VERSLAG VANDE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM, GEHOUDEN OP WOENSDAG1 DECEMBER 2004 OM 20.00 UUR IN HET WAPEN VAN BARRADEEL.

Aanwezig: Van het bestuur: B. Bootsman, M. Haitsma-Bergsma, L. Heeringa, K. Jouwersma sr., W. Spoelhof en A. van der Zee.
Leden en gasten: 29 personen.

Bericht van verhindering: I.Schram.

1. OPENING
Voorzitter Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer R. Hagenaars van wonen Noordwest Friesland.

Voordat de agenda wordt afgewerkt vraagt de voorzitter aandacht voor een drietal onderwerpen:
1. Er zijn nog drie vacatures voor bestuursleden van Dorpsbelang.
De leden worden opgeroepen na te denken over de invulling daarvan.
Kandidaten kunnen worden gemeld bij ieder bestuurslid!
2. De illegale stortplaatsen in en rond Tzummarum zijn velen een doorn in het oog.
Het bestuur is extra alert op deze ergerniswekkende situatie en roept en ieder op mee te werken aan het voorkomen ervan.
3. Van de ca. 500 leden van Dorpsbelang hebben ongeveer 100 hun contributie over 2004 nog niet betaald; de voorzitter verzoekt hen dit voor het einde van het jaar alsnog te doen.

2. STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT DE HARNEHAL.
De heer spoelhof schetst in het kort de huidige stand van zaken, zoals deze gisteren ook met de sportverenigingen is besproken:

* Op 9 oktober 2004 heeft Dorpsbelang overleg gevoerd met de raadsfracties.
Behalve de Partij van de Arbeid (die bericht van verhindering had gestuurd) en Gemeentebelang (waarvan geen reactie werd ontvangen) waren alle fracties vertegenwoordigd.
De fracties konden zich vinden in het idee van Dorpsbelang en Wonen Noordwest Friesland met betrekking tot handhaving van de huidige subsidie en het verstrekken van een eenmalige bijdrage in de exploitatiekosten.
Zij zegden toe een verzoek van Wonen Noordwest- Friesland hiertoe te zullen ondersteunen.

* Op 20 oktober 2004 is er een gezamenlijke brief van Dorpsbelang en Wonen Noordwest-Friesland bij het college van Burgemeester en wethouders bezorgd.
In deze brief wordt de gemeente gevraagd de huidige subsidie - die tot en met 2007 loopt - nog een aantal jaren te continueren of een eenmalige bijdrage van € 175.000,-- te doen bij aankoop van de Harnehal.
Als motivering van deze aanvraag worden onder meer aangevoerd de uitvoering van het achterstallig onderhoud, de garantie dat de schoolgymnastiek tot in lengte van jaren kan worden voortgezet, de garantie dat de sporthal breed ingezet kan worden voor allerlei activiteiten die de leefbaarheid van dorp en regio ten goede komen, het feit dat de gemeente na deze eenmalige bijdrage geen financiële middelen meer hoeft in te zetten en het gegeven dat de gemeente € 500.000,- heeft ontvangen door de verkoop van de (erfpacht) grond.
De gemeente heeft aangegeven zes weken tijd nodig te hebben voor beantwoording van de brief en deze termijn loopt op 3 december af.

* De voorlopige koopovereenkomst is getekend.
Eén van de ontbindende voorwaarden daarbij is dat de gemeente bereid moet zijn een financiële bijdrage te leveren.
Als niet aan de voorwaarden is voldaan loopt het koopcontract op 10 december as. af.
De heer Hagenaars licht toe dat de afgelopen maanden hard is gewerkt om de Harnehal te behouden.
Het streven is om er voor alle partijen een win/win- situatie van te maken.
Wonen Noordwest- Friesland wil niet alleen de hal behouden, maar ook de omgeving van de hal ontwikkelen en een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp leveren.
Op het terrein voor de hal kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een pand met een publieke functie beneden en woningen op de verdieping.
Dit idee is ook al eens besproken met een stedenbouwkundig bureau.
Het wachten is nu inderdaad op het besluit van de gemeente.
In dit kader heeft de heer Hagenaars gisteren nog gesproken met wethouder Miedema.
Op 6 december is er nogmaals een overleg met onder meer wethouder Twerda.
De heer Hagenaars is nog niet helemaal gerust op de uitkomst.
Hij hoopt dat de gemeente zich realiseert hoezeer Wonen Noordwest-Friesland bereid is te investeren in het gebied rond de hal.
Het moet duidelijk zijn dat de woningstichting van de koop afziet, als de gemeente niet bereid is over te brug te komen.
Omdat de meeste uitgaven van Franekeradeel moeten worden gefiatteerd door de Provincie, heeft de heer Hagenaars inmiddels de Provincie ook geïnformeerd over de situatie met de Harnehal.

In de discussie komt aan de orde, dat momenteel jammer genoeg niet constant gebruik van de kantine kan worden gemaakt.
Wonen Noordwest-Friesland heeft inmiddels een exploitant gevonden voor de hal + kantine: de heer Koos Vaartjes.
Deze popelt om te beginnen, maar kan niet eerder aan de slag dan wanneer de zaak rond is.
Dat ligt in handen van de gemeente.
Tot zolang moeten verenigingen die gebruik willen maken van de kantine zich verstaan met Schatzenburg BV.

3. VOORSTEL OM De HAVEN VAN DE HAND TE DOEN.

Toelichting
Met verwijzing naar het uitgedeelde financiële overzicht geeft de heer Spoelhof een toelichting op het voorstel van het bestuur om De Haven van de hand te doen.
Statutair moet verkoop van onroerend goed door de ledenvergadering worden goedgekeurd (artikel I 1.3).

Het gebouw De Haven is elf jaar lang in het bezit van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Het gebouw biedt onderdak aan verschillende huurders: de Openbare Bibliotheek, de Bejaardensoos, Drumband DTO en de Peuterspeelzaal.
De Bibliotheek heeft laten weten met ingang van 1 januari 2005 over te gaan op een bibliobus voor Tzummarum en heeft daarom per 1 februari 2005 de huur van De Haven opgezegd.
Met het wegvallen van deze huurder is de exploitatie van De Haven niet meer rond te krijgen.
Het bestuur stelt voor De Haven af te stoten.
Dat betekent dat het gebouw volgens de koopovereenkomst van elf jaar geleden aan de gemeente Franekeradeel moet worden aangeboden voor het bedrag van€ 0,45 (was destijds één gulden).
Wellicht valt daarbij nog te onderhandelen over een bijdrage voor de investeringen die zijn gepleegd.
De huidige huurders zouden bij verkoop niet op straat hoeven te komen.
In de eerste plaats, omdat de wet een huurder beschermt ook bij verkoop van een gebouw.
In de tweede plaats heeft het bestuur zich alvast zijn licht opgestoken over alternatief onderdak.
Zo zijn de Peuterspeelzaal en de Bejaardensoos waarschijnlijk welkom in Nij Bethanië en zou DTO gebruik kunnen maken van de Harnehal.
DISCUSSIE
In de hierna volgende discussie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Er zijn regelmatig gesprekken gevoerd met de Openbare Bibliotheek over de mogelijkheid om de huidige bibliotheekvoorziening te handhaven.
Dat blijkt echter geen haalbare kaart, omdat de huur van De Haven voor de bibliotheek maar een klein deel van de exploitatiekosten betreft: om de vestiging in Tzummarum open te houden is ca. € 30.000,- nodig; de huur van de Haven bedraagt ca. € 5.900,-.
Een bibliobus kost ca. € 100,- per uur.

Misschien is het mogelijk om de vrijkomende ruimte in De Haven (tijdelijk) te benutten als jeugdhonk.
Het besluit om De Haven wel of niet af te stoten moet echter niet worden gekoppeld aan het vraagstuk over het creëren van een jeugdhonk.

De aanwezigen maken zich zorgen over de huidige huurders.
Bij afstoten van De Haven moet er zekerheid zijn over een goed onderdak voor deze verenigingen.

BESLUIT
De leden besluiten unaniem het bestuur toestemming te geven De Haven af te stoten.

Het bestuur zegt toe extra aandacht te zullen schenken aan het jeugdbeleid in het algemeen en waar nodig bemiddelend te zullen optreden bij het verwerven van alternatieve huisvesting voor de huidige huurders van De Haven.

RONDVRAAG
1. Momenteel wordt gewerkt aan het bouwen van een website www.tzummarum-firdgum.nl.
Voor het maken van de site is subsidie van de Provincie beschikbaar.
2. Dorpsbelang organiseert geen activiteiten voor de jeugd rond Oud en Nieuw.
Het bestuur zal nagaan, of het inderdaad zo is, dat er gemeentelijke subsidie voor een dergelijke activiteit beschikbaar is als een officieel jeugdnetwerk de organisatie op zich neemt.

5. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering.

Tzummarum, 10 december 2004.
M. Haitsma-Bergsma.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG DECEMBER 2004.

HARNEHAL
Tot onze grote vreugde heeft wonen Noordwest Friesland de Harnehal gekocht, inclusief de grond, het grootste deel van het parkeerterrein en de toegangsweg tot de sportvelden.
Daardoor blijft deze voorziening voor onze dorpen behouden!
Het heeft vele inspanningen gekost.
Het laatste duwtje kwam dankzij het initiatief van de raadsfracties van Christenunie, FNP en WD.
Deze partijen slaagden er tijdens de raadsvergadering van 2 december in de gemeenteraad van Franekeradeel een motie te laten aannemen voor het behoud van de Harnehal.
Resultaat is dat de gemeente de subsidie tot en met 2018 voortzet met jaarlijkse bijdragen van € 20.000,-- (dat wil zeggen: na afloop van de huidige subsidieperiode tot en met 2008).
Voorwaarde daarbij is dat de schoolgymnastiek gegarandeerd blijft.
Vermeldenswaard is daarnaast dat ook het Fonds Nij Bethanië een forse bijdrage heeft geleverd in het mogelijk maken van de aankoop van de hal door Wonen Noordwest Friesland.
Inmiddels is de nieuwe beheerder Koos Vaartjes voortvarend met zijn werkzaamheden begonnen.
Dorpsbelang sluit met zeer tevreden gevoel dit dossier en hoopt dat de Harnehal tot in lengte van jaren een bijdrage zal kunnen leveren aan de leefbaarheid van onze dorpen en de regio Noordwest Friesland.

JONGEREN OPGELET!
De gemeente Franekeradeel stelt geld beschikbaar voor het creëren van zogenaamde Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP).
Tzummarum komt in aanmerking voor een groot formaat JOP voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.
Zo'n JOP is een buitenvoorziening en bestaat bijvoorbeeld uit een tennistafel of basketbalnet met bankje en een afdakje.
Aan het bestuur van Dorpsbelang is gevraagd, of Tzummarum een JOP wil hebben en zo ja, hoe hij er dan uit moet zien en op welke plek in het dorp hij geplaatst moet worden.
Het bestuur roept de jeugd van 12 tot 16 jaar op om ideeën aan te dragen.
Wat zijn jullie wensen? Waar moet de JOP komen?
Dus: wie wil met ons meedenken?
Ideeën zijn welkom bij Arjan van der Zee, telefoon: 0518-481687.
Mailen mag natuurlijk ook: mtszee@worldonline. nl.
Doe het wel voor 1 februari 2005, want anders duurt het te lang en kunnen we naar het geld fluiten!

AMBTELIJK OVERLEG.
Het bestuur heeft overleg gevoerd met de contactpersoon bij de gemeente, mevrouw Jildou Sibma en de coördinator van alle contactpersonen voor de dorpen, de heer Auke Zijlstra.
Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd:
* Het verzoek van Schatzenburg BV om een perceel grond te kopen achter het recreatiepark dat eigendom is van Staatsbosbeheer.
Er is een grondruil bedacht met een perceel, waar de voormalige trimbaan doorloopt.
Dorpsbelang heeft deze vraag besproken met de sportverenigingen die gebruik maken van het naastgelegen sportveld.
Uit dit overleg blijkt dat er geen principieel bezwaar is tegen de voorgestelde ruil op voorwaarde dat er voldoende luwte voor de sportvelden blijft in de vorm van boomwallen, dat het gehele wandelpad (vanaf De Kamp tot aan de Sytzamaleane) eigendom van de gemeente blijft om de publieke functie ervan te waarborgen en dat het snoeien van het perceel "trimbaan" wordt uitgevoerd volgens advies van Staatsbosbeheer om te grote kaalslag te voorkomen.
* Het valt niet mee om wat te doen tegen de illegale stortplaatsen.
Alleen als de dader bekend is, valt aan sancties te denken.
Als iemand weet, wie illegaal afval stort, kan de naam van de storter aan de gemeente worden doorgegeven, zodat de politie kan worden ingeschakeld.
Elders in deze dorpskrant vindt u een brief van de gemeente over deze materie.
* Dorpsbelang wil zich inzetten voor de jeugd in onze dorpen en heeft daarom de mogelijkheden voor een actief jeugdbeleid aan de orde gesteld.
* De aanbieding van het gebouw De Haven aan de gemeente werd aangekondigd.
* Aan de minder florissant ogende plekken in Tzummarum kan de gemeente weinig doen, omdat deze particulier eigendom zijn.
Hopelijk nemen de eigenaars van de betreffende panden hun verantwoordelijkheid en zorgen ze zelf voor het toonbaar maken ervan.
* De mogelijkheden van de gemeente om een bijdrage te leveren aan actualisering van de dorpsvisie zijn zeer beperkt.
De gemeente wil graag meedenken, maar kan geen financiële ondersteuning bieden.
Wel kan de gemeente goed aangeven, welke belemmeringen er zijn bij de verwezenlijking van plannen uit een dorpsvisie.

COMMISSIE UURWERKEN OPGEHEVEN.
Het bestuur heeft besloten de niet meer actieve uurwerkcommissie op te heffen.
Het saldo op de bankrekening van deze commissie wordt geschonken aan het Restauratiefonds van de Protestantse Kerk Tzummarum-Firdgum.
Aan deze schenking wordt de voorwaarde verbonden dat het bedrag wordt gebruikt voor het doel, waarvoor het ooit is bijeengebracht: de restauratie van uurwerken in de torens.

LEEFBAARHEIDSMONITOR.
De gemeente Franekeradeel voert in januari 2005 de"leefbaarheidmonitor LeMon" uit.
Dat is in 2002 ook al een keer gedaan en het is de bedoeling om deze in 2007 te herhalen.
De monitor was een initiatief van de gemeente Franekeradeel en de woningstichtingen wonen Noordwest Friesland en Optimaal.
Het doel was en is om een algemeen beeld van de leefbaarheid in de gemeente Franekeradeel te krijgen.
In de leefbaarheidmonitor worden vragen gesteld over woonomgeving, groenvoorzieningen, veiligheid enz.
Het bestuur beveelt medewerking aan de monitor van harte aan.
DE HAVEN
Op 1 december 2004 hebben de leden het bestuur toestemming gegeven het gebouw De Haven af te stoten.
Op 13 december 2004 heeft het bestuur het gebouw aan de gemeente Franekeradeel aangeboden.
Daarbij is extra aandacht gevraagd voor de positie van de huidige huurders van het gebouw.
Verder heeft het bestuur de gemeente geadviseerd om wonen Noordwest Friesland te betrekken bij het vinden van een nieuwe bestemming voor het gebouw en de ontwikkeling van het gebied er om heen.
De gemeente heeft inmiddels een ontvangstbevestiging gestuurd.

WEBSITE
Als het aan het bestuur van Dorpsbelang ligt, krijgt Tzummarum- Firdgum binnen afzienbare tijd een eigen website.
Dat kan via een project van op Paad, dat al 180 dorpen heeft ondersteund bij het realiseren van een website.
Het is heel belangrijk dat onder meer verenigingen, scholen en het bedrijfsleven betrokken worden bij het tot stand komen van een eigen site voor onze dorpen.
Daarom wordt in januari 2005 een voorlichtingsbijeenkomst belegd, die hopelijk meteen als startpunt kan dienen!

KERSTBOMEN?
lnderdaad: er is geen kerstboom meer te bekennen als u deze Dorpskrant krijgt.
Die zijn allemaal al weer versnipperd in de jaarlijkse Kerstboomversnipperactie!

OM IT OALJELAN EN LANGS HET STATION.
De gemeente heeft het pad Om it Oaljelân keurig laten opknappen.
Het is geëgaliseerd en verbreed, zodat ook mensen met een rollator of in een rolstoel er gebruik van kunnen maken.
Bovendien is een bank op "zonlocatie" geplaatst.
En als u dan toch een rondje maakt, loop dan ook even over het nieuwe pad langs het station.
De afgelopen zomer is er verlichting geplaatst en begin december werden bomen aangeplant.

ALVAST NOTEREN : LEDENVERGADERING 2005.
De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 2 maart 2005.
De agenda vindt u in de Dorpskrant van februari 2005.
Van de bestuurstafel van Dorpsbelang Januari 2005.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG JANUARI 2005.
Grondruil bij recreatiecentrum gaat niet door.
In de vorige Dorpskrant hebben we melding gemaakt van het verzoek van Schatzenburg BV om een perceel grond te kopen achter het recreatiepark dat eigendom is van Staatsbosbeheer.
Er was een grondruil bedacht met een perceel, waar de voormalige trimbaan door loopt.
Inmiddels is gebleken dat Staatsbosbeheer niet bereid is de grond te verkopen.

JEUGDBELEID
Een delegatie van het bestuur heeft op 18 januari een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente en De Skûle over het jeugdbeleid in Tzummarum-Firdgum.
Afgesproken is om te proberen het jeugdnetwerk weer op te starten.

WEBSITE
De in de vorige Dorpskrant aangekondigde voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 februari.
Elders in deze krant vindt u de uitnodiging.

LEDENVERGADERING MET INFORMATIE OVER DORPSSERVICECENTRUM.
De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 2 maart 2005.
De agenda vindt u elders in deze Dorpskrant.
Na het huishoudelijk deel van de vergadering hebben we mensen van Te Plak uitgenodigd om te vertellen wat het servicecentrum in Oosterbierum inhoudt.
Wij verwachten natuurlijk een grote opkomst van leden!

WEBSITE TZUMMARUM – FIRDGUM.
Zoals in de Dorpskrant van januari 2005 vermeld, heeft het bestuur van Dorpsbelang het initiatief genomen om voor onze dorpen tot een eigen website te komen.
Het bestuur heeft daarvoor aansluiting gezocht bij het project van Op Paad dat al 180 dorpen heeft ondersteund bij en realiseren van een website.
Deze ondersteuning wordt door de Provincie betaald.
Het is belangrijk dat verenigingen, scholen en het bedrijfsleven worden betrokken bij het tot stand komen en onderhouden van de website voor onze dorpen.
Ook zij kunnen zich namelijk op de website presenteren.
Inmiddels zijn verenigingen, bedrijven, scholen en organisaties via een brief uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.
Het bestuur heeft geprobeerd daarbij zo volledig mogelijk te zijn.
Bedrijven en organisaties die onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen zijn uiteraard ook van harte welkom op de.

Voorlichtingsbijeenkomst www.tzummarum-firdgum. n I op donderdag 10 februari 2005 om 20.00 uur in Het Wapen van Barradeel.
Op deze bijeenkomst geeft de heer René Poppen, die vanuit het project Op Paad ondersteuning biedt bij het maken van de website, uitleg over opzet en werkwijze.
Hopelijk kan deze bijeenkomst worden gezien als de start van het project, dat vooral getrokken zal worden door Jaap Feenstra, die bereid is als webmaster op te treden.

Het bestuur van Dorpsbelang Tzummarum- Firdgum.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP WOENSDAG 25 FEBRUARI 2004, OM 20.00 UUR tN "HET WapEN VAN BARRADEEL".

Aanwezig: Bestuur: B. Bootsman, J. Feenstra, M. Haitsma, P. Hardijzer (voorzitter), L. Heeringa, K. Jouwersma en P. Osinga.
Leden en gasten: 32 personen.

1. OPENING
De heer Hardijzer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Berichten van verhindering is binnengekomen van mevrouw S. van der Mei, de heren F. Broekstra, l. Schram en J .Veldsma en het CDA en de FNP.
2. NOTULEN LEDENVERGADERINGEN D.D. 26 FEBRUARI 2OO3 EN 14 JANUARI 2OO4.

Het verslag van26 februari 2003 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Voor het verslag van 14 januari 2004 heeft mevrouw S. van der Mei telefonisch een correctie doorgegeven: de vraag over het eventueel inbrengen van het café stelde zij namens de heer B. Goeman Borgesius.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.

JAARVERRSLAG SECRETARIS.
De heer Feenstra leest het verslag voor.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
De aanwezigen nemen kennis van het verslag over 2003 en de begroting voor 2004, waarvan de belangrijkste cijfers via een powerpointpresentatie voor de aanwezigen inzichtelijk zijn gemaakt.
De heer Osinga geeft enige toelichting op deze stukken:
Het budget wordt ook dit jaar voor een groot deel aan de Dorpskrant besteed, al heeft de verhoging van de contributie voor een wat rooskleuriger beeld gezorgd.
De Haven blijft een zorgenkind.
Het positieve saldo is vooral te danken aan het feit, dat vrijwel geen groot onderhoud is uitgevoerd.
Bovendien is er nog een hypotheek van ca. € 6.000,-, die voor een goed begrip van de cijfers van het eigen vermogen moet worden afgetrokken.
De post bankkosten (€ 172,32) wordt gevormd door betalingskosten, inclusief de acceptgiro's voor de contributie-inning.
Dit is zeker een onderwerp om nog eens kritisch naar te kijken.

VERSLAGKASCOMMISSI EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
De heer Joh. Broekstra deelt mee, dat de kascommissie het overzicht van opbrengsten en uitgaven kan goedkeuren.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Hardijzer bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heren J. Jouwersma en A. Bonsma; als reservelid wordt de heer P. Osinga benoemd.

MEDEDELINGEN/VRAGEN
A/B EVALUATIE ACTIVITEITENPLAN 2003/BESPREKING ACTIVITEITENPLAN 2004.
Omdat de onderwerpen voor de activiteitenplannen 2003 en 2OO4 vrijwel overeenkomen, wordt de evaluatie van het activiteitenplan 2003 gecombineerd met de bespreking van de plannen voor 2004.

1. Deelname aan actiegroep tegen de zoutwinning.
Mevrouw Haitsma schetst in het kort de huidige stand van zaken:
De actiegroep heeft op 12 februari jl. een kort geding aangespannen tegen de gedoogplicht en de aanlegvergunning van het leidingtracé voor de zoutwinning.
Intussen heeft de Raad van State op 18 februari uitspraak gedaan in het bezwaar van de actiegroep tegen de Milieuvergunning.
Het bezwaar van de actiegroep is ongegrond verklaard.
Op 26 maart dient de rechtszaak tegen de concessie zelf bij de Rechtbank in Leeuwarden.
Dit is de twaalfde procedure die de actiegroep inmiddels tegen de verschillende vergunningen en beschikkingen heeft gevoerd.
Tot slot doet mevrouw Haitsma een beroep op de aanwezigen om een bijdrage te storten in het actiefonds.

2. ONTWIKKELING VOSSEBOSK.
De heer Hartijzer licht toe, dat binnenkort wordt gestart met de bouw van de eerste 13 woningen in het plan Vossebosk (het "Althuisiusterrein").
In totaal zullen 39 woningen worden gebouwd, verdeeld over drie fasen, te starten in 2004, 2006 en 2009.
Op verzoek van Dorpsbelang heeft de projectontwikkelaar Pré-Bo-Hûs een viertal kavels gereserveerd voor inwoners van Tzummarum-Firdgum.
Inwoners krijgen hierdoor in ieder geval de gelegenheid om in het eigen dorp te bouwen. Pré-Bo-Hûs heeft toegezegd deze kavels gedurende een periode van 6 maanden beschikbaar te houden.

ONTWIKKELINGEN MFG.
De heer Spoelhof deelt mee dat de werkgroep overleg heeft gevoerd met het College van B&W, de Gemeenteraad, de Provincie en de heer Van Booma.
De gemeente wil zich momenteel niet actief bemoeien met de inzet van het dorp om de sporthal te behouden; men beschouwt het als een zaak tussen het dorp de heer Van Booma.
Wil het dorp echter met succes een beroep op (gelden van) de Provincie doen, dan moet de gemeente meewerken.
De werkgroep heeft een begroting gemaakt voor de exploitatie van de hal, waarbij ervan uit is gegaan dat er geen kapitaalslasten zijn, dat de verenigingen van Tzummarum-Firdgum daadwerkelijk gebruik gaan maken van de hal en dat het beheer kosteloos is (via verpachting, bijvoorbeeld in combinatie met Het Wapen of de Schokker).
Daarnaast heeft de werkgroep de staat van onderhoud en mogelijkheden voor het inpandig creëren van extra zaalruimte bekeken.
Ook heeft de werkgroep zich door een notaris laten adviseren over de meest geschikte juridische vormgeving van een op te richten rechtspersoon.
Intussen heeft de heer Van Booma de werkgroep zijn vraagprijs meegedeeld en die is veel te hoog.
Binnenkort overlegt de werkgroep weer met hem.

JEUGDNETWERK
De heer Osinga vertelt dat de gemeente in juni 2002 een project Jongeren op Straat (JOS) is gestart, naar aanleiding van haar nota Jeugdbeleid.
Het doel van het project is het ontwikkelen van beleid voor hutten en caravans, het geven van voorlichting, het opzetten van netwerken en het doen afnemen van drankgebruik en overlast.
De gemeente heeft uitvoering van het project overgedragen aan De Skûle, die Corien van Stam hiervoor heeft aangetrokken.
Begin 2003 verzocht het JOS-project Dorpsbelang Tzummarum- Firdgum om een Jeugdnetwerk op te richten.
In april 2003 heeft het bestuur hierover uitgebreid overleg gevoerd met Corien van Stam, waarbij de organisatievorm en functie van het netwerk en met name ook de verantwoordelijkheid aan de orde kwamen.
In juni 2003 werd het Jeugdnetwerk Tzummarum-Firdgum opgericht en officieel aangemeld bij de gemeente.
Het netwerk heeft zich daarna actief beziggehouden met de perikelen rond hut “De Zeage", met afspraken rond de viering van Oud en Nieuw, met een inventarisatie van wensen van de jeugd en het betrekken van jongeren bij het netwerk.
De communicatie met de gemeente en Corien van Stam loopt niet naar tevredenheid van het netwerk, dat zich momenteel dan ook bezint op het functioneren van een Jeugdnetwerk.
Uit de discussie blijkt dat verschillende aanwezigen twijfels hebben over het nut van een Jeugdnetwerk.
Aan de ene kant hebben de meeste jongeren geen belang bij zo'n netwerk, aan de andere kant heeft het netwerk geen contact met ouders van jeugd die problemen geeft.

5. BIBLIOTHEEK
De bibliotheek blijft tot uiterlijk 1 januari 2005 in deze vorm bestaan; wat daarna gebeurt, is nog niet duidelijk.

6. TORRISME
Voor dit jaar staat het ontwikkelen van toerisme als aandachtspunt op het programma.

7. WEBSITE
Jammer genoeg heeft nog niemand gehoor gegeven aan de oproep van Dorpsbelang om een website voor Tzummarum- Firdgum te ontwikkelen.
De domeinnaam is inmiddels veiliggesteld.
Gememoreerd wordt, dat er ten tijde van Simmer 2000 een website over Tzummarum-Firdgum is gemaakt.

BESTUURSVERKIEZING
De heren Hardijzer en Feenstra zijn aftredend en niet herkiesbaar; de heer Osinga stelt zijn zetel in het bestuur beschikbaar.
Hierdoor zijn er drie vacatures voor volwassenen.
In twee van deze vacatures worden met algemene stemmen gekozen de heren W. Spoelhof en A. van der Zee.
Eén vacature blijft helaas onvervuld, evenals de vacature voor een jeugdbestuurslid ( 1 8-24 jaar).
De scheidende bestuursleden wordt dankgezegd voor hun inzet voor Dorpsbelang.
De heer Hardijzer schenkt de vereniging een echte voorzittershamer ten afscheid.

8. RONDVRAAG
a. Bij de inmiddels weer eens afgebrande caravan "De Zeage" worden bomen gekapt, waarschijnlijk om haar als een Feniks weer uit de as te doen herrijzen.
Mag dat zomaar?
De Osinga legt uit, dat de gemeente zo'n caravan gedoogt; met de jeugd van de caravan worden dan afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de brandveiligheid (!), geen overlast enz.
Maar als omwonenden klachten hebben, moeten zij die zeker bij de gemeente melden.
Wat het kappen van de bomen betreft, weet één van de aanwezigen te melden dat in opdracht van Staatsbosbeheer in hetzelfde gebied ook bomen zijn gekapt.
b. Volgens het Dorpenvolgsysteem van de gemeente wordt in 2004 de situatie bij het fietspad langs de Hegesylsterwei grens van de bebouwde kom te verleggen.
Het ziet er niet naar uit dat de verkeersveiligheid door deze maatregel veel zal verbeteren.
c De redactie van de dorpskrant wil graag een overzicht van de contactpersonen en de adressen, waar zij de Dorpskranten bezorgen.
De heer Osinga zegt zo'n lijst toe.
Het overzicht wordt ook in de dorpskrant opgenomen.
d. De Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum heeft momenteel 526 leden.
In het algemeen is er in een gezin niet meer dan één lidmaatschap.
e. Is er met de heer Van Booma weleens gesproken over het gebruik van het zwembad door de jeugd?
De heer Hardijzer zegt, dat Dorpsbelang hier geen invloed op heeft.
De heer Van Rhijn (medewerker van de heer Van Booma) legt uit, dat met het van publiek het zwembad een publieke functie krijgt en dan aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Dat is zeer kostbaar, wat moet worden doorberekend in de entreeprijzen.
f. Op een vraag, of “de agenda" (het op een centraal punt doorgeven van activiteiten, zodat bij het kiezen van een datum voor een evenement kan worden voorkomen dat men iets op dezelfde datum organiseert) in ere kan worden hersteld, wordt negatief gereageerd.
In de praktijk werkt zo'n systeem niet.
g. De Vereniging Dorpsfeesten heeft een aantal activiteiten rond de Slachtemarathon opgepakt!

9. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Tzummarum, 7 maart 2004.
Martsje Haitsma-Bergsma.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG FEBRUARI 2005.

WEBSITE
De informatieavond over de website voor Tzummarum-Firdgum werd door een veertigtal personen bezocht.
Vele anderen hadden telefonisch of schriftelijk van hun belangstelling laten weten, maar waren jammer genoeg verhinderd om aanwezig te zijn.
In ieder geval is er belangstelling genoeg om met dit project door te gaan.
Het bestuur zal een werkgroep samenstellen.
Op de voorlichtingsavond zelf heeft Jan Talsma zich al bereid verklaard om deel te nemen aan de werkgroep.
Voor meer informatie kunt u terecht bij webmaster Jaap Feenstra: telefoon 0518-481864.

HARNEHAL
Het bestuur heeft in de dorpskrant van januari jl. aangegeven, met grote tevredenheid het dossier Harnehal te hebben afgesloten.
In de afgelopen tijd verricht het bestuur nog enige "nazorg": op verzoek van de nieuwe beheerder van de Hamehal, Koos Vaartjes, heeft het bestuur een paar bijeenkomsten met hem, de eigenaar Wonen Noordwest Friesland en de gebruikers georganiseerd om een aantal praktische zaken af te spreken.

JONGEREN ONTMOETINGSPLEK (JOP).
Er is geen enkele suggestie bij het bestuur binnengekomen voor de plaats en/of invulling van een JOP in Tzummarum.
Het bestuur bezint zich op een geschikte plek.

SPEELTUIN SYTZAMALEANE.
De Skûle - de organisatie die zich bezighoudt met de speeltuinen in onze gemeente - stelt voor om de speeltuin aan de Sytzamaleane te verplaatsen.
Reden daarvoor is het feit, dat de speeltuin relatief weinig wordt bezocht en - met name - dat er sprake is van ernstig vandalisme.
Het bestuur had dit laatste al eens gemeld en vandaar nu ook het voorstel van De Skûle. Een nieuwe plek voor de speeltuin moet op gemeentegrond worden gevonden.
Daarom heeft het bestuur De Skûle gevraagd met voorstellen voor mogelijke locaties te komen.
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG MAART 2005.

WEBSITE
Voor de realisering van de website www.tzummarum-firdgum.nl is een werkgroep samengesteld, bestaande uit: Jaap Feenstra (webmaster), Paul Hardijzer, Jan Talsma en Feitze Talsma.
Voor meer informatie kunt u terecht bij webmaster Jaap Feenstra: telefoon 0619491964.

JONGEREN ONTMOETINGSPLEK (JOP).
Het bestuur heeft besloten de leiders van de verschillende jeugdgroeperingen te vragen om met suggesties te komen voor de plaats en/of invulling van een JOP in Tzummarum.

ACHTERSTALLIGE CONTRIBUTIE.
Momenteel zijn er nog 30 leden die de contributie over het jaar 2004 niet hebben betaald.
Zij krijgen nog éénmaal en schriftelijk aanmaning wanneer daarna betaling achterwege blijft, is hiermee hun lidmaatschap beëindigd.

BODEMVERONTREINIGING "OUD DOK"
De Provincie Fryslân heeft een ontwerp-beschikking genomen over de bodemvervuiling bij het voormalig Dok aan de Spoarstrjitte.
Belanghebbenden konden tot en met 30 maart nog zienswijzen aandragen voordat een definitief besluit wordt genomen.
Wat is er nu aan de hand?
We volgen de tekst van de brief van 28 februari 2005 van de Provincie aan de gemeente Franekeradeel (waarvan de omwonenden een kopie hebben gehad):

a. op 12 maart 1997 heeft de Gemeente aan de provincie melding gemaakt van de bodemverontreiniging.
Op basis van de provinciale Milieuverordening heeft de Provincie dit beschouwd als een aanvraag tot het nemen van een beschikking over de ernst van de verontreiniging en de urgentie van sanering.
b. De Gemeente had daarvoor al bodemonderzoek laten uitvoeren, waarbij niet alleen de gedempte haven werd onderzocht, maar ook de omgeving.
Daarbij waren ook verontreinigingen aangetroffen ter plaatse van de voormalige spoorbaan en ter plaatse van de voormalige aardappelloods.
Omdat er dus sprake was van drie verschillende plekken, heeft de provincie zich eerst afgevraagd, of het nu om één of meerdere verontreinigingen gaat.
Daarover zegt zij: er is wel ruimtelijke samenhang (de gebieden liggen naast elkaar), maar de oorzaak van de vervuiling is verschillend.
De beschikking gaat dan ook alleen over het Dok.

c. De ernst van vervuiling wordt vastgesteld aan de hand van de normen die daarvoor in Nederland bestaan.1
Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is met (som) polycyclische aromatische koolwaterstoffen, koper, lood, chroom, nikkel, zink, kwik en minerale olie.
In het grondwater zijn tolueen, fenol, creosolen (som), arseen, cadmium, chroom, molybdeen, tetrachlooretheen(per), diverse ftalaten, indeno(123-cd)pyreen, antraceen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen en benzo(a)pyreen gevonden.
Vastgesteld is dat de concentraties aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen en lood in de grond en cadmium en (som) ftalaten in het grondwater hoger zijn dan de normen die voor deze stoffen gelden.
Dit betekent dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn verminderd.
Er is daarom sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, zodat het treffen van saneringsmaatregelen of beheermaatregelen noodzakelijk is.

Nu was vastgesteld dat de bodem ernstig verontreinigd is, moest worden bepaald of de sanering van de verontreiniging urgent is.
Deze urgentie wordt bepaald op basis van de actuele risico’s voor mens, plant of dier en de actuele verspreidingsrisico's.
Ook hiervoor bestaan landelijke criteria.2
----------------------------------------------------------------------------------- 1 Deze normen zijn vastgelegd in de Circulaire Streefwaarden en Interventiewaarden bodemsanering van de Minister van VROM.
2 Deze criteria staan in de circulaire saneringsregeling wet bodembescherming:
Beoordeling en Afstemming.
-------------------------------------------------------------------------------- d. Een sanering is urgent, tenzij is aangetoond of aannemelijk gemaakt dat er geen actuele risico's zijn voor mens, plant of dier en voor verspreiding.
De Provincie is van mening dat er geen sprake is van actuele risico's bij het huidige gebruik "openbaar groen".
En dus dat er geen sprake is van urgentie tot sanering van de verontreiniging.

e. De Provincie heeft dan ook de volgende ontwerp-beschikking genomen:
1. Het gaat hier om een geval van ernstige bodemverontreiniging.
2. Het is niet nodig de verontreiniging te saneren.

Het bestuur maakt zich met de omwonenden van het Dok ernstig zorgen over deze kwestie en samen met hen wordt bekeken op welke wijze hier actie op kan worden ondernomen.
Wij houden u op de hoogte.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERINcG VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP WOENSDAG 2 MAART 2005, OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL".

Aanwezig: Bestuur: B. Bootsman, J. Feenstra, M. Haitsma, L.S. Heeringa, K. Jouwersma W. Spoelhof (voorzitter) en A. van der Zee.
Leden en gasten: 25 personen.
1. OPENING
De heer Spoelhof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw A. van der Schaaf (Te Plak), mevrouw C. van Stam (De Skûle), de heer J.S.M. Bouwhuis (Politie Friesland), mevrouw G. Dijkstra (raadsfractie CDA), de heer B. Goeman Borgesius (raadsfactie WD) en de heer B. van Dijk (raadsfractie PvdA).
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de dames C. Twerda en J. Sibma (gemeente Franekeradeel), de heren H. Bleeker, J. Feenstra, l. Schram en F. Talsma en de raadsfracties van de ChristenUnie en de FNP.
Helaas moet ook de heer P. van der Werff van de organisatie Te Plak, die vanavond samen met mevrouw Van der Schaaf een presentatie zou geven, verstek laten gaan.

2, NOTULEN LEDENVERGADERINGEN D.D. 25 FEBRUARI2OO4 EN 1 DECEMBER 2OO4.
Het verslag van 25 februari 2004 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Over de redactie van punt 3 van het verslag van 1 december 2004 merkt mevrouw G. van Dijk op, dat zij - en voor zover zij weet ook enige andere aanwezigen - niet heeft ingestemd met de afstoting van de Haven en dat het woord "unaniem" in deze niet op zijn plaats is.
Met deze correctie wordt het verslag goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS.

Mevrouw Haitsma geeft enige toelichting op het verslag dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het niet verstandig is de jeugd via de dorpskrant te bereiken, maar het beter is te kiezen voor een persoonlijke benadering.
Als aanvulling op de informatie in het verslag over de grondruil nabij de sportvelden, vertelt de heer Spoelhof, dat de gemeente heeft besloten de voormalige trimbaan aan Schatzenburg BV te verkopen; het wandelpad dat door dit perceel loopt blijft buiten deze verkoop.
De gemeente heeft Dorpsbelang in deze niet om advies gevraagd.
De heer J. Hibma kan nog meedelen dat er ook geen contact is opgenomen met de beheercommissie van de sportvelden.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
De heer Van der Zee licht het financieel overzicht toe, dat aan de aanwezigen is uitgedeeld.
Desgevraagd kan hij meedelen dat op dit moment ca. 35 leden de contributie over 2004 nog niet hebben betaald.
Hij maakt van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat overwogen wordt de contributie-inning op een minder kostbare manier te organiseren.
De heer J. Hibma merkt op dat hij wat betreft het gebruik van acceptgiro's goede ervaringen heeft met de Regiobank.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
De heer J. Jouwersma deelt mee, dat de kascommissie het financieel overzicht kan goedkeuren.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Spoelhof bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heren A. Bonsma en P. Osinga; als reservelid wordt mevrouw H. Vellinga benoemd.

6. ACTIVITEITENPLAN
Besloten wordt de volgende activiteiten in 2005 ter hand te nemen:
Ontwikkeling website: de voorbereidingen zijn gestart.
Ontwikkeling jeugdbeleid: het bestuur heeft dit onderwerp in 2004 weer opgepakt in onder meer het overleg met gemeente en de jongerenwerker.
De bedoeling is het jeugdbeleid in 2005 verder gestalte te geven.
Actualisering dorpsvisie, waaronder herbezinning ontwikkeling MFC.
De heer Spoelhof licht toe dat de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van de werkgroep MFC weer opgepakt moeten worden.
Tussen het verschijnen van dit rapport en nu is er een en ander veranderd in de situatie met de gebouwen (Harnehal, Haven, kerkelijke gebouwen)" .
Dat neemt niet weg, dat het dorp zich in de destijds gehouden enquête heeft uitgesproken; nu moet worden bekeken hoe de wensen van het dorp gestalte kunnen krijgen in de huidige situatie.
Plannen wat dit betreft zullen uiteraard aan de leden worden voorgelegd.
Deelname aan de actiegroep tegen de zoutwinning.
7. BESTUURSVERKIEZING.
De heren F. Talsma en Jac. Struiksma worden bij acclamatie benoemd.
Tot grote vreugde van het bestuur zijn Diny van Krimpen en Froukje Geertsma bereid gevonden om zich verkiesbaar te stellen; zij hebben ieder het vereiste aantal handtekeningen van leden verzameld.
Ook zij worden bij acclamatie benoemd.
De heer Spoelhof bedankt scheidend bestuurslid Jouwersma, die zich altijd met veel ijver heeft ingezet voor Dorpsbelang.
Hij noemt hierbij met name de naamgeving van de straten in het nieuwbouwplan Vossebosk, die op initiatief van de heer Jouwersma de herinnering aan een aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog levend houdt.
De heer Jouwersma pleit in zijn afscheidswoord voor het leefbaar houden van onze dorpen door de inzet van de inwoners zelf.

8. RONDVRAAG
a. De heer Bouwhuis van Politie Friesland pleit voor een goed overleg met inwoners en organisatie in de dorpen.
Afgesproken wordt dat hij wordt uitgenodigd voor de bestuursvergadering van 6 april as.
b. Mevrouw Van Stam is verheugd dat het overleg met Dorpsbelang over het jeugdbeleid weer is opgepakt.
c. Mevrouw Vellinga en de heer Bonsma vragen aandacht voor de beplanting met grote bomen in de Buorren: die bij mevrouw Vellinga voor de deur is dood en die bij de heer Bonsma voor de zaak geeft veel overlast door onder meer vallend blad.
Het zou mooi zijn als de bomen werden vervangen door meer geschikte exemplaren, bijvoorbeeld laanbomen.
De heer Heeringa wijst er op, dat de bomen enige jaren geleden op verzoek van het dorp zelf door de gemeente zijn geplant - al heeft de gemeente de keuze van de soort boom bepaald.
Het bestuur neemt het verzoek mee in het overleg met de gemeente.

9. SLUITING
De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.
Na de pauze geeft mevrouw A. van der Schaaf een presentatie over het servicecentrum voor diensten in het om het huis dat in 2004 in Oosterbierum is gestart.

Tzummarum, 6 maart 2005.
Martsje Haitsma-Bergsma.
VAN DE BESTUURSTAFEL VANDORPSBELANG APRIL 2005.

OVERLEG MET DE ONDERNEMERSVERENIGING.
In april heeft het halfjaarlijkse overleg met het bestuur van de Ondernemersvereniging plaatsgevonden.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer de ontwikkelingen op bedrijventerrein lt Spoardykje, de ontwikkeling van een website voor onze dorpen en de toekomst van De Haven.
Het volgende overleg vindt plaats in oktober 2005.

JEUGDNETWERK
In april is ook overleg gevoerd met mevrouw C. van Stam, jongerenwerker, en de heer J.S.M. Bouwhuis van de politie over het jeugdbeleid in Tzummarum.
Deze afspraak was gemaakt op de laatste ledenvergadering.
In een constructief overleg is afgesproken dat Diny van Krimpen en Froukje Geertsma het bestuur van Dorpsbelang zullen vertegenwoordigen in een nieuw jeugdnetwerk voor Tzummarum.
Andere deelnemers zijn mevrouw Van Stam en de heer Floris Sinnema van de politie.
Het jeugdnetwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Het spreekt voor zich dat het bestuur van Dorpsbelang hecht aan een goed jeugdbeleid, waarin de belangen van alle jongeren in onze dorpen worden meegenomen.

JONGEREN ONTMOETINGSPLEK (JOP).
Omdat tot nu toe uit de dorpen geen suggesties waren gekomen voor de invulling van een JOP, zullen Diny van Krimpen en Froukje Geertsma in overleg met mevrouw Van Stam proberen de jeugd op een andere wijze te benaderen.

DE HAVEN
De gemeente heeft besloten geen gebruik te maken van haar recht van eerste koop van het gebouw De Haven.
Aan dit besluit van de gemeente zijn geen voorwaarden verbonden.
Het bestuur heeft intussen contact gezocht met Wonen Noordwest Friesland om te overleggen over de mogelijkheden die deze organisatie heeft.
Verder heeft het bestuur contacten met andere gegadigden en wordt geprobeerd om in gezamenlijk overleg tot een constructie te komen die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van onze dorpen.
Uiteraard worden de belangen van de huidige huurders gewaarborgd.

SPEELTUINEN
De speeltuin aan de Sytzamaleane, die in zeer slechte staat verkeerde, is opgeruimd.
Er moet een nieuwe plek voor de speeltuin worden gevonden.
Met De Skûle in Franeker (die verzorgt de speeltuinen) zal worden overlegd over een geschikte plaats.
Zodra daar meer over bekend is, zal het bestuur overleggen met de omwonenden.
In het plan Vossebosk is overigens ook een speeltuin gepland.
Ook daarover volgt meer informatie.

ISA EN HP
Nu moeten we tóch het l- woord weer noemen: het illegaal storten van Afval.
Het ging een tijdje goed en nu zien we dat sommige inwoners toch de fout weer in gaan.
Dus daarom nogmaals het verzoek: stort geen afval op plaatsen waar dat niet mag! voor grof vuil kan men de gemeente bellen, die het keurig komt ophalen.
Bouwafval kan men zelf brengen bij het "stort" op het westelijke industrieterrein te Franeker.
Nou we toch bezig zijn, moeten we ook het H- woord even noemen:
HondenPoep. we willen hondenbezitters oproepen hun honden niet op wandelpaden en stoepen te laten poepen (uw redacteur wordt er bijna poëtisch van).
En als het nou toch een keer gebeurt ruim het dan even op....

ROND HET STATION.
De oudheidskundige Verenging Barradeel heeft zich bijzonder ingezet voor de realisatie van de inrichting van het retiradegebouw en het terrein in "oude stijl" bij het voormalige stationsgebouw.
Het ziet er prachtig uit! Hulde aan de vrijwilligers die dit voor elkaar hebben gekregen.
Op het moment dat we dit schrijven is het bestuur van Dorpsbelang bezig met de voorbereiding van een feestelijk moment om de afronding van dit project te markeren.
Nadere berichten daarover volgen.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG MEI 2005.

JEUGDNETWERK
In de vorige dorpskrant hebben we gemeld dat Dorpsbelang gaat meewerken aan het opzetten van een jeugdnetwerk.
Daar wordt inmiddels aan gewerkt.
Het jeugdnetwerk in oprichting heeft besloten de naam "Jeugdbelang" aan te nemen.

DE HAVEN
Met Wonen Noordwest Friesland is een mondelinge afspraak gemaakt over de aankoop van De Haven door deze organisatie.
Momenteel wordt een transportakte voorbereid.
Binnenkort vindt overleg plaats met de huurders en met andere gegadigden.

ONTWERP WOONPLAN FRANEKERADEEL.
De gemeente heeft een Ontwerp Woonplan 2005-2010 gemaakt.
Het bestuur heeft als reactie daarop aangedrongen op het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen voor starters en senioren.
In het plan staat namelijk geen enkel voornemen van de gemeente in deze richting.
ROND HET STATION.
Zoals aangekondigd zal het gereedkomen van de inrichting van het retiradegebouwtje bij het voormalige station en van de aankleding van het stationsterrein met een feestelijk moment worden gemarkeerd.
De voorbereidingen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium.
Uitgebreide informatie hierover vindt u elders in deze dorpskrant.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG JUNI- AUGUSTUS 2003.

RETIRADE HEROPEND.
Bijna 100 personen kwamen op zaterdagmiddag 9 juli af op de "heropening" van het retiradegebouwtje bij het station.
Het was een vrolijke happening, met leden van De Bazuin die op professionele wijze voor de muzikale omlijsting zorgde en een zonnetje dat het geheel vrolijk bescheen.
Nadat Wietse Hoekstra, auteur van het boek “Verloren Sporen" het verwijsbord had onthuld, konden de gasten deelnemen aan de Retirade-rit, een fietstocht die langs het monument voor de visserij en de Yeb Hettinga Skoalle voerde.
Tzummarum is een attractie rijker! (Bent u al wezen kijken?)

BODEMVERONTREINIGING “Oud Dok".
Zoals wij reeds eerder in de Dorpskrant schreven, blijkt het gebied van het zgn. oude Dok ernstig te zijn vervuild.
De Provincie heeft besloten dit gebied niet te saneren, omdat er geen gevaar voor verspreiding van de vervuiling en dus geen gevaar voor mens en ecosysteem zou zijn.
Zowel de omwonenden als het bestuur van Dorpsbelang hebben bezwaar aangetekend tegen dit besluit.
Volgens ons is er wel degelijk sprake van een gevaarlijke situatie.
Hieronder volgt de (vrijwel complete) tekst van de brief die wij aan de Provincie hebben gestuurd:

Op pagina 6 van de beschikking wordt gesteld, dat er geen actuele ecologische risico's zijn.
Daarnaast wordt gesteld dat er geen actueel verspreidingsrisico bestaat, omdat het grondwater vrijwel stationair is.
Wij bestrijden deze stelling.
Ten tijde van hevige regenval! stijgt het grondwaterpeil in ons dorp enorm.
Nog vorig jaar werd dit bewezen tijdens de zware regenval in augustus 2004, toen straten onder water kwamen te staan, kelders volliepen, het water zelfs tot in een aantal woningen steeg en ook sporthal De Harnehal blank heeft gestaan.
Dealgemene verwachting is dat wij in de toekomst vaker dergelijke situaties kunnen verwachten.
Wij verwijzen u wat dit betreft graag naar het memo van Wetterskip Fryslân d.d. 27oktober 2004: Evaluatie wateroverlast augustus 2004, dat ongetwijfeld in uw bezit zal zijn.
Het grondwater verspreidt zich in dergelijke situaties in verschillende richtingen.
In de eerste plaats naar de woonwijk zelf, waar het zich niet beperkt tot het openbare groen, maar ook de kinderspeelplaats en de directe omgeving van de woningen (tuinen, terrassen enz.) bereikt.
In de tweede plaats verspreidt het zich via de Dorpsvaart (Minnertsgastervaart) waarin zich - zoals bekend bij Provincie en gemeente- al een grote hoeveelheid ernstig verontreinigd slib bevindt.
Daarmee ontstaat een cumulatie van vervuiling.
Wij achten het verspreidingsrisico dan ook veel groter dan in de beschikking wordt aangegeven en daarmee de actuele humane en ecologische risico's onaanvaardbaar hoog.
Wij blijven van mening dat het zwaar verontreinigde gebied voormalig Oud Dok op korte termijn moet worden gesaneerd; hiervoor moet onverwijld een plan van aanpak worden gemaakt.
In dit kader brengen wij ook de noodzaak van uitbaggeren van de Minnertsgastervaart nogmaals onder uw aandacht.
Verder willen wij aandringen op het ter harte nemen van het ongenoegen van de bewoners van het gebied, zoals zij dat ondermeer verwoorden in hun brief d.d. 5 augustus 2005 aan uw College.

Het wachten is nu op de reactie van de Provincie op de bezwaarschriften.
De gemeente Franekeradeel heeft kopieën van de bezwaarschriften ontvangen.

DE HAVEN
Het gebouw De Haven is verkocht aan Wonen Noordwest-Friesland.
De woningstichting heeft op 2 augustus een informatiebijeenkomst gehouden voor alle verenigingen en organisaties in Tzummarum- Firdgum.
Het was verheugend dat deze bijeenkomst - midden in de vakantieperiode - zo goed werd bezocht.
Op deze bijeenkomst kwamen mogelijke scenario's voor de ontwikkeling van de gebieden rond de Harnehal en De Haven aan de orde en werd de mening van de aanwezigen hierover gepeild.
Afgesproken is dat de verenigingen zullen nadenken over de vraag, of concentratie van voorzieningen wel of niet de voorkeur van de verenigingen heeft.
Voordeel van concentratie is vooral een efficiënter (en daardoor beter betaalbaar) gebruik van de beschikbare accommodatie.
Een verandering is dat accommodaties door meerdere verenigingen moeten worden gebruikt.
Verder werd afgesproken dat de verenigingen aan Wonen Noordwest Friesland zullen doorgeven, hoe vaak en op welk tijdstip men gebruik maakt van een accommodatie.
De antwoorden op deze vraag maakt het Wonen Noordwest Friesland mogelijk een inschatting te maken van de reële mogelijkheid tot het gebruik van accommodaties door meerdere verenigingen.
Overigens maakt de woningstichting ook gebruik van de inventarisatie die de werkgroep MFC een paar jaar geleden heeft gemaakt.
De bedoeling is in september nogmaals een bijeenkomst met de verenigingen te beleggen.
De verenigingen die op 2 augustus verhinderd waren zijn schriftelijk op de hoogte gebracht.

ONTWIKKELING DORPSVISIE.
Enige jaren geleden werd de beleidsvisie 2001-2005 "Wonen, werken en leven in Tzummarum-Firdgum" vastgesteld.
Op basis van deze visie stelt Dorpsbelang ieder jaar een activiteitenplan op.
Deze visie moet zo langzamerhand worden geactualiseerd.
Dat is geen sinecure; om het goed te doen is hiervoor deskundige ondersteuning nodig.
De Woningstichting Wonen Noordwest-Friesland heeft twee leefbaarheidcoördinatoren aangesteld.
Eén van hen, Wim Seepma, heeft als aandachtsgebied onder meer de dorpen Tzummarum en Firdgum.
Het bestuur heeft een eerste gesprek met hem gehad om te bekijken, of wonen Noordwest-Friesland ook op dit gebied bij de ontwikkeling van onze dorpen kan worden betrokken.

Runtsje om ’e tsjerke.
Omrop Fryslân Radio besteedt in zijn programma "simmer yn Fryslân" aandacht aan Tzummarum en Firdgum.
Onze dorpen staan centraal in “Rûntsje om 'e tsjerke” dat op woensdag 24 augustus wordt uitgezonden.
Als we dit schrijven zijn de voorbereidingen nog in volle gang.
We hopen dat dit programma onze dorpen positief op de kaart zet en dat velen aan de wandeling van ruim twaalf kilometer zullen meedoen.

Bouwvallige Panden.
Het bestuur heeft zijn instemming betuigd met het besluit van de gemeente Franekeradeel om vergunning te verlenen voor de sloop van het voormalige Armenhuis in de Lytse Buorren.
Het pand verkeert al jaren in bouwvallige staat en vormt werkelijk een "rotte plek” in ons dorp.
Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt de gemeente nogmaals te wijzen op nog een paar van dergelijke ontsierende plekken in Tzummarum.
De gemeente heeft overigens weinig mogelijkheden om handelend op te treden, zolang er niet sprake is van een gevaarlijke situatie.

ONDERHOUD PADEN.
Het bestuur heeft de gemeente verzocht om een adequaat en structureel plan te maken voor het onderhoud van het pad Om it Oaljelân en het pad door de voormalige trimbaan.
Beide paden zien er meestal onverzorgd en overwoekerd uit.
Bij het einde van het pad door de voormalige trimbaan is daarnaast een gevaarlijke situatie doordat een kast aan een paal over het pad uitsteekt.
Verder blijft vandalisme een groot probleem: het is bijna ondoenlijk om het bruggetje naar Om it Oaljelân gerepareerd te houden.
Ook de banken aan dit pad krijgen het regelmatig zwaar te verduren van personen die kennelijk een bijzondere opvatting hebben over het leefbaar houden van onze dorpen.
De gemeente heeft intussen verschillende werkzaamheden uitgevoerd; ook is toegezegd dat het einde van het pad door de trimbaan verlegd wordt.
Overigens is ook de gemeente van mening dat het onderhoud beter kan; vanaf volgend jaar zal vaker worden gemaaid.
Hoe vaak is nog niet duidelijk: dat hangt af van de financiële middelen.

JACHTHAVEN
Het bestuur heeft gemeente laten weten, volledig te kunnen instemmen met het plan van Schatzenburg BV tot de aanleg van een jachthaven voor ca. 40 ligplaatsen aan de Hegesylsterwei.
Het bestuur acht het zeer wenselijk dat deze jachthaven ook een publieke functie krijgt, zodat ook de inwoners van Tzummarum-Firdgum er gebruik van kunnen maken.
Dit is zowel aan de gemeente als aan de heer R. van Booma, directeur van Schatzenburg BV, meegedeeld.
De heer Van Booma deelt de mening van het bestuur van Dorpsbelang.

LEDEN UITGESCHREVEN.
Van dertien personen die na herhaalde aanmaningen de contributie over het jaar 2004 per eind mei 2005 nog steeds niet hadden betaald is aangenomen dat zij geen prijs meer stellen op het lidmaatschap van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Zij zijn inmiddels als lid uitgeschreven.

VAN DE BESTUURSTAFEL VANDORPSBELANG SEPTEMBER 2003.

DE HAVEN
Wanneer deze dorpskrant bij u in de bus valt, is de verkoopakte van De Haven waarschijnlijk gepasseerd.
Dit betekent dat het gebouw nu eigendom is van Wonen Noordwest Friesland.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN HUURWONINGEN.
Wonen Noordwest Friesland is bezig met het "Strategisch Voorraad Beleidsplan" en heeft advies van Dorpsbelang gevraagd over de woningen in onze dorpen.
Het bestuur heeft aangegeven dat er behoefte is en blijft aan betaalbare woningen en dat er meer woonmogelijkheden moeten komen voor jongeren.
Een aandachtspunt is ook het maken of handhaven van de regels voor het onderhoud rondom woningen.

RUNTSJE OM 'E TSJERKE.
Het "Rûntsje om 'e Tsjerke' dat op 24 augustus vanuit Tzummarum- Firdgum werd uitgezonden is een succes geworden.
Het was mooi weer voor de ca. 50 wandelaars die onder leiding van Jacob Lautenbach de route rond het dorp liepen.
In het wapen van Barradeel stond na afloop een geweldige sortering aan Tzummarumer en Firdgumers broodjes en soep klaar, gemaakt door Sjoerdje Draijer, terwijl de gasten muzikaal werden verwelkomd door Jouke Jouwersma.
Ook een delegatie van De Bazuin blies een vrolijke noot.
Kortom: een geslaagd evenement, dat onze dorpen positief op de kaart zette.
Alle vrijwilligers, geïnterviewden en wandelaars hartelijke dank voor uw bijdrage aan het Rûntsje in Tzummarum.
Dorpsbelang probeert een set cd’s met de complete uitzending tegen kostprijs beschikbaar te stellen.
In de volgende dorpskrant volgt daarover meer informatie.

GROOT HONDENPOEPSPEKTAKEL AAN DE SPOARSTRJITTE.
De strook groen tussen de Spoarstrjitte en het Dok wordt zo langzamerhand door velen gebruikt als uitlaatplaats voor honden.
ln deze strook groen spelen veel kinderen, zodat er tot verdriet van de bewoners van de Buffer en de Spoarstrjitte een soort hondenpoepspektakel ontstaat, die het begrip multifunctioneel gebruik van groen wel een geheel nieuwe inhoud geeft.
De bewoners vragen zich dan ook af, waarom hondenbezitters hun trouwe viervoeters nu precies daar moeten uitlaten.
Dus beste hondenbezitters: laat uw hond toch poepen op een plek waar niemand er last van heeft of ruim het op!

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG OKTOBER 2005.
CD'S RUNTSJE OM ‘E TSJERKE.
Dorpsbelang kan een set van vier CD's met daarop de complete uitzending van "Rûntsje om 'e tsjerke op 25 augustus 2005 tegen kostprijs beschikbaar stellen.
Bestellen kan als volgt:
U schrijft op een enveloppe "Bestelling CD Rûntsje” + uw naam en adres en stopt er € 12,- in.
De enveloppe bezorgt u bij Martsje Haitsma, Hearewei 10, 8851 GB Tzummarum.
Sluitingsdatum: 1 december 2005.
Zodra de CD's zijn gemaakt, krijgt u de bestelling thuisbezorgd.

PARTICULIER INITIATIEF SMIDSSTEECH.
Momenteel wordt de Smidssteech opgeknapt!
Het bestuur heeft veel bewondering voor dit initiatief van de aanwonenden, die er gezamenlijk voor zorgen dat alle Tzummarumers de steeg kunnen blijven gebruiken.
En dat is bijzonder, want niet iedereen realiseert zich dat het hier om particulier eigendom gaat.
De mensen van de Smidsstteech verdienen dus zeker een compliment!

BODEMVERONTREINIGING "OUD Dok".
ln de zaak van de bodemverontreiniging bij het Oud Dok heeft zich inmiddels het volgende bedrijf afgespeeld: een hoorzitting bij de Provincie op 4 oktober 2005.
Bewoners van De Buffer en Dorpsbelang hebben daar ondermeer gepleit voor een nieuw en meer volledig onderzoek in deze zaak.
De Hoorcommissie geeft binnen vier weken haar advies aan de Provincie, waarna de Provincie een besluit neemt.

JACHTHAVEN
Zoals u in de pers heeft kunnen lezen heeft de gemeente Franekeradeel ingestemd met de aanleg van een jachthaven in de Tzummarum door Schatzenburg BV.
Het bestuur is verheugd over dit besluit, omdat een dergelijke vooziening de aantrekkelijkheid van het dorp verhoogt.
ln de aanloop naar dit besluit heeft het bestuur van Dorpsbelang deze zienswijze aan de gemeente meegedeeld en daarbij aangedrongen op een deels publieke functie van de jachthaven.

STRAATNAMEN IN VOSSEBOSK.
Momenteel is het bestuur druk bezig met de voorbereiding van de officiële onthulling van de straatnaamborden in de nieuwe wijk het Vossebosk.
De beide straten in deze wijk worden op voorstel van Dorpsbelang vernoemd naar Sjoerd Draijer en Dirk Dijkstra, beiden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Het is bij het ter perse gaan van deze Dorpskrant nog niet duidelijk op welke datum en op welke wijze de onthulling gestalte krijgt.

HEK SPEELTUIN DE BUFFER.
Op verzoek van de buurtbewoners is het hek van de speeltuin in De Buffer naar straatkant afgesloten.
Reden daarvoor is de onveilige situatie voor kinderen die soms spelenderwijs op straat terechtkomen.

HET ZWABBERMYSTERIE.
Wie wel eens langs de hoek van de skoalstrjitte en de Hearewei komt, kan met enige regelmaat het fenomeen aanschouwen: er brandt een rood lichtje op een grijze kast.
Dat is niet voor de gezelligheid, nu de dagen weer korten.
Nee: de grijze kast is een pompinstalatie op het riool en het rode licht betekent dat de pomp in storing is.
Dat gebeurt de laatste tijd nogal eens.
En hier begint het mysterie.
Ongeveer eens per maand raakt de pomp in storing.
Maar sinds september van dit jaar gebeurt het veel vaker, soms wel drie keer per week.
Bij het verhelpen van de storing blijkt de pomp te zijn verstopt.
Waarmee?
U raadt het nooit: met dweil- en zwabberresten!
Het is een raadsel hoe die in het riool terechtkomen.
De pomp bemaalt het gebied ten noorden van de Tzummarumervaart, dus de Skoalstrjitte, Stasjonswei, de Evert Sybesmastrjitte, Hearewei, Sinaedawei, de Buffer, de Spoarstrjitte, de Vosseleane.
We weten natuurlijk allemaal dat je geen textielachtige resten (bijvoorbeeld tissues, luiers, maandverband e.d.) door de wc of de gootsteen moet spoelen of in een zinkputje dumpen.
Daardoor blokkeert de pomp en wordt hij uitgeschakeld, waardoor het afvalwater niet meer kan worden afgevoerd.
Wie helpt ons het zwabbermysterie op te lossen?

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG NOVEMBER 2005.

BODEMVERONTREINIGING "OUD DOK".
Na de hoorzitting bij de Provincie op 4 oktober heeft de bezwaarschriftencommissie op 1 november een advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland.
De commissie adviseert de bezwaren ongegrond te verklaren.
De provincie moet hierover nog een besluit nemen.
De commissie beveelt de gemeente Franekeradeel aan om de bewoners goed voor te lichten.
lntussen heeft de gemeente een brief gekregen van Gedeputeerde Staten, waarin de gemeente met klem wordt gevraagd hierover contact met de bewoners op te nemen.

STRAANAMEN IN VOSSEBOSK.
Op vrijdag I december vindt de officiële onthulling van de straatnaamborden in de nieuwe wijk het Vossebosk plaats.
Zoals in de vorige dorpskrant al werd vermeld, worden de beide straten in deze wijk op voorstel van Dorpsbelang vernoemd naar Sjoerd Draijer en Dirk Dijkstra, beiden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Sjoerd was veehandelaar en had in de herfst van 1942 illegaal een schaap geslacht.
Hij werd gearresteerd toen hij samen met zijn broer Tiede op de fiets onderweg was naar zijn zus in Sneek om haar gezin een deel van het vlees te brengen.
Dirk zat ondergedoken omdat hij weigerde aan de Arbeitseinsatz in Duitsland deel te nemen.
Hij werd tijdens een razzia opgepakt.
Twee gewone Tzummarumer mannen werden slachtoffer van oorlog en geweld.
Hun overlijden bracht groot verdriet teweeg in hun familie- en vriendenkring.
Verdriet dat tot op de dag van vandaag voelbaar is.
Het is goed dat de Gemeente Franekeradeel heeft besloten de beide straten in het nieuwbouwplan "lt Vossebosk" in Tzummarum te vernoemen naar deze beide inwoners.
Daarmee krijgen zij het eerbetoon dat zij verdienen.
Met deze naamgeving is naar de drie inwoners van Tzummarum die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen een straat vernoemd.
De Evert Sybesmastrjitte herinnert aan de man die vlak voor de bevrijding sneuvelde.
Het is zeer verheugend dat voor deze gebeurtenis veel familieleden van de beide slachtoffers naar Tzummarum zullen komen, sommigen zelfs helemaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika.
De bijeenkomst voor genodigden, voorafgaande aan de onthulling, vindt plaats in de recreatiezaal van Zorgcentrum Nij Bethanië.
De onthulling zelf vindt om ca. 15.30 uur in het nieuwbouwplan zelf plaats.
Het geheel wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Zorgcentrum Nij Bethanië, Makelaardij Hoekstra en Wotex.

OM ALVAST TE NOTEREN: LEDENVERGADERIHG 2006.
Op het moment dat we deze tekst schrijven horen we op de achtergrond de klanken van drumband en muziekkorpsen bij de intocht van Sinterklaas.
Toch willen we u alvast een datum in het komende voorjaar noemen:
De ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum wordt gehouden op woensdag 8 maart 2006, om 20.00 uur in Het Wapen van Barradeel.
Maar voordat het zover is staat nog een winterperiode met veel gezelligheid en - wie weet! - ijsplezier voor de deur.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Fírdgum wenst u allen
Fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!.