Van de bestuurstafel Dorpsbelang

December 2009

Op 16 december j.l. kwamen wij voor onze maandelijkse bestuursvergadering in de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum bijeen.
Aangezien onze secretaris, Janny Ettema, nog niet teruggekeerd is van haar verre reis, heeft Carina Talsma-Twerda de notulering verzorgd.
Natuurlijk was er wederom sprake van een bijzondere variatie aan onderwerpen.
lk meld u de belangrijkste:

- Het begin van de vergadering werd besteed aan jeugdzaken.
Frits Sieswerda, freelance jongerenwerker en docent aan de NHL te Leeuwarden, was in ons midden en heeft zijn diensten aangeboden om het jeugdwerk binnen de dorpsverenigingen wat meer structuur en inhoud te geven.
Binnenkort zullen de betreffende verenigingen uitgenodigd worden voor een gedachtewisseling op dinsdagavond 26 januari a.s.
- Wij willen onze dorpsbewoners graag via de dorpskrant en de internetsite op de hoogte stellen van de herstructureringsplannen Tzummarum-oost (omgeving Nij Bethanië).
Aangezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen (gemeente, woningcorporatie en Noorderbreedte) nog steeds niet ondertekend is, zijn de schetsen nog niet voor publicatie vrijgegeven.
- Wij hebben de voortgang van het project "Doarpen yn it grien".
Op 13 en 14 november j.l. werden de bomen geplant.
Verheugend was de deelname en betrokkenheid van de kinderen van beide basisscholen ondanks het slechte weer.
Ln het voorjaar van 2010 zullen er nog een aantal bomen door de gemeente geplant worden.
Binnen dit project probeert de werkgroep nog informatiebordjes te plaatsen, die naar historische objecten in onze beide dorpen verwijzen.
Het e.e.a. zal in nauw overleg met onze dorpshistoricus Jacob Lautenbach plaatsvinden.
- Ondertussen is de uitkomst bekend van het telefonisch onderzoek, dat ons bestuurslid Sharon Heijmans verricht heeft onder de verenigingen met betrekking tot hun accomodaties.
ln het algemeen wenst men geen veranderingen in te voeren in de vorm van een ander onderkomen.
Wel is er in enkele gevallen sprake van extra eisen om de activiteiten wat meer eigentijds te kunnen doen plaatsvinden.
- Het blijkt, dat er vanuit het dorp en dan met name vanuit de Verenigingen nog te weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om hun nieuws, bekendmakingen etc. op de website van dorpsbelang te plaatsen.
Binnenkort worden de metingen inzake het aantal belangstellenden met hun land van herkomst weer bekendgemaakt.
Het is nu al duidelijk, dat het raadplegen van de site opnieuw toegenomen is en dat onze website zich mag verheugen in een wereldwijde belangstelling.
Het is een bijzonder medium met een onmeetbaar bereik van ons dorpsnieuws!
- In onze eerstvolgende bestuursvergadering gaan wij de agenda voorbereiden voor onze jaarlijkse ledenvergadering, die zoals reeds aangekondigd is, op 18 maart 2010 gehouden wordt in Het Wapen van Barradeel.
In een volgende editie van onze dorpskrant wordt de agenda gepubliceerd, hoewel ik reeds kan verklappen, dat onze enthousiaste en deskundige werkgroep "openbare Ruimte" een belangrijk aandeel in de vergadering zal hebben.
Suggesties, visies omtrent onze huidige en toekomstige leef- en woonomgeving zullen dan gepresenteerd worden.

Tot zover de belangrijkste gesprekspunten van onze decembervergadering.

Op 12 januari a.s. komen wij weer bijeen.

Tot slot wens ik u allen fijne kerstdagen en een in alle opzichten gelukkig Nieuwjaar.

Willem Spoelhof

Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

Van de bestuurstafel Dorpsbelang

12 januari 2010

Wij zullen het bevoegd gezag om toestemming vragen ons websiteadres onderaan de plaatsnaamborden te mogen plaatsen.
Op deze wijze worden ook andere belangstellenden dan onze eigen inwoners op de hoogte gebracht van het vele nieuws, dat wij aan anderen kwijt willen.
- Met verontwaardiging hebben wij kennisgenomen van de hervatting van de zoutwinning bij de reeds afgesloten put bij Wijnaldum.
- Wij hebben geconstateerd, dat het project ”defibrillator” nog steeds niet afgerond is.
- Op 1 februari a.s. zal een delegatie van ons bestuur het Leefbaarheidsdebat bijwonen in het WTC te Leeuwarden. Leefbaarheid is een breed thema.
Het gaat om de voorzieningen, de scholen en werkgelegenheid, kortom wonen, werken en leven op het platteland.
Een uiterst belangrijk onderwerp in deze tijd, waarin het fenomeen krimp soms als een bedreiging wordt beschouwd.
- Hoewel het project “Doarpen yn it grien” ten einde is, zullen er t.z.t. nog iepen geplant worden aan de weg naar Minnertsga. Zo wordt het historische beeld enigszins in ere hersteld.
- Op 3 februari a.s. zal een bestuursdelegatie aanwezig zijn in Nij Bethanië bij de opening van de Lytse Bieb (oftewel bibliotheek nieuwe stijl).
Wij zijn bijzonder ingenomen met deze voorziening, die van groot belang is voor jong en oud.
- Het archief van dorpsbelang krijgt een opknapbeurt in die zin, dat er een sortering gaat plaatsvinden met een overzichtelijke rubricering.
Misschien maken wij gebruik van de ultramoderne digitalisering van de stukken, zodat de documentatie beter en overzichtelijker bewaard kan worden.
Daarna wordt het elders op één plaats ondergebracht.
- Wij gaan de vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging uitnodigen voor onze vergadering van april a.s.
Het is belangrijk elkaar op de hoogte te houden van plannen en ontwikkelingen.
Maar elkaar ook te ondersteunen, waar dat nodig is. In ons overleg zal onder meer de plaatsing van de plattegronden/informatieborden bij binnenkomst in het dorp aan de orde komen.
Dat zal ongetwijfeld bijdragen tot het verminderen van de verkeersoverlast.
- Zoals al aangekondigd is, hebben wij ons beziggehouden met de voorbereiding van de agenda van onze ledenvergadering op 18 maart a.s. in Het Wapen van Barradeel.
Met name de werkgroep Openbare Ruimte zal een belangrijke inbreng leveren.
Ook ontvangen wij informatie over de belangstelling voor onze website.
Het is verheugend alvast te kunnen mededelen, dat de drie aftredende bestuursleden zich herkiesbaar hebben gesteld. Zo blijven wij op “volle sterkte” met de negen bestuurs-leden en is continuďteit van beleid grotendeels gewaarborgd.
- Terloops hebben wij ook de naderende bestuursvacatures van gymnastiekvereniging Tonido ter tafel gehad.
Het is bekend, dat er meer verenigingen zijn, die mensen nodig hebben om de “kar te trekken”.
Deze problematiek is in de eerste plaats čn vooral een zaak van de betreffende verenigingen zelf.
Misschien biedt een gezamenlijk beraad oplossingen.
Verenigingen vormen een belangrijk fundament in de leefbaarheid čn levendigheid van onze beide dorpen. Dęr moatte wy noed fan stean!!

Tot zover de belangrijkste gesprekspunten van onze januari-vergadering.
Op 10 februari a,.s. komen wij weer bijeen.

Van de bestuurstafel Dorpsbelang

Februari 2010

In de februarivergadering misten we onze voorzitter Willem spoelhof, die wegens ziekte verstek moet laten gaan.
Gelukkig kent ons bestuur een vice- voorzitter, Lieuwe Heeringa, die door Willems absentie weer doordrongen werd van zijn functie, en de vergadering in de Yeb Hettinga op zijn eigen wijze leidde.
Er waren diverse activiteiten aan de orde geweest en er stondeneven zoveel op stapel; tevens was de agenda goed gevuld.
Er is dus weer veel besproken, en het werd laat, maar gelukkig worden we door Colette altijd goed verzorgd.
Wat ons bezig hield in de afgelopen maand leest u hieronder.

Op 30 januari hield muziekkorps De Bazuin in de door hen aangekochte ruimte, het gebouw van de gereformeerde kerk een open dag.
Enkele afgevaardigden van ons bestuur waren zeker niet de enige bezoekers op deze van activiteiten bruisende middag.
- Op 1 februari woonden twee bestuursleden het leefbaarheiddebat in het WTC bij.
Zij beoordeelden dit als een positieve bijeenkomst met goede,sprekers,we noemen:Rimmer Mulder, Hans Konst, boeiende onderwerpen en een goed debat over: scholen, krimp, werkgelegenheid.
- Op 3 februari was een van onze bestuursleden (de tweede was ziek) aanwezig bij de officiele opening van de Lytse Bieb in Nij Beihanie.
Deze Bieb is bestemd voor alle dorpsbewoners.
Openingstijd: op donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur.
-Op 4 februari ging een delegatie van het bestuur naar het gemeentekantoor om daar met de wethouders overleg te plegen over subsidiemogelijkheden voor het korps.
Er werd bekeken of het dorpsvisiefonds mogelijkheden zou bieden voor financiële steun.
Aangezien genoemd fonds bedoeld is uitwerking van in de dorpsvisie genoemde plannen,moesten we met spijt concluderen dat financiële steun voor De Bazuin uit een andere pot zou moeten komen .
voor de Op 10 februari, aan het eind van de middag, een primeur: de nieuwe burgemeester, Fred Veenstra, had Tzummarum uitgekozen als eerste dorp om kennis mee te maken.
Vijf mensen van het bestuur verwelkomden de burgemeester in het bovenzaaltje van het Wapen van Barradeel en gaven informatie over onze dorpen.
Vervolgens heeft de burgemeester tijdens een rondrit verdere indrukken van Tzummarum en Firdgum opgedaan.
De burgemeester toonde zich zeer geďnteresseerd in ons wel en wee.
Op 10 februari, 's avonds, hielden we onze maandelijkse vergadering.
Er werd verslag gedaan van de hierboven genoemde activiteiten.
Vervolgens werd gesproken over verslaglegging en archivering.
Er was nog steeds een oud archief in De Haven.
Dat is daar vandaan gehaald en opgeschoond.
Voordat het wordt ondergebracht in het gemeentekantoor te Franeker, kan onze "oudheidkundige" Wietse Leistra het archief nog inzien, zo is besloten.
Vanwege de naderende jaarvergadering op 18 maart zijn het financiële jaarverslag van 2009 en de begroting van 2009 doorgesproken.
Ook het jaarverslag van de secretaris is ter correctie onder de loep genomen.
Na financiën en jaarverslag is ook de agenda vastgesteld.
Tijdens de jaarvergadering zal de werkgroep Openbare Ruimte aan de leden de plannen -die zij in het afgelopen jaar ontwikkelden- laten zien.
We menen dat deze plannen voor veel leden een goede reden zullen zijn om de ledenvergadering te gaan bezoeken.
We vernamen dat de Stichting tot Behoud van de Bunker Koehoal verblijd is met een financiële tegemoetkoming van de gemeente: een bedrag van € 10.000,- !
Dit bedrag zal ongetwijfeld aangewend worden voor de verbouw tot toeristisch en educatief centrum.
Van de bestuurstafel

Februari 2010

Helaas is van de vorige bestuursvergadering een gedeelte vergeten te plaatsen.
Daarom alsnog het volgende.

- De 'werkgroep Wyk- en Doarpsgrien' heeft de aanplant van bomen en struiken in onze dorpen grotendeels afgerond.
De heeft nog plannen ontwikkeld voor enige herstructurering bij het bosje aan de Sytzamaleane richting Bargereed, voor de aanleg van een schelpenpad en een vijver.
De eigenaar van park Barradeel, pachter van dit gebied, had geen bezwaren tegen dit plan.
De aanvraag voor toestemming en uitbreiding van het financiële budget is ingediend bij Landschapbeheer Friesland en bij (eigenaar) Staatsbosbeheer.
- op 26 januari waren de jeugdbesturen van diverse verenigingen uitgenodigd voor een gesprek over de jeugd, en ideeën om plannen met en voor de jeugd te maken.
Jammer genoeg kwam alleen het jeugdbestuur van de voetbalvereniging opdagen.
Er wordt in april een nieuwe bijeenkomst belegd, in de Harnehal.
Renske, Jakob en Leo van Dorpsbelang en jeugdconsulent Frits Sieswerda van de gemeente hopen dan veel jeugd, al dan niet samen met jeugdbegeleiding vanuit de verenigingen, te ontmoeten.
Doel is: draagvlak te peilen voor een jeugdruimte en de wensen van de jongeren inventariseren om plannen te maken voor een gezamenlijke jeugdactiviteiten.
- AED. De gemeente heeft de FDF (= Federatie van Dorpsbelangen Franekeradeel) gevraagd de wensen van de dorpen m.b.t. aanschaf van defibrillatoren te inventariseren.
De FDF moest na onderzoek concluderen dat er met betrekking tot de wensen een grote diversiteit viel waar te nemen en er geen eensluidende wens viel vast te stellen, waarna de voortgang in deze stagneerde.
De werkgroep AED in Tzummarum heeft nu een Plan van Aanpak gemaakt voor de aanschaf en het gebruik van defibrillatoren.
Dit wordt ingediend bij de gemeente.
Op 16 februari woonden drie leden van Dorpsbelang een vergadering van het FDF bij.
Op deze avond zijn de diverse plussen en minnen door de vertegenwoordigers van de verschillende dorpen besproken.
Er werd een powerpoint presentatie gehouden over het fenomeen Krimp op het platteland, gevolgd door een gesprek over de mogelijkheden dit tegen te gaan.
Ook de AED kwam hier aan de orde.
Ons bestuurslid Arjan van der Zee meldde dat de werkgroep Tzummarum een Plan had opgesteld waar andere dorpen wellicht hun voordeel mee zouden kunnen doen.
De reacties op de aanschaf van een AED waren divers; van: niet aanschaffen, we huren, we zijn nog bezig, tot: we hebben al een AED aangeschaft en opgeleide mensen zijn beschikbaar.
Verder staat in februari nog een gesprek met het campagneteam van De Bazuin op het programma; als u dit leest is dat achter de rug.
Op 9 maart is de volgende vergadering van Dorpsbelang en op 18 maart houden we onze jaarlijkse ledenvergadering.
We hopen op die donderdagavond heeeeeel veeeeel dorpsbewoners te ontmoeten in Het Wapen van Barradeel.

Janny Ettema
Secretaris Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP DONDERDAG 18 MAART 2010, OM 20.00 UUR IN “HET WAPEN VAN BARRADEEL”.

Aanwezig:
Bestuur: W. Spoelhof (voorzitter), L.S. Heeringa, A. van der Zee (pennm), J. Ettema (secr.), R. Haakma, J. Struiksma, L. Vogels.
Leden en gasten: 57 personen.
Afw.m.k.: S. Heijmans, E. Talsma (bestuursleden); S, Miedema (Nij Beth.), A. Bonsma, M. Anema, C. Twerda, wethouder T. Twerda, W. Seepma (WNWF), F. De Vries, Joh. Broekstra.
Verslaq: J.K.A. Ettema

1. Opening
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de raadsleden B. van Dijk (PvdA), J. Osinga-Bonnema (VVD), L. Terpstra (GB), J. de Roon (VVD) en G. van der Mei (voormalig raadslid FNP), Martsje Haitsma- Bergsma wordt als bijzonder lid verwelkomd, Vervolgens noemt de voorzitter de namen van de personen die zich afmeldden, waarna Dhr, C. Stelma (CU) binnenkomt.
Saskia Jonker is aanwezig als verslaggeefster van de Leeuwarder Courant.

Voorzitter Spoelhof vraagt of ieder de presentielijst heeft getekend en memoreert dat het een drukke periode is.
Voorbeelden: de ‘krimp', het vertrek van jongeren, de vergrijzing, van invloed op de leefbaarheid van onze dorpen.

M.b.t de agenda wordt vastgesteld dat punt 9, presentatie website, vervalt, wegens absentie door familieomstandigheden van Carina Twerda, die Sharon Heijmans zou vervangen.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 18 MAART 2OO9
Pagina 4, agendapunt 6 e:
De heer G, Van der Mei constateert dat de verouderde informatieborden er nog steeds staan.
Voorzitter antwoordt dat hieraan momenteel hard wordt gewerkt.

Aangezien er verder geen reacties zijn worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan secretaris Margot van Slooten, die in mei 2009 verhuisde naar Leeuwarden.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS
De voorzitter volgt puntsgewijs het verslag dat aan de aanwezigen is verstrekt en geeft enige toelichting op de genoemde punten, waarna hij gelegenheid geeft tot het stellen van vragen.

Dhr. G, Van der Mei vraagt waarom er negatieve geluiden in de krant staan t.a.v. het contact met de gemeente, terwijl in het verslag positieve reacties staan gemeld.

Voorzitter antwoordt dat de beoordeling in de krant slechts de contacten aangaande de dorpsvisies betreft.

Dhr. J. Hibma wil weten waarom de voorzitter bij de behandeling van het verslag op pagina 2 begint.
Antwoord: omdat de punten op pag. 1 agendapunt (7)zijn.

Tevens: Hoe is het met de plannen van de AED.

Arjan van der Zee deelt mee dat de 'crew' bestaat vier personen:
Marijke Jilderts, Jelle Kuiken, Sietske van der Mei en Arjan zelf .

Er wordt gepleit voor een AED die ook 's nachts bereikbaar is.
Er is een plan van aanpak gemaakt, het subsidieverzoek ligt momenteel bij de gemeente, In juni wordt een huis-aan-huis- actie gehouden.

Mevr. S. van der Mei voegt hieraan toe dat ze graag meer aanmeldingen zou zien voor de cursus/ ook van de aanwezigen, van de jeugd.
Ook verzoekt zij de mensen die het brevet al hebben zich bij haar aan te melden.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Penningmeester van der Zee licht het financiële overzicht dat aan de aanwezigen is uitgedeeld toe.
Er wordt een relatief klein, maar batig, saldo geconstateerd van € 357,55.

De post contributie leden is laag, omdat erg veel leden de contributie over 2009 bij het afsluiten van het boekjaar nog niet hadden betaald.
Aanmaningen daartoe zijn bij de leden bezorgd en de resultaten komen inmiddels binnen.
WNWF gaf € 2000,- als tegemoetkoming in de kosten van het realiseren van de dorpsvisie.
Zonder deze gift zou er een negatief saldo zijn.

Door de nieuwe omslag -in kleur- zijn de kosten voor de dorpskrant gestegen.

Ook waren er enige kosten voor uitbreiding van het vermogen van de website en voor het JOP.

Tenslotte merkt de penningmeester op dat een gekleurde nota ingevoegd in de dorpskrant klaarblijkelijk een beter betalingseffect sorteert dan een witte middenpagina.

Gezien het eigen vermogen van €26.233,35 en het batig saldo stelt het bestuur voor de contributiebijdrage voor het komende jaar niet te verhogen.
Dit voorstel wordt door de aanwezigen moeiteloos geaccepteerd.

Dhr. C. Stelma (CU) informeert naar het percentage van de bevolking dat lid is van Dorpsbelang.
Er zijn 543 leden, op ruim 700 wooneenheden.

Dhr. D. Bonnema vraagt uitleg over de z.i. tamelijk hoge bestuurskosten.
De penningmeester antwoordt dat hierin ook vergaderkosten aangaande het algemeen belang in zijn verdisconteerd: bezoekjes van wethouders, besprekingen met derden, ledenvergadering etc.
Dhr. T. Draijer merkt op dat een bedrag van € 50,- van de gemeente als subsidie voor de onkosten natuurlijk 'gekaanstekerij' is.
Penningmeester Van der Zee heeft dit ook gemeld bij het kennismakingsbezoek van de burgemeester op 10 februari jl.

Dhr. Van der Mei vertelt dat in 2008 € 375,- voor de AED beschikbaar was, en adviseert dit bedrag op de exploitatierekening te zetten, de rente te berekenen.

Dhr. K. Vellinga poneert dat Dorpsbelang genoeg geld in kas heeft om zelf tot aanschaf van AED's over te gaan.
Hierop volgen geen reacties.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE
De kascommissie, bestaand uit Carina Twerda en Michiel Anema, heeft per e-mail aan de voorzitter bericht niet aanwezig te kunnen zijn.
De commissie meldt de boeken in orde, en leesbaar -waarna enig gelach volgt- te hebben bevonden.
Voorgesteld wordt de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen beantwoord wordt met instemmend applaus.

De heer Spoelhof bedankt de kascommissie voor haar werk.
De heer M. Anema is aftredend en verlaat de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit mevr. C. Talsma- Twerda en mevr R.G.C. Mol –Buysman.
Als 1ste reservelid wordt dhr. Jelle Hibma benoemd, als 2de dhr. W.J. Bouman.

6. Lopende zaken
a. It Vossebosk
Bij monde van de voorzitter constateert het bestuur van dorpsbelang nog steeds stagnatie in de bouw, In het afgelopen jaar zijn er slechts twee woningen gerealiseerd.
Het maximum stond, en staat nog, op 39 woningen.
Makelaardij Hoekstra adverteerde met een gewijzigd bestemmingsplan: ruime kavels aan de rand van het gebied, verdichting in het middengebied.
Een schema voor de bouw van 15 woningen, waaronder een aantal 2 onder 1 kap, stond afgebeeld.
Mevr. D. van Krimpen vraagt welk deel van het gebied, en welke plannen, dat betreft.
Dit wordt na de pauze zichtbaar in de presentatie van de OR-groep.
Dhr. G, Van der Mei attendeert (mevr. Van Krimpen) erop dat bezwaar tegen de evt. ingediende bouwvergunningen kan worden aangetekend.

b. Project 'Doarpen yn it grien':
Als bestuurslid van dorpsbelang is Lieuwe Heeringa de coördinator, hij krijgt daarom het woord.
Informatieborden bij cultuurhistorische objecten.
Bij een aantal objecten zal een informatiebord worden geplaatst.
Advies inzake deze materie is verkregen bij Jacob Lautenbach.
Bedoelde borden zullen aangeduid worden op de grote informatieborden van de ondernemers, met plattegrond, aan de ingangen van het dorp.

Aanplant bomen.
Lieuwe deelt mee dat er aan de Hearewei nog bomen geplant gaan worden.
Gezien het waterprobleem in die straat zullen dat "waterbestendige" bomen gaan worden.
Eveneens zullen er nog bomen geplant worden aan de Sjoerd Draijerstrjitte.
Voor de Swaerderwei zijn wel plannen aangaande de beplanting, maar daarvoor moet de gemeentelijke toestemming nog komen.
Plan Bargereed.
Op de inspraakavond die de groep organiseerde op 10 juni 2009 werd het idee geopperd een schelpenpad, liefst met een vijver, aan te leggen achter het recreatiepark, aan de Bargereed/Sytzamaleane.
Daarvoor is nog enig budget beschikbaar.
De grond daar is eigendom van Staatsbosbeheer, wordt gepacht door de fam, Postma, eigenaar van het park Barradeel.
De fam. Postma is bereid medewerking aan het plan te verlenen.

Dhr. Van der Mei wil weten hoe het komt met de Minnertsgaaster Vaart en het Wetterskip.
Voorzitter antwoordt dat dit bij punt 7 aan de orde komt.

c. Herstructurering Tzummarum-Oost
De voorzitter deelt de leden mee dat met betrekking tot de plannen aangaande het gebied rond Nij Bethanië er een selectie is gemaakt uit 10 architecten.
Daarvan zijn er nu nog 5 over, die zullen komen met een visiepresentatie op 15 april a,s.
De participanten hebben inmiddels hun wensen op elkaar afgestemd.
De informatie hierover komt tot ons via Wonen Noord WestFriesland.
De start van de bouw wordt verwacht in 2012; Noorderbreedte (zorggroep) begint waarschijnlijk eerder.
Mevr, C, Hiskemuller vraagt of dorpsbelang in deze ontwikkeling wordt betrokken.

Hierop antwoordt voorzitter Spoelhof dat daarom wel is gevraagd.
Dorpsbelang is in elk geval in de beginfase bij de voorbereidingen van het omvangrijke plan betrokken geweest.
Met betrekking tot het vervolg blijven wij zeker attent.

7. PRIORITERING ACTIVITEITENPLAN
Dhr. Spoelhof memoreert dat naar aanleiding van de opgestelde dorpsvisie in de ledenvergadering van 2009 het prioriteitenplan is vastgesteld, te weten:
Aanpak verpauperde panden (activiteit 4,3)
Openbare ruimte (activiteit 4.2)
Opwaarderen en uitbaggeren Minnertsgaastervaart (activiteit B. 10)
Aangaande punt a. constateert de voorzitter dat er, behalve de goede voortgang, goed overleg is tussen de ambtenaar van de gemeente, dhr. Lacroix, en de functionaris van Doarpswurk (was tot voor kort dhr. Strikwerda) die verantwoordelijk is voor de aanpak van verpauperde panden.
We hopen dat dit met voortvarendheid mag worden voortgezet en blijven hier alert op.
M.b.t. punt b. en c. wordt gemeld dat er na de pauze een mooie presentatie van de plannen zal gaan plaatsvinden.

Aangezien er voor nog geen van de drie gekozen prioriteiten in het afgelopen jaar volledige realisatie is bereikt en er zeker de komende jaren verder aan gewerkt zal moeten worden, stelt de voorzitter namens het bestuur de leden voor akkoord te gaan met een voortzetting van de gekozen doelstellingen en er voor het komende jaar geen nieuwe, extra prioriteringen bij te kiezen.
De vergadering gaat akkoord.
Naar aanleiding van de huidige activiteiten volgen er een aantal vragen en opmerkingen.

- Dhr. G, Van der Mei vindt dat de entree in het dorp vanuit het zuiden beter zou kunnen: in de huidige situatie moet je, komend vanuit Franeker, zoeken naar het fietspad.
Ook meent dhr. Van der Mei dat er een controverse is tussen de dorpskom en de doorgaande route.
We weten dat er te hard gereden wordt.
Er wordt over gesproken dat de provincie deze weg zou willen overdragen aan de gemeente, wanneer dat gebeurt is het zaak om t.g.v. een betere situatie, daar dan meteen op in te springen.
Dhr, M. van der Veen attendeert op, en spreekt zijn ongenoegen uit over, de situatie ter hoogte van Buorren 48: de weg is ong. 5 jaar geleden herbestraat en opgehoogd.
Het gevolg is dat in geval van regen, op het lagere deel, voor het eigen huis een enorme plas ontstaat.
Elke passerende auto zorgt voor bespetterde ramen.

- Dhr, W. Dondorp haakt hierop in door te constateren dat het niet alleen die verzakkingen en de slechte onderhoudsstaat van de weg betreffen, maar dat men aan de Buorren zowat in een aardbevingszone woont.
Mevr. J, van der Kuur vraagt zich af of, nu er gesteld is dat de prioritering voor 2010 is voorgelegd en aangenomen, de plannen voor andere activiteiten daarmee zijn dichtgetimmerd.
Nee, is het antwoord van Spoelhof, de dorpsvisie geldt voor de jaren 2008 - 2020, maar de prioritering komt voort vanuit de wensen in het dorp.
De nu gestelde zaken nemen veel tijd, en er is weinig ruimte voor extra zaken.

Dhr, T. van der Kuur stelt: "u sluit daarmee het dorpsvisiefonds af,"
Hierop antwoordt de voorzitter dat het stellen van prioriteiten niet gelieerd is aan het dorpsvisiefonds.

Gezien de wat verwonderde blikken in het publiek, legt - mevr. van der Kuur uit waarom het hier gaat:
De Bazuin is met de gemeente in gesprek over een subsidie die uit het dorpsvisiefonds verkregen zou kunnen worden, hetgeen Dorpsbelang niet als een reglementaire mogelijkheid ziet.
Vervolgens vertelt zij over de zoektocht naar lokatie mogelijkheden, die geëindigd is met de aankoop van het kerkgebouw aan de Buorren 33.
Op haar vraag of “er nog mogelijkheden zijn voor voortzetting van de gesprekken met Dorpsbelang " wordt bevestigend geantwoord.
Dhr,J. Jouwersma informeert naar het verkeersbeleid.
Is de Buffer ook in het plan opgenomen?
De Buffer wordt te vaak als sluipweg, ook door vrachtverkeer, gebruikt.

Oorzaak ligt bij de routeplanners, de zgn. TomToms.
De voorzitter geeft aan dat dit onze aandacht heeft, maar dat het plaatsen van borden niet zo maar mogelijk is, dit moet via de zgn. wegbeheerders zoals gemeente, provincie en waterschap.

8. BESTUURSVERKIEZING
Voorzitter geeft aan dat mevr. J. Ettema en mevr. R. Haakma nog maar één jaar in functie, en nu al aftredend zijn.
Dit is ontstaan doordat beiden een vacature vervullen van personen die vorig jaar tussentijds aftraden.
Beiden stelden zich herkiesbaar en worden herkozen door middel van instemmend applaus.
Ook aftredend, maar om persoonlijke redenen niet herkiesbaar, is mevr, S, Heijmans.
Voorzitter meldt dat mevrouw Heijmans wel werkzaam blijft bij de website en als redactielid van de dorpskrant.
Als kandidaat voor de vacature Heijmans stelt het bestuur de heer R. Talsma voor.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt de heer Talsma bij acclamatie benoemd.

9. PRESENTATIE WEBSITE (vervalt, zie punt 1)
10. RONDVRAAG
Mevrouw S. Talsma geeft de bestuursleden van Dorpsbelang een compliment voor het vele werk dat door hen wordt verricht.
De voorzitter spreekt waardering uit voor het compliment,maar wil niet nalaten aan te geven dat er diverse groepen en personen zijn die Dorpsbelang behulpzaam zijn.
Genoemd worden: de commissie van "Doarpen yn it Grien", de redactieleden van de dorpskrant, de mensen die de website beheren en actualiseren, de O.R.-groep, actiegroep "Laat het zout maar zitten" en enkele andere commissies.

Voorzitter Spoelhof stelt de aanwezigen ervan in kennis dat het college van B & W op 25 mei a.s. op bezoek zal komen.
Wie, ook als vereniging, speciale wensen heeft, kan die te kennen geven aan de secretaris, mevrouw Ettema.

Mevrouw van Krimpen informeert naar de ontwikkelingen op jeugdgebied.
Renske Haakma antwoordt hierop dat de gemeente momenteel haar diensten verleent om plannen aangaande het jeugdbeleid te ontwikkelen.
De heer F. Sieswerda is door de gemeente als begeleider voor Tzummarum aangesteld.
Er is een bijeenkomst gepland voor jeugd en jeugdbesturen op 26 maart. De uitnodigingen daartoe zijn bezorgd.

Mevr. van Krimpen vraagt of het JOP goed gebruikt wordt, en of de bus die de discogangers vervoert ook weer opnieuw wordt ingesteld.
Op de eerste vraag wordt bekend dat we daar niet exact van op de hoogte zijn, op de tweede antwoordt de voorzitter dat dit buiten Dorpsbelang om gaat.

Mevrouw S. van der Mei zegt dat er een presentatie geweest is over de AED, en informeert of er nog behoefte is aan een tweede avond.
Er volgen geen reacties.
Tevens dringt mevrouw Van der Mei erop aan de jeugd te activeren m.b.t. de opleiding; dit vergroot de subsidiemogelijkheden.

Mevr. F. Walburg wil graag weten wat de inhoud van de inmiddels getekende exploitatie overeenkomst m.b.t, de plannen rondom Nij Bethanië is, en wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn.
De heer Spoelhof kan haar daarop nu geen antwoord geven en stelt vervolgens voor pauze te gaan houden.
PAUZE

Na de pauze is de presentatie van de werkgroep Openbare Ruimte, toegelicht door Jaap Bonnema.
Eerst stelt Jaap de leden van de groep voor:
Feitze Talsma bouwkundige, werkzaam bij bouwbedrijf Hiemstra.
Rienk Talsma, werkzaam bij architectenbureau Adema te Dokkum.
Caroline Hiskemuller, stedenbouwkundige, werkzaam bij BÜgelhajema Adviseurs.
Klaas Vellinga, milieudeskundige, werkzaam bij Ingenieursbureau Oranjewoud
Jaap Bonnema, werkzaam op het gemeentehuis te Franeker.

De plannen zoals die op deze avond, worden getoond zijn eerder gepresenteerd en besproken bij het bestuur van Dorpsbelang en bij de gemeente.
Jaap legt uit welke de opdracht was, datde geschiedenis bij het uitwerken vann de opdracht een bepalend element was, en dat advies is ingewonnen bij Jacob Lautenbach.
Hij toont beelden van de plannen, licht die toe en beantwoordt de vele vragen die vanuit de zaal aan hem worden voorgelegd.

Het voert te ver om alle reacties in dit verslag op te nemen.
Voor de daarin geinteresseerden: de details zijn opgenomen in een (en bij de secretaris te verkrijgen als) aparte bijlage.

De voorzitter bedankt Jaap Bonnema en de O.R.-groep voor de prachtige presentatie, sluit de ledenvergadering om 22.15 uur met dank aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Tzummarum, 25 maart 2010.

VAN DE BESTUURSTAFEL

In de mei-vergadering hebben wij ons beziggehouden met de navolgende onderwerpen:
Er wordt een werkgroep gevormd, die zich zal richten op de noodzakelijke verbetering in de verkeerssituatie in het centrum van ons dorp.
De werkgroep bestaat uit enkele bewoners en vertegenwoordigers van dorpsbelang.

Wij hebben aandacht besteed aan de hindernissen en blokkades op het schelpenpad rondom park Barradeel.
Elders in deze dorpskrant wordt er speciale aandacht aan besteed.

Dorpsbelang zal in samenwerking met De Skűle en een aantal plaatselijke sportverenigingen vier sportieve avonden in juni organiseren voor de jeugd van 6-16 jaar.
Het doel van deze avonden is "saamhorigheid" en "sportbeoefening".

Enkele bestuursleden gaan binnenkort in gesprek met de exploitanten van de Harnehal en Het Wapen van Barradeel om informatie over de vooruitzichten en toekomstige activiteiten te krijgen.

Er is een uitnodiging ontvangen voor de vergadering van de Federatie van Dorpsbelangen Franekeradeel met de Stuurgroep van de Gebiedsontwikkeling Franekeradeel/Harlingen.
Op 6 juni a.s. vindt deze bijeenkomst plaats in ďt Waed.
Het zal hierbij vooral gaan om de vorderingen van de voorgenomen herstel-werkzaamheden in deze regio als gevolg van de delfstofwinning (zout en gas).

Unaniem is het bestuur van mening, dat de planvorming en uitwerking van onze dorpsvisie (2008-2020) uiterst moeizaam verlopen.
Er wordt geen vooruitgang geboekt in het overleg met het gemeentebestuur.
Wij gaan het college van B&W en de raadsfracties per brief op de hoogte stellen van onze bezorgdheid en verontrusting.
Nadien volgt er een persoonlijk bezoek van onze bestuursleden aan de fracties.

Binnen de werkgroep AED is een start gemaakt met herhalingscursussen.

Tot zover de belangrijkste onderwerpen.

Willem Spoelhof

Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Firdum.

Van de bestuurstafel
Mei 2010

op 11 mei j.l. hadden wij als bestuur van dorpsbelang alweer onze vijfde reguliere vergadering van dit jaar.
De belangrijkste onderwerpen in willekeurige volgorde waren:

- Wij werden bijgepraat door Siebren van der Zwaag (voorzitter restauratie Bunker Koehoal).
De voorbereidingen van de restauratie zijn nog in volle gang.
Een breed samengestelde groep mensen is er bij betrokken.
De begrote kosten van de restauratie bedragen ongeveer € 60.000.
Inmiddels is er € 42.000 binnen.
Wordt vervolgd.
- Onze penningmeester kondigde de nota voor de jaarlijkse contributie van dorpsbelang aan.
ln deze editie van de dorpskrant zult u de uitnodiging tot betaling aantreffen.
- Wij hebben uitvoerig stilgestaan bij de voorbereidingen van onze agenda voor het bezoek van Burgemeester en Wethouders op dinsdag 25 mei aan dorpsbelang.
De agenda zou wel eens langer kunnen zijn dan de lengte van het bezoek toestaat.
In dat geval wordt het overleg op andere wijze en uiteraard op korte termijn een vervolg gegeven.
In de volgende dorpskrant hopen wij het verslag aan u te kunnen doorgeven.
- Onlangs is er een project waddenwandelen opgestart.
In de gemeentes Harlingen en Franekeradeel is een werkgroep (ca 8 leden) gevormd.
Jelle en Loeki Velsma hebben zich namens onze dorpen beschikbaar gesteld voor deze werkgroep.
Plannen uit het project oude Paden Nieuwe wegen in onze omgeving worden hierin ook betrokken.
- Ook nu hebben wij weer aandacht besteed aan de Gebiedsontwikkeling Franekeradeel/Harlingen.
Dorpsbelang heeft via de werkgroep Openbare Ruimte een zgn. zienswijze (opvatting) bij het college van Gedeputeerde Staten ingediend.
Hierbij is een relatie gelegd tussen onze plannen uit de dorpsvisie en de voornemens binnen de Gebiedsontwikkeling.
- Wij hebben tot volle tevredenheid vastgesteld, dat er onlangs op de eerste cursusavond B mensen geslaagd zijn voor de bediening van de defibrillator (AED).
De vaste plek van dit apparaat wordt de gevel van Rienk's Fiets Plus, Buorren 75.
- ln het algemeen besteden wij tijdens onze vergaderingen veel aandacht aan de diverse ingekomen poststukken.
Ook nu waren er interessante zaken, t.w. Afűk - Friese taalcursussen, het Burgerjaarverslag 2009 van de gemeente Franekeradeel, Nieuwsbrief Jabikspaad, bulletin Noorderbreedte en een brochure van Plattelâns-projekten N.W. Fryslân.
- Onze volgende vergadering zal zijn op woensdag 23 juni a.s.

Tot zover de belangrijkste gesprekspunten van onze mei vergadering.

Willem Spoelhof
Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

Van de bestuurstafel

Juni 2010

Op 23juni j.l. vond onze laatste bestuursvergadering vóór de vakantieperiode plaats.
Allerhande vraagstukken moesten nog even van een standpunt voorzien worden.
Ook vroegen ingekomen stukken om kennisneming en eventuele acties.
ln willekeurige volgorde waren de voornaamste thema's:

- Wij hebben uitvoerig stilgestaan bij de brief van 19 mei j.l. van de Actiegroep "Laat het Zout maar Zitten", waarin de groep bekendmaakt haar werkzaamheden te willen beëindigen.
wij hebben begrip voor dit voornemen.
Tegelijkertijd past onze grote waardering en dankbaarheid voor de inzet van de leden sinds eind 2001.
De Actiegroep zelf zal in de dorpskrant nader terugkomen op de beëindiging van haar activiteiten.
- Het zwerfvuil heeft voor de zoveelste keer onze aandacht gevraagd.
Nog geregeld komen er telefoontjes bij het bestuur binnen, dat er illegaal afval gestort wordt op plaatsen, waar het niet thuishoort.
Onze gemeente kent een hele goede en praktische regeling voor het ophalen en storten van afval.
In de Gemeentegids (bl.22 t/m 27) staat de gang van zaken uitvoerig beschreven.
Het mag toch niet zo zijn, dat wij door het storten van afval op willekeurige en door ons zelf gekozen plekken de netheid en het aanzien van onze dorpen geweld willen aandoen?
- Er wordt een welkomstkrant samengesteld, die bestemd is voor nieuwe inwoners.
ln deze krant zullen onze beide dorpen in beknopte vorm gepresenteerd worden.
Met name de verenigingen en voorzieningen zullen in deze introductie een plekje krijgen.
Sharon Heijmans en Rienk Talsma hebben de samenstelling en vormgeving hiervan op zich genomen.
- Natuurlijk hebben wij ons overleg met het collége van B&w op 25 mei j.l. nog even ter tafel gehad.
Belangrijke onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest, zoals de verkeerssituatie dorpskom Tzummarum, de ontwikkelingen en plannen Tzummarum-Oost (gebied rond NijBethanië), de verpauperde panden, Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harringen, subsidieaanvraag De Bazuin, het jeugdbeleid, de te verwachten krimp in deze regio, de voortgang in de uitwerking van onze dorpsvisie, de ontwikkeling van de woningbouw in het vossebosk, het kassencomplex en de parkeerfaciliteiten voor vrachtwagens buiten de bebouwde kom.
ln de nabije toekomst vragen de meesten van deze onderwerpen om meer aandacht en een doelgerichte uitwerking.
.De verkeerssituatie in Firdgum hebben wij indringend besproken.
Hieromtrent zijn wij reeds in overleg met onze gemeente.
Er dient gestreefd te worden naar meer veiligheid.
Ook hebben wij de verkeersveiligheid aan de Hoarnestreek aan de orde gehad naar aanleiding van een ontvangen brief.
Onze volgende vergadering zal zijn op woensdag 25 augustus a.s.

Tot zover de belangrijkste gesprekspunten van onze Juni vergadering.

Willem Spoelhof
Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Fi rdg um

Van de bestuurstafel
Augustus 2010

Woensdag 25 augustus j.l. betekende de start van ons nieuw vergaderseizoen.
Een uiterst gevarieerde en boeiende agenda vroeg onze aandacht
. lk geef in willekeurige volgorde een opsomming van de belangrijkste punten:

- De werkgroep "Doarpen yn it Grien" is bezig met de afronding van haar werkzaamheden.
Afhankelijk van de resterende budgetten en medewerking van enkele instanties wordt er gewerkt aan de plaatsing van informatiebordjes bij panden of op plaatsen, die historisch gezien van betekenis zijn.
Ook zijn er nog plannen om een wandel-/fietspad met een vijver aan te leggen in het bos van Staatsbosbeheer aan de SytzamaIeane/Bargereed.
- De commissie, die zich beijvert voor de belangen van de jeugd (10/11-15/16 jr.) in onze dorpen, gaat bezig een voorstel te maken inzake het onderkomen van de jongeren.
Wij komen hier t.z.t. op terug.
- Sharon Heijmans heeft inmiddels de redactie van de website op zich genomen.
Zij volgt Carina Twerda op, aan wie wij vanaf de installatie van de website veel dank verschuldigd zijn voor haar enthousiaste aanpak en redactionele vaardigheden.
- Wij hebben het vergaderrooster van het bestuur voor het volgende kalenderjaar vastgesteld.
Er zullen in elk geval weer elf bestuursvergaderingen gehouden worden.
De jaarlijkse ledenvergadering is bepaald op woensdag 16 maart 2011.
- Evenals de vorige vergadering was het noodzakelijk ook nu de problematiek van het zwerfvuil te bespreken.
Het is opvallend, hoe gemakkelijk sommigen hun afval ergens deponeren.
De toelichting is meestal: "Sy helje it wol op....!"
Desondanks durven wij ervan uit te gaan, dat elke dorpsbewoner zich bewust moet zijn van de noodzaak om onze dorpen schoon en aantrekkelijk te houden.
Dat komt de leefbaarheid ten goede.
Voorts zijn er in dit verband door de gemeente hondenpoepbakken geplaatst.
Elders in de dorpskrant wordt aan deze nieuwe voorziening nadere aandacht besteed.
- Vanuit het bestuur gaan wij opnieuw contact opnemen met gemeente en provincie en maatregelen bepleiten voor broodnodige verbeteringen in de verkeerssituatie van de doorgaande wegen vanaf Dongjum en Oosterbierum naar Minnertsga v.v. .
Van doorstroming en overzichtelijkheid in het centrum van het dorp en ter hoogte van de Lytse Buorren is nauwelijks sprake meer.
- Nu de vakantieperiode achter ons ligt, is het zaak de uitwerking van de plannen van de werkgroep openbare Ruimte ter hand te nemen.
Wij zullen daartoe opnieuw in overleg met de gemeente treden.

Tot zover de belangrijkste gesprekspunten van onze augustusvergadering.

Willem Spoelhof
Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Fi rdgum.

Van de bestuurstafel

September 2010
Dinsdag 28 september j.l. betekende de maandelijkse bijeenkomst van ons bestuur in de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum.
Interessante en belangrijke onderwerpen passeerden de revue:
- wij hebben besloten tot en met 2014 een jaarlijks bedrag van ? 250 beschikbaar te stellen aan de redactie voor de verzorging en instandhouding van de website Oud- Tzummarum.
Deze site wordt alom bijzonder gewaardeerd en draagt bij tot het bewaren van een belangrijk deel van de historie van onze dorpen en bewoners.
- Het ontwerp van de "welkomstkrant" (bedoeld voor nieuwe inwoners) hebben wij besproken.
Het belooft een fraaie uitvoering te worden met een beknopte weergave van al hetgeen onze dorpen te bieden hebben.
- Jakob Struiksma deed als onze afgevaardigde verslag van de vergadering van de "omwonendencommissie Zoutwinning Frisia Zout" van 22 september j.l.
- Gina Mol heeft onlangs de wens te kennen gegeven de redactie van onze dorpskrant na 8 jaar te willen verlaten.
Als bestuur zijn wij inmiddels naarstig op zoek naar een opvolger.
- ln onze oktobervergadering zullen wij de voorbereidingen van onze ledenvergadering 2011 treffen.
Het is in ieder geval al bekend, dat er dan afscheid genomen wordt van enkele bestuursleden.
- De verkeerssituatie in Firdgum is uitgebreid ter tafel geweest.
Er zijn al geruime tijd klachten over te hoge snelheden.
ln dit opzicht hebben wij reeds contact met het gemeentebestuur.
- Onze regio en dus ook onze beide dorpen zullen de gevolgen van de zgn. krimp ondervinden.
Met behulp van enkele externe deskundigen en op basis van onze dorpsvisie zijn wij als bestuur bezig verkenningen te doen om de leefbaarheid in velerlei opzicht veilig te stellen en waar het kan te verbeteren.
- Wij hebben de stagnatie met betrekking tot de woningbouw in lt Vossebosk besproken.
Eveneens hebben wij de stand van zaken aan de hand van de beschikbare informatie rond de plannen in de omgeving van Nij Bethanië ter tafel gehad.
- Binnen het bestuur wordt nog hard gewerkt om het archief van ons dorpsbelang te ordenen en geschikt te maken voor de opslag op een voor iedereen toegankelijke plek.
Daarover volgen t.z.t. nadere mededelingen.
-Wij hebben uitvoerig stilgestaan bij de gebrekkige(of nagelaten) uitwerking van de dorpsschouw van vorig jaar.
Inmiddels worden er maatregelen getroffen om de noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen.
- Er zijn plannen in voorbereiding om opritjes in de trottoirs aan te brengen voor kinderwagens en rollators bij het oversteken van de doorgaande route tussen Buorren en Westerbuorren.
- Uiteraard is ook nu weer de ontoelaatbare verkeerssituatie in de dorpskom ter tafel geweest.
Wij zullen ondanks eventuele bezuinigingen of andere beleidswijzigingen bij gemeente en provincie blijven aandringen op een spoedige oplossing c.q. verbetering.
_ Op 5 oktober gaat een afvaardiging van ons bestuur de ledenvergadering van de Federatie Dorpsbelangen Franekeradeel bijwonen.
Deze vergadering vindt plaats in het dorpshuis van Zweins.
- Wij hebben natuurlijk stilgestaan bij de feestelijke opening van De Klang, het nieuwe onderkomen van De Bazuin.
Ook hebben wij de onthulling van het monument in de Westhoek ter gelegenheid van de Poerdersramp (75 jaar geleden) ter tafel gehad.
Het bestuur van dorpsbelang was bij beide hoogtepunten vertegenwoordigd.
Dit waren eigenlijk wel de belangrijkste thema's van onze vergadering.

Willem spoelhof,voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Fi rdgum.

Woensdag 3 nov.2010.

Willem Spoelhof schrijft een korte samenvatting van de belangrijkste punten in willekeurige volgorde:
- Wij hebben in deze vergadering uitvoerig overleg gehad over de aanpak en uitwerking van onze dorpsvisie.
Daartoe hadden wij een hoofdambtenaar van onze gemeente uitgenodigd.
Onze werkgroep Openbare Ruimte heeft al geruime tijd geleden waardevolle suggesties aangeleverd.
De centrale vraag is dan ook:
Hoe gaan wij daarmee om en op welke wijze en binnen welke periode kunnen deze plannen gerealiseerd worden?
De dorpsvisie, die wij met z’n allen samengesteld hebben, heeft toch wel betekenis voor de inrichting en de leefgemeenschap van onze beide dorpen?
Gemeente en provincie zullen ons in dezen niet alleen in woorden, maar ook in daden terwille moeten zijn.
Wij hebben er in het overleg op aangedrongen zeer binnenkort een vervolg te geven aan de reeds gepresenteerde plannen van onze werkgroep.
- Er zal in het volgend voorjaar sprake zijn van één vacature in ons bestuur.
Lieuwe Heeringa is volgens het rooster aftredend en stelt zich na een zittingsduur van 8 jaar niet meer herkiesbaar.
- Wij hebben het achterstallig onderhoud van de Minnertsgaster Vaart (een zgn. hoofdwatergang) vrij uitgebreid ter tafel gehad.
Het wordt tijd, dat het baggerplan serieus ter hand genomen wordt.
Ook het jaarlijks hekkelen bleef niet onbesproken.
In onze kontakten met de gemeente zal het e.e.a. meegenomen worden.
- Uiteraard was de verwijderde brievenbus bij Nij Bethanië een onderwerp van gesprek evenals de opvolging van Gina Mol, die de redactie van de Dorpskrant gaat verlaten.
In het komende dorpskrantje wordt op beide onderwerpen nader ingegaan.
- Binnen het bestuur van de Yeb Hettingaskoalle zijn plannen in voorbereiding om een plaggen-/zodenwoning (uit het post-Romeinse tijdperk) bij de voormalige school in Firdgum op te richten.
Er is aan dorpsbelang gevraagd dit project mede te ondersteunen.
- Van Wonen NW Friesland ontvingen wij het verzoek onze visie te geven op de woningmarkt in onze dorpen.
Er ligt een gedegen rapport aan dit verzoek ten grondslag.
Wij zullen onze conclusies en mogelijke aanbevelingen begin december aan de corporatie laten weten.
- Eén van onze inwoners heeft gevraagd om de oversteekplaatsen Skoallestrjitte, Sinaedawei, Stasjonsgebiet veiliger te maken.
Wij zullen het gemeentebestuur vragen hiervoor de nodige maatregelen te treffen.
- Op de eerstvolgende bestuursvergadering (7 december a.s.) zal een delegatie van het bestuur van de Ondernemers Vereniging aanwezig zijn.
Het aanbrengen van de vernieuwde plattegronden in de speciale vitrines bij de entree van Tzummarum zal dan onder meer onderwerp van gesprek zijn.
Tot zo ver de samenvatting van de belangrijkste thema’s in ons periodiek beraad.

Willem Spoelhof
Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.