VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG DECEMBER 2008.

KERSTBOOMVERSNIPPERACTIE
De gemeente Franekeradeel is zeer tevreden over de kerstboomversnipperactie zoals die in voorgaande jaren georganiseerd werd in Franeker en omliggende dorpen.
Dorpsbelang heeft zich ook dit jaar aangemeld voor deze actie.
Frans van Dijk is weer bereid om deze actie voor ons te organiseren.
Op woensdag 7 januari 2009 wordt de traditionele kerstboomversnipperactie georganiseerd.
De kerstbomen kunnen gebracht worden van 13.00 uur tot ongeveer 13.30 uur op de hoek van de Skoalstrjitte-Stasjonswei.
De bomen kunnen alléén ingeleverd worden zonder plastic zak of pot.
Elke ingeleverde kerstboom is 50 eurocent waard!

LEDENVERGADERING
Op woensdag 18 maart 2009 is de ledenvergadering van Dorpsbelang.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

PROJECT WYK- EN DOARPSGRIEN
Acht dorpen in de gemeente hebben zich aangemeld voor het project Wyk- en Doarpsgrien.
De gemeente heeft Tzummarum- Firdgum en Herbayum uitgekozen om deel te nemen aan dit project.
Dit betekent dat er in de komende tijd gewerkt moet worden aan de invulling van het groenproject.
Dorpsbelang heeft een aantal voorstellen gedaan voor de uitbreiding van het groen in onze dorpen en zal samen met de gemeente en Landschapsbeheer Friesland verdere stappen ondernemen om dit te realiseren.
Wij houden u op de hoogte van de verdere voortgang van dit project.

DE BUNKER OP KOEHOOL
Zoals bekend zal zijn, heeft het Wetterkip Fryslân in april 2008 een sloopvergunning bij de gemeente Franekeradeel ingediend.
Op 16 september jl. heeft het College van B&W de aangevraagde vergunning formeel verleend.
Tijdens de periode hierna, zijn binnen de vastgestelde termijn een aantal bezwaren ingediend.
Dit zijn o.a. bezwaren van de besturen van Dorpsbelang Tzummarum- Firdgum.
Oudheidkundige vereniging Barradeel, Heemschut Fryslân, Streekbelang Nieuwe- en Oudebildtdijk, Groepering Sinnema- Timans- Algera en Van Vaals te Berlikum, Actiegroep in Vredesnaam en de particulieren W. Meijer en D.T. Reitsma.
Verder is er een initiatiefgroep bestaande uit S van der Zwaag, B. Goeman Borgesius, J. Reitsma en W. Leistra bezig met de oprichting van een rechtspersoon.

Op 1 december zijn de bezwaarden met de initiatiefgroep, 13 personen, in vergadering geweest in de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum.
Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk naar voren gekomen dat de Bunker een getuigenis en het laatste symbool is van de Stelling Koehool tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 en moet blijven bestaan als waarschuwing voor het nageslacht.
De Stelling bestond oorspronkelijk uit een viertal bunkers in de zeedijk met luchtafweergeschut op een talud buitendijks.
Verder stonden er twee munitiebunkers aan de Grieneleane en houten barakken langs de zeedijk die dienden als manschappenverblijf.
De woning Sédyk 5 was door de Duitsers gevorderd en bewoond door de commandant.
Het gebied was niet toegankelijk en werd afgeschermd door wachtposten.
In de jaren direct na de oorlog is het grootste deel van de Stelling gesloopt en opgeruimd.
Er zijn voldoende ideeën voorhanden hoe de toekomstige inrichting van het gebouw zou kunnen worden.
Omvorming tot een historische bezienswaardigheid heeft de voorkeur.

Om zover te kunnen komen is medewerking van het Wetterskip Fryslân onontbeerlijk.
De Bunker zou in beheer en onderhoud kunnen worden gegeven aan een op te richten rechtspersoon zijnde stichting of vereniging.
Op 8 december jl. zijn de bezwaarden en de initiatiefgroep op uitnodiging van de gemeente bijeen geweest op het gemeentehuis te Franeker.
Tijdens dit overleg is duidelijk geworden dat het Wetterskip open staat voor een constructief initiatief.
Afgesproken is dat de initiatiefgroep een verzoek zal richten aan het Wetterskip Fryslân om door middel van goed overleg te komen tot behoud van de laatste Bunker op Koehool.
Wordt vervolgd.
De bestuursleden van vereniging Dorpsbelang Tzummarum –Firdgum wensen u een goed, gezond en gelukkig 2009!

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP WOENSDAG 19 MAART, OM 2O.OO UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL''

Aanwezig: Bestuur: W. Spoelhof (voozitter), J. Struiksma, L.S. Heeringa, F. Talsma, A. van der Zee, N. Bonnema, B. Bootsman en M. van Slooten-Preng.
Leden en gasten. 31 personen
Afwezig: D. van Krimpen
Verslag: M. van Slooten-Preng

1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw M. Haitsma, erelid van de vereniging en de raadsleden J. Osinga (VVD), L. Terpstra (Gemeentebelang), A. Terpstra (CDA), J. Dijkstra (FNP) en B. van Dijk (PvdA), die naast dorpsbewoner en lid, ook als raadslid vertegenwoordigd is.
Bericht van verhindering is binnengekomen van Diny van Krimpen, Jan van der Werf, Hessel Bleeker en Jan Zijlstra.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 8 MAART 2006.
De heer Hibma vraagt waarom de agenda op de website tzummarum-firdgum.nl sinds lange tijd niet gevuld is.
Hoewel de communicatie met de beheerder van de website nog altijd moeilijk verloopt, blijkt het niet- vullen van de agenda op een misverstand te berusten.
Het bestuur zal ervoor zorgen dat de agenda zo snel mogelijk weer actueel is.
F. Talsma licht toe dat het bestuur al geruime tijd op zoek is naar een redactielid voor het actueel houden van de website.
in de dorpskrant van oktober 2007 is een oproep gedaan.
Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij het bestuur.

De notulen worden goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS
De heer Spoelhof geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld, waarna hij de gelegenheid geeft tot het stellen van vragen.
De heer Hibma vraagt of de aanpassingen aan de Buorren nog steeds in de gewenningsfase verkeren.
De voorzitter licht toe dat dit inderdaad het geval is.
De provincie zal de situatie komend voorjaar weer bekijken.
Zodra meer bekend is, zal het bestuur dit kenbaar maken in de dorpskrant.
De heer Monsma zou het toejuichen dat het bestuur zich verzet tegen de berichtgeving over Tzummarum in de pers.
In de problematiek van verpaupering en ontvolking van het gebied boven de lijn Franeker-Stiens, is steeds de naam van Tzummarum genoemd.
De voorzitter legt uit dat ook het bestuur van Dorpsbelang niet zo gelukkig was met deze berichtgeving.
Inmiddels hebben wethouder Miedema en de heer Hagenaars (directeur Wonen Noordwest Friesland) in de bestuursvergadering van maart een toelichting gegeven over hun intenties.
Dit was een constructief gesprek.
Zowel het bestuur als beide heren, hopen op een positieve uitwerking.
Mevrouw Zijlstra vraagt of de bibliotheekvoorziening weer terugkeert in het dorp. De voorzitter licht toe dat de bibliotheekorganisatie onderzocht heeft of het haalbaar is dat er in de dorpen selfservicepunten ingericht worden.
De belanghebbenden konden zich vinden in deze plannen.
De plannen liggen ter goedkeuring bij het gemeentebestuur.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De heer Van der Zee licht het financiële overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
De vergaderkosten zijn dit jaar hoger dan andere jaren.
Deze kosten zijn veroorzaakt door de extra vergaderkosten die gemaakt zijn voor de dorpsvisie (inloopavonden, werkgroep dorpsvisie).
Hij merkt op dat een aantal subsidieverstrekkers (Plattelânsprojekten, VSB-fonds, gemeente) inmiddels een voorschot heeft overgemaakt t.b.v. een Jongeren Ontmoetings Plek.
Deze bijdragen staan ,geparkeerd' op de rekening, maar zullen in de loop van het jaar gebruikt besteed worden aan het realiseren van de JOP.
* De heer Hibma vraagt naar het verschil tussen het eigen vermogen en de reserve bijzondere voorziening.
De penningmeester legt uit dat dit is ontstaan bij verkoop van De Haven.
De heer Hibma stelt voor deze bedragen volgend jaar samen te voegen.
Het bestuur zal dit voorstel bespreken.
*Mevrouw Twerda vraagt of er dit jaar verbetering valt te bespeuren met betrekking tot de contributiebetaling.
De penningmeester licht toe het elk jaar, zoals bij vele verenigingen, veel inspanning verricht moet worden om de contributies te innen.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
Mevrouw H. Vellinga deelt mee, dat de kascommissie het financiële overzicht kan goedkeuren; er is sprake van een solide vereniging.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Spoelhof bedankt de kascommissie voor haar werk.
Mevrouw Vellinga verlaat de kascommissie.
De voorzitter bedankt mevrouw Vellinga voor haar inzet.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heer Joh. Haakma en M. Anema; als reservelid wordt mevrouw C. Twerda benoemd.

ACTIVITEITENPLAN
Evaluatie activiteitenplan 2007:
In 2007 heeft het bestuur zich naast de lopende bestuurszaken, volledig gericht op de actualisering van de dorpsvisie.
Het bestuur heeft dit gedaan in nauwe samenwerking met de opgerichte werkgroep actualisering dorpsvisie.
Het resultaat van deze samenwerking is de concept dorpsvisie die na de pauze besproken zal worden.

Activiteiten plan 2008 :
1. Ontwikkelen Jongeren Ontmoetings Punt (JOP).
Met de ontwikkeling van een JOP is een aanvang gemaakt in 2007.
Park Barradeel heeft een deel van het terrein van de voormalige trimbaan ter beschikking gesteld, waarna de bouwvergunning is aangevraagd bij de gemeente.
Een aantal omwonenden had kritische vragen, maar uiteindelijk hebben zij hun toestemming gegeven.
Streekcentrum De Skûle en jongerenwerker Corien van Stam zijn nauw betrokken bij de realisatie van de JOP.
Tijdens het traject van de aanvraag van subsidies en procedures zijn de nodige hobbels genomen.
Enige tijd geleden is stagnatie ontstaan in het project.
De heer Van Booma was geneigd door de vele vernielingen op zijn terrein, zijn medewerking aan de totstandkoming van de JOP in te trekken.
Inmiddels zijn de onderhandelingen vlot getrokken en is er groen licht gegeven.
Het streven is om de JOP voor de zomer in gebruik te nemen.

De heer Dijkstra vraagt in hoeverre de jeugd zelf betrokken is geweest bij het realiseren van de JOP.
De voorzitter legt uit dat jongerenwerker Corien van Stam en jeugdbelang diverse keren gesproken hebben met de jeugd.
De heer Bonnema vult aan dat de jeugd een flessenactie georganiseerd heeft en betrokken geweest is bij het opstellen van een protocol en de gesprekken met de omwonenden.
Daarbij is nadruk gelegd op hun verantwoordelijkheden.
De heer Miedema oppert het idee om de jeugd ook te betrekken bij de daadwerkelijke realisatie van de JOP.

2. Afronden dorpsvisie en uitvoeren van acties uit het activiteitenplan.
De activiteiten met betrekking tot het samenstellen en actualiseren van de dorpsvisie verkeren in de eindfase.
Na goedkeuring van de dorpsvisie zal de werkgroep ervoor zorgen dat de dorpsvisie zijn uiteindelijke vorm krijgt.
Dorpsbelang overhandigt het document op 24 juni 2008 aan het college van burgemeester en wethouders, tijdens het tweejaarlijkse bezoek van het college aan onze dorpen.
Daarna begint pas het 'echte' werk: de uitvoering van het activiteitenplan.
Het activiteiten plan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast of aangevuld.
De dorpsvisie is immers een dynamisch document dat meegroeit met de ontwikkelingen in eigen dorpen de wereld daarbuiten.

7. BESTUURSVERKIEZING
De heren Spoelhof en Struiksma zijn bereid om zich herkiesbaar te stellen.
De heren Spoelhof en Struiksma worden bij acclamatie herbenoemd.
Mevrouw B.Bootsman is tussentijds aftredend.
Zij verlaat het bestuur vanwege emigratieplannen naar Polen.
De heer Spoelhof bedankt mevrouw Bootsman voor haar inzet voor het bestuur van dorpsbelang.
In de vacature Bootsman draagt het bestuur mevrouw S. Heijmans voor.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Mevrouw Heijmans wordt bij acclamatie benoemd.

8. RONDVRAAG
De heer Hibma vraagt of Dorpsbelang verantwoordelijk is voor het verwijderen en verplaatsen van het reclamebord van de projectontwikkelaar van lt Vossebosk in verband met het oudejaarsvuur op deze plaats.
De voorzitter licht toe dat dit de verantwoordelijkheid is van de oudjaarscommissie.
De oudjaarscommissie heeft dit besproken met gemeente,politie en projectontwikkelaar.
Desondanks zal Dorpsbelang dit als aandachtspunt noteren.
9. DORPSVISIE
Het initiatief tot het formuleren van deze dorpsvisie is genomen door het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum- Firdgum.
Het is een actualisering van de in 2001 verschenen beleidsvisie "Wonen, werken en leven in Tzummarum-Firdgum".
De dorpsvisie is niet de visie van het bestuur van Dorpsbelang, maar is de visie van de bewoners van onze dorpen. De dorpsvisie is geen vrijblijvend document.
De ambities in de dorpsvisie moeten in de komende jaren gestalte krijgen.
Daarvoor is de inzet van de inwoners zelf nodig, maar ook met partijen en organisaties buiten Tzummarum en Firdgum.
Vooral van de gemeente Franekeradeel wordt een actieve inzet voor het behoud van de leefbaarheid van onze dorpen verwacht.
Voor het ontwikkelen van de dorpsvisie heeft Dorpsbelang een werkgroep samengesteld en externe deskundigen geconsulteerd.
Via wijkbijeenkomsten werden de ideeën van de inwoners over belangrijke thema's geïnventariseerd.
De thema's die aan de orde kwamen in de brainstormsessies per wijk, hebben als rode draad gediend voor de dorpsvisie.
Centraal in het hele traject stond het betrekken van de inwoners van de dorpen bij het ontwikkelen van de dorpsvisie.
De resultaten van de brainstormsessies per wijk zijn verwerkt door de werkgroep.
De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor hun inzet bij de totstandkoming van de dorpsvisie.
Een speciaal woord van dank gaat naar Martsje Haitsma.
Zij heeft een groot en belangrijk aandeel gehad in het coördineren van alle input uit de inloopavonden en het samenstellen van de definitieve tekst.
De samenvatting van de totale tekst en het activiteitenplan is huis- aan- huis verspreid in Tzummarum en Firdgum, waarna de bewoners van onze dorpen de mogelijkheid hebben gehad te reageren op de concept- dorpsvisie.
Deze opmerkingen worden met de aanwezigen besproken, waarna het document ter finale fiattering wordt voorgelegd aan de leden.

Mevrouw Geertsma mist in de dorpsvisie, naast de JOP, informatie over voorzieningen voor de oudere jeugd.
In de samenvatting die huis- aan- huis verspreid is, ontbreekt inderdaad hoofdstuk 6.d "Voorzieningen voor kinderen en jeugd".
In de totale tekst van de dorpsvisie (te downloaden via de website tzummarum-firdgum.nl) is aandacht besteed aan dit item.
De voorzitter licht toe dat jongerenwerker Corien van Stam nauw betrokken is geweest bij een tweetal speciale bijeenkomsten voor de jeugd: één voor de jeugd tot 16 jaar en één voor de jeugd van 16 jaar en ouder.
Mevrouw Zijlstra vraagt of het klopt dat de prioriteitenstelling niet is ingevuld in het activiteitenplan.
oit is inderdaad het geval.
Bij de start van de uitvoering van het activiteitenplan zal dit nader ingevuld worden.

Mevrouw Hiskemuller spreekt haar waardering uit voor de dorpsvisie.
Het is een veelomvattend stuk geworden.
Ter aanvulling heeft zij voor de werkgroep de uitkomsten van een mini-enquête over de Buorren, die VDF tijdens de vorig jaar gehouden wandeltocht door Tzummarum heeft gehouden, beschikbaar gesteld.
In deze enquête werd gevraagd wat men goed en slecht vond aan deze straat.
Het vaakst genoemd en dus de trots van Tzummarum is de kerk op de terp en de aankleding van de terp met historische gebouwen en de klinkerbestrating.
Minder positief was de verkeerssituatie op een aantal plekken van de Buorren: de kruising bij Wotex, de indraai van de Lytse Buorren en de hoek Skoalstrjitte.
Ook het gebrek aan parkeerplaatsen en de hoeveelheid (vracht)verkeer doet afbreuk aan de Buorren.

De huisartsenpraktijk Tzummarum heeft opgemerkt dat de verloskundige zorg op dit moment geboden wordt door de huisartsen.
Het streven is dat dit ook zo blijft.
Verder proberen zij te bewerkstelligen op korte termijn een oogartsspreekuur te houden in het dorp.
Mogelijk volgen later meer specialismen.
Zij doen de suggestie om nog iets te vermelden over het behoud van de ziekenhuisfunctie van het MCL in Harlingen.
Mevrouw Postma heeft opgemerkt dat de kerk niet voorkomt in de dorpsvisie.
Zij denkt dat de kerk waardevol is voor veel mensen en ook ruimte biedt om te vergaderen etcetera.

De heer Hibma vraagt of het onderzoek dat enkele jaren geleden is gedaan naar het realiseren van een multifunctioneel centrum, betrokken is bij het huidige onderzoek naar een multifunctionele accommodatie met de beide basisscholen.
De voorzitter licht toe dat het onderzoek uit het verleden buiten beschouwing is gelaten.
Het initiatief voor de huidige plannen is genomen door Wonen Noordwest Friesland.

De heer Fongers merkt op dat er in de dorpsvisie niet is voorzien in uitbreiding van de huidige bedrijventerreinen.
Het Spoardykje is namelijk vol.

Mevrouw Van Dijk heeft in de dorpsvisie gelezen dat de ontwikkelingen met betrekking tot de afvaloven in Harlingen 'kritisch gevolgd' worden.
Zij vraagt of Dorpsbelang een actieve rol heeft m.b.t. deze plannen.
De voorzitter licht toe dat Dorpsbelang de ontwikkelingen volgt, maar afwachtend is met het actief deelnemen aan acties, zolang nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren.

Mevrouw Van Dijk heeft gelezen dat de Federatie van Dorpsbelangen Franekeradeel de mogelijkheden van een cluster windturbines overweegt.
Zij vraagt of het gaat om het plaatsen van nieuwe windmolens.
De voorzitter legt uit dat hier het bestaande windmolenpark Herbayum bedoeld wordt.
De Federatie overweegt om dit park over te nemen, omdat het park te klein is voor de huidige exploitant Essent.
De dorpen van Franekeradeel zouden op deze manier kunnen profiteren van een prijsverlaging.

Mevrouw Hiskemuller vindt het belangrijk dat de woonomgeving een hoge prioriteit krijgt in het activiteitenplan.
Vooral de verpauperde panden aan de Buorren en Lytse Buorren zijn zeer ontsierend voor het dorp.
De voorzitter zegt dat Dorpsbelang in samenwerking met Doarpswurk en Wonen Noordwest Friesland deze panden in kaart heeft gebracht.
De verantwoordelijkheid voor deze panden ligt echter bij de particuliere eigenaren.
Deze inventarisatie zal de aanzet zijn voor het ontwikkelen van een gemeentelijk beleid voor het aanspreken van de huiseigenaren.
De heer Fongers maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat de vervallen panden op de hoek Buorren Skoalstrjitte onlangs gesloopt zijn.
Zijn plannen voor het ontwikkelen van zes kleine, maar betaalbare woningen zijn ontwerptechnisch klaar.
Hij verwacht dat over twee jaar de inmiddels lege plek aan de Buorren er weer mooi bij zal liggen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de gemaakte opmerkingen over de concept- dorpsvisie.
Hij vraagt of de ledenvergadering, de gemaakte opmerkingen en aanvullingen in ogenschouw nemende, de dorpsvisie goedkeurt.
De aanwezige leden keuren de dorpsvisie goed.
De opmerkingen zullen besproken worden in een bijeenkomst van de werkgroep dorpsvisie en zullen verwerkt worden in de tekst of het activiteitenplan.
De definitieve versie van de samenvatting zal huis- aan- huis verspreid worden, na overhandiging van het hele document aan het college van burgemeester van wethouders op 24 juni.

Sluiting De voorzitter sluit de ledenvergadering om 21.30 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG FEBRUARI 2009.

Woensdagavond 4 februari j.l. vergaderde het bestuur van dorpsbelang al weer voor de tweede keer dit jaar.
De onderwerpen waren zoals gewoonlijk zeer gevarieerd en uiteraard actueel.
Hier volgt een samenvatting van het overleg.

Als bestuur zijn wij bijzonder ingenomen met de nieuwe internetsite van onze beide dorpen.
Vormgeving en inhoud hebben een belangrijke vooruitgang geboekt.
Hetzelfde kan gezegd worden van ons dorpskrantje.

Wij hebben ons bezig gehouden met de invulling van de agenda van onze jaarvergadering.
Met name het zoeken naar drie kandidaat-bestuursleden heeft ruimschoots aandacht gehad.

Er is verslag gedaan van de kennismaking met de fam. Postma uit Grave, die de gemeenschappelijke objecten van park Barradeel op 12 december j.l. van Ron van Booma gekocht heeft.
Het echtpaar Postma is voornemens het zwembad ook dit jaar open te stellen voor het publiek.
Tevens onderzoekt men de mogelijkheden voor een jachthaven, waar al eerder sprake van was.

Eén van de vaste onderwerpen op de bestuursvergadering is de JOP op de voormalige trimbaan.
De realisatie ervan vergt tot onze spijt zeer veel tijd.
Wij hebben nu de toezegging, dat het gehele project in maart a.s. volledig beschikbaar zal zijn.

De woningbouw in It Vossebosk is eveneens een vast agendapunt.
Op 12 februari a.s. heeft een delegatie van het bestuur een vervolgoverleg op het gemeentehuis, waaraan bewoners, gemeentebestuur en projectontwikkelaar ook deel nemen.

In samenwerking met de ondernemersvereniging wordt er gewerkt aan nieuwe informatieborden met plattegrond bij de ingang van het dorp.
Elders op de site is al melding gemaakt van het bezoek van het college aan ons dorp.
Wij hebben onder meer gewezen op de moeilijke verkeerssituatie i n de dorpskom.
Een ontoelaatbaar gevolg is de sluiproute van zwaar verkeer via De Buffer.
Bovendien zijn de bedrijven van de Sinaedawei en Hoarnestreek moeilijk bereikbaar.

Ook hebben wij de voortgang en voorbereiding van de deelname aan “Doarpen yn 't grien-" uitvoerig aan de orde gehad.
Enkele enthousiaste dorpsbewoners hebben zich beschikbaar gesteld voor de zgn. groencommissie.

Op 25 februari a.s. wordt het bestuur op het gemeentehuis verwacht om het bezwaarschrift tegen de sloop van de bunker toe te lichten.

Willem Spoelhof
voorzitter

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM- FIRDGUM OP WOENSDAG 19 MAART 2008 OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL"

Aanwezig: Bestuur: W. Spoelhof (voorzitter), J. Struiksma, L.S. Heeringa, F. Talsma, A. van der Zee, N. Bonnema, B. Bootsman en M. van Slooten-Preng.
leden en gasten: 31 Personen
Afwezig: D. van Krimpen.
Verslag: M. van Slooten-Preng.

1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw M. Haitsma, erelid van de vereniging en de raadsleden J. Osinga (VVD), L. Terpstra (Gemeentebelang), A. Terpstra (CDA), J. Dijkstra (FNP) en B. van Dijk (PvdA), die naast dorpsbewoner en lid, ook als raadslid vertegenwoordigd is.
Bericht van verhindering is binnengekomen van Diny van Krimpen, Jan van der Werf, Hessel Bleeker en Jan Zijlstra.
NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 8 MAART 2006.
De heer Hibma vraagt waarom de agenda op de website tzummarum-firdgum.nl sinds lange tijd niet gevuld is.
Hoewel de communicatie met de beheerder van de website nog altijd moeilijk verloopt, blijkt het niet-vullen van de agenda op een misverstand te berusten.
Het bestuur zal ervoor zorgen dat de agenda zo snel mogelijk weer actueel is.
F. Talsma licht toe dat het bestuur al geruime tijd op zoek is naar een redactielid voor het actueel houden van de website.
In de dorpskrant van oktober 2007 is een oproep gedaan.
Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij het bestuur.
De notulen worden goedgekeurd.

JAARVERSLAG SECRETARTS.
De heer Spoelhof geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld, waarna hij de gelegenheid geeft tot het stellen van vragen.
De heer Hibma vraagt of de aanpassingen aan de Buorren nog steeds in de gewenningsfase verkeren.
De voorzitter licht toe dat dit inderdaad het geval is.
De provincie zal de situatie komend voorjaar weer bekijken.
Zodra meer bekend is, zal het bestuur dit kenbaar maken in de dorpskrant.
De heer Monsma zou het toejuichen dat het bestuur zich verzet tegen de berichtgeving over Tzummarum in de pers.
In de problematiek van verpaupering en ontvolking van het gebied boven de lijn Franeker-Stiens, is steeds de naam van Tzummarum genoemd.
De voorzitter legt uit dat ook het bestuur van Dorpsbelang niet zo gelukkig was met deze berichtgeving.
Inmiddels hebben wethouder Miedema en de heer Hagenaars (directeur Wonen Noordwest Friesland) in de bestuursvergadering van maart een toelichting gegeven over hun intenties.
Dit "was een constructief gesprek.
Zowel het bestuur als beide heren, hopen op een positieve uitwerking.
Mevrouw Zijlstra vraagt of de bibliotheekvoorziening weer terugkeert in het dorp.
De voorzitter licht toe dat de bibliotheekorganisatie onderzocht heeft of het haalbaar is dat er in de dorpen servicepunten ingericht worden.
De belanghebbenden konden zich vinden in deze plannen.
De plannen liggen ter goedkeuring bij het gemeentebestuur.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
De heer Van der Zee licht het financiële overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
De vergaderkosten zijn dit jaar hoger dan andere jaren.
Deze kosten zijn veroorzaakt door de extra vergaderkosten die gemaakt zijn voor de dorpsvisie (inloopavonden, werkgroep dorpsvisie).
Hij merkt op dat een aantal subsidieverstrekkers (Plattelânsprojekten, VSB-fonds, Gemeente) inmiddels een voorschot heeft overgemaakt t.b.v. een Jongeren ontmoetings Plek.
Deze bijdragen staan ‘geparkeerd’ op de rekening, maar zullen in de loop van het jaar Gebruikt besteed worden aan het realiseren van de JOP.
* De heer Hibma vraagt naar het verschil tussen het eigen vermogen ende reserve bijzondere voorziening.
De penningmeester legt uit dat dit is ontstaan bij verkoop van De Haven.
De heer Hibma stelt voor deze bedragen volgend jaar samen te voegen.
Het bestuur zal dit voorstel bespreken.
* Mevrouw Twerda vraagt of er dit jaar verbetering valt te bespeuren met betrekking tot de contributiebetaling.
De penningmeester licht toe het elk jaar, zoals bij vele verenigingen, veel inspanning verricht moet worden om de contributies te innen.

VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASGOMMISSIE.
Mevrouw H. Vellinga deelt mee, dat de kascommissie het financiële overzicht kan goedkeuren; er is sprake van een solide vereniging.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Spoelhof bedankt de kascommissie voor haar werk.
Mevrouw Vellinga verlaat de kascommissie.
De voorzitter bedankt mevrouw Vellinga voor haar inzet.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heer Joh. Haakma en M. Anema; als reservelid wordt mevrouw C. Twerda benoemd.

ACTIVITEITENPLAN
Evaluatie activiteitenplan 2OO7 :
In 2007 heeft het bestuur zich naast de lopende bestuurszaken, volledig gericht op de actualisering van de dorpsvisie.
Het bestuur heeft dit gedaan in nauwe samenwerking met de opgerichte werkgroep actualisering dorpsvisie.
Het resultaat van deze samenwerking is de concept-dorpsvisie die na de pauze besproken zal worden.

ACTIVITEITENPLAN 2008:
1. Ontwikkelen Jongeren Ontmoetings Punt (JOP)
Met de ontwikkeling van een JOP is een aanvang gemaakt in 2007.
Park Barradeel heeft een deel van het terrein van de voormalige trimbaan ter beschikking gesteld, waarna de bouwvergunning is aangevraagd bij de gemeente.
Een aantal omwonenden had kritische vragen, maar uiteindelijk hebben zij hun toestemming gegeven.
Streekcentrum De Skûle en jongerenwerker Corien van Stam zijn nauw betrokken bij de realisatie van de JOP.
Tijdens het traject van de aanvraag van subsidies en procedures zijn de nodige hobbels genomen.
Enige tijd geleden is stagnatie ontstaan in het project.
De heer Van Booma was geneigd door de vele vernielingen op zijn terrein, zijn medewerking aan de totstandkoming van de JOP in te trekken.
Inmiddels zijn de onderhandelingen vlot getrokken en is er groen licht gegeven.
Het streven is om de JOP voor de zomer in gebruik te nemen.

De heer Dijkstra vraagt in hoeverre de jeugd zelf betrokken is geweest bij het realiseren van de JOP.
De voorzitter legt uit dat jongerenwerker Corien van Stam en jeugdbelang diverse keren gesproken hebben met de jeugd.
De heer Bonnema vult aan dat de jeugd een flessenactie georganiseerd heeft en betrokken geweest is bij het opstellen van een protocol en de gesprekken met de omwonenden.
Daarbij is nadruk gelegd op hun verantwoordelijkheden.
De heer Miedema oppert het idee om de jeugd ook te betrekken bij de daadwerkelijke realisatie van de JOP.

2. Afronden dorpsvisie en uitvoeren van acties uit het activiteitenplan.
De activiteiten met betrekking tot het samenstellen en actualiseren van de dorpsvisie verkeren in de eindfase.
Na goedkeuring van de dorpsvisie zal de werkgroep ervoor zorgen dat de dorpsvisie zijn uiteindelijke vorm krijgt.
Dorpsbelang overhandigt het document op 24 juni 2008 aan het college van burgemeester en wethouders, tijdens het tweejaarlijkse bezoek van het college aan onze dorpen.
Daarna begint pas het 'echte' werk: de uitvoering van het activiteitenplan.
Het activiteitenplan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast of aangevuld.
De dorpsvisie is immers een dynamisch document dat meegroeit met de ontwikkelingen in eigen dorp en de wereld daarbuiten.

BESTUURSVERKIEZING
De heren Spoelhof en Struiksma zijn bereid om zich herkiesbaar te stellen.
De heren Spoelhof en Struiksma worden bij acclamatie herbenoemd.
Mevrouw B. Bootsman is tussentijds aftredend.
Zij verlaat het bestuur vanwege emigratieplannen naar Polen.
De heer Spoelhof bedankt mevrouw Bootsman voor haar inzet voor het bestuur van Dorpsbelang.
In de vacature Bootsman draagt het bestuur mevrouw S. Heijmans voor.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Mevrouw Heijmans wordt bij acclamatie benoemd.

RONDVRAAG
De heer Hibma vraagt of Dorpsbelang verantwoordelijk is voor het verwijderen en herplaatsen van het reclamebord van de projectontwikkelaar van lt Vossebosk in verband met het oudejaarsvuur op deze plaats.
De voorzitter licht toe dat dit de verantwoordelijkheid is van de oudjaarscommissie.
De oudjaarscommissie heeft dit besproken met gemeente, politie en projectontwikkelaar.
Desondanks zal Dorpsbelang dit als aandachtspunt noteren.

9. DORPSVISIE
Het initiatief tot het formuleren van deze dorpsvisie is genomen door het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum- Firdgum.
Het is een actualisering van de in 2001 verschenen beleidsvisie "Wonen, werken en leven in Tzummarum-Firdgum".
De dorpsvisie is niet de visie van het bestuur van Dorpsbelang, maar is de visie van de bewoners van onze dorpen.
De dorpsvisie is geen vrijblijvend document.
De ambities in de dorpsvisie moeten in de komende jaren gestalte krijgen.
Daarvoor is de inzet van de inwoners zelf nodig, maar ook met partijen en organisaties buiten Tzummarum en Firdgum.
Vooral van de gemeente Franekeradeel wordt een actieve inzet voor het behoud van de leefbaarheid van onze dorpen verwacht.

Voor het ontwikkelen van de dorpsvisie heeft Dorpsbelang een werkgroep samengesteld en externe deskundigen geconsulteerd.
Via wijkbijeenkomsten werden de ideeën van de inwoners over belangrijke thema's geïnventariseerd.
De thema,s die aan de orde kwamen in de brainstormsessies per wijk, hebben als rode draad gediend voor de dorpsvisie.
Centraal in het hele traject stond het betrekken van de inwoners van de dorpen bij het ontwikkelen van de dorpsvisie.
De resultaten van de brainstormsessies per wijk zijn verwerkt door de werkgroep.

De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor hun inzet bij de totstandkoming van de dorpsvisie.
Een speciaal woord van dank gaat naar Martsje Haitsma.
Zij heeft een groot en belangrijk aandeel gehad in het coördineren van alle input uit de inloopavonden en het samenstellen van de definitieve tekst.
De samenvatting van de totale tekst en het activiteitenplan is huis- aan- huis verspreid in Tzummarum en Firdgum, waarna de bewoners van onze dorpen de mogelijkheid hebben gehad te reageren op de concept- dorpsvisie.
Deze opmerkingen worden met de aanwezigen besproken, waarna het document ter finale fiattering wordt voorgelegd aan de leden.

Mevrouw Geertsma mist in de dorpsvisie' naast de JOP' informatie over voorzieningen voor de oudere jeugd.
In de samenvatting die huis- aan- huis verspreid is, ontbreekt inderdaad hoofdstuk 6.d "Voorzieningen voor kinderen en jeugd".
In de totale tekst van de dorpsvisie (te downloaden via de website tzummarum-firdgum-nl) is aandacht besteed aan dit item.
De voorzitter licht toe dat jongerenwerker Corien van Stam nauw betrokken is geweest bij een tweetal speciale bijeenkomsten voor de jeugd: één voor de jeugd tot 16 jaar en één voor de jeugd van 16 jaar en ouder.

Mevrouw Zijlstra vraagt of het klopt dat de prioriteitenstelling niet is ingevuld in het activiteitenplan.
Dit is inderdaad het geval.
Bij de start van de uitvoering van het activiteitenplan zal dit nader ingevuld worden.

Mevrouw Hiskemuller spreekt haar waardering uit voor de dorpsvisie.
Het is een veelomvattend stuk geworden.
Ter aanvulling heeft zij voor de werkgroep de uitkomsten van een mini enquête over de Buorren, die VDF tijdens de vorig jaar gehouden wandeltocht door Tzummarum heeft gehouden,beschikbaar gesteld.
In deze enquête werd gevraagd wat men goed en slecht vond aan deze straat.
Het vaakst genoemd en dus de trots van Tzummarum is de kerk op de terp en de aankleding van de terp met historische gebouwen en de klinkerbestrating.
Minder positief was de verkeerssituatie op een aantal plekken vann de Buorren: de kruising bij Wotex,. de indraai van de Lytse Buorren en de hoek Skoatstrjitte.
Ook het gebrek aan parkeerplaatsen en de hoeveelheid (vracht)verkeer doet afbreuk aan de Buorren.

De huisartsenpraktijk Tzummarum heeft opgemerkt dat de verloskundige zorg op dit moment geboden wordt door de huisartsen.
Het streven is dat dit ook zo blijft.
Verder proberen zij te bewerkstelligen op korte termijn een oogartsspreekuur te houden in het dorp.
Mogelijk volgen later meer specialismen. Zij doen de suggestie om nog iets te vermelden over het behoud van de ziekenhuisfunctie van het MCL in Harlingen.
Mevrouw Postma heeft opgemerkt dat de kerk niet voorkomt in de dorpsvisie.
Zij denkt dat de kerk waardevol is voor veel mensen en ook ruimte biedt om te vergaderen et cetera.

De heer Hibma vraagt of het onderzoek dat enkele jaren geleden is gedaan naar het realiseren van een multifunctioneel centrum, betrokken is bij het huidige onderzoek naar een multifunctionele accommodatie met de beide basisscholen.
De voorzitter licht toe dat het onderzoek uit het verleden buiten beschouwing is gelaten.
Het initiatief voor de huidige plannen is genomen door Wonen Noordwest Friesland.
De heer Fongers merkt op dat er in de dorpsvisie niet is voorzien in uitbreiding van de huidige bedrijventerreinen.
Het Spoardykje is namelijk vol.
Mevrouw Van Dijk heeft in de dorpsvisie gelezen dat de ontwikkelingen met betrekking tot de afvaloven in Harlingen 'kritisch gevolgd' worden.
Zij vraagt of Dorpsbelang een actieve rol heeft m.b.t. deze plannen.
De voorzitter licht toe dat Dorpsbelang de ontwikkelingen volgt, maar afwachtend is met het actief deelnemen aan acties, zolang nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren.
Mevrouw Van Dijk heeft gelezen dat de Federatie van Dorpsbelangen Franekeradeel de mogelijkheden van een cluster windturbines overweegt.
Zij vraagt of het gaat om het plaatsen van nieuwe windmolens.
De voorzitter legt uit dat hier het bestaande windmolenpark Herbayum bedoeld wordt.
De Federatie overweegt om dit park over te nemen, omdat het park te klein is voor de huidige exploitant Essent.
De dorpen van Franekeradeel zouden op deze manier kunnen profiteren van een prijsverlaging.

Mevrouw Hiskemuller vindt het belangrijk dat de woonomgeving een hoge prioriteit krijgt in het activiteitenplan.
Vooral de verpauperde panden aan de Buorren en Lytse Buorren zijn zeer ontsierend voor het dorp.
De voorzitter zegt dat Dorpsbelang in samenwerking met Doarpswurk en Wonen Noordwest Friesland deze panden in kaart heeft gebracht.
De verantwoordelijkheid voor deze panden ligt echter bij de particuliere eigenaren.
Deze inventarisatie zal de aanzet zijn voor het ontwikkelen van een gemeentelijk beleid voor het aanspreken van de huiseigenaren.
De heer Fongers maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat de vervallen panden op de hoek Buorren Skoalstrjitte onlangs gesloopt zijn.
Zijn plannen voor het ontwikkelen van zes kleine,maar betaalbare woningen zijn ontwerptechnisch klaar.
Hij verwacht dat over twee jaar de inmiddels lege plek aan de Buorren er weer mooi bij zal liggen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de gemaakte opmerkingen over de concept-dorpsvisie.
Hij vraagt of de ledenvergadering, de gemaakte opmerkingen en aanvullingen in ogenschouw nemende, de dorpsvisie goedkeurt.
De aanwezige leden keuren de dorpsvisie goed.
De opmerkingen zullen besproken worden in een bijeenkomst van de werkgroep dorpsvisie en zullen verwerkt worden in de tekst of het activiteitenplan.
De definitieve versie van de samenvatting zal huis- aan- huis verspreid worden,na overhandiging van het hele document aan het college van burgemeester van wethouders op 24 juni.

SLUITING
De voorzitter sluit de ledenvergadering om 21.30 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG MAART 2009.

Op 4 maart j.l. kwam het bestuur van dorpsbelang voor de derde keer dit jaar bijeen.
Er waren opnieuw zaken, die onze aandacht verdienden resp. nodig hadden.
Maar de voortgang van eerdergenoemde onderwerpen kwam ook aan de orde.

Ik wil mij graag beperken tot de belangrijkste agendapunten:
De straatnaam Buorren op Park Barradeel veroorzaakte in de afgelopen tijd verwarring.
De gemeente heeft ons gevraagd met suggesties te komen omtrent een andere straatnaam.
Na ampel beraad hebben wij voorgesteld "Vogels tún" daarvoor te gebruiken (vanaf Buorren tot aan de stenen bungalows).
Op deze wijze is dat hele gebied van Park Barradeel immers bij de inwoners bekend.
Inmiddels hebben wij bericht ontvangen, dat ons voorstel gehonoreerd is, tenzij bezwaarschriften dat zouden kunnen verhinderen.

Wij zijn nu in afwachting van het standpunt van de bezwarencommissie rond het in stand houden van de bunker.

Renske Haakma en Leo Vogels jr. hebben zich onlangs beschikbaar gesteld als kandidaat-bestuurslid.
Er is evenwel nog een derde vacature, waarover reeds overleg gaande is met een mogelijke kandidaat.

De werkgroep defibrilator bestaande uit Sietske v.d.Mei, Marijke Jilderts, Jelle Kuiken (EHBO) en Arjan v.d.Zee hebben enkele verzoeken om financiële steun doen uitgaan.

Er wordt verslag gedaan van de contacten met het gemeentehuis met betrekking tot zwerfvuil en de reparatie het bushokje bij Nij Bethanië.

In het dorpskrantje van april wordt er wederom aandacht gewijd aan de voortgang van het project "Doarpen yn it grien".

Er werd verslag gedaan van het overleg rond de stagnatie van de woningbouw in lt Vossebosk.
Wij hebben er bij de projectontwikkelaar en de gemeente op aangedrongen om de locatie zelf, maar vooral ook de omgeving schoon en netjes te houden resp. te maken.
Zo dient onder meer het parkeren van vrachtauto's op het terrein en langs de weg niet meer toegestaan te worden.

Wonen Noordwest Friesland heeft ons een bijdrage van € 2.000 toegekend in de kosten van de ontwikkeling van de dorpsvisie.
De totale kosten bedroegen bijna € 7.000!

Wij hebben ons nogmaals bezig gehouden met de invulling van de agenda van onze jaarvergadering.
De laatste puntjes moesten nu op de "i" gezet worden (financiën, jaarverslag).
Het jaarverslag van de secretaris zal op de website geplaatst worden.

In het kader van de dorpsvisie en het activiteitenplan daarin zullen wij de leden voorstellen om tot een prioritering te komen.
Daarmee kunnen wij vervolgens in overleg met het gemeentebestuur een tijdsplanning overeenkomen.
Het bestuursvoorstel luidt:
1. Aanpak verpauperde Panden
2. Openbare ruimte (groen, water, onderhoud en parkeren)
3. Opwaarderen (Hiermee wordt bedoeld dat o.a.ook de oevers moeten worden opgeknapt, overhangende bomen opgesnoeid etc.) en uitbaggeren Minnertsgaster Vaart

Tot zover de hoofdzaken van onze vergadering.
Op woensdag 8 april a.s. komen wij opnieuw bijeen in de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum, onze traditionele vergaderplek.

Willem Spoelhof
Voorzitter dorpsbelang Tzummarum-Fi rdgum

VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG APRIL 2009.

Onze april vergadering had een bijzondere betekenis.
Wij konden in de eerste plaats drie nieuwe bestuursleden verwelkomen, t.w. Janny Ettema, Renske Haakma en Leo Vogels.
Zij hebben zich onlangs al via de dorpskrant voorgesteld.

Maar wij konden in deze vergadering ook met een heel tevreden gevoel terugzien op de eerdere gebeurtenissen van die dag, die in het teken stonden van de herinrichting van Tzummarum-Oost oftewel het gebied en de omgeving van Zorgcentrum Nij Bethanië.
Ook in de media werd op deze dag ruimschoots aandacht besteed aan de gefaseerde herstructurering van dit gebied.
Wij zullen binnenkort op de website, maar ook in dorpskrant de schetsmatige plannen publiceren.

Uiteraard waren er ook weer talrijke andere onderwerpen op onze vergadering, die afgehandeld dienden te worden of onze aandacht nodig hadden:
- In juni a.s. stuurt onze penningmeester de kwitantie mee met de dorpskrant voor de jaarlijkse contributie.
Het bedrag is ongewijzigd gebleven (€ 12,00).
- De jaarvergadering van 18 maart j.l. hebben wij geëvalueerd.
De opmerkingen en suggesties hebben wij in onze actielijst voor de komende tijd opgenomen.
- De financiële afwikkeling van de JOP (op de voormalige trimbaan) is inmiddels ter hand genomen.
- Er zal opnieuw een brief uitgaan aan het provinciale bestuur, waarin wij onze kritiekpunten rondom de verkeerssituatie in de dorpskom kenbaar maken en op aanpassingen aan zullen dringen.
- Op 17 april a.s. wordt er een ledenvergadering gehouden van de Belangenvereniging Bungalowpark Barradeel.
Enkele bestuursleden zullen namens dorpsbelang aanwezig zijn.
De toekomst van het zwembad staat onder meer op de agenda.
Tot zover de belangrijkste onderwerpen.

Willem Spoelhof
Voorzitter dorpsbelang Tzummarum-Fi rdgum.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM- FIRDGUM OP WOENSDAG18 MAART 2009, OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL”.

Aanwezig: Bestuur: W. Spoelhof (voorzitter), J. Struiksma, L.S. Heeringa, F. Talsma, A. van der Zee, D. van Krimpen, B. Bootsman en M. van Slooten-Preng.
Leden en gasten: 25 personen
Afwezig: N. Bonnema (met kennisgeving)
Verslag. M. van Slooten-Preng

1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de raadsleden J. Osinga (VVD), L . Terpstra (Gemeentebelang), A. Terpstra (CDA). G. van der Mei (FNP) en B. van Dijk (PvdA), die naast dorpsbewoner en lid, ook als raadslid vertegenwoordigd zijn.
Verder is namens de Leeuwarder Courant M. van der Vlies aanwezig.
Bericht van verhindering is binnengekomen van Nico Bonnema, Auke Bonsma, Hessel Bleeker, Theo Draijer en Sam Heijmans.

2. NOTULENLEDENVERGADERINGVAN 19 MAART 2OO8
*Pagina 1, agendapunt 2: De heer Hibma heeft vorig jaar gevraagd waarom de agenda op de website tzummarum- firdgum.nl sinds lange tijd niet gevuld is, waardoor de agenda niet meer actueel was.
Hij heeft inmiddels vernomen dat de vernieuwde website van dorpsbelang inmiddels in de lucht is.
Hij roept alle dorpsgenoten op om van deze faciliteit gebruik te maken, zodat doublures in activiteiten voorkomen kunnen worden.
*Pagina 3, agendapunt 8: Mevrouw Geertsma merkt op dat de oudejaarscommissie niet verantwoordelijk was voor het verwijderen en herplaatsen van het reclamebord van de projectontwikkelaar van lt Vossebosk in verband met het oudejaarsvuur op deze plaats.
Zij voegt daaraan toe dat dit opgelost is, maar op een andere manier dan in het verslag is verwoord.
De notulen worden goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS
De voorzitter geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld, waarna hij de gelegenheid geeft tot het stellen van vragen.
De heer Van der Mei doet de suggestie om in de gesprekken over de 30 km-zone van de Buorren, ook te praten over het instellen van een 3O-km-zone voor het stuk weg van de Strieskuorre/hoek Fjouwere tot de hoek De Buffer/Spoarstrjitte.
Dit zal de veiligheid op de hele kruising ten goede komen.
Hij stelt tevens voor de verlichting bij de dorpsingang aan de Kade/Hegesylsterwei te verbeteren.
De huidige entree geeft niet voldoende het idee dat men een dorp binnenrijdt.
Het bestuur zal deze suggestie meenemen.

Mevrouw Haitsma krijgt namens de actiegroep "Laat het zout maar zitten" het woord.
De actiegroep heeft vandaag in Den Haag het spoeddebat van de Tweede Kamer over gas- en zout- winning bijgewoond.
De Tweede Kamer heeft gesteld dat er geen economische noodzaak is om extra zout te winnen in de oude concessie.
Over de gaswinning door Vermillion bij put 6 (Achlum) is nog geen uitspraak gedaan.
Vele partijen hebben een motie ingediend m.b.t. de bodemdaling ten gevolge van de gaswinning in dit gebied.

De heer Van Dijk merkt over de ontwikkelingen van Park Barradeel op dat de heer Van Booma meer toegezegd heeft, dan er daadwerkelijk gerealiseerd is.
De heer Van Booma heeft het park nu verkocht, maar uiteindelijk lijken de voor eigenaren aantrekkelijke voorzieningen gesaneerd te zijn (jachthaven, zwembad, tennisbaan).
De voorzitter licht toe dat er veelvuldig met de heer Van Booma gesproken is om het zwembad in stand te houden, ook voor gebruik door dorpsbewoners.
De nieuwe eigenaar, Postma Recreatie, wil graag onderzoeken of het toch mogelijk blijkt te zijn om een jachthaven te realiseren.
De exploitatie van de huidige opzet van het zwembad blijkt moeilijk te zijn; de familie Postma bekijkt of het mogelijk is om er een ecozwembad van te maken.

De heer Bouma vindt dat de JOP maar moeizaam van de grond komt en vraagt waarom dit proces zo traag verloopt.
De voorzitter beaamt dit en legt uit dat dit voornamelijk te maken heeft met de communicatie bij de Skûle.
De Skûle zou de uitvoering van dit project in eerste instantie zelf in handen houden, maar inmiddels heeft dorpsbelang de regie voor een deel zelf in handen genomen, omdat de subsidieverstrekker van dit project (Provincie Fryslân) de definitieve afrekening binnenkort wil afsluiten.
Er moet nog een toegangspad aangelegd worden en een dug-out geplaatst worden.
De JOP zal dit voorjaar opgeleverd worden.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. JAARVERSIAG PENN INGM EESTER
De heer Van der Zee licht het financiële overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
* In de balans is de voorziening voor de dorpsvisie en de JOP zichtbaar gemaakt.
Er is een bijdrage ontvangen voor de JOP van het VSB Fonds, de Skûle en de Provincie Fryslân.
* De post advertenties is hoog, aangezien deze drie posten uit het voorgaande jaar bevat.
* Tijdens de Slachtemarathon in 2008 is er geld door vrijwilligers uit het dorp opgehaald voor het parkeren.
Dit bedrag (? 375,-) zal besteed worden aan de aanschaf van een defibrillator voor ons dorp.
Er is een batig saldo.
Het bestuur stelt voor de contributie bijdrage voor het komende jaar niet te verhogen.

Het bestuur heeft de bijdrage van verenigingen voor het plaatsten van kopij in de dorpskrant tegen het licht gehouden.
De verdeelsleutel uit het verleden bleek in veel gevallen oneerlijk te zijn.
De verenigingen hebben hierover in december informatie ontvangen .
Zij gaan nu betalen naar rato van het aantal pagina's dat gepubliceerd is per jaar.
Per saldo gaat dorpsbelang er iets op achteruit.
Hiermee is rekening gehouden in de nieuwe begroting.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
De heer Haakma deelt mee, dat de kascommissie het financiële overzicht kan goedkeuren; er is sprake van een solide vereniging.
De penningmeester wordt decharge verleend.

De heer Spoelhof bedankt de kascommissie voor haar werk.
De heer Joh. Haakma is aftredend en verlaat de kascommissie.
De voorzitter bedankt de heer Haakma voor zijn inzet.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heer M. Anema en mevrouw C. Talsma-Twerda; als reservelid wordt mevrouw G. Mol benoemd.

6. LOPENDE ZAKEN
a. lt Vossebosk
Het bestuur van dorpsbelang heeft regelmatig overleg met gemeente, bewoners en projectontwikkelaar Pré-Bo-Hûs over de stagnatie van de woningbouw in lt Vossebosk.
Het bestuur heeft er bij de projectontwikkelaar en de gemeente op aangedrongen om de locatie zelf , maar ook de omgeving schoon en netjes te houden en te maken .
Op die manier wordt de locatie aantrekkelijker in de hoop dat de verkoop van kavels vlotten wil.
Ook is aandacht gevraagd voor het kassencomplex.
Verder is het parkeren van vrachtwagens op het terrein en langs de weg niet meer toegestaan.
De vrachtwagens belemmeren het uitzicht en zorgen voor onveilige situaties.

Mevrouw Zijlstra vraagt hoeveel woningen er maximaal gebouwd mogen worden op dit terrein.
De voorzitter licht toe dat dit er maximaal 39 zijn.
Hier en daar zal verdichting aangebracht worden, maar het aantal rijtjeswoningen zal beperkt zijn.

De heer Hibma vraagt of er gedacht is aan een alternatief voor het parkeren van vrachtwagens.
De voorzitter legt uit dat dorpsbelang de suggestie heeft gedaan dat er ruimte is op de bieten- opslagplaatsen bij pension Poortstra en tegenover Oosterbaan.
Dorpsbelang onderschrijft het belang van het zoeken naar een goede oplossing voor het parkeren van vrachtwagens.

b. Project 'Doarpen yn it grien'.
Een van de wensen die in de dorpsvisie naar voren gekomen is, is het aanleggen van meer groen in de dorpen.
Dorpsbelang heeft zich, samen met zeven dorpen in de gemeente, aangemeld voor het project Wyk- en Doarpsgrien van de gemeente Franekeradeel.
Tzummarum-Firgum en Herbayum zijn uitgekozen om deel te nemen.
In de komende tijd moet er gewerkt worden aan de invulling van het groenproject in onze dorpen, in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en de gemeente.
Het bestuur van de Dorpsbelang heeft inmiddels een groencommissie samengesteld uit inwoners van het dorp met kennis en affiniteit met groen.
De commissie bestaat uit: Nico Bonnema, Hessel Bleeker, Klaas Marten de Haan, Jelle Velsma en Klaas Vellinga.
Als bestuurslid van dorpsbelang is Lieuwe Heeringa de coördinator.

De doelstelling van het project is de groenstructuur te versterken van onze dorpen door middel van het aanplanten en beheren van groen in de woonomgeving.
Van belang zijn de betrokkenheid bij de eigen omgeving en het versterken van de groenstructuur in de dorpen.

Voor het gemeenschappelijk groen valt bijvoorbeeld te denken aan:
*Aanplant van bomen en groen in en buiten de bebouwing;
* Het plaatsen van bloembakken en bankjes;
*Het aanleggen van een bospad en een vijvertje;
* Het verwijderen van ongewenst groen.

Particulieren kunnen 90% subsidie krijgen voor:
*Aanplant van (fruit)bomen en heggen;
* Vervangen van verouderde en/of zieke bomen;
* Vervangen van hekken/schuttingen door heggen/groen.

In de dorpskrant van april zal een artikel met informatie en een aanmeldingsformulier gepubliceerd worden.
De volledige projectbeschrijving is binnenkort te downloaden van de website tzummarum-firdgum.nl.

c. Kruising Kade,Westerbuorren, Buorren.
Een aantal bewoners en omwonenden van de Buorren heeft in 2007 bijde provincie Fryslân een verzoek ingediend om de trillingsoverast op de klinkerbestrating van de Buorren aan te pakken.
De provincie heeft de Buorren tussen de hoek Wotex en de Skoalstrjitte ingericht als 30 km-zone.
Daartoe is een verbreding van de stoep aan gebracht, zodat optisch duidelijk is dat dit stuk weg een andere snelheid heeft.
De versmallingen zijn echter dusdanig rigoureus, dat op sommige momenten een onveilige situatie ontstaat. Er bevinden zich op de viersprong ook twee bushaltes (Connexxion), waardoor er nog eens extra stagnatie ontstaat.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft op verzoek van diverse inwoners de provincie Fryslân verzocht om de huidige versmallingen aan te passen en naar een doelmatiger en meer verantwoorde oplossing te zoeken.
De provincie Fryslân stelt dat een dergelijke maatregel altijd een periode van gewenning vergt en heeft de situatie weer in ogenschouw genomen.
Bovendien zijn in de zomer ook metingen uitgevoerd.
Zowel de provincie als gemeente Franekeradeel ziet geen aanleiding tot het opnieuw wijzigen van de aanpassingen.
De situatie is nog altijd niet optimaal.
Veel vrachtwagens vermijden deze kruising en maken nu o.a. gebruik van De-Buffer, waardoor er in deze straat veel sprake is van ongewenst sluipverkeer.
De heer van der Mei merkt op dat ook de kruising met de Skoalstrjitte niet gebruiksvriendelijk is voor met name vrachtwagens.
De draai voor vrachtwagens is erg moeilijk te maken en de paaltjes die er zijn aangebracht, worden er regelmatig uitgereden.

Mevrouw Mol merkt op dat verderop, in de Sinaedawei, ter hoogte van de NPl, de weg er ook niet beter op wordt.
Deze is te smal voor de grote vrachtwagens die de NPI bezoeken.
De weg zou op dit punt eigenlijk verbreed moeten worden.
De voorzitter onderschrijft dit en merkt op dat deze weg tevens veelvuldig wordt gebruikt als aanrijroute voor bedrijven aan de Hoarnestreek.

d. Verwijdering bomen Hegesylsterwei/N384:
In de periode juli/augustus 2007 werden onze dorpen geconfronteerd met een plotselinge kaalslag langs de provinciale weg N384 (Tzummarum-Dongjum).
De provincie Fryslân is eigenaar van deze weg en gaf als reden voor het verwijderen van de bomen aan dat een aantal van deze bomen aangetast was door de iepziekte.
Dorpsbelang heeft een schriftelijk verzoek gericht aan de provincie, om ervoor te zorgen dat er weer bomen aangeplant worden langs de N384, zodat de natuurlijke beschutting van bomen het weer aangenaam maakt om van Dongjum naar Franeker te reizen.
De provincie heeft hier inmiddels op gereageerd en is niet van plan de bomen aan te planten op dit traject.

e. lnfoborden
De voorzitter informeert de leden dat de ondernemersvereniging bezig is met het plaatsen van nieuwe informatieborden bij de ingang van het dorp.
De huidige borden zijn verouderd.

f. Bezoek CDA-fractie
De voorzitter meldt dat de CDA-fractie op 25 november jl. een bezoek heeft gebracht aan Tzummarum.
Een delegatie van het bestuur van dorpsbelang is hierbij uitgenodigd. Er zijn vele onderwerpen ter sprake gekomen.
Dorpsbelang heeft de uitnodiging zeer op prijs gesteld; andere fracties zijn van harte welkom.
g. Nieuwe straatnaam
De straatnaam Buorren op Park Barradeel veroorzaakte in de afgelopen tijd verwarring.
De gemeente heeft het bestuur van dorpsbelang gevraagd om met suggesties te komen voor een andere straatnaam.
Dorpsbelang heeft de straatnaam Vogels tún voorgesteld voor het -geasfalteerde- gedeelte dat loopt van de 1e tot aan de 2e slagboom van Park Barradeel.
Inmiddels is het bericht ontvangen, dat het voorstel gehonoreerd is, tenzij bezwaarschriften dat zouden kunnen verhinderen.

7. VASTSTELLEN PRIORITERING ACTIVITEITENPLAN
In samenwerking met de gemeente Franekeradeel zal verdere invulling gegeven worden aan de uitvoering van het activiteitenplan van de dorpsvisie.
Het bestuur heeft in overleg met het college B&W een drietal activiteiten geselecteerd, waarvan de prioriteit hoog is.
Begin april zal het bestuur van dorpsbelang hierover overleg hebben met het college.
De heer Twerda licht toe dat het college hierin een afwachtende rol heeft.
Het is belangrijk dat het dorp de prioriteiten aandraagt, waarna deze in overleg met het dorp ingevuld zullen worden.
De heer Van der Mei vindt het belangrijk dat naast deze activiteiten die in samenwerking met de gemeente zullen plaatsvinden, ook aandacht is voor samenwerking tussen de verenigingen m.b.t. de accommodaties.
Tzummarum heeft als een van de weinige dorpen in de gemeente geen dorpshuis, maar veel accommodaties.
Het bestuur van dorpsbelang is het eens met de heer Van der Mei dat verenigingen om tafel zullen moeten gaan om samen te werken op het gebied van accommodatie e.d.
Zij zullen elkaar moeten opzoeken om onderling zaken af te stemmen.
Er zijn veel accommodaties in Tzummarum, maar niet alle accommodatie voldoet aan de eisen van de tijd.
Dorpsbelang vindt dit een belangrijk onderdeel van de dorpsvisie en stelt voor deze activiteit (6.1) met hoge prioriteit door het dorp zelf uit te laten voeren.

De ledenvergadering stemt in met de voorgestelde prioritering van het activiteitenplan.

8. BESTUURSVERKlEZING
De heer Talsma is bereid om zich herkiesbaar te stellen.
De heer Talmsma wordt bij acclamatie herbenoemd.
De heer Bonnema en de dames Van Krimpen en Van Slooten zijn tussentijds aftredend.
De heer Bonnema en mevrouw Van Krimpen kunnen de bestuursfunctie niet meer combineren met Werk en/of gezin.
Spoelhof bedankt de heer Bonnema en de dames Van Krimpenen Van Slooten voor hun inzet voor het bestuur van Dorpsbelang.
De heer Spoelhof merkt op dat Dorpsbelang, zoals de meeste verenigingen, te kampen heeft met een verminderde belangstelling voor een bestuursfunctie.
Hij is verheugd te kunnen meedelen dat het desondanks toch gelukt is om drie nieuwe bestuursleden te vinden.
In de vacature Bonnema draagt het bestuur de heer L. Vogels jr. voor.
In de vacature Van Krimpen draagt het bestuur mevrouw R. Haakma voor.
In de vacature Van Slooten draagt het bestuur mevrouw J. Ettema voor.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Alle kandidaten worden bij acclamatie benoemd.

9. RONDVRAAG
De heer Hibma merkt op dat Tzummarum een stuk schoner kan worden wanneer de jeugd als straf voor het aanrichten van vernielingen, ingezet wordt bij het opruimen van zwerfvuil dat zij vaak zelf achterlaten.

10. SLUITING
De voorzitter sluit de ledenvergadering om 22.15 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG MEI 2009.
Onze meivergadering stond hoofdzakelijk in het teken van zaken, die reeds in gang gezet of al eerder ter tafel geweest waren.
Maar er waren ook enkele nieuwe onderwerpen.

Laat ik mij tot de belangrijkste discussiepunten bepalen:
- De rotonde aan de oostkant van het dorp in de weg naar Minnertsga is door welig onkruid overwoekerd.
Wij zullen met de verantwoordelijke instantie in contact treden en aandringen op een spoedige onderhoudsbeurt.
- De nieuwe website van dorpsbelang heeft zeer veel belangstelling en is daarmee een enorm succes. Dat is af te leiden uit de statistieken, die ons het aantal en de herkomst van de belangstellende surfers duidelijk maken.
Wij hebben op voorstel van onze redactieleden en de technische werkgroep dan ook besloten om de ruimte van 250 Mb te vergroten naar 500 Mb.
- Dit jaar zal het zwembad niet geopend zijn.
Er zijn plannen om een zgn. eco-vijver op het park aan te leggen.
Voor wat betreft de verdere aankleding van het park gaan de fam. Postma en de bewoners van het park met elkaar in overleg.
- Op 16 juni a.s. vindt er een dorpsschouw (= inspectie van de dorpen) plaats.
De schouwen oftewel de "inspecteurs" tezamen met enkele bestuursleden van dorpsbelang zijn Wonen Noordwest Fryslân, de gemeente, De Skûle en de wijkagent.
In het eerstvolgende dorpskrantje wordt nadere informatie gegeven.
Ook wordt er een oproep aan alle bewoners gedaan om irritaties en/of ongewenste omstandigheden te melden.
- De werkgroep "defibrillator" is nog steeds zeer actief.
- Op één van de volgende vergaderingen zal het bestuur zich buigen over de accommodaties, die voor onze dorpsverenigingen beschikbaar zijn.
De centrale vragen daarbij zullen zijn:
Zijn het er misschien teveel?
Welke kosten zijn ermee gemoeid?
Kunnen de verenigingen op termijn deze lasten dragen?
Kan er een doelmatiger gebruik van gemaakt worden? Etc.
- Vanuit dorpsbelang zijn er diverse bijeenkomsten bijgewoond zoals een infobijeenkomst over "maatschappelijke stage" van de AMS te Franeker.
Ook werden enkele workshops van Wonen Noordwest Fryslân bijgewoond, die in Andringastate te Marssum gehouden werden over websites, leefbaarheid en kwaliteitszorg in dorpshuizen.
- Er zal een werkgroep gevormd worden van enkele inwoners, die ons in het kader van de dorpsvisie en overleg met de gemeente zal adviseren over verbeteringen binnen de dorpen.
Tot zover de hoofdpunten van onze meivergadering.
Op 23 juni a.s. vervolgen wij ons steeds weer enthousiast beraad in de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum.
Wij hebben voor dan een bestuursdelegatie van de Ondernemersvereniging uitgenodigd.

Willem Spoelhof
Voorzitter dorpsbelang Tzummarum-Fi rdgum

VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELNG AUGUSTUS 2009.
Op 19 augustus j.l. kwamen wij als bestuur van dorpsbelang voor het eerst na de vakantieperiode bijeen.
Talloze onderwerpen vroegen onze aandacht en uiteraard ook het nemen van besluiten.
Overigens stonden wij ook stil bij zaken, die al in gang gezet zijn.
Het bewaken van de voortgang blijft belangrijk.

De navolgende onderwerpen (in willekeurige volgorde) passeerden onze bestuurstafel.
- De verkeerssituatie in en aan het begin van de dorpskom is een permanent agendapunt.
Klachten en suggesties blijven binnenkomen.
Zoals de toegestane rijsnelheid van max. 30 km. wordt niet altijd aangehouden.
De hoek Buorren/Kade/Kl easterwei is onoverzichtelijk en veroorzaakt risico's .
Bewoners van met name de dorpskom hebben last van trillingen in hun woning.
Er vindt (onaanvaardbaar) sluipverkeer via De Buffer plaats.
Overleg met de verantwoordelijke overheden verloopt uiterst moeizaam.
Wij blijven ons als bestuur inzetten voor een spoedige verbetering.
- Eerstdaags zullen er 27 straatnaambordjes vernieuwd worden.
De huidige bordjes zijn door weersinvloeden zo goed als onleesbaar geworden.
- Mede door de indringende en uitvoerige Netwerk-uitzending van23 juli j.l. moesten wij natuurlijk ook de verpauperde panden of verkrotting ter tafel hebben.
Wij constateren, dat er vooral door de aanpak vanuit het gemeentehuis hier en daar sprake is van een positieve ontwikkeling.
Wij blijven deze kwestie echter nauwlettend volgen.
- Wij hebben er bij de provincie op aangedrongen de beplanting in de rotonde van de Swaerderwei (weg naar Minnertsga) meer en beter onderhoud te geven.
- De werkgroep "Openbare Ruimte" is inmiddels van start gegaan.
Deze werkgroep, bestaande uit enthousiaste en deskundige vrijwilligers, is vanuit de dorpsvisie noodzakelijk om suggesties te doen over verbeteringen in en rond onze leefomgeving.
T.z.t. komen wij op de uitkomsten en aanbevelingen bij onze dorpsgenoten terug.
Vanzelfsprekend is het gemeentebestuur bij deze planontwikkeling betrokken.
- Eind augustus komt de werkgroep "Doarpen yn 't Grien" weer bijeen.
In een volgende dorpskrant volgt nadere informatie.
- Op 21 augustus neemt een delegatie van het bestuur deel aan de informatiebijeenkomst in de Harnehal rond de herstructurering van Tzummarum Oost (= omgeving Nij Bethanië).
Ongetwijfeld worden het tijdpad en de volgorde van de voorgenomen werkzaamheden dan bekendgemaakt.
Nadere informatie volgt t.z.t.
- Wij hebben eveneens ruimschoots aandacht besteed aan de uitkomsten van de dorpsschouw op 16 juni j.l.
In nauw overleg met de gemeente en Wonen Noordwest Friesland zullen de verbeterpunten aangepakt worden.
- Uiteraard hebben wij met een tevreden gevoel teruggeblikt op de symbolische overdracht van de bunker van Koehoal door Wetterskip Fryslân.
Dat gebeurde op 2 juli j.l.
In de komende tijd zullen de onderhoudsplannen nader uitgewerkt worden.
Tevens zullen fondsen en instanties aangeschreven worden om de broodnodige werkzaamheden financieel mogelijk te maken.
- In de loop der jaren is het archief van dorpsbelang tamelijk omvangrijk geworden.
Het is eigenlijk niet langer om het particulier te bewaren of op te slaan.
Daarom hebben wij het voornemen om ruimte te vragen in de Yeb Hettingaskoalle.

Tot zover de belangrijkste gesprekspunten van onze laatstgehouden vergadering.
Op 15 september a.s. komen wij weer bijeen.

Willem Spoelhof
Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

VERSLAG VAN DE DORPSSCHOUW, GEHOUDEN OP 16 JUNI.
in de vorige dorpskrant deden we een oproep aan de bewoners om melding te doen van kleine ergernissen, of om suggesties te geven die het aanzien van onze woonomgeving zouden kunnen verbeteren.
Fijn dat er zoveel mensen betrokken zijn bij de leefbaarheid in onze dorpen: er kwamen vele mailtjes binnen en één handgeschreven brief .
Samen zorgden dat voor wel tachtig opmerkingen.
Vanuit Firdgum zijn geen reacties gekomen.
De inzenders is beloofd dat een verslag van de schouw, en waar mogelijk antwoord op de ingebrachte punten, in de dorpskrant zou worden gezet.
Zodoende volgt hier een lang verhaal.

Er was heel wat te aan"schouwen" voor de commissie die 's middags om 13.00 uur op pad ging: een groep die gevormd werd door twee afgevaardigden van Wonen Noordwest Friesland, een persoon van de gemeente Franekeradeel, een van De Skûle, de wijkagent en twee mensen van Dorpsbelang.
Aan de hand van de verzamelde opmerkingen begon de tocht met een rondgang door de buitengebieden, in twee auto's waarbij op de "kritieke" punten werd gestopt om de zaak van dichtbij kritisch te bekijken; er werden (bijv. bij de Westerbuorren, het JOP, de strieskuorre, bietenopslagplaats) heel wat fotootjes geschoten: van zwerfafval, van asbest, slecht wegdek, uitzichtbelemmerende zaken etc., maar ook werd besproken wat er zou moeten gebeuren om de onbevredigende toestanden te verbeteren, bijv. opritjes, t.g.v. kinderwagens en rollators.

Vervolgens werd een thee/koffie pauze ingelast om de groep in te lichten over de klachten en wensen die centraler in het dorp aandacht zouden vragen.
De route werd aan de hand hiervan verder uitgezet.
Nog tijdens de koffie werd het hondenpoepprobleem besproken: met name langs het pad bij het oude station en langs het water bij de Spoarstrjitte , zo luidden de meldingen.
Dhr. Vellinga van de gemeente vertelde dat de gemeenteraad hondenpoep voor 2009 op de agenda heeft staan.
Het is aan de raad of de gemeente Franekeradeel ook actief iets aan het probleem gaat doen.

Al gauw hierna liep de groep rond in de wijk achter Nij Bethanië: C. Benninghastraat en aanverwante straten.
Uit deze buurt kwamen veel klachten over het groenonderhoud van de gemeente, maar minstens evenveel over dat van buurtgenoten.
Inderdaad moesten we enkele door groen overwoekerde tuinen, ook achtertuinen, soms vol rommel, constateren: jammer, vooral voor de mensen die wel hun best doen de woonomgeving er verzorgd uit te laten zien.
Opmerkelijk vonden we het dat enkele mensen ons als het ware leken op te wachten, om hun klachten toe te kunnen lichten; we kregen het idee dat het fenomeen dorpsschouw werd gewaardeerd, en dat men hoopte dat er iets ging gebeuren.

Uiteraard is er gekeken naar de verpauperde panden, de zgn. "rotte kiezen" in ons dorp.
Dat zijn er nogal wat.
Gelukkig konden we constateren dat er bij het kleine huis aan de Lytse Buorren tegenwoordig wat beweging ten goede is, en weten we dat de gemeente inmiddels in gesprek is met de eigenaar van het oude "armenhuis".
Ook aan de ontsierende panden aan de Buorren wordt aandacht besteed, of zelfs gewerkt.
Door de vele regelgeving is het soms erg moeilijk beweging in dit soort zaken te krijgen, maar er gebeurt momenteel wel iets.
Dorpsbelang houdt hier steeds een vinger aan de pols (een vinger in de pap is juridisch gezien al bijna niet mogelijk).

De middag was al een eind gevorderd toen we met onze "ergernissen" in handen de E.Sijbesmastrjitte inliepen; ook vanuit deze straat was er nogal wat inbreng.
Over parkeergelegenheid, zwaar verkeer, auto's in de "voortuin", veiligheid van de kinderen, etc.
Lnderdaad constateerden we dat er gelukkig mooi aan één kant van de straat werd geparkeerd.
Maar ook dat de ruimte ernaast dan smal wordt.
Volgens de politieagent zou er toch niet gekozen moeten worden voor eenrichtingverkeer, omdat men dan de rijsnelheid weer verhoogt.
Er is gekeken naar de uitgang van de (mooie) speeltuin, hoe die nog iets veiliger te maken.
Ook zagen we auto's in "tuintjes" staan.
De gemeente heeft hiervoor toestemming verleend vanwege het parkeerprobleem in de straat.
Naar wij meenden, wordt de onaantrekkelijke aanblik bij enkele van deze huizen eerder veroorzaakt door de onverzorgde "achtergrond" dan door de auto zelf.
Ons viel op dat enkele van deze woningen er behoorlijk verveloos en onverzorgd aanzagen, soms met hoog groeiend onkruid naast de voordeur.
Het geheel zorgt dan voor een verwaarloosd uiterlijk; dat komt het aanzien van de straat niet ten goede.
We hopen dat de bewoners niet wachten tot ze bezoek krijgen van iemand (bijv. WNWF) die hun er op wijst dat de buurt er door hun toedoen minder fraai uitziet, maar dat ze binnenkort uit eigen beweging een verandering ten goede zullen laten zien!

Tenslotte heeft een deel van de groep nog even gekeken naar en gepraat over de mogelijkheden van een speeltuin in de buurt achter Nij Bethanië.
Volgens de contactpersoon van De Skûle zou in deze inmiddels weer vrij kinderrijke buurt een mogelijkheid voor moeten zijn.
Wellicht zou de buurt, buurtvereniging van de W. Koningstrjitte e.o. in overleg met De Skûle een plaats hiervoor kunnen zoeken.
Voor deze buurt hopen we op resultaat, want het moet niet zo zijn dat een kind uit deze buurt de Buorren moet oversteken naar De Buffer of naar de E.Sijbesmastrjitte, om te kunnen spelen.

Samenvattend en concluderend:
Er is veel geklaagd over het gemeentelijk groenonderhoud: kantjes zouden slecht worden gemaaid, onkruid niet verwijderd etc. etc.
De schouwcommissie heeft dat slechts enkele malen kunnen constateren.
Dit kwam omdat vanuit meerdere kanten is vernomen dat de gemeente op de dag voorafgaand aan de dorpsschouw opvallend aanwezig was: overal werd geschoffeld, gezaagd, gemaaid.
Een van onze dorpsbewoners meldde zelfs: het lijkt wel of de kinderen tijdens de afwezigheid van hun ouders een feestje hebben gegeven, en het huis moeten opruimen, omdat morgen de ouders thuis komen!
Het is jammer dat sommige mensen niet schijnen te beseffen dat een verwaarloosde tuin een negatief effect heeft op de rest van de woonomgeving, en dat ze hun buurt daarmee teleurstellen.
Wat zou het fijn zijn wanneer iedereen zijn best deed de buurt er wat netjes en verzorgd uit te laten zien: wat zou het ergernissen besparen!
Wie ervoor kiest tussen andere mensen te gaan wonen, zal zich wat moeten aanpassen, zich sociaal moeten opstellen, zo meent de schouwcommissie.
Bijv. een boot, die al geruime tijd op bierkratjes in een straat staat, ervaren buurtgenoten niet als een sierend object.
Tijdelijk wordt zoiets geaccepteerd, maar op de duur moet een eigenaar zo'n object toch echt in het water "parkeren".

De mensen van WNWF en de Skûle en de wijkagent zijn met heel wat aantekeningen en "huiswerk" naar hun eigen stek en werk teruggekeerd.
Een aantal wensen zal kunnen worden ingewilligd.
Ik hoop dat u binnenkort verbeteringen zult mogen signaleren.

Maar: er zullen ook zaken zijn die op ons eigen bordje blijven liggen; sommige verantwoordelijkheden liggen bij ons zelf.

Daarom: kijk eens kritisch naar uw eigen huis en tuin; zelf zie je namelijk soms niet meer hoeveel rommeltjes je hebt verzameld, of hoe je tuin is overwoekerd.
Breng orde aan als er rommel ligt, en verwijder het hoogste onkruid. (en liefst meer!)
Kijk/vraag of je buren misschien last hebben van je schutting, overhangende takken.
Zo ja, doe er iets aan.
De waardering zal groeien.
Kijk of er kozijnen of deuren zijn die misschien een likje verf zouden kunnen gebruiken, en besteed daar es een vrije middag aan.
Kijk ook eens of de rommel in je huis door een voorbijganger is te zien.
Zo ja, ruim wat op of zet er een mooi scherm voor; een leuk passend gordijn kan ook zorgen voor betere resultaten.
Als dat gebeurd is, ben niet alleen jij, maar is je hele buurt blij!
Per slot van rekening maken we allemaal deel uit van een leefgemeenschap.
Wat zou het mooi zijn als we met z'n allen trots zouden kunnen zijn op heel Tzummarum!
Namens Dorpsbelang en de schouwers, J. Ettema

VERPAUPERDE PANDEN IN ONZE DORPEN.

Op 1 april 2007 is de Woningwet gewijzigd, bedoeld om de naleving, handhaving en handhaafbaarheid van de bouwregelgeving te verbeteren.
In deze wet is tevens opgenomen dat het collega van B en W zorg draagt voor de handhaving van de Woningwet, wat neer komt op de plicht om op te treden tegen overtredingen tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven om af te zien van handhaving.

Het college kan er voor zorgen dat een woningeigenaar zijn pand weer in overeenstemming met de voorschriften brengt door het toepassen van bestuursdwang en wanneer een eigenaar niet bereid is om medewerking te verlenen kan het college zelf tot uitvoering van de werkzaamheden overgaan en worden de kosten verhaald op de eigenaar.
Ook is het mogelijk om een last onder dwangsom op te leggen tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.
Tot nu toe neemt de gemeente Franekeradeel, net als de meeste kleinere gemeenten, als uitgangspunt om pas handhavend op te treden zodra een acuut gevaar voor de gezondheid of veiligheid is.
Tevens is er geen sprake van structurele verwaarlozing van bepaalde gebieden binnen de gemeente en is dus gekozen voor een passieve handhavingstrategie.
Dat wil zeggen dat het college in beginsel uitsluitend handhavend optreedt indien sprake is van klachten uit de omgeving.

De nieuwe Woningwet biedt echter wel de mogelijkheid om al in een eerder stadium op te treden.
De VROM-inspectie, de woningcorporaties en de gemeente Franekeradeel hebben in 2007 vervallen panden gesignaleerd en opgenomen in een inventarisatie.
Uit deze inventarisatie is echter gebleken dat binnen de gemeente Franekeradeel op dit moment ongeveer twintig panden, waarvan acht panden in Tzummarum, zijn die zich in ernstig verwaarloosde toestand bevinden.

In de eerste helft van januari 2009 is de gemeente begonnen met een dossiervoorbereiding per vervallen pand en het achterhalen van de gegevens van de eigenaren.
Eind januari zijn de eigenaren van de desbetreffende panden aangeschreven gevolgd door telefonische contacten en eventuele afspraken.
Er is dus sprake van een meer actieve en programmatische aanpak.
16 juni jl. heeft de dorpsschouw plaats gevonden en heeft het Dorpsbelang een schrijven ontvangen van de stand van zaken ten aanzien van de aanpak van de vervallen panden in Tzummarum.
Tevens zijn stukken bijgevoegd die aangeven welke acties zijn ondernomen, welke resultaten zijn geboekt en de ambtelijke adviezen met betrekking tot verdere voortgang.

Mocht u verdere interesse hebben of details van een bepaald pand willen weten, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Dorpsbelang; Willem Spoelhof.

VAN DE BEATUURSTAFEL DORPSBELANG SEPTEMBER 2009.

Onze vergadering van 15 september j.l. stond in het teken van de volgende zaken.
- De verenigingen in ons dorp ontvangen zeer binnenkort benaderd worden door ons bestuurslid Sharon Heijmans met een vragen inzake de wensen omtrent hun accommodaties.
Als bestuur hebben wij de indruk, dat onze dorpsgemeenschap teveel gebouwen, lokaliteiten en ruimtes in stand moet houden.
Meer gezamenlijk gebruik zou de kosten kunnen verminderen.
De besturen zullen in dit verband telefonisch benaderd worden en wij gaan uit van ieders medewerking, hoewel wij de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de diverse verenigingen respecteren.
Uiteraard zullen wij u van de uitslag en verdere gang van zaken op de hoogte houden.
- Op 26 mei j.l. heeft er een breed overleg plaatsgehad op het gemeentehuis.
Het centrale thema luidde: "Evaluatie en stand van zaken jongerenoverlast Tzummarum".
Het verslag van deze bijeenkomst kwam pas in deze bestuursvergadering aan de orde, omdat de adressering van de notulen niet klopte.
De algehele conclusie was, dat er in velerlei opzicht vooruitgang geboekt was in de onderlinge verhoudingen.
- Echter, in deze vergadering moest vervolgens ook gemeld worden, dat de jongerenkeet "De Zeage" afgebrand was.
- Mede op aanwijzing van een aantal bewoners is er onlangs een brief aan het gemeentebestuur gezonden met het verzoek het schelpenpad rond de trimbaan e.o. een onderhoudsbeurt te geven.
Met name de ouderen (soms met rollator) ondervinden hinder op dit fraai gelegen wandelpad.
- Aansluitend hebben wij aandacht besteed aan een ingekomen brief van de heer P.Appelhof (Zorgcentrum Nij Bethanië), die elders in dit krantje geplaatst is.
De heer Appelhof beklaagt zich o.i. terecht over de overlast, die hondenpoep nu eenmaal veroorzaakt.
- Wij hebben ook nu weer kennis kunnen nemen van de onderzoeken, het overleg en de voortgang van de werkgroep "Openbare Ruimte", die in het kader van de uitwerking van de dorpsvisie druk en zeker met een grote mate van bezieling bezig is.
De werkzaamheden van deze groep jonge mensen zullen nog vaak ter tafel komen.
Er wordt aandacht besteed aan een breed scala van aspecten, die alles te maken hebben met de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving.
Verleden, heden en toekomst krijgen een zorgvuldige aandacht.
- Wij hebben ook kennisgenomen van de klok in de toren, die onlangs verwijderd is voor de zeer noodzakelijke reparatie elders.
Hopelijk kunnen wij over niet al te lange tijd de bekende klanken weer horen, die voor velen van ons van betekenis zijn voor het dagelijkse ritme.

Tot zover de belangrijkste gesprekspunten van onze laatstgehouden vergadering.
Op 14 oktober a.s. komen wij weer bijeen.

Willem Spoelhof
Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

VAN DE BESTUURSTAFEL DORPSBELANG OKTOBER 2009.
Op 14 oktober j.l. kwamen wij voor onze maandelijkse bestuursvergadering in de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum bijeen.
Alle negen bestuursleden waren zoals gewoonlijk weer aanwezig.
Velerlei onderwerpen vroegen onze aandacht.
Natuurlijk was er wederom sprake van een bijzondere variatie:

- Wij stelden met algehele instemming vast, dat er in de Lytse Buorren een begin gemaakt is met het opknappen en renoveren van vervallen panden.
In overleg met een aannemer zijn wij thans bezig het voormalige armenhuis op een of andere wijze een nieuwe bestemming te geven, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de aanstaande herstructurering van Tzummarum-Oost.
De medewerking van het gemeentebestuur in dit opzicht is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk.
- Wij hebben de voortgang van de projecten "Doarpen yn it grien" en de "Planontwikkeling Openbare Ruimte" vrij uitvoerig aan de orde gehad.
Beide werkgroepen zijn op een enthousiaste en zeker deskundige manier bezig.
Wordt vervolgd!
- Opnieuw hebben wij aandacht besteed aan de initiatieven en schriftelijke acties van de heer P. Appelhof (Nij Bethanië).
Als dorpsbelang ondersteunen wij zijn oproep om de hondenpoep op te ruimen.
Dat geldt eveneens voor zijn pleidooi voor een verlaging van de verkeerssnelheid in de gehele bebouwde kom tot 30 km.
- Ons bestuurslid Sharon Heijmans is inmiddels begonnen met het (telefonisch) ondervragen van de verenigingen met betrekking tot hun accomodaties.
In de vorige dorpskrant hebben wij u over de achtergronden daarvan reeds bericht.
Over niet al te lange tijd hopen wij u de uitslag bekend te maken.
- Bij de ingekomen stukken hebben wij kennis kunnen nemen van het projectplan van de Stichting Bunker Koehoal.
In de beschrijving worden de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden vermeld.
Ook presenteert het stichtingsbestuur de daarbij behorende begroting.
- Op donderdag 18 maart 2010 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van dorpsbelang gehouden.
In voorlopige zin hebben wij ons alvast bezig gehouden met de agenda.
De nadruk komt te liggen op de presentatie van een aantal werkgroepen.
Ook zal de website in brede zin weer aan de orde komen.
- Het bestuur van dorpsbelang en Wetterskip Fryslân maken zich zorgen omtrent de onderhoudssituatie van de Minnertsgaster Vaart.
Met name het gedeelte vanaf de brug in de Skoalstrjitte tot aan het Vossebosk is onbereikbaar voor de apparatuur van onderhoudswerkzaamheden.
Wij hebben reeds overleg gehad met het Wetterskip.
Eerstdaags zullen wij contact opnemen met de gemeente om deze onaanvaardbare situatie tot een oplossing proberen te brengen.
- Vanaf 21.30 uur hebben wij overleg gevoerd met het college van B&W.
Burgemeester Haveman en wethouder Twerda waren daartoe naar Firdgum afgereisd.
Het enige en centrale gespreksthema was "de jeugd".
Naar de mening van het college dient dorpsbelang meer aandacht te besteden aan het jeugdbeleid.
De meest directe aanleidingen zijn de gebeurtenissen rond De Zeage en bij Park Barradeel.
Het college meent, dat wij vooral moeten bekijken wat het dorp voor de jeugd kan betekenen.
Daarbij wijst het college op het bestaan van het dorpsvisiefonds, de subsidiepot voor dergelijke zaken.
Er wordt geld beschikbaar gesteld, terwijl er geen plannen voor gemaakt worden.
Namens het bestuur van dorpsbelang zullen Renske Haakma en Leo Vogels dit project voor hun rekening nemen in nauwe samenwerking met de gemeentelijke afdelingen, die met het jeugdbeleid belast zijn.
Ook is het noodzakelijk en wenselijk, dat dorpsbewoners, die zich betrokken voelen bij de jeugd beschikbaar zijn.
Natuurlijk kan men zich alvast in verbinding stellen met één van de reeds genoemde bestuursleden.
De jeugd is toch van ons allemaal? Wordt vervolgd.

Tot zover de belangrijkste gesprekspunten van onze oktober- vergadering. Op g november a.s. komen wij weer bijeen.

Willem Spoelhof Voorzitter Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum
PROJECT WYK- EN DOARPSGRIEN.
Op 20 september 2008 heeft het bestuur van Dorpsbelang Tzummarum- Firdgum zich bij het College van Burgemeester en Wethouders van Franekeradeel aangemeld voor het project Wyk - en Doarpsgrien Noardwest Fryslân.
Zeer verheugd waren wij met de toekenning door B &W aan onze dorpen Tzummarum en Firdgum.
Het project is opgestart met het benoemen van een Groencommissie.
Deze commissie bestaande uit 5 leden en een coördinator vanuit het bestuur.
Samen met twee mensen van Landschapbeheer Friesland en de gemeente Franekeradeel is een conceptplan ontwikkeld dat op 10 juni jl. in het Wapen van Barradeel is gepresenteerd aan de inwoners van onze dorpen.
Tijdens deze bijeenkomst is het concept door gesproken en zijn er van uit de aanwezigen ook nog andere ideeën aangedragen.
Hierna is de uitwerking van het project in gang gezet.
Door Landschapbeheer Friesland is overleg geweest met andere partijen, zoals de Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer ( S.B.B.), Wonen Noordwest Friesland en de gemeente Franekeradeel.
Met deze partijen is overeenstemming bereikt over de aanplant van bomen en struiken op een groot aantal locaties in onze dorpen.
Op 15 september jl. is het plantplan definitief vastgesteld door het bestuur van Dorpsbelang.

Op vrijdag 13 november a.s. zal wethouder Twerda namens het gemeentebestuur de eerste boom gaan planten.
Dit zal omstreeks 9.30 uur plaatsvinden aan de Buorren voor de Harnehal.
De groepen 7 en 8 van de beide basisscholen in Tzummarum zullen op deze dag bij het project worden betrokken.
Om 8.30 uur zullen Teatske van Dalen en Pieter Sijens van Landschapbeheer Friesland op de beide scholen een les gaan verzorgen in boom- en struik herkenning.
Hierna gaan genoemde groepen schoolkinderen meedoen aan het boomplanten op de verschillende plantlocaties in de dorpen.
De vrijwilligers die zich hiervoor indertijd hebben aangemeld zullen hierbij eveneens worden ingeschakeld.
Op zaterdag 14 november a.s. kunnen de particulieren die iets hebben besteld dit tussen 10.00 en 11.00 uur afhalen bij de Haven aan de Skoalstryitte te Tzummarum.
Tijdens de bijeenkomst op 10 juni jl. is ook kritisch gesproken over de aanplant op de rotonde, bij de dorpsentree komende vanaf Minnertsga.
In overleg met de provincie is afgesproken dat deze rotonde, in het kader van dit project, opnieuw zal worden ingeplant.
Het onderhoud aan de beplanting zal voortaan door de gemeente worden uitgevoerd.
Ook zijn er ideeën uitgesproken over het aantrekkelijker maken voor onze inwoners van de bosjes bij het Vossebosk en aan de Bargereed komende vanaf de Sytzamaleane.
De eigenaar van deze bosjes Staatsbosbeheer wil onder voorwaarden wel mee werken aan het verzoek.
De belangrijkste voorwaarde is dat het dorp bereid moet zijn mee doen in de onderhoudswerkzaamheden van bv. aan te leggen wandelpaden/ vijvers.
Landschapbeheer Friesland kan via dit project een plan gaan maken en dit te gaan bespreken met S.B.B.
Indien u van mening bent dat dit idee verder moet worden uitgewerkt dan verzoeken wij u het formulier in het midden van dit boekje verder te gaan invullen.

Het project verschaft eveneens de mogelijkheid om een aantal informatiebordjes met tekst te gaan plaatsen bij bv. historische objecten in onze dorpen.
Tijdens de informatieavond zijn al een aantal mogelijke objecten genoemd.
Wij hebben hieromtrent contact gezocht met onze oud-inwoner en dorpshistoricus drs. Jacob Lautenbach te IJlst.
Deze heeft toegezegd hieraan mee te willen werken, maar wij roepen ook de inwoners van onze dorpen op om met voorstellen te komen.
Deze kunnen tot 1 december a.s. worden ingeleverd bij de commissie Dorpsgroen op het adres; Buorren nr. 16 te 8851 EN Tzummarum.

Het aantrekkelijker maken van de dorpen bevorderd in onze optiek de leefbaarheid en hiermee ook het woongenot van de inwoners.
Wij trachten hieraan met de uitvoering van het vorenstaande, zijnde één van de wensen uit de Dorpsvisie, een bijdrage te leveren.

De commissie Dorpsgroen Tzummarum- Firdgum

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG NOVEMBER 2009.

Onze novembervergadering stond alleen in het teken van reeds in gang gezette zaken.
Het bewaken en bevorderen van de voortgang van die lopende zaken kunnen soms belangrijker zijn dan nieuwe onderwerpen.
Daarom deze keer geen puntsgewijze opsomming van de behandelde onderwerpen.
in de eerstvolgende editie van de dorpskrant zijn er ongetwijfeld weer vermeldenswaardige agendapunten.
Onze volgende vergadering vindt plaats op woensdag 16 december a.s.

Willem Spoelhof
Voorzitter Dorpsbelang Tzum marum-Fi rdgum.