VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG December 2005.

STRAATNANEN IN VOSSEBOSK.
Op vrijdag 9 december vond de onthulling van de straatnaamborden in de nieuwe wijk het Vossebosk plaats.
De beide straten in deze wijk zijn op voorstel van Dorpsbelang vernoemd naar Sjoerd Draijer en Dirk Dijkstra, beiden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Hieronder een verslag van het hele programma, aan de hand van de toespraak van voorzitter Willem Spoelhof tijdens de sfeervolle bijeenkomst in het Atrium van Zorgcentrum Nij Bethanië.

Bêste minsken, achte oanwêzigen, < br> Ut namme fan Doarpsbelang Tsjummearum-Furdgum wol ik jimme allegearre fan herte wolkom hjitte hjirre yn it atrium fan Nij Bethanië.
Us wolkom jildt benammen de famyljes Draijer en Dijkstra, dêr’t it hjoed allegearre om draait.
Mar likegoed ek de famylje Sijbesma.
Wy binne tige bliid, dat jimme op dizze dochs miskien wol wat nuver aardige dei sa manmachtich opsetten kommen binne.
Ik wol fansels ek ús boargemaster, mefrou Haveman tige wolkom hjitte.

D'r binne lykwols ek in pear berjochten fan behindering by ús skriuwer ynkommen.
lk neam se efkes:
- C.Moes fan Grins;
- A.J.Boers út Naaldwijk;
- G.Koopmans, directeur fan it Vezetsmuseum yn Ljouwert;
- Mefr.Nelleke Hellingman, siktaris fan de Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Vught.
Mefrou Hellingman skreau yn har briefke oan Doarpsbelang de folgjende wurden: "Wij feliciteren u met dit resultaat.
Ik herinner mij, dat ik in 2003 contact heb gehad met de heer Jouwersma over deze zaak.
Ik kan helaas niet persoonlijk aanwezig zijn op 9 december.
Er is wel iemand in uw gemeente bij onze vriendenkring aangesloten, mevr. A.Heeringa-Draijer.
Daarmee is wellicht de Vriendenkring Nationaal Monument Vught toch vertegenwoordigd. "
Us doarp hat yn de benearjende en benypte tiid fan de 2de wrâldoarloch trije jonge manlju ferlern.
lk neam se alle trije en neam se yn folchoarder fan de âldens:
Sjoerd Draijer, Evert Sijbesma en Dirk Dijkstra.
De Dútse besetter yn dy tsjustere tiid hat him hjiroan op wrede wize skuldich makke.
Sjoerd Draijer ferstoar op 2 febrewaris 1943 yn Kamp Vught (hy wie benei 49 jier), Evert Sijbesma waard op 14 april 1945 delsketten yn Noardburgum en is de oare deis ferstoarn.
Evert waard mar 26 jier.
Dirk Dijkstra stoar op 13 jannewaris 1945 yn it konsintraasje-kamp Neuengamme.
Dirk is mar 21 jier wurden.

Doe't it útwreidingsplan lt Vossebosk foar de wentebou yn ûntwikkeling kaam, doe moasten d'r nije strjitnammen komme.
lt like Doarpsbelang tige gaadlik en tapaslik ta om de beide nije strjitten te ferneamen nei Sjoerd Draijer en Dirk Dijkstra.
Ommers sûnt it begjin fan 'e fytiger jierren hiene wy yn Tsjummearum al de Evert Sijbesmastrjitte.
Sa soene de nammen fan 'e trije manlju foar altyd yn ús ûnthâld bliuwe.
En sa soene sy it earbetoan krije, dat fertsjinne wie.

Wy hiene yn it fermidden fan Doarpsbelang in man, dy’t him fûleindich ynsetten hat foar de beide, nije strjitnammen.
Syn namme is Kees Jouwersma!!
Hy hat al it tariedende wurk op him nommen.
Oerlis mei de beide famyljes en allerhanne ynstânsjes, en nei it gemeentehûs om it fersyk yn te tsjinjen en tagelyk de nedige formaliteiten út te fieren.
Op 16 desimber 2003 hat it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders fan ús gemeente it beslút nommen om de nije strjitten te fierneamen nei Sjoerd Draijer en Dirk Dijkstra.
Al dat krewearjen, Kees, hat syn fertúten wis en wrachtich dien.
Tige tank foar alles!
Hjoed is it dan safier, dat wy de nije strjitnammen ûntbleatsje sille.
As Doarpsbelang woene wy dêr Evert Sijbesma ek yn behelje.
Sa hawwe in pear bestjoersleden fan 'e moarn om 11 oere mei in part fan syn famylje in blomstik lein op it grêf fan Evert Sijbesma.
Mar foar ’t wy lykwols nei lt Vossebosk geane om de Sjoerd Draijerstrjitte en de Dirk Dijkstrastrjitte foar altyd sichtber te meitsjen, wolle wy yn dit offisjele part hjirre noch wat mear nei foaren bringe.
En dêr hawwe wy de skoaljeugd ek yn belutsen.
lk jou dêrfoar alderearst it wurd oan llse Draijer.
llse is in âld-âld omkesizzer fan Sjoerd Draijer en learling fan de M.J.Tamsmaskoalle.

Van na de oorlog ben ik
geboren in vrijheid
die menigeen net gemist heeft.
Van na de oorlog ben ik
hoor en lees
nog steeds van oorlogen
die ik gelukkig gemist heb.
Van na de oorlog ben ik
zie nog steeds
slachtoffers van geweld
van hen die van voor de oorlog waren.
Van na de oorlog ben ik
zonder de vrijheid van nu
zou ik hier niet staan om
deze woorden te gebruiken.
Laten we allemaal
waar ook ter wereld
proberen in vrede te leven en...
van na de oorlog te blijven.

Fan 'e middei steane Sjoerd Draijer en Dirk Dijkstra sintraal.
Ik wol besykje beide mannen yn in koart bestek neier foar it fuotljocht te bringen.
En doch dat oan de hân fan de gegevens, dy't de famyljes ús jûn hawwe.

Sjoerd Draijer waard berne op 17 augustus 1894 yn Tsjummearum.
Hy hat hjir libbe en syn wurk dien.
Sjoerd wie troud mei Jetske van der Weg en se hiene trije dochters: Aaltsje, Bregina en Antsje.
Sjoerd kaam út in húshâlding van trije broers en flouwer susters.
Hy hie mei syn âldere broer, Jan Draijer, in feehannel.
Sjoerd wie in echte doarpsman.
Sa wie hy bestjoerslid fan VVV, de pleatslike keatsferiening.
De measten fan ús witte noch hiel goed, dat de Draijers entûsjaste en betûfte keatsers wiene.
De leafde foar dizze sport hawwe sy mei sukses trochjûn oan harren neiteam.

Yn de oarlochstiid gongen sy gewoan troch mei de feehannel.
Lykwols foar in part yllegaal!
Offisjeel moast it fleis ôfstien wurde oan ynstânsjes, dêrt de besetter de septer swaaide.
En dêrnei waard it fleis fia in bonnesysteem oan de konsuminten levere.
Dochs Sjoerd en broer Jan ferkochten ek wolris fleis oan famylje en freonen.
Dus bûten it bonnesysteem om.
Want ja, d'r moast fansels wol brea op'e planke komme foar de húshâlding.
Sa hiene de broers yn 'e hjerst fan 1942 in skiep slachte.
In part fan it fleis waard yn Tsjummearum ferkocht.
In oar part waard wie foar de húshâlding fan harren suster letsje yn Snits ornearre.

Op in sneintemoarn gong Sjoerd mei syn jongere broer Tiede op 'e fyts nei Snits ta.
Noch foar Snits lykwols waarden de beide mannen troch in hantlanger fan 'e Dútse besetter oanholden.
Allebeide waarden sy nei de plysjekazerne yn Snits tabrocht.
Nei alle gedachten hie de besetter in tip ut Tsjummearum wei krigen.
De ferrieder sliepte net!
Underwilens waard d'r hússiking dien by de húshâldings fan de beide mannen yn Tsjummearum.
Sa fûn de Sicherheitsdienst, de beruchte SD, yn it hûs fan Sjoerd it boekje, dêr’t hy syn hannel yn opskreau.
Nei alle betinken wie it yllegaal slachte skiep hjir ek yn opskreaun.

Nei in pear dagen waard Tiede wer frij litten.
Mar se holden Sjoerd fêst, om't hy neat loslitte woe oer it yllegale slachtsjen.
Hy wie sa ticht as in pôt.
Sjoerd hie lykwols wol wat in befoarrjochte behanneling dêre yn Snits.
Hy krige wat bewegings-frijheid om de kazerne hinne.
De frou fan de behearder wie nammentlik in kunde fan Sjoerd.
Nei alle gedachten hawwe d'r foar Sjoerd genôch mooglikheden west om út te naaien.
Mar hy wie bang, dat hy dêrmei syn húshâding en famylje yn gefaar bringe soe.
Eins wie eltsenien fan betinken, dat Sjoerd mei in pear wike wol wer frij komme soe.

It betearde lykwols hiel oars.
Sjoerd Draijer waard nei in skoftsje oerbrocht nei Kamp Amersfoort.
En dêrnei nei Kamp Vught.
Kamp Vught wie noch net hielendal klear en de minsken yn it kamp moasten it sels fierder ôfbouwe.
Dat barde allegearre ûnder erbarmlike en beroerde omstannichheden.
ln feekeapman, dy't mei Sjoerd tige goed befreone wie, en de sweager fan Sjoerd út Snits wei, reizgen tegearre nei Vught ta.
Sy woene besykje Sjoerd Draijer frij te krijen.
Doe't se by de poarte fan it kamp kamen, doe fertelde in oppasser, dat Sjoerd op 2 febrewaris 1943 al ferstoarn wie.
Letter krige de famylje in briefke fan de kamplieding, dat hy stoarn wie oan problemen mei syn hert en de bloedsomloop.

Dan geane wy nei ús âld-doarpsgenoat Dirk Dijkstra.
Dirk waard op 12 jannewaris 1924 yn Tsjummearum berne.
Hy wie de jongste soan fan Gerrit en Siep Dijkstra.
Guon fan ús witte noch tige goed, dat Gerrit Dijkstra de bekende kiosk mei smokerij midden yn it doarp by de tsjerke hie.
De húshâlding Dijkstra hie trije jonges, Roel, Albert en Dirk.
Albert is al ferstoarn.
Roel wennet yn Amearika en wy binne tige bliid, dat hy hjir fan 'e middei mei syn frou by ús is.
Yn de oarloch wie Dirk eins noch mar sa'n foech jonge, mar hy hie de jierren al, dat hy nei Dútslân ta moast foar de Arbeitseinsatz.
Hy moast dêre oan it wurk.
Dirk ferpofte dat en in tal fan syn maten wiene ek perfoarst net fan doel om yn it poepelân te arbeidzjen.
Sy woene net ûnder it jok fan 'e besetter sitte.

D'r siet oars neat op of Dirk moast sjen, dat hy út de wei kaam.
Hy koe him net mear yn it iepenbier sjen litte.
Hy dûkte earne ûnder.
Sa hawwe in soad minsken Dirk en syn maten yn dy benaude tiid ûnder-dak jûn.
Lykwols út en troch waarden d'r troch de Dútsers razzia's holden.
En it praat giet, dat d'r mooglik ferrie yn it spul wie.
Op in jûn, dat d'r wer in razzia holden wurde soe, krigen de jonges d'r lucht fan.
Se naaiden út en gongen op 'e flecht.
Mar de besetter krige Dirk te pakken en sy namen him mei.

Op 8 septimber 1944 waard hy mei sa'n 1165 oare ûnskuldige minsken fia it Kamp Amersfoort op transport setten nei it konsintraasjekamp Neuengamme tichteby de stêd Hamburg.
Twa dagen letter kamen se yn Neuengamme oan.

Us lêste ynformaasje helje vvy út it saneamde Toten-Nachweisbuch fan de sikenbarak (lit ús mar sizze "it deaden-register'' fan de sikenbarak).
Yn dat register stiet, dat Dirk Dijkstra op 13 jannewaris 1945 de moarns om kertier oer tsienen ferstoarn is.
Se wolle d'r yn dat register opút, dat in ynfeksje oan de terms de oarsaak west hat.
Dochs, sa skreau de dokumintalist fan it hjoeddeistich Betinkingsplak Neuengamme koartlyn oan Doarpsbelang: Wy moatte d'r fan út gean, dat de ûnminsklike omstannichheden foar de dea fan de minsken yn it kamp ferantwurdlik wiene.
lk ha my fertelle litten, dat Siep, de mem fan Dirk, jûns de doar net op it slot hawwe woe.
Want...as Dirk wer thús kaam, dan koe hy yn alle gefallen yn'e hûs komme.

Oant safier de koarte útlis oer de beide mannen, nei wa’t wy yn Tsjummearum hjoed in strjitte ferneame.

lk wol no graach it wurd jaan oan in pear learlingen fan de bysûndere basisskoalle "De Schalmei", dy't in gedicht foardrage sille: Folmer en Machteld Osinga (út de famylje Dijkstra)

Elk mei it hearre,
it is goed om te witten.
Yn Tsjummearum
komme twa nrje strjitten
Dirk Dijkstra en Sjoerd Draljer
yn de oarloch gong it mis.
Mar har nammen sille klinke
dat is seker, dat is wis.
Twa gewoan-bysûndere mannen
want se toanden fredesmoed.
Dêrom wol' wy har betinke
en iepenje de strjitten hjoed.

Boargemaster mr. M. J. Haveman (taspraak)

Dames en heren, familie en nabestaanden van Sjoerd Draijer en Dirk Dijkstra, bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum, inwoners van Tzummarum en alle andere aanwezigen/genodigden.
Ik vind het een hele eer om bij deze bijzondere gebeurtenis/plechtigheid aanwezig te mogen zijn.
Thuis op mijn werktafel ligt een tweetal bijzondere boeken die pakweg samen drie kilo zwaar zijn.
Het zijn de boeken die dit jaar door de journalist en publicist Jack Kooistra zijn geschreven als resultaat van bijna zestig jaar verzamelen van documentatie van denk ik alle namen die op enigerlei wijze te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog in Friesland.
Door de bijna zakelijke opsomming van de namen van de 4100 slachtoffers, joden, zigeuners, verzetsmensen, maar ook de onderduikers en mensen die in gevangenschap omkwamen in het eerste deel van zijn werk, geeft hij regionale kleuring aan het dramatische verhaal van 1940- '45.
Daardoor worden algemeen bekende historische thema's voorzien van herkenbare namen en indringende beelden.
Zijn tweede boek dat vorige week is uitgekomen - met daarin de opsomming van de namens van de strijders, onderdrukkers en bevrijders is tenminste even beklemmend.
Ik herinner me nog dat ik dat eerste boek kocht tijdens een sobere bijeenkomst in het voormalige kamp Westerbork, eind juni van dit jaar, waar het eerste exemplaar werd gepresenteerd.
Ik reed door het zonnige Drentse landschap terug naar huis, het indrukwekkende beeld van de herinnering aan kamp Westerbork nog op mijn netvlies en ben gaan lezen.
Pas diep in de nacht wist ik mij los te scheuren van het lezen van die talloze namen, fascinerend door hun ordening.
Daar kwam ik ze tegen, alfabetisch vlak bij elkaar in het hoofdstuk:
"Omgekomen in of na gevangenschap", een opsomming van ruim 550 door de Duitsers opgepakte inwoners van Friesland.

Dijkstra, dirk: Tzummarum 12 januari 1924 - 13 januari 1945 Neuengamme (Dsl.)
Woonde te Tzummarum. Ongehuwd. Landarbeider. Gereformeerd.
Was het slachtoffer van de verplichte tewerkstelling voor de Duitsers, maar kwam uiteindelijk terecht in een concentratiekamp.
Geen aanwijsbaar graf. OGS: gedenkboek.
En even verder:
Draijer, Sjoerd: Tzummarum 17 augustus 1894 - 2 februari 1943 Vught.
Koopman. Hervormd.
Draijer overleed in een concentratiekamp.
Geen aanwijsbaar graf. OGS: gedenkboek 36.

Vooral de toevoeging van “geen aanwijsbaar graf” aan de talloze namen is door zijn nuchtere herhaling onthutsend.
Daarom ben ik dankbaar dat we door het initiatief van de Vereniging Dorpsbelang hebben kunnen besluiten een blijvend monument te kunnen oprichten voor de beide mannen.
Een heel gewoon monument, de naam van een straat in het nieuwe plan "lt Vossebosk”, maar absoluut passend bij deze gewone mannen uit Tzummarum, die in een beroerde tijd op de verkeerde plaats terecht waren gekomen.
Ikk ben er van overtuigd, dat door deze naamgeving de herinnering aan Draijer en Dijkstra beter bewaard wordt dan door de mooiste grafsteen, hoezeer ik ze dat ook had gegund.
Bewoners, voorbijgangers, wandelaars en bezoekers zullen iedere keer toch de blik slaan op het bod waarop de namen zijn gegrift en al die keren komen Dirk Dijkstra, een jonge jongen van 21, en Sjoerd Draijer, een moedige man van 48, weer een beetje tot leven.

Ik hoop dat dat tot troost is voor de beide dochters van Sjoerd Draijer, mevrouw Heeringa-Draijer en mevrouw Moes-Draijer, voor de broer van Dirk Dijkstra, de heer Roel Dijkstra, die speciaal voor deze gelegenheid uit zijn nieuwe vaderland, de Verenigde Staten, is overgekomen en hun hele familie.

Wy binne no oan de ein kommen fan it offisjele part yn it atrium fan Nij Bethanië.
Daliks geane wy mei mekoar skean oer de dyk nei lt Vossebosk ta om de strjitnammen te Ontbleatsjen.
lk wol lykwols foart wy dêre hinne geane noch efkes wat sizze.
Jimme sille allegearre begripe kinne, dat wy as Doarpsbelang wol wat stipe fan bûten nedich hiene om alle tariedings foar dizze plechtichheid dwaan te kinnen.
Dêrom neam ik de ynstánsjes, dy't ús holpen hawwe.
En ik moat d'r fuortendaliks by sizze, dat wy se d'r tige tankber foar binne.
- Makelaardij Hoekstra fan Ljouwert, dy't drok dwaande is wenten yn lt Vossebosk te ferkeapjen.
- Ynterieurfersoarging Wotex út Tsjummearum, dy't by ús allegearre wol bekend is.
- De feriening Nut & Genoegen fan Tsjummearum-Furdgum.
Soarchsintrum Nij Bethanië, dy't ús hjir fan 'e middei gol en gastfrij úntfongen hat.

lk soe no sizze wolle: Wy dogge de jas oan en geane mei mekoar nei de nije strjitten ta.
Dêrnei komme wy hjir wer werom foar in lyts hapke en in slokje.
Dan is it tiid om nochris ûnder mekoar in wurdsje te wikseljen.
Tot zover het verslag van de onthulling van de straatnaamborden.

BODEMVERONTREINIGING "OUD DOK"
in de vorige dorpskrant werd meegedeeld dat Gedeputeerde Staten van Friesland de gemeente heeft gevraagd de bewoners goed voor te lichten over.
Het laat zich aanzien dat deze voorlichting in januari 2006 wordt georganiseerd. JEUGD MAAKT FILM.
Onder coördinatie van De Skûle in Franeker en met subsidie uit het zogenaamde Leader-project, zijn jongeren in Tzummarum momenteel bezig met het maken van een film over hun eigen leefwereld.
Aan het project nemen verschillende jongeren deel, zowel jeugd uit de hutten als uit bijvoorbeeld de kerkelijke jeugdclubs.
De bedoeling is de dialoog tussen jeugd, dorp, gemeente en ouders op gang te brengen.
Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de film wordt vertoond.

LEDENVERGADERING 2006.
De ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum- Firdgum wordt gehouden op woensdag 8 maart 2006, om 20.00 uur in Het Wapen van Barradeel.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG JANUARI 2006.
KERSTBOOMVERSNIPPERACTIE SUCCES.
De jaarlijkse kerstboomversnipperactie was weer een succes.
Frans van DIjk, die de actie ieder jaar in Tzummarum-Firdgum coördineert, meldt ons dat er 143 kerstbomen zijn ingeleverd!

MILITAIRE OEFENINGEN.
Het Regionaal Militair Commando Noord meldt ons dat in de periode 6 tot en met 10 februari militaire oefeningen worden gehouden door de eenheid 13 Infbat LMB RSPB Statcie onder leiding van (onze eigen Tzummarumer) majoor Van der Werf.
Er nemen ongeveer 60 personen en 26 lichte wielvoertuigen aan de oefening deel:
"Het grootste deel van de oefening vindt plaats op het oefenterrein De Marne.
Tijdens de oefening worden buiten het oefenterrein twee aspecten beoefend, te weten: de gebiedspatrouille en de sociale patrouille.
Tijdens de sociale patrouille is het doel de militairen te trainen in het optreden in bewoond gebied, waarbij men contact moet maken met de lokale bevolking.
De patrouille dient zeker niet provocerend over te komen, maar moet in de omgeving opgaan."
Tzummarum wordt aangedaan op 6, 7 en 8 februari, steeds tussen 13.30 en 15.00 uur.

LEDENVERGADERING 8 MAART 2005 BEGINT OM HALF ACHT.
Elders in deze dorpskrant vindt u de agenda voor de ledenvergadering op 8 maart en het verslag van de ledenvergadering in 2005.
We rekenen op een grote opkomst!
Let op: de vergadering begint deze keer al om half acht!

WAT TE DOEN ALS DE OPENBARE VERLICHTING KAPOT IS.
Wie constateert dat straatverlichting beschadigd is of het niet doet, kan contact opnemen met Dynamicon.
Dit is een onderdeel van Nuon.
De gemeente heeft het onderhoud en het beheer van straatverlichting namelijk uitbesteed aan dit bedrijf.
Storingen kunnen 24 uur per dag worden gemeld op telefoonnummer 0800-3960800.
Daarbij moet het nummer van de betreffende lantaarnpaal worden doorgegeven; dit nummer staat op een gele sticker op de lantaarnpaal.
Dynamicon verhelpt storingen binnen vijf werkdagen en als het nodig is (aangereden lichtmast, grote storing enz.) direct.

CONTACTEN MET DE GEMEENTE.
Dorpsbelang heeft regelmatig contact met de gemeente Franekeradeel over allerhande onderwerpen.
Nu de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, heeft het bestuur een brief met aandachtspunten aan alle gemeenteraadsfracties doen toekomen.
Een kopie van de brief is aan het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd.
In april brengt het College zijn tweejaarlijks bezoek aan het bestuur van Dorpsbelang.
Veel van de in deze brief genoemde zaken kunnen dan ook aan de orde komen.
Hieronder volgt de volledige tekst van de brief die op 18 januari werd vezonden:

Geachte dames en heren,
Nu de verkiezingen in zicht komen willen wij als bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum u aan de hand van een aantal thema's grote en kleine aandachtspunten noemen, die voor onze dorpen belangrijk zijn.

WONEN WERKEN EN BEDRIJVIGHEID.
Woningen voor iedereen
De gemeente Franekeradeel pretendeert een woongemeente te zijn.
Wij zien deze pretenties graag terug in onze dorpen.
Momenteel is de wijk lt Vossebosk in ontwikkeling, waar alleen koopwoningen zullen verrijzen.
Aan koopwoningen voor gezinnen is geen gebrek; maar ook moeten voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven.
Voor jongeren (starters) en senioren zijn er onvoldoende woningen.
Voor deze groepen moet een gevarieerd aanbod van woonruimte beschikbaar zijn, dat zowel is afgestemd op de budgettaire mogelijkheden als de beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt.

Bedrijven zijn onmisbaar voor de leefbaarheid.
Wie in Tzummarum en Firdgum woont moet voor de dagelijkse boodschappen in Tzummarum terecht kunnen.
lt Spoardykje moet zich ongehinderd kunnen ontwikkelen als bedrijventerrein voor kleinschalige, niet vervuilende bedrijven.
Winkels en bedrijven die zich in onze dorpen willen vestigen moeten niet worden ontmoedigd door zinloze regelgeving, maar juist aangemoedigd door een ruimhartig overheidsbeleid.

VOORZIENINGEN
Adequaat onderdak voor verenigingen.
De Harnehal, die door Wonen Noordwest Friesland is aangekocht, wordt momenteel opgeknapt en vormt een goed onderdak voor vele, meest sportieve activiteiten.
Toch blijft adequaat onderdak voor het levendige verenigingsleven in onze dorpen een belangrijk aandachtspunt.
In het algemeen is de huisvesting van de verenigingen van slechte kwaliteit en zijn verschillende verenigingen op zoek naar andere accommodatie.
Intussen heeft Dorpsbelang het gebouw De Haven verkocht aan Wonen Noordwest Friesland.
Dorpsbelang zal zich blijven inzetten om - ook in het kader van een update van de dorpsvisie - te komen tot goede, betaalbare (liefst gezamenlijke) accommodatie voor verenigingen en verwacht daarbij alle medewerking van de gemeente.

Onderhoud sportvelden is gemeentelijke taak.
Wij zijn beslist niet gelukkig met het voornemen van de gemeente om het sportveldencomplex, aangelegd in de jaren 1979-1980 en bestaande uit twee voetbalvelden en één kaatsveld, af te stoten aan de verenigingen.
Het is al heel moeilijk om goed kader te vinden voor het besturen van de meeste verenigingen.
Het uitbreiden deze taken door ook het beheer en het onderhoud van de sportvelden op de schouders van de verenigingsbesturen te leggen, kan de doodsteek voor de verenigingen betekenen.
Wij vinden dat het onderhoud van de sportvelden een gemeentelijke taak moet blijven.

Deelname aan sport moet betaalbaar zijn voor iedereen .
Wij betreuren de zeer grote huurverhoging voor de sportaccommodaties.
Sportieve activiteiten moeten betaalbaar blijven voor iedereen.
Sport heeft een grote vormende waarde voor de jeugd, houdt volwassenen gezond en heeft een belangrijk sociaal aspect.
Het gebruik van sportaccommodaties moet betaalbaar blijven en de nu vastgestelde huurverhogingen zijn onacceptabel.

Speeltuinen bereikbaar voor alle kinderen.
Het is jammer, dat van gemeentewege rigide wordt vastgehouden aan het adagium 'speeltuinen alleen op gemeentegrond".
Daardoor kan er in de Westerbuorren/Roardamaleane in Tzummarum geen speelvoorziening komen, terwijl één van de bewoners bereid is hiervoor grond beschikbaar te stellen.
Om gebruik te kunnen maken van een speeltuin elders moeten kinderen uit de Westerbuorren een druk kruispunt oversteken.
Partij pleiten voor een soepeler opstelling van de gemeente in dezen.

Bibliotheekvoorziening moet blijven.
Al na ruim één jaar nadat de bibliotheek in Tzummarum is vervangen door een bibliobus, lijkt onze dorpen nu ook deze laatste voorziening te worden ontnomen.
Wij zijn uitermate verontrust en verontwaardigd over deze situatie.
Wij rekenen er op dat de gemeenteraad zijn amendement over het belang van bibliotheek voorzieningen in de dorpen gestand doet en effectueert in het beschikbaar stellen van de nodige middelen om dit desastreuze tij te keren.

Huidige voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn handhaven Zorgcentrum Nij Bethanië met als core-business zorg met verblijf, aanleunwoningen en dagopvang voor senioren uit Tzummarum en omstreken vervult ook een belangrijke maatschappelijke functie in beide dorpen: het biedt ook onderdak aan allerlei activiteiten, van stem bureau en tentoonstellingen tot trombosedienst, fysiotherapeutische behandelingen, bewegen voor ouderen en internetcafé.
Bovendien verzorgt het de maaltijdservice in Tzummarum en de omliggende dorpen.
In de nabije toekomst is modernisering van het zorgcentrum nodig.
Wij gaan er van uit dat de gemeente hieraan van harte zal meewerkenken.
Ook aanwezigheid van een moderne, apotheekhoedende huisartsenpraktijk in Tzummarum een onmisbare voorziening voor de bewoners van onze dorpen.

Basisonderwijs moet beschikbaar blijven.
Tzummarum heeft twee moderne basisscholen.
Het staat buiten kijf dat Tzummarum tot in lengte van jaren kinderen basisonderwijs in eigen dorp moet kunnen bieden.
Wij gaan er van uit dat de gemeente het handhaven van basisonderwijs op de dorpen even hoog in het vaandel draagt als de inwoners van Tzummarum en Firdgum.

ONDERHOUD EN INFRASTRUCTUUR.

Alle paden toegankelijk voor iedereen.
Aan het onderhoud van wegen, paden en openbaar groen valt nog wel het een en ander te verbeteren.
We hebben hierover regelmatig contact met verschillende gemeenteambtenaren.
Met het verwijderen van onkruid en het (buiten het bloeiseizoen) maaien van de bermen kan ons inziens niet worden volstaan.
Het is belangrijk dat de paden en wegen het gehele jaar door voor iedereen toegankelijk zijn.
Daarbij moet ook rekening worden gehouden met mensen die slecht ter been zijn of gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel.
Wij rekenen erop dat de gemeente zorgt voor een zodanig onderhoud dat de toegankelijkheid van wegen en paden voor iedere burger blijft gewaarborgd.

Bij het pad over het voormalige spoorwegtracé moet de gemeente met borden en afzettingen duidelijk maken dat het alleen voor fietsers en wandelaars toegankelijk is.
Voorkomen vernielingen, verpaupering van panden en rondslingerend vuil is ook verantwoordelijkheid gemeente.
Wij worden regelmatig geconfronteerd met vandalisme: brugleuningen en banken vernield, lantarenpalen scheefgetrokken, hekken beschadigd enz.
Reparaties lijken de onverlaten slechts tot recidive te motiveren.
Het illegaal Storten van vuil en het laten verpauperen van opstallen zijn andere voorbeelden van onacceptabel gedrag.
Dit alles baart ons zorgen en wij rekenen op de samenwerking met en de actieve inzet van de gemeente bij het vinden van een adequate aanpak van deze problemen.
Zo zou om te beginnen het van gemeentewege plaatsen van afvalbakken op kritische plaatsen een bijdrage kunnen leveren in het voorkomen van rondslingerend afval.

Vervuiling dorpsvaart en voormalig Dok is onaanvaardbaar.
De vervuiling van de dorpsvaart is al jarenlang een punt van grote zorg.
Het uitbaggeren van het vervuilde slib had al lang moeten gebeuren, maar is door het ontbreken van overheidsbudget nog steeds niet geëffectueerd.
Ook het voormalig Dok blijkt ernstig vervuild.
Tot verdriet van de omwonenden en Dorpsbelang heeft de Provincie besloten het gebied niet te saneren.
De bezwarenprocedures hiertegen lopen nog.
In de naast het voormalige Dok gelegen terreinen is ook vervuiling aangetroffen.
In ieder geval moet de dorpsvaart nu onmiddellijk worden uitgebaggerd.
Ook de andere vervuilde gebieden moeten worden gesaneerd.

JEUGDBELEID
Met de meeste jongeren gaat het goed.
Helaas komt Tzummarum de laatste jaren nogal eens in het nieuws met jongeren die zich op een of andere wijze misdragen.
Dat mag dan de realiteit zijn, maar het werpt een smet op de grote groep jongeren die niet in het nieuws komen, omdat ze niet meedoen aan dergelijk gedrag en zich consciëntieus voorbereiden op een zinvolle rol in de maatschappij.
Wij willen niet nalaten dit te berde te brengen.

Drank- en drugsgebruik moet worden aangepakt.
Dat neemt niet weg dat een flinke groep jongeren problemen veroorzaakt, niet in het minst voor zichzelf.
Uit recent onderzoek van Verslavingszorg Noord Nederland blijkt dat ook onder de jeugd in Tzummarum veel verslavende middelen worden gebruikt.
Hoewel wij op de hoogte waren van dit fenomeen, zijn wij geschokt door de omvang ervan.
Ons inziens kunnen dergelijke problemen alleen door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken instanties en personen worden aangepakt.

Vandalisme is onacceptabel.
Of jongeren zich nu onder invloed van de bedwelmde middelen of door de groepscultuur laten verleiden tot vernielingen en vandalisme, het gedrag blijft onacceptabel.
Het blijkt in de praktijk echter heel moeilijk om daders op te sporen, ook doordat sommige inwoners van onze dorpen weinig open zijn naar onder meer de politie.
Een nóg groter probleem lijkt welhaast de onmogelijkheid om het gedrag van deze groep jongeren te veranderen.
Ook dit moet in gezamenlijkheid worden aangepakt.

Het tolereren van hutten biedt een wankel evenwicht.
Om de jongeren een eigen, zelfgekozen plek te bieden, tolereert de gemeente onder strenge voorwaarden het bestaan van hutten en caravans.
Dit is een soort “minst kwade”oplossing, die continu aandacht en toezicht behoeft.

Onder verantwoordelijkheid van de gemeente werken aan jeugdbeleid.
Het afgelopen jaar hebben twee jonge bestuursleden van Dorpsbelang zich volledige ingezet voor het ontwikkelen van een adequaat jeugdbeleid.
Er is overleg gevoerd met de jeugdwerker van de gemeente, de politie, de jeugd en hun ouders, verenigingen en particulieren.
Jeugdbeleid moet zich niet alleen richten op de zgn. probleemjongeren, maar alle jongeren in onze dorpen moeten er van kunnen profiteren.
Het is overduidelijk dat het complexe vraagstuk van het jeugdbeleid alleen gestalte kan krijgen als alle betrokken instanties en personen zich gezamenlijk inzetten voor een eenduidig beleid en het handhaven daarvan.
Ons inziens ligt de verantwoordelijkheid hiervoor in eerste instantie bij de gemeente, die daarbij een beroep kan doen op de medewerking van - onder meer – Dorpsbelang.

Tot zover deze aandachtspunten.
In 2006 gaan we bezig met het up to date brengen van onze dorpsvisie.
Wij zullen u daarvan zeker op de hoogte houden.
In april staat het tweejaarlijks overleg met het college van Burgemeester en Wethouders gepland.
Wellicht kunnen thema's uit deze brief dan ook aan de orde komen.

Met vriendelijke groeten, het Bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM – FIRDGUM OP WOENSDAG 2 MAART 2005, OM 2O.OO UUR IN ''HET WAPEN VAN BARRADEEL.

Aanwezig: Bestuur: B. Bootsman, M. Haitsma, L.S. Heeringa, K. Jouwersma W. Spoelhof (voozitter) en A. van der Zee.
Leden en gasten: 25 personen.

1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw A. van der Schaaf Te Plak), mevrouw C. van Stam (De Skûle), de heer J.S.M. Bouwhuis (Politie Friesland), mevrouw G. Dijkstra (raadsfractie CDA), de heer B. Goeman Borgesius (raadsfactie VVD) en de heer B. van Dijk (raadsfractie PvdA).
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de dames C. Twerda en J. Sibma (gemeente Franekeradeel), de heren H. Bleeker, J. Feenstra, l. Schram en F. Talsma en de raadsfracties van de ChristenUnie en de FNP.
Helaas moet ook de heer P. van der Werff van de organisatie Te Plak, die vanavond samen met mevrouw Van der Schaaf een presentatie zou geven, verstek laten gaan.

2. NOTULEN LEDENVERGADERINGEN D.D. 25 FEBRUARI 2OO4 EN 1 DECEMBER 2OO4.
Het verslag van 25 februari 2004 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Over de redactie van punt 3 van het verslag van 1 december 2004 merkt mevrouw G. van Dijk op, dat zij - en voor zover zij weet ook enige andere aanwezigen - niet heeft ingestemd met de afstoting van de Haven en dat het woord "unaniem" in deze niet op zijn plaats is.
Met deze correctie wordt het verslag goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS.
Mevrouw Haitsma geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het niet verstandig is de jeugd via de dorpskrant te bereiken, maar het beter is te kiezen voor een persoonlijke benadering.
Als aanvulling op de informatie in het verslag over de grondruil nabij de sportvelden, vertelt de heer Spoelhof, dat de gemeente heeft besloten de voormalige trimbaan aan Schatzenburg BV te verkopen; het wandelpad dat door dit perceel loopt blijft buiten deze verkoop.
De gemeente heeft Dorpsbelang in deze niet om advies gevraagd.
De heer J. Hibma kan nog meedelen dat er ook geen contact is opgenomen met de beheercommissie van de sportvelden.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De heer Van der Zee licht het financieel overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
Desgevraagd kan hij meedelen dat op dit moment ca. 35 leden de contributie over 2004 nog niet hebben betaald.
Hij maakt van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat overwogen wordt de contributie-inning op een minder kostbare manier te organiseren.
De heer J. Hibma merkt op dat hij wat betreft het gebruik van acceptgiro’s goede ervaringen heeft met de Regiobank.

VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
De heer J. Jouwersma deelt mee, dat de kascommissie het financieel overzicht kan goedkeuren.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Spoelhof bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heren A. Bonsma en P. Osinga; als reservelid wordt mevrouw H. Vellinga benoemd.

ACTIVITEITENPLAN
Besloten wordt de volgende activiteiten in 2005 ter hand te nemen:
1. Ontwikkelingwebsite: de voorbereidingen zijn gestart.
2. Ontwikkeling jeugdbeleid: het bestuur heeft dit onderwerp in 2004 weer opgepakt in onder meer het overleg met gemeente en de jongerenwerker.
De bedoeling is het jeugdbeleid in 2005 verder gestalte te geven.
3. Actualisering dorpsvisie, waaronder herbezinning ontwikkeling MFC.
De heer Spoelhof licht toe dat de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van de werkgroep MFC weer opgepakt moeten worden.
Tussen het verschijnen van dit rapport en nu is er een en ander veranderd in de situatie met de gebouwen (Harnehal, Haven, kerkelijke gebouwen).
Dat neemt niet weg, dat het dorp zich in de destijds gehouden enquête heeft uitgesproken; nu moet worden bekeken hoe de wensen van het dorp gestalte kunnen krijgen in de huidige situatie.
Plannen wat dit betreft zullen uiteraard aan de leden worden voorgelegd.
4. Deelname aan de actiegroep tegen de zoutwinning.

7. BESTUURSVERKIZING
De heren F. Talsma en Jac. Struiksma worden bij acclamatie benoemd.
Tot grote vreugde van het bestuur zijn Diny van Krimpen en Froukje Geertsma bereid gevonden om zich verkiesbaar te stellen; zij hebben ieder het vereiste aantal handtekeningen van leden verzameld.
Ook zij worden bij acclamatie benoemd.
De heer Spoelhof bedankt scheidend bestuurslid Jouwersma, die zich altijd met veel ijver heeft ingezet voor Dorpsbelang.
Hij noemt hierbij met name de naamgeving van de straten in het nieuwbouwplan Vossebosk, die op initiatief van de heer Jouwersma de herinnering aan een aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog levend houdt.
De heer Jouwersma pleit in zijn afscheidswoord voor het leefbaar houden van onze dorpen door de inzet van de inwoners zelf.

8. RONDVRAAG
a. De heer Bouwhuis van Politie Friesland pleit voor een goed overleg met inwoners en organisaties in de dorpen.
Afgesproken wordt dat hij wordt uitgenodigd voor de bestuursvergadering van 6 april as.
b. Mevrouw Van Stam is verheugd dat het overleg met Dorpsbelang over het jeugdbeleid weer is opgepakt.
c. Mevrouw Vellinga en de heer Bonsma vragen aandacht voor de beplanting met grote bomen in de Buorren: die bij mevrouw Vellinga voor de deur is dood en die bij de heer Bonsma voor de zaak geeft veel overlast door onder meer vallend blad. Het zou mooi zijn als de bomen werden vervangen door meer geschikte exemplaren, bijvoorbeeld laanbomen.
De heer Heeringa wijst er op, dat de bomen enige jaren geleden op verzoek van het dorp zelf door de gemeente zijn geplant - al heeft de gemeente de keuze van de soort boom bepaald.
Het bestuur neemt het verzoek mee in het overleg met de gemeente.

9. SLUITING
De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.
Na de pauze geeft mevrouw A. van der Schaaf een presentatie over het servicecentrum voor diensten in het om het huis dat in 2004 in Oosterbierum is gestart.

Tzummarum, 6 maart 2005.
Martsje Haitsma-Bergsma.
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG FEBRUARI 2006.

LEDENVERGADERING 8 MAART 2006 BEGINT OM HALF ACHT.
Elders in deze dorpskrant vindt u nogmaals de agenda voor de ledenvergadering op 8 maart.
We rekenen op een grote opkomst!
Let op: de vergadering begint deze keer al om half acht!

JEUGDBELEID
Op de ledenvergadering zal extra aandacht worden besteed aan het jeugdbeleid.
Dit thema is regelmatig onderwerp van overleg tussen gemeente, De Skûle, de jongerenwerker van Franekeradeel, Politie Franeker en het bestuur van Dorpsbelang.
Op de laatste bijeenkomst van vertegenwoordigers van deze instanties op 6 februari jl, was ook Verslavingszorg Noord Nederland (VN N) aanwezig.
Een aantal onderwerpen passeerden de revue:
* Momenteel wordt overleg gevoerd met het bestuur van de IJsclub over het gebruik van de ijsbaan voor een JOP (jongeren ontmoetingsplek).
Gezien de bestemming is deze locatie geen probleem.
Ook de gemeente stelt dat er in principe voldoende geld beschikbaar is voor het realiseren van een JOP op deze plek.
*Het filmproject, waarover u in de dorpskrant van januari 2006 kon lezen, loopt nog steeds.
Momenteel is de jeugd van De Zaege vrijwel klaar met het maken van opnames en kan de camera aan een andere groep jongeren worden overgedragen.
De bedoeling is dat door het filmen van de eigen leefwereld een dialoog tussen jeugd, dorp, gemeente en ouders op gang kan komen.
*Het druggebruik onder de jongeren werd toegelicht door VNN.
*De indruk bestaat dat er momenteel in het algemeen vrij weinig overlast door jongeren wordt veroorzaakt.
Wel zijn er zorgen over de ontwikkeling van een nieuwe groep jeugd in een wat jongere leeftijdscategorie.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG MAART 2006.

LEDENVERGADERING 8 MAART 2006.
Elders in deze dorpskrant vindt u het verslag van de ledenvergadering van 8 maart.

SCHOUW
Dit jaar wil de gemeente en Wonen NWF een pilot doen in Sexbierum en Tzummarum om eens via een "schouw'' te kijken naar de "ergernis wekkende zaken" waar relatief snel iets aan gedaan kan worden.
Deze schouw zal in Tzummarum gehouden worden op 28 maart.
De heer Seepma van Wonen NWF zal met een aantal vertegenwoordigers van Dorpsbelang een ronde door het dorp maken en een inventarisatie maken.

WEBSITE
Tijdens de ledenvergadering is de website www.tzummarum-firdgum.nl officieel in gebruik genomen door Kees Jouwersma.
Een aantal verenigingen, stichtingen, bedrijven en scholen heeft zich al aangemeld.
Wie volgt?

CURSUSAANBOD DE SKULE
De Skûle organiseert dit voorjaar namens de gemeente een aantal cursussen voor vrijwilligers van verenigingen en stichtingen.
Een aantal cursussen is bedoeld voor alle inwoners van Franekeradeel.
De meeste cursussen zijn gratis, dus doe er uw voordeel mee!
Het cursusaanbod is op de volgende pagina afgedrukt.

VERSLAGVAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM – FIRDGUM OP WOENSDAG 8 MAART 2006,OM 19.30 UUR IN “HET WAPEN VAN BARRADEEL”.

Aanwezig: Bestuur: B. Bootsman, M. Haitsma, F. Geertsma, L.S. Heeringa, D. van Krimpen, W. Spoelhof (voozitter), J. Struiksma, F. Talsma en A. van der Zee.
Leden en gasten. 37 personen.

1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de vertegenwoordigers van de raadsfracties (CDA, FNP en PvdA), vertegenwoordigers van De Skûle, gemeente Franekeradeel, Politie Franeker en Verslavingszorg Noord Nederland, alsmede de heren van het bedrijf NTSO.
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van mevrouw J. Sibma (gemeente Franekeradeel), de heer H. Bleeker, de Voetbalvereniging en Vogelwacht Franeker e.o., de heer Goeman Borgesius (VVD).

2. NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 2 MAART 2OO5.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS.
Mevrouw Haitsma geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
De heer Van der Zee licht het financieel overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
Desgevraagd kan hij meedelen dat op dit moment ca. 25 leden de contributie over 2005 nog niet hebben betaald.
De heer Van der Mei vraagt naar het bedrag van € 12.670,-- dat op de balans per 31.12.2005 als "reserve bijzondere voorziening" staat genoemd.
De heer Van der Zee zegt dat dit bedrag had kunnen worden opgeteld bij het bedrag van het eigen vermogen.

VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
De heer A. Bonsma deelt mee, dat de kascommissie het financiële overzicht kan goedkeuren; er is sprake van een solide vereniging.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Spoelhof bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heer P. Osinga en mevrouw H. Vellinga; als reservelid wordt de heer Joh. Haakma benoemd.

ACTIVITEITENPLAN
Besloten wordt de volgende activiteiten in 2006 ter hand te nemen:
1. Ontwikkeling jeugdbeleid: Na de pauze volgt een presentatie.
2. Actualisering dorpsvisie: De heer Spoelhof wijst op het belang van het ontwikkelen van een visie, waar het hele dorp achter kan staan.
Om onder meer professionele ondersteuning mogelijk te maken heeft het bestuur zowel in 2005 als in 2006 hiervoor budget gereserveerd.
3. Deelname aan de actiegroep tegen de zoutwinning.

BESTUURSVERKIEZING
De dames B. Bootsman en D. van Krimpen worden bij acclamatie herbenoemd.
In de vacature Haitsma draagt het bestuur voor mevrouw M. van Slooten-Preng.
Ook zij wordt bij acclamatie benoemd.
De heer Spoelhof bedankt scheidend bestuurslid Haitsma voor haar inzet en benoemt haar tot erelid van de vereniging.

RONDVRAAG
a. De heer Spoelhof deelt mee dat het college van B&W op 30 mei as. op werkbezoek komt.
In ieder geval zullen de aandachtspunten aan de orde komen die voor de verkiezingen in een brief aan alle gemeenteraadsfracties zijn gestuurd.
De voorzitter roept verenigingen en anderen op om mogelijke aandachtspunten voor het werkbezoek aan te leveren.
b. De heer Monsma vraagt, of het mogelijk is dat bij het laatste stuk van de Jel Rinckesstrjitte een bord "doodlopende weg" komt; de laatste tijd is het verkeer daar toegenomen.
Het bestuur zegt toe dit met de gemeente op te nemen.
c. Mevrouw Zijlstra mist als nieuwe inkomer in het dorp een boekje met alle adressen van verenigingen, zoals zij in andere dorpen gewend was te krijgen.
d. De heer Anema vraagt, of het laatste deel van de Camstrawei (ca. 150 m) ook kan worden verbreed, zoals bij het andere deel van deze weg ook gebeurd is.
Het bestuur zegt toe hieraan aandacht te schenken.
e. De heer Van Dijk merkt naar aanleiding van de website van Tzummarum-Firdgum op, dat het toch de bedoeling is dat ook industriële activiteiten op het bedrijventerrein plaatsvinden.
f. De heer Van Dijk vraagt, of het bestuur aandacht besteedt aan de verpauperde panden in het dorp.
De heer Spoelhof antwoord dat bij het college van B&W regelmatig aandacht voor dit onderwerp wordt gevraagd, zowel schriftelijk als mondeling.
Het college heeft in zijn laatste brief aangegeven, geen mogelijkheden te zien om tegen de eigenaren van de panden op te treden.
Het onderwerp wordt overigens ook weer bij het komende werkbezoek van het college van B&W aan de orde gesteld.
g. De heer Van der Mei wil ervoor pleiten dat Dorpsbelang een rol speelt in de Oudejaarsactiviteit en mogelijk ook een financiële bijdrage levert.
De voorzitter vindt dat de dames Geertsma en Van Krimpen alle hulde verdienen voor hun grote inzet bij deze activiteit; hij vindt het belangrijk dat de oudejaarsactiviteit doorgang vindt; daarbij is ook de financiële dekking een belangrijk aandachtspunt.

9. SLUITING
De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.

Na de pauze wordt het programma voortgezet met twee onderwerpen:
TZUMMARUM EN FIRDGUM OP HET WERELDWIJDE WEB.

De firma NTSO die de website heeft gebouwd geeft een korte presentatie van de website en de mogelijkheden voor verenigingen en bedrijven.
Hierna stelt de heer K. Jouwersma sr., oud-bestuurslid van Dorpsbelang de site officieel in bedrijf.

PRESENTATIE JEUGDBELANG

De dames Geertsma en Van Krimpen geven samen met jongerenwerker mevrouw C. van Stam een korte presentatie.
In -de - discussie die zich hierna ontspint komen twee centrale thema's naar voren : voorzieningen en verantwoordelijkheden.

Voorzieningen
Dat de jeugd een onderkomen zou moeten hebben, is een algemeen gevoelen.
Maar hoe?
Een jeugdhonk zou prachtig zijn, maar willen ze daar allemaal wel gebruik van maken?
Er zijn toch ook verschillende groepen en die gaan heus niet allemaal samen gezellig in één jeugdhonk zitten!
Trouwens: niet alle jongeren hebben zo'n behoefte aan een jeugdhonk; sommigen willen veel liever een paar bankjes waar ze gezellig wat kunnen kletsen en "hangen".
De ervaring leert, dat iedereen zo'n hangplek een prima idee vindt, zolang deze maar niet in de buurt van je eigen woning is gesitueerd.
Wat willen de jongeren zelf eigenlijk?
Jeugdbelang heeft 100 enquêteformulieren aan jongeren gegeven en daarvan zegge en schrijve vier teruggekregen.
Als je met de jeugd praat komt er over het algemeen uit dat men een plek voor zichzelf wil.
Trouwens: wat is er gedaan met de uitkomsten van de enquête die een paar jaar geleden in het kader van de ontwikkelingen van een MFC is uitgevoerd?
Toen heeft de jeugd juist heel veel ideeën naar voren gebracht.
Een nieuwe voorziening is natuurlijk prachtig, maar er zijn toch vele verenigingen die ook een aanbod voor de jeugd hebben?
Veel jongeren uit onze dorpen gaan bijvoorbeeld op sport of muziek; als de gemeente nou iets niet moet afschaffen is het de subsidie op dit soort activiteiten.
Misschien kan een deel van het kapitaal van Dorpsbelang ook worden gebruikt voor activiteiten voor de jeugd?
Misschien kan de jeugd zelf ook iets bijdragen.
Er zijn ook hartstikke leuke activiteiten, bijvoorbeeld een perfect verlopen hardcorefeest in de sporthal, waar niemand last van heeft gehad.

Verantwoordelijkheden
Als snel komt de discussie terecht bij de caravanjeugd, de overlast en wat daartegen te doen valt.
De discussie over dit thema concentreert zich rond de vraag, wie toezicht houdt.
Want toezicht is essentieel, zo weet de politie.
Dat is en blijft een taak van de betreffende ouders.
Al kun je door voorzieningen te creëren in een omgeving waar meer activiteiten zijn - bijvoorbeeld een jeugdhonk in een MFC – een grotere mate van sociale controle bewerkstelligen.
In die zin kan de dorpsgemeenschap een rol spelen.
Of het verbieden van caravans een oplossing is?
Gevreesd wordt dat dan de overlast groter wordt.
Toezicht - ook door ouders - is niet altijd eenvoudig; soms gaat het om mensen van de rond de 20 jaar, die eufemistisch nog steeds "jeugd" wordt genoemd.
Dat neemt niet weg dat de ontwikkelingen met betrekking tot de (caravan)jeugd grote zorgen baart en dan met name het hoge alcohol- en druggebruik door steeds jongere kinderen.
En dat is toch een probleem dat voornamelijk op het bord van de ouders van deze jongeren ligt.
Conclusie
In zijn conclusie stelt de heer Spoelhof dat het belangrijk is dat de discussie rond de ontwikkeling van een MFC inclusief voorzieningen voor jongeren - weer opgepakt wordt in het kader van de te ontwikkelen dorpsvisie.
Bij het ontwikkelen van jeugdbeleid moeten we proberen constructief samen te werken.
Alle jongeren van onze dorpen maken deel uit van onze leefgemeenschap.
Het is belangrijk dat wij als gemeenschap die boodschap aan de jeugd geven.
De dorpsgemeenschap rekent daarbij op substantiële medewerking van de gemeente.
Alle aanwezigen zijn het er over eens dat de dames Geertsma en Van Krimpen zich buitengewoon verdienstelijk maken in hun streven naar een beter jeugdbeleid en hebben bewondering voor hun doorzettingsvermogen.

De heer spoelhof dankt de dames van Stam, Geertsma en van Krimpen voor hun presentatie en sluit de bijeenkomst.

Tzummarum, 12 maart 2006.
Martsje Haitsma-Bergsma.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG MEI 2006.
Schouw
De schouw in Tzummarum door vertegenwoordigers van gemeente, Wonen Noordwest Friesland en Dorpsbelang heeft inmiddels plaatsgevonden.
Er is gekeken naar openbaar groen, overhangende takken, toestand van wegen, paden en trottoir, rommelige terreinen en bouwvallige panden.
Uiteraard zijn hierbij een aantal punten gevonden die dringend de aandacht nodig hebben om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten.
De gemeente zal een aantal zaken aanpakken die onder haar verantwoordelijkheid valt, maar ook Dorpsbelang neemt het initiatief om de prettige aanblik van het dorp te vergroten.
Op een aantal punten (zoals overlast van hondenpoep en de slechte staat van sommige panden die in particulier bezit zijn), doen wij een beroep op de inwoners zelf.
Als inwoner van Tzummarum kunt u zelf ook heel veel doen om de leefbaarheid in het dorp en het aanzien van het dorp te vergroten!

Dorpsvisie
In de afgelopen bestuursvergadering heeft de heer Y. Strikwerda een presentatie gehouden over het tot stand komen van een dorpsvisie.
De heer Strikwerda is directeur van Doarpswurk.
Doarpswurk biedt ondersteuning aan de verenigingen van Dorpsbelang en kan adviezen geven bij het opstellen van een dorpsvisie.
Werkbezoek B&W
Op 30 mei is het tweejaarlijkse werkbezoek van het College van Burgemeester en Wethouders gepland.
Als uitgangspunt voor het gesprek neemt het bestuur de onderwerpen uit de brief die zij aan de politieke partijen gestuurd heeft (zie Dorpskrant januari 2006).

Dorpenvolgsysteem
Het "Dorpenvolgsysteem" is een overzicht van de werkzaamheden die de gemeente uitvoert.
Hiernaast de meest recente versie.
Het Dorpenvolgsysteem staat ook op internet, op de website van de gemeente.
Kijk op www.franekeradeel.nl bij "Dorpen".

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG JUNI/JULI 2006 .

DORPSVISIE
Zoals u wellicht zult weten, heeft de Vereniging Dorpsbelang in december 2001 een dorpsvisie opgesteld.
Wij zijn nu een aantal jaren verder en vinden dat deze dorpsvisie bijgesteld en ververst zou moeten worden.
Bovendien is ook de gemeente steeds meer overtuigd van de noodzaak om in gesprek te gaan met de dorpen en zal de dorpsvisie de leidraad zijn voor het door de overheden te voeren beleid.
De beschikbaarstelling van de financiële middelen voor Tzummarum en Firdgum zal daar dan ook vanaf hangen.
Dorpsbelang vindt dat wij er als dorp alles aan moeten doen om het wonen en werken in Tzummarum zo optimaal mogelijk te maken.
Dorpsbelang wil graag uw hulp en advies inroepen bij het opstellen van deze dorpsvisie.
De eerste stap die hiertoe gezet is bestaat uit het organiseren van een bijeenkomst voor alle verenigingen uit het dorp op 6 juni.
De heer Strikwerda van de stichting Doarpswurk zal de avond openen met een presentatie over het opstellen van een dorpsvisie.
Doarpswurk biedt ondersteuning aan de verenigingen van Dorpsbelang en kan adviezen geven bij het opstellen van een dorpsvisie.
ROTONDE
Dorpsbelang ontving van de provincie Fryslân onderstaande informatie over de aanleg van de rotonde aan de Swaerderwei.

N393 ROTONDE TE TZUMMARUM.
Onlangs is de provincie begonnen met de aanleg van een rotonde ten behoeve de ontsluiting van het bedrijventerrein 't Spoardykje te Tzummarum.
Middels de rotonde wordt een goede markering van de dorpskom tot stand gebracht alsmede een veilige uitwisseling van verkeer vanaf het bedrijventerrein en de parallelweg.
De Rotonde is evenals de ontsluiting van het bedrijventerrein gelegen op een voormalige terp welke als rijksmonument is aangemerkt.
In september 2005 heeft ADC Archeoprojecten uit Amersfooft een opgraving uitgevoerd in de terp Sixma.
De aanleg van een rotonde zou de hier aanwezige archeologische resten voorgoed vernietigen en daarom is voorafgaand aan deze werkzaamheden onderzoek gedaan.
De terp van Sixma is interessant, omdat dit een van de meest noordelijke terpen van Friesland is.
Bekend is dat de kwelderwal waar de terp op ligt na het jaar nul is ontstaan, maar onbekend is wanneer het gebied voor het eerst is bewoond.
Uit de gegevens die verzameld zijn bij het onderzoek aan de noordelijke flank van de terp blijkt dat dit deel dateert tussen de 7e en 10e eeuw na Chr.
Er zijn drie ophogingen - of uitbreidingsfases onderscheiden.
Het is echter goed mogelijk dat iets verder zuidelijk naar de kern van de terp toe oudere-bewoningssporen aanwezig zijn verschillende aardewerkvondsten, waaronder twee scherven uit de Romeinse tijd, wijzen op bewoning van voor de 7e eeuw.
Bij de begeleiding van de bouwwerkzaamheden die in het gebied ten zuiden van de opgraving zullen plaatsvinden, hopen we meer informatie te verzamelen over deze oudere bewoningsfase.
Na afloop van het onderzoek worden de resultaten beschreven in een rapport en gaan de vondsten naar het noordelijk archeologisch depot te Nuis.

Het verkeer zal de komende tijd enig overlast ervaren i.v.m. de werkzaamheden.
Het merendeel van de werkzaamheden zal naar verwachting voor de bouwvak afgerond zijn.
Voor eventuele vragen kunt u ter plaatse informeren bij onze toezichthouder op locatie dan wel bij de uitvoerder van Jansma Wegen en Milieu.
Of u kunt contact opnemen met de heer J. Hiddinga.
20 juni gebeld voor de weg t.o. nr. 11.

LEDEN UITGESCHREVEN.
Van acht personen die na herhaalde aanmaningen de contributie over het jaar 2005 per eind mei 2006 nog steeds niet hadden betaald is aangenomen dat zij geen prijs meer stellen op het lidmaatschap van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Zij zijn inmiddels als lid uitgeschreven.

TWEEJAARLIJKS WERKBEZOEK COLLEGE VAN B&W.
Dorpsbelang heeft op 30 mei een gesprek gehad met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Franekeradeel over een aantal zaken die direct van belang zijn voor het wonen en werken in Tzummarum en Firdgum.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG AUGUSTUS 2006.

Dorpsvisie
Dorpsbelang is bezig met het formeren van een werkgroep die zich bezig zal houden met de totstandkoming van de dorpsvisie, zodat vanaf september een aanvang genomen kan worden met de invulling van de dorpsvisie.
Er wordt gestreefd naar een werkgroep waarin jong en oud vertegenwoordigd zijn.
WONEN NOORDWEST FRIESLAND
Wonen Noordwest Friesland heeft in het kader van het voorraadbeleid in de dorpen de verenigingen van Dorpsbelang aangeschreven om na te denken over de volgende vragen:
* Welke type huurwoning past goed in ons dorp en welk type juist niet?
* In welke straten zijn er problemen ?
Waar staat de leefbaarheid onder druk?
* Welke type huurwoningen zouden er nog lang moeten blijven in ons dorp en welke woningen naderen het einde van hun levensduur?
Dorpsbelang zal deze vragen proberen te beantwoorden en zal deze vragen tevens opnemen in de dorpsvisie.

VAV DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANGSEPTEMBER 2006.

DORPSVISIE
Diverse mensen uit het dorp hebben hun medewerking toegezegd aan het tot stand komen van de dorpsvisie.
Binnenkort zullen zij benaderd worden voor een oriënterende vergadering met de bestuursleden van Dorpsbelang.
Wij houden u in de komende maanden op de hoogte van de ontwikkelingen.
Op de komende federatievergadering voor verenigingen van Dorpsbelang op 17 oktober zal het college van B&W een toelichting geven over het Dorpsvisiefonds.
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum is hier ook voor uitgenodigd.

ZWEMBAD BARRADEEL.
Met ingang van 1 mei 2007 zal het zwembad te Tzummarum weer opengesteld worden voor het publiek.
Onlangs bereikte het bestuur van Dorpsbelang Tzummarum - Firdgum daartoe overeenstemming met Ron van Booma, directeur van Park Barradeel (Tzummarum) en Schatzenburg (Menaldum).
Sinds 1 januari 2004 was het openlucht- bad alleen nog maar beschikbaar voor de bewoners van het park.
Dorpsbelang is buitengewoon verheugd, dat de publieke functie nu weer terug is en dat jong en oud in de zomer kunnen genieten van deze prima geoutilleerde voorziening.
Het zwembad zal in principe vier maanden geopend zijn van 1 mei tot 1 september (van 13.00 tot 18.00 uur).
De tarieven voor abonnementen en dagkaarten zullen hetzelfde zijn als die van zwembad Schatzenburg in Menaldum:
Prijs abonnement: 0 t/m 3 jaar: gratis
Prijs abonnement: 4tlm 12 jaar: € 50,--
Prijs abonnement: vanaf 13 jaar: € 100,--
Prijs dagkaart: ? 10,--
Het is mogelijk om u nu al in te schrijven voor een abonnement.
Het inschrijfformulier is in het midden van deze dorpskrant bijgesloten.
Inleveren bij de receptie van recreatiecentrum Barradeel.

BIBLIOTHEEKVOORZIENING IN DE DORPEN.
Dorpsbelang heeft op 12 september een informatie/discussieavond bijgewoond van de bibliotheek Franekeradeel.
Tijdens deze avond presenteerde Bügel Hajema Adviseurs de uitkomsten van een onderzoek dat zij verricht hebben voor Bibliotheken Noord West Fryslân met betrekking tot de ruimtelijke spreiding van bibliotheekvoorzieningen.
Directeur Tjitske de Heij gaf een uiteenzetting over het bibliotheekwerk in de nabije toekomst voor Franekeradeel.
De aanwezige vertegenwoordigers van de dorpen van onze gemeente waren het unaniem eens dat er een bibliotheekvoorziening moet blijven in de dorpen.
Belangrijkste conclusie van de avond was echter dat het niet financieel niet haalbaar is om de huidige bibliobussen op dezelfde manier te laten rijden.
Door op stapel staande bezuinigingen en hogere huren kan de bibliotheek na 1 januari 2007 alleen nog de vestiging in Franeker geopend houden.
Naar aanleiding van het onderzoek van het adviesbureau heeft de bibliotheek wel drie mogelijkheden voorgesteld tot het in stand houden van de bibliotheekfunctie in de dorpen.
Het lot van deze plannen ligt geheel in handen van de gemeente Franekeradeel, aangezien er geen geld beschikbaar is voor de uitvoering ervan.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG OKTOBER/NOVEMBER 2006.

DORPSVISIE
In de vorige edities van onze dorpskrant heeft Dorpsbelang u geïnformeerd over de noodzaak van het actualiseren van onze dorpsvisie.
Het document dat hieraan ten grondslag ligt, dateert uit 2001.
Inmiddels heeft het bestuur op 8 november en 15 november een bijeenkomst georganiseerd met de werkgroepleden.
Tijdens deze bijeenkomsten is een plan van aanpak gemaakt en is er globaal een tijdsplanning gemaakt voor de komende maanden.
In de komende tijd zullen de werkgroepleden zich voorbereiden op de 'keukentafelgesprekken' die begin 2007 zullen starten.
De werkgroep en het bestuur van Dorpsbelang vindt het erg belangrijk dat een zo groot mogelijk aantal mensen in Tzummarum en Firdgum kan 'meedenken' over de dorpsvisie.
Een dorpsvisie is immers geen document van de vereniging Dorpsbelang, maar is vooral een document van de bewoners zelf.
De bewoners zullen dus in de gelegenheid gesteld moeten worden om zich te laten horen.
Dorpsbelang wil graag weten wat er in onze dorpen leeft.
Om organisatorische redenen is een samenkomst met alle bewoners tegelijk te massaal.
Daarom heeft de werkgroep Tzummarum en Firdgum in wijken verdeeld.

De bewoners van deze wijken/straten worden uitgenodigd om te komen spreken over een aantal thema's, zodat de werkgroep kan inventariseren wat er leeft in Tzummarum en Firdgum.
Centraal thema van de gesprekken zal zijn ,,ln 2020 rijd ik Tzummarum/Firdgum binnen en zie ik...."
Tijdens deze bijeenkomsten zal iedere bewoner van Tzummarum en Firdgum de gelegenheid hebben om de visie met betrekking tot de nabije toekomst (2015-2020)van Tzummarum en Firdgum te uiten.
Thema's die aan de orde zullen komen zijn.
Wie wonen in het jaar 2020 in Tzummarum en Firdgum?, Hoe wonen wij? , Wat doen wij overdag?, Zijn we alleen op de wereld?
De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedere inwoner van Tzummarum en Firdgum vanaf 16 jaar.
Het bestuur van Dorpsbelang en de werkgroepleden vinden het erg belangrijk dat ook de jeugd van onze dorpen vertegenwoordigd zal zijn op deze avonden. Zij kunnen actief meedenken over de invulling van hun eigen toekomst!
Hieronder volgt een overzicht van deze inloopavonden, zodat u de bijeenkomst van uw eigen wijk/straat alvast kunt noteren in uw agenda.
U bent echter volkomen vrij om meerdere bijeenkomsten te bezoeken of aan te schuiven bij een bijeenkomst van een andere wijk wanneer u verhinderd zult zijn.
Aanvangstijdstip van alle avonden is 20.00 uur.

KERSTBOOMVERSNIPPERACTIE
De gemeente Franekeradeel is zeer tevreden over de kerstboomversnipperactie zoals die in voorgaande jaren georganiseerd werd in Franeker en omliggende dorpen.
Dorpsbelang heeft zich ook dit jaar weer aangemeld voor deze actie.
Frans van Dijk is weer bereid om deze actie voor ons te organiseren.
In de volgende dorpskrant zal de datum en het tijdstip van de actie bekend gemaakt worden.

DORPENVOLGSYSTEEM
Het "Dorpenvolgsysteem" is een overzicht van de werkzaamheden die de gemeente uitvoert.
Hiernaast de meest recente versie.
Het Dorpenvolgsysteem staat ook op internet, op de website van de gemeente.
Kijk op www.franekeradeel.nl bij "Dorpen".