VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG DECEMBER 2003

Bijzondere ledenvergadering over Harnehal.
In de vorige dorpskrant hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen tot dan toe.
We eindigden toen met het idee om te bekijken, of we als dorpsgemeenschap de sporthal in eigendom zouden kunnen krijgen.
In dezelfde dorpskrant maakten we melding van het plan om externe deskundigheid in te schakelen in verband met de ideeën over een Multifunctioneel Centrum.
Op dat moment konden we nog niet vermoeden hoeveel deze beide ideeën met elkaar te maken hebben!
Wél was het duidelijk dat we snel actie moesten ondernemen.
Daarom heeft het bestuur van Dorpsbelang besloten tot het instellen van een kleine werkgroep, bestaande uit de heren Lieuwe Heeringa en Willem Spoelhof, die de opdracht kreeg om de haalbaarheid van het in eigendom verkrijgen van de sporthal te onderzoeken.
Uit het onderzoek van de werkgroep werd al snel duidelijk dat er reële mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van subsidie voor de oprichting van een Multifunctioneel Centrum (MFC).
Van zo’n MFC kan dan een sportvoorziening onderdeel uitmaken.
Ook kon in een nader overleg nogmaals worden bevestigd dat de heer Van Booma (de koper van Recreatiecentrum Barradeel) bereid is de sporthal te verkopen.
Van de zijde van de gemeente Franekeradeel werd bevestigd dat men positief staat tegenover de ideeën over een MFC.
Maar: Tzummarum-Firdgum moet met een goed plan komen en de inwoners van de dorpen moeten achter het plan staan.
Om daar duidelijkheid over te krijgen organiseert Dorpsbelang een

Bijzondere ledenvergadering op woensdag 14 januari 2004 om 20.00 uur in Het Wapen van Barradeel.
Alle inwoners van Tzummarum en Firdgum zijn van harte welkom, ook zij die niet lid van Dorpsbelang zijn.
Dit is een onderwerp dat ons allen aangaat!
De uitnodiging voor deze bijzondere ledenvergadering is huis aan huis verspreid.

Activiteiten met de jaarwisseling
De gebruikelijke activiteiten met de jaarwisseling in de Harnehal zijn dit jaar niet doorgegaan.
U heeft daarover inmiddels verschillende lezingen uit de pers kunnen vernemen, wat de duidelijkheid niet altijd ten goede is gekomen.
Vandaar nog even de feiten op een rij:

Toen het de afgelopen zomer bekend werd dat de Harnehal in andere handen zou overgaan, was het onduidelijk hoe de situatie tijdens de jaarwisseling zou zijn.
Voor Dorpsbelang was de vraag, of de inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2004 doorgang zou kunnen vinden.
In ieder geval werd in september alvast contact opgenomen met de "cabaretgroep" die ieder jaar het programma verzorgde.
Na de vele jaren van optreden bleek de cabaretgroep zo langzamerhand toch wat gebrek aan inspiratie te hebben voor een nieuw programma.
En als dat dan ook nog moet worden gemaakt terwijl het onzeker is of het wel doorgaat...
Kortom: de cabaretgroep zag het niet zo zitten, waarvoor we alle begrip hebben.
Als de nieuwjaarsreceptie doorgang zou moeten vinden, zouden we dus moeten zorgen voor een ander programma.

In de maanden voor de jaarwisseling kwam ook de oudejaarsactiviteit in de Harnehal aan de orde.
Deze activiteit werd altijd georganiseerd door de beheerder van de sporthal, samen met een groep jongeren.
In verband met de overdracht van de sporthal (zoals we nu weten op 31 december) verviel echter de functie van de beheerder en kon de activiteit niet meer onder zijn verantwoordelijkheid worden georganiseerd.
Intussen was in de loop van 2003 het jeugdnetwerk Tzummarum-Firdgum tot stand gekomen, waarin Dorpsbelang, de gemeente Franekeradeel en de politie deelnemen.
Toen het duidelijk werd dat de oudejaarsactiviteit voor de jeugd geen doorgang kon vinden, heeft Dorpsbelang besloten na te gaan, of deze activiteiten mogelijk, éénmalig, onder auspiciën van Dorpsbelang georganiseerd zou kunnen worden.
Dat leidde tot veel overleg en georganiseer.
Daarbij werden een paar belangrijke zaken duidelijk: de eisen voor het organiseren van dit soort activiteiten zouden met ingang van dit jaar onverkort gelden: brandveiligheid, professionele bewaking en technische (veiligheid!)voorzieningen moesten optimaal en volgens de vergunning Worden uitgevoerd.
Deze strenge eisen en de kosten daarvoor (ca. € 2000,--) waren voor het bestuur van Dorpsbelang - na uitvoerig overleg - reden voor het besluit deze verantwoordelijkheid niet op zich te nemen.

Het bestuur vindt het jammer dat de activiteiten niet zijn doorgegaan.
Naast Dorpsbelang hadden allerlei vrijwilligers en anderen hun medewerking toegezegd.
Zo was de heer S. Bouma, voormalig beheerder van de Harnehal, bereid als uitbater voor beide activiteiten op te treden, stelde de nieuwe eigenaar, heer R.F. van Booma, de sporthal gratis ter beschikking en was een groep jongeren bereid om zich ook deze keer weer in te zetten voor de oudejaarsactiviteit.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM OP WOENSDAG 26 FEBRUARI 2003, OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL"

Aanwezig: Bestuur: J. Feenstra, M. Haitsma, P. Hardijzer (voorzitter), K. Jouwersma, P. Osinga en H. Poelsma.
Leden: 27 personen.

1. Opening
De heer Hardijzer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen.

2. NOTULEN LEDENVERGADERINGEN D.D. 27 FEBRUARI EN 15 MAART 2002.

Beide verslagen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS
De heer Feenstra leest het verslag voor.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
De aanwezigen nemen kennis van het verslag over 2002 en de begroting voor 2003, die ter vergadering zijn uitgereikt.
De heer Osinga geeft enige toelichting op deze stukken.
Het budget wordt vooral door de Dorpskrant opgesoupeerd.
De heer Osinga pleit voor een verhoging van de contributie.

Naar aanleiding van het verslag en de begroting worden de volgende opmerkingen gemaakt c.q. vragen gesteld.

a. De kosten voor het vervaardigen van de Dorpsvisie zijn éénmalig.
b. De verenigingen betalen voor het opnemen van kopij in de Dorpskrant; in 2002 bedroeg deze bijdrage totaal ca. €320,--
c. Er zijn momenteel ca. 526 leden; op dit moment is het bestuur samen met de contactpersonen voor de Dorpskrant bezig met het updaten van het bestand.
d. Uit mededelingen van de afdeling Voorlichting blijkt er enige onduidelijkheid te zijn over het aantal exemplaren van de Dorpskrant dat aan de gemeente wordt gestuurd c.q. dat daar daadwerkelijk wordt verspreid.
De heer G. van der Mei pleit ervoor dat alle gemeenteraadsleden een exemplaar van de Dorpskrant krijgen.
De heer Hardijzer licht toe, dat het bestuur - gezien de kosten van de Dorpskrant - kritisch bekijkt hoe er bezuinigd kan worden; het zou jammer zijn als er structureel teveel exemplaren worden gedrukt.
e. De opbrengst van de collecte tijdens de Nieuwjaarsreceptie is op de receptie zelf niet meegedeeld; de toen aanwezige bestuursleden wisten niet dat dit de bedoeling was.
De penningmeester schat de opbrengst op € 350,-; het juiste bedrag wordt in één van de eerstvolgende dorpskranten vermeld.
f. De post "diversen" in het jaaroverzicht van De Haven komt door een misverstand van de bank; het betreft een terugstorting.
g. De kosten voor de nutsvoorzieningen in De Haven zijn nogal hoog.
De heer Osinga deelt mee dat momenteel geprobeerd wordt na te gaan, hoe dat komt.
h. De begroting van De Haven ziet er goed uit, maar het probleem is de onduidelijkheid omtrent het voortbestaan van de bibliotheek, wat essentieel is voor de exploitatie.
i. Op een vraag, of het mogelijk is de energieheffing voor De Haven terug te vragen, antwoordt de heer Osinga dat dit zal worden nagegaan.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE

De heer L. Heeringa deelt mee, dat de kascommissie inzage heeft gehad in alle stukken, waarnaar de commissie had gevraagd.
Naar aanleiding daarvan had de commissie een aantal vragen, die vooral voortkwamen uit de veranderde boekhouding bij de overgang van de vorige naar de huidige penningmeester.
De kascommissie kan het overzicht van opbrengsten en uitgaven goedkeuren.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Hardijzer bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heren Joh. Broekstra en J. Jouwersma; als reservelid wordt de heer A. Bonsma benoemd.

6. MEDEDELINGEN/VRAGEN
Omdat het voorstel voor verhoging van de contributie veel te maken heeft met de kosten van de dorpskrant, worden de punten 6a en 6b gecombineerd behandeld.

a/b. VOORSTELLEN CONTRIBUTIEVERHOGING EN DORPSKRANT NAAR AANLEIDING VAN ENCUETTE
De heer Poelsma geeft een toelichting op de enquête en de uitslag daarvan:
In totaal zijn 605 formulieren verspreid; 35 exemplaren daarvan zijn ingevuld geretourneerd, dat is slechts 5 %.
Uit deze 5 % kan de algemene conclusie worden getrokken dat er meer betrokkenheid met de lezers nodig is.
De uitslag van de enquête wordt in de dorpskrant geplaatst.
Er ontspint zich een discussie over de taak en de verantwoordelijkheden van de redactie.
Sommige aanwezigen zijn van mening, dat de redactie meer initiatief moet tonen en niet alleen moet afwachten wat er aan kopij binnenkomt.
Er zijn toch genoeg leuke items?
Destijds was er een rubriek "Wist u dat", die erg hoog scoorde.
Of interviews met dorpsgenoten.
De aanwezige redactieleden geven aan dat het niet zo eenvoudig is; de meeste redactieleden komen van oorsprong niet uit Tzummarum of Firdgum en het ontbreekt hen ook aan tijd.
Bovendien: iedereen heeft commentaar, maar niemand doet iets; er is gewoon te weinig enthousiasme uit de dorpen zelf.
En hoe zit het eigenlijk: wordt alle aangeleverde kopij wel geplaatst of kan de redactie besluiten iets niet te plaatsen?
Geconcludeerd kan worden dat verduidelijking van de taak en de verantwoordelijkheid van de redactie nodig is.
Het bestuur zal in overleg met de redactie proberen een redactiestatuut te maken.
Mevrouw S. van der Mei biedt aan typewerk voor de Dorpskrant te verrichten, nu mevrouw A. Voorduyn heeft aangegeven deze taak te willen beëindigen.
Het aanbod van mevrouw Van der Mei wordt met instemming begroet.

In verband met de kosten van de Dorpskrant, die vrijwel het hele budget van Dorpsbelang opslokken, besluiten de aanwezigen tot een verhoging van de contributie met € 2,--.
Met andere oplossingen om de kosten te drukken (bijvoorbeeld minder edities per jaar), kunnen de aanwezigen niet instemmen.
Wel stellen de aanwezigen het bestuur voor om eens kritisch te kijken naar de bijdragen van de verenigingen voor het aanleveren van kopij.
c. EVALUATIE ACTIVIETEITENPLAN 2002
1. Deelname aan actiegroep tegen de zoutwinning.
Mevrouw Haitsma geeft een kort overzicht van de stand van zaken:
Het afgelopen jaar heeft een aantal vergunningen de revue gepasseerd.
Tegen de concessie om voor de duur van 60 jaar zout te mogen winnen werd tevergeefs bezwaar aangetekend.
Hetzelfde geldt voor het ontginningsplan voor de komende jaren.
Daarom heeft de actiegroep deze zaken nu aan de rechter voorgelegd.
Voor de beide nieuwe winlocaties zijn milieuvergunningen afgegeven - volgens de actiegroep en anderen op basis van een slechte milieueffectrapportage.
Tegen deze beide milieuvergunningen heeft de actiegroep dan ook bezwaar gemaakt bij de Raad van State.
Ook tegen de gedevieerde (schuine) boring die Frisia bezig is uit te voeren loopt een bezwaarprocedure.
Momenteel is vooral actueel het verzoek van Frisia om vrijstelling van het bestemmingsplan te verkrijgen voor de bouw van twee putkelders.
Dit onderwerp komt op 6 maart in de gemeenteraad aan de orde.
De actiegroep is druk bezig met het aangeven aan gemeenteraadsleden van (juridische) argumenten om tegen deze vrijstelling te kunnen stemmen.
Binnenkort wordt het leidingtracé actueel, ook daarvoor moet de gemeente een vergunning geven.
Op 4 maart as. organiseert de actiegroep een informatiebijeenkomst met politiek forum in "Het Wapen van Barradeel".
Naar aanleiding van dit onderwerp pleit een aantal aanwezigen bij de aanwezige raadsleden, er alles aan te doen om de zoutwinning tegen te gaan.
2. SPEELTUIN DE FJOUWERE
De speeltuin is klaar.

3. Opening schelpenpad.

De heer Hardijzer licht de gang van zaken toe: het idee was om het schelpenpad - dat de naam "Om it Oaljelàn" heeft meegekregen - officieel te openen, maar door onder meer allerlei langdurige procedures met de naamgevingcommissie en het plotseling verschijnen van een straatnaambord is daarvan af gezien.
Het onderhoud van het pad is een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Eén van de aanwezigen had liever gezien dat beide banken aan het pad wat meer in de luwte hadden gestaan.
Op de vraag, of de tegels die voor de banken lagen maar nu door onbekende vandalen verwijderd zijn, weer worden geplaatst, wordt ontkennend geantwoord: er is geen beginnen aan.

4. Dorpshuis
De tijdens de ledenvergadering van februari 2002 ingestelde werkgroep doet verslag bij punt 6d.

5. Windmolenpark
Het windmolenpark is er dankzij particulier initiatief uit Tzummarum niet gekomen!

6. Verkeersveiligheidsplan
In Tzummarum zijn 30 km zones gemaakt.
De mening over deze zones is verdeeld: sommigen vinden het een duidelijke verbetering voor de verkeersveiligheid, anderen vinden het op sommige plaatsen overdone.
Mevrouw H. Bandsma vraagt, of er bij de uitgang van de Skûtebuorren naar de Buorren spiegels kunnen worden geplaatst, omdat door het aanleggen van de verkeersremmende maatregel het zicht is verminderd.
Het bestuur neemt dit punt mee.

7. Deelname aan Stichting Frija
Niet voor alle plannen blijkt geld beschikbaar.
Het door Frija opgestelde leefbaarheidplan behelst vier speerpunten:
"duurzame energie", "dorpsservicecentra", "accommodaties" en "doarpen yn it grien".

8. Behoud bibliotheek.
In 2OQ2 kon met de bibliotheek worden afgesproken dat het contract tot februari 2004 wordt verlengd.

d. Activiteitenplan2003.
Het bestuur stelt voor om de meeste onderwerpen van het activiteiten plan 2002 te continueren :
1. Actie tegen de zoutwinning
Zie punt 6c.1.

2. Werkgroep MFC.
Tijdens de ledenvergadering van februari 2OO2 werd een werkgroep ingesteld.
Mevrouw Haitsma doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep, die in een uitgebreid rapport aan het bestuur zijn verwoord:
Opdracht
Het nagaan van de wenselijkheid en haalbaarheid van een multifunctioneel centrum in Tzummarum en het doen van aanbevelingen daarover aan de Vereniging Dorpsbelang.

Werkwijze van de werkgroep.
De werkgroep is in totaal viermaal bij elkaar geweest.
Al tijdens de eerste bijeenkomst was het duidelijk dat uitvoering van de taak alleen mogelijk was als alle gremia in Tzummarum en Firdgum de gelegenheid kregen hun mening kenbaar te maken.
Om dit te bewerkstelligen werd besloten tot het uitvoeren van een viertal inventarisaties:
1. Onder de verenigingen (de gebruikers van accommodaties)
2. Onder de eigenaren van accommodaties (soms tevens de gebruikers)
3. Onder de jeugd
4. Onder de kinderen van de hoogste groepen van de basisscholen.

Conclusies
Uit de antwoorden op de vragen komt op het eerste gezicht niet een breed gedragen wens om een Multifunctioneel Centrum naar voren.
In tegendeel: de gebruikers antwoorden op de vraag, of er een MFC moet komen vrijwel allemaal ontkennend.
Daarentegen hebben vrijwel alle geïnterviewden een idee over de eisen die aan een MFC - althans aan een voor hen geschikte accommodatie zouden moeten worden gesteld en ook een mening over de meest geschikte plaats van een MFC.
De vraag, of men gebruik zou willen maken van een MFC wordt dan ook veel vaker positief beantwoord.
Een andere uitkomst van de inventarisaties is het fenomeen, dat de eigenaren van gebouwen vrijwel allemaal een discussie voeren over de toekomst van de accommodaties.
Vrijwel iedereen is bezig met bezinning op en studie over het wel of niet aanhouden, verbouwen en/of uitbreiden, opknappen of verkopen van gebouwen.
Daarbij heeft iedere organisatie haar eigen specifieke problemen.
Bezinning is niet alleen nodig vanwege de noodzakelijke (teveel of te weinig) ruimte, maar ook vanwege de huidige staat van onderhoud, het voorziene gebruik in de toekomst en de exploitatie(on)mogelijkheid.
Complicerende factor als het om afstemming c.q. samenwerking gaat, is het feit dat de discussies en uitvoering van activiteiten zich verschillende fasen van ontwikkeling bevinden.
Eigenlijk bevinden Tzummarum en Firdgum zich in de paradoxale situatie, dat er op zichzelf meer dan voldoende ruimte in alle mogelijke gebouwen is, terwijl de accommodaties (lang) niet altijd voldoen aan de eisen die de gebruikers er aan stellen c.q. er voor sommige groepen (met name voor de jeugd) geen voorzieningen zijn,(met name voor de jeugd) geen voorzieningen zijn.
Aanbevelingen.
De werkgroep MFC doet de volgende aanbevelingen:

1. Externe deskundigheid.
De complexe gebouwelijke situatie in Tzummarum-Firdgum rechtvaardigt een nadere bezinning op de toekomst.
Voor beantwoording van de vraag, of er een MFC moet komen en zo ja, hoe zo'n MFC vorm zou moeten worden gegeven, acht de werkgroep inschakeling van externe deskundigheid noodzakelijk.
Daarbij valt te denken aan de Feriening fan Lytse Doarpen en/of de Stichting Doarp en Bedriuw Fryslân.
2. Regulier overleg.
Tijdens alle gesprekken die de werkgroep met eigenaren van gebouwen heeft gehad is gebleken, dat men graag (met elkaar) in gesprek blijft.
Ook de gebruikers van de gebouwen en de verschillende jeugdgroepen waren positief over de contacten.
De werkgroep adviseert de Vereniging Dorpsbelang het initiatief te nemen tot een jaarlijks overleg met gebruikers en eigenaren.
3. Werkgroep
Voor de uitvoering van bovenstaande punten kan onder auspiciën van de Vereniging Dorpsbelang een werkgroep worden gevormd, waarin zowel eigenaren als gebruikers van gebouwen (inclusief de jeugd) zijn vertegenwoordigd.
Op deze manier kan de zo noodzakelijke afstemming tussen enerzijds het nadere onderzoek van een externe deskundige en anderzijds de voortschrijdende ontwikkelingen en ideeën wordengerealiseerd.
Deze werkgroep is dan meteen de "klankbordgroep" voor de externe deskundige.

De aanwezigen nemen de aanbevelingen van de werkgroep over.

3. Speeltuin De Buffer
Uit overleg met De Skûle blijkt voor een speeltuintje bij De Fjouwere te weinig budget beschikbaar te zijn doordat er al speeltoestellen aan de Sytzamaleane zijn geplaatst.
Er is nu een budget beschikbaar voor speeltoestellen in De Buffer, dat beslist in Noord moet worden besteed.
Om het geld dat van de Sytzamaleane over is niet verloren te laten gaan, wordt dit overgeheveld naar de plannen voor De Buffer.
Op deze manier ontstaat er zowel in "Zuid" als "Noord" een speeltuin.
Het bestuur stelt voor dat er een werkgroep van bewoners van De Buffer wordt gevormd om te bekijken, hoe de speeltuin moet worden vormgegeven.
Omdat er vanavond niemand uit deze buurt aanwezig is, kan er niet meteen zo'n werkgroep worden gevormd.
Het bestuur neemt contact op met de bewoners van de Buffer.

4. Activiteiten voor de jeugd.
De heer Hardijzer geeft een toelichting op de stand van zaken:
In het kader van het project JOS (Jongeren op straat) van De Skûle wordt een netwerk samengesteld, waarin onder andere de gemeente, de politie en ook Dorpsbelang participeren.
In Tzummarum zijn verschillende groepen jongeren, maar er is één groep die problemen geeft en speciale aandacht nodig heeft.
Dorpsbelang hecht eraan betrokken te blijven bij het jeugdbeleid en zal dit beleid actief volgen.

5. Bibliotheek
Zie punt 6c.8.

Bestuursverkiezing.
De heren Hardijzer en Feenstra zijn aftredend en herkiesbaar.
Zij worden met algemene stemmen herkozen.
De heer Poelsma stelt zijn zetel in het bestuur beschikbaar.
Daardoor (er was nog 1 vacature) zijn er twee vacatures voor volwassenen.
In deze vacatures worden met algemene stemmen gekozen mevrouw B. Bootsman te Firdgum en de heer L. Heeringa te Tzummarum.
De vacature voor een jeugdbestuurslid (18-24 jaar) blijft helaas onvervuld.

Rondvraag
a. Het is niet bekend wanneer de Buorren opnieuw wordt bestraat.
b. Het baggeren van de Minnertsgaster vaart is een gebed zonder einde: al jarenlang is bekend dat de vaart ernstig vervuild is.
Op een brief van Dorpsbelang aan de gemeente kwam een onbevredigend antwoord: de vervuiling is bekend en ernstig, baggeren is nodig, maar er is geen geld en het is niet bekend wanneer en op welke wijze het baggeren plaats zal vinden.
Het bestuur heeft inmiddels de gemeente geschreven, niet tevreden te zijn met zo'n antwoord.
Het moet duidelijk zijn wat de aard en omvang van de vervuiling precies is, welke gevaren er voor omwonenden zijn en hoe deze mensen worden gewaarschuwd, op welke manier de vaart wordt gebaggerd en ook op welke datum.
Daarnaast heeft het bestuur advies gevraagd aan de Stichting Friese Milieufederatie.
Eén van de aanwezigen benadrukt dat het nu een goed moment is om de vaart te baggeren, omdat men er goed bij kan komen nu het Althuisius terrein braak ligt.
c. Er zijn onder de aanwezigen geen vrijwilligers te vinden die de organisatie van de nieuwjaarsreceptie op zich willen nemen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Tzummarum, 30 maart 2003.
Martsje Haitsma-Bergsma.

VVERSLAG VAN DE BIJZONDERE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSEBLANG TZUMMARUM- FIRDGUM OP WOENSDAG 14 JANUARI 2004, OM 20.00 UUR IN "HET WAPEN VAN BARRADEEL".

Aanwezig: Bestuur en werkgroep Harnehal. B. Bootsman, J. Feenstra, M. Haitsma-Bergsma, P. Hardijzer (voorzitter), L. Heeringa, K. Jouwersma, P. Osinga en W. Spoelhof.

Leden en andere aanwezigen: ca. 200.

1. Opening
De heer Hardijzer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De aanleiding tot deze bijzondere ledenvergadering is de verkoop van Recreatiecentrum Barradeel en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om als dorp de Harnehal in eigendom te verwerven.
Omdat deze materie alle inwoners aangaat, heeft het bestuur van Dorpsbelang gemeend deze bijeenkomst ook open te moeten stellen voor niet-leden.
De voorzitter wijst erop, dat bij een stemming alleen leden van Dorpsbelang mogen meedoen.
Hierna geeft hij het woord aan de werkgroep (bestaande uit de heren L. Heeringa en W. Spoelhof), die bezig is met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van aankoop van de sporthal.
De heer Spoelhof voert namens deze werkgroep het woord.

2. lnleiding door de heer Spoelhof.
Lieuwe Heeringa en ik zijn aangezocht door het bestuur van Dorpsbelang om een aanzet te geven tot een haalbaarheidsonderzoek voor de aankoop en exploitatie van de Harnehal in de brede functie van multifunctioneel centrum met sportvoorziening.
In afgelopen maanden heeft er overleg plaats gehad met de verenigingen, die gebruik maken van de sportaccommodatie, met de raadsfracties, het college van B&W.
Ook zijn er contacten geweest met de provincie.
Met ingang van 1 januari jl. is Schatzenburg b.v. de nieuwe eigenaar van het recreatiepark.
Er waren toen al enkele contacten met dhr. Van Booma geweest.
En Van Booma is bereid om onze dorpsgemeenschap tegemoet te komen.
Wij hebben te kennen gegeven belangstelling te hebben voor het vóórterrein, Harnehal (sportaccommodatie en het restaurant) en toegangsweg, alsmede de parkeerruimtes.
In concreto gaat het om het gebied tot aan de slagboom bij de sportveldenaccommodatie.
Overleg met de heer Van Booma en zijn woordvoerder van Rhijn heeft ertoe geleid, dat wij tot uiterlijk 15 maart as. optie gekregen hebben om tot een mogelijke aankoop te komen.
Pas het afgelopen weekend, dus nog maar een paar dagen geleden, hebben wij cijfermatige gegevens aangereikt gekregen om ons onderzoek te starten of beter gezegd: een inhoudelijk vervolg te geven.

Leefbaarheid voor onze dorpsgemeenschap is waardevol en noodzakelijk.
Daartoe,behoort "een passend voorzieningenniveau.
En wij willen graag behouden wat wij hebben.
Ons centraal uitgangspunt is, dat de exploitatie van het multifunctioneel centrum ook op de lange termijn gezond dient te zijn.
Er moet ieder jaar een reservering gedaan kunnen worden voor het onderhoud en de instandhouding.
De kostenkant is derhalve essentieel, maar evenzeer de opbrengst en dus de bezettingsgraad.

Aansluitend moet natuurlijk niet vergeten worden, dat de stichtingskosten of aankoopkosten uiterst belangrijk zijn.
In dit verband past evenzeer een kritisch onderzoek naar de onderhoudsstaat van het gebouw.
En niet te vergeten zullen wij rekening moeten houden met de wettelijke eisen t.a.v. preventie en veiligheid.
En dat geldt in de voorbereiding ook voor de bouwkundige aanpassingen, die nodig zijn als gevolg van de verwachte toename van activiteiten in een MFC.
In de nabije toekomst zal ook een rechtsvorm binnen het bestuur van het MFC gekozen moeten worden.
Maar voordat wij ons onderzoek vervolgen, deskundigheid inhuren, onderhandelingen starten, in overleg gaan met gemeente en provincie zullen de dorpsbewoners zich als lid van Dorpsbelang moeten uitspreken.
En daartoe is deze extra ledenvergadering bedoeld.

Om geloofwaardig en hopelijk succesvol te zijn in ons komend overleg met de overheid en andere partijen zal onze dorpsgemeenschap positief moeten zijn en dat met een zo groot mogelijke eensgezindheid moeten tonen.
Dat is de enige basis om onze werkzaamheden een reële kans van slagen te geven.
Verdeeldheid is in dit opzicht uit den boze!
Als de dorpsbewoners in overgrote meerderheid volmondig "ja" zeggen tegen het voornemen van Dorpsbelang, behoort dat ook daadwerkelijk iets te betekenen.
Het "ja" schept verplichtingen tot participatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
De inzet van Dorpsbelang is om de continuïteit en de kwaliteit van de Harnehal te bewaken en te bewaren.
Wij hopen, dat de dorpsbewoners diezelfde opvatting hebben en dus meedoen.

3. VRAGEN EN OPMERKINGEN UIT DE ZAAL.
S. de Jong: Hoe haalbaar is het eigenlijk?
Is het wel reëel?
Moet er dan niet meer gebeuren in de hal dan nu het geval is?
Spoelhof: De cijfers zijn nog niet geanalyseerd.
Het uitgangspunt moet natuurlijk zijn: een gezonde exploitatie.
Zover zijn we nu nog niet.
Op dit moment is de vraag aan de inwoners: gaan we de mogelijkheden verder uitzoeken of niet?

R. Wiersma: Worden de omliggende dorpen er wel bijbetrokken? Die maken ook gebruik van de sporthal.
Spoelhof: De inwoners van Firdgum zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
En natuurlijk moet ook de regiofunctie van de Harnehal recht worden gedaan en dat betekent dat er aandacht moet zijn voor het gebruik van de hal door groeperingen uit andere dorpen dan Tzummarum en Firdgum.

J. Hibma. Zijn jullie van plan om alle verenigingen bij elkaar te halen in een MFC?
Spoelhof: Tzummarum is nu bezig de armoede te verdelen; nu staan er ontoereikende accommodaties.
Waar moeten wij het geld vandaan halen om al die lokaliteiten in stand te houden?
Wij kunnen niet voor de verenigingen beslissen.
Tot nu toe hebben wij contact gehad met de sportverenigingen, maar verder zijn we- ook door tijdgebrek in deze onverwachte situatie - nog niet gekomen.

A. van der Zee: Het aankoopbedrag weten jullie nog niet.
Maar waar moeten de geldmiddelen vandaan komen?
Zijn er subsidies?
Spoelhof: Dat traject moeten we nog starten.
Wij willen eigenlijk wel proberen om de hal gratis te krijgen van de heer Van Booma!
Hij heeft duidelijk te kennen gegeven, dat hij het dorp graag tegemoet wil komen; hij heeft de hal zogezegd in de opruiming!

H. Hettinga: Welke rol speelt de Vereniging Nut en Genoegen in dit geheel?
Spoelhof: Geen. Wij doen dit voor Dorpsbelang.
Wel heb ik in het bestuur van het Nut een balletje opgegooid over wat de opstelling van het Nut moet zijn.
Die is positief.
We willen graag met andere verenigingen om de tafel en meedenken over deze materie.

J. Kuiken: Op GPTV sprak de heer Van Booma steeds over het Nut als mogelijke koper.
Spoelhof: Ik moet de heer Van Booma als buitenstaander nu even in bescherming nemen.
Hij bedoelde Dorpsbelang.

J. Fongers: Ik heb een vraag aan Dorpsbelang.
We moeten allemaal inleveren.
Levert Dorpsbelang De Haven in?
Hardijzer: Dorpsbelang is graag bereid accommodatie in te brengen in een MFC.
Uiteraard moeten de huidige gebruikers van De Haven dan wel een goed onderkomen hebben.
S. van der Mei: Brengt het Nut het café ook in?
Spoelhof: Dat is zeker mogelijk.
Het gaat om inbrengen en combineren van bestaande faciliteiten.

J. Hibma: Wil Dorpsbelang hier alleen mee verder of worden er ook andere verenigingen bijbetrokken?
Haitsma: Zeker moeten alle verenigingen er bij worden betrokken.
In de ledenvergadering van vorig jaar zijn de aanbevelingen van de werkgroep MFC overgenomen.
Daarover is uitgebreid verslag gedaan in de dorpskrant.
Die aanbevelingen waren onder meer het aantrekken van externe deskundigheid.
Daar was het bestuur van Dorpsbelang net mee bezig - de bedoeling was om in de ledenvergadering van februari as. met een voorstel te komen - toen zich het sporthalverhaal voordeed.
Daardoor is een en ander in een stroomversnelling gekomen.
De intentie van Dorpsbelang en ook het advies van de deskundige is duidelijk: als je een MFC wilt opzetten, moet je een werkgroep formeren uit de diverse geledingen in een dorp én de zaak stapsgewijs aanpakken, zodat je tussentijds steeds kunt besluiten of je wel of niet doorgaat.

L. Vogels: Ik ben niet onbevooroordeeld; dertig jaar geleden hebben we onze tuin verkocht.
Het is zo: ik ben er vlak voor dat het blijft bestaan.
We moeten er samen achter staan.
Ik vraag me wel af, of de sporthal en de kantine los van elkaar staan.
Want als wij kaatsen willen we natuurlijk wel een drankje kunnen nuttigen!
Spoelhof. De aankoop is alleen zinvol als compleet geheel, dus de sporthal met de kantine.

B. van Dijk: in andere dorpen, waar zowel een MFC als een café is, ontstaat er nog weleens wat spanning.
Wie bepaalt uiteindelijk de exploitatievorm van het MFC?
Spoelhof: De participanten in het MFC bepalen de exploitatievorm en kiezen het bestuur.

R. Schultze: Vraag aan Bein van Dijk: Als het zover komt, kun jij in de gemeenteraad dan een goed woordje doen?
Van Dijk: Soms zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld zoals het in Achlum is gegaan.
Bij de oprichting van een MFC ligt er € 200.000,-- op de plank.
Spoelhof: De gemeenteraad heeft inderdaad geld beschikbaar gesteld voor een dorpshuis in Achlum, maar dat was geld dat er niet was!
Overigens heeft Dorpsbelang overleg gevoerd met de raadsfracties en dat waren zeer nuttige en positieve gesprekken.

A. Zijlstra: Wordt er wel aan de jeugd gedacht?
Die is niet georganiseerd.
Hardijzer: Voor alle partijen in het dorp moet er iets goeds komen.
Dus ook voor de jeugd.

Th. Draijer: De spofthal is erg belangrijk! lk zou zeggen: doorgaan!

Besluit
De stemming bij handopsteken wijst uit, dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen (stemgerechtigden) van mening is dat moet worden uitgezocht, of het mogelijk is om de Harnehal in eigendom te verkrijgen c.q. een Multifunctioneel Centrum annex sportaccommodatie op te richten.
De voorzitter concludeert dan ook, dat het bestuur van Dorpsbelang op de ingeslagen weg kan voortgaan.
SlUITING
De heer Hardijzer sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen en de toezegging, dat de inwoners op hoogte zullen worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Tzummarum, 23 januari 2004.
Martsje Haitsma-Bergsma.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang Februari 2003.
Gezamenlijke aanschaf septic-tanks in buitengebied.
Dorpsbelang Dongjum-Boer stelt voor om de gemeente te vragen een coördinerende rol te spelen in de aankoop van de septictanks die bewoners in het buitengebied moeten aanschaffen.
Door centrale inkoop van een groot aantal tanks kan de aanschafprijs voor de bewoners wellicht lager zijn dan wanneer iedereen zo'n tank zelf moet kopen.
Het bestuur vindt het een goed idee en heeft aan Dorpsbelang Dongjum-Boer laten weten, graag mee te werken aan een dergelijk verzoek aan de gemeente.

Plan Vossebosk.
Binnenkort wordt gestart met de bouw van de eerste 13 woningen in het plan Vossebosk (het "Althuisiusterrein").
In totaal zullen 39 woningen worden gebouwd, verdeeld over drie fasen, te starten in 2004, 2006 en 2009.
Op verzoek van Dorpsbelang heeft de projectontwikkelaar Pré-Bo-Hûs een viertal kavels gereserveerd voor inwoners van Tzummarum-Firdgum.
lnwoners krijgen hierdoor in ieder geval de gelegenheid om in het eigen dorp te bouwen.
Pré-Bo-Hûs heeft toegezegd deze kavels gedurende een periode van 6 maanden beschikbaar te houden.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Pré-Bo-Hûs Projectontwikkeling BV: telefoon 058-2132313.
In het plan zijn twee straten geprojecteerd, die op voorstel van inwoners van Tzummarum worden Vernoemd naar Sjoerd Draijer en Dirk Dijkstra.
Draijer en Dijkstra zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.
Dorpsbelang stelt de gemeente voor om de onthulling van de straatnamen te zijner tijd met enig ritueel te doen plaatsvinden.

Minnertsgastervaart
Het lijkt er op, dat de vaart ter hoogte van het plan Vossebosk in ieder geval wordt uitgebaggerd.
Maar of dat ook voor het traject door het dorp geldt, is nog zeer de vraag.

Recreatiecentrum Barradeel.
De werkgroep die de haalbaarheid van de aankoop van de Harnehal onderzoekt, is druk bezig met allerlei onderzoek en overleg.
Op de ledenvergadering d.d. 25 februari is hopelijk concrete informatie over bijvoorbeeld de aankoopprijs voorhanden.
Bij het ter perse gaan van deze Dorpskrant kon deze informatie nog niet worden meegenomen.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang Maart 2004.

Verdeling bestuurstaken
Na de bestuursverkiezing in de ledenvergadering van februari 2004 (het verslag vindt u elders in deze dorpskrant), zijn de bestuurstaken als volgt verdeeld:
Willem Spoelhof: Voorzitter; klokkenfonds; contact gemeente; werkgroep Harnehal.
Lieuwe Heeringa: Vice-voorzitter; werkgroep Harnehal.
Martsje Haitsma: Secretaris + notulist; actiegroep tegen zoutwinning; pers; contact gemeente.
Arjen van der Zee : Penningmeester; beheercommissie De Haven; contact bibliotheek.
Betty Bootsman: Beheercommissie De Haven; contact bibliotheek; redactie dorpskrant.
Kees Jouwersma: Bankencommissie; contact ouderenavond.

Wat het aandachtsgebied jeugdbeleid betreft wil het bestuur de ontwikkelingen even afwachten.
Het bestaande Jeugdnetwerk heeft de gemeente laten weten, zich in de huidige vorm terug te trekken, omdat er onduidelijkheid is over de positie van het netwerk.
Dorpsbelang wacht nu eerst op actie van de kant van de gemeente.

Recreatiecentrum Barradeel.
Eind februari heeft Schatzenburg BV meegedeeld, bereid te zijn de Harnehal te verkopen voor de prijs van € 350.000,--. Het bestuur is van mening dat een dergelijke vraagprijs en het nodige achterstallige onderhoud een verantwoorde exploitatie van de hal voor onze dorpen onmogelijk maken.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM- FIRDGUM OP WOENSDAG 25 FEBRUARI 2004 om 20.00 uur in "HET WAPEN van BARRADEEL".

Aanwezig: Bestuur: B.Bootsman, J. Feenstra, M. Haitsma en P.Osinga.
Leden en gasten: 32 personen.

1. Opening
De heer Hardijzer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Berichten van verhindering is binnengekomen van mevrouw S. van der Mei, de heren F.Broekstra, l. Schram en J. Velsma en het CDA en de FNP.

2. NOTULEN LEDENVERGADERINGEN D.D. 26 FEBRUARI 2OO3 EN 14 JANUARI 2OO4.
Het verslag van 26 februari 2003 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Voor het verslag van januari 2004 heeft mevrouw S. van der Mei een correctie doorgegeven: de vraag over het eventueel inbrengen van het café stelde zij namens de heer B. Goeman Borgesius.
Verder wordt het verslag goedgekeurd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS.
De heer Feenstra leest het verslag voor.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER.
De aanwezigen nemen kennis van het verslag over 2003 en de begroting voor 2004, waarvan de belangrijkste cijfers via een powerpoint presentatie voor de aanwezigen inzichtelijk zijn gemaakt.
De heer Osinga geeft enige toelichting,op deze stukken:
Het budget wordt ook dit jaar voor een groot deel aan de Dorpskrant besteed, al heeft de verhoging van de contributie voor een wat rooskleuriger beeld gezorgd.
De Haven blijft een zorgenkind.
Het positieve saldo is vooral te danken aan het feit, dat vrijwel geen groot onderhoud is uitgevoerd.
Bovendien is er nog een hypotheek van ca. € 6.000,--, die voor een goed begrip van de cijfers van het eigen vermogen moet worden afgetrokken.
De post bankkosten (€ 172,32) wordt gevormd door betalingskosten, inclusief de acceptgiro's voor de contributie inning.
Dit is zeker een onderwerp om nog eens kritisch naar te kijken.

5. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE.
De heer Joh. Broekstra deelt mee, dat de kascommissie het overzicht van opbrengsten en uitgaven kan goedkeuren.
De penningmeester wordt decharge verleend.
De heer Hardijzer bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heren J. Jouwersma en A. Bonsma; als reservelid wordt de heer P. Osinga benoemd.

6. MEDEDELINGEN/VRAGEN.
a/b Evaluatie activiteitenplan 2003/bespreking activiteitenplan 2004. Omdat de onderwerpen voor de activiteitenplannen 2003 en 2004 vrijwel overeenkomen, wordt de evaluatie van het activiteitenplan 2003 gecombineerd met de bespreking van de plannen voor 2004.
1. Deelname aan actiegroep tegen de zoutwinning.
Mevrouw Haitsma schetst in het kort de huidige stand van zaken:
De actiegroep heeft op 12 februari jl. een kort geding aangespannen tegen de gedoogplicht en de aanlegvergunning van het leidingtracé voor de zoutwinning.
Intussen heeft de Raad van State op 18 februari uitspraak gedaan in het bezwaar van de actiegroep tegen de Milieuvergunning.
Het bezwaar van de actiegroep is ongegrond verklaard.
Op 26 maart dient de rechtszaak tegen de concessie zelf bij de Rechtbank in Leeuwarden.
Dit is de twaalfde procedure die de actiegroep inmiddels tegen de verschillende vergunningen en beschikkingen heeft gevoerd.
Tot slot doet mevrouw Haitsma een beroep op de aanwezigen om een bijdrage te storten in het actiefonds.

2. Ontwikkeling Vossebosk
De heer Hartijzer licht toe, dat binnenkort wordt gestart met de bouw van de eerste 13 woningen in het plan Vossebosk (het "Althuisiusterrein").
In totaal zullen 39 woningen worden gebouwd, verdeeld over drie fasen, te starten in 2004,2006 en 2009.
Op verzoek van Dorpsbelang heeft de projectontwikkelaar Pré-Bo-Hûs een viertal kavels gereserveerd voor inwoners van Tzummarum-Firdgum.
Inwoners krijgen hierdoor in ieder geval de gelegenheid om in het eigen dorp te bouwen.
Pre-Bo-Hûs heeft toegezegd deze kavels gedurende een periode van 6 maanden beschikbaar te houden.

3. Ontwikkelingen MFC.
De heer Spoelhof deelt mee dat de werkgroep overleg heeft gevoerd met het College van B&W, de Gemeenteraad, de Provincie en de heer Van Booma.
De gemeente wil zich momenteel niet actief bemoeien met de inzet van het dorp om de sporthal te behouden; men beschouwt het als een zaak tussen het dorp de heer Van Booma.
Wil het dorp echter met succes een beroep op (gelden van) de Provincie doen, dan moet de gemeente meewerken.
De werkgroep heeft een begroting gemaakt voor de exploitatie van de hal, waarbij ervan uit is gegaan dat er geen kapitaalslasten zijn, dat de verenigingen van Tzummarum- Firdgum daadwerkelijk gebruik gaan maken van de hal en dat het beheer kosteloos is (via verpachting, bijvoorbeeld in combinatie met Het Wapen of de SOW-kerk).
Daarnaast heeft de werkgroep de staat van onderhoud en mogelijkheden voor het inpandig creëren van extra zaalruimte bekeken.
Ook heeft de werkgroep zich door een notaris laten adviseren over de meest geschikte juridische vormgeving van een op te richten rechtspersoon.
Intussen heeft de heer Van Booma de werkgroep zijn vraagprijs meegedeeld en die is veel te hoog.
Binnenkort overlegt de werkgroep weer met hem.

JEUGDNETWERK
De heer Osinga vertelt dat de gemeente in juni 2002 een project Jongeren op Straat (JOS) is gestart, naar aanleiding van haar nota Jeugdbeleid.
Het doel van het project is het ontwikkelen van beleid voor hutten en caravans, het geven van voorlichting, het opzetten van netwerken en het doen afnemen van drankgebruik en overlast.
De gemeente heeft uitvoering van het project overdragen aan De Skûle, die Corien Stam hiervoor heeft aangetrokken.
Begin 2003 verzocht het JOS-project Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum om een Jeugdnetwerk op te richten.
In april 2003 heeft het bestuur hierover uitgebreid overleg gevoerd met Corien Stam, waarbij de organisatievorm en functie van het netwerk en met name ook de verantwoordelijkheid aan de orde kwamen.
In juni 2003 werd het Jeugdnetwerk Tzummarum-Firdgum opgericht en officieel aangemeld bij de gemeente.
Het netwerk heeft zich daarna actief beziggehouden met de perikelen rond hut "De Zeage", met afspraken rond de viering van Oud en Nieuw, met een inventarisatie van wensen van de jeugd en het betrekken van jongeren bij het netwerk.
De communicatie met de gemeente en Corien Stam loopt niet naar tevredenheid van het netwerk, dat zich momenteel dan ook bezint op het functioneren van een Jeugdnetwerk.
Uit de discussie blijkt dat verschillende aanwezigen twijfels hebben over het nut van een Jeugdnetwerk.
Aan de ene kant hebben de meeste jongeren geen belang bij zo'n netwerk, aan de andere kant heeft het netwerk geen contact met ouders van jeugd die problemen geeft.

BIBLIOTHEEK
De bibliotheek blijft tot uiterlijk 1 januari 2005 in deze vorm bestaan; wat daarna gebeurt, is nog niet duidelijk.

6. Toerisme
Voor dit jaar staat het ontwikkelen van toerisme als aandachtspunt op het programma.

7. Website
Jammer genoeg heeft nog niemand gehoor gegeven aan de oproep van Dorpsbelang om een website voor Tzummarum- Firdgum te ontwikkelen.
De domeinnaam is inmiddels veiliggesteld.
Gememoreerd wordt, dat er ten tijde van Simmer 2000 een website over Tzummarum-Firdgum is gemaakt.

BESTUURSVERKIEZING
De heren Hardijzer en Feenstra zijn aftredend en niet herkiesbaar; de heer Osinga stelt zijn zetel in het bestuur beschikbaar.
Hierdoor zijn er drie vacatures voor volwassenen.
In twee van deze vacatures worden met algemene stemmen gekozen de heren W. Spoelhof en A. van der Zee.
Eén vacature blijft helaas onvervuld, evenals de vacature voor een jeugdbestuurslid ( 1 8-24 jaar).
De scheidende bestuursleden wordt dankgezegd voor hun inzet voor Dorpsbelang.
De heer Hardijzer schenkt de vereniging een echte voorzittershamer ten afscheid.

RONDVRAAG
a. Bij de inmiddels weer eens afgebrande caravan "De Zeage" worden bomen gekapt, waarschijnlijk om haar als een Feniks weer uit de as te doen herrijzen. Mag dat zomaar?
De heer Osinga legt uit, dat de gemeente zo'n caravan gedoogt; met de jeugd van de caravan worden dan afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de brandveiligheid (!), geen overlast enz.
Maar als omwonenden klachten hebben, moeten zij die zeker bij de gemeente melden.
Wat het kappen van de bomen betreft, weet één van de aanwezigen te melden dat in opdracht van Staatsbosbeheer in hetzelfde gebied ook bomen zijn gekapt.
b. Volgens het Dorpenvolgsysteem van de gemeente wordt in 2004 de situatie bij het fietspad langs de Hegesylsterwei grens van de bebouwde kom te verleggen.
Het ziet er niet naar uit dat de verkeersveiligheid door deze maatregel veel zal verbeteren.
c. De redactie van de dorpskrant wil graag een overzicht van de contactpersonen en de adressen, waar zij de Dorpskranten bezorgen.
De heer Osinga zegt zo’n lijst toe.
Het overzicht wordt ook in de dorpskrant opgenomen.
d. De Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum heeft momenteel 526 leden.
In het algemeen is er in een gezin niet meer dan één lidmaatschap.
e. Is er met de heer Van Booma weleens gesproken over het gebruik van het zwembad door de jeugd?
De heer Hardijzer zegt, dat Dorpsbelang hier geen invloed op heeft.
De heer Van Rhijn (medewerker van de heer Van Booma) legt uit, dat met het toelaten van publiek het zwembad een publieke functie krijgt en dan aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Dat is zeer kostbaar, wat moet worden doorberekend in de entreeprijzen.
f. Op een vraag, of "de agenda" (het op een centraal punt doorgeven van activiteiten, zodat bij het kiezen van een datum voor een evenement kan worden voorkomen dat men iets op dezelfde datum organiseert) in ere kan worden hersteld, wordt negatief gereageerd.
In de praktijk werkt zo'n systeem niet.
g. De Vereniging Dorpsfeesten heeft een aantal activiteiten rond de Slachtemarathon opgepakt!
9. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Tzummarum, 7 maart 2004.
Martsje Haitsma-Bergsma.

VAN DE BESTUURSTAFEL VANDORPSBELANG APRIL/MEI2004.

Willen wij een Dorpsservicecentrum?
De gemeente stelt geld beschikbaar om in één van de dorpen in Franekeradeel een proef te doen met een dorpsservicecentrum van de Stichting Te Plak.
Een dorpsservicecentrum biedt allerlei vormen van hulp tegen een geringe vergoeding.
Het gaat om kleine klusjes: van naai- en strijkwerk, tuinwerk, de hond uitlaten tot hulp bij administratie of het halen van de medicijnen.
Of het programmeren van de televisie, het in de was zetten van meubels, het doen van boodschappen.
Kortom: waar maar behoefte aan is.
Iedereen kan gebruik maken van de service van het centrum.
Ook een PGB (persoons gebonden budget) kan worden aangewend om de service te betalen.
In verschillende dorpen in Friesland zijn al van deze servicecentra.
Het zijn typisch centra voor betrekkelijk kleine dorpen (tot ca. 2500 inwoners).
Eigenlijk zijn deze servicecentra een beetje te vergelijken met de vroegere burenhulp.
Het centrum heeft meestal ook een taak voor kleine omliggende dorpen.
leder centrum heeft een coördinator die voor het uitvoeren van de klussen een beroep kan doen op een groep van ca.45 personen.
Wil een dorp in aanmerking komen voor een dorpsservicecentrum dan moet er in de eerste plaats voldoende draagvlak voor zijn.
Daarnaast moet er kantoorruimte zijn en moet een aantal inwoners bereid zijn om in het bestuur zitting te nemen.
Als Tzummarum-Firdgum in aanmerking wil komen voor de proef met het centrum (dat na twee jaar zichzelf financieel moet kunnen bedruipen), dan moet Dorpsbelang dat voor 1 juli 2004 schriftelijk aanvragen.
De vraag is echter:
Willen de inwoners van onze dorpen zo'n centrum?
Daarom willen wij u vragen mee te doen aan een kleine enquête, die op de achterzijde van deze pagina staat.

ONTWIKKELING MFG/AANKOOP HARNEHAL.
In de afgelopen tijd heeft Dorpsbelang overleg gevoerd met diverse verenigingen in onze dorpen.
Nadat Dorpsbelang te kennen had gegeven de vraagprijs te hoog te vinden, heeft Schatzenburg BV Dorpsbelang gevraagd om met een voorstel te komen.
Het bestuur beraadt zich daar over.

CONTACTPERSOONKLEINE SCHADES.
Kees Jouwersma sr. neemt de taak van Jaap Feenstra als meldpunt van kleine schades (losliggende stoeptegels, omgevallen paaltjes enz., enz.) in onze dorpen over.
Wie iets dergelijks signaleert kan hem bellen, opdat hij het geval door kan geven aan de gemeente.
Telefoon. 481376.

STOP ILLEGALE STORTPLAATSEN AFVAL.
Wie een ommetje maakt in onze dorpen kan tegenwoordig regelmatig worden geconfronteerd met illegale stortplaatsen van afval.
Die hopen worden steeds groter: als er eenmaal iets ligt, is de verleiding groot om er nog wat bij te gooien.
Maar het is natuurlijk een lelijk gezicht.
En bovendien is het helemaal niet nodig om afval zomaar ergens te dumpen.
Iedere maand wordt het grof vuil opgehaald en een paar maal per jaar kan men snoeiafval kwijt.
Ook kan men zelf afval afleveren bij het kringloopstation in Franeker.
Daarom willen wij de inwoners van onze dorpen oproepen om niet hier en daar afval te dumpen.
* Grofvuilinzameling in Tzummarum en Firdgum: 2de donderdag van de maand.
Melding minimaal 1 dag van tevoren op telefoonnummer 0517 -380427 .
*Kringloopstation, Morsestraat 4 te Franeker (industrieterrein West).
Afleverpunt voor diverse afvalstoffen.
Geopend: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur; zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Zie ook de informatie van de gemeente (gemeentegids of website www.franekeradeel. nl.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG JUNI/AUGUSTUS 2004.

WILLEN WIJ EEN DORPSSERVICECENTRUM?
Op deze vraag in de dorpskrant van juni jl. kwamen in totaal elf reacties binnen.
Vijf daarvan waren positief, vier negatief en een tweetal gaf aan nu nog geen gebruik van zo'n centrum te willen maken, maar in de toekomst waarschijnlijk wel.
Deze score was voor het bestuur reden om Tzummarum-Firdgum niet op te geven als vestigingsplaats voor een dorpsservicecentrum.
Intussen is besloten zo mogelijk een proef te doen met een dorpsservicecentrum in de dorpen Sexbierum, Oosterbierum en zo mogelijk Tzumrnarum; de hoofdvestiging zou dan in Oosterbierum gesitueerd kunnen worden.
Het bestuur blijft de ontwikkelingen volgen.

PLAN VOSSEBOSK.
Zoals ook gemeld in de dorpskrant van maart 2004 wordt binnenkort gestart met de bouw van de eerste 13 woningen in het plan Vossebosk (het "Althuisiusterrein").
In totaal zullen 39 woningen worden gebouwd, verdeeld over drie fasen, te starten in2004,2006 en 2009.
In dezelfde Dorpskrant werd ook gemeld, dat op verzoek van Dorpsbelang de projectontwikkelaar Pré-Bo-Hûs een viertal kavels heeft gereserveerd voor inwoners van Tzummarum- Firdgum.
Inwoners krijgen hierdoor in ieder geval de gelegenheid om in het eigen dorp te bouwen.
Pré-Bo-Hûs heeft toegezegd deze kavels gedurende een periode van 6 maanden beschikbaar te houden.
Deze periode van zes maanden loopt op 1 oktober 2004 af .
Tot die datum blijven de vier kavels voor inwoners van onze dorpen gereserveerd.
Elders in deze Dorpskrant vindt u nadere informatie over het project.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG SEPTEMBER 2004.

GONTACTPERSONEN DORPSBELANG.
Het bestuur heeft een zeer constructieve en plezierige bijeenkomst gehad met de contactpersonen van Dorpsbelang.
Deze groep functioneert werkelijk als een goed geoliede machine, die vrijwel geruisloos zijn werk doet! zonder poespas, zonder problemen.
Ze bezorgen u de Dorpskrant, ongeacht weer, wind, kwade honden en grote aantallen bezorgadressen.
Hun taak bestaat verder uit het welkom heten van nieuwe inwoners van onze dorpen.
Sommige inwoners van Tzummarum en Firdgum denken waarschijnlijk dat de contactpersonen over bovennatuurlijke krachten beschikken: zij verhuizen zonder dat door te geven aan de ledenadministratie van Dorpsbelang en rekenen erop, dat de contactpersonen aan hun theewater voelen dat er een mutatie in het adressenbestand is.
Wij moeten u teleurstellen: dergelijke bijzondere gaven bezitten onze contactpersonen niet.
Een vriendelijk verzoek dus aan u allen: als u verhuist, geef het door aan de ledenadministratie: Gina Mol-Buysman, Hoarnestreek 1, Firdgum, telefoon 0518-482199, e-mail: gmol@wanadoo.nl.
(Elders in deze Dorpskrant vindt u een overzicht van de namen van de contactpersonen en de wijkverdeling.)

HARNEHAL
Er worden positieve vorderingen gemaakt om de Harnehal voor onze dorpen en de regio te behouden.
op dit moment zijn de onderhandelingen daarover nog bezig.
Het bestuur van Dorpsbelang hoopt in de volgende Dorpskrant nadere informatie te kunnen verstrekken en tegen die de tijd ook de sportverenigingen weer eens te kunnen uitnodigen voor een bijeenkomst.
DORPSSERVICECENTRUM.
Zoals u wellicht weet, komt in Oosterbierum een Dorpsservicecentrum.
Dit centrum gaat ook voor de dorpen Sexbierum en Tzummarum-Firdgum werken.
De bedoeling is dat het centrum twee jaar lang subsidie krijgt en daarna zelfstandig kan functioneren.
Het bestuur van Dorpsbelang is gevraagd een tweetal bestuursleden voor dit centrum te leveren en zal daarvoor kandidaten benaderen.
Momenteel is de organisatie bezig met het werven van een coördinator voor het centrum.

VAN DE BESTUURSTAFEL VANDORPSBELANG OKTOBER 2004.
OVERLEGMET DE ONDERNEMERSVERENIGING.
Op 12 oktober heeft het bestuur weer overleg gevoerd met de Ondernemersvereniging Tzummarum e.o.
Bij het eerste overleg in april jl. is afgesproken ieder half jaar bij te praten.
Het volgende overleg vindt dan ook in april 2005 plaats.

HARNEHAL
Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen is Wonen Noordwest Friesland bereid de Harnehal te kopen en te exploiteren.
Dat is natuurlijk bijzonder verheugend nieuws voor onze dorpen en de regio!
Het betekent, dat deze belangrijke voorziening behouden blijft.
Op dit moment is vrijwel alles rond, behalve de exploitatie op langere termijn.
Om die rond te krijgen hebben Wonen Noordwest Friesland en Dorpsbelang samen een beroep op de gemeente gedaan.
Daarvoor is onder meer overleg gevoerd met de gemeenteraadsfracties, die hebben toegezegd zich sterk te maken voor het behoud van de Harnehal.
Als het allemaal lukt, dan blijft de hal behouden voor het huidige gebruik, tegen betaalbare tarieven voor de verenigingen.
Mogelijk kan het gebruik van de hal zelfs worden uitgebreid.
Momenteel wordt overlegd met een kandidaat exploitant voor de Harnehal.
Dat is uiteraard een zaak, waarover Wonen Noordwest Friesland moet beslissen.
U begrijpt dat het bestuur uitermate is ingenomen met een koper als Wonen Noordwest Friesland.
Als woningstichting ziet deze organisatie voor zichzelf ook een taak op het gebied van de leefbaarheid in de dorpen.
Dorpsbelang heeft in het hele proces vooral de rol van intermediair.
Op 1 december as. wordt een extra ledenvergadering belegd, waarin nadere informatie wordt gegeven.
(Zie voor de uitnodiging elders in deze krant).

DE HAVEN
De Openbare Bibliotheek heeft aangegeven met ingang van 1 februari 2005 geen gebruik meer van De Haven te maken.
De bibliotheek wordt vervangen door een bibliobus.
De Bibliotheek zal daarover zelf verdere mededelingen doen.
Het besluit van de bibliotheek komt niet echt als een verrassing, maar betekent wel dat de exploitatie van De Haven niet meer rond te krijgen is.
Het bestuur bekijkt op dit moment of De Haven meegenomen kan worden in de procedure rond de Hamehal.
Op 1december 2004 vindt een extra ledenvergadering plaats, waarin het bestuur de leden zal voorstellen ook De Haven van de hand te doen. (Zie voor de uitnodiging elders in deze krant).

BESTUURSLEDEN DORPSSERVICECENTRUM.
In de vorige Dorpskrant konden wij melding maken, van het Dorpsservicecentrum dat in Oosterbierum komt en dat ook voor de dorpen Sexbierum en Tzummarum-Firdgum gaat werken.
Dorpsbelang was toen nog op zoek naar twee bestuursleden.
Nu kunnen we meedelen dat de heren Willem Zuidema (Sinaedawei) en John Hengeveld (De Buffer) bereid zijn gevonden om namens Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum plaats te nemen in het bestuur van het Dorpsservicecentrum.

ILLEGALE STORTPLAATSEN.
We hadden het er al eerder over in deze krant; de illegale stortplaatsen in en om ons dorp zijn geen gezicht!
Het is gewoon er g jammer dat sommige inwoners van onze dorpen niet de moeite nemen om even de gemeente te bellen als zij grof vuil af te voeren hebben.
Daarom nogmaals een oproep: gebruik toch niet iedere willekeurige plek om uw afval te storten.
En als ergens afval ligt, zie dat dan toch niet als reden om er zelf nog maar wat bij te gooien.
Laten we samen proberen onze dorpen netjes te houden!

OPENBAAR VERVOER
Zoals u waarschijnlijk al heeft begrepen komen er grote bezuinigingen op het openbaar vervoer aan.
Zelfs de Provincie heeft besloten om het budget dat het Rijk beschikbaar stelt niet meer aan te vullen.
Voor Tzummarum-Firdgum betekent dit dat met ingang van 2005 lijn 71 na ca. 20.30 uur niet meer rijdt.
De gemeente Franekeradeel heeft bij de Provincie aangedrongen om het huidige bezuinigingsvoorstel ter discussie te stellen en voor 2005 nog éénmaal in de reserve te tasten om het huidige niveau aan busritten te handhaven.
Dan is er ruimte voor een nieuwe discussieronde over dit onderwerp.
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum heeft bij de Provincie aangedrongen om de extra bezuinigingen achterwege te laten.
Deze bezuiniging betekent de zoveelste voorziening die uit onze dorpen verdwijnt.

GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE
Het bestuur heeft besloten voortaan geen nieuwjaarsreceptie meer te organiseren.
Het bestuur ziet dit niet als een taak voor Dorpsbelang.

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DORPSBELANG NOVEMBER 2004.

HARNEHAL
In de vorige dorpskrant konden we u mededeling doen van de bereidheid van Wonen Noordwest Friesland om de Harnehal te kopen.
Op het moment dat we dit schrijven (20 november) kunnen we meedelen dat Wonen Noordwest Friesland en Schatzenburg BV het koopcontract voor de Harnehal hebben getekend.
Dat is op zichzelf verheugend nieuws natuurlijk.
Het koopcontract kent echt twee uiterst belangrijke ontbindende voorwaarden.
De eerste is dat het contract met de kandidaat exploitant rond komt; het laat zich aanzien dat dit geen problemen zal geven.
De tweede voorwaarde is echter dat de gemeente Franekeradeel bereid is een éénmalige financiële bijdrage te leveren.
In de vorige dorpskrant hebben wij verteld dat we hierover overleg met de gemeenteraadsfracties hebben gevoerd.
Deze vraag is inmiddels op 20 oktober jl. ook in een gezamenlijke brief van Wonen Noordwest Friesland en Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd.
Deze dorpskrant komt uit na de ledenvergadering op 1 december.
Wij hopen van harte dat we dan positieve mededelingen hebben kunnen doen.
Het lot van de Harnehal ligt nu in de handen van de gemeente.
Wonen Noordwest Friesland heeft duidelijk aangegeven dat de koop niet doorgaat als de gemeente een negatief besluit neemt.
Op dit moment rest ons allen na vele inspanningen niets anders dan afwachten wat de gemeente beslist.

Het bestuur van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum wenst u allen prettige feestdagen en een gelukkig - en hopelijk sportief! – 2005!