DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM VERGADERT

De lÍste kear fan dit jier krekt efkes wat oars as oars.
Dizze kear is der net safolle te melden oer de rinnende saken.
Ik sil it net hawwe oer de webside, it retiradegeboutsje, de ferljochting bij sporthal, it te hurd riden op de Hegesylsterwei, de buertsuper, de jierwiksel, de krystbeamfersnipperaksje, de kontribķsje dy't noch troch in tal leden betelle wurde moat, it sportplein ensafh.

Dizze kear wol ik it hiele ferhaal fan de bankjes bij de tsjerke ķt de doeken dwaan. Dat gong sa:
Al jierrenlang dogge Siem Bakker en Jappie Post it Żnderh‚ld fan de bankjes bij de ringmuorre.
Bij in grutte beurt wurde de planken derŰf skroeve en mei nei hŻs ta nommen.
DÍr wurde se skuorre en wer yn de lak set.
As it spul droech is, wurde de planken wer te plak brocht.
Sa soe it dit jier ek wer gean, mar...
In amtner fan de gemeente ried troch de Buorren en seach dat de planken fan ien fan de bankjes derŰf wienen.
Hij fŻn dat der sprake wie fan in gefaarlike sitewaasje, hjir moast wat oan dien wurde.
Der waard in e-mail stjoerd nei doarpsbelang: "van 1 van de 2 bankjes tegenover de kerk liggen de planken eraf.
Omdat er nu uitsteeksels aan zitten, zullen wij uit veiligheidsoverwegingen moeten ingrijpen d.m.v. het bankje te verwijderen.
Omdat Oud/ nieuw nadert, wachten wij tot begin 2013 met de vervanging van het bankje. ".
It ynisjatyf fan de amtner waard troch it sekretariaat tige op priis steld.
Dus waard antwurdde dat it in goede saak wie en helje de boel fuort.
Faaks ferstuivere troch de aksje fan de gemeente, waard der net bij stil stien dat der in bankekommisje yn Tsjummearum wie...
Siem Bakker en Jappie Post hienen de planken wer netsjes ynoarder makke en soenen dy wer te plak sette,mar doe die bliken dat de steanders fuort wienen.
De mannen wisten fansels net hoe't se it hienen.
Earst Geartsje mar freegje, dy soe it wol witte.
Nee sij wist it net en Durk ek net
Dan de foarsitter fan doarpsbelang mar belje.
Dy hearde It ferhaal, en doe gyng der in ljochtsje op.
Wie der net in berjochtsje fan de gemeente west oer in bank dert de planken Űfleinen?
Dat wie it fansels. Der waard efkes smaaklik om lake, dit wie dochs wol in moaie grap.
Mar hjir wie it ferhaal noch net mei dien.
Geartsje tocht fansels, dit is krekt wat foar it begjin fan it doarpskrantsje, en gong oan 'e slach mei har stikje.
Mar wat se net wist, wie it begjin fan de soap.
Mei it kontakt tusken gemeente en doarpsbelang wie se net op 'e hichte.
Dat de gemeenteamtner wat al te iverich west hie en dÍrom mar in bats k‚ld wetter oer de hŻd ha moast, it lei krekt even oars.
Sa sjogge jo mar, dat ek It handeljen fan minsken dy't mei de alderbÍste bedoelings saken regelje, foar argewaasje soargje kin.
DÍrom... in plom foar elk dy't syn bÍst dien hat.
Wat bliuwt, is jim Żt namme fan doarpsbelang noflike krystdagen en in sŻn 2013 ta te winskjen.
Gerben van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM VERGADERT

Op 18 februari jl. kwam het bestuur van dorpsbelang weer bijeen.
U zult wel hebben gemerkt dat het verslag in het vorige nummer ontbrak.
Door het op de verkeerde manier toepassen van de techniek was het verslag niet bij de redactie van de dorpskrant aangekomen.
Voor wie het noch wil lezen, kijk op de website: www.tzummarum-firdgum.nl.
De Tamsmaskoalle zorgde voor een mooi stukje promotie van Tzummarum.
Trots als een pauw mag de school zijn op het predicaat "excellente school".
Een opsteker, zeker nu er een kaalslag dreigt met name voor de kleine scholen in Frysl‚n.
Minder mooi was de berichtgeving over de nieuwbouw van Nij BethaniŽ en alles wat daarmee verband houdt.
Zorgpartners Friesland (= Noorderbreedte), gemeente Franekeradeel en Wonen Noordwest Friesland hebben besloten om de plannen in eerste instantie op een heel laag pitje te zetten.
De reden hiervan zijn de door de regering aangekondigde bezuinigingsmaatregelen in de zorg, als gevolg waarvan de ouderen onder ons in de toekomst langer thuis zullen moeten blijven wonen.
Verblijf in een verzorgingstehuis zoals Nij BethaniŽ zit er niet meer in.
In de media is gemeld dat mogelijk alle verzorgingstehuizen op termijn de deuren moeten sluiten.
Of de geplande nieuwbouw door kan gaan is daarom maar de vraag.
Op dit moment is niet duidelijk wat de eventuele consequenties zijn voor de nieuwbouw voor de Tamsmaskoalle, de huisvesting van de peuters, de huisartsenpraktijk, de fysiotherapeuten enz.
Voor de leefbaarheid van Tzummarum is het belangrijk dat de nieuwbouw doorgaat.
Wat zeker ook niet mag worden vergeten is het werkgelegenheidsaspect.
Dorpsbelang zal dan ook bij de nieuwbouwpartners erop aan blijven dringen dat zij hun verantwoordelijkheid richting dorp niet uit de weg mogen gaan.

Op de website van de gemeente werd een aanvraag voor de bouw van een sportkantine gepubliceerd.
Deze door VvV gevraagde vergunning om een sportkantine op het kaatsveld te mogen bouwen, zorgde voor gespreksstof in het dorp.
Voor dorpsbelang was dit reden voor overleg met het bestuur van VvV.
Bij VvV leeft al geruime tijd de wens om een uitgebreidere voorziening op/bij het kaatsveld.
Momenteel wordt daarom onderzocht wat de mogelijkheden hiertoe zijn.
Voor de meest uitgebreide variant is vergunning bij de gemeente aangevraagd.
Hoe de definitieve plannen eruit zullen zien is nog niet bekend.

Het is de bedoeling dat medio maart met de aanleg van het sportplein voor de Harnehal zal worden begonnen.
Op de algemene ledenvergadering zal de commissie-sportplein de definitieve plannen toelichten.

Met de gemeente en de SkŻle wordt bekeken en overlegd over de mogelijkheden om het plein ook voor de jeugdige Tzummarumers en Firdgumers te gebruiken.

Dorpsbelang wil graag dat de dorpskrant meer gebruikt wordt door de verenigingen.
Daarom is besloten de gehanteerde tarieven voor verenigingsnieuws aan te passen.
Elders in deze editie vindt u de nieuwe tarieven.

In het najaar is door Leo Vogels aangegeven dat hij niet herkiesbaar is voor het bestuur van Dorpsbelang.
Verschillende mensen zijn inmiddels benaderd om deze vacature in te vullen, maar nog zonder succes.
Onlangs bleek dat er ook gezocht moet worden naar een nieuwe secretaris.
Janny Ettema, spin in het web, vindt het na vier jaar mooi genoeg geweest.
Of we er in slagen om vť5r de algemene ledenvergadering van 6 maart opvolgers te vinden?

Gerben van der Mei

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Tzummarum Ė Firdgum.
Op woensdag 6 maart 2013 om 20.00 uur in Het Wapen van Barradeel

AGENDA
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering van 21 maart 2012 (zie dorpskrant en/of website; de notulen worden ter plekke niet verstrekt)
3. Jaarverslag secretaris (zie website Tzummarum-Firdgum)
4. Jaarverslag penningmeester
5.. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascom missie
Kascommissie: Dhr. WJ. Bouman en Dhr. J. Bonnema
Reserve: Dhr. S. Miedema
Aftredend: Dhr. W.J. Bouman
6. Lopende zaken:
a. Plan sportplein, toegelicht door Rienk Talsma
b. N 393 (Buorren) en N 384, LZV
c. Voortgang herstructurering Nij BethaniŽ
d. Verpauperde panden
e. leefbaarheid, krimp, dorpsimago
7. Activiteitenplan dorpsvisie
Vaststellen en prioritering activiteitenplan 2013
8. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar: - Mevr.J. Ettema, secretaris - Dhr. L. Vogels, lid Dhr. F. Talsma, lid
Als kandidaten voor de vacatures Ettema, Vogels en Talsma stelt het bestuur voor te benoemen:
- Dhr/mevr ??
- Dhr/mevr ??
- de vacature op te heffen: bestuursomvang krimpt van 9 naar 8 leden.
Namen van tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur.
Deze opgaven dienen te zijn ondertekend door ten minste 10 leden en vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandidaat.
9. Rondvraag
Pauze
10. De heer J.C. Terluin, gespecialiseerd in de heraldiek, is de ontwerper van de dorpswapens en de dorpsvlaggen van Tzummarum en Firdgum.
Aan de hand van beelden vertelt de heer Terluin over ontwerp, betekenis en acchtergronden van de beeltenissen.
11. Sluiting

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP WOENSDAG 21 MAART 2012, OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL"

Aanwezig: Bestuur: W. Spoelhof (voorz.), A. van der Zee (pennm.), J. Ettema (secr.), R. Haakma, J. Struiksma, R. Talsma, L. Vogels. Leden en gasten: 43 personen Afw.m.k.: F. Taisma (lid bestuur), C. Stelma (C.U.), S. Altena (L.C.) Antje Geertsma, Lieuwe Heeringa, Marc Miedema ,JelIe Hibma, Jan Haakma, Jouke Jouwersma, Bein van Dijk, Jan Bouma.
Verslag: J.K.A. Ettema

1. OPENING
Met een korte hamerslag opent voorzitter iets na achten de vergadering door iedereen welkom te heten: leden, oud-Tzummarumers, raadsleden, afgevaardigden van Nij BethaniŽ.
Vervolgens worden zij die zich afmeldden genoemd.
Spoelhof benoemt dat dit zijn laatste vergadering is en vraagt de aanwezigen er akkoord mee te gaan dat hij, na zijn aftreden bij punt 8, de vergadering voortzet en afsluit.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 16 MAART 2011
Er komen geen reacties op de notulen. Vaststelling volgt, met dank aan de notulist.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS
De secretaris geeft hoofdstuksgewijs een korte toelichting op het jaarverslag dat de aanwezigen bij de aanvang van de vergadering beschikbaar is gesteld.

4. FinanciŽn /JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De heer Van der Zee licht het financiŽle overzicht, vermeld op pagina 10 en 11 van het jaarverslag, toe.
De uitgaven voor de dorpskrant waren in 2011 lager dan in 2010 wegens lagere drukkosten en minder pagina's.
Onverwachte kosten wegens vergader- en notariele kosten t. g. v. de- bunker Koehoal, en de entreeborden van de ondernemers Toch een zeer positief saldo van Ä 2303,-
De boekhouding van de AED is afgezonderd van de totaalboekhouding Vervolgens wordt de begroting voor 2012 besproken
Dhr. G. Monsma informeert of de voor de verenigingen gehanteerde tarieven gelijk blijven; waarop de penningmeester bevestigend antwoordt.
Mevr. De Pee (CDA) vraagt hoe het zit met de gemeentelijke subsidie.
Antwoord: is in 2011 eerst afgezegd, enkele maanden later weer toe gezegd voor 2012.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE
De kascommissie zou moeten bestaan uit Gina Mol en Wim Bouma.
Wegens verhindering van Gina heeft reserve Jelle Hibma met Wim de boeken gecontroleerd.
Wim vermeldt dat alles prima in orde was.
Een vraagteken zette hij bij de Vrij grote kostenpost m.b.t. de bunker Koehoal: waarom waren deze kosten niet in de begroting voor 2011 opgenomen?
Voorzitter antwoordt: omdat ze niet waren voorzien.
Met instemmend applaus wordt de penningmeester dťcharge verleend.
Voorzitter bedankt de kascommissie.
De heer Hibma die als reserve al enkele malen dienst deed, zou moeten aftreden, evenals mevr. Mol.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit dhr. W.J. Bouman (2 keer, aftreden in 2013) en Jaap Bonnema, die zich aanbiedt.
Dhr. S. Miedema is bereid als reserve te fungeren.

6. LOPENDE ZAKEN
a. Ontwikkelingsvisie gebied Nu BethaniŽ
De voorzitter noemt de participanten en vertelt dat de Tamsmaskoalle zal verhuizen richting Schalmel, waardoor een brede school kan ontstaan.
Wat de plannen betreft zou er medio maart informatie komen, maar er komt nog niets...
Er was al een lange stilte, vanwege de aanpassing van de plannen.
Voorzitter vraagt aan de afgevaardigde van Nij BethaniŽ mevr. T. Bruinsma, of hieraan iets is toe te voegen, waarop zij aangeeft dat Spoelhof volledig is geweest.
b. Verkeerssituatie bebouwde kom
Jaap Bonnema licht dit onderwerp toe: in juli 2011 begon de werkgroep, bestaand uit enkele bewoners -met Wybo Dondorp als woordvoerder -, Feitze Talsma en Jaap Bonnema.
Situatieschets: het wegdek is slecht, de 30-km zone is niet goed ingericht, vele klachten over het zware en te snel rijdende verkeer, trillingsoverlast.
Probleem: de weg, deel van de N 393, is van de provincie.
Het aangrenzende , vnl. trottoir, is van de gemeente.
Men wijst naar elkaar als er plannen tot verbetering worden voorgelegd.
De provincie zou de weg aan de gemeente willen overdragen, maar de gemeente accepteerde de aangeboden 'bruidsschat' , t.g.v. onderhoud, niet.
Provincie blijft dus eigenaar en geeft aan dat het wegdek pas in 2016 zal worden aangepakt.
Trillingsonderzoek is in overweging.
De kruisingen zijn niet gelijkwaardig en corresponderen niet met de indeling van 30-km zone.
Oud-Tzummarumer Rinus Jaarsma is deskundige en raadsman op afstand (woonachtig in Wageningen) van de werkgroep.
Eind 2011 heeft de WD over dit project vragen gesteld aan Provinciale Staten.
Gevolg is dat er wordt geprobeerd het plan eerder dan in 2016 te gaan uitvoeren, met middelen die zouden kunnen worden aangewend uit financiŽn bestemd voor het herstelplan voor het zoutwinningsgebied.

LZV
De voorzitter sluit hierop aan door melding te maken van gesprekken die gearrangeerd gaan worden tussen alle betrokken partijen m.b.t. het Lang Zwaar Vervoer.
Vrachtwagens met een lengte van meer dan 25 meter zoeken hun weg naar de A 31, door Oosterbierum en langs Kade en Hegesylsterwei, maar hebben daarvoor geen toestemming.
Ook Dorpsbelang verleent die toestemming niet, want de situatie tussen de Kamp en de Hegesylsterwei is te gevaarlijk, te smal.
Een fietspad zou de eerste voorwaarde moeten zijn.
Anderzijds moeten we blij zijn met de werkgelegenheid die LambWeston biedt, aldus de voorzitter, waarop S. Miedema opmerkt dat de fabriek in handen is van Amerikanen, en 'die kunnen snel beslissen', waarschuwt Miedema.

c. Sportplein
Rienk Taisma krijgt hierover het woord.
Het aanvankelijke idee voor een kaatsveldje kwam van Durk Bonnema en Lieuwe Heeringa.
Na gesprekken met Wonen NWF en met Dorpsbelang is de werkgroep versterkt met Jaap Bonnema, Rienk en Feitze Talsma en dit idee uitgebreid tot een plan voor een veld waar meerdere sporten beoefend zouden kunnen worden: een sportplein, centraal gelegen, aan de hoofdstraat, voor de Harnehal.
Het plan is op 28 februari voorgelegd aan de gemeente.
Aangezien er nog een restant subsidie van Wyk- en doarpsgrien beschikbaar zou zijn en WonenNWF aangaf mede te willen financieren, zijn er kansen dat een aanvraag uit het dorpsvisiefonds gehonoreerd zou kunnen worden voor dit plan waarvan de kostenraming inmiddels bekend is. Er is reeds nagedacht over eventuele overige geldbronnen: Fonds Nij BethaniŽ, Plattel‚nsprojecten.
Het onderhoud zal voor eigen rekening moeten komen.

d. Verpauperde panden
Voorzitter Spoelhof memoreert dat er verbetering is geconstateerd bij diverse panden, de gemeente werkt eraan.
Dhr. Fongers is aangeschreven voor het verwaarloosde stuk grondgebied op de hoek van de Skoallestrjitte en de Buorren.
De ergste bouwval is momenteel het EarmenhŻs aan de Lytse Buorren: de gemeente is doende dwangsommen op te leggen aan de in Limburg wonende eigenaar.
De vraag van jaap Bonnema of het toekomstige geplande fietspad over dit perceel zal moeten lopen, wordt door de voorzitter bevestigd.
e. Dorpsvisie, Werkgroep O.R. en aanvraag dorpsvisiefonds Klonk in de voorgaande punten voldoende door, meent de voorzitter, en gaat op dit punt -mede gezien de tijd- niet verder in.

7. PRIORITERING ACTIVITEITENPLAN
De voorzitter maakt duidelijk dat het bestuur heeft gemeend geen nieuwe punten te moeten kiezen en voor te leggen, aangezien hetgeen er nog staat vrijwel niet vordert.
We proberen af te maken wat er nog gaande is.
Onderhoud en leefbaarheid, voldoening in het wonen, staat bij ons hoog in het vaandel, heeft de eerste prioriteit, aldus Spoelhof.

8. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jakob Struiksma, 7 jaar lang als vertegenwoordiger van de middenstand in het bestuur, Hugo Visser, die slechts enkele maanden bestuurslid was en vertrok wegens incongruentie in opvattingen, en Willem Spoelhof, die 8 jaar voorzitter was.
Als kandidaten voor de vrijgekomen functies worden achtereenvolgens en respectievelijk voorgesteld: Marc Miedema (afwezig), Geert Postma en Gerben van der Mei.
Deze drie personen worden via applaus bij acclamatie benoemd.
Vice-voorzitter Leo Vogels spreekt de voorzitter toe en prijst diens gevoel voor orde en accuratesse.
Belangrijke projecten in Spoelhofs bestuursperiode waren het behoud van de sporthal, het proces van de zoutwinning en de dorpsvisie.
Voorzitter Spoelhof bedankt Jakob Struiksma voor zijn collegialiteit: "hij heeft zijn partij meegeblazen".
Beiden krijgen een plant en een cadeaubon.
Voorzitter overhandigt de drie nieuwe bestuursleden ter introductie een exemplaar van de dorpsvisie en het boekje 'Herinrichting' van de werkgroep Openbare Ruimte.
Tenslotte blikt de voorzitter terug en vertelt dat er in zijn laatste bestuur jaar veel teleurstelling was.
Hij memoreert dat na een gesprek met de gemeente op 10 oktober binnen het bestuur besproken is: opstappen of doorgaan. 't Laatste is gebleken.

9. RONDVRAAG
Mevr. De Pee (CDA) wil weten of het bestuur aandacht geeft aan de bus vernielingen, kort geleden aangericht door de jeugd.
Ja zeker, maar met een restrictie: de orde handhaven kan ons bestuur niet. Er zijn 3 of 4 jeugdigen die het dorp stigmatiseren.
Mevr. Van der Mei deelt mee dat de AED nu helemaal overgaat op alarmnummer 1-1-2.
De groep zal zich presenteren tijdens de Slachtemarathon.
De jeugd wordt hierbij betrokken door de lopers naar de bussen te begeleiden.
Er zal van dorpsbelang een bijdrage worden gevraagd voor deze manifest Mevr. Risseeuw (PvdA) maakt bekend dat de PvdA op 14 april een themabijeenkomst organiseert over Krimp en leefbaarheid.
Dhr. Haverkort (PvdA)informeert over het project eenzaamheid en vraagt of wij door de gemeente al benaderd zijn over deze problematiek
. Het antwoord is ontkennend.
Reinoud Monsma haakt in op de verkeerssituatie in de bebouwde kom en verzoekt daarbij Firdgum niet te vergeten.
Er wordt daar veel te hard gereden.
Arjan van der Zee deelt mee dat op 25 mei een dorpsschouw wordt gehouden.
Klein leed kan tevoren gemeld worden bij het bestuur van Dorpsbelang.
Na de pauze laat Wietse Leistra de aanwezigen zien hoe hij met zijn vrouw Betty het digitaal archief heeft opgezet en gerubriceerd.
Een groot scala aan notulen, straten, verenigingen, emigranten, oorlog, dijkhuizen passeren ons netvlies.
Het resultaat van talloze arbeidsuren van deze twee enthousiaste en gedreven mensen wordt gepresenteerd. Indrukwekkend.
Aansluitend vertoont amateur-historicus Jakob Lautenbach 'beelden van een dorp", met slechts vijf beelden die hij voorziet van boeiende verhalen.
Vervolgens vertelt hij, bijv. via een grafsteen of een boerderij, verhalen over mensen die in dit gebied woonden in vorige eeuwen: de Sytemastate, fam. Van der Zee, de kleine (architect) Abe Bonnema, een opstootje in 1828 dat ontstond omdat een weeskind uit een pleeggezin werd gehaald.
De aanwezigen luisterden geboeid.

10. SLUITING
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst, vermeldt alsnog erelid mevr. M. Haitsma die bij het welkom niet was genoemd, deelt de aanwezigen mee dat hen nog een consumptie wordt aangeboden en wenst een ieder wel thuis.

Zuinigheid met Vlijt....
Neem deze dorpskrant mee naar de jaarvergadering van dorpsbelang.
Dan heeft u zowel de agenda als het verslag van de vorige ledenbijeenkomst bij de hand.

Van de voorzitter DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM
Doarpsbelang hat ynsprutsen bij de gemeenteried i.f.m. Nij BethaniŽ

Ynlieding
Wat like it moai, doe't in jier as 4 miskien wol 5 jier lyn de plannen presentearre waarden.
Nij Bethanie sil modernisearre wurde, der wurdt in nije skoalle boud en de wenningkorporaasje bout nije wenten.
in prachtige opstekker foar it doarp, dÍr wie elkenien It wol oer iens.
Hjir is It doarp wol oan ta.
Yn oktober 2012 wurde de definitive plannen bekend makke, mei It tijdspaad derbij.
It soe wurde.
Sitewaasje begjin 2013
It nije kabinet Rutte hat syn plannen bekend makke.
De ‚lderein moat folle langer as no it gefal is, thķs wenjen bliuwe.
Famylje en mantelsoarch, stipe troch de thķssoarch moatte de fersoarging op harren nimme.
De finansiering fan de ‚ldereinsoarch giet foar in grut part fan de AWBZ nei de gemeenten ta.
Mar wol mei in protte minder jild.
Dit binne yn it koart de redenen foar Zorgpartners Friesland (= Noorderbreedte), de gemeente en Wonen Noordwest Friesland om de bouplannen stil te lizzen.
Der sil earst Żndersyk dien wurde nei de fraach nei soarch yn de nije sitewaasje werbij 't minsken net gau mear in yndikaasje krije om opnommen wurde te kinnen yn in fersoargingstehŻs.
Deķtkomsten wurde ein maart ferwachte.
Yn de media wurdt al melding makke fan It sluten fan fersoargingstehuzen yn de kommende jierren, al as net troch fallisemint.

Konklķzje
Op It stuit sjocht It der net sa bÍst ķt foar It fuortbestean fan Nij BethaniŽ.
It is folslein Żndķdlik wat der fan de bouplannen oerbliuwt.
Bliuwt Nij BethaniŽ wol bestean?

Gefolgen
Der is no noch net folie te sizzen oer de gefolgen.
Fraachtekens binne der genŰch.
De kommende moannen sil wol dķdlik wurde wat der bart mei NIJ BethaniŽ.
Sille de bewenners ferhŁzje moatte?
Moatte de minsken om oar wurk sykje?
Wer in klap foar de wurkgelegenheid yn Tsjummearum?
Moat de ‚lderein Űfhinklik wurde fan bern/buoriju/thķssoarch?
Fertuteazje, feriensumje binne dat de biedwurden foar de kommende jierren? Krije de pjutten wol nije hsfesting?
Hoe komt It mei de Tamsmaskoalle?
Hoe komt it sawiesa mei de skoallen no't de noarmen foar it learlingetal ophege wurde?
Wat bart der mei de bejaardewentsjes dy't no foar in grut part al leech steane?
Fersuterje dy fierder?
Wurdt dien wurk makke mei de sloop fan de "susterfiet"?
Doarpsbelang makket him bot soargen oer al dizze saken dy't de leefberens fan ķs doarpen yn It hert reitsje.
As de plannen net troch geane, sil dit in klap wÍze foar it doarp, in dreun fan komsa.
Doarpsbelang wol dan ek graach dat alle partijen har ķterste bÍst dwaan bliuwe om de plannen dy't der no lizze, ek ķt te fieren.
G.H. van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM VERGADERT

Het bestuur van dorpsbelang heeft alweer twee keer vergaderd na de jaarvergadering op 6 maart jI.
Voor de nieuwkomer Pietie de Vries is het even wennen.
Door het aftreden van Janny Ettema moet het bestuur het momenteel zonder vaste secretaris doen, ...ook even wennen.

Verschillende zaken keren regelmatig terug op de agenda.

Het ziet er naar uit dat er een oplossing komt voor het klein onderhoud en de inrichting van het retiradegebouwtje bij het station.
De voorzitter van Stichting Bunker Koehoal, S. v.d. Zwaag, heeft te kennen gegeven dat deze stichting de regie op zich zal nemen.

Samen met Dorpsbelang Oosterbierum wordt gewerkt aan een oplossing voor het verkeer van en naar de patatfabriek.
Om de vergistingsinstallaties aan de Hoarnestreek van toevoer van grondstoffen te voorzien, is er ook sprake van een aanzienlijke toename van het aantal verkeersbewegingen.
Onlangs heeft een overleg plaatsgevonden met de wethouder j. Bekkema en gedeputeerde S. Poepjes.
Door de provincie is aangegeven dat er extra budget zal worden gevraagd om de knelpunten op te lossen.
Voor de periode van een jaar zal er door de provincie ontheffing worden verleend aan de transporteur om met de LZV's stapvoets door Oosterbierum te rijden.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk een situatie wordt bereikt waarbij deze lange vrachtwagens, op een voor alle verkeersdeelnemers veilige wijze, via Tzummarum zullen rijden.

Het wil niet echt vlotten met de gebiedsontwikkeling Franekeradeel Harlingen.
Onlangs is bekend geworden dat de rijksoverheid een subsidie van ruim twee miljoen euro niet zal verstrekken.
De contracten met de delfstofwinners, Frisia en Vermillion zijn ook nog steeds niet ondertekend.
Daarnaast loopt er een aanvraag voor een bijdrage uit het Waddenfonds.
Het is inmiddels al weer bijna een jaar geleden dat de gemeenten, provincie en Frisia samen 6 miljoen beschikbaar stelden voor uitvoering van delen van de maatschappelijke plus.

Vanzelfsprekend houden de ontwikkelingen rond Nij BethaniŽ ons bezig.
Het personeel van Nij BethaniŽ heeft het er niet bij laten zitten.
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van de gemeente, Wonen Noordwest Friesland en niet te vergeten Noorderbreedte hun visie konden geven.
Ook de landelijke politiek is benaderd.
Luts Jacobi en Aukje de Vries hebben een toelichting kunnen geven op het kabinetsbeleid.
Het wachten is nog steeds op de uitkomsten van het onderzoek dat is ingesteld naar de toekomstige vraag naar zorg (volgens de nieuwe uitgangspunten).
Daarna zullen toch beslissingen moeten worden genomen.
Partijen hebben aangegeven dat in ieder geval voor de zomer een besluit zal vallen.
Het zal een ieder intussen wel duidelijk zijn dat de toekomst van Nij BethaniŽ er niet rooskleurig uitziet

Tijdens de jaarvergadering heeft de heer Terluin van de Fryske Ried foar Heraldyk een lezing gehouden over de diverse wapens en de manier waarop hiermee iets kan worden gedaan.
Vorig jaar is het ontworpen wapen van Tzummarum vastgesteld.
Voor Firdgum is ook een wapen ontworpen.
Het bestuur heeft dit wapen goedgekeurd.
Ook dit wapen zal worden vastgelegd.

Inmiddels is een ontwerp voor de aanpassing van de website gemaakt.
Het zal niemand verbazen dat ook hierbij aandacht is besteed aan de dorpswapens. De eerste indruk van de nieuwe lay-out is uitstekend.
Binnen niet al te lange tijd zal iedereen even een kijkje kunnen nemen op de vernieuwde dorpssite.

Een aantal bestuursleden zijn samen met mensen van de gemeente en De SkŻle bezig met het ontwikkelen van plannen voor het organiseren van activiteiten voor en door de jeugd.
Het nieuwe sportplein staat hierbij centraal.
Tijdens de opening van het plein worden pogingen in het werk gesteld om de jeugd te benaderen.

Wanneer deze dorpskrant bij u in de bus valt, heeft de feestelijke opening van het sportplein inmiddels plaatsgevonden.
Donderdag 25 april ji. heeft wethouder Twerda de naam van het plein onthuld.
Allemaal hebben we de afgelopen weken de vorderingen van de aanleg kunnen zien.
De eerste reacties van dorpsgenoten zijn heel positief.
Wat ons betreft kan worden gesproken van een aanwinst voor het dorp.
Een pluim voor de initiatiefnemers is wel op zijn plaats.
Dorpsbelang verwacht dat het nieuwe plein, in het centrum van het dorp, een ontmoetingsplaats voor jong en oud zal kunnen zijn.
Gerben van der Mei

DORPSBELANG TZUMMAUM FIRDGUM VERGADERT

Op 17 april werd voor het eerst na de algemene ledenvergadering van maart, door het bestuur van dorpsbelang vergaderd in de nieuwe samenstelling.
In de volgende dorpskrant zullen de nieuwe bestuursleden zich voorstellen.
Dat de voorzitter nog moest wennen werd meteen duidelijk toen in het vorige nummer van de dorpskrant helemaal niets over de bestuursvergadering van april werd vermeld.
Omdat op 21 mei alweer vergaderd werd, komt in deze bijdrage van beide bijeenkomsten een tal besproken punten aan de orde.

Van de gemeente ontvingen wij positief bericht op ons verzoek om "plaatsnaamborden" voor Koehoal.
De borden zijn inmiddels geplaatst; erkenning voor de buurtschap en herkenbaarheid voor de bunker.
Gevraagd werd om ook bij Dijkshoek borden te plaatsen, maar dit is door de gemeente afgewezen

Het project Simmerwille was in 2011 een succes.
Dat verdient dus een vervolg.
Maar de SkŻle verleent in tegenstelling tot vorig jaar geen medewerking, het project wordt niet meer door de gemeente gesubsidieerd.
Dorpsbelang vindt toch dat er weer sport- en spelactiviteiten zouden moeten worden georganiseerd.
Renske Haakma en Geert Postma nemen daarom de Organisatie op zich om op 13, 20, 27 juni en 4 juli de jeugd op het terrein voor de sporthal op een prettige wijze bezig te houden.
Het project is aangemeld voor een bijdrage in het kader van de "losse fearren", een fonds van Wonen Noordwest Friesland ter bevordering van de leefbaarheid.

Van Post NL kwam bericht dat er definitief geen vervanging komt van de brievenbus die bij 't Hoekje was geplaatst en inmiddels is verwijderd.
Uit het dorp is slechts een enkele klacht bij dorpsbelang binnengekomen.
Besloten is om geen verdere actie te ondernemen.

Van het eventuele vestigen van een postagentschap in Nij BethaniŽ is geen nieuws te melden.
Het ziet er naar uit dat de realisatie van een sportplein vŰŰr de sporthal door kan gaan. Inmiddels zijn bij provincie, gemeente, Plattelandsprojecten en fondsen aanvragen voor een bijdrage ingediend.
Zowel de gemeente als Plattelandsprojecten hebben mondeling aangegeven dat een bijdrage er wel in zal zitten.
Ook Wonen Noordwest Friesland, de eigenaar van de ondergrond, heeft toegezegd mee te willen werken.
Het sportplein betekent o.i. een stimulans voor Tzummarum.

Een aantal leden van het AED-netwerk hebben de jaarlijkse herhalingscursus reanimeren gevolgd.
Er is nog geld beschikbaar voor het instandhouden van het netwerk en voor het onderhoud van de apparatuur.
Leden van het netwerk die zich hebben aangemeld voor ęFrysl‚n Hartveilig" krijgen daarom een korting van Ä 5 op de cursuskosten.

Door het bestuur zijn voorbereidingen getroffen voor de dorpsschouw (elders hierover meer) en het bezoek dat Burgemeester en Wethouders binnenkort aan dorpsbelang zal brengen.

De afgelopen weken zijn verschillende bijeenkomsten door leden van het bestuur bijgewoond.
Zo is er op initiatief van Dorpsbelang Oosterbierum een "ronde tafel bijeenkomst" geweest over de LZV, de extra lange vrachtwagen.
Bij dit overleg waren de dorpsbelangen van Oosterbierum en Tzummarum vertegenwoordigd, er was een afvaardiging van Lamb-Weston/Meijer (patatfabriek), de tranporteur Visbeen, de provincie, de gemeente, Transport en logistiek Nederland en EVO aanwezig.
Er is bij de provincie op aangedrongen dat er op korte termijn iets moet gebeuren aan de verkeerssituatie in Oosterbierum en Tzummarum.
De provincie stelt dat er geen geld beschikbaar is.
De patatfabriek zegde toe de mogelijkheden te willen onderzoeken om een bijdrage te verstrekken om verkeersmaatregelen te realiseren, dit op voorwaarde dat de provincie (eigenaar van de wegen) in beweging komt.
Voor de regio is het van belang dat de 140 werkplekken in stand blijven.
Afgesproken is dat op korte termijn een vervolgafspraak zal worden gemaakt waarbij ook de verantwoordelijk gedeputeerde aanwezig hoort te zijn.

De werkgroep AED, bezig met de voorbereiding van de Slachtmarathon, wil op 16 juni het dijkvak van Tzummarum voor iedereen duidelijk herkenbaar maken.
Zij kwamen met het idee om Tzummarum wel op een heel bijzondere manier te presenteren aan hardlopers en wandelaars.
Er is onderzocht of er ook een officiŽle dorpsvlag van Tzummarum bestond.
Uit contacten met de Fryske Rie foar Heraldyk bleek dat er een aantal jaren geleden een ontwerp voor een dorpswapen en een dorpsvlag was gemaakt Deze ontwerpen lagen nog op de plank, er was verder niets mee gedaan.
Om zowel wapen als vlag officieel te registreren moest Dorpsbelang het ontwerp goedkeuren.
Het bestuur heeft unaniem zijn fiat gegeven.
Nieuwsgierig naar hoe wapen en vlag er uitzien? Zie elders in deze dorpskrant

Het innen van alle contributie was een poepetoer.
Na diverse aanmaningsronden bleek dat er 11 wanbetalers overbleven.
Deze zijn door Dorpsbelang geroyeerd als lid.
Wij hopen en verwachten dat het dit jaar beter gaat Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt dan wordt het werk van de bestuursleden - ook maar vrijwilligers - een stuk lichter.

Trouwe bezoekers van de website zullen wel hebben gemerkt dat het nieuws niet steeds up to date is.
Het bestuur zoekt samen met de redactie van de dorpskrant naar oplossingen.
Enige dagen na de laatste vergadering gaf Sharon Heijmans te kennen dat zij niet langer het beheer van de website op zich wil nemen.
Met ingang van 1 juli stopt zij met haar werk Omdat er nog geen vervanging is, is het dus mogelijk dat de website de komende periode statisch zal zijn.
Zijn er mensen die het leuk lijkt om aan het onderhouden van de website mee te werken, laat het ons dan weten.
Feitze Talsma is verhuisd naar Bakkeveen om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.
Na 7 jaar eindigt hierdoor zijn bestuurslidmaatschap.
Feitze heeft zich met harten ziel ingezet voor het verbeteren van de Buorren.
De halsstarrige opstelling van de gemeente leidde soms tot (begrijpelijke) frustratie.
Inmiddels hebben wij Feitze uitgezwaaid.
Feitze bedankt, het ga je goed.

Waarschijnlijk is het de lezer niet ongemerkt voorbij gegaan dat er geld beschikbaar komt voor het opknappen van Tzummarum.
Om de schade ten gevolge van de zoutwinning te herstellen, is enige jaren geleden het zogenaamde gebiedsplan opgesteld.
In dit plan worden herstelmaatregelen voor de waterhuishouding uitgewerkt
Daarnaast zijn in het plan maatregelen op verkeerstechnisch gebied aangekondigd.
De bereikbaarheid van de Hoarnestreek wordt verbeterd door het verbreden van de Ottemaleane en de Kapellewei.
Verder zijn maatregelen voorzien voor flora en fauna.
Voor de bewoners van de streek zijn plannen gemaakt voor het verbeteren van de leefbaarheid.
Op 24 mei jl. werd bekend dat er Ä 6 miljoen beschikbaar komt Frisia en de provincie stellen ieder Ä 2 miljoen beschikbaar, de gemeente Harlingen Ä 200.000 en Franekeradeel Ä 1,8 miljoen.
Over de verdeling van het geld over de dorpen Wijnaldum, Sexbierum/ Pietersbierum, Oosterbierum en Tzummarum moet nog een besluit worden genomen.
Na jaren van wachten ziet het er naar uit dat in ieder geval een deel van de plannen voor Tzummarum kunnen worden gerealiseerd.
Na jaren van "hottefyljen" lijkt dan toch de zon door te breken.
Dit was ook het geval tijdens het dorpsfeest.
Mede dankzij het mooie weer, en natuurlijk dankzij de inzet van veel vrijwilligers, kunnen we terugzien op een geslaagd dorpsfeest.
Gerben van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM VERGADERT

Wonen Noordwest Friesland was onze gast tijdens de vergadering van 13 mei.
De heer W. Seepma heeft ons bijgepraat over het huurbeleid.
Er is momenteel geen sprake van leegstand.
De huurbelasting wordt per 1 juli doorgevoerd.
Problemen geeft het niet, maar de financiŽle ruimte van Wonen Noordwest wordt beperkt door de kabinetsmaatregelen.

De opening van sportplein "de Treffer" werd door veel dorpsgenoten bijgewoond.
De aanleg is een verfraaiing van het dorp en voor sporters en niet- sporters een prachtige ontmoetingsplek in het centrum van het dorp.
Tijdens de opening werd door jongerenwerkers van de gemeente de aanwezige jeugdigen gevraagd naar hun wensen omtrent te organiseren activiteiten in het dorp.

Wonen Noordwest Friesland, eigenaar van "De Haven", wil afstand doen van het gebouw, c.q. slopen.
Na het vertrek van de peuterspeelzaal Boartershonk, is de toneelvereniging de enige gebruiker van het pand.
Er wordt nog een ultieme poging gedaan om een functie voor het gebouw te vinden.
Door Wonen Noordwest Friesland werd in samenwerking met bureau Roeg & Roem (een noordelijk kennis- en activiteitenplatform voor dorps- en wijkvernieuwing), op 6 juni a.s. een bijeenkomst georganiseerd.

Op 20 juni jl. werd het zodenhuis in Firdgum geopend.
Dit unieke bouwwerk is zeker een aanwinst.
Het zodenhuis is toegankelijk voor publiek, in de Yeb Hettingaskoalle is een expositie ingericht.

Tijdens de vergadering van dorpsbelang op 24 juni was een delegatie het bestuur van het recreatiepark "De Friese Wadden" onze gast.
Het beheer van het park is nu in handen van een nieuwe coŲperatieve vereniging.
Hiervan is het merendeel van de eigenaren van kavels in het park lid geworden.
De gemeenschappelijke voorzieningen van het park worden door deze coŲperatieve vereniging onderhouden.
Het is de bedoeling dat de zwemvijver weer in gebruik wordt genomen.
De toegang tot de vijver zal vrij zijn.

Goed nieuws omtrent Nij BethaniŽ.
De nieuwbouw zal - zij het in afgeslankte vorm - toch doorgaan.
Noorderbreedte, Wonen Noordwest Friesland en de gemeente hebben kans gezien het gezamenlijke project nieuw leven in te blazen.
Omdat de berekeningen nog verder moeten worden uitgewerkt en een herziene planning moet worden gemaakt, is nog niet bekend wanneer met de werkzaamheden zal worden gestart.

Het gebiedsplan is definitief vastgesteld.
Voor de dorpen Sexbierum/ Pietersbierum, Oosterbierum en Tzummarum/Firdgum betekent dit dat er circa Ä 5,6 miljoen aan gelden beschikbaar komen om een tal hoogstnoodzakelijke werken op te pakken.
In het najaar zal met de dorpen worden overlegd.
Er is een voorlopige planning gemaakt.
De gemeente zal de regie op zich nemen.
Het is nog de vraag of een eventuele aanvraag bij het Waddenfonds nog aanvullende gelden op zal leveren.

Het is de provincie duidelijk dat maatregelen moeten worden getroffen om de Hegesylsterwei veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.
Er zijn in mei opnieuw snelheidsmetingen gedaan.
Het was schrikken, maar liefst 74% van de voertuigen die richting Dongjum reden, reed harder dan de toegestane 50 km.
De uitschieters reden bijna 100 km.
Verkeer vanaf Dongjum doet het iets kalmer aan, maar ook hier rijdt meer dan de helft harder dan 50 km.
Er is inmiddels budget bij de provincie vrijgemaakt om de weg aan te passen.
Gedeputeerde S. Poepjes gaf tijdens een gezamenlijk overleg met dorpsbelang Oosterbierum en de gemeente te kennen dat het uiteindelijke doel is om het vrachtverkeer, (LZV's) van en naar de patatfabriek door Tzummarum te laten rijden.
Om dit mogelijk te maken moet de weg worden aangepast.
Een aantal mensen is de afgelopen tijd benaderd met de vraag of zij een functie in het bestuur van Dorpsbelang willen bekleden.
Tot nog toe zijn geen kandidaten gevonden.
De taken zijn enigszins verdeeld over de zittende mensen, maar wij willen graag weer naar een voltallig bestuur.
Wie komt het bestuur versterken?!
Gerben van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIPDGUM VERGADERT

Van de eerste vergadering na de (mooie) zomer zijn weinig bijzonderheden te vermelden.
Op de agenda stonden een aantal regelmatig terugkerende onderwerpen.

In de vorige dorpskrant werd al gemeld dat het Gebiedsplan Noordwest Frysl‚n definitief is vastgesteld.
De enige ja ren geleden ingestelde stuurgroep die de plannen ontwikkeld heeft en verder in kaart heeft gebracht, zal eerstdaags worden opgeheven.
De uitvoering van de plannen komt in handen van een bestuurscommissie.
De leden van deze commissie worden benoemd door de provincie.
De organisaties die zitting hebben in de stuurgroep zullen ook in de bestuurscommissie zijn vertegenwoordigd.
De te treffen maatregelen zijn vooral bedoeld om de waterhuishouding en landbouwstructuur toekomstbestendig in te richten.
De gevolgen van de bodemdaling door zout- en gaswinning worden hiermee zoveel mogelijk opgevangen.

Voor een verdere invulling van de maatschappelijk plus - leefbaarheid, natuur, recreatie cultuurhistorie - is het nodige in het werk gesteld om een bijdrage uit het Waddenfonds te krijgen.
Onlangs kwam bericht van het Waddenfonds dat het budget voor het jaar 2013 uitgeput was.
Dit zou betekenen dat eerst in 2014 een aanvraag zou kunnen worden gedaan.
Met als gevolg dat het toch wel minimaal een halfjaar zou duren voor er duidelijkheid over een toewijzing van extra gelden zou komen.
Daarbij komt dat uit recente ervaringen met het aanvragen van een bijdrage uit het Waddenfonds is gebleken, dat investeringen in infrastructuur waaronder bijvoorbeeld het herinrichten van de Buorren valt, niet voor subsidie in aanmerking komen.
Dit is voor de stuurgroep aanleiding geweest om de procedure voor het aanvragen van een bijdrage stil te leggen.
Voor de dorpen Sexbieru m/Pietersbierum, Oosterbierum en Tzummarum/Firdgu m blijft ruim Ä 5,1 miljoen beschikbaar, er komt vooreerst niets meer bij.
De gemeente Franekeradeel heeft toegezegd nog dit najaar met de dorpen om de tafel te gaan om de diverse plannen de bespreken.
De bouw van de vissershuisjes bij Koehoal is in een afrondende fase gekomen.
Het is de bedoeling dat eind oktober/begin november tijdens een open dag de huizen bezichtigd kunnen worden.
Er zullen geen vaste bewoners komen, de huizen zullen gemeubileerd worden verhuurd.
Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.(W. Leistra) is bezig met het realiseren van een info-paneel bij de nieuwe huizen.
De situatie van de zeedijk en de bewoning zoals die bij Koehoal was voor de dijkverzwaring (Ī1970) wordt op dit paneel in beeld gebracht..

De zeedijk tussen Oosterbierum en Dijkshoek wordt met de bouw van de huizen, de gerestaureerde bunker, het info-paneel over de situatie zoals die voor 1970 was, het monument van de hjerringfisker steeds meer en beter aan de man gebracht.
Van de gemeente kregen wij de toezegging dat het voetpad tussen Hoarnestreek en Sťdyk (t.o. de bunker) met naamborden zal worden aangegeven: Griene Leane.
Weer een stap in de goede richting.

Ondertussen is er ook een aanzet voor een initiatief om de oude dijksput, de Grote Kolk, tussen de nieuwe vissershuisjes en de oude bebouwing tegenover de "hjerringfisker" weer uit te graven.
Hoe dit verder af zal lopen is nu nog niet bekend.
In de komende maanden zullen een aantal zaken die al lang spelen naar alle waarschijnlijkheid duidelijk worden.
Zo wachten wij op de aangepaste plannen "Nij BethaniŽ", de herinrichting van de Buorren, de aanpassing van de Hegesylsterwel en het lot van "de Haven"

Tot besluit nog een opmerking over het retiradegebouwtje bij het station.
De heer J. Roorda te Harlingen heeft de maquette hersteld.
Eerstdaags zal deze weer te bewonderen zijn in het retiradegebouwtje. De verdere invulling van het gebouwtje daarna ter hand worden genomen.
Gerben van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM VERGADERT

Het is gebruikelijk dat tweemaal per jaar de Ondernemersvereniging door het bestuur van dorpsbelang wordt uitgenodigd om van gedachten te wisselen.
Op 18 november vergaderde het bestuur van dorpsbelang met een delegatie van de Ondernemersvereniging.

Er werd nog even nagepraat over de bedrijvendag.
De open dag werd ook door de deelnemende ondernemers als positief ervaren.
Het met elkaar een bedrijvendag organiseren geeft een impuls aan de onderlinge samenwerking, zowel voor de ondernemers als voor het dorp.
Naar verwachting zal het initiatief een vervolg krijgen.

Rond deze tijd van het jaar is de intocht van Sinterklaas en de activiteiten rond oud- en nieuw een terugkerend onderwerp op de agenda.
Inmiddels is de Sint in Tzummarum verwelkomd.
De Sinterklaascommissie heeft er weer een geslaagd feest van kunnen maken.
Met de ondernemersvereniging is afgesproken om in het voorjaar de Organisatie van de intocht van Sint verder te bespreken.
Toen er nog veel winkels in Tzummarum waren was het een vanzelfsprekende zaak dat de middenstand een en ander regelde.
Inmiddels is de situatie veranderd.
De ondernemersvereniging wil wel een rol blijven spelen, maar eigenlijk niet meer als organiserende partij.
Dorpsbelang vindt dat de intocht e.d. moeten blijven.
Samen met de ondernemers zal naar een oplossing worden gezocht.

Een paar jaar geleden is door de ondernemers het initiatief genomen om in de donkere decembermaand sfeerverlichting in de dorpskom aan te brengen.
Er werd gekozen om verlichting te huren.
Dit was evenwel vrij kostbaar en het resultaat viel ook enigszins tegen.
Samen met dorpsbelang zal onderzocht worden hoe Tzummarum in de toekomst vriendelijker voor de dag kan komen in de periode voor de kerst.
Gestreefd wordt om na het opknappen van de Buorren door gemeente en provincie een verlichtingsplan klaar te hebben.
Vroeg in het nieuwe jaar zal er weer een feestelijk treffen in de sporthal zijn.
Na het succes van de vorige keer zal het nieuwe jaar weer met een vuurwerkspektakel worden ingeluid.
Om dit vuurwerk mogelijk te maken wordt er ook door de jeugd bijgedragen in de kosten.
De ondernemersvereniging en dorpsbelang dragen ook een steentje bij.

Over het retiradegebouwtje bij het station kan worden gemeld dat de door de heer J. Roorda uit Harlingen gemaakte maquette onlangs door hem is gerestaureerd.
Het gebouwtje zal binnenkort worden schoongemaakt en opgeknapt.
Daarna zal de maquette zijn plaatsje weer terugkrijgen.

Voor het AED-netwerk in onze dorpen hebben momenteel 61 de (herhalings-)cursus reanimeren gedaan.
Hiervan hebben 48 zich aangemeld bij HartslagNu.
Zij zullen indien nodig kunnen worden opgeroepen.
Dorpsbelang draagt bij in de kosten van de cursus reanimeren, terwijl de familie Ykema het Wapen van Barradeel ter beschikking stelt.
Gerben van der Mei

DORPSBELANG TZUMMARtJM FIRDGUM VERGADERT

De agenda van de decembervergadering was niet lang.
Daarom was er tijd voor andere onderwerpen.
Het begrip krimp hebben we de afgelopen jaren in de praktijk kunnen ervaren.
Het aantal winkels is in fors tempo teruggelopen, zelfs de supermarkt is dicht.
Om ons heen zien we leegstaande huizen.
De bewoner(s) zijn vertrokken maar voor de woning is geen koper.
Verenigingen vinden steeds meer problemen om vacatures in het bestuur op te vullen.
Het aantal leden loopt terug, terwijl de gemiddelde leeftijd stijgt.
Aanwas van jongeren stagneert.
Deze tendens kan niet zonder gevolgen blijven.
Kan de sporthal in de huidige vorm blijven bestaan als het gebruik meer en meer terugloopt?
Zal het Wapen van Barradeel rendabel blijken te zijn?
Kunnen er in Tzummarum wel twee basisscholen zijn?
Zomaar een aantal zaken waarover het bestuur zich zorgen maakt. De leefbaarheid van onze dorpen is hiermee in het geding.
Een oplossing ligt niet dadelijk voor het grijpen.

Wanneer er met dorpsbewoners een gesprek over deze kwesties op gang komt, borrelen er soms ideeŽn op.
Ook worden soms duidelijke standpunten naar voren gebracht.
Mensen zijn zich wel bewust van de bedreigingen.
Tzummarum is natuurlijk niet het enige dorp waar de gevolgen van krimp en vergrijzing zich openbaart.
In Zuid-Limburg en ook in de andere "randen" van Nederland zijn dit de feiten.
Wel is duidelijk dat wij niet bij de pakken moeten gaan neerzitten.
Wanneer gedacht wordt "it sil myn tiid wol duorje" en er wordt geen actie ondernomen, dan is Tzummarum over enkele decennia echt een dood dorp waar niets meer te beleven valt.
Van de overheden als gemeente en provincie is de komende tijd weinig te verwachten.
De echte gevolgen van de bezuinigingen komen nog.

Om er iets van te maken zullen wij zelf in actie moeten komen.
De dorpsbewoners zullen de handen ineen moeten slaan.
Oude scheidslijnen kunnen hierbij niet blijven bestaan.
Samenwerking levert veel meer op.
Voor de kerst konden we dit allemaal zien toen Leeuwarden een paar dagen het centrum van Nederland was.
Tijdens Serious Request zong Alain Clark: "nothing else is stronger then people together".
Gerben van der Mei

Het bestuur van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum wenst ieder: Lokkich nijier.