Onze eerste vergadering in 2011 had traditiegetrouw een gevarieerd aanbod van onderwerpen: - Wij hebben uitvoerig stilgestaan bij het overleg met het gemeentebestuur op 27 december j.l.. Diverse lopende zaken, veelal knelpunten werden besproken en wij hebben aangedrongen op een spoedige aanpak van voorstellen in onze dorpsvisie. Wij wachten nu op een concrete reactie vanuit het bestuurscentrum - Als dorpsbelang gaan wij kontakt opnemen met Veilig Verkeer Nederland met het verzoek ons een handreiking te bieden voor de oplossing van de verkeerssituatie in de dorpskom. - Tezamen met dorpsbelang Oosterbierum-Klooster Lidlum zenden wij een dezer dagen een brief aan het College van Gedeputeerde Staten, waarin wij de verloedering van de verkeerssituatie in onze beide dorpen aan de orde stellen en om een oplossing vragen. Ons gemeentebestuur wordt door middel van een afschrift op de hoogte gesteld. - De inzameling van kerstbomen leverde een aanbod van 50 stuks op. - Er is verslag gedaan van het overleg met Wonen NWFriesland op 3 januari j.l. over het huurwoningenbeleid in onze dorpen. Het e.e.a. is als uitermate positief ervaren. - In onze februari-vergadering zal de gang van zaken rond het vreugdevuur in It Vossebosk in de vroege Nieuwjaarsmorgen geŽvalueerd worden. - Binnen ons bestuur werd gekonstateerd, dat er sinds lange tijd niemand van onze inwoners genomineerd is voor een onderscheiding (lintje). Aangezien het niet de specifieke taak van het bestuur van dorpsbelang is om dergelijke voordrachten te doen, roepen wij verenigingen resp. individuele personen op in dezen attent te zijn en zo mogelijk via het gemeentehuis actie te ondernemen. - Wij hebben ons opnieuw bezig gehouden met de onderwerpen voor de algemene ledenvergadering van dorpsbelang op 16 maart a.s.. Een gastspreker gaat ons na het huishoudelijke deel van de vergadering meenemen naar het thema ďKrimp en Toekomst van het DorpĒ. Tot zover de belangrijkste onderwerpen van ons beraad op 11 januari j.l. Willem Spoelhof Voorzitter dorpsbelang Tzummarum-Firdgum Van de bestuurstafel.

Onze februari-vergadering bevatte zoals gewoonlijk vele onderwerpen, die op een levendige en betrokken manier besproken werden, maar (uiteraard) op een zakelijke wijze afgerond zijn.
Ik beperk mij tot de voornaamste agenda-punten:

De evaluatie van het vreugdevuur in de oudejaarsnacht werd behandeld in het bijzijn van de gemeente en politie.
In het algemeen werd vastgesteld, dat het e.e.a. mede door het toezicht en de weersomstandigheden zeker tot tevredenheid verlopen is.
Toch wordt er de voorkeur aan gegeven dergelijke vreugdevuren voortaan buiten de bebouwde kom te doen plaatsvinden.

De voorbereiding van onze algemene jaarvergadering op 16 maart a.s. kreeg een verder vervolg.
Elders in deze editie van de dorpskrant leest u er meer over.
Ook op de website wordt aandacht geschonken aan deze jaarlijkse bijeenkomst.
Wij gaan ervan uit, dat wij heel veel leden op 16 maart a.s. mogen verwelkomen.

Onze werkgroep Openbare Ruimte, maar ook het bestuur begint zich zo langzamerhand zorgen te maken over het tot nu toe uitblijven van een reactie van het College van B&W op ons verzoek om in het kader van de dorpsvisie projecten ten uitvoer te brengen.

Wij hebben stilgestaan bij het overlijden van dorpsgenoot Jan Hiemstra.
Hij is vele jaren voorzitter van dorpsbelang geweest.
Elders in de dorpskrant is een in Memoriam opgenomen.

Met behulp van Partoer en studenten van Stenden werken wij in samenwerking met dorpsbelang Holwerd aan een toeristische tocht en/of sportieve marathon op 3 september a.s. (veemarkt Tzummarum) tussen de beide dorpen.
De nadere uitwerking vindt in de komende tijd plaats.
Wordt uiteraard vervolgd.
Wij hebben nog geen afspraak kunnen maken met Veilig Verkeer Nederland (VVN) om ons te adviseren met betrekking tot de verkeerssituatie in ons dorp.

Deze maand worden de informatiebordjes voor onze historische objecten bedrukt met de teksten die door onze dorpshistoricus Jacob Lautenbach aangeleverd zijn.
Na de gereedkomen vindt de plaatsing/bevestiging plaats.
De vergadering heeft nogmaals vastgesteld dat er tot nu toe nog te weinig berichten aangeleverd worden voor website en dorpskrant.
Tot zover de belangrijkste onderwerpen.

Willem Spoelhof
Voorzitter Dorpsbelang

DORPSBELANG TZUMMARUM- FIRDGUM

Van de bestuurstafel Maart 2011
Voorzitter Spoelhof was wel weer thuis na een ziekenhuisverblijf, maar nog niet in staat tot vergaderen; dus had vice-voorzitter L. Heeringa de leiding in de vergadering van Dorpsbelang op 8 maart.
Hieronder een selectie uit de vele zaken die de revue passeerden.

Behalve

Het huurwoningenbeleid van woningcorporatie WNWF, de regelingen rond de naderende ledenvergadering, de financiŽn, het ledenbestand, de redactie van website en dorpskrant en de verwikkelingen rond het herstelplan aangaande de bodemdaling in onze regio

kwam tevens ter tafel:

Het brandpreventiebureau heeft op verzoek van Dorpsbelang een onderzoek ingesteld naar de brandveiligheid van de zalen achter 'de Klang'.
Dit omdat het de bedoeling is op termijn deze ruimten op gezette tijden open te stellen voor onze dorpsjeugd.
De uitslag van het rapport wordt nog verwacht.

Ten gunste van de uitvoering van de plannen van de Werkgroep Openbare Ruimte heeft Dorpsbelang bij de gemeente een aanvraag gedaan om Ä100,000,- beschikbaar te stellen vanuit het speciaal voor dergelijke projecten in het leven geroepen dorpenvisiefonds.

Hoewel de aanvraag half december is ingediend en de procedure 6 weken zou vergen, is de uitslag, ook na extra mailing en telefonische navraag, nog niet binnen.

De werkgroep 'Wyk- en doarpsgrien' is al geruime tijd bezig met plannen voor de aanleg van een schelpen pad en een vijver in het bosperceel tussen Sytzamaleane en Bargereed.
De eigenaar van het recreatiepark, zijnde erfpachter van het bosje, stemde vorig jaar in met het plan.
Aangezien Staatsbosbeheer het betreffende deel verpacht, was tevens vergunning van SBB vereist.
Na bijna zeven maanden kwam die!
Groot is de teleurstelling binnen werkgroep en Dorpsbelang omdat de eigenaar van het park Barradeel bij nader inzien zijn toestemming intrekt: een genadeslag voor veel vrijwilligersinzet.
Bemoedigende zaken kwamen ook ter sprake:

De AED-werkgroep heeft namens dorpsbelang bij de gemeente een aanvraag gedaan voor de subsidie op twee AED's: in Tzummarum en in Firdgum.
Een spannende actie, aangezien de gemeente per aanvrager, per wijk of per dorp, slechts ťťn subsidie (van Ä 1254,-) verstrekt.
Bijzonder blij waren we dat de gemeente besloot tůch voor twee stuks te subsidiŽren, zodat de AED voor Firdgum nu ook snel in zicht komt.

Op aanvraag van Dorpsbelang heeft de gemeente een extra straatnaambordje geplaatst bij de Sinaedawei.
Dit om de vele vrachtwagenchauffeurs nu vanaf drie kanten de juiste weg te tonen naar bijv. de NPI of de Hoarnestreek.

De bordjes die geplaatst gaan worden om vier historische objecten van informatie te voorzien, zijn gearriveerd.
Op 9 maart zijn deze borden geplaatst aan de gevel van de Formoanje en het VicarishŻs aan de Buorren.
De borden bij Camstrastate en de Roordamastins, bevestigd aan palen, volg(d)en kort daarna.

In de Franeker Courant van 23 februari lazen we tot onze schrik dat er een aanvraag werd ingediend voor de kap van 18 gezonde populieren aan het wandelpad 'om it Oaljel‚n'.
Een snelle en felle bezwaarbrief richting gemeente zorgde ervoor dat de aanvraag al op 2 maart weer is ingetrokken: de bomen langs ons mooie wandelpaadje mogen blijven (be)staan!

Op 31 maart stond op de agenda een inloop- voorlichtingsmiddag- en avond over de "ontwikkelingsvisier gebied Nij BethaniŽ".
Hoewel de deelnemende participanten de datum bij nader inzien wilden wijzigen is door interventie van Dorpsbelang deze datum tůch blijven staan.
Wie meer wil weten over deze plannen kan dus op 31 maart tussen 4 en 9 uur Nij BethaniŽ binnenlopen.

Janny Ettema
Secr.

Van de bestuurstafel
door Willem Spoelhof,
voorzitter dorpsbelang
Tzummarum-Firdgum

In onze juni-vergadering, waarvoor de Yeb Hettingaskoalle ons traditiegetrouw onderdak bood, passeerden er talloze onderwerpen de revue.
Ik bepaal mij tot de belangrijkste onderwerpen:

De renovatie van de bunker Koehoal wordt ter hand genomen.
De vereiste voorbereidingen zijn op voortvarende wijze getroffen.
Het team van enthousiaste vrijwilligers komt alleszins waardering toe.

Ons gemeentebestuur heeft adequaat gereageerd op ons verzoek per brief en daarmee evenzeer op de vele signalen van inwoners om de barricaden op de schelpenpaden rond het park Barradeel weg te nemen.
Binnen gestelde termijnen dienen de paden normaal begaanbaar en hersteld te zijn.
Ook heeft de gemeente gesommeerd de grazende dieren elders te stallen.

Als bestuur hopen wij nu uiteraard op een spoedig einde van deze vervelende kwestie.

Wij hebben ruimschoots aandacht besteed aan de stagnatie in het gebiedsproces Franekeradeel-Harlingen (o,a. herstelplan bodemdaling ten gevolge van de zoutwinning).
Wij ontkomen niet aan de indruk, dat zowel de gemeentelijke als de provinciale overheid onze dorpen in deze regio in de steek laten.

Vanuit de kaatsvereniging zijn er plannen om op het grasveld tussen de Harnehal en de Buorren een zgn. Kaats Court (een idee van wijlen Minne Dijkstra, oud-voorzitter van de PC) te realiseren t.b.v. onze jeugd.

Als bestuur juichen wij deze plannen toe.
Op dit ogenblik worden de haalbaarheid en financiŽn door de initiatiefnemers onder de loep genomen, waarbij de combinatie met andere activiteiten wellicht noodzakelijk is.

Zoals al eerder vermeld is, gaan onze bestuursleden op bezoek bij de raadsfracties van onze gemeente, omdat wij niet tevreden zijn over de voortgang in de uitwerking van onze dorpsvisie.
Ook de verkeerssituatie in en rond het dorp wordt daarbij niet vergeten.
De voorbereiding van dit bezoekwerk is thans in volle gang.
Begin juli vinden de bezoeken plaats.

Met behulp van deskundige dorpsbewoners gaat het bestuur bezig een wandelroute-plan in en rond onze dorpen samen te stellen.
Wij houden u op de hoogte.

De voornaamste onderwerpen van ons juli overleg waren:

Op 4 juli jl. heeft het merendeel van ons bestuur alle fracties van de gemeenteraad bezocht.
Wij hebben in die besprekingen met name onze ontevredenheid over de uitwerking van de dorpsvisie 2008- 2020 kenbaar gemaakt.
Eťn fractie heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld.
De andere fracties hebben hun steun ook toegezegd.
Uiteindelijk gaat het ons om de antwoorden en het resultaat.
Wij wachten dat met meer dan gewone belangstelling af.

Wij hebben met instemming kennisgenomen van de verwijdering van de hekwerken op de wandelpaden rond Park Barradeel.
Het pad langs het bos aan de Sytzamaleane dient nog aangepakt te worden.
Ook behoren de kuilen in het schelpenpad, die veroorzaakt zijn door de hoeven van de grazende paarden nog verholpen te worden.

De werkgroep Buorren komt 14 juli bijeen om de verkeersoverlast in het centrum van het dorp nader in beeld te brengen (te hoge snelheid en trillingen).
Vanuit het bestuur van dorpsbelang neemt Feitze deel aan deze commissie.

Wij hebben kennisgenomen van de "tussenstand" in de procedure van het gebiedsplan oftewel het herstelplan als gevolg van de bodemdaling in onze regio.

Voorts is er een brief onderweg van de minister van EL&I op het verzoek van Frisia Zout voor een nieuwe vergunning van zoutwinning in ons gebied.
Wij wachten dat allemaal met een buitengewone belangstelling af.

Wij constateren, dat de aanlevering van allerhande nieuws voor de website nog te beperkt is.
Daarom nogmaals een oproep aan de verenigingen , bedrijven en individuele dorpsgenoten om hun aankondigingen, verslagen en belevenissen bij de webredactie aan te leveren voor plaatsing.

Het bestuur heeft met genoegen kunnen vaststellen, dat de drie zomeravonden met jeugdactiviteiten (Simmerwille) bij de Harnehal zeer geslaagd zijn.
Het is de bedoeling, dat deze jeugdavonden in 2OI2 herhaald gaan worden.

In de september-vergadering gaan wij ons onder meer bezig houden met de eventueel nog te kiezen locatie van het vreugdevuur in de oudejaarsnacht.

Wij geven graag gehoor aan een binnengekomen verzoek om de buurtschappen Koehoal en Dykshoek van een aanduidingsbord te voorzien.
Binnen het bestuur werken wij dit verzoek nader uit.

Op 12 september a.s. komen wij weer bijeen.

VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM

Ondanks de nogal gevulde agenda na de vakantie slaagden wij er toch in alle onderwerpen af te wikkelen.
In onze septembervergadering kwamen de volgende en belangrijke onderwerpen aan de orde:

Onze vergadering startte met het overleg met het gemeentebestuur over een eventueel vreugdevuur in de nacht van oud op nieuw.
Namens ons bestuur zal Leo Vogels de verdere organisatie mee helpen voorbereiden.

Op de algemene ledenvergadering in maart 2012 zullen enkele bestuursleden aftreden, die zich niet herkiesbaar stellen.
In de komende tijd zullen kandidaten gepolst worden.

Wij hebben geruime tijd aandacht besteed aan de stagnatie van het gebiedsplan Franekeradeel-Harlingen en het voornemen van de minister van EZ, L&I om de vergunning van de zoutwinning onder land tot 2021 te verlengen.

Wij hebben eveneens gediscussieerd over de actuele ontwikkelingen in ons dorp met betrekking tot de middenstand en de voorzieningen in het algemeen.

In dit verband hebben wij met genoegen kennisgenomen van de nieuwe afspraken tussen de exploitant van de Harnehal en Wonen NW Friesland voor de komende drie jaar.
In het vorige dorpskrantje hebben wij het verheugende nieuws al van Alie Tolsma kunnen lezen.

Op 15 oktober a,s. is het eindelijk zo ver.
De bunker bij Koehoal is dan gerestaureerd.
Op die datum wordt er "open dag" gehouden vanaf 10,00 uur.
Het stichtingsbestuur heeft op voortvarende wijze kans gezien dit monumentale restant uit de laatste wereldoorlog voor de toekomst te bewaren.

De werkgroep AED (= defibrillator) heeft zich in de afgelopen tijd behoorlijk geroerd met het verwerven van gelden (o.a. via de uitgifte van certificaten).
Daarmee kan de AED voor Firdgum t.z.t. bekostigd worden.
Uiteraard blijven cursussen voor de bediening van het apparaat ook voortdurend nodig.
Inmiddels zijn er al ongeveer 60 personen gecertificeerd.
Op de volgende bestuursvergadering (11oktober a.s.) vindt het reguliere overleg plaats met het bestuur van de plaatselijke ondernemersvereniging.
Het zal dan onder meer gaan over de vorderingen in de uitwerking van de dorpsvisie, de website, de dorpskrant, de middenstand en de plannen van de werkgroep Openbare Ruimte.
Ook zullen de verkeersproblemen in en rond onze dorpen aan de orde gesteld worden.

Wij hebben aandacht besteed aan de herdenking van Kneppelfreed (60 jaar geleden).
Tzummarum is ťťn van de 60 dorpen in Friesland, die een rol toebedeeld hebben gekregen in de 60 dagen durende herdenking vanaf 17 september jl.

Elders in deze editie van de dorpskrant treft u meer informatie aan.

Tot zover de belangrijkste thema's van ons september-beraad.

Willem Spoelhof
Voorzitter dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.

VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG

Ondanks de volle agenda van onze oktober-vergadering zijn wij er toch in geslaagd alle onderwerpen in voldoende mate te behandelen.
Ik geef een overzicht van de belangrijkste zaken, die wij op tafel gehad hebben:
Wij startten de avond met het periodieke overleg met een delegatie van de ondernemersvereniging.
Aan de orde kwamen de info - borden, die inmiddels bij de toegang van ons dorp geplaatst zijn.
De aanstaande oud- en nieuw viering werd terloops genoemd.
Voorts zien de ondernemers graag, dat dorpsbelang zich vooral naar buiten toe meer betrokken toont bij het wel en wee van de bedrijven in onze dorpen.

Mede op advies van de ondernemersvereniging hebben wij ons in verbinding gesteld met de Zorggroep Noorderbreedte om het postagentschap binnenkort onder te brengen in Nij BethaniŽ.
De eerste contacten zijn weliswaar gelegd, doch wij hopen over niet al te lange tijd duidelijkheid te Krijgen.

In deze bestuursvergadering hebben wij ook overleg gehad met onze winkelier Auke Bonsma, die zijn Supermarkt De Spar nog steeds te koop heeft staan.
Wij hebben onze steun toegezegd in de pogingen om de supermarkt voor onze gemeenschap te behouden.
Intussen zijn er al enige instanties in dit opzicht door ons benaderd.
Wij hebben in het bijzijn van de ondernemers verslag gedaan van het overleg van 10 oktober j.l. op het gemeentehuis.
Wij hebben de bespreking met het college, waarbij met name de zaken uit de dorpsvisie ter tafel kwamen als zeer teleurstellend ervaren.
Het begint erop te lijken, dat de voorstellen en suggesties in onze dorpsvisie niet voor uitvoering in aanmerking zullen komen.
Als bestuur van dorpsbelang zullen wij ons binnen zeer afzienbare tijd moeten beraden op onze positie en houding in dezen.

Nog even is het Keppelfeest aan de orde geweest.
Alle 60 vlaggen zijn nu uitgegeven.
Vanaf 6 november a.s. zal er in ons dorp gevlagd worden tot en met de laatste dag van de herdenking, n.l. 19 november.

Het bestuur is intussen gestart met het benaderen van nieuwe bestuurs-kandidaten.

De provincie heeft ons per brief laten weten, dat de weg door ons dorp (N393) voorlopig niet overgedragen zal worden aan de gemeente.

Voorts heeft de provincie nu geen gelden beschikbaar om de voorgenomen herstrating, die dit jaar zou plaats vinden, ter hand te nemen.
Men heeft het uitgesteld naar 2016.
Het e.e.a. betekent, dat alle inspanningen om tot de noodzakelijke verbetering in de verkeerssituatie te komen op dit ogenblik geen enkel effect sorteren.

Natuurlijk hebben wij verheugd gereageerd op de opening van de bunker op zaterdag 14 oktober.
Een prachtige, monumentale aanwinst voor onze regio, zowel voor jong als voor oud.

Op 14 november a.s. vindt de volgende reguliere vergadering plaats.

Willem Spoelhof
Voorzitter dorpsbelang Tzummarum -Firdgum

VAN DE BESTUURSTAFEL

DORPSBELANG Tzummarum- Firdgum
Maandagavond 14 oktober vond de maandelijkse bestuursvergadering plaats.
Vele onderwerpen kwamen aan de orde, Sommige zaken kwamen voor het eerst ter tafel, andere punten waren al behandeld, maar vroegen om een vervolg.

De voornaamste onderwerpen op de agenda waren:

Met genoegen hebben wij kennis kunnen nemen van de positieve ontwikkeling rond de AED (defibrillator).
Een enthousiaste groep mensen houdt zich daarmee bezig.
Zij zullen ook betrokken zijn bij de Slachte-marathon volgend jaar.

Vanuit dorpsbelang hebben wij samen met Auke Bonsma inmiddels steun gevraagd bij diverse instanties om het voortbestaan van de supermarkt veilig te stellen.
De gesprekken hieromtrent zijn nog steeds gaande.

Tezamen met de kaats- en voetbalvereniging hebben wij schriftelijk gereageerd op het voornemen van het gemeentebestuur bezuinigingen op de sportaccomodaties toe te passen.
Het betreft met name de voetbalvelden.
Over enkele jaren staat de Harnehal ook nog een fikse bezuiniging te wachten.

Begin volgend jaar zijn er enkele bestuursleden niet herkiesbaar.
Er wordt op dit ogenblik naarstig gezocht naar kandidaten, die oog hebben voor de leefbaarheid van onze beide dorpen.

Ondanks de weigering van provincie en gemeente tot nu toe hebben wij opnieuw een schriftelijk verzoek aan de gemeente gericht om op korte termijn maatregelen te treffen om de verkeerssituatie in de dorpskom te verbeteren.

Binnenkort zal de ouderenadviseur (werkzaam bij De SkŻle) onze dorpsgenoten van 75 jaar en ouder bezoeken om kennis te nemen van hun wensen en eventuele klachten.

Wij hebben ruimschoots aandacht besteed aan het zeer teleurstellende overleg met het college van B&W op 10 oktober j.1..
Wij hebben daarvan een verslag opgemaakt dat ťťn dezer dagen met een begeleidende brief aan de raadsleden met een afschrift aan het college gezonden wordt.
Wij hebben nu de indruk gekregen, dat onze dorpsvisie, die met veel waardering in 2008 op het gemeentehuis onthaald is, geen enkele waarde heeft.

De redactie van de dorpskrant is al weer bezig om de advertenties voor de volgende jaargang te acquireren.
Onze dorpsarchivaris Wietse Leistra attendeerde ons op zijn voornemen, dat hij het archief over Oud-Tzummarum zal overbrengen naar het archief in het gemeentehuis.
Het blijft op deze wijze voor iedereen toegankelijk en de bewaring is veilig gesteld.

Het bestuur is optimistisch over het voortbestaan van het postagentschap in ons dorp.
De gesprekken daaromtrent met Nij BethaniŽ verlopen voorspoedig.
Elders in deze dorpskrant meer nieuws over dit onderwerp.

Tot zover het allerbelangrijkste van onze vergadering.

Willem Spoelhof
Voorzitter dorpsbelang.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Onze laatste vergadering in 2011 had traditiegetrouw een gevarieerd aanbod van onderwerpen:
Wij hebben het gemeentebestuur een brief gestuurd waarin wij onze teleurstelling hebben verwoord aangaande de gang van zaken rond de aanvraag van gelden uit het dorpsvisiefonds, aan te wenden om de dorpsentrees te verfraaien en de Minnertsgaaster Vaart te baggeren.
Hierna kwam een voorstel met B & W hierover in gesprek te gaan op 19 december.
Een verslag van dit gesprek kon -gezien de deadline voor kopij- net niet meer in deze krant worden opgenomen.
U verneemt hierover eind januari.

Nog in december zal het kastje voor de AED worden bevestigd bij de Yeb-Hettinga-skoalle; de AED wordt spoedig daarna aangeleverd.
Ook bij de sportkantine zal binnen afzienbare tijd een AED worden geplaatst.
Daarmee is het mooie aantal van drie stuks gerealiseerd.
Dank aan de werkgroep, die voortvarend heeft gewerkt en ook de cursussen initieert.

Op het verzoek van Dorpsbelang de verkeerssituatie in de dorpskom te verbeteren is door de gemeente al gereageerd.
Er wordt erkend dat de situatie om verbetering vraagt.
In de contacten met de provincie zal dit onderwerp een terugkerend punt van aandacht zijn.
De werkgroep van bestuursleden en Buorrenbewoners blijft alert, en actief.
Enkele bestuursleden hebben een constructief gesprek gehad met leidinggevenden van Nij BethaniŽ om te bespreken op welke manier en met welke activiteiten het contact tussen de dorpsbewoners en het verzorgingscomplex in de toekomst kunnen worden uitgebreid.
Dit mede in verband met de bouwplannen van het complex.
Het postagentschap in Nij BethaniŽ is al een aanzet voor meer interactie.
Het streven is dit in januari van start te laten gaan tijdens de openingsuren van de receptie: op werkdagen van 8.3O uur tot 15.30 uur.
Er heeft zich tevens al een vrijwilliger aangemeld!
Ook voor de afdeling psycho-geriatrie en somatiek zoekt Nij BethaniŽ dorps-vrijwilligers.

De kerstboomactie kent ook twee vrijwilligers: de heren Frans van Dijk en Siemen Bakker.
Zij zamelen de kerstbomen in die de kinderen mogen brengen op 4 januari aan het begin van de middag.
Ziede oproep elders in deze dorpskrant.
De jaarwisseling lijkt een succes te kunnen gaan worden; bij het voorbereidingsoverleg tussen mevr, Tolsma van de sporthal, politie en gemeente, is ook Dorpsbelang betrokken.

Jakob Struiksma vaardigt Dorpsbelang af bij de vergaderingen van de commissie omwonenden Zoutwinning.
Er is besproken dat er iets minder zout onder land gewonnen zal gaan worden in de komende jaren, om zo de voortschrijdende bodemdaling te reduceren, totdat er onder het Wad geboord mag gaan worden.
De penningmeester concludeerde met leedwezen dat een heel aantal leden nog steeds de contributie van Ä 12,50 niet heeft betaald.
Dat bezorgt deze vrijwilliger erg veel extra werk.
Dit zou niet nodig moeten zijn.
Welke oplossing hiervoor te zoeken?
De gemeente evalueert een jaar na plaatsing de hondenpoepbakken.
Wij hebben gemeld er blij mee te zijn.
Wij constateren wel dat veel van onze hondenbezitters meer gebruik van de bakken zouden kunnen maken; er ligt nog te veel poep langs de paden.

Voor de drie vacatures die in 2012 in ons bestuur ontstaan, zijn enkele gegadigden gevonden die zich momenteel beraden op een bestuursfunctie.
Er is al ťťn toezegging!

Tot zover de belangrijkste onderwerpen van ons beraad op 13 december.

Wij wensen al onze leden een mooie jaarwisseling en een fantastisch 2012 toe.