VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM.

De eerste bestuursvergadering in 2012 vond volgens de bijna historische traditie plaats in de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum.
Wieme Sepia van Wonen NW Friesland was onze gast en infrarode ons over de actuele activiteiten en betrokkenheid van de corporatie met betrekking tot onze dorpen.
Wij hebben de Harnehal uitvoerig aan de orde gehad.
De exploitatie blijft moeizaam.
Het is nodig, dat er zoveel mogelijk gebruik van de sporthal gemaakt wordt om de toekomst ervan zeker te stellen.
Ook de plannen voor een soortplein op het terrein aan de voorkant van de Harnehal werden besproken.
Er is inmiddels een ontwerp voorgelegd aan de gemeente in verband met een waarschijnlijk noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.
Dit sportplein met een brede functie, speciaal voor de jeugd belooft een interessant project te worden.
Wordt vervolgd!
Wij hebben gesproken over de toekomst van De Haven , die sinds 2005 in eigendom is bij Wonen NW Friesland.
Vooral door de huidige en vooral onzekere ontwikkelingen in de wereld om ons heen zijn er nog geen plannen voor deze locatie aan de Skoalstrjitte.
Uiteraard hebben wij de voortgang van de herinrichting van het gebied Nij Bethanië onder de loep gehad, Wonen NW Friesland is naast Noorderbreedte en de gemeente een belangrijke participant in dit omvangrijke project.
De verwachting is, dat wij halverwege maart over meer concrete informatie kunnen beschikken.
Tenslotte hebben wij de stand van zaken rond de verkoop van huurwoningen en de zgn. verpauperde panden of rotte kiezen besproken.
Beide onderwerpen vragen meer aandacht.
Na afloop van het overleg hebben wij als bestuur vastgesteld, dat Wonen NW Friesland een waardevolle partner is in de bevordering van de leefbaarheid van onze dorpen.
Wij hebben tot onze spijt kennis moeten nemen van de schriftelijke mededeling van Auke en Tjitske Bonsma, dat zij op 30 januari a.s .de spar-supermarkt sluiten.
Als dorpsbelang zijn wij naarstig op zoek naar oplossingen en eventuele alternatieven.
Wij constateren nog steeds, dat er te weinig nieuws, berichten en aankondigingen etc. aangeleverd worden bij de redactie van onze website.
Wij vragen met name de verenigingen hun nieuws ook via dit g-weldige medium te verspreiden.
In ditzelfde verband kan medegedeeld worden, dat een werkgroep bezig gaat om de website te moderniseren en te verfraaien.
Ook zal de dorpsagenda beter bijgehouden worden.
In de loop van dit jaar zal er weer een dorpsschouw plaatsvinden.
Eens in de drie jaar wordt deze schouw georganiseerd.
Dit jaar neemt de gemeente het initiatief, wonen NW Friesland is evenals dorpsbelang bij dit gebeuren betrokken.
De werkgroep AED heeft nu het plan om eind deze maand een defibrillator in Firdgum te plaatsen.
Nadere mededelingen van de werkgroep hieromtrent volgen ongetwijfeld binnenkort.
Daarmee zijn er drie apparaten in onze dorpen beschikbaar vooracute noodsituaties.(Buorren bij Rienk,s Tweewieler-centrum, de sportkantine en Firdgum).
Wij hebben uitvoerig stilgestaan bij het overleg, dat een bestuursdelegatie op 19 december j.l. gehad heeft met het college van B&W.
Hoewel het verslag nog niet ontvangen is, hebben wij als “dorpsbelangers" geconcludeerd, dat de Communicatie voor verbetering vatbaar is en dat met name de voortgang van afspraken/plannen en zeker de bewaking ervan meer aandacht verdienen.
Nettemin hebben wij het overleg positief ervaren.

Voorts hebben wij vernomen, dat het postagentschap in NijBethanië pas begin februari van start gaat.
En tot slot: Wij blijven via de speciale werkgroep bezig met het zoeken naar oplossingen en medewerking om de verkeerssituatie in de dorpskom te verbeteren.
Met andere woorden: Wordt vervolgd !

Willem Spoelhof
Voorzitter dorpsbelang

VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG.

wij zijn erin geslaagd de goed gevulde agenda van onze februari vergadering volledig af te werken.
De volgende thema's kwamen aan de orde:

Na een zorgvuldige selectie is het archief van dorpsbelang (t/m 2006) onlangs ondergebracht in het gemeentehuis.
De ontvangstbevestiging van het Facilitaire Bedrijf van de gemeente maakt melding van 1,5 meter waardevolle archiefstukken.

Wij hebben geruime tijd besteed aan de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van dorpsbelang op 21 maart a.s.. Elders in de dorpskrant is de agenda voor deze jaarlijkse vergadering opgenomen.

Zoals in elke vergadering hebben wij ook nu de lopende zaken weer aan de orde gehad.
Ik noem er enkele: aanduidingsborden Griene Leane, Koehoal, Dykshoek, postagentschap, supermarkt, website, herinrichting omgeving Nij Bethanië, jeugd-zomeractiviteiten, woningbouw Vossebosk.

Opnieuw hebben wij aandacht besteed aan de zgn. verpauperde panden en verwaarloosde plekken in ons dorp.
De noodzakelijke verbeteringen zijn nog steeds niet gerealiseerd.
Dit onderwerp blijft onze aandacht houden, omdat het zo bepalend is voor de aantrekkelijkheid van onze leef- en woonomgeving.

Binnenkort hebben wij overleg met dorpsbelang Oosterbierum met betrekking tot de extra lange vrachtwagen-combinaties (LZV) tussen de patatfabriek en de A31 via ons dorp (Kleasterwei, Kade en Hegesylsterwei).
Er is hier sprake van een merkwaardige tegenstrijdigheid.
Enerzijds is er op de Kade/Hegesylsterwei nauwelijks een veilige plek voor fietsers en wandelaars.
Anderzijds wordt er voor transportmateriëel van uitzonderlijke afmetingen blijkbaar een vergunning verleend om van deze provinciale weg (N384) gebruik te maken.

Op verzoek van Doarpswurk heeft Martsje Haitsma namens dorpsbelang de Swalkrûtes in onze omgeving gecontroleerd en geactualiseerd.
Tezamen met dorpsbelang Oosterbierum is dit interessante karwei gedaan.

Op dinsdag 13 maart a.s. vindt onze volgende bestuursvergadering plaats.
Dan gaan wij onder meer de laatste invulling geven aan de agendapunten van onze ledenvergadering.

Willem Spoelhof, voorzitter Dorpsbelang

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP WOENSDAG 16 MAART 2011, OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL"

Aanwezig: Bestuur: L.S. Heeringa (voorz. a.i.), A. van der Zee (pennm), J. Ettema (secr.), R. Haakma, J. Struiksma, F. Talsma, R. Talsma, L. Vogels.
Leden en gasten: 43 personen

Afw,m.k.: W. Spoelhof (voorzitter bestuur), A. Bonsma, F. de Vries, W. Dondorp, G & B. Monsma, H. Bleeker, Jaap Bonnema, Tjitte Bonnema.

Verslag: J.K.A. Ettema

1. OPENING

Dhr. L.S. Heeringa opent de vergadering met een welkom aan ieder, gevolgd door de mededeling dat voorzitter Spoelhof herstellend is, maar nog niet aanwezig kan zijn.
Een speciaal welkom voor erelid Martsje Haitsma, de diverse raadsleden (Stelma,C.U.; Ouderkerken, Gr,L; Van Dijk, PvdA; De Pee, CDA; Terpstra, G.B,; De Roon, VVD), wethouder Twerda en gastspreker Dhr. S. IJdema.

Voorzitter deelt t.a.v. de agenda mee dat bij punt 7 twee extra activiteiten ter goedkeuring zullen worden voorgesteld.
Tevens vraagt Heeringa toestemming zijn eigen afscheid, op de agenda geplaatst bij punt 8, als laatste te behandelen, opdat hij in functie kan blijven tot aan het eind van de vergadering.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 18 MAART 2O1O

n.a.v. pag. 15 (publicatie notulen in dorpskrant maart) vraagt Dhr. G. van der Mei of er al iets gedaan is met de zuidelijke dorpsentree.
Voorzitter meldt dat dit in de vergadering nog aan de orde komt; waarna de notulen worden vastgesteld.

3. JAARVERSLAG SECRETARTS

De voorzitter volgt puntsgewijs het verslag dat als boekje in A5-formaat aan de aanwezigen is verstrekt en geeft hier en daar enige toelichting, bijv. over de fotootjes die er bij zijn geplaatst, over de verpauperde panden, etc.
Dhr. G. Van der Mei wil meer actie en vraagt of bekend is ’hoe het komt met het earmenhûs ' in de Lytse Buorren.
Wethouder Twerda antwoordt dat de druk in de procedure op de in Limburg wonende eigenaar wordt opgevoerd, maar dat het een tijdrovend traject is.
Er wordt opgemerkt dat nieuwbouw op dit perceel het beste bestemming zou zijn.
Daarnaast is deze plek onderdeel van de ontwikkelingsvisie Nij Bethanië.

Voorzitter deelt mee dat de info- borden bij de historische objecten nu alle vier zijn geplaatst: het project is deze middag afgerond.

Dhr. J. Hibma vraagt naar de voortgang m.b.t. de Buorren waarop de voorzitter antwoordt dat de provincie en de diverse gemeenten nog in onderhandeling zijn over de overdracht van de N 393.

Mevr. M. Haitsma geeft een correctie m.b.t. de reden van opheffing van de actiegroep "Laat het Zout maar zitten": de reden om de groep op te heffen berustte niet op emotionele, maar op zakelijke argumenten

Dhr. G. Van der Mei informeert naar het functioneren van de Federatie van Dorpsbelangen: 1) Hoe ziet het bestuur dit, en 2) wat vinden jullie ervan.
Voorzitter stelt dat het jammer is dat enkele dorpen geregeld op de vergaderingen ontbreken, en dat er nog niet veel uit is voortgekomen.
Waarna Van der Mei stelt dat een dergelijke organisatie goed op poten moet staan om de gezamenlijke belangen te dienen, want: hier liggen de mogelijkheden om collectief iets op te pakken.
Met dank aan de secretaris wordt het verslag ongewijzigd goedgekeurd.

4. FINANCIEN/JAARVERSLAG PENNTNGMEESTER

De heer Van der Zee licht het financiële overzicht dat staat op de pagina's 14 en 15 van het jaarverslag toe.
Vooraf merkt hij een tikfout op: exploitatieoverzicht 2009 moet zijn 2010.

Het nadelige saldo van € 133 is wat vertekend vanwege de irreguliere uitgaven voor de AED en de brochure van de werkgroep OR.
Gezien de financiële situatie is een contributieverhoging niet aan de orde.

Dhr. J. Hibma vraagt om een toelichting op de balans: wat wordt er in 'weggeschreven'?
Van der Zee antwoordt dat er van het JOP nog € 309 resteert; dit bedrag laten we op de balans niet weer terugkomen; eventuele reservering (bijv. voor de jeugd) houden we in de gaten.

Dhr. G. van der Mei informeert naar de reserve bijzondere voorzieningen.
Antwoord: komt voort uit de verkoop van- gebouw ,,de Haven".
Er is geen specifieke bestemming voor, Suggestie: overhevelen naar het Eigen Vermogen.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE

De kascommissie, bestaand uit Jelle Hibma en Gina Mol, heeft zich verbaasd over de dikke stapels bankafschriften, Dhr. Hibma adviseert de leden hun betalingen duidelijk te omschrijven, om de penningmeester raad- en zoekwerk te besparen.
De commissie heeft een handmatige, evenwel accurate en correcte boekhouding geconstateerd.
Hoewel buiten de competentie van de kascommissie, adviseert Dhr. Hibma het bestuur een bestemming voor de reserves te zoeken, bijv. AED, cursussen.

Met instemmend applaus wordt de penningmeester décharge verleend.

Voorzitter bedankt de kascommissie.
De heer Hibma die als reserve mevr. Twerda verving, is aftredend.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit mevr. R.G.C.Mol-Buisman en dhr. W.J. Bouman.
Reservelid wordt dhr. Jelle Hibma.

6. LOPENDE ZAKEN

a. It Vossebosk / ontwikkelingsvisie gebied Nij Bethanië.

De voorzitter constateerde dat er behalve het aanbrengen van enkele palen, eind 2010, geen overige bouwbewegingen bij het Vossebosk te bespeuren waren.
Voor de plannen rond het gebied van Nij Bethanië attendeert Heeringa op de inloopmiddag en -avond op 31 maart a.s.
Er zal dan in Nij Bethanië informatie worden gegeven over het project.
Er zullen tekeningen, maquettes zijn van de plannen en de participanten (Wonen-Noordwest Friesland, de gemeente en zorggroep Noorderbreedte) zullen daar vertegenwoordigd zijn.
De heer Twerda meldt dat ook de architect aanwezig zal zijn.
Een oproep om te gaan: men kan dan alles over het plan gewaar worden.

b. Project 'Doarpen yn it grien'.
* De informatieborden - de tekst verzorgde oud-dorpsgenoot Jacob Lautenbach - bij vier cultuurhistorische objecten zijn geplaatst: bij het Vicarishûs, bij de Formoanje, bij de Roordamastins en bij de Camstrastate.
Een verrijking voor beide dorpen, aldus voorzitter Heeringa.

* De aanleg van een schelpenpad + vijver bij het bosje aan de Bargereed kende een lang traject dat uitliep op een teleurstelling.
Pas na 7 maanden wachten kwam de toestemming van Staatsbosbeheer (verpachter van het gebied), op voorwaarde dat er schriftelijke toestemming van de eigenaar van het recreatiepark kon worden overlegd.
Hoewel dhr. Postma aanvankelijk had toegezegd, weigerde hij nu een toestemmende verklaring af te geven/ wellicht omdat de toegankelijkheid van het pad ter discussie kwam.
Op Hibma’s vraag antwoordt de voorzitter dat de gemeente altijd heeft gezegd dat in de transportakte is opgenomen dat dit pad voor iedereen openbaar toegankelijk moet blijven.
Er zijn door Postma hekjes aangebracht en er lijken meer obstructieve plannen te zijn.
Van der Mei merkt op dat het pad inmiddels al ontoegankelijk is voor rollators en kinderwagens.
Voorzitter zegt dat de transportakte duidelijkheid moet bieden en dat alles in het werk gesteld moet worden om het pad voor het dorp toegankelijk te houden.

Dhr. B. van Dijk vraagt naar het 'zomaar verdwijnen' van jonge aanplant in de Mieden.
Inderdaad was er in het kader van het project "op de groei" geplant, en is dit door de gemeente zomaar omgeschoren.
Een gemeentelijke fout, onmiddellijk bekritiseerd, maar het plan en het werk van de commissie was daarmee letterlijk weggevaagd.

c. Plannen werkgroep Openbare Ruimte

Rienk Talsma krijgt hierover het woord.
Hij somt chronologisch op:
op 17 februari 2010 zijn de plannen in het gemeentehuis gepresenteerd, een maand later,
op 18 maart hier ter plekke op de ledenvergadering ,
in april is een mooie brochure gemaakt, aangeboden aan de gemeente
in oktober 2010 was de kostenraming van de gemeente bekend
op 3 november ontving het bestuur gemeenteambtenaar R. Dijkstra en is de mogelijkheid voor een aanvraag uit het dorpenvisiefonds besproken
op 17 december is de aanvraag voor € 100.000 ingediend t.g.v. de dorpsentrees, een voetpad bij de Swaerderwei en de M'gaster Vaart
op 27 december is de aanvraag met beleidsmedewerker R. Dijkstra en wethouder Twerda doorgesproken
na 6 weken zou er reactie op komen, maar die is er nog niet;
zij het dat er op 14 maart een mail van R. Dijkstra is ontvangen met een explicatie van de voortgang.
Wethouder T. Twerda kan er iets meer over vertellen:

Vorige week was er overleg tussen gemeenten en provincie over de overname van de N 393; men ziet dat niet gebeuren vóór 2016.

Wat de aanvraag uit het dorpenvisiefonds voor de te realiseren plannen is de co- financiering een punt van oponthoud.

Feitze Talsma vraagt de wethouder of er al eens een poging is gedaan bij WNWF.

Rienk Talsma vraagt wat de mogelijkheden zij wanneer er onvoldoende of geen co- financiering is, Vaag.
Hugo Visser meent dat de uitkering in 2010 plaats zou vinden.
Is er garantie dat dit in 2011 wél gebeurt.
Twerda antwoordt hierop bevestigend, waarop de voorzitter hem meldt dat wij er vanuit gaan dat onze aanvraag vóór zomer 2011 geheel is goedgekeurd.

d. Verkeerssituatie bebouwde kom: wordt behandeld bij punt 7.

7. PRIORITERING ACTIVITEITENPLAN

Aangezien verwacht wordt dat de drie gekozen prioriteiten (dorpsentrees, trottoir Swaerderwei en Minnertsgaster Vaart) in het komende jaar zullen worden opgestart en hopelijk gerealiseerd, is het zaak vooruit te kijken naar een vervolg, extra prioritering.
Het woord wordt daartoe verleend aan Feitze Talsma.
Feitze vertelt de gemeente erop geattendeerd te hebben dat een deel van het perceel van de afgebrande boerderij aan de Hegesylsterwei momenteel aan te kopen zou kunnen zijn ten gunste van de eerste prioriteit:

a. de aanleg van een fietspad.
Hiervoor zou opnieuw aanspraak gemaakt moeten worden op € 100.000 uit het dorpenvisiefonds.
De Buorren is de tweede prioriteit.
De weg is niet, maar het trottoir wél van de gemeente.
Er móet, veel eerder dan in 2016, verbetering komen.
Er zal aangestuurd moeten worden op een overleg tussen dorpsbelang, Provincie en Gemeente om de verkeerssituatie te verbeteren en de Buorren te verfraaien.

Dhr. K. Bonnema stelt dat men na de bocht accelereert en dat dientengevolge de snelheid en overlast in het middenstuk van de weg het grootste is.

Dhr. M. van der Veen vult Bonnema aan: "Het kraakt"!
Ook vertelt hij dat er vooral in de vroege ochtend veel te hard gereden wordt en hij raadt de gemeente aan rond die tijd flink op snelheid te controleren.
Vrachtwagens doen de huizen schudden.

Dhr. J. Hibma meent dat het stellen van twee prioriteiten als vervolg op de eerder gekozen drie stuks, te weinig is.
Hierop antwoordt J. Ettema dat Dorpsbelang realistisch moet blijven: de feiten wijzen uit dat de procedures te traag verlopen.
Daarop zul je wensen en mogelijkheden moeten aanpassen.
Vervolgens stemmen de leden in met de keuze van a) fietspad Kade-Hegesylsterwei en b)aanpassing Buorren.
Na afsluiting van punt 7 wordt door dhr. R. Wiersma nog opgemerkt dat hij schriftelijk is ingelicht over de start van het schoonmaakwerk aan de Minnertsgaster Vaart.
Voorzitter antwoordt hierop dat dit het traject bij het Vossebosk betreft; het door Dorpsbelang geprioriteerde deel loopt van de Kleasterwei tot aan het Vossebosk.

8. BESTUURSVERKIEZING

Voorzitter geeft aan dat penningmeester A. van der Zee aftredend, maar herkiesbaar is, Dhr. Van der Zee wordt herbenoemd met applaus.
ook aftredend, echter niet herkiesbaar, is dhr. L. Heeringa, vicevoorzitter.
Als kandidaat voor deze vacature is genoemd dhr. H. Visser.
Voorzitter vraagt Visser zichzelf aan de aanwezigen voor te stellen.
Deze vertelt sinds zes jaar in Tzummarum te wonen, in de scheepsbouw werkzaam te zijn geweest en op diverse plaatsen, ook in het buitenland, gewoond te hebben.
Zijn voorkeur gaat uit naar het werken in en aan projecten.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt Hugo Visser bij acclamatie benoemd. ”Getuige het applaus zul je dus mijn opvolger worden" concludeert Heeringa.
Eind 2010 gaf mevr. G. Mol aan dat zij het redacteurschap en de ledenadministratie van de Dorpskrant wenste te beëindigen.
De voorzitter dankt haar voor het gedane werk en de accuratesse.
Een bak vol planten wordt Gina aangeboden als dank voor de gedane arbeid.
De nieuwe redacteur, mevr. G. Dijkstra, wordt door de voorzitter onder dank aan de leden voorgesteld.

9. RONDVRAAG

Dhr. J. Haakma vraagt wat er gebeurt met het budget dat overblijft nu de plannen van het wandelpad geen doorgang kunnen vinden.
Voorzitter belooft deze vraag mee te nemen naar de vergadering van Dorpsbelang.

Dhr. J. Velsma merkt op dat dhr. Postma er op gewezen moet te worden dat Postma zelf verantwoordelijk is voor de realisatie van een vijver.

Dhr. R. Wiersma deelt mee dat mevr. A. Tolsma in mei 2012 – bij gelijkblijvende huurovereenkomsten - met haar werkzaamheden in de Harnehal gaat stoppen.

Dhr. R, Wiersma merkt tevens op dat de verkeersremmers aan de Buorren zijn aangebracht op plaatsen waar men toch al vrijwel stil staat ('n beetje dom).

Dhr. G. van der Mei memoreert dat enkele jaren geleden veel moeite gedaan is om de sporthal te behouden.
Men zegt dat het café verkocht gaat worden.
Krijgen we straks de situatie van Polen in het café en een gesloten sporthal?
Van der Mei vraagt of Dorpsbelang daarover misschien een "laissez-faire" gevoel heeft.
Hij adviseert Dorpsbelang dringend zich in te spannen voor het behoud van deze accomodaties.
Dhr. van der Mei meldt vervolgens dat hij dhr. Spoelhof had willen vragen of die geen moeite heeft met een bestuursfunctie in zowel het Dorpsbelang als in 'Nut en Genoegen' (eigenaar van het Wapen van Barradeel).

Voorzitter antwoordt hierop dat hij heeft gehoord dat er onderzocht wordt of er kan worden samengewerkt en dat de accomodaties bij Dorpsbelang op de agenda komen te staan.

Mevr. T. Reitsma vraagt waar de te planten bomen aan de Swaerderwei komen te staan.
Hierop kan door niemand een antwoord worden gegeven.

Dhr. B. van Dijk geeft een groet door namens dhr. Cordes, met de melding dat Firdgum het enige Friese dorp is zonder verkeersremmende maatregelen en raadt Dorpsbelang aan alles te doen om de voorzieningen te behouden.

Na een korte pauze wordt het woord gegeven aan de heer S.J. IJdema, werkzaam voor Partoer en de Provincie. Met behulp van power-point beeldmateriaal maakt dhr. IJdema duidelijk wat de oorzaken zijn van bevolkingsafname in de plattelandsdorpen.
En, omdat we van krimp geen kramp willen krijgen, welke de mogelijkheden zijn die we kunnen aangrijpen om de dorpen leefbaar en aantrekkelijk te houden: bereikbaar onderwijs, woningbouw voor ouderen, kwaliteit en een goed voorzieningenniveau.
Toerisme bevorderen, spreiding in opleiding, zorg als speerpunt, Samenwerking op alle niveaus is vereist.

10. SLUITING

De voorzitter bedankt dhr. IJdema voor de duidelijke presentatie.
Hem wordt een bloemetje overhandigd.
Zoals aan het begin was goedgekeurd, is er nu dus gelegenheid voor het aftreden en afscheid van bestuurslid L.S. Heeringa, in de functie van vicevoorzitter.

Mevr. Ettema krijgt het woord. Zij vertelt dat Lieuwe in Dorpsbelang een actieve rol vervulde, energieker en veelomvattender dan ze vroeger ooit vermoed had.
Zij citeert een e-mailbericht van voorzitter Spoelhof, die graag melding had willen maken van Lieuwes inzet en vasthoudendheid, met name waar het de dagelijkse gang van zaken en de leefbaarheid betreft.
Onvermoeibaar t.a.v. gemeentelijke instanties.
Na alle lofprijzingen wordt dhr. Heeringa bedankt met een oorkonde waarop zijn kwaliteiten zijn beschreven, een kadobon en een bos bloemen.
De voorzitter bedankt voor de mooie woorden en attenties.
Tenslotte bedankt Heeringa de aanwezigen voor hun komst en betrokkenheid en wenst ieder wel thuis.

Dorpsschouw op 25 mei.

DORPSBELANG TZUMMARUM FIRDGUM

Het is alweer drie jaar geleden dat er een dorpsschouw is gehouden in onze dorpen.

Van de gemeente Franekeradeel bereikte ons de uitnodiging dit jaar opnieuw een dorpsschouw te organiseren op 25 mei, ’s ochtends om 9 uur.

Door Tzummarum-Firdgum wandelt/rijdt dan een groep mensen, bestaand uit afgevaardigden van de gemeente, wooncorporatie Noordwest Friesland, de politie, welzijnsinstituut de Skûle en van Dorpsbelang.
Zij bekijken of de woonomgeving er acceptabel uitziet, of er mankementen zijn, waar extra onderhoud nodig is, of bewoners moeten worden aangesproken op het aanzien van hun perceel of huis, waar zich gevaarlijke of irritante situaties voordoen etc.
Alles wordt in ogenschouw genomen en er wordt genoteerd welke zaken verbeterd kunnen / moeten worden, waarbij iedere afdeling z'n eigen verantwoordelijkheden kent en neemt.

Oproep:

Wij vragen daarom onze lezers, bewoners aan dorpsbelang door te geven welke ongewenste omstandigheden u signaleert op het gebied van leven en wonen, aan te geven welke zaken volgens u voor verbetering vatbaar zijn.

U kunt uw klachten, suggesties of opmerkingen voor 20 mei sturen naar de secretaris, Adres: Sinaedawei 9 85I GG e - mail : jannyettema@ pIanet. nl

of telefonisch melden: tel 482218. (svp vanaf 7 mei tot aan 19 mei)

Wij nemen aIIe binnengekomen ergernissen en ideeën op 25 mei mee naar de dorpsschouw opdat de betreffende instanties er mee aan de gang kunnen gaan!

Het bestuur van Dorpsbelang.

VAN DE BESTUURSTAFEL

De agenda van de laatste vergadering voor de zomervakantie, op 25 juni, toonde weer een gevarieerd aanbod aan onderwerpen
Allereerst ontvingen we een afvaardiging van de ondernemersvereniging.
Met hen is gesproken over:
De ontwikkeling van het gebied rond Nij Bethanië.
Na een tijd van stagnatie lijkt het erop dat binnenkort begonnen zal worden met de bouwwerkzaamheden.
De gelden van Frisia en de provincie als genoegdoening voor de dorpen die lijden onder de bodemdaling vanwege zoutwinning.
De gemeente heeft toegezegd mede bij te gaan dragen, zodat de dorpskom van Tzummarum eindelijk kan worden aangepakt.
Het Lang Zwaar Vervoer langs de Kade, Hegesylsterwei.
Wij bedingen de aanleg van een fietspad als voorwaarde voor toestemming van deze vrachtwagens langs dit traject.
De door de ondernemers te organiseren bedrijvendag gaat vooreerst niet door, wegens te weinig deelname.
De impasse over het grondgebied van het bedrijventerrein is voorgelegd aan een arbitragecommissie.
De ondernemersvereniging telt momenteel 28 leden; het geringe budget wordt besteed aan de veemarkt en de Sinterklaasintocht.

Na het vertrek van de ondernemers kwam aan de orde:
Postagentschap in Nij Bethanië. Interim manager mevr. Damen bracht het trieste bericht dat Post NL het bij nader inzien vanwege de investeringskosten tóch niet zag zitten een agentschap in te richten bij de receptie van het verzorgingshuis.
Mogelijk is er nog een ondernemer die Post NL onderdak wil verschaffen. Wordt vervolgd.
Simmerwille.

Enkele bestuursleden van Dorpsbelang hebben samen met enkele vrijwilligers voor de jeugd van ong. 8 tot 15 jaar in juni 4 woensdagavonden georganiseerd met diverse activiteiten.
Hiervoor was voldoende animo. De jeugd vermaakte zich prima op sportieve en creatieve wijze.
De AED-groep heeft zich met vele anderen sterk gemaakt voor de Slachtemarathon: zij vrolijkten ‘ons' dijkvak op met talloze mooie Tzummarumer vlaggen en pepten de wandelaars op of begeleidden hen.
Ook de parkeergelegenheid werd prima geregeld.
Sportplein.

Een kleine commissie houdt zich actief bezig met het sportplein dat ingericht zal worden voor de sporthal.
De bedoeling is dat de dorpsgenoten elkaar hier op sportieve wijze ontmoeten.
Er zijn al enkele subsidies toegezegd.
Dit zijn verheugende berichten: er komt duidelijk zicht op realisering.
Na het vertrek van Sharon Heymans is Ronald van Vliet bereid gevonden de redactie van de website over te nemen.
Het technische beheer blijft in handen van Sam Heymans.
Een kleine groep zal zich buigen over de lay-out en actualisering.
Wij hopen nog steeds dat er meer kopij aangeleverd gaat worden.
Er is gesproken over het nut dat de Federatie van Dorpsbelangen voor de afzonderlijke dorpsbelangen kan hebben.
De diverse belangen zijn vaak verschillend, en het is daardoor vaak niet eenvoudig de gezamenlijke belangen te behartigen.
Inventarisatie van wensen en doelstellingen zal regelmatig aan de orde moeten komen.
Aangezien voorzitter Van der Mei wegens een plotselinge ziekenhuisopname van zijn echtgenote verstek moest laten gaan leidde vice-voorzitter Vogels deze laatste vergadering voor het zomerreces.

Op 10 september vergaderen we weer.

Janny Ettema, secretaris Dorpsbelang

DORPSBELANG VERGADERT

Op 10 september kwam het bestuur na de vakantie voor het eerst weer bijeen.
Gedurende de zomerperiode hebben zich voor zover bekend, geen bijzonderheden voorgedaan.

Gast bij de vergadering was Floor Levering van de gemeente.
Samen met ons wil de gemeente bekijken of er extra inspanningen nodig zijn om het imago van Tzummarum te verbeteren.
Vooral de aandacht van de media voor incidenten heeft het dorp geen goed gedaan.
Wordt vervolgd.

Ronald van Vliet heeft het beheer van de website op zich genomen.

De financiering van het sportplein dat op het terrein vóór de sporthal aangelegd kan worden, is rond.
Dit is mogelijk geworden door bijdragen van provincie, gemeente, Plattelandsprojecten en Fonds Nij Bethanië.
Ook Wonen Noordwest Friesland, de eigenaar van de ondergrond, heeft toegezegd mee te willen werken.
De werkgroep zal binnenkort met de sportverenigingen die gebruik kunnen maken van het plein, overleggen.

Het retiradegebouwtje bij het station heeft onze aandacht.
Gebleken is dat er vernielingen zíjn aangericht.
Met Vereniging Oud Barradeel is contact gezocht om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om een en ander te herstellen.

Voor de geplande gemeentelijke herindeling is door de gemeente aan de besturen van de dorpsbelangen gevraagd om te participeren in het proces.
Een afvaardiging van dorpsbelang heeft deelgenomen aan het rondetafelgesprek in het gemeentehuis.
Inwoners van de gemeente hadden de mogelijkheid om zelf via de enquête hun wensen aan te geven.

Op zaterdag 1 september vond weer de jaarlijkse kleinveemarkt plaats.
Mede door het goede weer een succes.
Dorpsbelang had een kraam ingericht voor de verkoop van de dorpsvlaggen.
Deze vlaggen waren op 16 juni tijdens de Slachtemarathon door de AED-werkgroep langs het aan Tzummarum toegewezen dijkvak geplaatst.
De wandelaars [maar ook de hardlopers) hebben de vlaggenzee op het stuk Slachtdyk tussen de windmolens en S. Jukema niet kunnen missen.
Wat niet vergeten mag worden zijn de bouw van het zodenhuis in Firdgum die op 7 september officieel van start ging en de open dagen van de bunker Koehoal.
Met deze projecten worden de dorpen op de toeristische kaart gezet.

Voor de komende periode staan op de agenda van Dorpsbelang de problematiek van de ZLV in combinatie met het gewenste fietspad langs de Hegesylsterwei, het wel en wee van de Federatie van dorpsbelangen en het gebiedsproces en dan met name de besteding van de gelden voor de zogenaamde maatschappelijke plus.
Met de vrijkomende gelden zou dan toch eindelijk iets aan inrichting van de Buorren kunnen worden gedaan.
De procedures zijn weer stroperig.
Er gaat nog minimaal 1 á 1,5 jaar voorbij voordat er daadwerkelijk iets wordt uitgevoerd.

Gerben van der Mei

DORPSBELANG VERGADERT

De tweede vergadering van het nieuwe seizoen was op 16 oktober jl.
Gedurende de weken ervoor is dorpsbelang op meerdere bijeenkomsten vertegenwoordigd geweest.
De gemeente organiseerde een avond voor dorpsbelangen, wijkraden en ondernemers over de komende gemeentelijke herindeling.
DeLZV was onderwerp van gesprek in Oosterbierum.
Samen met gemeente en Dorpsbelang Oosterbierum werd bekeken of er misschien een tijdelijke oplossing is om de trailers van en naar de patatfabriek te [ont-) koppelen nu de bietenopslag wordt gebruikt waarvoor deze is bedoeld.
De federatie van dorpsbelangen in de gemeente Franekeradeel kwam bijeen.
Het bestuur bestaat na het vertrek van W. Spoelhof nog maar uit twee personen.
Het gebiedsplan Noordwest Fryslân komt in de eindfase.
Alle betrokken partijen, waterschap, provincie, gemeente en de gas- en zoutwinners zijn het er wel over eens dat op korte termijn de schop de grond in moet.
De uitvoering van de plannen zal naar verwachting 7 á 8 jaar duren.
Dorpsbelang volgt nauwlettend de uitwerking van de plannen in het kader van de maatschappelijke plus.
De Vereniging voor dorpsfeesten Tzummarum/Firdgum hield een ledenvergadering.
Het bestuur wilde graag van de leden horen hoe de festiviteiten rond hemelvaartsdag moeten worden ingevuld.
Pakken we eens in de zoveel jaar groter uit, daarna een aantal jaren "kleintje dorpsfeest", waren de hoofdvragen waarover werd gesproken.

Punten van aandacht voor het bestuur zijn op dit moment de toestand van het retiradegebouwtje bij het station, oud- en nieuw, klachten over hondenpoep, website, sinterklaasfeest.

De herhalingscursussen voor de leden van het AED-netwerk zijn weer begonnen.
Dorpsbelang zorgt voor de koffie en geeft deelnemers een korting van € 5 op de cursuskosten.
René en Naomi Ykema stellen de bovenzaal van het Wapen van Barradeel gratis ter beschikking.
Er is een informatieavond gehouden voor de verenigingen die gebruik zullen kunnen maken van het sportplein.
Met de aanleg van het plein voor de sporthal zal volgend voorjaar worden gestart.

Nu er voor Tzummarum een dorpswapen en bijbehorende vlag is vastgesteld, mag Firdgum natuurlijk niet worden vergeten.
De Fryske Rie foar Heraldyk heeft inmiddels een ontwerp gepresenteerd.

Nij Bethanië presenteerde op 10 oktober de toekomstplannen.
Nog dit jaar wordt begonnen met de sloop van de "zusterflat".
In het voorjaar van 2012 begint de bouw van woningen door wonen Noordwest Friesland en Noorderbreedte.
Daarna wordt in fasen gesloopt en wordt het multifunctioneel centrum gebouwd.
De afronding van het geheel wordt verwacht in 2017.
De gemeente heeft laten weten dat er voor dat de nieuwbouw van de Tamsmaskoalle begint, nog een telling van het aantal kinderen plaats zal vinden.
De vooruitzichten zijn niet florissant.
Het aantal geboorten is de afgelopen jaren met circa 20 % gedaald.
Dit betekent dat er straks op beide scholen rond de 50 leerlingen zitten.
Het is niet duidelijk wat de gevolgen voor de nieuwbouw zullen zijn.
Overigens is dit een situatie die wij met z'n allen willen?

Gerben van der Mei

DORPSBELANG VERGADERT

Het is gebruikelijk dat tweemaal per jaar de Ondernemersvereniging door het bestuur van dorpsbelang wordt uitgenodigd om van gedachten te wisselen.
Op 19 november vergaderde het bestuur van dorpsbelang met een delegatie van de Ondernemersvereniging.

De ondernemers toonden opnieuw hun zorgen over de verkeerssituatie in en rond het dorp.
Zij zouden graag zien dat de Buorren en met name de kruising met de Kleasterwei/Hegesylsterwei zou worden aangepakt .
Ook gaven zij aan niet gerust te zijn op de afwikkeling van het zware verkeer in verband met het project Nij Bethanië.

De dorpskrant wordt door de ondernemers gezien als het belangrijkste medium om de inwoners te bereiken.
Het belang van de website wordt ingezien, maar tegelijk wordt erkend dat hiermee te weinig wordt gedaan.
Dorpsbelang is momenteel bezig om de website oppepper te geven.

De intocht van Sinterklaas wordt evenals voorgaan de jaren georgani seerd door de Ondernemersvereniging.
Dit keer is het feest niet in het Wapen van Barradeel, maar in de sporthal.
Omdat er bijna geen winkels meer zijn, is het voor de ondernemersvereniging niet meer vanzelfsprekend dat zij het festijn blijven organiseren.
Afgesproken is om in de loop van volgend jaar, wellicht in een wat breder verband, te praten over hoe verder.
Dorpsbelang heeft voor dit jaar een bijdrage in de kosten toegezegd.

De vorig jaar gehuurde kerstverlichting van de Buorren, komt dit jaar niet terug.
De kosten van het huren/aanschaf zijn te hoog.
Er zal nog bekeken worden of er nog alternatieven zijn.

De jaarwisseling zal bij de sporthal worden ingeluid met vuurwerk.
De ondernemersvereniging draagt € 250 bij in de kosten hiervan.
Met een delegatie van de gemeente is gesproken over het imago van Tzummarum zoals dat leeft bij de inwoners en bij niet-inwoners.
Bekeken zal worden of er "prikken yn it wurk" gesteld kunnen worden om Tzummarum weer op de kaart te zetten.
In januari komt er een vervolg op het overleg met het doel met een uitwerking te komen welke acties/activiteiten kunnen worden ondernomen.

De afgelopen maand werd door twee verenigingen een jubileum gevierd.
vereniging Nut en Genoegen Tzurnmarum-Firdgum e.o. vierde het 150- jarig bestaan.
De voetbalvereniging vierde haar 75-iarig jubileum.
Beide verenigingen kregen van Dorpsbelang de dorpsvlag aangeboden.
VV Tzummarum heeft na een zoektocht weer voldoende mensen gevonden voor het bestuur.
In het algemeen kan worden gezegd dat het steeds lastiger wordt om iemand bereid te vinden een bestuursfunctie op zich te nemen.
Wanneer de taakverdeling duidelijk is en het enthousiasme aanwezig is, kan door samen de schouders eronder te zetten en de handen uit de mouwen te steken, veel werk worden verzet.
Een levendig dorp kan niet zonder bloeiende verenigingen.
Dus op naar het volgende jubileum.

Onlangs zijn de uitkomsten van de metingen die door de provincie zijn gedaan, bekend geworden.
Van 9 tot 23 augustus is de snelheid van alle verkeer op de Hegesylsterwei gemeten.
De uitkomsten hiervan zijn zonder meer verontrustend.
Bijna de helft van alle verkeer dat het dorp binnenkomt rijdt te hard.
Van het verkeer in de richting Dongjum rijdt zelfs 63% harder dan de maximumsnelheid.
Dorpsbelang zal actie ondernemen richting wegbeheerder, provinsje Fryslân.

Nu er geen supermarkt meer in het dorp is, houdt dit de mensen bezig.
In de afgelopen weken werd er bij diverse inwoners een brief/enquête bezorgd.
Op een internetsite konden verschillende vragen worden beantwoord.
Het is niet bekend wie achter deze anonieme enquête zit.
Ook is niet duidelijk wat er met de antwoorden/uitkomsten wordt gedaan.
Dorpsbelang vraagt daarom aan de initiatiefnemer zich bekend te maken.
Misschien is er een kandidaat-ondernemer die zich in wil zetten een dorpssuper te realiseren.

De Tamsmaskoalle liet van zich horen door hun deelname aan de Nationale Onderwijsprijs.
Met hun project Aquamobility werden zij tweede van Fryslân.
Het publiek waardeerde het project hoger: de publieksprijs was voor de Tamsmaskoalle.
Ook bij de foardrachtskriich waren er prijzen voor de Tamsmaskoalle.
In de categorie groep 5 / 6 was er een eerste en de tweede prijs, in de categorie groep 7 / 8 de eerste prijs. (www.tamsmaskoalie.nl)

Door de stuurgroep Gebiedsproces Noordwest Fryslân heeft aangegeven dat het tijdpad van de planvaststelling vertraging oploopt.
Naar verwachting zullen Gedeputeerde Staten nu in april goedkeuring kunnen verlenen.
Hopelijk loopt de uitvoering van de plannen in het kader van de Maatschappelijke Plus geen vertraging op en kan de Buoruen toch binnen afzienbare tijd worden opgeknapt.

Gerben van der Mei

DORPSBELANG VERGADERT

De lêste kear fan dit jier krekt efkes wat oars as oars.
Dizze kear is der net safolle te melden oer de rinnende saken.
Ik sil it net hawwe oer de webside, it retiradegeboutsje, de ferljochting bij sporthal, it te hurd riden op de Hegesylsterwei, de buertsuper, de jierwiksel, de krystbeamfersnipperaksje, de kontribrisje dy't noch troch in tal leden betelle wurde moat, it sportplein ensafh.

Dizze kear wol ik it hiele ferhaal fan de bankjes bij de tsjerke út de doeken dwaan.
Dat gong sa:
Al jierrenlang dogge Siem Bakker en Jappie Post it ûnderhâld fan de bankjes bij de ringmuorre.
Bij in grutte beurt wurde de planken derôf skroeve en mei nei hûs ta nommen.
Dêr wurde se skuorre en wer yn de lak set.
As it spul droech is, wurde de planken wer te plak brocht.
Sa soe it dit jier ek wer gean, mar...
In amtner fan de gemeente ried troch de Buorren en seach dat de planken fan ien fan de bankjes derôf wienen.
Hij fûn dat der sprake wie fan in gefaarlike sitewaasje, hjir moast wat oan dien wurde.
Der waard in e-mail stjoerd nei doarpsbelang: "van 1 van de 2 bankjes tegenover de kerk liggen de planken eraf.
Omdat er nu uitsteeksels aan zitten, zullen wij uit veiligheidsoverwegingen moeten ingrijpen d.m.v. het bankje te verwijderen.
Omdat Oud/nieuw nadert, wachten wíj tot begin 2013 met de vervanging van het bankje.".
It ynisjatyf fan de amtner waard troch it sekretariaat tige op priis steld.
Dus waard antwurdde dat it in goede saak wie en helje de boel fuort.
Faaks ferstuivere troch de aksje fan de gemeente,waard der net bij stil stien dat der in bankekommisje yn Tsjummearum wie...
Siem Bakker en Jappie Post hienen de planken wer netsjes ynoarder makke en soenen dy wer te plak sette, mar doe die bliken dat de steanders fuort wienen.
De mannen wisten fansels net hoe't se it hienen.
Earst Geartsje mar freegje, dy soe it wol witte.
Nee sij wist it net en Durk ek net.
Dan de foarsitter fan doarpsbelang mar belje.
Dy hearde it ferhaal, en doe gyng der in ljochtsje op.
Wie der net in berjochtsje fan de gemeente west oer in bank der’t de planken ôf leinen?
Dat wie it fansels.
Der waard efkes smaaklik om lake, dit wie dochs wol in moaie grap.
Mar hjir wie it ferhaal noch net mei dien.
Geartsje tocht fansels, dit is krekt wat foar it begjin fan it doarpskrantsje, en gong oan 'e slach mei har stikje,
Mar wat se net wist, wie it begjin fan de soap.
Mei it contact tusken gemeente en doarpsbelang wie se net op 'e hichte.
Dat de gemeenteamtner wat al te iverich west hie en dêrom mar in bats kâld wetter oer de hûd ha moast, it lei krekt even oars.
Sa sjogge jo mar, dat ek it handeljen fan minsken dy't mei de alderbêste bedoelings saken regelje, foar argewaasje soargje kin.
Dêrom... in plom foar elk dy't syn bêst dien hat.
Wat bliuwt, is jim út namme fan doarpsbelang noflike krystdagen en in sûn 2013 E te winskjen.

Gerben van der Mei