DORPSBELANG TZUMMAPUM FIRDGUM

Van de voorzitter
januari
Nog even en 2014 is alweer verleden tijd.
Dat geldt ook voor het oude deel van Nij BethaniŽ. De sloophamer heeft toegeslagen. De aanblik van het rusthuis is niet meer wat het gedurende 57 jaar is geweest. Het wachten is nu op de nieuwbouw. Niet alleen Nij BethaniŽ wordt vernieuwd, maar ook Wonen Noordwest Friesland start binnenkort met nieuwbouw. Bouwbedrijf Hiemstra BV heeft de opdracht gekregen om de nieuwe woningen langs de Buorren te bouwen.

Wij hopen dat binnen niet al te lange tijd ook de Hegesylsterwei wordt aangepakt. Er was na de besprekingen in juli 2013 enige ruis op de lijn ontstaan. De provincie kwam met een afwijkende interpretatie van het besprokene, dan het beeld dat in Tzummarum en ook in Oosterbierum was ontstaan. Er bleek geen geld beschikbaar te zijn gesteld voor de aanpak van Hegesylsterwei en Kade. Samen met gedeputeerde Poepjes en wethouder Bekkema is de stand van zaken besproken. Afgesproken is dat naar en oplossing zal worden toegewerkt.

Het ziet er naar uit dat de recreatieve fietsverbinding tussen Tzummarum en Boer wordt aangelegd. In het kader van de uitvoering van het Gebiedsplan Noordwest Frysl‚n (de maatschappelijke plus) zou in eerste instantie alleen het tracť zonder verharding aan te leggen. Onlangs is bekend geworden dat het fietspad daadwerkelijk inclusief verharding wordt gerealiseerd.

De vestiging van een fitnesscentrum in De Haven gaat definitief niet door. Wonen Noordwest Friesland zal nu met de tweede kandidaat in overleg gaan. Dit initiatief voorzag in de vestiging van een technocentrum in het gebouw. Startende jonge technici zouden een piek in het gebouw kunnen krijgen. Mocht deze gegadigde geen belangstelling meer hebben, dan zal het gebouw worden gesloopt.

De leden van Nut en Genoegen hebben besloten om niet verder te gaan met het Wapen van Barradeel. Na het vertrek van de laatste uitbaters is zonder succes gezocht naar een nieuwe exploitant. Het gebouw zal worden verkocht. Het is goed gebruik om tegen de kerst de vrijwilligers die actief zijn geweest voor de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum - Firdgum een attentie te bezorgen. Een bedankje voor ieders inzet. Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook vanaf deze plaats bedankt. Rest mij ieder een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar te wensen. G.H. van der Mei

DORPSBELANG TZ UMMARUM FIRDGUM

Van de voorzitter
Februari
Zo in het begin van het nieuwe jaar nog even een korte terugblik op de jaarwisseling. In onze dorpen verliep deze zonder enig probleem. VV Tzummarum, Opino en VvV Tzummarum e.o. organiseerden in de kantine op het sportveld de traditionele nieuwjaarsreceptie waar velen een kijkje kwamen nemen.

Het Wapen van Barradeel is inmiddels leeg en gereed voor de verkoop. Het is afwachten of er een koper zal komen en wat er daarna gebeurt. Wonen Noordwest Friesland is intussen in gesprek met de andere gegadigde voor het gebouw. In de oorspronkelijke plannen wilde deze initiatiefnemer een techno -centrum vestigen in de oude school. Het is op dit moment niet duidelijk of deze plannen doorgang kunnen vinden. De toneelvereniging Onno Zwier kan de repetities zolang in het gebouw houden.

Inmiddels is er een tweede gesprek met de gedeputeerde geweest over de situatie Hegesylsterwei. De provincie vindt dat er te weinig ruimte is om naast de weg een fietspad aan te leggen. Aan de oostkant van de weg is de ruimte minimaal, aan de kant van de Tsjummearumerfeart is er meer ruimte, maar de kadewand is niet stevig genoeg voor met name het zware verkeer. Er wordt nu gedacht aan het op de huidige weg aanbrengen van twee fietsstroken van gekleurd (rood) asfalt. Samen met de gemeente zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn om het schelpenpad door de trimbaan op te waarderen tot fietspad. Om de snelheid van het verkeer te verminderen zal een proef worden gehouden met het plaatsen van snelheidsremmers op de Hegesylsterwei. De afgelopen periode hebben ons weer de nodige klachten bereikt over hondenbezitters. Het komt veelvuldig voor dat de hondenbazen de hondendrollen De afgelopen periode hebben ons weer de nodige klachten bereikt over hondenbezitters. Het komt veelvuldig voor dat de hondenbazen de hondendrollen laten liggen. Voor de nietsvermoedende wandelaar en spelende kinderen een vervelend en stinkende verrassing.

G.H. van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Van de voorzitter
Maart

Op het ogenblik is er niet zoveel te melden van het bestuur.

Er zijn een aantal lopende zaken, zoals de Hegesylsterwei, de nieuwbouw rond Nij BethaniŽ e.d. die aandacht vragen.

Intussen is duidelijk dat in ieder geval ťťn vereniging problemen heeft door de sluiting van het Wapen van Barradeel. De toneelvereniging heeft geen goede locatie voor de jaarlijkse toneeluitvoering. In eerste instantie lijkt dit in De Klang te kunnen, maar er wordt ook gedacht aan de kantine van de sporthal. Zelfs op beide locaties zou een uitvoering kunnen zijn. Dit betekent wel dat een dubbele inzet van leden en vrijwilligers nodig is. Er zal dan zowel op vrijdag en de zaterdag een decor moeten worden opgebouwd en geluid en verlichting ingesteld te worden.

Misschien niet bij iedereen bekend, maar de dorpsbelangen in de gemeente Franekeradeel werken al een aantal jaren samen via de Federatie dorpsbelangen Franekeradeel. De laatste jaren bestond het bestuur nog uit een tweetal personen, namelijk Bert Vollema (Tzum) en Ger Edens (Peins). Onlangs hebben zij aangegeven niet langer hun bestuursfunctie uit te kunnen oefenen. Er is (nog) niet bekend of er kandidaten bereid zijn gevonden om hun plaats in te nemen. Eerder werd afgesproken dat bestuursleden c.q. oud- bestuursleden van de dorpsbelangen deze functie op zich kunnen nemen. Binnen ons bestuur is niemand beschikbaar. Zijn er nog oud- bestuursleden die deze taak op zich willen nemen?

G.H. van der Mei

UITNODIGING

Voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM
op woensdag 4 maart 2015 om 20.00 uur in De Harnehal

AGENDA

1.Opening

2. Notulen ledenvergadering van 5 maart 2014

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Kascommissie: Dhr. S Miedema en Mevr. J Ettema
Reserve: Dhr. B. van Dijk
Aftredend: Dhr. S Miedema

6. Lopende zaken:
a. Gebiedsplan/maatschappelijke plus
b. Voortgang herstructurering Nij BethaniŽ
c. Verpauperde panden
d. leefbaarheid, krimp
e. Haven

7. Activiteitenplan dorpsvisie
Vaststellen en prioritering activiteitenplan 2015
- openbare ruimte (Buorren, dorpsentrees, Hegesylsterwei) - voorzieningen

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. A van der Zee

Voor de vacatures telt het bestuur voor te benoemen: Dhr. T Bonnema
Mevr. T. Huizinga
Dhr. J. van der Heijden
Namen van tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur. Deze opgaven dienen te zijn ondertekend door ten minste 10 leden en vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.

9. Rondvraag

Pauze

10. Presentatie project SNij BethaniŽ' door dhr. R Snuif van gemeente Franekeradeel.

11. Sluiting

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP WOENSDAG 5 MAART 2014, OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL"

Aanwezig: Bestuur: G. van der Mei (voorz.), A. van der Zee (pennm.), R. Haakma, G.Postma, R Talsma, M. Miedema, P. de Vries

Leden en gasten: 28 personen, onder de gasten dhr. Tjerk Wijnia (CDA), Mw. Klaske Dijkstra (VVD), Mw. Anne Marte v/d Mei (FNP), Dhr. Fred Veenstra (Burgemeester), Dhr. Wim Seepma (WNWF), Dhr. Bein van Dijk (PVDA).

Afw.m.k.: mw. Koekoek (Nij BethaniŽ), Martje Haitsma, Janny Ettema, Johannes Broekstra, Hans Hettinga, Jacob Struiksma, Botte Ouderkerken (Groenlinks)

Verslag: R.Haakma

OPENING

Om 20.00 uur opent voorzitter Van der Mei de vergadering. Een speciaal welkom is er voor de mensen uit de politiek, Dhr. W. Seepma (WNWF) en Burgemeester F. Veenstra. Vervolgens worden de namen genoemd van de mensen die zich tevoren hebben afgemeld.

Er wordt even kort stil gestaan bij het plotseling overlijden van onze oud voorzitter Dhr. Willem Spoelhof in januari van 2014.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 6 MAART 2013

Tjitte Bonnema merkt op dat bij punt 5 wordt genoemd dat de penningmeester decharge word verleend, dit moet zijn dat het bestuur decharge word verleend. De notulen worden verder zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en getekend.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS

De voorzitter geeft hoofdstuksgewijs een korte toelichting op het jaarverslag dat de aanwezigen bij de aanvang van de vergadering beschikbaar is gesteld.

Jaap Bonnema merkt op dat bij punt 1 sportplein staat dat de provincie 20.000 euro heeft gesubsidieerd, echter dit moet zijn 10.00 euro. Rienk Talsma voegt hieraan toe dat de VvV al in 2012 500 euro heeft gedoneerd aan het realiseren van het sportplein.

4. FinanciŽn /JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

De heer Van der Zee licht het financiŽle overzicht, ingelegd in het jaarverslag, toe.

2012:overzicht

Contributiegelden lopen iets terug doordat het aantal leden is verminderd
Bijdrage van de Gemeente is in 2013 verhoogd van 50 euro naar 250 euro Bijdrage voor Simmerwille door Losse Fearren. Project van WNWF om verbindende activiteiten in dorpen te stimuleren.

Cursussen AED: leden van dorpsbelang krijgen 5 euro korting op de herhalingscursus reanimatie/AED

De uitgaven voor het sportplein zijn hoger dan de inkomsten, dit komt door de kosten die gemaakt zijn voor de opening en het onderhoud wat reeds verricht is.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE

De kascommissie bestaat uit Jaap Bonnema en dhr. S. Miedema. Jaap voert het woord en vertelt dat penningmeester Van der Zee alles keurig en correct in de boeken heeft genoteerd. Met instemmend applaus wordt het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge verleend.

Voorzitter bedankt Jaap voor zijn verslag en ook dhr. S. Miedema voor de medewerking. Jaap Bonnema treedt af.

Voor 2015 bestaat de kascommissie uit Dhr. S. Miedema (2e x, aftredend in 2015) en mw. J. Ettema die nu als reserve stond. Dhr. B. van Dijk stelt zich beschikbaar als reserve voor 2015.

6. LOPENDE ZAKEN

a. Gebiedsplan/maatschappelijke plus

Voorzitter geeft aan dat inmiddels de verdeling van de beschikbare gelden bekend is gemaakt door de gemeente. De gelden van de maatschappelijke plus voor het gebiedsplan beschikbare Ä 5,1 miljoen worden als volgt verdeeld: Sexbierum 1.7 miljoen, Oosterbierum 1.4 miljoen, Tzummarum 2 miljoen. Nu dan ook het geld beschikbaar is kunnen de plannen die al langere tijd bestonden voor de herinrichting van Tzummarum eindelijk worden uitgevoerd. De planning is er op gericht dat er gestart wordt met Oosterbierum en vervolgens Tzummarum en als laatste Sexbierum

Tevens heeft de provincie middels de knipepuntepot geld gereserveerd om de Hegesylsterwei aan te pakken. Dorpsbelang stelt een vrij gelegen fietspad langs Kade/Hegesylsterwei als voorwaarde alvorens toestemming te verlenen voor het Lang Zwaar Vervoer langs de Kade en Hegesylsterwei als passage van en naar de patatfabriek in Oosterbierum. Voorzitter vertelt ook dat er geld beschikbaar is gesteld voor de natuur, dat wordt gebruikt voor het aanleggen van dijksputten en de aanleg van 2 fietspaden. Een fietspad tussen de Tzummarumer Mieden en Boer en tussen de Hovensreed en Getswerdersyl.

Doordat er vele plannen in dezelfde periode zullen worden uitgevoerd, denk hierbij aan de herstructurering Nij BethaniŽ en de ophoging van de brug in de Hegesylsterwei, vergt dit veel overleg en coŲrdinatie tussen de verschillende partijen. Dorpsbelang heeft hierin een taak om te bewaken dat we hierdoor niet in de problemen raken.

b. Voortgang herstructurering Nij Bethanie

Vorig jaar bij de ledenvergadering zag het er erg somber uit, gelukkig gaan de plannen voor de vernieuwbouw van Nij BethaniŽ en de herinrichting van het gebied rondom Nij BethaniŽ toch door, zij het in afgeslankte vorm.

Dhr. Monsma heeft in september 2013 dorpsbelang een brief geschreven en wil hierbij nogmaals zijn zorgen uitspreken over een aantal knelpunten betreffende de infrastructuur rondom Nij BethaniŽ. Dorpsbelang neemt deze knelpunten mee naar besprekingen met betrokken partijen. Zelf voorziet dorpsbelang ook problemen bij de bereikbaarheid van de Schalmei en zou willen pleiten voor een (nood)voorziening door middel van een doorgang te maken voor voetgangers en fietsers via het parkeerterrein van de Friese Wadden naar de Johan Roordastrjitte.

c. Verpauperde panden

Voorzitter benoemt dat er al is aangepakt op dit gebied zoals het huis aan de Buorren 51 en het earmenhŻs, maar dat dit thema aandacht blijft vragen. Bijvoorbeeld het huis van wijlen Hans Bruinsma.

Er wordt gevraagd of de gemeente ook een rol in de aanpak van verpauperde panden heeft. Burgemeester Veenstra benoemt dat dit ook de aandacht van de gemeente heeft, maar dat er pas kan worden ingegrepen als het pand een gevaar vormt voor de omgeving. Hij weet wel te melden dat er gesprekken plaatsvinden tussen de eigenaar van de grond en de gemeente om samen te zoeken naar een bestemming voor de grond. d. Leefbaarheid. krimp. dorpsimago Dorpsbelang heeft regelmatig overleg met gemeente wat betreft deze onderwerpen. De krimp is te merken aan het leerlingenaantal dat daalt en verenigingen hebben steeds meer moeite om bestuursleden te vinden.

e. Sportplein

Het sportplein is in 2013 gerealiseerd en wordt voor meerdere activiteiten gebruikt, het is een aanwinst voor het dorp. Er wordt nog gewerkt aan het verkrijgen van een volleybalnet, zodat er ook kan worden gevolleybald op het sportplein. Tevens wordt er gekeken naar het plaatsen van voetbalgoals, echter als je deze op het plein vastmaakt kan er moeilijk gekaatst worden. En bij het los neerzetten is men bang dat ze worden meegenomen. Men is nog aan het kijken of er een constructie kan worden bedacht met verplaatsbare goals aan een ketting.

f. Haven

Voor de Haven word een nieuwe bestemming gezocht. Ondernemers hebben tot 1 april 2014 om een bedrijfsplan in te leveren dat moet voldoen aan een programma van eisen. Op dit moment zijn er nog geen serieuze gegadigden, maar Wim Seepma verwacht zeker een aantal plannen binnen te krijgen. Mw. G. Santema vraagt zich af of het ook mogelijk is om mensen die plannen hebben samen te brengen. Wim Seepma geeft aan dat dit aan de mensen zelf is en dat het niet hun insteek is deze mensen bij elkaar te brengen.

7. ACTIVITEITENPLAN DORPSVISIE

Voorzitter stelt dat de openbare ruimte en de voorzieningen in het dorp de komende tijd aandacht zullen blijven vragen. Vooral het behouden en eventueel clusteren van voorzieningen, te denken valt bijvoorbeeld aan de scholen, zal het komende jaar veel aandacht vereisen.

Dhr. Tjitte Bonnema zit in Raad van Bestuur van de PCBO en geeft aan dat de ouderraden van beide scholen elkaar moeten opzoeken en een signaal af moeten geven richting het MT dat zij voor het clusteren van de 2 scholen zijn. Dhr. T. Bonnema vraagt aan dorpsbelang of zij ook nog een rol in deze kunnen hebben, er wordt voorgesteld om dorpsbelang ook een signaal te laten afgeven richting de schoolbesturen. Mw. Klaske Dijkstra (bestuurslid Radius) geeft aan dat het een complex geheel is. PCBO en Radius hebben goed overleg, maar geeft zij aan dat dorpen vaak moeite hebben met hoe de identiteit van de scholen kan worden behouden als scholen gaan clusteren. Fred Veenstra voegt hieraan toe dat de verschillende schoolbesturen (katholiek, christelijk en openbaar) binnen de gemeente in gesprek zijn en dat de beslissing ook bij de schoolbesturen zelf ligt.

In het kader van de voorzieningen binnen het dorp geeft dhr. S. Miedema nog aan dat een pinautomaat gemist wordt in het dorp. En tevens geven meerdere leden aan dat het prettig zou zijn als er weer een brievenbus midden in het dorp zou komen.

8. BESTUURSVERKIEZING

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Mw. R Haakma en Dhr. R Talsma De voorzitter bedankt hen beide voor hun inzet en overhandigt hun een bos bloemen en een kadobon.

Verkiezing:

Voorzitter memoreert dat er 2 vacatures zijn. Voor ťťn vacature is als gegadigde gevonden, en aanwezig: Mw. Sandra Hoeksma. Zij wordt bij acclamatie benoemd. Voor de andere vacature wordt nog iemand gezocht, suggesties zijn van harte welkom

9. RONDVRAAG

Dhr. Tjitte Bonnema: vraagt of het niet opruimen van hondenpoep strafbaar is. Dit is inderdaad strafbaar. Hondenbezitters hebben een opruimplicht en moeten dus altijd een schepje of een zakje bij zich hebben om de hondenpoep op te ruimen. Je kunt zelf echter niet iemand aangeven hiervoor.

Dhr. R. Wiersma: vraagt naar de vorderingen betreffende het bedrijventerrein. Voorzitter vertelt dat arbitrage is geweest op 9 april 2013 en dat de rechter heeft beslist dat Spoardykje B.V. (Fongers) de kosten van herbestrating, riolering, openbare verlichting en groenvoorziening moet betalen. Er staat ook een dwangsom op van 250 euro per dag met een maximum van 150.000 euro, echter tot nu toe is er nog niets gebeurd. Burgemeester Veenstra gaat navraag doen over dit onderwerp.

Mw. G. Santema: merkt op dat de website al een hele tijd uit de lucht is en ook sinds lange tijd de gegevens van Onno Zwier niet op de site staan. Mw. Santema zou graag haar gegevens terug willen en vraagt zich af of ze de rekening wel moet betalen gezien het feit dat de gegevens er niet op staan. Dhr. Rienk Talsma geeft aan dat er gewerkt wordt om de site weer te herstellen en dat ze voor de andere vragen even persoonlijk contact opnemen met redactie en penningmeester.

10. PRESENTATIE DHR. Dries Bosma, voorzitter stichting Yep Hettinga skoalle

Dhr. Bosma vertelt over de opbouw van zodenhuis die tot stand is gekomen met vele vrijwilligers onder coŲrdinatie van DaniŽl Postma, medewerker aan het Instituut voor Archeologie in Groningen en de RuG. In de nacht van vrijdag 29 november 2013 stortte onverwacht een groot deel van het gebouw in. Dhr. Dries Bosma vertelt dat is besloten om het gebouw te herstellen, maar daarbij wel het ontwerp op belangrijke punten aan te passen. Provincie Frysl‚n, het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en het Yeb Hettinga Museum hebben besloten de benodigde financiŽn en menskracht beschikbaar te stellen.

Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt de aanwezigen en geeft aan dat er nog een consumptie genuttigd mag worden op kosten van dorpsbelang.

Vereniging Dorpsbelang Tzummarum - Firdgum

Jaarverslag 2014
Informatie vooraf:
De geactualiseerde dorpsvisie, bedoeld voor de jaren 2008-2020, is vastgesteld in de ledenvergadering van 19 maart 2008. Jaarlijks worden door het bestuur uit de dorpsvisie activiteiten aan de leden voorgesteld die in het komende jaar aandacht krijgen en zo mogelijk worden gerealiseerd, waar nodig in samenwerking met instanties als gemeente, provincie, waterschap, woningstichting, vrijwilligers.

Hoofdstuk 1: Activiteitenplan 2014

Op de jaarvergadering van 6 maart 2013 stelden de leden het activiteitenplan voor 2014 vast. Dein 2009 vastgestelde, en in de navolgende jaren bij acclamatie aangehouden actiepunten waren:

1. Aanpak verpauperde panden

Ook in 2014 zijn er weer verpauperde panden aangepakt. De rozenkassen zijn ondertussen gesloopt. Voor de Haven wordt een nieuwe bestemming gezocht en het Untwyk is verkocht. Er wordt momenteel gewerkt aan het huisje van wijlen Hans Bruinsma. Maar ook in 2015 blijft de verpaupering onze aandacht houden, want er is nog veel te verbeteren. We denken daarbij aan de strieskuorre aan de Kade, maar we zijn ook alert m.b.t. het gebouw van Althuisius.

2. Verbeteren Openbare Ruimte

Door de beschikbare middelen vanuit het inrichtingsplan gebiedsontwikkeling kan er in de komende jaren een gedeelte van de door de Werkgroep Openbare Ruimte ontworpen plannen ter realisering komen, wij denken hierbij aan
* herinrichting Buorren.
* verfraaiing dorpsentrees
* nieuwbouw gebied NijBetaniŽ
Dorpsbelang stelt een Vrij gelegen fietspad langs Kade/Hegesylsterwei als voorwaarde alvorens toestemming verlenen voor het Lang Zwaar Vervoer (vrachtverkeer langer dan 18 meter) langs de Kade en Hegesylsterwei als passage van en naar de patatfabriek in Oosterbierum.

Hoofdstuk II: Reguliere activiteiten

Naast het behandelen van posten correspondentie, notulen, verslagen en de voortgang van de in Hoofdstuk 1 genoemde actiepunten werd in alle vergaderingen aandacht besteed aan onderstaande zaken.

1.Dorpskrant

De dorpskrant, waarvan enkele bedrijven middels een advertentie de lidmaatschapsgelden co-financieren, verschijnt 10 maal per jaar in een oplage van 490 exemplaren. Vrijwilligers bezorgen de krant bij de 450 leden. Van dit aantal worden 35 exemplaren per post verstuurd, ook naar instanties als dagbladen, bedrijven, instellingen. Ook de gemeentelijke fracties worden voorzien. De coŲrdinatie van de verspreiding berust bij Jitse de Jong en Hiltje Buwalda: zij brengen alle diverse vrijwillige bezorgers een stapeltje om deze te bezorgen bij de leden. Nieuws voor het krantje wordt bij de redactie aangeleverd door het bestuur van Dorpsbelang, door verenigingen en - incidenteel - door leden. Dhr. W. Leistra is trouw leverancier voor historische informatie. Diverse activiteiten worden in de dorpskrant aangekondigd of verslagen, hetgeen de maandelijkse actualiteit waarborgt. Nieuwe bewoners ontvangen een welkomstboekje, met als doel: lid worden van Dorpsbelang.

De redactie bestaat uit Geartsje Dijkstra tevens eindredacteur. De ledenadministratie wordt verzorgd door Geert Postma, de financiŽle administratie door Arjan van der Zee.

2. Website

In verband met een gecrashte website, is de site het gehele jaar niet online geweest. Zijn druk bezig geweest om dit op te lossen. In de loop van dit jaar zal er een geheel nieuwe website online worden gezet.

3. FinanciŽn

De inkomsten voor Dorpsbelang bestaan uit de contributiegelden van de leden, uit opbrengsten van advertenties en uit betalingen van verenigingen die voor het aantal pagina's aangeleverde kopij jaarlijks een nota van de penningmeester ontvangen. Dorpsbelang kent geen andere bronnen van inkomsten, behalve ťťn subsidieverstrekker: de gemeente Franekeradeel, die jaarlijks Ä 250,- toekent. Het merendeel van de uitgaven is bestemd voor de uitgave van de dorpskrant en voor vergaderkosten: de eigen vergaderingen, de ledenvergadering, vergaderingen of bijeenkomsten met derden: (in 2014: gemeente en provincieambtenaren, B & W, gedeputeerde, politie, ondernemers, beleidsmedewerkers). Tevens voor attenties, of als blijk van waardering voor verrichte diensten. Een voorbeeld: jaarlijks een kerstattentie voor de bestuurders en een groot aantal vrijwilligers.

Hoofdstuk 111: Specifieke activiteiten

De werkzaamheden van het bestuur beperkten zich niet alleen tot de in het activiteitenplan genoemde punten en de traditionele lopende zaken. in het lopende jaar waren er ook weer heel wat andere en incidentele aandachtspunten voor het bestuur van Dorpsbelang.

1. Haven

Dorpsbelang is betrokken geweest bij het een nieuwe invulling te geven van de Haven. Hier zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarbij gegadigden hun plan mochten komen vertellen. Hieruit werd het beste plan gekozen. Het initiatief om een sportschool in het gebouw te vestigen kwam niet van de grond omdat de initiatiefnemers de financiering niet rond konden krijgen. Wonen Noordwest Friesland is momenteel in gesprek met de tweede kandidaat die voornemens is een technocentrum in de Haven te vestigen.

2. Spoelhofpad

Door de gemeente Franekeradeel werd gevraagd mee te denken over een eventueel Spoelhofpad. Het wandelpad tussen de Sinaedawei en de Hearewei werd medio 2014 voorzien van officiŽle naambordjes.

3. Herinrichting gebied rondom Nij BethaniŽ

Ook in 2014 zijn de plannen voor het gebied rondom Nij BethaniŽ verder gegaan. Achter de schermen is hard gewerkt. Budgetten zijn rond gemaakt en de definitieve plannen zijn nagenoeg afgerond.

4. Gebiedsproces, LZV

De plannen van Oosterbierum zijn zo goed als klaar. Dit jaar mogen wij als Tzummarum de plannen gaan maken. De plannen zullen dan in 2016 de realiteit gaan worden. Wat betreft het fietspad Hegesylsterwei is bekend geworden dat de provincie geen geld beschikbaar heeft, dit in tegenstelling tot eerdere toezeggingen.. We zijn druk met de provincie in overleg hoe we dit dan wel gaan oplossen gezien de onveilige situatie.

April/mei 2015 zal de provincie de brug in de Hegesylsterwei vervangen. Voor het verkeer van en naar Franeker wordt een noodbrug aangelegd. Vaarverkeer zal gedurende circa een jaar niet mogelijk zijn. Ook de brug naar het "Hynstespul" wordt vervangen Beide bruggen worden opgehoogd zodat er een doorvaarthoogte komt van ten minste 2,50 meter.

Tussen Oosterbierum en Tzummarum zijn iepen geplant. Dorpsbelang heeft deze ook aangevraagd voor de weg naar Minnertsga maar dit is afgewezen door de provincie.

5. Jeugdzaken

Ook in 2014 is er weer een Simmerwille georganiseerd. Veel jeugd is hierop afgekomen en allen hebben hier weer met plezier aan meegedaan. Op het sportplein zijn nu ook voetbalgoaltjes geplaatst door de gemeente. Dit naar aanleiding van het afbranden van het JOB.

6. Scholen

Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering hebben leden van dorpsbelang aangegeven dat ze graag zouden willen zien of er mogelijkheden zijn voor ťťn school. Dorpsbelang heeft inmiddels contact gezocht met de scholen.

7. Wapen van Barradeel

Op verzoek van Nut en Genoegen heeft Dorpsbelang besprekingen over de toekomst van het Wapen van Barradeel bijgewoond. De gedachten gingen uit naar een gezamenlijke exploitatie van zowel het cafť als de sporthal. Hierbij zouden ook uit andere bronnen gelden dienen te worden verworven. In dit verband was contact gezocht met Tresoar dat ruimte zocht voor een emigrantencentrum. Door het voortijdig vertrek van de exploitanten van het cafť en het veilen van een groot deel van de inboedel, kwam het proces in een stroomversnelling terecht. Voor de leden van Nut en Genoegen was een en ander reden om te besluiten het inmiddels leegstaande gebouw te koop aan te bieden.

8. Park Barradeel

In september is er overleg geweest tussen de Friese Wadden en Dorpsbelang. In dit gesprek is naar voren gekomen dat het park ondertussen veel verbeteringen heeft ondergaan en dat dit gestaag verder gaat. De Friese Wadden hebben het goed op streek. Wel hebben ze overlast van afval op het park van passerende fietsers en brommers. Ze vinden het wel heel gezellig dat de fietsers over het park heen komen maar willen geen troep blijven opruimen. Wel hebben ze last van de brommers die veel te hard over het park heen rijden. Hierdoor overwegen ze zelfs om het park te sluiten voor brommers. Dit heeft als extra nadeel dat ook fietsers er geen gebruik meer van kunnen maken.

Tevens hebben de bewoners in de zomer veel last van geluidsoverlast door jongeren die crossen. In samenwerking met de politie is geprobeerd hier afspraken over te maken met de jongeren. Overigens vindt het crossen plaats met toestemming van de eigenaar van de grond.

9. Frysl‚n foar de Wyn

De plannen voor de bouw van windturbines op het vaste land van Frysl‚n heeft rondom in de provincie voor veel opschudding gezorgd. In de directe omgeving van Tzummarum lagen plannen voor uitbreiding/ opschaling van de Bjirmen en nieuw te bouwen turbines tussen Tzummarum en Ried.

Voor een aantal bewoners reden om een actiegroep op te starten en een handtekeningenactie op te zetten.

10. Werkgroep AED In Tzummarum, met een AED bij Rienk's fietsenwinkel en een AED in de sportkantine, en in Firdgum een AED aan de Yeb Hettingaskoalle, beschikt de AED-groep in november 2013 over een grote groep gecertificeerde hulpverleners. Het merendeel heeft zich aangemeld bij Hartslag- Nu. Hartslag-Nu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. In 2014 heeft het netwerk 6 keer een reanimatieoproep van Hartslag Nu voor Tzummarum gekregen. Veel vrijwilligers konden en hebben onmiddellijk op de oproepen gereageerd. Reanimatie in ťťn geval (zeer) succesvol geweest. Het blijkt dus dat de alarmering van Hartslag Nu werkt en dat de juiste AED is aangeschaft. Regelmatig worden herhalingscursussen aangeboden aan deelnemers. Indien de verzekeraar geen vergoeding geeft, draagt Dorpsbelang bij in de kosten. Stichting beheer sportaccommodatie Tzummarum heeft onlangs aangegeven dat de kantine beschikbaar is voor de trainingen.

11. Informatiepaneel Koehoal

Op initiatief van Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum (W. Leistra) is een informatiepaneel geplaatst bij de nieuwgebouwde "fiskershķskes" op Koehoal. Het paneel geeft informatie in woord en beeld over het verleden van Koehoal.

12. Het verhaal van Firdgum, terpen en wierden

De Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland werkt samen met een groep bewoners aan het verhaal van Firdgum. In november vond de eerste informatieavond plaats. Het is de bedoeling dat samen met de bewoners Firdgum (opnieuw) op de kaart wordt gezet en wellicht een aantal verbeteringen aan in het dorp plaats te realiseren

Bestuur en Organisatie

Samenstelling en taakverdeling

Gerben van der Mei, voorzitter
Pietie de Vries, secretaris met Sandra Hoeksma,
Arjan van der Zee, penningmeester
Marc Miedema, lid
Geert Postma, lid

Activiteiten bestuur

Het bestuur kwam in het verslagjaar tien keer in reguliere vergadering bijeen. Naast deze bestuursvergaderingen waren er vele activiteiten en vergaderingen waaraan het bestuur heeft deelgenomen. Zie daarvoor de voorgaande hoofdstukken.

Ook boekhouding, verslaglegging, Organisatie rondom dorpskrant en website, correspondentie en telefonisch overleg over allerlei zaken vroegen de nodige energie.

Leden

Op 31 december 2014 telde de vereniging 450 leden. De contributie bedroeg in het verslagjaar Ä 12,-

Vrijwilligers

Naast de bestuursleden waren ook in dit jaar vele vaste en incidentele vrijwilligers actief. Zonder hun inzet zou Dorpsbelang niet kunnen functioneren. In het verslagjaar kunnen in dit kader de volgende activiteiten worden genoemd:

Redactie dorpskrant en contactpersonen, c.q. bezorgers
Redactie Website
Commissie Sportplein Commissie onderhoud sportplein
Simmerwille: sportavonden jeugd
Aed werkgroep
Kerstboominzameling
Leveranciers kopij historie v.d dorpen
Kascommissie

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Van de voorzitter

April

Door de sluiting van het cafť werd de algemene ledenvergadering van dorpsbelang gehouden in de Harnehal. De opkomst was groot, zo'n 50 mensen, waaronder afvaardigingen van de politiek en wethouder Twerda, woonden de vergadering bij. Dit terwijl de betrokkenheid van de dorpsbewoners bij het reilen en zeilen van verenigingszaken te laatste tijd te wensen overlaat. Het komt helaas regelmatig voor dat slechts bestuur en een enkel lid acte de prťsence geven bij een ledenvergadering.

Tijdens de ledenvergadering werd afscheid genomen van onze penningmeester Arjan van der Zee. Meer dan 11 jaar maakte hij deel uit van het bestuur. Hij was actief op vele fronten, de jaarlijkse kerstboomversnipperactie werd door hem geregeld, hij vertegenwoordigde dorpsbelang bij de Federatie van dorpsbelangen Franekeradeel, nam deel aan de besprekingen met gemeente, provincie e.d. betreffende de perikelen rond het LZV-vervoer en de combinatie hiervan met de verkeerssituatie Hegesylsterwei/Kade enz. enz.

Drie nieuwe bestuursleden werden door de vergadering bij acclamatie benoemd: Jasper van der Heijden, Tineke Huizinga en Tjitte Bonnema. De afgelopen maanden namen zij al deel aan de bestuursvergaderingen. De vorig jaar ontstane vacatures zijn hiermee weer ingevuld.

Een aantal zaken houdt de bewoners bezig. Genoemd werden o.a., de onderhoudstoestand van het schelpenpad door de "trimbaan" en achter de sportvelden langs, de troep op het voormalig Fongersterrein, parkeren op de stoep, de website van Dorpsbelang, Kleasterwei 1 Kort voor de ledenvergadering kwam het bericht van de gemeente dat de uitvoering van het opknappen van de Buorren niet overeenkomstig de eerder opgestelde planning zal kunnen worden gerealiseerd. Het was de bedoeling dat in de loop van 2015 de plannen zouden worden gemaakt, waarna in 2016 de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Naar verwachting zal e.e.a. circa een Jaar later worden. Een argument om het opknappen van de Buorren later uit te voeren, hangt samen met de activiteiten van en rond Nij BethaniŽ.

Groot en zwaar bouwverkeer zal door de Buorren rijden om de plaats van bestemming te bereiken. Het is niet ondenkbaar dat hierdoor schade zou worden veroorzaakt aan de heringerichte Buorren. Gemeenteambtenaar R. Snuif zal projectleider worden van de "operatie Buorren". Het ligt in de bedoeling om in het najaar de werkgroep vanuit Tzummarum te installeren.

Na het zakelijk deel van de vergadering gaf R. Snuif aan de hand van een powerpoint-presentatie, een uiteenzetting van de plannen rond Nij BethaniŽ. Gezien de gestelde vragen werd hiermee in een behoefte voorzien.

G.H. van der Mei

Van de voorzitter
Mei.

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Tijdens de jaarvergadering op 4 maart werd door de projectleider van de gemeente een presentatie gegeven van de plannen in het gebied Nij BethaniŽ. Uitleg over de bouw van de school, peuterspeelzaal, multifunctioneel gebouw, verkeersafwikkeling, aanleg voet-/fietspad enz.

Een overval was het, het bericht dat Nij BethaniŽ de poorten zal sluiten. Het verzorgingshuis "oude stijl" verdwijnt definitief uit Tzummarum. Een klap voor de bewoners, het personeel en het dorp. Bewoners komen terecht in een periode van onzekerheid; kan ik hier nog blijven, waar moet ik naar toe en wanneer? Voor het personeel geldt min of meer hetzelfde. Personeel dat nog niet zolang geleden fel actie heeft gevoerd om Nij BethaniŽ voor de toekomst te behouden. Helaas tevergeefs.

De bezuinigingen in de zorg missen hun uitwerking niet. Tzummarum moet nu afwachten wat er nog overblijft van de ambitieuze plannen die enige jaren geleden werden gepresenteerd door Noorderbreedte, Wonen Noordwest Friesland en de gemeente Franekeradeel. Een bijna compleet te vernieuwen verzorgingshuis, levensloopbestendige woningen langs de Buorren, een nieuwe school en een multifunctioneel gebouw dat de verbinding zou vormen tussen scholen en verzorgingshuis. Een plan dat Tzummarum een "boost" zou moeten geven...

In het nu door de partijen uitgegeven persbericht stond: "Een definitief besluit valt pas als de ontwikkelvisie is bijgesteld en onder voorbehoud van (financiŽle) haalbaarheid en financiering. Zorgpartners Friesland gaat dit de komende tijd onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is nog altijd het realiseren van de ontwikkelde visie, zo mogelijk gefaseerd."

Zorgpartners Friesland heeft aangegeven wel 8 bestaande appartementen te zullen renoveren. Ook gaat de bouw van 18 appartementen door. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat thuiszorg in het hele gebied wordt betrokken van Noorderbreedte. Bovendien kan de nieuwbouw pas starten als de plannen en de financiering ervan zijn bijgesteld. Wonen Noordwest Friesland gaat door met de bouw van 12 woningen langs de Buorren. De gemeente Franekeradeel gaat door met het aanpassen van de infrastructuur. Riolering, paden en wegen worden aangelegd.

In afwachting van de bijstelling van de plannen voor Nij BethaniŽ wordt de realisatie van de scholen vertraagd. Het is de bedoeling dat er eind mei 2015 een bijgestelde ontwikkelvisie Tzummarum door de partijen kan worden gepresenteerd. Daarna kan een bijgestelde planning worden gemaakt.

Deze bijgestelde ontwikkelvisie wachten wij in spanning af.

Ondertussen wordt voor en door Firdgum hard gewerkt aan het project Terpen en Wierden. Onder leiding van Landschapsbeheer Friesland is een project gestart in drie dorpen in Frysl‚n en drie dorpen in Groningen. Een van de doelen is om samen met de bewoners uit de waddenregio het verhaal van het terpen- en wierdenland boven water halen, dit zichtbaar te maken in de dorpen, beleefbaar te maken en te benutten voor het daadwerkelijk verbeteren van de kwaliteit van de terp- en wierdedorpen zelf. Financiering vindt onder meer plaats uit het Waddenfonds. Er zijn plannen om iets te doen aan de Camstrawei, een betere bereikbaarheid van het seaddehŻs en de Yep Hettingaskoalle. Ook wordt gedacht aan de aanleg van een "rondje Firdgum".

Tenslotte, nog even en het is weer zover. Op en rond Hemelvaartsdag is er weer dorpsfeest in Tzummarum. Het kaatsen voor afdelingsparturen zal ook nu niet ontbreken. Alle festiviteiten vinden plaats in de feesttent. Nieuw voor Tzummarum: op zaterdag 16 mei: de mudrun.

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Van de voorzitter
Juni

Hoewel het weer de Organisatie vooral de zaterdagochtend enigszins in de steek liet, kan worden teruggekeken op een geslaagd dorpsfeest De vele deelnemers aan de mudrun deerden de regen niet - zij werden toch vooral nat -, voor de toeschouwers was het iets minder. De aanblik van het dorp tijdens de feestdagen was overigens niet al te vrolijk. Vlaggen waren slechts sporadisch te zien en straatversiering was er niet of nauwelijks. Jammer... Wel was er sprake van een stil protest in de Buorren richting Nij BethaniŽ. De troosteloze aanblik van het door de sloophamer getroffen verzorgingstehuis en bejaardenwoningen, gaf aanleiding om te protesteren tegen het veranderen van Tzummarum in een spookdorp.

Overigens is op het moment van schrijven van dit stukje, nog geen verdere informatie bekend over "het project Nij BethaniŽ". Eind mei zouden de partijen (Noorderbreedte, Wonen Noordwest Friesland en gemeente Franekeradeel) hun verdere plannen bekend maken, maar dit is tot nu toe niet het geval. Hopelijk is er bij het verschijnen van de dorpskrant in september meer duidelijkheid. Ondertussen lijkt het er niet goed uit te zien voor het verzorgingstehuis. Een aantal bewoners is inmiddels vertrokken naar elders. Ook personeel is met succes op zoek gegaan naar een andere werkkring. De leegloop is inmiddels in gang.

Ook kan geen verdere informatie worden gegeven over de nieuwbouw van de Tamsmaskoalle. In verband met de drastische wijziging van het beleid van Noorderbreedte, is de nieuwbouw in ieder geval vertraagd. De bouw van 12 nieuwe woningen aan de Buorren gaat in ieder geval wel door. Op 1 juni werd de start van de bouw door Wonen Noordwest Friesland feestelijk ingeluid.

Op 29 april werd er door het project "Gebiedsontwikkeling Franekeradeel Harlingen" in de Harnehal een inloopavond georganiseerd. De provincie vervangt in 2016 de brug over de Tsjummearumerfeart De nieuwe HegesylsterbrÍge krijgt een doorvaarthoogte van 2,5 meter. De nieuwe brug wordt daardoor circa 1 meter hoger. De werkzaamheden om de brug te vervangen starten begin 2016 en duren ongeveer een jaar. Tijdens de werkzaamheden worden er een by-pass en een noodbrug aangelegd zodat het verkeer altijd kan doorrijden. Tijdens de info-avond werden de plannen toegelicht Ook was er een 3d-presentatie van de nieuwe situatie.

De dorpsschouw die periodiek wordt gehouden startte deze keer in Firdgum. Bewoners hadden een aantal "pijnpunten" aangedragen. De gemeente had de dag na de schouw meteen tijd om zaken aan te pakken. De Firdgumers werden derhalve op hun wenken bediend. Een dikke pluim voor gemeente en dorpsbewoners. Na Firdgum was Tzummarum aan de beurt De klachten zijn inmiddels geÔnventariseerd en waar mogelijk zal aan een oplossing worden gewerkt.

Het ziet er naar uit dat de website van Dorpsbelang binnen niet al te lange tijd weer helemaal operationeel zal zijn. Achter de schermen is hard gewerkt om een nieuwe website te maken. Het bleek nagenoeg ondoenlijk te zijn de oude site nieuw leven in te blazen. Het streven is om nog voor de komende vakantieperiode de site "in de lucht" te brengen.

Voor het eerst in de geschiedenis van VV Tzummarum zal het eerste elftal volgend seizoen uitkomen in de 4e klasse. Promotie werd afgedwongen in een tweetal duels met Marrum. Promotie leek na de eerste met 41 verloren wedstrijd heel ver weg. Maar in de thuiswedstrijd werd Mar- rum in de verlenging helemaal opgerold: 9-3. Proficiat

Elders in deze dorpskrant wordt aandacht gevraagd voor het betalen van de contributie. Hoewel de lijst met leden die de ledenbijdrage 2014 niet hadden voldaan aanzienlijk was, heeft nu nagenoeg iedereen betaald. Omdat het innen van de contributie veel tijd en energie vraagt, wordt nu de leden gevraagd om het bestuur te machtigen de contributie automatisch te incasseren. Uw medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Dit is alweer de laatste dorpskrant voor de vakantieperiode. De volgende editie verschijnt eind augustus. Vanaf deze plaats wens ik iedereen een mooie zomer. G.H. van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Van de voorzitter
Sept.

Na een roerige periode rond Nij BethaniŽ lijkt inmiddels de rust letterlijk en figuurlijk te zijn teruggekeerd. Van de ontwikkelingen hebben wij u op de hoogte gehouden door middel van een huis-aan-huis verspreide brief.

De bewoners van Nij BethaniŽ zijn (op een enkeling na) inmiddels verhuisd naar elders. Ook het personeel is op een andere plek aan de slag gegaan. Noorderbreedte heeft de klus keurig voor 1 september geklaard. Er komt definitief een einde aan het in 1957 als bejaardentehuis begonnen verzorgingstehuis Nij BethaniŽ. Tzummarum kan weer een verdwenen voorziening op de lijst bijschrijven, 60 verzorgingsplaatsen zijn weg.

Voor de bewoners van de aan- en inleunwoningen (24 appartementen) is de alarmering en eventuele bijkomende zorg geregeld. Wonen Noordwest Friesland heeft Zorgcentrum het Bildt gevraagd deze taken op zich nemen.

Het atrium zal kunnen blijven bestaan. Het is de bedoeling dat hier enige activiteiten voor bewoners worden georganiseerd. Vrijwilligers zullen hierbij onmisbaar zijn.

Het gebouw zal nog wel worden aangepast Gedeelten rond het atrium zullen worden gesloopt en er komt een nieuwe entree. Voor het complex zal een nieuwe naam dienen te worden gekozen. Nij BethaniŽ is afgeleid van het in 1474 door de familie Roorda gestichte nonnenklooster BethaniŽ. De naam wordt nu geclaimd door Noorderbreedte.

Voor wat betreft de nieuwbouw van de Tamsmaskoalle is bekend dat er momenteel opnieuw een aangepast ontwerp wordt gemaakt Omdat het huidige gebouw zo langzamerhand toch wel gebreken begint te vertonen, wordt voortvarend aan de plannen gewerkt De nieuwbouw wordt gesitueerd aan de noordkant van de Schalmei, daar waar nu de Jel Rinkestrjitte en een deel van de Johan Roordastrjitte liggen. Aan de aanleg van de benodigde infrastructuur wordt hard gewerkt Kabels, leidingen en riolering worden omgelegd. Ook de nieuwe toegangsweg via het parkeerterrein bij de sporthal is in uitvoering.

Het niet doorgaan van de plannen Nij BethaniŽ met een verbinding tussen scholen en ouderenzorg via een multifunctioneel gebouw betekent een forse aderlating voor Tzummarum. Medio 2009 werd de "Ontwikkelingsvisie Tzummarum" aangekondigd. In februari 2010 werd door de gemeente geld Ä 575.000 gereserveerd voor de uitvoering van de plannen. In de stukken van de gemeenteraad wordt gesproken over het grote maatschappelijke belang en is te lezen: "Het is een majeur project en het leidt tot uitvoering en realisatie van de Ontwikkelingsvisie Tzummarum. Hiermee wordt een positieve impuls gegeven aan het dorp Tzummarum, waarbij tot nu toe (fysiek) gescheiden voorzieningen worden geclusterd in een MFC als een kloppend hart van het dorp en elkaar zullen gaan versterken. Ook wordt middels een betere en veilige verbinding de "oude" dorpskern van Tzummarum op een logische manier verbonden en ontsloten met haar nieuwere, achtergelegen wijk, zodat een intensievere interactie tussen beide gebieden mogelijk is'

Onlangs heeft een oriŽnterend gesprek met de directie van de beide scholen plaatsgevonden, met als doel van gedachten te wisselen over de toekomst van de beide scholen. Afgesproken is dat de contacten tussen de scholen worden aangehaald en daar waar dit mogelijk is, activiteiten meer gezamenlijk te organiseren.

Goed nieuws is te vermelden over het Wapen van Barradeel. Het pand dat al weer meer dan een jaar leeg staat is verkocht De nieuwe eigenaren zijn in ieder geval van plan om de horecavoorziening nieuw leven in te blazen en een bruidsmodezaak te vestigen. Vanaf deze plek alvast veel succes gewenst Tijdens de jaarmarkt op 5 september kan een ieder alvast een kijkje nemen.

Voor het bestuur van dorpsbelang begint het vergaderseizoen na de vakantieperiode weer op 14 september a.s. Er liggen weer veel kwesties te wachten waar actie op nodig is. Even een korte greep:

ē Overleg met Zorgcentrum Het Bildt
ē Opstarten werkgroep "openbare ruimte" in het kader van het gebiedsplan Noordwest Friesland
ē Onderhoud schelpenpad, overleg diverse eigenaren en instanties

G.H. van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Van de voorzitter
Okt.

Deze keer eerst nieuws uit Firdgum. Het zodenhuis II is klaar. Nadat in november 2013 het zodenhuis instortte is in de periode daarna financiering gezocht voor de herbouw. Vorig jaar werd gestart met de wederopbouw. Omdat het dak aan de zware kant was geworden door de zoden en de mest, werd gezocht naar een alternatief. Dit zou nu een dak van roggestro moeten worden. Helaas bleek dat het stro dat men op het oog had te kort te zijn en bovendien teveel ander plantmateriaal bevatte: het roggestro kon niet worden gebruikt. Daarom werd besloten om toch maar enigszins af te wijken van het oorspronkelijke ontwerp. Het zodenhuis is inmiddels voorzien van een nieuw rieten dak. Verwacht wordt dat de elementen nu voor langere tijd getrotseerd zullen kunnen worden.

Op 6 november zal het zodenhuis officieel worden geopend.

Een aantal vrijwilligers is gestart om in het atrium van Nij BethaniŽ met het organiseren van een tal activiteiten voor de bewoners van de aan- en inleunwoningen. Om ook anderen te interesseren voor Nij BethaniŽ werd een "high tea" georganiseerd op vrijdag 25 september.

Belangstellenden konden een kijkje nemen, meedoen aan de georganiseerde spelletjes e.d. en genieten van een hapje en een drankje. Ook vanuit de politiek was er belangstelling. Verschillende raadsleden en ook leden van de provinciale staten werden gesignaleerd.

Het ziet er naar uit dat er op niet al te lange termijn duidelijkheid zal zijn over het definitieve vertrek van Noorderbreedte uit Tzummarum. Gemeente Franekeradeel, Wonen Noordwest Friesland en Noorderbreedte hebben inmiddels afspraken hierover gemaakt. De details moeten nog verder worden uitgewerkt. Bovendien geldt dat als een zorginstelling onroerende zaken wil verkopen, dat dat alleen maar kan als daarvan van tevoren goedkeuring voor is verleend door het College Sanering. Het maken van plannen voor de nieuwbouw voor de scholen kan in ieder geval verder. Voorzichtig wordt rekening gehouden met het opleveren van de nieuwbouw in het najaar van 2016.

De afgelopen jaren werd de aanvoer van vee na de uitbraak van monden-klauwzeer in 2001 steeds minder. Reden voor de veemarktcommissie om te kiezen voor een ander concept. Voor het eerst werd de activiteit op de eerste zaterdag van september ęjaarmarkt" genoemd. Ook zonder de aanvoer van vee was het een gezellige boel in de Buorren. Omdat het in het begin van de ochtend regende bleef een aantal mensen thuis. Toch was het druk bij de kraampjes en op het sportplein. Bovendien kon iedereen een kijkje nemen in Het Wapen van Barradeel. De nieuwe eigenaren hadden van de gelegenheid gebruik had gemaakt om de deur voor ťťn dag te openen.

De bouw van de levensloop bestendige woningen aan de Buorren vordert gestaag. Twee van de zes dubbele woningen zijn inmiddels zover dat men zich een beeld kan vormen over hoe het er over een jaar uit zal zien. De eerste reacties zijn positief.

Tijdens de laatste bestuursvergadering is afgesproken dat de leden die nog niet een machtiging voor het automatisch afschrijven van de contributie hebben ingeleverd, binnenkort zullen worden benaderd. Zoals eerder in een brief aan de leden werd vermeld, levert de jaarlijkse contributieronde veel werk op voor het bestuur. Door een groot aantal leden is de contributie over 2015 inmiddels betaald. Aan de leden die dit tot nu toe niet hebben gedaan, wilt u dit op korte termijn alsnog doen?

Enige tijd geleden werd een oproep gedaan om mee te werken aan de Slachtemarathon die volgend jaar weer wordt gehouden. Helaas zijn hierop geen reacties gekomen. Wie wil Tzummarum volgend jaar op de kaart zetten?

G.H. van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Van de voorzitter
November.

Voor Oosterbierum is het zover. De plannen voor het herinrichten van de doorgaande weg en de dorpskom kunnen worden uitgevoerd. Onlangs was de aanbesteding. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de maatschappelijke plus uit het schadefonds van de zoutwinning door Frisia. Het is de bedoeling dat alles vťťr de bouwvak 2016 klaar is.
Nu is Tzummarum aan de beurt. De plannen zullen door de gemeente samen met dorpsbewoners worden vastgesteld. Daarna kan eindelijk worden begonnen met het opknappen van de doorgaande weg door het dorp. Omdat de weg eigendom van de provincie is, moet deze de plannen wel goedkeuren. Door dorpsbelang zal een werkgroep worden samengesteld. Als alles volgens planning verloopt, dan kunnen ergens in 2017 de vlaggen uit.

De gemeente Franekeradeel, Wonen Noordwest Friesland en Zorgpartners Friesland (Noorderbreedte) hebben intussen op de meeste punten overeenstemming bereikt. Noorderbreedte zal de meeste, recent verworven grond weer overdoen aan gemeente en woningstichting. Het is nog wachten op de plannen voor de verdere sloop van Nij BethaniŽ, het opruimen van de "units" en de bouw van een nieuwe entree.

Het blijft een bijzonder fenomeen, de bunker in de zeedijk. In mei van dit jaar kwamen circa 450 bezoekers, in september zo'n 150 mensen en ook tijdens de museumdag van de Rabobank, kwamen zaterdag 24 oktober jl. toch ook weer een kleine 100 belangstellenden een kijkje nemen. Opvallend was dat de bezoekers van verre kwamen, Zwolle, Veendam, UIrum, Statenhuizen
De besturen van Stichting Bunker Koehoal en Stichting Yeb Hettingaskoalle zijn intussen gestart met het onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn om bezoekers er op te attenderen dat op korte afstand nog een bezienswaardigheid is.

Intussen is de infrastructuur voor de nieuwbouw scholen al weer ver gevorderd. Kabels en leidingen zijn omgelegd en een nieuwe toegangsweg ligt klaar.
Omdat er een onteigeningsprocedure loopt tegen de eigenaar van de terreinen aan de Lytse Buorren, kan nog niet worden gestart met de aanleg van het fiets-/wandelpad van de Lytse Buorren, achter de sporthal langs naar de nieuwe toegangsweg naar de scholen. Maar inmiddels is de onteigening door Raad van State goedgekeurd. Nu moet er nog een koopprijs worden vastgesteld.
Het ziet er nu echt naar uit dat de vernieuwde website binnenkort in de lucht kan. Dorpsbewoners en andere belangstellenden kunnen informatie vinden over de dorpen, activiteiten en meer.

Voor het bestuur van dorpsbelang staan er naast het opnieuw inrichten van de Buorren e.d. nog genoeg zaken op de agenda. Zo wordt geprobeerd om de paal met het bord en de basket om te kunnen basketballen weer naar Tzummarum te halen. Deze stond in het verleden op het JOP-terreintje en ligt inmiddels te verpieteren om het terrein van de gemeentewerf.

Het valt niet mee om te komen tot opknappen van het schelpenpad achter het sportterrein. Er zijn meerdere eigenaren die ieder hun eigen belangen hebben. Toch proberen we om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Complicerende factor blijft Postma Recreatie BV. Het faillissement is nog steeds niet opgeheven. Eigenaar van de ondergrond, Staatsbosbeheer, beweegt derhalve niet. Wij hebben de hulp ingeroepen van oud- dorpsbewoner Sybe v.d. Schaar. Sybe is bereid om ons te helpen om een gedegen onderhoudsplan voor de bomen op te stellen. Daarna kunnen ook de paden worden aangepakt.

De gemeente Franekeradeel deed dit jaar mee aan de actie Samen Frysl‚n Schoon. Het was de bedoeling met zoveel mogelijk mensen Franekeradeel in oktober een stukje schoner te maken. Door dorpsbelang werden jongeren benaderd en ook de scholen werden gepolst.

Helaas was er onvoldoende animo om een of meerdere groepjes in Tzummarum te formeren die met de opruimactie mee zouden kunnen doen. Volgende keer beter?!!

G.H. van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Van de voorzitter
December

Allereerst moet er wat worden rechtgezet. In de vorige dorps krant werd gemeld dat er in Tzummarum helaas onvoldoende animo was om mee te doen aan de actie Samen Friesland Schoon. Het tegendeel is waar. De E- tjes van VV Tzummarum hebben erg hun best gedaan om op 31 oktober jl. om rondslingerend afval uit ons dorp te verwijderen. Bedankt...

Een heel andere kwestie die de inwoners van ons dorp al langer bezig houdt: de brievenbus.
Nadat de brievenbus uit de Buorren ('t Hoekje) werd weggehaald was er nog de brievenbus bij Nij BethaniŽ. Door dorpsbelang werd in het verleden bij PostNL en gemeente gevraagd om deze te verplaatsen naar een meer centrale plek in het dorp. Zonder resultaat.
Door de werkzaamheden aan de nieuwbouw en het opbreken van de Jel Rinkesstrjitte was de brievenbus bijna niet meer te bereiken. Ook PostNL had hier last van.

Overleg met gemeente en PostNL heeft er in geresulteerd dat de brievenbus binnenkort wordt verplaatst De brievenbus komt nu in de Buorren bij sportplein De Treffer.

De Fietsersbond heeft een meldpunt geopend waar problemen en gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers kunnen worden gemeld.
Al jaren is dorpsbelang bezig om de provincie en de gemeente te bewegen iets aan de voor fietsers en wandelaars gevaarlijke Hegesylsterwei en Kade te doen.
Vorig jaar leek het er op dat er een oplossing zou komen, maar helaas gaf de provincie uiteindelijk niet thuis.
Vooral in deze donkere periode van het jaar is het geen pretje om als fietser of wandelaar het in duister gehulde stuk Hegesylsterwei langs te gaan. Hopelijk gebeuren er geen ongelukken...
Het meldpunt geeft de mogelijkheid om de klachten over de onveilige situatie te melden. Inmiddels zijn er drie meldingen geplaatst: 1. geen fietspad, 2. geen c.q. onvoldoende straatverlichting en 3. oversteekplaats fietsers niet verlicht.
Om de wegbeheerder er toe te bewegen in actie te komen is het zaak dat er veel reacties en steunbetuigingen komen.
Dus stem en/of reageer.

Ga naar:

www.meldpunt.fietsersbond.nl

vul linksboven je postcode in

klik met linkermuisknop op rode knop op de kaart kijk op "meer over dit probleem"

vul in de rode balk je emailadres in en klik op "Stem hier"

of vul je persoonlijke gegevens in en reageer

De opening van het zodenhuis 2.0 werd druk bezocht Gedeputeerde Johannes Kramer verrichtte de officiŽle openingsdaad. Vervolgens konden genodigden en andere belangstellenden konden een kijkje nemen in het herbouwde zodenhuis.
Intussen zijn de voorbereidingen voor de nieuwjaarsbijeenkomst in volle gang. Op zaterdag 2 januari 2016 wordt het nieuwe jaar ingeluid in het Wapen van Barradeel. Meer informatie volgt, maar houdt de datum vrij. Het wordt weer gezellig zoals vanouds.

G.H. van der Mei.