VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG DECEMBER 2006

KERSTBOOMVERSNIPPERACTIE
Op donderdag 4 januari 2007 wordt de traditionele kerstboomversnipperactie georganiseerd.
De kerstbomen kunnen gebracht worden van 13.00 uur tot ongeveer 13.30 uur op de hoek van de Skoalstrjitte-Stasjonswei.
De bomen kunnen alléén ingeleverd worden zonder plastic zak of pot.
Elke ingeleverde kerstboom is 50 eurocent waard!

DORPENVOLGSYSTEEM
Het "Dorpenvolgsysteem" is een overzicht van de werkzaamheden die de gemeente uitvoert.
Hierna de meest recente versie.
Het Dorpenvolgsysteem staat ook op internet, op de website van de gemeente.
Kijk op www.franekeradeel.nl bij "Dorpen".

DORPSVISIE
Dorpsbelang wil graag weten wat er onze dorpen leeft.
De bewoners van Tzummarum en Firdgum worden uitgenodigd om te komen spreken over een aantal thema's, zodat de werkgroep Dorpsvisie kan inventariseren wat er leeft in Tzummarum en Firdgum.
Centraal thema van de gesprekken zal zijn:
"In 2020 rijd ik Tzummarum/Firdgum binnen en zie ik...."
Tijdens deze bijeenkomsten zal iedere bewoner van Tzummarum en Firdgum de gelegenheid hebben om de visie met betrekking tot de nabije toekomst (2015-2020) van Tzummarum en Firdgum te uiten.
Thema's die aan de orde zullen komen zijn.
Wie wonen in het jaar 2020 in Tzummarum en Firdgum?, Hoe wonen wij? , Wat doen wij overdag?,
Zijn we alleen op de wereld?

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedere inwoner van Tzummarum en Firdgum vanaf 16 jaar.
Het bestuur van Dorpsbelang en de werkgroepleden vinden het erg belangrijk dat ook de jeugd van onze dorpen vertegenwoordigd zal zijn op deze avonden.
Zij kunnen actief meedenken over de invulling van hun eigen toekomst!.

Hieronder volgt een overzicht van deze inloopavonden, zodat u de bijeenkomst van uw eigen wijk/straat alvast kunt noteren in uw agenda.
U bent echter volkomen vrij om meerdere bijeenkomsten te bezoeken of aan te schuiven bij een bijeenkomst van een andere wijk wanneer u verhinderd zult zijn.
Aanvangstijdstip van alle avonden is 20.00 uur.

YN MEMORIAM KEES JOUWERSMA

Op 6 desimber lêstlyn waarden wy opskrille troch it hommels ferstjerren fan ús doarpsgenoat Kees Jouwersma.
Oan it lêst ta wie hy o sa warber yn ús mienskip en tige belutsen by it doarpslibben.
Hy hat him op in breed mêd ynsetten foar it ferieningslibben en hy die dat op in entûsjaste en faak meinimmende wize.
En as d'r him saken net nei 't sin gongen of dwers sieten, dan pakte hy de pin en utere syn gefoelens yn ús doarpskrantsje mei de o sa beheinde ûndertekening "Kees".

It is lykwols tige nuodlik om alle fertsjinsten fan Kees Jouwersma hjirre op te somjen.
D'r soene in stikmannich fergetten wurde kinne.
Want hy hat yn ús doarpen in ôfgryslike soad by de ein hân.
Allegearre saken yn it belang fan ús beide doarpen, mar lykwols ek foar de mienskip d'r bûten.
lk tink dan benammen oan it Frysk Senioaren Orkest, dér't Kees de twadde foarsitter fan wie.

Yn it fermidden fan it bestjoer fan Doarpsbelang hat Kees ûnder oaren fûeindich krewearre om de twa doarpsgenoaten, dy't nei de oarloch net wer thúskamen, in bliuwend oantinken te jaan.
De Sjoerd Draijer- en Dirk Dijkstrastrjitte binne d'r foaral troch syn tadwaan kommen.

Kees Jouwersma wie nettsjinsteande syn âldens fan 80 jier dúdlik in man fan dizze tiid.
Hy bleau net oan de sydline stean, as it om de nije kommunikaasje-middels gong.
Sa út en troch stjoerde hy ús syn miening, ferslachjes en allerhanne nijs fia e-mail.
Hy hie him it e-mailferkear en ynternet al folslein eigen makke.

Op 2 maart 2005 naam Kees Jouwersma ôfskie as bestjoerslid fan Doarpsbelang Tsjummearum-Furdgum.
Hy fûn, dat it tiid wurden wie om romte te meitsjen foar de jongere generaasje.
Yn syn ôfskiedswurdsje joech hy ús de neikommende wize wurden mei:
"De leefberens fan 'e doarpen hinget foar it grutste part ôf fan 'e ynwenners sels!"

Moandei 11 desimber hawwe wy Kees op syn lêste reis begelaat en ôfskie fan him nommen yn it krematoarium te Goutum mei de mars "Alte Kameraden" as slútstik.
Mei tankberens en respekt tinke wy oan dizze markante doarpsman werom.
Kees Jouwersma sil bliuwend in plakje yn ús ûnthâld hawwe.
Syn bern, pakesizzers en fierdere famylje winskje wy sterkte ta foar de kommende tiid.

Ut namme fan Doarpsbelang Tsjummearum-Furdgum
Willem Spoelhof – foarsitter.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG JANUARI 2007.

BIBLIOBUS
Het bestuur van Bibliotheken Noordwest Fryslân heeft in de afgelopen tijd steeds gecommuniceerd dat zij het onmogelijk acht om zelf budget te vinden voor het in stand houden van de bibliotheekvoorzieningen in de dorpen.
Zij schrijven dit toe aan de bezuinigingen over de jaren 2005-2008, maar benadrukken dat zij geen mogelijkheden zien om zelf budget te vinden, doordat de gemeente de bibliotheek heeft laten verhuizen naar het RK Verenigingsgebouw in Franeker.
De hoge huisvestingslasten zijn vaste lasten geworden en de flexibiliteit is daardoor verminderd.
Eind september heeft het bestuur van Dorpsbelang als reactie op het voornemen tot sanering van de bibliotheekvoorziening in de dorpen aan de directie van de bibliotheek laten weten dat zij alles in het werk moet stellen om het gemeentebestuur te overtuigen van het belang van het behoud van de bibliotheekvoorziening.
Eind december 2006 heeft de directie van de bibliotheek aan het College van burgemeester en wethouders gemeld dat zij moeten besluiten tot het stopzetten van de bibliobusvoorziening.
Op 14 december jl. heeft de raadscommissie van de gemeente Franekeradeel aangegeven geen extra budget uit te willen trekken voor de instandhouding van de bibliotheekvoorzieningen in de dorpen, hoewel zij het wel belangrijk vinden dat er voorzieningen blijven.

Dit betekent dat er vanaf 1 februari geen bibliobus meer zal komen in Tzummarum.
In Sexbierum blijft het uitleenpunt in de Barraboech voorlopig geopend.
Het bestuur van Dorpsbelang is teleurgesteld dat dit besluit is genomen.
Het saneren van deze voorziening komt de leefbaarheid in de dorpen beslist niet ten goede.
In overleg met de gemeente zal de bibliotheek op zoek gaan naar alternatieve mogelijkheden.
De bibliotheek zal in elk geval op korte termijn een overleg plannen met het bovenschoolsmanagement voor het basisonderwijs van PCBO en Stichting Radius.
Dorpsbelang zal zich inzetten voor het creëren van een alternatieve mogelijkheid tot behoud van de bibliotheekfunctie in Tzummarum, aangezien de vervoersverbindingen met Franeker slecht zijn.
Het bestuur van Dorpsbelang houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

DORPSVISIE
De werkgroep dorpsvisie bestaat uit de volgende personen: Gerrit Monsma, Jan Haakma, Theo Draijer, Jan van der Werf, Renske Haakma, Martsje Haitsma en Tineke Huizinga.
Zij zijn actief betrokken bij het organiseren, uitvoeren (gespreksleider, notulist) en verwerken van de inloopavonden.
Inmiddels hebben werkgroep en bestuur gesproken een aantal externe deskundigen in het dorp op het gebied van toerisme, wonen, historie, ondernemerschap, onderwijs en ouderenzorg.
In dit gesprek hebben zij werkgroep en bestuur op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen die zich in de komende tijd zullen voordoen en van belang zijn voor Tzummarum en Firdgum.
Ook deze ervaringen zullen betrokken worden bij de actualisering van de dorpsvisie.
De eerder genoemde ontwikkelingen van de bibliotheekvoorziening in het dorp zullen ook betrokken worden bij de dorpsvisie.

In de afgelopen weken hebben de inloopavonden plaatsgevonden die georganiseerd zijn ten behoeve van de actualisering van de dorpsvisie.
De resultaten van deze bijeenkomsten worden op dit moment verzameld.
In de volgende editie van de dorpskrant zal verslag gedaan worden van deze resultaten.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG FEBRUARI 2007.

DORPSVISIE
In de afgelopen weken hebben de inloopavonden plaatsgevonden die georganiseerd zijn ten behoeve van de actualisering van de dorpsvisie.
De resultaten van deze bijeenkomsten worden op dit moment verzameld en verwerkt.
De opkomst van de inloopavonden was op sommige inloopavonden niet al te groot.
Vooral de jeugd van onze dorpen was slecht vertegenwoordigd.
Dorpsbelang vindt de mening van de jongeren vanaf 16 jaar echter erg belangrijk en had gehoopt dat ook deze groep bewoners van Tzummarum en Firdgum actief zou willen meedenken over de invulling van de eigen toekomst.

OPROEP *** OPROEP*** OPROEP***
De werkgroep wil daarom de jongeren vanaf 16 jaar uit beide dorpen alsnog de gelegenheid geven om zich te laten horen en wel op:
donderdag 15 maart 2007 in het Wapen van Barradeel aanvang 20.00 uur.
LAAT DEZE KANS NIET VOORBIJGAAN!
PRAAT MEE OVER DE TOEKOMST VAN JULLIE EIGEN DORP!

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM –FIRDGUM OP WOENSDAG 8 MAART 2006, OM 19.30 UUR IN "HETWAPEN VAN BARRADEEL".

Aanwezig: Bestuur: B. Bootsman, M. Haitsma, F. Geertsma, L.S. Heeringa, D. van Krimpen, W. Spoelhof (voorzitter), J. Struiksma, F. Talsma en A. van der Zee.
Leden en gasten: 37 personen.

1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de vertegenwoordigers van de raadsfracties (CDA, FNP en PvdA), vertegenwoordigers van De Skûle, gemeente Franekeradeel, Politie Franeker en Verslavingszorg Noord Nederland, alsmede de heren van het bedrijf NTSO.
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van mevrouw J. Sibma (gemeente Franekeradeel), de heer H. Bleeker, de Voetbalvereniging en Vogelwacht Franeker e.o., de heer Goeman Borgesius (VVD).

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 2 MAART 2OO5.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS.
Mevrouw Haitsma geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
De heer Van der Zee licht het financieel overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
Desgevraagd kan hij meedelen dat op dit moment ca. 25 leden de contributie over 2005 nog niet hebben betaald.
De heer Van der Mei vraagt naar het bedrag van € 12.670,- dat op de balans per 31.12.2005 als "reserve bijzondere voorziening" staat genoemd.
De heer Van der Zee zegt dat dit bedrag had kunnen worden opgeteld bij het bedrag van het eigen vermogen.

VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
De heer A. Bonsma deelt mee, dat de kascommissie het financiële overzicht kan goedkeuren; er is sprake van een solide vereniging.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Spoelhof bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heer P. Osinga en mevrouw H. Vellinga; als reservelid wordt de heer Joh. Haakma benoemd.

ACTIVITEITENPLAN
Besloten wordt de volgende activiteiten in 2006 ter hand te nemen:
1. Ontwikkeling jeugdbeleid: Na de pauze volgt een presentatie.
2. Actualisering dorpsvisie: De heer Spoelhof wijst op het belang van het ontwikkelen van een visie, waar het hele dorp achter kan staan.
Om onder meer professionele ondersteuning mogelijk te maken heeft het bestuur zowel in 2005 als in 2006 hiervoor budget gereserveerd.
3. Deelname aan de actiegroep tegen de zoutwinning.

BESTUURSVERKIEZING
De dames B. Bootsman en D. van Krimpen worden bij acclamatie herbenoemd.
In de vacature Haitsma draagt het bestuur voor mevrouw M. van Slooten-Preng.
Ook zij wordt bij acclamatie benoemd.
De heer Spoelhof bedankt scheidend bestuurslid Haitsma voor haar inzet en benoemt haar tot erelid van de vereniging.

RONDVRAAG
a. De heer Spoelhof deelt mee dat het college van B&W op 30 mei as. op werkbezoek komt.
In ieder geval zullen de aandachtspunten aan de orde komen die voor de verkiezingen in een brief aan alle gemeenteraadsfracties zijn gestuurd.
De voorzitter roept verenigingen en anderen op om mogelijke aandachtspunten voor het werkbezoek aan te leveren.
b. De heer Monsma vraagt, of het mogelijk is dat bij het laatste stuk van de Jel Rinckesstrjitte een bord "doodlopende weg" komt; de laatste tijd is het verkeer daar toegenomen.
Het bestuur zegt toe dit met de gemeente op te nemen.
c. Mevrouw Zijlstra mist als nieuwe inkomer in het dorp een boekje met alle adressen van verenigingen, zoals zij in andere dorpen gewend was te krijgen.
d. De heer Anema vraagt, of het laatste deel van de Camstrawei (ca. 150 m) ook kan worden verbreed, zoals bij het andere deel van deze weg ook gebeurd is.
Het bestuur zegt toe hieraan aandacht te schenken.
e. De heer Van Dijk merkt naar aanleiding van de website van Tzummarum-Firdgum op, dat het toch de bedoeling is dat ook industriële activiteiten op plaatsvinden.
f. De heer Van Dijk vraagt, of het bedrijventerrein het bestuur aandacht besteedt aan de verpauperde panden in het dorp.
De heer Spoelhof antwoord dat bij het college van B&W regelmatig aandacht voor dit onderwerp wordt gevraagd, zowel schriftelijk als mondeling.
Het college heeft in zijn laatste brief aangegeven, geen mogelijkheden te zien om tegen de eigenaren van de panden op te treden.
Het onderwerp wordt overigens ook weer bij het komende werkbezoek van het college van B&W aan de orde gesteld.
g. De heer Van der Mei wil ervoor pleiten dat Dorpsbelang een rol speelt in de Oudejaarsactiviteit en mogelijk ook een financiële bijdrage levert.
De voorzitter vindt dat de dames Geertsma en Van Krimpen alle hulde verdienen voor hun grote inzet bij deze activiteit; hij vindt het belangrijk dat de oudejaarsactiviteit doorgang vindt; daarbij is ook de financiële dekking een belangrijk aandachtspunt.

9. SLUITING
De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.
Na de pauze wordt het programma voortgezet met twee onderwerpen:

1. TZUMMARUM EN FIRDGUM OP HET WERELDWIJDE WEB.
De firma NTSO die de website presentatie van de website en de mogelijkheden voor verenigingen en bedrijven.
Hierna stelt de heer K. Jouwersma sr., oud bestuurslid van Dorpsbelang de site officieel in bedrijf.

2. PRESENTATIE JEUGDBELANG
De dames Geertsma en Van Krimpen geven samen met jongerenwerker mevrouw C. van Stam een korte presentatie.
In de discussie die zich hierna ontspint komen twee centrale thema’s naar voren: voorzieningen en verantwoordelijkheden.

VOORZIENINGEN
Dat de jeugd een onderkomen zou moeten hebben, is een algemeen gevoelen. Maar hoe?
Een jeugdhonk zou prachtig zijn, maar willen ze daar allemaal wel gebruik van maken?
Er zijn toch ook verschillende groepen en die gaan heus niet allemaal samen gezellig in één jeugdhonk zitten!
Trouwens: niet alle jongeren hebben zo’n behoefte aan een jeugdhonk; sommigen willen veel liever en paar bankjes waar ze gezellig wat kunnen kletsen en "hangen".
De ervaring leert, dat iedereen zo'n hangplek een prima idee vindt, zolang deze maar niet in de buurt van je eigen woning is gesitueerd.
Wat willen de jongeren zelf eigenlijk?
Jeugdbelang heeft 100 enquêteformulieren aan jongeren gegeven en daarvan zegge en schrijve vier teruggekregen.
Als je met de jeugd praat, komt er over het algemeen uit dat men een plek voor zichzelf wil.
Trouwens: wat is er gedaan met de uitkomsten van de enquête die een paar jaar geleden in het kader van de ontwikkelingen van een MFC is uitgevoerd?
Toen heeft de jeugd juist heel veel ideeën naar voren gebracht.
Een nieuwe voorziening is natuurlijk prachtig, maar er zijn toch vele verenigingen die ook een aanbod voor de jeugd hebben?
Veel jongeren uit onze dorpen gaan bijvoorbeeld op sport of muziek; als de gemeente nou iets niet moet afschaffen is het de subsidie op dit soort activiteiten.
Misschien kan een deel van het kapitaal van Dorpsbelang ook worden gebruikt voor activiteiten voor de jeugd?
Misschien kan de jeugd zelf ook iets bijdragen.
Er zijn ook hartstikke leuke activiteiten, bijvoorbeeld een perfect verlopen hardcorefeest in de sporthal, waar niemand last van heeft gehad.

VERANTWOOEDELIJKHEDEN
Al snel komt de discussie terecht bij de caravanjeugd, de overlast en wat daartegen te doen valt.
De discussie over dit thema concentreert zich rond de vraag, wie toezicht houdt.
Want toezicht is essentieel, zo weet de politie.
Dat is en blijft een taak van de betreffende ouders.
Al kun je door voorzieningen te creëren in een omgeving waar meer activiteiten zijn bijvoorbeeld een jeugdhonk in een MFC - een grotere mate van sociale controle bewerkstelligen.
In die zin kan de dorpsgemeenschap een rol spelen.
Of het verbieden van caravans een oplossing is?
Gevreesd wordt dat dan de overlast groter wordt.
Toezicht - ook door ouders - is niet altijd eenvoudig; soms gaat het om mensen van de rond de 20 jaar, die eufemistisch nog steeds “Jeugd" wordt genoemd.
Dat neemt niet weg dat de ontwikkelingen met betrekking tot de (caravan)jeugd grote zorgen baart en dan met name het hoge alcohol- en druggebruik door steeds jongere kinderen.
En dat is toch een probleem dat voornamelijk op het bord van de ouders van deze jongeren ligt.

CONCLUSIE
In zijn conclusie stelt de heer Spoelhof dat het belangrijk is dat de discussie rond de ontwikkeling van een MFC inclusief voorzieningen voor jongeren - weer opgepakt wordt in het kader van de te ontwikkelen dorpsvisie.
Bij het ontwikkelen van jeugdbeleid moeten we proberen constructief samen te werken.
Alle jongeren van onze dorpen maken deel uit van onze leefgemeenschap.
Het is belangrijk dat wij als gemeenschap die boodschap aan de jeugd geven.
De dorpsgemeenschap rekent daarbij op substantiële medewerking van de gemeente.
Alle aanwezigen zijn het er over eens dat de dames Geertsma en Van Krimpen zich buitengewoon verdienstelijk maken in hun streven naar een beter jeugdbeleid en hebben bewondering voor hun doorzettingsvermogen.

De heer Spoelhof dankt de dames Van Stam, Geertsma en Van Krimpen voor hun presentatie en sluit de bijeenkomst.

Tzummarum, 12 maart 2006.
Martsje Haitsma-Bergsma.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG MAART 2007.

LEDENVERGADERING
Het verslag van de ledenvergadering van g maart jl. vindt u elders in deze dorpskrant.
DORPSVISIE
in de afgelopen weken hebben de inloopavonden plaatsgevonden die georganiseerd zijn ten behoeve van de actualisering van de dorpsvisie.
De resultaten van deze bijeenkomsten worden op dit moment verzameld en verwerkt.
De opkomst van de extra ingelaste inloopavond van de jeugd vanaf 16 jaar op 15 maart jr. was, evenals de inloopavonden voor de overige dorpsbewoners, niet al te groot.
Toch zijn er op deze avond door de jongeren die wel de moeite namen om te praten over de toekomst van Tzummarum en Firdgum, nuttige opmerkingen naar voren gekomen.
Tijdens een gesprek met de jeugd onder de 16 jaar over de JOP, is ook met deze jeugd gepraat over de dorpsvisie.

GELDAUTOMAAT
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden tot plaatsing van een geldautomaat in Tzummarum.

HARNEHAL
De huidige exploitant van de Harnehal, Koos Vaartjes, heeft laten weten hiermee te willen stoppen.
De eigenaar van de Harnehal, wonen Noordwest Friesland, is inmiddels in onderhandeling met een mogelijke opvolger, zodat de continuïteit van deze voorziening niet in gevaar komt.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM- FIRDGUM OP DONDERDAG 8 MAART 2OO7, OM 20.00 UUR lN "HET WAPEN VAN BARRADEEL"

Aanwezig: Bestuur: B.Bootsman, L.S. Heeringa, W. Spoelhof (voorzitter), J. Struiksma, F. Talsma, A. van der Zee en M. van Slooten-Preng.
Leden en gasten: 19 Personen

Afwezig: F. Geertsma, D. van Krimpen

Verslag: M. van Slooten-Preng

1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw M. Haitsma, erelid van de vereniging en de heer G. van der Mei, die naast dorpsbewoner en lid, ook als raadslid vertegenwoordigd is.
Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer J. Haakma.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 8 MAART 2006.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
De heer Monsma heeft vorig jaar in de rondvraag gevraagd of het mogelijk zou zijn om bij het laatste stuk van de Jel Rickesstrjitte een bord "doodlopende weg" te plaatsen.
Hij merkt op dat dit bord nog niet geplaatst is, maar dat de urgentie voor plaatsing van een dergelijk bord nog steeds aanwezig is.
De heer Van der Zee licht toe dat de situatie in deze straat tijdens de schouw met gemeente en Wonen Noordwest Friesland aan de orde is geweest.
De gemeente zou dit punt voor de rekening nemen.
Het bestuur zegt toe dit wederom met de gemeente op te nemen.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS
De heer Spoelhof geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
De heer Van der Mei vraagt naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van bungalowpark Barradeel met tien bosvilla's naar de motivatie van het bestuur om in te stemmen met uitbreiding.
In het jaarverslag wordt opgemerkt dat het bestuur geen enkel bezwaar heeft tegen uitbreiding van het park.
De heer Van der Mei wil graag weten of dit standpunt door het hele dorp gedragen wordt.
De heer Spoelhof legt uit dat de gemeente Franekeradeel gevraagd heeft wat de mening is van het bestuur van Dorpsbelang.
Het is niet werkbaar wanneer er voor een dergelijk verzoek een extra ledenvergadering gehouden moet worden.
De uitbreiding van het park is te overzien (maximaal 10 woningen) en de heer Van Booma heeft verklaard dat met deze uitbreiding het park compleet is.
De locatiekeuze (westzijde, op de voormalige trimbaan) was echter ongelukkig en niet wenselijk, omdat er dan een deel van de bomen gekapt zou moeten worden en de sportvelden volledig ingekapseld zouden raken door het park.
Dorpsbelang heeft geadviseerd dat de uitbreiding van het park beter aan de oostzijde zou kunnen plaatsvinden.
Het advies van Dorpsbelang is bovendien niet bindend; de bewoners zullen in de gelegenheid gesteld worden om via de gebruikelijke procedures bezwaar aan te tekenen.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De heer Van der Zee licht het financieel overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
De heer Van der Mei vraagt of er enige verbetering te bespeuren valt met betrekking tot de contributiebetaling.
De heer Van der Zee licht toe dat er ieder jaar rond l januari ongeveer 100 leden zijn die de contributie nog niet voldaan hebben.
Na het versturen van een betalingsherinnering slinkt dit aantal.
Notoire niet-betalers worden na herhaaldelijke herinneringen geroyeerd als lid.

VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
Mevrouw H. Vellinga deelt mee, dat de kascommissie het financiële overzicht kan goedkeuren; er is sprake van een solide vereniging.
De penning meester wordt decharge verleend.
De heer Spoelhof bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit mevrouw H. Vellinga en de heer Joh. Haakma; als reservelid wordt de heer M. Anema benoemd.

ACTIVITEITENPLAN
Evaluatie activiteitenplan 2006:
De heer spoelhof schetst de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het jeugdbeleid.
Jeugdbelang heeft het voornemen om een JOP(Jongeren Ontmoetings Punt) met minivoetbalveld te realiseren.
Aangezien er in het dorp geen gemeentegrond aanwezig was voor dit doel, heeft jeugdbelang de medewerking van Bungalowpark Barradeel gekregen om deze voorziening te realiseren in de bossages bij De Kamp.
Na overleg met belanghebbenden (jongeren, omwonenden, gemeente, dorpsbelang, jeugdbelang, ouders, grondeigenaar en jongerenwerk De Skûle ) is inmiddels een plan ontwikkeld.
Het plan zal verder uitgewerkt worden vanuit het gemeentelijk speeltuinbeleid en het ‘jongeren-op-straat-project''
Het beschikbare budget is niet voldoende om de materiaalkosten te dekken; er zullen dan ook aanvullende subsidies aangevraagd moeten worden.

In de afgelopen maanden zijn er bijeenkomsten georganiseerd, waarin de dorpsbewoners actief konden meedenken over de dorpsvisie.
Deze bijeenkomsten zijn door weinig dorpsbewoners bezocht, maar hebben voldoende gespreksstof opgeleverd om de dorpsvisie te actualiseren.
Jeugdbelang heeft de bijeenkomst met de jongeren tot 16 jaar benut om van gedachten te wisselen met de jeugd over hun visie op de toekomst ten behoeve van de dorpsvisie.
Op 15 maart 2007 heeft de jeugd vanaf 16 jaar nog de gelegenheid om mee te denken en mee te praten over hun kijk op wonen, leven en werken in Tzummarum en Firdgum.
De heer Anema vraagt op welke termijn de dorpsvisie klaar moet zijn.
De heer Spoelhof licht toe dat Dorpsbelang zich niet vast wil pinnen aan een exacte datum van oplevering.
Er moet voldoende tijd genomen worden om de dorpsvisie te actualiseren, zodat deze zo compleet mogelijk zal zijn.
De resultaten uit de inloopavonden zullen teruggekoppeld worden naar de bewoners.
Zij zullen nog in de gelegenheid zijn om te reageren.
De heer spoelhof en de heer Van der Mei geven een toelichting op het dorpsvisiefonds Franekeradeel, dat gecreëerd is voor projecten die voortvloeien uit de dorpsvisies.
Mevrouw Twerda maakt van de gelegenheid gebruik om aan de heer Van der Mei te vragen of de gemeente subsidie ontvangt van de provincie.
Het is de heer Van der Mei niet bekend of dit het geval is.
WaarschijnIijk ka n Doarpswurk meer informatie verschaffen.

In 2007 zal het bestuur zich volledig richten op de actualisering van de dorpsvisie, in nauwe samenwerking met de opgerichte werkgroep actualisering dorpsvisie.

BESTUURSVERKIEZING
De heren Heeringa en Van der Zee zijn bereid om zich herkiesbaar te stellen.
De heren L.S. Heeringa en A. van der Zee worden bij acclamatie herbenoemd.
Mevrouw F. Geertsma moest het bestuur verlaten door verhuizing naar Franeker.
In de vacature Geertsma draagt het bestuur de heer N. Bonnema voor.
Ook hij wordt bij acclamatie benoemd.
De heer Spoelhof deelt mee dat scheidend bestuurslid F. Geertsma inmiddels voor haar inzet bedankt is.

RONDVRAAG
* Mevrouw Mol merkt op dat de website sinds enige tijd niet geactualiseerd is.
De heer Talsma legt uit dat één van de beheerders van de site overleden is.
De andere beheerder is zeer moeilijk te bereiken.
Het bestuur zal proberen om het beheer van de site ergens anders onder te brengen, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
* De heer Anema vraagt of er naast het realiseren van een JOP nog verdere plannen zijn op het gebied van jeugdbeleid.
De heer Spoelhof vertelt dat "De Zeage" inmiddels naar genoegen functioneert; er zijn geen onregelmatigheden.
Wellicht komen uit de bijeenkomst met de jeugd op 15 maart nog suggesties naar voren.
Het oudejaarsfeest in de Harnehal is goed verlopen, hoewel er toch het een en ander vernield is in het dorp.
Het voorkomen van vernielingen is een aandachtspunt van Dorpsbelang.
* Mevrouw Twerda haakt in op de opmerking van de heer Spoelhof over de vernielingen in het dorp.
Zij stelt voor om via de dorpskrant bekend te maken hoeveel de schade bedraagt bij vernielingen (bijvoorbeeld van het onlangs vernielde bushokje bij Nij Bethanië).
Het bestuur vindt dit een goede suggestie.
* De heer Draijer vraagt naar de toekomst van De Haven.
De heer Spoelhof legt uit dat Wonen Noordwest Friesland op deze locatie woningbouw gepland heeft.
Zijdelings wordt gesproken over andere locaties in het dorp als mogelijke geschikte locatie voor een brede school.
* De heer Draijer heeft gemerkt dat de informatieborden aan de dorpsranden sterk verouderd zijn.
Dorpsbelang en de ondernemersvereniging zijn hiervan op de hoogte.
In een volgend overleg met de ondernemersvereniging zal dit feit naar voren gebracht worden door het bestuur.
* De heer Van der Mei merkt op dat het fietspad naast de nieuwe rotonde aan de krappe kant is.
Een van zijn gezinsleden heeft ervaren dat het fietspad vrij smal is en de bocht te krap is.
* De heer Heeringa vraagt aan de heer Van der Mei of bij hem bekend is waarom de berg (vervuilde) grond aan de Sinaedawei (bij de bietenopslagplaats achter fam. Oosterbaan) nog steeds niet is afgevoerd door de gemeente.
De heer Van der Mei zegt toe hierover inlichtingen in te winnen bij de gemeente.

9. SLUITING
De voorzitter sluit de ledenvergadering om 21.30 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG APRIL 2007.
DORPSVISIE
In de afgelopen weken hebben de inloopavonden plaatsgevonden die georganiseerd zijn ten behoeve van de actualisering van de dorpsvisie.
De resultaten van deze bijeenkomsten worden op dit moment verzameld en verwerkt.

ACTIE WONEN NOORDWEST FRIESLAND.
Tzummarum is weer twee bomen rijker!
Wonen Noordwest Friesland heeft meegedaan aan een regionale actiedag voor woningcorporaties.
Het thema van deze actiedag was "Corporaties zijn altijd in de buurt".
Wonen Noordwest Friesland heeft invulling aan deze actie gegeven door in elk dorp van de gemeenten Ferwerderadiel, Menaldumadiel, 't Bildt en Franekeradeel één of twee bomen aan te bieden.
Dorpsbelang vond dit een sympathiek gebaar en ook de gemeente Franekeradeel heeft haar medewerking verleend om deze actie tot een succes te maken.

Wonen Noordwest Friesland wil hiermee de dorpen steunen die belang hechten aan groen en dit ook veelal in hun dorpsvisie hebben benoemd of willen benoemen.
Groen draagt bij aan een verhoging van de leefbaarheid en dit is één van de speerpunten in het beleid van de corporatie.
Ook laat wonen Noordwest Friesland hier mee zien, invulling te willen geven aan hun maatschappelijke taak.
De verenigingen van dorpsbelangen en betreffende gemeenten verlenen hun medewerking aan deze dag.

In overleg met Dorpsbelang en de gemeente Franekeradeel is het veldje bij de speeltuin in De Buffer uitgekozen voor het planten van twee lindebomen.
De twee linden zijn geplant op woensdag 25april om 09.00 uur door medewerkers van wonen Noordwest Friesland, in het bijzijn van hun leefbaarheidcoördinator Willem Seepma, de heer Oostra van de gemeente Franekeradeel, vertegenwoordigers van Dorpsbelang en enkele enthousiaste buurtbewoners onder het toeziend oog van buurtbewoners, Willem Seepma en bestuursleden van Dorpsbelang werden twee lindebomen geplant door medewerkers van Wonen Noordwest Friesland, geassisteerd door de heer Oostra van de gemeente Fanekeradeel.

NIEUWS VAN JEUGDBELANG.
In de Franeker courant van woensdag 11 april heeft u kunnen lezen dat er een vergunning is aangevraagd bij de gemeente om een Jop te plaatsen in de bossages van De Kamp.
Locatie is beter bekend als de oude trimbaan.
omdat dit bij een aantal dorpsgenoten vragen oproept wil ik in dit stuk uitleggen wat een Jop is, daarnaast wat vooraf ging en hoe wij denken overlast door de jeugd bij en van de JOP te beperken.
Jeugd wil een eigen plekje om elkaar te ontmoeten.
Ze komen bij elkaar in jeugdhonken, keten en bijvoorbeeld op straat.
Om dit hangen op straat enigszins in banen te leiden wordt door de overheid geld beschikbaar gesteld om Jop,s te plaatsen.
JOP staat voor Jongerenontmoetingsplaats, een plek waar leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten.
De Jop van Tzummarum is er één in de openbare ruimte voor alle tieners uit het dorp van 12-16 jaar.
Een Jop is dus geen gebouw maar bankjes met een overkapping.
Naast het ontmoetingsgedeelte een sportgedeelte in de vorm van een minivoetbalveld.
De oppervlakte van een mini voetbalveld is kleiner dan die van een voetbalveld, de goals zijn kleiner en de ondergrond is verhard.
Over de ondergrond gesproken.
Inmiddels mag bekend zijn dat de bossages waar de JOP geplant is eigendom zijn recreatie Barradeel, de heer van Booma.
Voor de realisering van een JOP op zijn grond stelt hij de grond kosteloos ter beschikking.
Het is niet gemakkelijk geweest een plekje te vinden.
Naast de speelbestemming van de locatie zijn er nog een aantal basiseisen voor een geschikte locatie, daarvan is draagvlak de belangrijkste.
Draagvlak bij de jongeren, de ouders, dorpsbelang, gemeente en natuurlijk de omwonende.
Een JOP in Tzummarum is op draagvlak menig keer stukgelopen.
Het lijkt deze keer anders.
Met alle mogelijke partijen is overleg geweest voordat de vergunning is aangevraagd en waar nodig willen we iedereen betrekken in het definitieve plan.
Het jeugdbelang ziet deze locatie als het maximaal haalbare.

HOE WORDT DE JOP GEFINANCIERD IS EEN GEHOORDE VRAAG.
Het lijkt voor de buitenstaander alsof de Jop uit de lucht valt en dat er geld te over is.
Vandaar dat hier uitleg op z'n plaats is.
Om een JOP als hierboven te realiseren is veel geld nodig.
Om precies te zijn een dikke 20 duizend euro.
In het gemeentelijk speeltuinenbeleid is voor de realisering 6.000,- beschikbaar de rest zal dus uit andere zakken moeten komen.
Er zijn inmiddels allerlei fondsen en subsidieverstrekkers benaderd.
Daarnaast zal de jeugd ook zelf geld bij elkaar moeten zien te krijgen.
Hiervoor is samen met jeugd en ouders een aantal acties bedacht.
Op 5 mei zal de jeugd een disco organiseren in De Haven.
Van 19:30 - 23:00 uur is iedereen tussen de12- 16 jaar welkom.
De 1 euro entree is voor de JOP.
Daarnaast een flessenactie.
Op vrijdag 11 mei komen jongeren tussen 17:00 - 20:00 langs de deuren om lege statiegeldflessen op te halen.

DE JOP EN OVERLAST.
De afgelopen periode is de politie met enige regelmaat in Tzummarum te vinden geweest voor overlast op het schoolplein.
Het lijkt net of ontmoetende jeugd altijd overlast geeft.
Gezegd moet worden: meestal gaat dat prima- maai hier en daar vind je de sporen, van het ontmoetingsgedrag van de jongeren in de vorm van vandalisme en vervuiling dat is jammer en volgens ons onnodig.
Het jeugdbelang heeft daarom de afgelopen periode ingezet op overleg.
Er is de laatste tijd heel wat met de jongeren gesproken.
Daarnaast betalen de jongeren de toegebrachte schaden.
Er is een voorlichtingsavond geweest met de ouders waar de politie heeft verteld wat ze de afgelopen periode in Tzummarum heeft gedaan.
Er is ook door dorpsbelang met de politie gesproken over het vandalisme.
En last but not least is er met omwonende gesproken.
Allemaal met het doel om elkaar bewust te maken van verantwoordelijkheden en te zoeken naar oplossingen.
Al met al is het stukje toch nog een heel verhaal geworden.
Hopelijk geeft het een beeld dat wij als jeugdbelang actief bezig zijn voor en met de jeugd van Tzummarum.
Heeft u na aanleiding van dit stuk nog vragen dan wel opmerkingen schroom niet om contact op te nemen met Corien van Stam, 0517 393750 of 06 300 77591.
Namens, Diny van Krimpen, Berend Dijkstra en Antje Geertsma .
Corien

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG MEI/JUNI 2007.

DORPSVISIE
Op 23 mei kwam de werkgroep Dorpsvisie weer bijeen om een gedeelte van de concept-dorpsvisie te bespreken.
In de komende periode volgt de uitwerking van de resterende hoofdstukken.
Na de zomervakantie zal de werkgroep weer bij elkaar komen.
Hierna worden de resultaten teruggekoppeld naar de bewoners van Tzummarum en Firdgum.

ZWEMBAD PARK BARRADEEL.
Het zwembad op Park Barradeel is sinds begin mei geopend.
Goede weersomstandigheden waren voor veel dorpsbewoners aanleiding om een abonnement te nemen.
Hoewel de abonnementsprijs aanvaardbaar is, is het niet ondenkbaar dat de kosten voor een abonnement voor een aantal bewoners toch aanzienlijk zullen zijn.
Voor veel personen met een laag inkomen is het niet gemakkelijk om iedere maand rond te komen.
Wanneer u een algemene bijstandsuitkering ontvangt of als u een ander laag inkomen hebt, zoals een wAo-uitkering of een laag loon, herkent u dat vast wel.
Zeker als u kinderen hebt die ook zo hun wensen hebben die geld kosten.
Vaak schieten de extraatjes - zoals sportactiviteiten of maatschappelijke activiteiten- erbij in en juist die extraatjes geven kleur aan het leven.

Om het leven met een laag inkomen wat gemakkelijker en aangenamer te maken, heeft de Dienst sociale zaken en werkgelegenheid Noordwest een minimabeleid ontwikkeld.
Onder dit beleid valt o.a. de bijdrageregeling Meedoen met de samenleving.
Wanneer u voldoet aan de voorwaarden die bij deze regeling horen, kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van maatschappelijke en sportactiviteiten.
De regeling geldt vooralsnog voor 2007.
Park Barradeel en Dorpsbelang willen attent maken op deze regeling.
U kunt uitsluitend informatie over deze regeling en de voorwaarden verkrijgen bij de dienst sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest Fryslân, via 0517-381800, www.sozawe-nw-fryslân.nl of het bezoekadres Harlingerweg 1 8, Franeker.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG AUGUSTUS 2007.

30 KM/U MAATREGEL BUORREN
Een aantal bewoners van het beklinkerde gedeelte van de Buorren heeft enige maanden geleden een brief verstuurd aan de Provincie Fryslân.
Aanleiding was de overlast die wordt veroorzaakt door het vrachtverkeer door de Buorren.
De provincie heeft de situatie beoordeeld en heeft voorgesteld beperkte maatregelen te zullen treffen.
In eerste instantie verzochten de bewoners van de Buorren om het aanbrengen van asfalt.
De provincie is echter van mening dat de met klinkers bestrate weg door het centrum zeer goed past bij het dorp.
In dit soort gebieden zorgt een passende inrichting voor een bijpassend verkeersgedrag bij de meeste weggebruikers.
In het centrum mag tot nu toe echter nog steeds 50 km/u worden gereden.
Vooral in de avond en nacht ontstaat hierdoor hinder van (zwaar) verkeer.
De provincie heeft overleg met de gemeente Franekeradeel en de politie gemeend de maximumsnelheid in het centrum te verlagen tot 30 km/u, wat beter bij de inrichting past.
Deze lagere limiet wordt geaccentueerd door de 30 km-borden op een soort "toegangspoort" te zetten.
Het is een kleine vernauwing, die de overgang van 50 km/u naar 30 km/u markeert.
Hier zal het verkeer langzamer moeten rijden en meer rekening met elkaar moeten gaan houden.
In de rest van het beklinkerde gedeelte neemt de provincie verder geen maatregelen.
De Buorren ligt er zeer fraai bij en het zou zonde zijn om hier verkeersdrempels o.i.d. te maken.
De maatregel kon nog worden meegenomen met het jaarlijks onderhoud.
De uitvoering zal plaatsvinden tussen 20 augustus en 1 oktober 2007.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG.

D ORPSBEWONE RS OPGELE T!

. Ben je betrokken bIj onze Dorpen en wil je deze betrokkenheid met ons delen;

. Ben je "nieuws"gierig en wil je ons allemaal op de hoogte brengen van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen;

. Ben je in het bezit van een computer en bekend met internet en e-mail;

. Bezit je echte "paparazzi" genen of unieke 'Journalistieke" gaven;

Start dan nu je nieuwe carrière en meld je aan voor de redactie van de website:
www.tzummarum-firdgum.nl

WANT WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
Voor verdere informatie en voor je aanmelding kan je een email sturen naar:
feitze.carina@wanadoo.nl

We hopen dan ook dat we een leuke redactie van de website samen kunnen stellen.

DORP SBELANG TZUMMARUM-FIRD GUM VORDERINGEN JOP
Na een wat stille periode rond de JOP en het jeugdbelang hier weer een teken van leven.
Terwijl ik dit stukje typ is het wachten op de vergunning haast te einde.
Voor de zomer heeft iedereen in de Franeker courant kunnen lezen dat voor het perceel van de voormalige trimbaan een vergunning voor een JOP is aangevraagd.
Woensdag zal al in de krant gepubliceerd worden dat B&W de vergunning zal afgegeven.
Na het verkrijgen van de vergunning zal jeugdbelang de volgende stappen zetten.
Maandagavond 1 oktober zullen we met jeugd, ouders en omwonende een avond hebben waar we het protocol zullen bespreken dat ik op gesteld.
In het protocol staan gemaakte afspraken tussen de omwoners en de jeugd.
De jeugd is welkom om 19:30 omwonende vanaf 20:00 uur.
Na deze avond zal begonnen worden met de realisering van de JOP.
In eerste instantie zal de grond bouwrijp gemaakt worden.
We zullen zien hoever we komen omdat het helaas herfst is en je maar nooit weet wat het weer gaat doen.
Heeft u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met iemand van het jeugdbelang vanuit dorpsbelang: Diny van Krimpen of Nico Bonnema, Antje Geertsma .

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG OKTOBER 2007.

30 KM/U MAATREGEL BUORREN.
in een vorige dorpskrant informeerden wij u over de aanpassing van het beklinkerde gedeelte van de Buorren tot 30 km/u-zone.
Aanleiding was de overlast die wordt veroorzaakt door het vrachtverkeer door de Buorren.
De provincie heeft in overleg met de gemeente Franekeradeel en de politie gemeend de maximumsnelheid in het centrum te verlagen tot 30 km/u, wat beter bij de inrichting past.
De uitvoering zou in eerste instantie plaatsvinden tussen 20 augustus en 1 oktober 2007.
Het inplannen van de werkzaamheden door de aannemer van de provincie heeft echter enige vertraging opgelopen.
Dit heeft tot gevolg dat uitvoering van de werkzaamheden aan de Buorren iets vertraagd zijn.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal half tot eind oktober begonnen worden met de werkzaamheden.

GELDAUTOMAAT
Deze maand heeft Dorpsbelang een gesprek gehad met de regiodirecteur van de Friesland Bank naar aanleiding van ons verzoek voor een geldautomaat in ons dorp.
De Friesland Bank was uiterst resoluut in zijn standpunt: de bank is niet bereid onze gemeenschap met een dergelijk apparaat te vereren, vanwege de onrendabele exploitatie.
De hoogte van de kosten wordt sterk bepaald door de bevoorradingsfrequentie.
Zonder jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten, is een geldautomaat niet te exploiteren.
De bank toonde zich wel bereid ons een offerte te verstrekken.
Dorpsbelang heeft besloten deze offerte aan te vragen, maar zal tevens bij andere bankinstellingen informeren naar de mogelijkheid tot plaatsing van een geldautomaat in Tzummarum.

DORPSVISIE
De werkgroep Dorpsvisie heeft in de afgelopen tijd hard gewerkt aan het schrijven van de dorpsvisie.
Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar om de resultaten te bespreken.
Het streven is om de dorpsvisie te presenteren op de ledenvergadering van Dorpsbelang in maart 2008.

KRIJGT KOPIEERAPPARAAT DERDE LEVEN?
Enige jaren geleden kreeg Dorpsbelang dit op zichzelf goed werkende kopieerapparaat van iemand die toen modernere apparatuur aanschafte.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft er jarenlang plezier van gehad, maar beschikt zelf intussen ook over modernere spullen.
Omdat het bestuur dit apparaat graag een derde leven gunt, stelt Dorpsbelang het gratis ter beschikking.
Wie het wil hebben, kan het tot 1 december 2OO7 komen ophalen bij Martsje Haitsma, Hearewei 10 in Tzummarum, telefoon 0518-481729.

Het kopieerapparaat is een Canon PC 20.
De tonercartridge is nu leeg.
Waarschijnlijk kan het apparaat een onderhoudsbeurt gebruiken.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG NOVEMBER 2007.

30 KM/UMAATREGEL BUORREN
De werkzaamheden aan de Buorren zijn inmiddels afgerond, wat tot een groot aantal reacties van dorpsbewoners geleid heeft.
Ook Dorpsbelang maakte zich ernstige zorgen over de gevolgen van de aanpassingen, die aangebracht zijn in de Buorren.
De versmallingen, met name ter hoogte van de Westerbuorren, zijn dusdanig rigoureus, dat op sommige momenten een onveilige situatie ontstaat.
Doorstroming en bereikbaarheid komen in de verdrukking met alle gevolgen van dien.
Sinds kort bevinden zich op de viersprong ook twee bushaltes (Connexion), waardoor er nog eens extra stagnatie ontstaat.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft de provincie Fryslân verzocht om de huidige versmallingen weg te nemen en naar een doelmatiger en meer verantwoorde oplossing te zoeken.
De provincie Fryslân heeft op dit verzoek gereageerd.
Zij stellen dat een dergelijke maatregel altijd een periode van gewenning vergt, omdat de wegsituatie is veranderd.
De gewenning kan zeker wel een aantal maanden tot een half jaar duren, gebaseerd op ervaringen met de aanleg van dit soort maatregelen elders in onze provincie.
Zij vragen daarom wel enig geduld van het dorp en zullen de situatie vooralsnog niet gaan wijzigen.
Hiervoor zijn eerst geen financiën beschikbaar, maar er worden ook geen werkzaamheden uitgevoerd met de winterperiode voor de deur.
Zij hebben al observaties gedaan in de spitsperiode, om te kijken in hoeverre er grote problemen ontstaan met het verkeer.
De provincie heeft deze problemen niet geconstateerd.
Er staan wel eens een paar auto's op elkaar te wachten, maar dat lost zich onderling goed op.
Binnenkort gaan zij de situatie weer in ogenschouw nemen, vooral omdat met name vrachtwagenchauffeurs met een truck met oplegger de bocht niet kunnen maken.
De provincie heeft het ontwerp destijds met een rijcurve-simulatie getest en verwachtte toen geen problemen.
Maar zoals gezegd, het punt heeft de aandacht van de provincie.
Zij zullen de situatie nogmaals gaan bekijken, ook in relatie tot de bushaltes.
In het voorjaar worden in het dorp ook metingen uitgevoerd.
Als het nodig is wordt de versmalling aangepast of verwijderd.
Dit zal op zijn vroegst volgend jaar zijn.

ENERGIEBESPARINGSWEDSTRIJD
Dorpsbelang vraagt u mee te doen aan de energiebesparingwedstrijd van Wonen Noordwest Friesland en de Friese Milieu Federatie.
U wint altijd! Sowieso een lagere energierekening voor de individuele deelnemers en misschien wel als groep de hoofdprijs van € 8000,- voor ons dorp!
Ook zijn er een tweede prijs en een derde prijs voor de bewoner die de meeste energie bespaart.

Tijdens de energiebesparingwedstrijd strijden drie dorpen (circa 15 tot 20 deelnemers per dorp) uit het werkgebied van Wonen NoordWest Friesland tegen elkaar wie het meeste energie kan besparen.
De wedstrijd vindt plaats in de periode januari tot juni (vijf maanden).
In deze periode worden om de vijf weken leuke bijeenkomsten gehouden in ons dorp waarbij u allerleitips krijgt om energie te besparen en kleine cadeautjes zoals tochtstrips om daarbij te helpen.

Wonen Noordwest Friesland organiseert deze wedstrijd om bewoners te ondersteunen bij energie besparen om zo hun woonlasten te beperken.
Wonen Noordwest Friesland zet zich in voor energiebesparing.
De komende jaren besteden ze jaarlijks meer dan een half miljoen aan het isoleren van hun woningen (dak -, spouwmuur – en bodemisolatie) en betere Cv-ketels.
Maar naast technische maatregelen is er vooral veel energie te besparen wanneer bewoners zelf hun gedrag aanpassen.
Via deze wedstrijd willen zij de bewoners van de dorpen in hun werkgebied helpen bij energie besparen.
Iedereen kan mee doen, of u in een huurwoning of koopwoning woont, maakt niet uit.

Bewoners van Tzummarum en Firdgum die mee willen doen, kunnen zich voor 11 december aanmelden bij de secretaris van Dorpsbelang, Margot van Slooten.
Deelnemers moeten in de afgelopen twee jaar hun meterstand bijgehouden hebben en bereid zijn om tijdens de wedstrijd hun meterstanden bij te houden.

Bij voldoende aanmeldingen zullen we ons opgeven bij Wonen Noordwest Friesland.
Wanneer u nog vragen heeft over de wedstrijd, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Bruijn, beleidsmedewerker bij Wonen Noordwest Friesland, telefoonnummer 0518-409861.

LEDENVERGADERING
Op woensdag 19 maart 2008 is de ledenvergadering van Dorpsbelang.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Tijdens de ledenvergadering zal de dorpsvisie gepresenteerd worden aan de leden.

KERSTBOOMVERSNIPPERACTIE
De gemeente Franekeradeel is zeer tevreden over de kerstboomversnipperactie zoals die in voorgaande jaren georganiseerd werd in Franeker en omliggende dorpen.
Dorpsbelang heeft zich ook dit jaar aangemeld voor deze actie.
Frans van Dijk is weer bereid om deze actie voor ons te organiseren.
In de volgende dorpskrant zal de datum en het tijdstip van de actie bekend gemaakt worden.