VANDE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG DECEMBER 2007.

ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD
In de vorige dorpskrant heeft Dorpsbelang u gevraagd mee te doen aan de energiebesparingwedstrijd van wonen Noordwest Friesland en de Friese Milieu Federatie.
Er hebben zich te weinig deelnemers gemeld om namens Tzummarum en Firdgum mee te doen.

LEDENVERGADERING
Op woensdag 19 maart 2008 is de ledenvergadering van Dorpsbelang.
De ledenvergadering zal gehouden worden in de grote zaal van Het wapen van Barradeel.
De aanvang is 20.00 uur.
In de volgende dorpskrant publiceren wij de agenda en het verslag van de vergadering van vorig jaar.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Tijdens de ledenvergadering zal de dorpsvisie gepresenteerd worden aan de leden.

KERSTBOOMVERSNIPPERACTIE
Ook dit jaar doen Tzummarum en Firdgum weer mee aan de kerstboomversnipperactie van de gemeente Franekeradeel.
Op donderdag 3 januari 2008 wordt de traditionele kerstboomversnipperactie georganiseerd.
De kerstbomen kunnen gebracht worden van 13.00 uur tot ongeveer 13.30 uur op de hoek van de Skoalstrjitte-Stasjonswei.
De bomen kunnen alléén ingeleverd worden zonder plastic zak of pot.
Elke ingeleverde kerstboom is 50 eurocent waard!

De bestuursleden van vereniging Dorpsbelang Tzummarum -Firdgum
wensen u een goed, gezond en gelukkig 2009!

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG JANUARI 2008.

LEDENVERGADERING
Op woensdag 19 maart 2008 is de ledenvergadering van Dorpsbelang.
De ledenvergadering zal gehouden worden in de grote zaal van Het Wapen van Barradeel.
De aanvang is 20.00 uur.
Elders in deze dorpskrant vindt u de agenda voor deze avond.

DORPSVISIE BIJNA KLAAR!
Het bestuur van Dorpsbelang en de werkgroep Dorpsvisie zijn druk bezig geweest met het formuleren van een dorpsvisie voor Tzummarum en Firdgum.
De bedoeling is het concept ervan op de ledenvergadering op 19 maart 2008 met de inwoners te bespreken en vast te stellen.

SAMENVATTIG VOOR IEDEREEN.
Voorafgaande aan de ledenvergadering worden in de loop van week 7 de samenvatting van de dorpsvisie en het bij de dorpsvisie horende activiteitenplan huis- aan- huis in Tzummarum en Firdgum verspreid.
De volledige concepttekst verschijnt in dezelfde week op de website www.tzummarum-firdgum.nl.
Daarnaast kunnen belangstellenden vóór 1 februari een exemplaar van de volledige tekst bestellen bij het secretariaat van Dorpsbelang.

SCHRIFTELIJK REAGEREN
Reacties op of vragen over de concept- dorpsvisie moeten uiterlijk op 10 maart schriftelijk worden ingeleverd bij het secretariaat van Dorpsbelang.
Op de ledenvergadering zal het bestuur van Dorpsbelang dan reageren op deze opmerkingen of vragen.

Het bestuur van Dorpsbelang rekent op een grote opkomst op de ledenvergadering van 19 maart!

SECRETARIAAT DORPSBELANG :
Margot van Slooten, De Buffer 13, 8851 GR Tzummarum, telefoon 0518-481983, e-mail margofvanslooten@hetnet.nl.

GELDAUTOMAAT
In de dorpskrant van oktober 2007 heeft u kunnen lezen dat het verzoek aan de Friesland Bank voor een geldautomaat in ons dorp niet is gehonoreerd.
Het bestuur heeft daarom tevens geïnformeerd bij de Rabobank.
Helaas wil ook de Rabobank niet meewerken aan het installeren van een geldautomaat in Tzummarum.
De bank is van mening dat het netwerk van geldautomaten van de Rabobank al zeer dicht is in onze regio (Minnertsga en Sexbierum).
Bovendien is de exploitatie van een geldautomaat onrendabel voor de bank.
In de toekomst zullen de bewoners en bezoekers van Tzummarum en Firdgum noodgedwongen aangewezen blijven op de service die onze ondernemers bieden, nl. door middel van het pinnen van een extra bedrag.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG APRIL 2008

LEDENVERGADERING EN DORPSVSIE.
Op woensdag 19 maart 2008 is de ledenvergadering van Dorpsbelang gehouden.
Het verslag van deze vergadering vindt u elders in deze dorpskrant.
In de ledenvergadering werd de concept dorpsvisie die huis -aan -huis verspreid is, goedgekeurd door de leden.
De werkgroep dorpsvisie verwerkt de gemaakte opmerkingen in de samenvatting en in de volledige tekst, waarna de dorpsvisie zijn uiteindelijke vorm zal krijgen.
De dorpsvisie wordt officieel overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders tijdens het tweejaarlijkse werkbezoek van het college aan Tzummarum op 24 juni 2008.

BUNKER SEDYK
Enige tijd geleden is in de Leeuwarder Courant een artikel verschenen over het voornemen van Wetterskip Fryslân tot sloop van de bunker uit de Tweede Wereldoorlog in de Sédyk, rechts van de Skilleane tegenover de Grieneleane.
Het Wetterskip wil de bunker slopen, omdat deze niet veilig meer is.
Deze bunker is eigendom van het Wetterskip en diende de laatste jaren voor opslag.
De bunker is geen monumentaal waardevol gebouw, maar is wel het laatste stukje van de Stelling aan de Sédyk onder Tzummarum uit de oorlogsjaren 1940-1945. Het bestuur van Dorpsbelang is van mening dat het bezwaar moet maken tegen de sloop van deze laatste herinnering uit de oorlogsjaren, zodat de bunker wellicht toch behouden kan blijven voor onze dorpen.
De bunker zou heel goed kunnen dienen t.b.v. het (fiets)toerisme, bijvoorbeeld met infopaneel, als schuilhut of bezienswaardigheid, mogelijk in combinatie met het beeld van de Fiskerman.
Wanneer u ook vindt dat de bunker behouden moet worden, kunt u binnen zes weken na publicatie van de afgifte van de sloopvergunning bezwaar maken tegen de sloopvergunning bij de gemeente Franekeradeel.
De sloopaanvraag is gepubliceerd op 26 maart 2008.
Bij verlening van de sloopvergunning zal deze eveneens worden gepubliceerd in de Franeker Courant.
Reconstructie Buorren
De provincie Fryslân heeft eind 2007 de veranderde situatie op de kruising Kade-Buorren vier keer bekeken.
Zij heeft tevens een zgn. conflictobservatie uitgevoerd.
Dit was drie keer tijdens de spitsuren en een keer op een wat rustiger moment.
Er zijn toen meerdere keren grote vrachtwagens de bocht om gereden, soms kwamen er tegelijk grote voertuigen vanuit alle richtingen.
De provincie heeft geconstateerd dat zelfs de grootste vrachtwagens (truck met oplegger met starre achteras) de bocht konden ronden.
Het gaat inderdaad gepaard met wat oponthoud voor ander verkeer.
Dat is toelaatbaar en wordt, zoals eerder aangegeven, onderling goed opgelost.
De provincie zegt tot nu toe geen klachten meer te ontvangen over de maatregel.
Wel is nog een enkele keer een paal omgereden.
De provincie zal dit voorjaar (mei/juni) nog een aantal tellingen en snelheidsmetingen houden.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM- FIRDGUM OP WOENSDAG 19 MAART, OM 2O.OO UUR IN "HETWAPEN VAN BARRADEEL''

Aanwezig: Bestuur: W. Spoelhof (voorzitter), J. Struiksma, L.S. Heeringa, F. Talsma, A. van der Zee, N. Bonnema, B. Bootsman en M. van Slooten-Preng.
Leden en gasten:31 personen.
Afwezig: D. van Krimpen
Verslag: M. van Slooten-Preng

1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw M. Haitsma, erelid van de vereniging en de raadsleden J. Osinga (VVD), L. Terpstra (Gemeentebelang), A. Terpstra (CDA), J. Dijkstra (FNP) en B. van Dijk (PvdA), die naast dorpsbewoner en lid, ook als raadslid vertegenwoordigd is.
Bericht van verhindering is binnengekomen van Diny van Krimpen, Jan van der Werf, Hessel Bleeker en Jan Zijlstra.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 8 MAART 2006.
De heer Hibma vraagt waarom de agenda op de website tzummarum-firdgum.nl sinds lange tijd niet gevuld is.
Hoewel de communicatie met de beheerder van de website nog altijd moeilijk verloopt, blijkt het niet-vullen van de agenda op een misverstand te berusten.
Het bestuur zal ervoor zorgen dat de agenda zo snel mogelijk weer actueel is.
F. Talsma licht toe dat het bestuur al geruime tijd op zoek is naar een redactielid voor het actueel houden van de website.
In de dorpskrant van oktober 2007 is een oproep gedaan.
Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij het bestuur.

De notulen worden goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS
De heer Spoelhof geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld, waarna hij de gelegenheid geeft tot het stellen van vragen.
De heer Hibma vraagt of de aanpassingen aan de Buorren nog steeds in de gewenningsfase verkeren.
De voorzitter licht toe dat dit inderdaad het geval is.
De provincie zal de situatie komend voorjaar weer bekijken.
Zodra meer bekend is, zal het bestuur dit kenbaar maken in de dorpskrant.
De heer Monsma zou het toejuichen dat het bestuur zich verzet tegen de berichtgeving over Tzummarum in de pers.
in de problematiek van verpaupering en ontvolking van het gebied boven de lijn Franeker-Stiens, is steeds de naam van Tzummarum genoemd.
De voorzitter legt uit dat ook het bestuur van Dorpsbelang niet zo gelukkig was met deze berichtgeving.
Inmiddels hebben wethouder Miedema en de heer Hagenaars (directeur Wonen Noordwest Friesland) in de bestuursvergadering van maart een toelichting gegeven over hun intenties.
Dit was een constructief gesprek.
Zowel het bestuur als beide heren, hopen op een positieve uitwerking.
Mevrouw Zijlstra vraagt of de bibliotheekvoorziening weer terugkeert in het dorp.
De voorzitter licht toe dat de bibliotheekorganisatie onderzocht heeft of het haalbaar is dat er in de dorpen selfservicepunten ingericht worden.
De belanghebbenden konden zich vinden in deze plannen.
De plannen liggen ter goedkeuring bij het gemeentebestuur.

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De heer Van der Zee licht het financiële overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
De vergaderkosten zijn dit jaar hoger dan andere jaren.
Deze kosten zijn veroorzaakt door de extra vergaderkosten die gemaakt zijn voor de dorpsvisie (inloopavonden, werkgroep dorpsvisie).
Hij merkt op dat een aantal subsidieverstrekkers (Plattelânsprojekten, VSB-fonds, gemeente) inmiddels een voorschot heeft overgemaakt t.b.v. een Jongeren Ontmoetings Plek.
Deze bijdragen staan 'geparkeerd' op de rekening, maar zullen in de loop van het jaar gebruikt besteed worden aan het realiseren van de JOP.
* De heer Hibma vraagt naar het verschil tussen het eigen vermogen en de reserve bijzondere voorziening.
De penningmeester legt uit dat dit is ontstaan bij verkoop van De Haven.
De heer Hibma stelt voor deze bedragen volgend jaar samen te voegen.
Het bestuur zal dit voorstel bespreken.
* Mevrouw Twerda vraagt of er dit jaar verbetering valt te bespeuren met betrekking tot de contributiebetaling.
De penningmeester licht toe het elk jaar, zoals bij vele verenigingen, veel inspanning verricht moet worden om de contributies te innen.

VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
Mevrouw H. Vellinga deelt mee, dat de kascommissie het financiële overzicht kan goedkeuren; er is sprake van een solide vereniging.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Spoelhof bedankt de kascommissie voor haar werk.
Mevrouw Vellinga verlaat de kascommissie.
De voorzitter bedankt mevrouw Vellinga voor haar inzet.
De volgende keer be staat de kascommissie uit de heer Joh. Haakma en M. Anema; als reservelid wordt mevrouw C. Twerda benoemd.

ACTIVITEITENPLAN
Evaluatie activiteiten plan 2007.
In 2007 heeft het bestuur zich naast de lopende bestuurszaken, volledig gericht op de actualisering van de dorpsvisie.
Het bestuur heeft dit gedaan in nauwe samenwerking met de opgerichte werkgroep actualisering dorpsvisie.
Het resultaat van deze samenwerking is de concept dorpsvisie die na de pauze besproken zal worden.

ACTIVITEITENPLAN 2008 :
1. Ontwikkelen Jongeren Ontmoetingspunt (JOP).
Met de ontwikkeling van een JOP is een aanvang gemaakt in 2007.
Park Barradeel heeft een deel van het terrein van de voormalige trimbaan ter beschikking gesteld, waarna de bouwvergunning is aangevraagd bij de gemeente.
Een aantal omwonenden had kritische vragen, maar uiteindelijk hebben zij hun toestemming gegeven.
Streekcentrum De Skûle en jongerenwerker Corien van Stam zijn nauw betrokken bij de realisatie van de JOP.
Tijdens het traject van de aanvraag van subsidies en procedures zijn de nodige hobbels genomen.
Enige tijd geleden is stagnatie ontstaan in het project.
De heer Van Booma was geneigd door de vele vernielingen op zijn terrein, zijn medewerking aan de totstandkoming van de JOP in te trekken.
Inmiddels zijn de onderhandelingen vlot getrokken en is er groen licht gegeven.
Het streven is om de JOP voor de zomer in gebruik te nemen.
De heer Dijkstra vraagt in hoeverre de jeugd zelf betrokken is geweest bij het realiseren van de JOP.
De voorzitter legt uit dat jongerenwerker Corien van Stam en jeugdbelang diverse keren gesproken hebben met de jeugd.
De heer Bonnema vult aan dat de jeugd een flessenactie georganiseerd heeft en betrokken geweest is bij het opstellen van een protocol en de gesprekken met de omwonenden.
Daarbij is nadruk gelegd op hun verantwoordelijkheden.
De heer Miedema oppert het idee om de jeugd ook te betrekken bij de daadwerkelijke realisatie van de JOP.
2. Afronden dorpsvisie en uitvoeren van acties uit het activiteitenplan.
De activiteiten met betrekking tot het samenstellen en actualiseren van de dorpsvisie verkeren in de eindfase.
Na goedkeuring van de dorpsvisie zal de werkgroep ervoor zorgen dat de dorpsvisie zijn uiteindelijke vorm krijgt.
Dorpsbelang overhandigt het document op 24juni 2008 aan het college van burgemeester en wethouders, tijdens het tweejaarlijkse bezoek van het college aan onze dorpen.
Daarna begint pas het 'echte' werk: de uitvoering van het activiteitenplan.
Het activiteitenplan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast of aangevuld.
De dorpsvisie is immers een dynamisch document dat meegroeit met de ontwikkelingen in eigen dorp en de wereld daarbuiten.

7. BESTUURSVERKIEZING
De heren Spoelhof en Struiksma zijn bereid om zich herkiesbaar te stellen.
De heren Spoelhof en Struiksma worden bij acclamatie herbenoemd.
Mevrouw B. Bootsman is tussentijds aftredend.
Zij verlaat het bestuur vanwege emigratieplannen naar Polen.
De heer Spoelhof bedankt mevrouw Bootsman voor haar inzet voor het bestuur van Dorpsbelang.
in de vacature Bootsman draagt het bestuur mevrouw S. Heijmans voor.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Mevrouw Heijmans wordt bijacclamatie benoemd.

RONDVRAAG
De heer Hibma vraagt of Dorpsbelang verantwoordelijk is voor het verwijderen en herplaatsen van het reclamebord van de projectontwikkelaar van lt Vossebosk in verband met het oudejaarsvuur op deze plaats.
De voorzitter licht toe dat dit de verantwoordelijkheid is van de oudjaarscommissie.
De oudjaarscommissie heeft dit besproken met gemeente, politie en projectontwikkelaar.
Desondanks zal Dorpsbelang dit als aandachtspunt noteren.

DORPSVISIE
Het initiatief tot het formuleren van deze dorpsvisie is genomen door het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum- Firdgum. Het is een actualisering van de in 2001 verschenen beleidsvisie "Wonen, werken en leven in Tzummarum-Firdgum".
De dorpsvisie is niet de visie van het bestuur van Dorpsbelang, maar is de visie van de bewoners van onze dorpen.
De dorpsvisie is geen vrijblijvend document.
De ambities in de dorpsvisie moeten in de komende jaren gestalte krijgen.
Daarvoor is de inzet van de inwoners zelf nodig, maar ook met partijen en organisaties buiten Tzummarum en Firdgum.
Vooral van de gemeente Franekeradeel wordt een actieve inzet voor het behoud van de leefbaarheid van onze dorpen verwacht.

Voor het ontwikkelen van de dorpsvisie heeft Dorpsbelang een werkgroep samengesteld en externe deskundigen geconsulteerd.
Via wijkbijeenkomsten werden de ideeën van de inwoners over belangrijke thema's geïnventariseerd.
De thema's die aan de orde kwamen in de brainstormsessies per wijk, hebben als rode draad gediend voor de dorpsvisie.
Centraal in het hele traject stond het betrekken van de inwoners van de dorpen bij het ontwikkelen van de dorpsvisie.
De resultaten van de brainstormsessies per wijk zijn verwerkt door de werkgroep.

De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor hun inzet bij de totstandkoming van de dorpsvisie.
Een speciaal woord van dank gaat naar Martsje Haitsma.
Zij heeft een groot en belangrijk aandeel gehad in het coördineren van alle input uit de inloopavonden en het samenstellen van de definitieve tekst.
De samenvatting van de totale tekst en het activiteitenplan is huis- aan- huis verspreid in Tzummarum en Firdgum, waarna de bewoners van onze dorpen de mogelijkheid hebben gehad te reageren op de concept- dorpsvisie.
Deze opmerkingen worden met de aanwezigen besproken, waarna het document ter finale fiattering wordt voorgelegd aan de leden.
Mevrouw Geertsma mist in de dorpsvisie, naast de JOP, informatie over voorzieningen voor de oudere jeugd.
In de samenvatting die huis-aan-huis verspreid is, ontbreekt inderdaad hoofdstuk 6.d "Voorzieningen voor kinderen en jeugd".
In de totale tekst van de dorpsvisie (te downloaden via de website tzummarum-firdgum.nl) is aandacht besteed aan dit item.
De voorzitter licht toe dat jongerenwerker Corien van Stam nauw betrokken is geweest bij een tweetal speciale bijeenkomsten voor de jeugd.: één voor de jeugd tot 16 jaar en één voor de jeugd van 16 jaar en ouder.

Mevrouw Zijlstra vraagt of het klopt dat de prioriteitenstelling niet is ingevuld in het activiteitenplan.
Dit is inderdaad het geval.
Bij de start van de uitvoering van het activiteitenplan zal dit nader ingevuld worden.

Mevrouw Hiskemuller spreekt haar waardering uit voor de dorpsvisie.
Het is een veelomvattend stuk geworden.
Ter aanvulling heeft zij voor de werkgroep de uitkomsten van een mini-enquête over de Buorren, die VDF tijdens de vorig jaar gehouden wandeltocht door Tzummarum heeft gehouden, beschikbaar gesteld.
In deze enquête werd gevraagd wat men goed en slecht vond aan deze straat.
Het vaakst genoemd en dus de trots van Tzummarum is de kerk op de terp en de aankleding van de terp met historische gebouwen en de klinkerbestrating.
Minder positief was de verkeerssituatie op een aantal plekken van de Buorren: de kruising bij Wotex, de indraai van de Lytse Buorren en de hoek Skoalstrjitte.
Ook het gebrek aan parkeerplaatsen en de hoeveelheid (vracht)verkeer doet afbreuk aan de Buorren.

De huisartsenpraktijk Tzummarum heeft opgemerkt dat de verloskundige zorg op dit moment geboden wordt door de huisartsen.
Het streven is dat dit ook zo blijft.
Verder proberen zij te bewerkstelligen op korte termijn een oogartsspreekuur te houden in het dorp.
Mogelijk volgen later meer specialismen.
Zij doen de suggestie om nog iets te vermelden over het behoud van de ziekenhuisfunctie van het MCL in Harlingen.

Mevrouw Postma heeft opgemerkt dat de kerk niet voorkomt in de dorpsvisie.
Zij denkt dat de kerk waardevol is voor veel mensen en ook ruimte biedt om te vergaderen et cetera.

De heer Hibma vraagt of het onderzoek dat enkele jaren geleden is gedaan naar het realiseren van een multifunctioneel centrum, betrokken is bij het huidige onderzoek naar een multifunctionele accommodatie met de beide basisscholen.
De voorzitter licht toe dat het onderzoek uit het verleden buiten beschouwing is gelaten.
Het initiatief voor de huidige plannen is genomen door Wonen Noordwest Friesland.

De heer Fongers merkt op dat er in de dorpsvisie niet is voorzien in uitbreiding van de huidige bedrijventerreinen.
Het Spoardykje is namelijk vol.

Mevrouw Van Dijk heeft in de dorpsvisie gelezen dat de ontwikkelingen met betrekking tot de afvaloven in Harlingen 'kritisch gevolgd' worden.
Zij vraagt of Dorpsbelang een actieve rol heeft m.b.t. deze plannen.
De voorzitter licht toe dat Dorpsbelang de ontwikkelingen volgt, maar afwachtend is met het actief deelnemen aan acties, zolang nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren.
Mevrouw Van Dijk heeft gelezen dat de Federatie van Dorpsbelangen Franekeradeel de mogelijkheden van een cluster windturbines overweegt.
Zij vraagt of het gaat om het plaatsen van nieuwe windmolens.
De voorzitter legt uit dat hier het bestaande windmolenpark Herbayum bedoeld wordt.
De Federatie overweegt om dit park over te nemen, omdat het park te klein is voor de huidige exploitant Essent.
De dorpen van Franekeradeel zouden op deze manier kunnen profiteren van een prijsverlaging.

Mevrouw Hiskemuller vindt het belangrijk dat de woonomgeving een hoge prioriteit krijgt in het activiteitenplan.
Vooral de verpauperde panden aan de Buorren en Lytse Buorren zijn zeer ontsierend voor het dorp.
De voorzitter zegt dat Dorpsbelang in samenwerking met Doarpswurk en Wonen Noordwest Friesland deze panden in kaart heeft gebracht.
De verantwoordelijkheid voor deze panden ligt echter bij de particuliere eigenaren.
Deze inventarisatie zal de aanzet zijn voor het ontwikkelen van een gemeentelijk beleid voor het aanspreken van de huiseigenaren.
De heer Fongers maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat de vervallen panden op de hoek Buorren – Skoalstrjitte onlangs gesloopt zijn.
Zijn plannen voor het ontwikkelen van zes kleine, maar betaalbare woningen zijn ontwerptechnisch klaar.
Hij verwacht dat over twee jaar de inmiddels lege plek aan de Buorren er weer mooi bij zal liggen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de gemaakte opmerkingen over de concept-dorpsvisie.
Hij vraagt of de ledenvergadering, de gemaakte opmerkingen en aanvullingen in ogenschouw nemende, de dorpsvisie goedkeurt.
De aanwezige leden keuren de dorpsvisie goed.
De opmerkingen zullen besproken worden in een bijeenkomst van de werkgroep dorpsvisie en zullen verwerkt worden in de tekst of het activiteitenplan.
De definitieve versie van de samenvatting zal huis-aan-huis verspreid worden, na overhandiging van het hele document aan het college van burgemeester van wethouders op 24 juni.
SLUITING
De voorzitter sluit de ledenvergadering om 21.30 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG MEI 2008.
DORPSVISIE
De werkgroep dorpsvisie werkt op dit moment aan het vormgeven van de definitieve versie van de dorpsvisie.
De dorpsvisie wordt officieel overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders tijdens het tweejaarlijkse werkbezoek van het college aan Tzummarum op 24 juni 2008.
De volledige tekst van de dorpsvisie staat op de website www.tzummarum-firdqum.nl.
De samenvatting van de dorpsvisie zal eind juni/begin juli huis-aan-huis verspreid worden in Tzummarum en Firdgum, zodat elke bewoner kan kennisnemen van het uiteindelijke resultaat.

AFVALBAKKEN
Binnenkort zal de gemeente Franekeradeel zorg dragen voor het herplaatsen van een drietal afvalbakken.
Deze bakken waren preventief verwijderd rond de jaarwisseling of in een eerder stadium al ten prooi gevallen aan vandalisme.
In overleg met de gemeente is besloten om deze afvalbakken toch weer te plaatsen om ons dorp netjes te houden.
De afvalbakken worden geplaatst bij: het bushokje bij de halte Nij Bethanië, het bushokje.
De halte voor bakkerij Struiksma en in de buurt van het bankje voor de sint Martinustsjerke.
Zowel het bestuur van dorpsbelang als de gemeente Franekeradeel vertrouwen erop dat de afvalbakken daadwerkelijk gebruikt worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn: het deponeren van afval!

BULT GROND BIETEN PLAATS SINAEDAWEI.
De gemeente Franekeradeel heeft het verzoek van dorpsbelang tot het verwijderen van de bult grond op de bietenplaats aan de Sinaedawei gehonoreerd.
De bult grond nodigde blijkbaar uit tot het illegaal storten van afval en was voor dorpsbewoners als passanten een grote bron van ergernis.
De grond is inmiddels afgevoerd en de bietenplaats lag er een aantal dagen netjes bij.
Echter, enkele dagen na verwijdering van de grond, is er wederom afval aangetroffen op deze plek.
De gemeente en het bestuur van dorpsbelang gaan ervan uit dat de eigen dorpsbewoners zich niet wagen aan dergelijke praktijken en het eigen dorp niet vervuilen.
Mogelijk zijn de veroorzakers van deze illegale vuilstorting afkomstig van buiten onze dorpen.
De gemeente en dorpsbelang hebben zich ingespannen om deze ontsierende plek weer op te knappen en willen graag dat deze netjes bluft.
Wij vragen alle dorpsbewoners met klem om te reageren naar het bevoegd gezag, wanneer u constateert dat er op deze plek illegaal afval wordt gedumpt, bijvoorbeeld d.m.v. van het noteren van het kenteken.

FRYSK FESTIVAL
Van de stichting Frysk Festival ontving het bestuur van dorpsbelang informatie over het bakenproject Hjir en dêr, dat zal plaatsvinden in het kader van het Frysk Festival.
Informatie hierover vindt u elders in deze dorpskrant.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG AUGUSTUS/SEPTEMBER 2008.

NIRT TE SNEL RIJDEN DOOR FIRDGUM !
De bewoners van Firdgum ervaren (over)last van te hard rijdende auto's en trekkers.
Het verzoek van de inwoners van Firdgum aan alle bestuurders is:
"Houd u aan de maximumsnelheid en rijd wat minder hard door ons dorp"!
Bewoners, 'ongeremde kinderen" en hun ouders zullen dit zeer op prijs stellen.
Bewoners Firdgum
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum
Gemeente Franekeradeel

LEEFBAARHEIDSMONITOR GEMEENTE FRANEKERADEEL
In opdracht van de gemeente Franekeradeel, woningcorporaties Optimaal en Wonen Noordwest Friesland is een leefbaarheidonderzoek ten uitvoer gebracht.
Het doel van het onderzoek is om advies uit te brengen aan de gemeente Franekeradeel, woningcorporaties Optimaal en Wonen Noord-west Friesland wat er naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek verbeterd kan worden aan de woonomgeving en voorzieningen in de gemeente Franekeradeel.
Bovendien geeft het rapport een beeld van de leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente.
Het onderzoek wordt eens in de drie jaar uitgevoerd.
De enquête is verspreid onder 4622 huishoudens en de respons was 25%.
De respondenten van Tzummarum waardeerden een aantal zaken onder het cijfer 7:
Bijdrage van de gemeente aan leefbaarheid (4,7), Onderhoud speelvoorzieningen (5,9), aantal speelvoorzieningen (5,6), Ontwikkeling van de buurt (5,7), Kwaliteit woonomgeving (5,9), Groenvoorzieningen (5,7) en Tolerantie (5,9).
VERVALLEN PANDEN
Vorig jaar heeft dorpsbelang meegewerkt aan een inventarisatie naar vervallen panden in de dorpen.
Deze informatie heeft gediend als basis voor een rapport.
Veel dorpsbelangen hebben aangegeven dat er in hun dorp in meer of mindere mate sprake is van verpaupering.
Het rapport omschrijft een methodiek die uitgaat van samenwerking tussen verschillende partijen, zodat betrokken partijen elkaar weten te vinden in het opknappen van panden.
Om de theorie naar de praktijk te vertalen gaat Doarpswurk i.s.m. de corporaties een vragenlijst ontwikkelen, zodat er voldoende informatie beschikbaar is om een plan van aanpak per aangemeld pand te maken.
Per pand zal er een Expertteam samengesteld worden om zaken verder op te pakken en uit te werken.
Er is al overleg met de Provincie Fryslân om mogelijkheden te zoeken voor het instellen van een provinciaal fonds.
Tevens wordt er een website (www.aanpakrottekiezen. nl) ontwikkeld tot meldpunt voor vervallen panden en vraagbaak voor het verkrijgen van informatie en het uitwisselen van ervaringen.

LYTSE BIEB
De openbare bibliotheek heeft te kennen gegeven na het verdwijnen van de vestiging in net gebouw de Haven en de bibliobus, een zgn. 'Lytse Bieb' te realiseren in ons dorp.
Op deze manier keert de bibliotheekfunctie terug in Tzummarum.
Op dit moment wordt met verder uitgezocht welke locatie hiervoor geschikt is.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG NOVEMBER 2008.

KERSTBOOMVERSNIPPERACTIE
De gemeente Franekeradeel is zeer tevreden over de kerstboomversnipperactie zoals die in voorgaande jaren georganiseerd werd in Franeker en omliggende dorpen.
Dorpsbelang heeft zich ook dit jaar aangemeld voor deze actie.
Frans van Dijk is weer bereid om deze actie voor ons te organiseren.
In de volgende dorpskrant zal de datum en het tijdstip van de actie bekend gemaakt worden.

LEDENVERGADERING
Op woensdag 18 maart 2009 is de ledenvergadering van Dorpsbelang.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

VERWIJDERING BOMEN N384
Eind 2007 zijn er door de provincie Fryslân bomen en struiken verwijderd langs de N384 van Tzummarum naar Dongjum.
De provincie heeft deze bomen verwijderd, omdat ze aangetast waren door de iepziekte.
Uiteraard begrijpen wij dat het verwijderen van bomen die besmet zijn met de iepziekte, een plausibele reden is.
Toch heeft het bestuur van dorpsbelang veel reacties vernomen van mensen die het betreuren dat de bomen, bovendien zonder enig overleg, zijn verwijderd.
Vooral in de herfst en winter, wanneer de wind en regen vrij spel hebben, viel het vooral fietsers (school en werk in Franeker) en wandelaars op dat de enige bescherming tegen de bijna constant aanwezige wind, nu niet meer aanwezig is.
De bomen zijn in het verleden, bij aanleg van de weg, juist aangeplant om beschutting te bieden aan de fietsers.
Daarom hebben wij namens de vele recreanten, passanten, bewoners en scholieren de provincie verzocht, om ervoor te zorgen dat er weer bomen aangeplant worden langs de N384, zodat de natuurlijke beschutting van bomen het weer aangenaam maakt om van Dongjum naar Franeker te reizen.
De provincie Fryslân heeft hierop gereageerd en heeft het volgende laten weten.
Ten aanzien van beplantingen langs provinciale wegen maakt de provincie Fryslân gebruik van de ontwerpnota "Fryske diken yn 't grien!"
In deze nota staat aangegeven op welke wegen vanuit landschappelijk belang beplanting, in welke vorm dan ook, wenselijk is.
Voor de N384 is vastgesteld dat het traject Tzummarum-Welsrijp wordt aangemerkt als kwelderwalgebied.
Deze weg staat haaks op een kwelderwal.
Vanuit landschappelijk oogpunt verdient het de voorkeur om wegen die haaks op de kwelderwallen staan, niet te beplanten.
De beplanting in het buitengebied kan vanuit dit oogpunt op termijn verwijderd worden.
De beplanting in de dorpskernen Tzummarum, Dongjum en Franeker zal behouden moeten worden en mogelijk verder worden uitgebreid.
Om deze reden is de provincie Fryslân van mening dat een herplant van bomen langs de N384 niet aan de orde is.