spel nu Wonen Noordwest Friesland heeft aangegeven dat er na het vertrek van Ali Tolsma niet gezocht zal worden naar een nieuwe beheerder. Twee zaken die duidelijk uit het overleg naar voren kwamen zijn: 1. De sporthal moet blijven
2. Het vinden van vrijwilligers om de hal (mede) draaiende te houden wordt heel moeilijk.
Besloten is dat na de vakantieperiode verder zal worden onderzocht hoe de toekomst Van de hal er mogelijk uit kan komen te zien. Inmiddels heeft de gemeente toegezegd steun te verlenen bij het onderzoeken van het in stand houden van een voorziening voor de binnensport en het creŽren van een sociale ontmoetingsplaats.

Scholen
Door Bureau Meesterschap is in opdracht van de besturen van de beide scholen een draagvlakonderzoek gedaan naar de toekomstige vorming van ťťn school in Tzummarum.
Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag of er voldoende draagvlak is bij de betrokkenen om bij de nieuwbouw (c.q. verbouw) uit te gaan van ťťn school met ťťn visie.
Het onderzoek werd uitgevoerd bij leerlingen, ouders, leerkrachten, de directieleden en de beide medezeggenschapsraden van de scholen. Hoewel er uit het onderzoek naar voren komt dat nagenoeg alle partijen positief staan ten opzichte van de vorming van ťťn school, luidde de conclusie van Buro Meesterschap dat er op dit moment geen eenduidig advies kan worden geformuleerd. Door de onderzoekers wordt in het uitgebrachte rapport aangegeven dat: "de MR van de openbare school is tegen een eventuele samenwerking. De instemming van deze raad is absoluut nodig".

Nadat het rapport werd uitgebracht, werd door de MR van de Tamsmaskoalle aangegeven dat zij zich niet in deze conclusie konden vinden. Inmiddels is het rapport besproken door de besturen van de scholen en de wethouder(s) van de gemeente. De voortekenen zijn op dit moment zodanig dat het onzeker is of er op korte termijn verdere stappen zullen worden gezet.

Koninklijk bezoek
Op 13 juni kwamen koning Willem Alexander en koningin MŠxima naar Tzummarum om een bezoek te brengen aan Nij BethaniŽ. Zij werden verwelkomd door de kinderen van de scholen en vele andere belangstellenden.
Tzummarum bood een vrolijke aanblik door alle dorpsvlaggen die langs de route waren uitgehangen. De bewoners van Nij BethaniŽ zullen het bezoek niet snel vergeten. Aan tafel in gesprek met de koning of koningin. Dat maak je niet weer mee.
Voor Tzummarum kan het bezoek naast de aandacht in de media, ook andere positieve gevolgen hebben. Door de koningin, beschermvrouwe van het Oranjefonds, werd aangegeven dat een beroep op het Oranjefonds zal kunnen worden gedaan voor projecten in het kader van de leefbaarheid.

Herstructurering Buorren/Swaerderwei
Indien alles volgens de planning verloopt, zal Tzummarum in 2017 worden aangepakt, tegelijk met Sexbierum. De gelden van de maatschappelijke plus van het Gebiedsplan zullen dan nagenoeg geheel zijn besteed. De plannen voor Tzummarum zullen binnenkort aan de dorpsbewoners bekend worden gemaakt. Tijdens de inloop (datum moet nog worden vastgesteld) zullen opmerkingen en suggesties kunnen worden ingebracht.

Actualisering dorpsvisie
Het bestuur heeft besloten om de dorpsvisie die in 2008 is uitgebracht, te actualiseren.
Inbreng van een ieder wordt op prijs gesteld. De huidige dorpsvisie kan worden geraadpleegd op de website . www.tzummarum-firdgum.nl

Sport

Tzummarum blinkt uit in sportief opzicht zowel regionaal als internationaal. De oud-Tzummarumer Hans Wassenaar werd koning van de PC. Bij de olympische spelen was ook een oud inwoner van de partij bij het roeien: Aletta Jorritsma.

G.H. van der Mei

oktober

Herinrichting Buorren/Swaerderwei
Eindelijk is het dan zover. Na een periode van voorbereiding kunnen de plannen voor de herinrichting aan de inwoners van Tzummarum wor- den gepresenteerd. Op 5 oktober van 16.00 tot 20.00 uur kan iedereen in de Harnehal een kijkje komen nemen. Opmerkingen, suggesties en commentaar kunnen dan (schriftelijk) naar voren worden gebracht Het is de bedoeling dat iedereen een reactie zal krijgen.
De uitvoering van de plannen is volgend jaar. Dat zal waarschijnlijk voor de nodige overlast zorgen, maar "it moat earst op syn m‚lst foar dat it better wurdt".

BrÍge Hegesylsterwei
Intussen is het werk aan de brug in de Hegesylsterwei al ?ink opgeschoten. Nog voor de kerst zal het verkeer van de nieuwe brug gebruik kunnen maken. Er wordt door de provincie gewerkt aan een feestelijke opening. Veel mensen is niet duidelijk waarom deze brug vernieuwd moest worden. In 2002 kwam Frisia met de plannen kwam om o.a. in de Tzummarumer Mieden zout te gaan winnen. Toen is afgesproken dat Frisia alle schade moest vergoeden die zou ontstaan door de bodemdaling. Door de bodemdaling zou de doorvaarthoogte van de brug verminderen met circa 30 cm. De brug zou daarom moeten worden verhoogd op kosten van Frisia. De provincie onderzocht de toestand van de brug en ontdekte gebreken. Zo was sprake van lekkage, zand onder het asfalt vloeide weg. Daarom werd besloten om de bestaande brug niet te verhogen, maar om een hele nieuwe brug te bouwen. De meerkosten heeft de provincie op zich genomen.

Straatverlichting
De gemeente is bezig met groot onderhoud aan de straatverlichting. Dit betekent dat op veel plekken openbare verlichting wordt vervangen. ln Tzummarum zal de verlichting in de Skoallestrjitte worden vervangen. In Firdgum zullen alle lichtmasten worden vervangen. Zoveel mogelijk wordt overgegaan op ledverlichting. Op www.franekeradeel.nl onder "projecten" kunt u zien wat de exacte plannen zijn.

Veemarkt/ jaarmarkt
De jaarlijkse Veemarkt moet het nagenoeg geheel zonder vee doen. Daarom is de naam al veranderd in jaarmarkt Er kan terug worden gezien op een goede markt; Wel is duidelijk dat het steeds lastiger wordt om de organisatie rond te krijgen. Vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken, zijn lastig te vinden.
Yep Hettingaskoalle Het zodenhuis is al weer een poosje terug in gebruik genomen. De vrijwilligers van de Yep Hettingaskoalle zitten echter niet stil. De afgelopen maanden zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals middeleeuws koken, pottenbakken enz.
Inmiddels is een stukje grond aangekocht tussen het zodenhuis en de Camstrawei. De komende periode zal dit verder worden ingericht.

Eerste lustrum Bunker Koehoal
Het is in oktober as. al weer 5 jaar geleden dat de gerestaureerde bunker werd opgeleverd en ingewijd met een officiŽle opening. Reden voor het bestuur van de stichting om extra aandacht te schenken aan het eerste lustrum met een speciaal programma. Op vrijdag 23 september werd door H. Hageman een lezing gegeven over de joden vervolging in Frysl‚n tijdens WOII. ln het weekend kon een kijkje in de bunker worden genomen. Door H. Hageman werd een mooie tentoonstelling ingericht over de luchtoorlog en de rol van de bunker Koehoal hierin. Het werd mede door het mooie weer een zeer geslaagde zaterdag aan de zeedijk. De vele belangstellende konden zich vergapen aan de voertuigen van Keep them rolling. Hoogtepunt van de gezellige middag was het optreden van Hot &Toasty.

Scholen
Over de Tzummarumer school is er op dit moment geen nieuws te melden.

G.H. van der Mei

NOVEMBER

Herinrichting Buorren/Swaerderwei .
Op 5 oktober kwamen zo'n 200 dorpsbewoners naar de Hamehal om de plannen voor de herinrichting van de Buorren/Swaerderwei te bekijken. Uitgangspunten van de plannen: het dorpse karakter van Tzummarum behouden/uitbreiden/versterken, Tzummarum weer het groenste dorp van Barradeel (zoals tot WOII), veilig voor alle verkeersdeelnemers. Een greep uit de uitwerking van de plannen: bomen langs Swaerderwei en Buorren, 30km zŰne van Sytzemaleane tot Kleasterwei (ijsbaan) en Kade (strieskuorre), kruispunt Buorren/Kade/Westerbuorren/Kleasterwei wordt ruimer, drempels SkŁtebuorren, Skoalstrjitte, Lytsebuorren en Jel Rinkesstrjitte vervallen. Over het algemeen werden de plannen goed ontvangen. Ruim 60 mensen hebben de moeite genomen om opmerkingen/suggesties/kritiek schriftelijk in te leveren.
De werkgroep (Tjitte K. Bonnema, Jan Bouma, Wibo Dondorp, Rienk Talsma, Gerben van der Mei, Jacco Kalsbeek, Jeltje van Dijk en projectleider Ruben Snuif gemeente Franekeradeel) vergadert binnenkort om te bekijken of een en ander aanleiding geeft om de plannen aan te passen. Daarna krijgt ieder die een reactie heeft ingediend, schriftelijk antwoord.

Brug Hegesylsterwei
Op 14 december vindt de of?ciŽle opening van de brug plaats.

Redactie dorpskrant
Nadat Geartsje Dijkstra te kennen had gegeven dat zij wilde stoppen, is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van de redactie van de dorpskrant. Jittie Langhout en Marie Heida zullen voortaan de dorpskrant verzorgen. Succes toegewenst.
Ruim 5Ĺ jaar heeft Geartsje 10 keer per jaar de dorpskrant samengesteld en een voorwoord/column geschreven. Geartsje bedankt.

Scholen
De MR van beide scholen hebben samen met de directies overleg gevoerd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om te komen tot de Tzummarumer school.

Nij BethaniŽ
Op 23 september was de officiŽle en feestelijke oplevering van de 12 levensloopbestendige woningen aan de Buorren. De nieuwe bewoners, de vrijwilligers en bewoners van het complex Nij BethaniŽ, bestuurders van de gemeente en van dorpsbelang, de aannemer en vele andere belangstellenden waren hierbij aanwezig. Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.
Inmiddels is begonnen met de sloop van de restanten van het verzorgingstehuis. Hierdoor kan ruimte worden gemaakt voor de bouw van de nieuwe gevelwand en entree. Ook worden een aantal appartementen aangepast. Het is de bedoeling van Zorgcentrum het Bildt dat in 2017 weer 24-uurs zorg beschikbaar zal zijn in Tzummarum.

Contributie
Het bleek dat veel (circa 100) leden hun contributie voor het jaar 2016 nog niet hadden betaald. Zij die dit nog niet hadden gedaan hebben inmiddels bericht gekregen met het verzoek om korte termijn de contributie alsnog te betalen. Wij vragen u om voor eind oktober de betaling te regelen. Voor het bestuur brengt het veel werk en dus tijd met zich mee om de contributie te innen. Deze tijd kan beter aan nuttiger en dringender zaken worden besteed.

Toekomst Harnehal
ln mei van dit jaar kwam de boodschap van Wonen NoordWest Friesland dat de exploitant van de Harnehal, Alie Tolsma, gaat stoppen en dat de hal in principe vanaf 2019 op slot gaat. Met deze boodschap op zak heeft dorpsbelang alle (lokale) verenigingen uitgenodigd voor een onderhoud om over de toekomst van de hal te praten. Centrale vraag tijdens deze bijeenkomst; ďis er voldoende draagvlak bij de verenigingen om te starten met het onderzoeken van de haalbaarheid om de hal in eigen beheer verder te exploiterenĒ'? Met een 100% opkomst kan er geconcludeerd worden dat dit draagvlak er zeker is. Belangrijk hierbij te vermelden dat er veelvuldig de opmerking is geplaatst om te onderzoeken of er een "dorpshuis" in de hal geÔntegreerd kan worden. Tevens is duidelijk geworden dat er niet zomaareen groot vrijwilligerskorps klaar staat om de hal te onderhouden dan wel schoon te maken.
Na de zomervakantie is er besloten om hier vanuit dorpsbelang verder invulling aan te geven. Dit is zeker geen eenvoudige klus en vraagt om een zorgvuldige aanpak met professionele ondersteuning. Binnen dorpsbelang zijn Pietie de Vries, Sandra de Groot en Tjitte Bonnema voorlopig de eerste aanspreekpunten.
inmiddels zijn er gesprekken geweest met Gemeente, Wonen NoordWest Friesland,Provincie en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Vooral deze laatste partij is interessant omdat zij, de in onze ogen noodzakelijke, professionele ondersteuning kunnen bieden. Onze ďcaseĒ is inmiddels besproken door het bestuur Friesland. Hehoe, wie, wanneer, wat etc. is op dit moment dus nog niet duidelijk. Wij proberen de komende tijd daar voortgang in te boeken.

Wij zullen ons best doen om u via de dorpskrant op de hoogte te houden. Mochten er vragen, opmerkingen of suggesties opkomen schroom dan niet om het bestuur (lees: commissie Harnehal) van dorpsbelang aan te spreken.

Slimste dorp van Friesland Het Slimste Dorp van Friesland is een initiatief van Quizjemee die samen met de provincie een quiz organiseert voor de hele provincie. Voor ieder dorp staat er een kwis klaar, die in het dorp kan worden gespeeld. In oktober starten de voorrondes; een gezellige avond, met leuke weetjes, interessante Friese geschiedenis, algemene Wereldse vragen en nog zoveel meer. Met ťťn verschil, aan het eind van de avond is er ťťn team dat net als iedereen vrolijk is, maar ook nog eens het slimste team van het dorp is gebleken! Dit team gaat door naar de finaleronde. Dit wordt eerst een regiofinale, gevolgd door een provinciale finale. Finales waarin tegen alle andere slimste spelers uit andere dorpen wordt gestreden om de - nu al -felbegeerde titel 'Het Slimste Dorp van Friesland'.
Op vrijdag 28 oktober vinden de voorrondes in Tzummarum plaats in de Harnehal. Het belooft een leuke gezellige avond te worden met muzikale omlijsting verzorgd door Jawis. Doe je niet mee aan de kwis, aarzel niet om je favoriete team te komen aanmoedigen. Welk team zal Tzummarum vertegenwoordigen in de regiofinale?

G.H. van der Mei

DECEMBER

Herinrichting Buorren/Swaerderwei
De herinrichting komt steeds dichterbij.
De door dorpsbewoners ingediende reacties
zijn allemaal doorgenomen. Binnenkort ontvangen alle indieners van opmerkingen/suggesties/aanbevelingen schriftelijk bericht van de gemeente. Duidelijk is geworden dat op enkele punten de plannen worden aangepast. De fietsers op de Swaerderwei kunnen gebruikmaken van het bestaande pad en er komt een betere accentuering van de ďkruisingĒ Skoalstrjitte/Buorren/weg naar school. Bovendien zal de rijbaan van het oude deel van de Buorren smaller worden gemaakt. Er komt hierdoor meer ruimte voor het aanplanten van bomen.

Uit de reacties die zijn binnengekomen komt naar voren dat niet alleen in het oude deel van de Buorren geklaagd wordt over trillingen, maar ook in het oostelijk deel tussen Fongershoeke en Nij BethaniŽ bewoners klagen over overlast door trillingen die worden veroorzaakt door verkeer. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente in overleg met de provincie besloten om een onderzoek in te stellen naar de overlast van trillingen (en geluid) ten gevolge van het door het dorp rijdende verkeer. Het voornemen bestaat om op korte termijn op een viertal plekken in de Buorren dit onderzoek uit te voeren. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de herinrichting begin volgend jaar van start gaat.

Brug Hegesylsterwei
Op 14 december as. vindt de opening van de brug plaats. Het officiŽle deel is 's ochtends. Hierbij is een ook rol voor de kinderen van de basisscholen. Er wordt door de provincie bij de nieuwe Hegesyl een kunstijsbaan geplaatst. Tijdens de feestelijke opening kunnen de kinderen hier schaatsen.

De baan blijft de hele woensdagmiddag liggen. Het bestuur van de lJsclub Tzummarum e.o. zal er voor zorgen dat de kinderen een middag schaatsplezier kunnen beleven. Hoe de invulling er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet duidelijk, maar gezellig zal het zeker worden.

AED-werkgroep
Er zijn in november twee herhalingstrainingen reanimeren (met AED) georganiseerd in de sportkantine. Onder het genot van koffie/thee aangeboden door Dorpsbelang, hebben 21 mensen de training gevolgd. Nadat zij de inschrijving bij HartslagNu hebben aangepast, ontvangen de deelnemers E 5 van Dorpsbelang retour op de kosten van de training. Op 12 december staat de volgende herhalingstraining gepland. Er is nog plaats voor 4 deelnemers. U kunt zich nog aanmelden via aed.tsjummearum@hotmail.com.

Scholen
Met de MR van beide scholen is afgesproken dat zij voortaan gezamenlijk u zullen informeren over het proces en de voortgang van de samenwerking tussen de beide scholen. Elders in deze dorpskrant de eerste bijdrage.

Firdgum
De gemeente heeft aangegeven dat zij op korte termijn (nog dit jaar) de dorpskom van Firdgum aan wil pakken. Het is nog niet bekend wat er precies staat te gebeuren, maar de eerder gemaakte plannen in het kader van het project Terpen & Wierden zijn uitgangspunt. Enige tijd geleden werd door de gemeente aangegeven dat de straatverlichting in Firdgum nog dit jaar zou worden vervangen. ln verband met problemen rond de levering van de armaturen, is er vertraging ontstaan. Vervanging zal niet vůůr 1 februari plaatsvinden.

Contributie
De leden die hun contributie voor 2016 nog niet hadden betaald, hebben onlangs een brief ontvangen met het verzoek de jaarlijkse bijdrage zo spoedig mogelijk te over te maken. Gelukkig hebben veel leden hun eerdere verzuim goedgemaakt. Maar er zijn nog steeds enkelen die nog niet hebben betaald. Een herhaalde oproep voor deze leden dus. Het bestuur heeft besloten deze leden persoonlijk te benaderen. Betalingen tot en met 16 november zijn verwerkt. Het is dus mogelijk dat er al wel is betaald, maar desondanks bij u wordt aangebeld.

Harnehal
ln de vorige dorpskrant hebben we u laten weten dat we in gesprek zijn met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij voor de noodzakelijke professionele ondersteuning. Dit zal met name van belang zijn om een plan te maken waarbij de te nemen stappen duidelijk en daarmee ook in de tijd weggezet kunnen worden. Het bestuur is dan ook verheugd om u te kunnen meedelen dat de KNHM, bestuur Friesland, heeft besloten om haar naam te verbinden aan Tzummarum en de Hamehal. Via www.knhm.nl kunt u zien wat zij o.a. doen en hebben gedaan.

De komende tijd zullen zij ons, als een 'verbinder', in contact brengen met andere partijen om als eerste stap de ďonderzoeksvraagĒ helder te formuleren. Wat moet er precies onderzocht worden om uiteindelijk te kunnen besluiten om de hal in eigen Tzummarumer beheer te nemen. Klinkt gemakkelijk misschien maar heeft nogal wat voeten in de aarde als je bedenkt dat deze vraag een periode behelst van pak 'm beet 30 jaar.

ln de tussentijd heeft WNWF aangeboden om mee te willen denken om vanaf juni 2017 de hal, behalve voor de scholen, ook voor andere verenigingen open te houden. Uiteraard zijn we ook met dit aanbod blij. Voorwaarde is wel dat er een gedegen plan moet komen.
Alle reden dus om de komende tijd hard door te blijven werken aan de toekomst van de Hamehal.

Slimste dorp van Friesland
Op vrijdag 28 oktober vonden de voorrondes in Tzummarum plaats in de Hamehal. Een in veel opzichten een geslaagd initiatief. Elders in deze dorpskrant leest u meer.

Nieuwjaar
De voorbereidingen voor de nieuwjaarsbijeenkomst zijn alweer in volle gang. Het ASO-team heeft er weer zin in gekregen en een groep enthousiaste meiden is bezig met het instuderen van een act. De locatie is op dit moment nog een probleem. De Harnehal is niet beschikbaar op 1 januari en het Wapen van Barradeel is gesloten. Begin dit jaar was de nieuwjaars begroeting een groot succes. Redenen genoeg voor Dorpsbelang om een geschikte locatie te zoeken. Publicatie volgt via posters.

G.H. van der Mei