DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM VERGADERT

Tzummarum gleed vrij geruisloos het nieuwe jaar in.
De jaarwisseling vond plaats zonder incidenten.
Maar de eerste week van januari zal menigeen zich blijven herinneren.
Eerst de succesvolle reanimatie in de sporthal.
Goed dat er een reanimatienetwerk is en wij de beschikking hebben over AED-apparaten.

Kort daarna werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze oud-voorzitter Willem Spoelhof.
Op de volgende pagina is de bijdrage van Martsje Haitsma opgenomen die wij vroegen om terug te blikken.

Tijdens de eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar konden wij kennismaken met de nieuwe wijkagent.
Rinse Nieuwhof neemt de taken van de naar Terschelling vertrokken Aldert v.d. Schaaf tijdelijk waar.
Een aantal "Tzummarumer zaken" passeerden de revue.
Voor het carbid- schieten zal een andere locatie moeten worden gezocht.
Op het terrein voor de sporthal is vorig jaar een sportplein gerealiseerd en kan niet meer worden gebruikt.
De daders van de brandstichting van de JOP zijn bekend, zij zullen de schade vergoeden.
Begin december werd door de politie in samenwerking met de gemeente een zogenaamde preventieactie gehouden in Tzummarum.
Het inbrekersgilde is de laatste tijd actief in de namiddag en de vroege avond.
Hierbij hebben zij het gemunt op onverlichte woningen en gebouwen.
Inwoners die hun huis onverlicht hadden achtergelaten, kregen een brief in de bus.

De algemene ledenvergadering nadert alweer met rasse schreden.
Deze zal worden gehouden op woensdag 5 maart a.s. U kunt alvast de datum noteren.

Niet iedereen zal hebben opgemerkt dat de website al een poosje uit de lucht is.
Momenteel wordt er hard gewerkt om de site weer in de lucht te krijgen.
Misschien dat alles weer in orde is op het moment dat u dit leest.
Neem gerust een kijkje; www.tzummarum-flrdgum.nI.

Samen met de gemeente wordt onderzocht hoe het zit met de onderhoudsplicht van het wandelpad door de trimbaan, achter de sportvelden langs naar de Sytsemaleane zit.
Het pad is toe aan onderhoud.
Het is nog niet bekend of er zich bij Wonen Noordwest Friesland al een koper heeft gemeld voor "de Haven".
Er was wel de nodige animo voor de mogelijkheid tot bezichtigen van het gebouw.
De felicitaties van Dorpsbelang gaan uit naar de M.J. Tamsmaskoalle.
Uit handen van premier Rutte en Staatssecretaris Dekker kreeg de school (voor de tweede achtereenvolgende keer) het predicaat "excellente school".
Wethouder Osinga was vol lof: "De Tamsmaskoalle heeft een prachtige prestatie geleverd.
De school heeft laten zien dat ook een kleine dorpsschool groot kan zijn in het leveren van goed onderwijs".
Gerben van der Mei

Willem Spoelhof 1942-2014

In soan fan Tsjummearum

Willem Spoelhot ferstoar op tiisdei 7 jannewaris 2014, 71 jier âld. It is eins net te leauwen dat hy net mear yn tis fermidden is, want Willem wie in konstante, betroubere wearde yn Tsjummearum en Furdgum. Hy hat him syn hiele libben ynset foar ûs doarpen en ûs regio Syn talinten hiene him maklik in karriêre yn in folslein oar part fan ús lân of de wrâld opleverje kinnen. Mar hy bleau op syn bertegrûn wenjen. In Fries yn ieren en sinen. In soan fan Tsjummearum.

Foar ús doarpen hat Willem Spoelhof fan tige grut belang west. As direkteur fan It transportbedriuw Althuisius, as bestjoerslid fan ferienings op allerhanne mêd, as tsjerke- gemeenteriedslid. It grutte ferskaat fan organisaasjes dêr't hy by behelle wie, bewiist syn brede belangstelling, fan keunst oant sport, fan religy oant polityk, fan skiednis oant de moderne social media. Syn aard makke dat hy mei alle minsken omgean koe. Hy wie by ynternasjonale byienkomsten, mar bespruts likegoed foar de frouljusferiening yn Tsjummearum Reinder Brolsma's Grûn en minsken. Men die nea fergees in berop op him. Dêrby, foar immen dy't yn safolle bestjoeren en organisaasjes siet en safolle gearkomsten bywenne, koe Willem Spoelhof tige goed swije. Hy koe as gjin oar alle arguminten rêstich oanhearre, kritysk analysearje en dan kalm en dúdlik syn miening jaan.

Willem Spoelhof wie in bysûnder minske. En wy kinne der wiis mei wêze dat wy him kend hawwe. Dat wy fan syn saakkundigens leard ha en fan syn humor genietsje mochten. Benammen dat lêste moatte wy net ferjitte, want njonken it fertriet om syn hastich ferstjerren, is der It oantinken oan syn waarme persoanhikheid, syn belangstelling foar syn meiminske, syn fermogen ta relativearjen en syn snedige koartswiligens.

En wa't oer ien of mear ieuwen yn de dokuminten fan oerheden en organisaasjes sneupt, sil de namme fan Willem Spoelhof gauris tsjinkomme en mei bewûndering lêze oer syn krewearjen. Om dy oare Willem (Shakespeare) te sitearen: So long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee.

Syn libben en wurk wienen net om 'e nocht. Dat witte wy. Wy wienen der by. Doarpsbelang Tsjummearum-Furdgum

VAN DE VOORZITTER DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Goed nieuws.
Van de gemeente ontvingen we bericht dat, in het kader van de maatschappelijke plus van het Gebiedsplan Noordwest Friesland, Tzummarum een bedrag van ruim 2 miljoen euro tegemoet kan zien.
Het voor de dorpen beschikbare bedrag (C 5.130.000) is door de gemeente verdeeld over Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum.
Dit geld kan worden besteed aan het opknappen van het centrum van de dorpen.
Na jaren van wachten kan er eindelijk een begin worden gemaakt met de uitvoering van de plannen voor Tzummarum.
De voorbereiding is gepland voor 2015, de uitvoering zal dan in 2016 zijn beslag moeten krijgen.
Van de maatschappelijke plus van € 6 miljoen wordt € 250.000 gereserveerd voor het aanleggen van fietspaden (verbinding Tzummarumer Mieden met Boer en Hovensreed Dongjum met de Getswerderdyk) en € 50.000 voor natuur (dyksputten).
Van het bedrag dat overblijft (€ 5.700.000) is 10% bestemd voor de gemeente Harlingen (Wijnaldum).
Sexbierum krijgt € 1.677.976, Oosterbierum € 1.438.261 en Tzummarum € 2.013.763.
Voor de verdeling van het dorpenbudget is gebruik gemaakt van twee verdeelsleutels, namelijk de grootte van het plangebied in m2 en het aantal inwoners per 1 januari 2014.
In 2010 heeft de Werkgroep Openbare Ruimte een plan gemaakt voor het aanpakken van de dorpskom van Tzummarum.
De plannen werden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2010 en werden destijds goed ontvangen.
Voor het overleg met de gemeente en de feedback van uit het dorp zal deze werkgroep nieuw leven worden ingeblazen.
"Oudgedienden" Rienk Talsma en Jaap Bonnema hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.

Zomaar een paar cijfers.
Het aantal inwoners van Tzummarum op 1 januari 2014 was 1.434.
Op 1 januari 2007 was dit nog 1.499.
Firdgum had toen 73, per 1 januari jI. nog 62. Van 1.572 naar 1.496, een daling van bijna 5%.
Op 1 oktober 2007 waren er 143 kinderen die de basisscholen bezochten, op 1 oktober 2013 waren dit er 131, een daling van 8,4%.
De tendens is duidelijk, het inwonertal loopt achteruit, de leeftijd van de dorpsbewoners stijgt.

Voor de vacature die vorig jaar in het bestuur ontstond hebben wij Sandra Hoeksma bereid gevonden om de lege plek in te komen vullen.
Omdat zowel Renske Haakma als Rienk Talsma hebben aangegeven dat zijn niet een volgende termijn aan hun bestuurslidmaatschap willen knopen, zijn er weer twee vacatures.
De afgelopen periode is naarstig gezocht naar nieuwe bestuursleden.
Diverse potentiele gegadigden zijn benaderd, maar er is nog niemand die ons bestuur wil komen versterken.
Daarom deze oproep: wie wil ons bestuur komen versterken?
Of wie weet iemand die dit heel goed zou kunnen doen? Laat het ons weten.
Gerben van der Mei

UITNODIGING
voor de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM
op woensdag 5 maart 2014 om 20.00 uur in Het Wapen van Barradeel

AGENDA
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering van 6 maart 2013
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Kascommissie: Dhr. 3. Bonnema en Dhr. S Miedema
Reserve: Mevr. 3 Ettema Aftredend: Dhr. 3 Bonnema
6. Lopende zaken:
a. Gebiedspian/maatschappelij ke plus
b. Voortgang herstructurering Nij Bethanië
c. Verpauperde panden
d. leefbaarheid, krimp, dorpsimago
e. sportplein
7. Activiteitenplan dorpsvisie
Vaststellen en prioritering activiteitenplan 2014
- Openbare ruimte (Buorren, dorpsentrees, Hegesylsterwei)
- voorzieningen
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. R. Haakma Dhr. R. Talsma
Voor de vacature 3. Ettema (2013)stelt het bestuur voor te benoemen: Mevr. S. Hoeksma
Vacatures: twee
Namen van tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur.
Deze opgaven dienen te zijn ondertekend door ten minste 10 leden en vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.
9. Rondvraag
Pauze
10. Prestatie ( her) bouw zodenhuis Firdgum (onder voorbehoud)
11. sluiting

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP WOENSDAG 6 MAART 2013, OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL"

Aanwezig: Bestuur: G. van der Mei (voorz.), A. van der Zee (pennm.), J. Ettema (secr.), R. Haakma, G.Postma, R. Talsma,
Leden en gasten: 34 personen
Afw.m.k.: M.Miedema, F. Talsma, L. Vogels (bestuur), D. Bonnema, A. Geertsma, 3. Hibma, J. + T. Jouwersma, W. Leistra, S. Miedema, G. Santema, Jakob Struiksma, R. Van Vliet.
Verslag: J.K.A. Ettema

1. OPENING
Om 20.00 uur exact opent voorzitter Van der Mei de vergadering.
Een speciaal welkom is er voor de mensen uit de politiek en wethouder Twerda. Vervolgens worden de namen genoemd van de mensen die zich tevoren hebben afgemeld.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 21 MAART 2012
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld en getekend.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris geeft hoofdstuksgewijs een korte toelichting op het jaarverslag dat de aanwezigen bij de aanvang van de vergadering beschikbaar is gesteld.
L. Heeringa stelt de kritische vraag of de Minnertgaster Feart als aandachtpunt gaat verdwijnen.

Heeringa raadt Dorpsbelang aan druk te houden bij de gemeente.
De secretaris geeft aan dat Dorpsbelang, gezien de bekende gemeentelijke standpunten, hierin een pas op de plaats gemaakt wordt. Blijft aandacht houden.

R. Wiersma meldt dat het industrieterrein onvoldoende verlicht is en dat de riolering er niet goed functioneert.
De ondernemers betalen wel voor de rechten hierop, zo stelt hij.

Wethouder Twerda meldt dat de zaak momenteel arbitrair wordt bekeken: oplossing moet juridisch geregeld worden, maar zál dit jaar nog komen.

Th. Draijer wil weten of Dorpsbelang het LZV blijft keren als het fietspad niet komt.
Voorzitter erkent: een fietspad als voorwaarde voor het toelaten van LZV-verkeer.

4. Financiën /JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De heer Van der Zee licht het financiële overzicht, ingelegd in het jaarsla g,toe.

2012: overzicht
de uitgaven voor de dorpskrant waren in 2012 lager dan in 2011 wegens een naar het volgende jaar overgehevelde betalingspost van het laatste nummer.

De inkomsten uit de contributies komen soms moeizaam, maar uiteindelijk toch bijna volledig binnen.

De bijdrage aan de Sinterklaasintocht was onvoorzien, en voor het eerst, op verzoek van de ondernemers.

2013: begroting
De reserves, nog afkomstig uit het 30P, zullen worden besteed aan het sportplein

De subsidie van de gemeente Franekeradeel is verhoogd van € 50,- naar € 250,-

Voor de bijdragen voor het aanleveren van kopij (door verenigingen) worden nieuwe staffels gehanteerd; de eerste drie pagina's zijn gratis, drempelverlagend dus.

De kosten voor de website zijn iets hoger begroot vanwege beoogde aanpassingen.

Dhr. 3. Bouma merkt op dat de intocht van Sinterklaas toch niet als 'onvoorzien' geldt, waarop de penningmeester antwoordt dat de aanvraag van de ondernemers aangaande deze post niet was voorzien en ook niet structureel is toegezegd.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE

De kascommissie bestaat uit Wim Bouman en Jaap Bonnema. Jaap voert het woord en vertelt dat penningmeester Van der Zee niet de computer maar zijn hoofd laat werken en dat alle geldzaken handmatig, maar keurig en correct in de boeken staan genoteerd.
Met instemmend applaus wordt de penningmeester vervolgens décharge verleend.

Voorzitter bedankt Jaap voor zijn verslag en ook Wim Bouman voor de medewerking.
Wim Bouman treedt af.

Voor 2013 bestaat de kascommissie uit Jaap Bonnema (2 x, aftredend in 2014) en de heer S. Miedema die nu als reserve stond.
Na enige stilte stelt Janny Ettema zich beschikbaar als reserve voor 2014.

6. LOPENDE ZAKEN

a. Plan sportplein, centraal in het dorp Rienk Taisma krijgt het woord en begint bij het begin: het idee van Durk Bonnema en Lieuwe Heeringa om een kaatscourt aan te leggen bij de sporthal. Rienk werd namens Doprsbelang ingeschalkeld en ook Jaap Bonnema werd in de werkgroep betrokken.
Het kaatscourt-plan groeide uit tot plan voor een multifunctioneel sportplein. In 2012 zijn de aanvragen voor aanleg en financiële bijdragen gedaan bij en toegezegd door resp. WonenNWF, de gemeente (40.000), de provincie (10.000) en het Fonds Nij Bethanië (5.000). Twee jeu-de-boule banen komen dicht langs de Straat te liggen, zo is te zien op de afbeelding die Rienk op het diascherm projecteert en toelicht.
Ook aan banken, speeltoestellen en groenvoorziening is gedacht.
Rienk voorspelt dat aannemer Zijlstra volgende week met de werkzaamheden zal starten en dat het sportplein zeer binnenkort, ruim voor de zomer, ingewijd zal kunnen gaan worden.

b. N 393 (Buorren) en N 384. LZV, fietspad

De voorzitter doet verslag van een bijeenkomst in Oosterbierum waar diverse partijen om de tafel zaten om de LZV-kwestie te bespreken.
Ons dorpsbelang verdedigt de stelling dat het onverantwoord is LZVverkeer langs de Kade en de Hegesylsterwei te laten rijden als de weg zo smal is, en de fietsers op dezelfde weg moeten rijden.
Wij stellen daarom een vrijliggend fietspad als voorwaarde, alvorens dit verkeer toe te laten.

Wat de Buorren betreft, de N 393, heeft de Provincie duidelijk gesteld dat er tot aan 2016 niets valt te verwachten.
Echter: er gloort hoop door de gelden die vanuit het gebiedsprocesplan beschikbaar gaan komen voor de zgn. "maatschappelijke Plus.
" Er is door Frisia, provincie en gemeenten inmiddels 6 miljoen toegezegd voor het verfraaien van de dorpskernen, en er is zicht op nog 2,6 miljoen, aldus de voorzitter.

c. Voortgang herstructurering Nij Bethanië

Voorzitter van der Mei benoemt dat het in oktober nog zo mooi leek: plannen + tijdspad voor sloop en bouw werden gepresenteerd.
Na de komst van het nieuwe kabinet wordt gesteld dat de zorg naar thuis dient te worden verplaatst.
Sluiting van vele verzorgingshuizen dreigt.
Er worden momenteel grote vraagtekens gezet bij dit plan, ook m.b.t. de geplande bouw van de woningen en de scholen.
Van der Mei heeft de situatie, zijn verontrusting op papier gezet en leest de opmerkingen voor.

Mevr. Koekkoek, lokatie manager van Nij Bethanië geeft aan: thuis wonen impliceert niet vanzelfsprekend: thuiszorg.
Zij geeft aan dat er niet afgewacht gaat worden, maar dat er actie gaat komen. Dhr. Twerda voegt hieraan toe dat ook de woningcorporatie terughoudend is om te gaan bouwen: deze krijgt een veel kleinere bijdrage van het rijk, en de heffingen worden hoger. Op de vraag van mevr. Vellinga wat de alternatieven zijn antwoordt Twerda: de corporaties zouden meer kunnen bouwen en de zorginstellingen minder.
Voorzitter sluit af met de opmerking dat dorpsbelang hier zeer alert blijft.

d. Verpauperde panden

Voorzitter memoreert de opmerking van de secretaris: er is heel veel opgeknapt.
Hij noemt hierbij expliciet de verbouwing van pand 51 aan de Buorren, dat prachtig is gerenoveerd.
Daarentegen ook de blijvende zorg: bijv. de staat waarin het huisje van Hans Bruinsma, die in 2012 overleed, verkeert.

e. Leefbaarheid. krimp, dorpsimago

Behalve de sluiting van winkels noemt de voorzitter ook de zorg in de bouw, en de negatieve publiciteit, met name na het busincident, als belangrijk aandachtspunt voor het afgelopen jaar en de toekomst.
Om imagoverbetering te bewerkstelligen zijn we in gesprek met politie, de Skule en gemeente.
Het sportplein zou een positieve invloed kunnen gaan hebben; (openings)activiteiten worden georganiseerd.

7. ACTIVITE1TENPLAN DORPSVISIE

Voorzitter stelt dat de Buorren, de dorpsentrees, de Hegesylsterwei en de leefbaarheid, het dorpsimago de komende tijd hun aandacht zullen blijven vragen.
Er komen geen nieuwe aandachtspunten bij.
De Minnertsgaster Feart staat op een laag pitje.

8. BESTUURSVERKIEZING

Aftredend en niet herkiesbaar zijn

Leo Vogels, die aangaf dat zijn prioriteiten op andere terreinen te leggen,

Feitze Talsma, die om persoonlijke redenen al eerder zijn functie neerlegde, en

Janny Ettema, die vorige maand aangaf dat ze het zo wel genoeg vond, aldus verwoordt de voorzitter het vertrek van drie bestuursleden.
Aangezien Leo ziek is en ook Feitze aanwezig wordt er ter plekke 'slechts' afscheid genomen van Janny Ettema, secretaris.
Arjan van der Zee - als langst zittende collega- spreekt haar toe, en bedankt haar voor haar inzet, die door enkelen wel eens als té tomeloos werd ervaren.
Hij overhandigt haar een bos bloemen en een kadobon waarna Janny het woord overneemt.
Zij vertelt de aanwezigen dat zij bij Dorpsbelang veel heeft geleerd en dat ze met genoegen plezier terugkijkt op de onderlinge contacten en de vergaderingen.

Verkiezing:

Voorzitter memoreert dat er 3 vacatures zijn.
Het bestuur heeft besloten het bestuur te verkleinen tot 8 personen, zodat er nog 2 vacatures blijven.
Voor 1 vacature is als gegadigde gevonden, en aanwezig: Pietie de Vries.
Zij wordt bij acclamatie benoemd.
"Een secretaresse zal er ook nog wel komen", zegt de voorzitter tenslotte.

9. RONDVRAAG

Dhr. Spoelhof (VVD) komt terug op de plannen van Nij Bethanië.
Hij vertelt van de start in 2008, de gang naar projectontwikkelaar BCN in Drachten, vervolgens WonenNWF, gemeente Franekeradeel en zorg groep Noorderbreedte.
De weerstand tegen deze plannen zal, zo concluderen wij nu, groot zijn.
Spoelhof roept Dorpsbelang op een activerende houding aan te nemen, met name richting Noorderbreedtte.
De kwaliteit moet blijven, moet behouden worden, met name voor onze ouderen.

Sietkse Westra sluit zich van harte bij Spoelhof aan: we moeten in actie komen.

Mevr. Haitsma pleit voor het gebruik van de benaming secretaris, ipv. secretaresse, de benaming die zij Van der Mei hoorde zeggen.

Mevr. Vellinga vraagt wat er -door Dorpsbelang- wordt gedaan op het gebied van 'social media'.
Zij zou hiertoe een oproep willen doen en wil zelf hierin wel actief meedraaien.

10. PRESENTATIE DHR.JC. TERLUIN: Wapens, zegels, vlaggen

Na de pauze stelt voorzitter Van der Mei de aanwezigen de heer Terluin voor, die de vlag (ter plekke te koop voor € 12,50) en het wapen van Tzummarum en van Firdgum heeft ontworpen, en geeft hem het woord.
De heer Terluin vertelt dat hij lid is van de Fryske Rie foar Heraldiek, opgericht in 1956 door de Fryske Academie.
De ontworpen wapens worden geregistreerd in de geologische jaarboeken van de Fryske Academie.
Kleuren en symbolen worden gehaald uit reeds aanwezige wapens en zegels.
Vervolgens vertoont en bespreekt de heer Terluin een aantal Friese dorpswapens, -vlaggen en -zegels.
Voorzitter bedankt voor deze boeiende presentatie, waarna de spreker een bos bloemen wordt overhandigd.

11. Sluiting

Exact om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt de aanwezigen en geeft aan dat er nog een consumptie genuttigd mag worden op kosten van dorpsbelang.

Van de voorzitter DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Wonen Noordwest Friesland was onze gast tijdens de vergadering van 17 maart De heer W. Seepma heeft ons bijgepraat over de stand van zaken m.b.t "De Haven" en de nieuwbouwplannen bij Nij Bethanië.
Rond de eventuele verkoop van het oude schoolgebouw konden nog geen concrete mededelingen worden gedaan.
Potentiele kopers hebben tot 1 april de tijd om hun ondernemingsplan in te dienen
. Daarna vindt een beoordeling plaats van onder meer de haalbaarheid en levensvatbaarheid van de onderneming.
Ook wordt gekeken naar de gevolgen van het nieuwe initiatief voor het dorp
. Dorpsbelang heeft hierbij een stem.
De nieuwbouwplannen aan de Buorren zijn enigszins vertraagd.
Het door Wonen Noordwest Friesland ingediende ontwerp kon niet de goedkeuring van Hûs en Hiem krijgen.
De bouwtekeningen moeten nu worden aangepast.
De bejaardenwoningen aan de Jel Rinckestrjitte en de Johan Roordastrjitte zijn bijna leeg.
De sloop kan nog niet beginnen, omdat eerst het broedseizoen van o.a. de mus moet worden afgewacht.

Nog even terugkijken op de algemene ledenvergadering.
Renske Haakma (na 5 jaar) en Rienk Talsma (na 4 jaar) hebben afscheid genomen van het bestuur.
De vacature die vorig jaar ontstond door het aftreden van Jannie Ettema is niet meer vacant Sandra Hoeksma vult de vrijgekomen plaats in.
Er wordt hard gewerkt om het bestuur weer voltallig te laten zijn.
Met een aantal mensen wordt momenteel overlegd. Wij zijn optimistisch.

Tijdens de ALV ontspon zich spontaan een discussie over de toekomst van de beide basisscholen in ons dorp.
Op een open wijze werd van gedachten gewisseld.
Voorzichtig kan hieruit worden geconcludeerd dat voor de aanwezigen duidelijk is dat een weg naar samenwerking moet worden gezocht?

De gemeente heeft de bomen langs de Camstrawei in Firdgum gekapt.
Een aantal waren door de storm in oktober omgewaaid.
Het bleek dat de bomen boven een gasleiding en een elektriciteitskabel stonden.
Omdat dit toch een gevaarlijke situatie opleverde werd besloten alle bomen weg te halen.
Op 12 maart werd door schoolkinderen tijdens de boomplantdag Firdgum alweer van nieuwe aanplant voorzien.
Nu langs de Hearewei.

Het is nog niet duidelijk wie het schelpenpad door de trimbaan, achter de sportvelden langs naar de Sytsemaleane moet onderhouden.
Wel is inmiddels duidelijk dat er sprake is van verschillende eigenaren.
Tenslotte: Tzummarum raakt een rotte kies kwijt Wethouder Twerda gaf te kennen dat er een oplossing is gevonden voor de oude vervallen kassen van de rozenkwekerij.
De kassen zullen worden gesloopt.
Gerben van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM VERGADERT

Veel nieuws is er momenteel niet te melden.
Maar een aantal zaken kunnen niet onbenoemd blijven.
Het bestuur is blij dat een aantal mensen zich beschikbaar heeft gesteld om het een functie in dorpsbelang op zich te nemen.
In de komende periode zullen zij alvast meedraaien binnen het bestuur.
De benoeming kan dan in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in maart 2015 plaatsvinden.
Later meer hierover.

Van Wonen Noordwest Friesland kregen wij de mededeling dat van de 8 kandidaten die zich hebben gemeld om De Haven te kopen, er inmiddels vier zijn afgevallen.
De selectie met de vier andere kandidaten wordt voortgezet
. Het is de bedoeling dat er eind mei/begin juni duidelijk is wie de koper is.
Dorpsbelang wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en heeft uiteindelijk ook nog een stem in het geheel.

Op het sportplein "De Treffer" is het mogelijk gemaakt om te volleyballen.
Tussen de grote palen kan een volleybalnet worden gespannen.
Het net is in bewaring bij Hieke Postma, Buorren 34.
Het net kan bij haar worden opgehaald en natuurlijk na afloop weer worden teruggebracht.
Er zijn op dit moment nog geen ballen voorhanden, maar er wordt gezocht naar een oplossing.

De mogelijkheden van het sportplein worden binnenkort verder uitgebreid.
Met de gemeente wordt overlegd over de aanschaf van verplaatsbare doelen, zodat straks ook een balletje kan worden getrapt.

Het pannaveldje in het bos achter De Kamp wordt opgebroken.
De plek is teveel achteraf en er wordt nagenoeg geen gebruik van gemaakt.
De brand van de JOP en de desolate toestand van het veldje is reden geweest om een en ander op te ruimen.
De veroorzakers van de brand zullen helpen bij de sloop.

Wat ook vermeldt moet worden zijn de initiatieven die momenteel worden ontwikkeld op het gebied van windenergie.
In het kader van "Fryslân foar de wyn" is gevraagd om plannen voor het opwekken van windenergie in te dienen.
Het is de bedoeling dat de bevolking vanaf het begin over alles wordt geïnformeerd en kan meedenken en meepraten.
Op de website is meer te lezen: www.fryslanfoardewyn.nl
Bij dorpsbelang zijn momenteel twee initiatieven bekend.
Dat is enerzijds de opschaling van windmolenpark "De Bjirmen" en een lokaal initiatief.
Wat de plannen precies zijn is nog niet duidelijk.
Zoals bekend zal zijn, heeft het Rijk geëist dat de provincie Fryslân nog dit jaar een plan inlevert dat ruimte biedt aan 530,3 MW opgesteld vermogen.
In de Richtlijnen en suggesties waarmee door de plannenmakers "bonuspunten" kunnen worden verdiend bij het maken van de uiteindelijke keuze tussen de ingediende plannen, staat als o.a. aanbeveling dat de mogelijkheid kan worden geboden voor omwonenden en dorpscoöperaties te participeren in het plan.

Tenslotte, Tzummarum en in het bijzonder Jifke Brolsma was even in het landelijk nieuws.
Jifke was metselkampioen van Friesland geworden en deed mee aan de landelijke kampioenschappen.
Het leek wel of alle denkbare media zich stortten op het nieuws dat er voor het eerst een meisje meedeed.
Vanaf deze plaats nogmaals de felicitaties.
Gerben van der Mei

VAN DE VOORZITTER DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Tijdens onze vergadering op 19 mei jl. konden wij vast kennismaken met de nieuwe wijkagent, Ton Fransen.
Hij zal vanaf 1 juli as. het stokje overnemen van Renze Nieuwhof.
Samen nemen zij gedurende het jaar 2014 waar voor A. v.d. Schaaf die momenteel actief is op Terschelling.
Gesproken is onder andere over het gebruik van het stukje bos bij de Sytzemaleane als crossterrein.
Met de crossers zijn afspraken gemaakt om de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

De JOP op de "trimbaan" is inmiddels ontmanteld.
Binnenkort zullen op sportplein "De Treffer" verplaatsbare goaltjes worden geplaatst.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het plein.
Er zijn ook al dansers gesignaleerd.
De complimenten voor de groep vrijwilligers die het plein en alles daarom heen onderhouden.
Het is een mooi geheel.
Het zou jammer zijn dat dit pareltje voor het dorp waar we trots op kunnen zijn, aan vandalisme en vernielingen ten prooi zou vallen.
Hiervan is helaas weer een begin te constateren.
Ik wil daarom ook iedereen die onregelmatigheden ziet, oproepen om dit te melden.

Het afbreken van de oude rozenkassen laat nog even op zich wachten.
Dit kan eerst na afloop van het broedseizoen zijn beslag krijgen.
Met de sloop moet worden gewacht tot uiterlijk 15 juli as.

Ook met de herbouw van het zodenhuis in Firdgum moet worden gewacht tot na de afloop van het broedseizoen.
De zoden die benodigd zijn mogen niet eerder van het Noorderleeg worden gestoken.
De voorbereidingen zijn inmiddels wel in volle gang.
De vergunning is aangevraagd.

De procedure betreffende de nieuwe invulling van "De Haven" vordert gestaag.
Van de 8 kandidaten zijn er inmiddels vier afgevallen.
Binnenkort zal duidelijk worden of er een sportschool-plus (twee initiatieven), een stallingsruimte voor kampeerwagens annex ontmoetingsruimte c.q. verkooppunt kruidenierswaren of een techno-starterscentrum komt.

Onlangs werd op Koehool het nieuwe informatiepaneel officieel onthuld.
Met name W. Leistra heeft zich de afgelopen tijd ingespannen om het buurtschap toeristisch op de kaart te zetten.
Na de komst van het monument van de "Fiskersman", de restauratie van de bunker en het plaatsen van plaatsnaamborden, is dit goed geslaagd.
Binnenkort zullen er nog straatnaamborden worden geplaatst bij de Griene Leane.
Maar waarschijnlijk blijft het hier niet bij, want Leistra heeft al weer nieuwe plannen.

De website www.Tzummarum-Firdgum.nl nadert weer zijn voltooiing.
Het kost Ronald van Vliet en Sam Heimans heel wat uurtjes om de informatie weer bereikbaar te maken.
De afgelopen tijd zijn er gesprekken geweest met vertegenwoordigers van Dokter/Huizinga/Houtsma en Nuon over de plannen voor het bouwen van windmolens.
Nuon wil het windmolenpark "De Bjirmen" op schalen.
Dit houdt in dat er grotere, hogere molens worden gebouwd die meer vermogen hebben.
Er is dan een veel groter terrein nodig.
De hogere molens moeten verder van elkaar komen te staan, anders beïnvloeden zij elkaar.
Voor "De Bjirmen" betekent dit in de grootste variant, dat er een dubbele rij molens komt te staan tussen ruwweg de Getswerderdyk vanaf Dongjum richting Sexbierum tot aan Oosterbierum.
Dwars op deze dubbele rij is dan nog een dubbele rij molens gepland die bijna tot Tzummarum komt
Het initiatief Dokter/Huizinga/Houtsma voorziet in een rij van 5 molens langs de Mienskarleane richting Ried.
Op www.fryslanfoardewyn.nl kunnen de verschillende plannen worden bekeken.
Ook zijn er informatieavonden gepland.
Wilt u meepraten, dan moet u zich vooraf op geven.
Gerben van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM VERGADERT

De laatste vergadering voor de vakantieperiode was op 16 juni jI.
Diverse punten werden besproken. Er werd nog even teruggekeken op het overleg met B&W dat op 10 juni plaatsvond. Veel punten die dorpsbelang bezig houden werden besproken. Concrete gevolgen zijn niet te melden.

Er wordt nog steeds geprobeerd om het onderhoud van het schelpenpad achter de sportvelden opgepakt te krijgen.
Een en ander wordt bemoeilijkt doordat er verschillende eigenaren zijn.
Ook is er nog sprake van een recht van erfpacht dat in handen Is van Postma Recreatie BV.
Deze BV verkeert al lange tijd in staat van faillissement.
De eigenaar van de ondergrond, Staatsbosbeheer, voelt er weinig voor om het onderhoud van het pad en de bomen en struiken op zich te nemen.

De verpaupering van woningen en gebouwen blijft ons bezig houden.
De leegstaande woning aan de Kleasterwel 1 is Iedereen een doorn in het oog.

Met dorpsbelang Oosterbierum Is regelmatig overleg.
Met name het LZV- vervoer is een punt dat steeds op de agenda staat.
In Juli 2013 zegde gedeputeerde S. Poepjes toe dat zij geld vrij zou maken om de Hegesylsterwei en Kade aan te pakken.
Het transport van en naar de patatfabriek zou dan via Tzummarum lopen, de voorkeur van de provincie.
De voorbije periode bleef het vervolgens angstvallig stil, ondanks herhaalde telefonische verzoeken om duidelijkheid.
Uiteindelijk kwam de duidelijkheid via een e-mail van de provincie er toch: er Is geen geld beschikbaar voor Hegesylsterwei en Kade.
Inmiddels is schriftelijk aan GS om opheldering gevraagd.

De twee J's hebben symbolisch de sleutel van de Haven overhandigd gekregen van Wonen Noordwest Friesland.
Jacob Dijkstra en Jacob Geertsma zullen samen proberen een fitnesscentrum van de grond te krijgen.
Sport- en ontmoetingsplein De Treffer zal worden voorzien van een tweetal goaltjes.
Dit heeft de gemeente toegezegd nu de JOP is komen te vervallen.

Het initiatief van dorpsbelang om in de weken voor de schoolvakantie Simmerwille te organiseren is ook dit Jaar een succes.
Veel deelnemers en enthousiaste reacties.
Dorpsbelang is gevraagd om mee te praten over de toekomst van het Wapen van Barradeel.
De exploitanten hebben het moeilijk.
De eigenaar van het gebouw is Vereniging Nut en Genoegen.
De leden hebben een commissie ingesteld die moet onderzoeken wat voor mogelijkheden er eventueel zijn.
Inmiddels zijn de deuren dicht gegaan.
Er is nog geen duidelijkheid over hoe nu verder.

Het bouwen van windmolens in Friesland houdt de gemoederen bezig.
De provincie is met het rijk overeengekomen dat er molens met een totaal vermogen van 530,5 MW moeten worden opgesteld in Friesland.
Rondom zijn er inwoners van Friesland in actie gekomen om het bouwen van windmolens tegen te gaan.
In onze dorpen Is ook een actiegroep opgericht: Tsjummearum-Furdgum MegaMolensNee.
In korte tijd hebben meer dan 500 inwoners van Tzummarum en Firdgum hun doelstelling onderschreven: : géén MegaMolens rondom Tzummarum en/of Firdgum of op het Friese land.
De informatieavond van Fryslân foar de Wyn in Hamehal en Wapen van Barradeei werd druk bezocht.
Een aantal mensen werd zelfs de deur gewezen.
Binnenkort zal door het rapport dat door de commissie Winsemius wordt opgesteld aan het provincIebestuur worden aangeboden.
Het woord is vervolgens aan de provinciale staten.
Intussen zijn de plannen van Nuon voor het opschalen van windmolenpark De Bjirmen aangepast.
De geplande dubbele rij windmolens vanaf het huidige park in de richting van Tzummarum komt te vervallen.

Tenslotte moet worden gemeld dat Tzummarum twee kampioenen rijker is.
Wisse Broekstra werd onlangs Fries kampioen fierljeppen voor de jeugd.
Met een persoonlijk record van 8.85m won hij de wedstrijd in Drylts.
Bij het roeien werd Aletta Jorritsma Nederlands kampioen bij de Dames senioren in de twee-zonder (stuurman/-vrouw).
Beide kampioenen gefeliciteerd.
Gerben van der Mei

DORPSBELANG VERGADERT TZUMMARUM FIRDGUM

Na de vakantieperiode heeft het bestuur van Dorpsbelang geprobeerd de draad weer op te pakken.
Op 15 september werd weer vergaderd in Firdgum.
Buiten was te zien dat de bouwers van het zodenhuis niet stil hadden gezeten.
De tweede versie van bouwwerk vordert gestaag.
Vanaf nu zullen de kandidaat-bestuursleden Jasper van der Heijden, Tjitte Bonnema en Tineke Huizinga allen van de partij zijn.
De door Nut en Genoegen ingestelde commissie kwam langs om hun bevindingen met het bestuur te bespreken.
Er wordt naar gestreefd om het Wapen van Barradeel als café open te houden.
Inmiddels zijn besprekingen gevoerd met een tweetal mogelijke kandidaten.
Het ziet er naar uit dat in eerste instantie gedurende een beperkte periode één van de kandidaten het café zal exploiteren.
Wel is duidelijk dat een langdurige zelfstandige exploitatie waarschijnlijk niet levensvatbaar is, zonder dat er gelden uit andere bronnen komen.
De gedachten gaan in eerste instantie uit naar het doen samensmelten van de exploitatie van het Wapen van Barradeel en de Harnehal.
Daarnaast zijn er contacten met Tresoar.
Tresoar is op zoek naar een locatie voor een emigrantenhuis.
In Bremerhaven (Duitsland) is het Auswandererhaus gevestigd.
In dit museum wordt op interactieve wijze persoonlijke geschiedenissen van emigranten dichterbij gebracht Tussen 1832 en 1974 verlieten meer dan zeven miljoen Duitsers hun vaderland, op zoek naar een beter leven.
Bremerhaven werd hierdoor de grootste emigratiehaven van Europa, wat een grote bijdrage leverde aan de stedelijke ontwikkeling.
Het Deutsche Auswandererhaus is het grootste museum van Europa rond het thema migratie.
Zoals bekend mag worden verondersteld heeft Tzummarum ook een geschiedenis van emigrerende dorpelingen.
Vele dorpelingen zijn vanaf ca. 1870 vertrokken naar verre landen.
Het Wapen van Barradeel is voor Tresoar dan ook zeker een optie voor het vestigen van het Friese cmigrantenhuis.
Op dit moment is echter nog niets zeker.
Het kan zijn dat in de komende tijd keuzes moeten worden gemaakt Waar zet Tzummarum dan op in?
Intussen ligt de bouw/verbouw/nieuwbouw Nij Bethanië nog steeds stil in verband met juridisch/financiële obstakels. Het complex staat er op het ogenblik fertutearze bij.
De laatst bekende mededeling is dat rond 1 november er echt aan de slag kan worden gegaan.
De komende tijd zal ook duidelijkheid brengen rond de plannen voor het bouwen van windmolens in Fryslân en voor Noordwest Fryslân in het bijzonder.
In het winderige deel van onze provincie zijn de meeste initiatieven.
Het rapport van de commissie Winsemius verschijnt binnenkort Daarna is de politiek aan zet Hoe stevig staat het provinciebestuur in de schoenen?
Tenslotte nog even terugkijken op de jaarlijkse veemarkt Veel mensen hebben een bezoekje aan Tzummarum gebracht De veemarktcommissie had z'n best gedaan om het ieder naar de zin te maken.
Mede dankzij het mooie weer kan worden teruggezien op een geslaagde dag.

Gerben van der Mei

DORPSBELANG VERGADERT TZUMMARUM FIRDGUM

Maandag 17 november was alweer de voorlaatste bestuursvergadering van 2014. Onze gast was deze keer de heer W. Seepma van Wonen Noordwest Friesland.
We zijn bijgepraat over de stand van zaken rond de nieuwbouwplannen aan de Buorren.
De bejaardenwoningen aan de Jel Rinkesstrjitte zijn inmiddels gesloopt
Op deze plek komen de nieuwe Tamsmaskoalle, de peuterspeelzaal en de multifunctionele ruimte die zal kunnen worden gebruikt door de scholen en Nij Bethanië.

Nadat de Tamsmaskoalle het nieuwe gebouw heeft betrokken, zal het huidige schoolgebouw worden gesloopt om plaats te maken voor een aantal nieuwe woningen, te bouwen door de woningbouwcorperatie.

Wonen Noordwest Friesland start naar verwachting in het voorjaar met de bouw van de nieuwe woningen op de plaats waar nu nog de vijver(s) van Nij Bethanië en het nog te slopen deel van het gebouw staan.
Als alles naar wens loopt, zullen de woningen eind 2015 gereed zijn voor de eerste bewoners.

Met het afronden van de verkoop van De Haven wil het niet echt vlotten.
De kans dat het geplande fitnesscentrum er zal komen wordt met de dag kleiner.
Mochten deze plannen niet slagen, dan komt de tweede gegadigde in beeld.
Dit initiatief betreft de vestiging van een techno-centrum in het gebouw.

Met de heer Seepma werd verder van gedachten gewisseld over toekomst van de Harnehal die eigendom van de WNwF is.
Over een aantal jaren komt de gemeentelijke subsidie te vervallen.
De exploitatie van de hal is geen kerntaak van de woningbouwcorporatie.
Het is dan ook niet denkbeeldig dat de hal zal worden aangeboden aan het dorp.
Na aankoop voor een (symbolisch ?) bedrag zal de accommodatie in het vervolg dan bijvoorbeeld kunnen worden gerund door een stichting.
Diverse verenigingen zullen een vertegenwoordiging in het bestuur kunnen hebben.

Zoals bekend, heeft het Wapen van Barradeel momenteel geen uitbater meer.
Het gebouw staat leeg en bovendien is een deel van de inventaris niet meer aanwezig.
Het cafégedeelte is nagenoeg leeg en ook in de keuken ontbreken inventarisstukken.
Op de etage hebben bouwkundige ingrepen plaatsgevonden waardoor de gebruiksmogelijkheden minder flexibel zijn geworden.
De eigenaar van het gebouw, Vereniging Nut en Genoegen, heeft tot nu toe zonder succes geprobeerd een nieuwe exploitant te vinden.
Met Tresoar zijn besprekingen gaande omtrent de vestiging van een emigrantenmuseum op de bovenverdieping.
De ruimte moet dan geschikt worden gemaakt voor een museum, een lift zal niet kunnen ontbreken.
Verder dient er een expositie te worden ingericht Dit alles kost geld dat via subsidies en bijdragen dient te worden vergaard.

Nut en Genoegen heeft het idee om het Wapen van Barradeel over te dragen aan een dorpsstichting.
Deze stichting zal een beheerder/ exploitant van het Wapen van Barradeel in dienst moeten nemen.
Het (breed gedragen) bestuur van de stichting zal eindverantwoordelijk zijn en doorslaggevende zeggenschap en beslissingsbevoegdheid hebben.
Het cafégedeelte zal dan weer net als voorheen de functie van (bruin-) café dienen te krijgen.
De pub zou als jeugdhonk kunnen worden gebruikt De beheerder zal zowel het café als het jeugdhonk met behulp van vrijwilligers moeten runnen.
In de wandelgangen wordt deze vorm van exploitatie «dorpshuis" genoemd.
Wanneer het emigrantenmuseum een feit is, zullen de bezoekers hiervan een welkome bijdrage aan de omzet van het Wapen van Barradeel kunnen leveren.
De leden van Nut en Genoegen zullen binnenkort hun visie op de toekomst van het verenigingsleven in Tzummarum kunnen uitspreken.

In verband met deze ontwikkelingen heeft dorpsbelang besloten om een enquête onder de diverse verenigingen te gaan houden.
De bedoeling hiervan is inzicht te krijgen in bij de verenigingen levende de wensen voor het ontplooien van hun activiteiten.
Hierbij kan worden gedacht aan de voor bijeenkomsten en vergaderingen benodigde ruimte, en de voor de feitelijke activiteiten benodigde accommodatie.
Kortom, wat heeft Tzummarum nodig?
Ook kan worden gevraagd of er de bereidheid bestaat om actief deel te nemen aan een stichtingsbestuur dat het reilen en zeilen behartigt.
De financiën zullen naar alle waarschijnlijkheid cruciaal zijn.
Het in stand houden van een gebouw brengt kosten met zich mee.
Voorbeelden zijn, verzekering, gemeentelijke belasting, waterschapslasten, onderhoudskosten.
Deze kosten zullen moeten kunnen worden voldaan uit de exploitatie.
Afhankelijk van de koopprijs en eventuele verbouwingen zal het nodig kunnen zijn om een lening aan te gaan.
Hierover is rente verschuldigd en de lening zal weer moeten worden afgelost In de exploitatie zijn de overige kosten terug te vinden, zoals verwarming, personeel enz. enz.
Op dit moment is er bij ons geen inzicht over het kostenpatroon van het Wapen van Barradeel en/of de Harnehal.
Ook valt niets te zeggen over de inkomstenkant.
Wat wel duidelijk is, is dat twee gebouwen meer kosten met zich meebrengen dan één pand.

Nog even en er is weer een rotte plek in Tzummarum opgeruimd.
De bouwvallige kassen van wat eens Rozenkwekerij Kuiken was, zijn gesloopt Alleen de schoorsteen wacht nog op het einde.
Gerben van der Mei

Van de voorzitter DOR PSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Nog even en 2014 is alweer verleden tijd.
Dat geldt ook voor het oude deel van Nij Bethanië.
De sloophamer heeft toegeslagen.
De aanblik van het rusthuis is niet meer wat het gedurende 57 jaar is geweest.
Het wachten is nu op de nieuwbouw.
Niet alleen Nij Bethanië wordt vernieuwd, maar ook Wonen Noordwest Friesland start binnenkort met nieuwbouw.
Bouwbedrijf Hiemstra BV heeft de opdracht gekregen om de nieuwe woningen langs de Buorren te bouwen.

Wij hopen dat binnen niet al te lange tijd ook de Hegesylsterwei wordt aangepakt.
Er was na de besprekingen in juli 2013 enige ruis op de lijn ontstaan.
De provincie kwam met een afwijkende interpretatie van het besprokene, dan het beeld dat in Tzummarum en ook in Oosterbierum was ontstaan.
Er bleek geen geld beschikbaar te zijn gesteld voor de aanpak van Hegesylsterwei en Kade.
Samen met gedeputeerde Poepjes en wethouder Bekkema is de stand van zaken besproken.
Afgesproken is dat naar en oplossing zal worden toegewerkt.

Het ziet er naar uit dat de recreatieve fietsverbinding tussen Tzummarum en Boer wordt aangelegd.
In het kader van de uitvoering van het Gebiedsplan Noordwest Fryslân (de maatschappelijke plus) zou in eerste instantie alleen het tracé zonder verharding aan te leggen.
Onlangs is bekend geworden dat het fietspad daadwerkelijk inclusief verharding wordt gerealiseerd.

De vestiging van een fitnesscentrum in De Haven gaat definitief niet door.
Wonen Noordwest Friesland zal nu met de tweede kandidaat in overleg gaan.
Dit initiatief voorzag in de vestiging van een technocentrum in het gebouw.
Startende jonge technici zouden een plek in het gebouw kunnen krijgen.
Mocht deze gegadigde geen belangstelling meer hebben, dan zal het gebouw worden gesloopt.

De leden van Nut en Genoegen hebben besloten om niet verder te gaan met het Wapen van Barradeel.
Na het vertrek van de laatste uitbaters is zonder succes gezocht naar een nieuwe exploitant.
Het gebouw zal worden verkocht.
Het is goed gebruik om tegen de kerst de vrijwilligers die actief zijn geweest voor de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum - Firdgum een attentie te bezorgen.
Een bedankje voor ieders inzet.
Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers.
Ook vanaf deze plaats bedankt.
Rest mij ieder een gelukkig en vooral gezond Nieuwjaar te wensen.
G.H. van der Mei