Van de bestuurstafel van Dorpsbelang december 2002.

Dorpsvisie in collegeprogramma Franekeradeel?
In de dorpskrant van december 2002 heeft u kunnen lezen dat Dorpsbelang de gemeente om opheldering heeft gevraagd over het feit, dat de dorpsvisies niet in het collegeprogramma werden meegenomen.
De gemeente heeft in een brief het volgende laten weten.
"Wethouder Miedema heeft terecht met "nee" geantwoord op de vraag naar de dorpsvisies.
Deze zijn als zodanig niet expliciet in het collegeprogramma opgenomen.
Dit wil zeggen dat er geen speciaal budget voor beschikbaar is gesteld.
In het collegeprogramma staat de houding van het college ten opzichte van dorpsvisies echter zeer duidelijk omschreven in de inleiding.
De tekst is als volgt. Sociale cohesie, bereikbaarheid, veiligheid, onderwijs, jeugd, woningbouw, sport enzovoorts zijn onderwerpen die in het gemeentelijk beleid aandacht krijgen.
Bij de uitvoering moet uiteraard worden beoordeeld op welke wijze aan het beleid vorm en inhoud wordt gegeven.
Dit is afhankelijk van tijd en plaats.
Bij deze afweging willen wij een belangrijke rol geven aan de ideeën die hierover binnen dorpen en wijken bestaan.
Wij zijn van mening dat het van groot belang is dat mensen zelf mee vorm kunnen geven aan de inrichting van hun woonomgeving.
Dit leidt tot meer betrokkenheid en maatschappelijke samenhang, maar kan ook bijdragen aan een meer doelmatige inzet van de gemeentelijke middelen.
De dorpsvisies, zoals we die inmiddels van enkele dorpen hebben ontvangen, zijn een voorbeeld van een instrument dat een bijdrage kan leveren aan deze werkwijze.
Het college hecht groot belang aan initiatieven uit de dorpen en wijken en daarmee aan dorpsvisies.
De gemeente krijgt de laatste maanden van verschillende dorpen kwalitatief goede visies en plannen aangeboden.
Om deze reden is onlangs een multidisciplinaire gemeentelijke projectgroep opgericht, die aan de gemeente aangeboden visies en plannen met speciale aandacht gaat behandelen. "
Het bestuur van Dorpsbelang bezint zich nog op een reactie op dit schrijven.

Actie tegen zoutwinning
Donderdag 12 december 2002 was een belangrijke dag voor de actie tegen de zoutwinning.
Op die dag vond op het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag de hoorzitting plaats over de bezwaren tegen de concessie zelf en tegen ha ontginningsplan van Frisia Zout BV.
Bovendien stond ’s avonds het verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan voor de twee bouwputten op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van Franekeradeel.
De juristen van de actiegroep Laat het Zout maar Zitten hebben in Den Haag het al eerder ingeleverde bezwaarschrift toegelicht.
Zij vertegenwoordigen de ruim 2000 mensen in onze dorpen die in het afgelopen voorjaar een handtekening hebben gezet tegen de zoutwinning.
Op de hoorzitting waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de NLTO, de gemeente, de Provincie, het Staatstoezicht op de Mijnen en natuurlijk ook van Frisia Zout BV.
De commissie die de bezwaren heeft aangehoord, is van plan nog in 2002 een advies aan de Minister uit te brengen.
Voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering van 12 december heeft de actiegroep de gemeenteraadsleden geïnformeerd over de bevoegdheden van de gemeente bij het besluiten over een vrijstelling van het bestemmingsplan.
Bovendien heeft de actiegroep gewezen op de mogelijkheid dat inwoners een claim wegens planschade bij de gemeente indienen als de gemeente besluit tot vrijstelling.
De argumenten van de actiegroep vonden gehoor bij de meeste fracties en op de gemeenteraadsvergadering werd besloten het onderwerp voorlopig van de agenda af te voeren.
Op dit moment loopt nog de bezwaarprocedure tegen de Milieuvergunning, die inmiddels is verleend.

Vergaderingen Dorpsbelang.
Het bestuur van Dorpsbelang vergadert in de eerste helft van 2003 op 14 januari, 12 februari, 13 maart, 8 april, 14 mei, 12 juni en 8 juli.
Op woensdag26 februari is de jaarlijkse ledenvergadering, waarover u in de Dorpskrant van februari 2003 verdere informatie kunt verwachten.

Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum op woensdag 27 februari 2002, om 20.00 uur in "Het Wapen van Barradeel" te Tzummarum.

Aanwezig: Bestuur: J. Feenstra, M. Haitsma, P. Hardijzer (voorzitter), K. Jouwersma, H. Poelsma en L. Velsma.
Leden: 28 personen.

1. Opening
De heer Hardijzer opent de vergadering met een woord van welkom.
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van de gemeenteraadsfracties van de VVD en de PvdA.

2. Verslag van de vergadering van 28 februari 2001.
Het verslag, dat opgenomen was in de Dorpskrant van februari 2002, wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag deelt de heer Jouwersma mee, dat hij tot zijn grote vreugde meteen na de vorige ledenvergadering hulp heeft gekregen voor het plaatsen van de banken.

3. Jaarverslag secretaris.
De heer Feenstra leest het verslag voor.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarverslag penningmeester.
De aanwezigen nemen kennis van het verslag, dat ter vergadering is uitgereikt.
Mevrouw Velsma geeft enige toelichting.

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
De heer Heeringa van de kascommissie deelt mee, dat de commissie alle stukken heeft kunnen inzien, al haar vragen naar tevredenheid beantwoord heeft gekregen en derhalve met het financiële verslag kan instemmen.
De penningmeester wordt décharge verleend.
De heer Hardijzer bedankt de kascommissie.
Voor de volgende keer bestaat de kascommissie uit de heren L. Heeringa en Joh. Broekstra; als reservelid wordt benoemd de heer J. Jouwersma.

6. Mededelingen en vragen.

a. voorstel contributieverhoging: de leden stemmen in met een verhoging van de contributie tot € 10,--.
Het bestuur bekijkt in dit verband de mogelijkheden van contributie inning via acceptgiro en/of machtiging.

b. Evaluatie verslag in Dorpskrant.
De laatste maanden is op een andere manier verslag van de activiteiten van het bestuur in de Dorpskrant gedaan.
De aanwezigen kunnen instemmen met deze nieuwe werkwijze.
Naar aanleiding van dit onderwerp merkt één van de leden op, dat de hele Dorpskrant waardeloos is.
De heer Poelsma licht toe, dat het voor de redactie lastig is om een interessante dorpskrant te maken als er weinig kopij binnenkomt.

c. Stand van zaken concessieverlening aan Frisia zout BV.
Mevrouw Haitsma en de heer Poelsma vertellen een en ander over de actie tot nu toe.
Eind vorig jaar zijn de verenigingen voor Dorpsbelang uit het huidige en nieuwe wingebied bij elkaar gestapt om te bekijken, wat men tegen een nieuwe concessie zou kunnen doen.
Inmiddels hebben de NLTO en de woningstichting Nw Friesland zich bij deze groep aangesloten.
Begin januari 2002 zijn protestbrieven verzonden aan provincie en Gemeenten en intussen is overleg gevoerd met alle fracties van de gemeente Franekeradeel.
Met verschillende Tweede Kamerleden zijn gesprekken gevoerd.
Op 31 januari jl. is een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.
Vandaag is ingesproken op de vergadering van de Statencommissie Ruimtelijke ordening en binnenkort wordt een bezoek aan Den Haag gebracht om de zaak nogmaals onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen.
De groep - die zich inmiddels Actiegroep Laat en zout maar Zitten heeft genoemd - zet in op twee sporen: verhindering van een nieuwe concessie en een goede schaderegeling voor inwoners van het gebied.
De actiegroep ziet het tevens als haar taak een meldpunt te zijn voor schadegevallen in het huidige gebied en bekijkt daarnaast juridische mogelijkheden op verschillend gebied.
De actiegroep opent binnenkort een rekeningnummer, waarop een bijdrage kan worden gestort ter dekking van de kosten die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt.
Naar aanleiding van dit onderwerp adviseert een van de aanwezigen om alvast een goede rechtsbijstandsverzekering aan te gaan.

d. Stand van zaken Windmolenpark aan de Mienskarleane.
De heer Hardijzer vertelt, dat naast hetgeen in het jaarverslag van de secretaris is verteld over de plannen van NUON en de protestbrief van Dorpsbelang aan de gemeente, er op dit moment niet meer dan dat bekend is.
Op 4 maart as. organiseert de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst in Het Wapen van Barradeel.
Het standpunt van Dorpsbelang is duidelijk: het windmolenpark past niet in de beleidsvisie en zou niet door moeten gaan.

e. Aanpassen statuten Dorpsbelang.
Het bestuur stelt voor de statuten van de Vereniging zodanig aan te passen, dat de Vereniging juridische procedures mag voeren.
Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als er formeel bezwaar tegen overheidsbesluiten moet worden gemaakt.
De leden kunnen zich erin vinden dat het bestuur de procedure voor de statutenwijziging in gang zet.
Deze procedure is als volgt: via de dorpskrant worden de leden uitgenodigd voor een extra ledenvergadering ter besluitvorming over de statutenwijziging; de tekst van de voorgestelde wijziging wordt bij deze uitnodiging in de dorpskrant opgenomen.
Op de extra ledenvergadering kan dan een besluit worden genomen door de dan aanwezige leden.

Activiteitenplan 2002.
Het bestuur stelt voor een aantal activiteiten ter hand te nemen.
Het gaat daarbij om reeds lopende activiteiten en nieuwe activiteiten:
1. Deelname aan actiegroep tegen de zoutwinning.
De leden stemmen hiermee in.

2. Speeltuin De Fjouwere.
Nu de speeltuin aan de Sytzamaleane (eindelijk) klaar is, hoopt het bestuur dat men met de speeltuin aan De Fjouwere begint.
Het probleem is dat De Skûle, die de speeltuin moet bouwen, achter is met de planning.
De aanwezigen achten het belangrijk dat de speeltuin aan De Fjouwere er komt.

3. Opening Schelpenpad.
De bedoeling is dat het schelpenpad dit voorjaar officieel wordt geopend.

4. Dorpshuis.
Een klein comité van Nut en Genoegen en Dorpsbelang heeft zich op verzoek van het Nut in oriënterende zin gebogen over de mogelijkheid om van "Het Wapen van Barradeel" een dorpshuis te maken.
Geconcludeerd kan worden dat het Wapen zeker mogelijkheden heeft, maar dat het gezien de gehele "gebouwelijke constellatie" in Tzummarum wijsheid is om een meer uitgebreide werkgroep te benoemen die naar meer/andere mogelijkheden kijkt.
Een aantal organisaties "zit" met gebouwen; zo zijn er bijvoorbeeld de kerkelijke gebouwen, het lokaal van De Bazuin, Het Wapen, De Haven.
De aanwezigen vinden het een goed idee om een wat grotere werkgroep in te stellen.
Tijdens de vergadering stelt een aantal leden zich beschikbaar, zodat de werkgroep voorlopig bestaat uit de dames S. van der Mei, G. van Dijk, C. van Ballegooijen en M. Haitsma en de heren Joh. Broekstra, D. Hemstra, K. Jouwersma en F. van Dijk.
Op de eerste vergadering van de werkgroep moet kritisch worden gekeken naar de juiste samenstelling.
Ook de mogelijkheid om ondersteuning voor de plannenmakerij te krijgen via het Project Frija kan dan besproken worden.
Een van de aanwezigen waarschuwt voor een te lange, bureaucratische procedure die het gevaar van het mislopen van subsidie met zich meebrengt, een waarschuwing die de groep ter harte neemt.
De eerste vergadering van de werkgroep wordt zeer binnenkort belegd.
Een van de aanwezigen adviseert de werkgroep kritisch te kijken naar de geschiktheid van accommodaties voor combinaties van activiteiten, zo kunnen bijvoorbeeld de beide muziekkorpsen niet tegelijkertijd in hetzelfde gebouw repeteren.

6. Verkeersveiligheidsplan.
De aanwezigen vinden het belangrijk dat de verkeersveiligheid aandacht krijgt.
Het bestuur beraadt zich op de aanpak van dit aspect.

7. Opknappen Buorren.
De aanwezigen geven geen prioriteit aan dit punt; het wordt van het activiteitenplan voor 2002 afgevoerd.

8. Deelname aan Stichting Frija.
Dit is een lopend project en wordt vervolgd.

9. Behoud bibliotheek.
Op verzoek van de leden wordt dit punt aan het activiteitenplan toegevoegd.
Het is belangrijk dat een voorziening als de bibliotheek in ons dorp blijft.
Met de nieuwe (dure) plannen van de bibliotheek in Franeker loopt een dorpsbibliotheek gevaar.
Gemeenteraadslid Van der Zwaag acht het een goede zaak dat Dorpsbelang een actie ontketent voor behoud van de bibliotheek; de politiek moet zijns inziens de nek uitsteken voor dit soort plaatselijke voorzieningen.
Naar aanleiding van dit punt memoreert een van de aanwezigen als extra complicatie dat De Haven niet meer te exploiteren valt als de bibliotheek de huur opzegt.

7. Bestuursverkiezing.
Van mevrouw Velsma en de heer Smits wordt afscheid genomen.
Mevrouw Velsma heeft zich na negen jaar bestuurslidmaatschap niet herkiesbaar gesteld en de heer Smits is verhuisd naar elders en heeft daarom zijn bestuurslidmaatschap op moeten zeggen.
De heer Hardijzer bedankt de scheidende bestuursleden voor hun grote inzet en onderstreept dat met een boeket bloemen.
De bestuursverkiezing is deze naam niet waard: er zijn geen kandidaten en er valt dus niemand te kiezen.
Het mag een zorgelijke ontwikkeling worden genoemd, dat bij de vele (wensen voor) activiteiten die de leden van het bestuur verwachten, zo weinig mensen bereid zijn daaraan een actieve bijdrage te leveren.

8. Rondvraag
a. Sommige aanwezigen vinden het jammer dat het bestuur heeft aangegeven niet mee te doen aan de organisatie van de Slachtemarathon.
Het is toch een leuke activiteit en kan het tijdens Simmer 2000 gevormde werkgroepje dit niet weer ter hand nemen?
Het bestuur had hiertoe besloten, omdat Tzummarum niet aan de Slachte ligt en de marathon nu in een andere context plaatsvindt dan de eerste keer, tijdens Simmer 2000; het is nu een eigenstandige activiteit.
Gezien de vele werkzaamheden en het kleine aantal bestuursleden is het bestuur terughoudend met het (verantwoordelijk zijn voor) meedoen aan dit soort activiteiten.
Het bestuur zegt toe zich nogmaals op dit onderwerp te bezinnen.

b. Waarom is het bestuur van Dorpsbelang nooit aanwezig op de vergaderingen over het jeugdbeleid in Franekeradeel ?
Dat komt doordat Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum destijds door de gemeente niet is geselecteerd voor meepraten over dit onderwerp; Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum wordt alleen op de hoogte gehouden.
Overigens is het Jeugdbeleid ook weer een thema bij het Project Frija, hetgeen wellicht een herkansing betekent.

c. Komen er weer banken bij de ringmuur?
Jazeker! Dit voorjaar worden twee banken geplaatst. (Er is geen ruimte meer voor drie.)

9. Sluiting
De heer Hardijzer bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Tzummarum,3 maart2002.
Martsje Haitsma-Bergsma.

Verslag ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Tzummarum/Firdgum op 15 maart 2002 om 19.30 uur in de Harnehal Tzummarum.

Aanwezig:
Namens het bestuur van de vereniging: Paul Hardijzer, Jaap Feenstra, Herman Poelsma en Piet Osinga ( toekomstig bestuurslid).
Verder zijn er vier leden aanwezig.

Om 19.30 uur opent voorzitter Paul Hardijzer de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Op de agenda staan twee punten die behandeld dienen te worden.
Daarna zal er nog een rondvraag volgen.

Eerste punt is het officieel benoemen van Piet Osinga tot bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum/Firdgum.
Hier heeft niemand bezwaar tegen dus wordt dit voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Tweede punt op de agenda is het aannemen van nieuwe gewijzigde statuten voor de vereniging.
Paul geeft aan dat redenen hiervoor zijn, de mogelijkheid om namens de vereniging een juridische procedure op te starten en de statuten in zijn geheel wat te moderniseren.
Vanuit de leden komen er een aantal opmerkingen op de voorgestelde wijzigingen.
In volgorde van artikelen in de nieuwe statuten zijn deze:
- Art.2 . 2a: de woorden "goede verkeerswegen" vindt men te concreet.
Paul stelt voor dit te veranderen in "goede infrastructuur"

- Art.8 . 1 : het zinsdeel "door alle richtingen vertegenwoordigd zijn" roept vragen op over de exacte bedoeling hiervan.
Voorgesteld wordt om dit zinsdeel te laten vervallen.

- Art.12. 5: in deze zin staat 'haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst inlichtingen te verschaffen".
Dit lijkt dubbel te zijn, een kan komen te vervallen.

Art. 14 . 3: stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Voorstel van een van de leden is om dit wel toe te staan.
Er mag dan per lid een volmachtstem worden uitgebracht.
Hier is bij stemming echter geen meerderheid voor te vinden.

- Art. 19: Hierin staat wel vermeld wat te doen als de vereniging wordt opgeheven met een batig saldo.
Wat gebeurt er bij een negatief saldo?
Het bestuur zal zich hierop beraden.

Het bestuur zal deze punten meenemen in een overleg met de notaris waarna de nieuwe statuten met algemene stemmen wordt aangenomen.

Hierna volgt nog de rondvraag .
Hierin wordt melding gemaakt dat men over het stuk werkgroep multifunctioneel centrum in het laatste dorpskrantje niet zo tevreden is.
Deze ontevredenheid spitst zich vooral toe op de gebruikte terminologie als “De sporthal" is de Harnehal, "Ruslhuis" is Nij Bethanie etc.
Het verzoek is om hier iets kritischer in te zijn.
Hierna bedankt Paul iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
Jaap Feenstra.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang februari-maart 2003

Minnertsgaster vaart
In december 2002 hebben we al eens iets geschreven over de vervuiling van de Minnertsgaster vaart.
Het bestuur is beslist niet tevreden over de antwoorden van de gemeente tot nu toe.
Het bestuur wil duidelijkheid over het moment van opschonen van de vaart en de manier waarop dat gebeurt.
Ook wil het bestuur weten wat de huidige vervuiling (klasse 3 en 4) precies inhoudt.
Daarom heeft het bestuur weer een brief aan de gemeente geschreven en ook informatie gevraagd aan de Stichting Friese Milieufederatie.

Netwerk jeugdbeleid.
Het is de bedoeling dat er een netwerk voor het jeugdbeleid komt, waarin de politie, het jongerenwerk, de gemeente en ook Dorpsbelang zitting neemt.
Tot nu toe is het netwerk nog niet van de grond gekomen.
Op de bestuursvergadering van april is jongerenwerker Corien van Stam uitgenodigd om Dorpsbelang te informeren over de voortgang van de plannen.

Ledenvergadering.
Op 26 februari wisten 27 leden de weg naar Het Wapen van Barradeel te vinden voor de jaarlijkse ledenvergadering.
Verschillende onderwerpen passeerden de revue.
In de volgende dorpskrant kunt u een uitgebreid verslag tegemoet zien.

Schuifje
De restauratie van het stationsgebouw vordert gestaag en daarom nu een vraag over het schuifje van het station.
U weet wel: het laatje, waarin je je geld deed en de lokettist het treinkaartje.
Het schuifje is weg!
Het rare is: het was er nog wel zo ongeveer ten tijde van de open dag in het station.
Toen de restauratie begon bleek het te zijn verdwenen.
Wie weet heeft iemand dat schuifje en weet diegene niet om welk belangrijk onderdeel het gaat.
Mocht dat zo zijn, dan wordt de vinder van harte uitgenodigd het schuifje aan het station terug te bezorgen.
Het bestuur van Dorpsbelang is bereid de vinder er met€ 10,-- voor te belonen!

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang april 2003.

Redactiestatuut dorpskrant.
Het bestuur en de redactie van de dorpskrant hebben overleg gevoerd over de tekst voor een redactiestatuut.
In zo’n redactiestatuut staan onder meer de doelstelling van de krant en de taken en verantwoordelijkheden van de redactie genoemd.
De concepttekst is inmiddels klaar.
Als de tekst definitief is, wordt zij in de dorpskrant opgenomen.

Taakverdeling bestuursleden.
Op de ledenvergadering van 26 februari 2003 (het verslag vindt u elders in deze krant) zijn nieuwe bestuursleden gekozen.
Het bestuur heeft inmiddels een nieuwe taakverdeling gemaakt:

Paul Hardijzer: Voorzitter; klokkenfonds; contact gemeente; commissie De Haven.
Jaap Feenstra: Secretaris; jeugdbeleid, contact gemeente.
Kees Jouwersma: Bankencommissie; werkgroep FC; contact ouderenavond.
Martsje Haitsma: Vicevoorzitter; werkgroep MFC; notulist; actiegroep tegen Zoutwinning; pers.
Piet Osinga: Penningmeester; ledenadministratie;jeugdbeleid; commissie De Haven; comité uurwerken.
Betty Bootsman: Redactie dorpskrant.

Lieuwe Heeringa heeft aangegeven tot na de zomer geen specifieke taken op zich te kunnen nemen; zodra dat wel het geval is, komt de taakverdeling opnieuw aan de orde.

Speeltuin De Buffer.
Zoals afgesproken op de ledenvergadering heeft een werkgroep van bewoners van De Buffer een plan gemaakt voor een speeltuin.
Het plan is voorgelegd aan Omsjen (een afdeling van De Sk0le, die over dit soort zaken gaat) en het wachten is nu op goedkeuring.

Jeugdbeleid
Op de bestuursvergadering van1 april jl. is uitgebreid met jeugdwerker Corien van Stam gesproken over het jeugdbeleid.
Het ging vooral over het vormen van een netwerk in ons dorp.
Dat zou er moeten komen in het kader van een project JOS (Jongeren op Straat).
Inmiddels heeft de gemeente een nota "Hutten en caravans" opgesteld.
Deze nota komt in de raadsvergadering van mei 2003 aan de orde.
Het bestuur beraadt zich over deze materie, die op de bestuursvergadering van mei 2003 weer aan de orde komt.

Restauratie station
De restauratie van het station lijkt voor de bouwvak te zijn afgerond.
Eigenaar Doarp en Bedriuw Fryslân is van plan op enig moment een open dag te houden, zodat de inwoners van onze dorpen het resultaat kunnen bekijken.
Nadere berichten volgen.
Collecte Nieuwjaarsreceptie.
Op de ledenvergadering van 26 februari jl. werd toegezegd dat de opbrengst van de collecte tijdens de Nieuwjaarsreceptie via de Dorpskrant bekend zou worden gemaakt.
Bij deze: € 323,--.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum op woensdag 26februari 2003, om 20.00 uur in "HET WAPEN VAN BARRRDEEL".

Aanwezig: Bestuur: J. Feenstra, M. Haitsma, P. Hardijzer (voorzitter), K. Jouwersma, P. Osinga en H. Poelsma.
Leden: 27 personen.
1. Opening
De heer Hardijzer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn geen berichten van verhindering binnengekomen.

2. Notulen Ledenvergaderingen d.d. 27 februari en 15 maart 2002
Beide verslagen worden ongewijzigd goed gekeurd.

3. Jaarverslag secretaris
De heer Feenstra leest het verslag voor.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarverslag penningmeester
De aanwezigen nemen kennis van het verslag over 2002 en de begroting voor 2003, die ter vergadering zijn uitgereikt.
De heer Osinga geeft enige toelichting op deze stukken.
Het budget wordt vooral door de Dorpskrant opgesoupeerd.
De heer Osinga pleit voor een verhoging van de contributie.
Naar aanleiding van het verslag en de begroting worden de volgende opmerkingen gemaakt c.q. vragen gesteld:

a. De kosten voor het vervaardigen van de Dorpsvisie zijn éénmalig.
b. De verenigingen betalen voor het opnemen van kopij in de Dorpskrant; in 2002 bedroeg deze bijdrage totaal ca. €320,-
c. Er zijn momenteel ca. 526 leden; op dit moment is het bestuur samen met de contactpersonen voor de Dorpskrant bezig met het updaten van het bestand.
d. Uit mededelingen van de afdeling Voorlichting blijkt er enige onduidelijkheid te zijn over het aantal exemplaren van de Dorpskrant dat aan de gemeente wordt gestuurd c.q. dat daar daadwerkelijk wordt verspreid.
De heer G. van der Mei pleit ervoor dat alle gemeenteraadsleden een exemplaar van de Dorpskrant krijgen.
De heer Hardijzer licht toe, dat het bestuur - gezien de kosten van de Dorpskrant - kritisch bekijkt hoe er bezuinigd kan worden; het zou jammer zijn als er structureel teveel exemplaren worden gedrukt.
e. De opbrengst van de collecte tijdens de Nieuwjaarsreceptie is op de receptie zelf niet meegedeeld, de toen aanwezige bestuursleden wisten niet dat dit de bedoeling was.
De penningmeester schat de opbrengst op € 350,-; het juiste bedrag wordt in één van de eerstvolgende dorpskranten vermeld.
f. De post "diversen" in het jaaroverzicht van De Haven komt door een misverstand van de bank; het betreft een terugstorting.
g. De kosten voor de nutsvoorzieningen in De Haven zijn nogal hoog.
De heer Osinga deelt mee dat momenteel geprobeerd wordt na te gaan, hoe dat komt.
h. De begroting van De Haven ziet er goed uit, maar het probleem is de onduidelijkheid omtrent het voortbestaan van de bibliotheek, wat essentieel is voor de exploitatie.
i. Op een vraag, of het mogelijk is de energieheffing voor De Haven terug te vragen, antwoordt de heer Osinga dat dit zal worden nagegaan.

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De heer L. Heeringa deelt mee, dat de kascommissie inzage heeft gehad in alle stukken, waarnaar de commissie had gevraagd.
Naar aanleiding daarvan had de commissie een aantal vragen, die vooral voortkwamen uit de veranderde boekhouding bij de overgang van de vorige naar de huidige penningmeester.
De kascommissie kan het overzicht van opbrengsten en uitgaven goedkeuren.
De penningmeester wordt décharge verleend.
De heer Hardijzer bedankt de kascommissie.
De volgende keer bestaat de kascommissie uit de heren Joh. Broekstra en J. Jouwersma; als reservelid wordt de heer A. Bonsma benoemd.

6. Mededelingen/vragen
Omdat het voorstel voor verhoging van de contributie veel te maken heeft met de kosten van de dorpskrant, worden de punten 6a en 6b gecombineerd behandeld.

a/b.Voorstellen contributieverhoging en Dorpskrant naar aanleiding van enquête
De heer Poelsma geeft een toelichting op de enquête en de uitslag daarvan:
in totaal zijn 605 formulieren verspreid; 35 exemplaren daarvan zijn ingevuld geretourneerd, dat is slechts 5%.
Uit deze 5% kan de algemene conclusie worden getrokken dat er meer betrokkenheid met de lezers nodig is.
De uitslag van de enquête wordt in de dorpskrant geplaatst.
Er ontspint zich een discussie over de taak en de verantwoordelijkheden van de redactie.
Sommige aanwezigen zijn van mening, dat de redactie meer initiatief moet tonen en niet alleen moet afwachten wat er aan kopij binnenkomt.
Er zijn toch genoeg leuke items?
Destijds was er een rubriek "Wist u dat", die erg hoog scoorde.
Of interviews met dorpsgenoten.
De aanwezige redactieleden geven aan dat het niet zo eenvoudig is; de meeste redactieleden komen van oorsprong niet uit Tzummarum of Firdgum.
Bovendien: iedereen heeft commentaar, maar niemand doet iets; er is gewoon te weinig enthousiasme uit de dorpen zelf.
En hoe zit het eigenlijk: wordt alle aangeleverde kopij wel geplaatst of kan de redactie besluiten iets niet te plaatsen?

Geconcludeerd kan worden dat verduidelijking van de taak en de verantwoordelijkheid van de redactie nodig is.
Het bestuur zal in overleg met de redactie proberen een redactiestatuut te maken.
Mevrouw S. van der Mei biedt aan typewerk voor de Dorpskrant te verrichten, nu mevrouw A. Voorduyn heeft aangegeven deze taak te willen beëindigen.
Het aanbod van mevrouw Van der Mei wordt met instemming begroet.

In verband met de kosten van de Dorpskrant, die vrijwel het hele budget van Dorpsbelang opslokken, besluiten de aanwezigen tot een verhoging van de contributie met € 2,--.
Met andere oplossingen om de kosten te drukken (bijvoorbeeld minder edities per jaar), kunnen de aanwezigen niet instemmen.
Wel stellen de aanwezigen het bestuur voor om eens kritisch te kijken naar de bijdragen van de verenigingen voor het aanleveren van kopij.

c. Evaluatie activiteitenplan 2002
1. Deelname aan actiegroep tegen de zoutwinning.
Mevrouw Haitsma geeft een kort overzicht van de stand van zaken:
Het afgelopen jaar heeft een aantal vergunningen de revue gepasseerd.
Tegen de concessie om voor de duur van 60 jaar zout te mogen winnen werd tevergeefs bezwaar aangetekend.
Hetzelfde geldt voor het ontginningsplan voor de komende jaren.
Daarom heeft de actiegroep deze zaken nu aan de rechter voorgelegd.
Voor de beide nieuwe winlocaties zijn milieuvergunningen afgegeven volgens de actiegroep en anderen op basis van een slechte milieueffectrapportage.
Tegen deze beide milieuvergunningen heeft de actiegroep dan ook bezwaar gemaakt bij de Raad van State.
Ook tegen de gedevieerde (schuine) boring die Frisia bezig is uit te voeren loopt een bezwaarprocedure.
Momenteel is vooral actueel het verzoek van Frisia om vrijstelling van het bestemmingsplan te verkrijgen voor de bouw van twee putkelders.
Dit onderwerp komt op 6 maart in de gemeenteraad aan de orde.
De actiegroep is druk bezig met het aangeven aan gemeenteraadsleden van (juridische) argumenten om tegen deze vrijstelling te kunnen stemmen.
Binnenkort wordt het leidingtracé actueel, ook daarvoor moet de gemeente een vergunning geven.
Op 4 maart as. organiseert de actiegroep een informatiebijeenkomst met politiek forum in "Het Wapen van Barradeel".
Naar aanleiding van dit onderwerp pleit een aantal aanwezigen bij de aanwezige raadsleden, er alles aan te doen om de zoutwinning tegen te gaan.

2. Speeltuin De Fjouwere
De speeltuin is klaar.

3. Opening schelpenpad
De heer Hardijzer licht de gang van zaken toe: het idee was om het schelpenpad - dat de naam "Om it Oaljelân" heeft meegekregen - officieel te openen, maar door onder meer allerlei langdurige procedures met de naamgevingcommissie en het plotseling verschijnen van een straatnaambord is daarvan af gezien.
Het onderhoud van het pad is een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Eén van de aanwezigen had liever gezien dat beide banken aan het pad wat meer in de luwte hadden gestaan.
Op de vraag, of de tegels die voor de banken lagen maar nu door onbekende vandalen verwijderd zijn, weer worden geplaatst, wordt ontkennend geantwoord: er is geen beginnen aan.

4. Dorpshuis
De tijdens de ledenvergadering van februari 2002 ingestelde werkgroep doet verslag bij punt 6d.
5. Windmolenpark
Het windmolenpark is er dankzij particulier initiatief uit Tzummarum niet gekomen !

6. Verkeersveiligheidsplan
In Tzummarum zijn 30 km zones gemaakt.
De mening over deze zones is verdeeld: sommigen vinden het een duidelijke verbetering voor de verkeersveiligheid, anderen vinden het op sommige plaatsen overdone.
Mevrouw H. Bandsma vraagt, of er bij de uitgang van de Skûtebuorren naar de Buorren spiegels kunnen worden geplaatst, omdat door het aanleggen van de verkeersremmende maatregel het zicht is verminderd.
Het bestuur neemt dit punt mee.
7. Deelname aan Stichting Frija
Niet voor alle plannen blijkt geld beschikbaar.
Het door Frija opgestelde leefbaarheidplan behelst vier speerpunten: "duurzame energie", "dorpsservicecentra", "accommodaties" en "doarpen yn it grien".

8. Behoud bibliotheek
In 2002 kon met de bibliotheek worden afgesproken dat het contract tot februari 2004 wordt verlengd.

d. Activiteitenplan2003
Het bestuur stelt voor om de meeste onderwerpen van het activiteitenplan 2002 te continueren:
1. Actie tegen de zoutwinning
Zie punt 6c.1.

2. Werkgroep MFC
Tijdens de ledenvergadering van februari 2002 werd een werkgroep ingesteld.
Mevrouw Haitsma doet verslag van de werkzaamheden van de werkgroep, die in een uitgebreid rapport aan het bestuur zijn verwoord:

Opdracht
Het nagaan van de wenselijkheid en haalbaarheid van een multifunctioneel centrum in Tzummarum en het doen van aanbevelingen daarover aan de Vereniging Dorpsbelang.

Werkwijze van de werkgroep
De werkgroep is in totaal viermaal bij elkaar geweest.
Al tijdens de eerste bijeenkomst was het duidelijk dat uitvoering van de taak alleen mogelijk was als alle gremia in Tzummarum en Firdgum de gelegenheid kregen hun mening kenbaar te maken.
Om dit te bewerkstelligen werd besloten tot het uitvoeren van een viertal inventarisaties:
1. Onder de verenigingen (de gebruikers van accommodaties)
2. Onder de eigenaren van accommodaties (soms tevens de gebruikers)
3. Onder de jeugd
4. Onder de kinderen van de hoogste groepen van de basisscholen.

Conclusies
Uit de antwoorden op de vragen komt op het eerste gezicht niet een breed gedragen wens om een Multifunctioneel Centrum naar voren.
In tegendeel: de gebruikers antwoorden op de vraag, of er een MFC moet komen vrijwel allemaal ontkennend.
Daarentegen hebben vrijwel alle geïnterviewden een idee over de eisen die aan een MFC- althans aan een voor hen geschikte accommodatie – zouden moeten worden gesteld en ook een mening over de meest geschikte plaats van een MFC.
De vraag, of men gebruik zou willen maken van een MFC wordt dan ook veel vaker positief beantwoord.

Een andere uitkomst van de inventarisaties is het fenomeen, dat de eigenaren van gebouwen vrijwel allemaal een discussie voeren over de toekomst van de accommodaties.
Vrijwel iedereen is bezig met bezinning op en studie over het wel of niet aanhouden, verbouwen en/of uitbreiden, opknappen of verkopen van gebouwen.
Daarbij heeft iedere organisatie haar eigen specifieke problemen.

Bezinning is niet alleen nodig vanwege de noodzakelijke (teveel of te weinig) ruimte, maar ook vanwege de huidige staat van onderhoud, het voorziene gebruik in de toekomst en de exploitatie- (on)mogelijkheid.
Complicerende factor als het om afstemming c.q, samenwerking gaat, is het feit dat de discussies en uitvoering van activiteiten zich verschillende fasen van ontwikkeling bevinden.
Eigenlijk bevinden Tzummarum en Firdgum zich in de paradoxale situatie, dat er op zichzelf meer dan voldoende ruimte in alle mogelijke gebouwen is, terwijl de accommodaties (lang) niet altijd voldoen aan de eisen die de gebruikers er aan stellen c.q. er voor sommige groepen (met name voor de jeugd) geen voorzieningen zijn.

Aanbevelingen
De werkgroep MFC doet de volgende aanbevelingen:
1. Externe deskundigheid
De complexe gebouwensituatie in Tzummarum-Firdgum rechtvaardigt een nadere bezinning op de toekomst.
Voor beantwoording van de vraag, of er een MFC moet komen en zo ja, hoe zo'n MFC vorm zou moeten worden gegeven, acht de werkgroep inschakeling van externe deskundigheid noodzakelijk.
Daarbij valt te denken aan de Feriening fan Lytse Doarpen en/of de Stichting Doarp en Bedriuw Fryslân.

2. Regulier overleg
Tijdens alle gesprekken die de werkgroep met eigenaren van gebouwen heeft gehad is gebleken, dat men graag (met elkaar) in gesprek blijft.
Ook de gebruikers van de gebouwen en de verschillende jeugdgroepen waren positief over de contacten.
De werkgroep adviseert de Vereniging Dorpsbelang het initiatief te nemen tot een jaarlijks overleg met gebruikers en eigenaren.

3. Werkgroep
Voor de uitvoering van bovenstaande punten kan onder auspiciën van de Vereniging Dorpsbelang een werkgroep worden gevormd, waarin zowel eigenaren als gebruikers van gebouwen (inclusief de jeugd) zijn vertegenwoordigd.
Op deze manier kan de zo noodzakelijke afstemming tussen enerzijds het nadere onderzoek van een externe deskundige en anderzijds de voortschrijdende ontwikkelingen en ideeën worden gerealiseerd.
Deze werkgroep is dan meteen de "klankbordgroep" voor de externe deskundige.

De aanwezigen nemen de aanbevelingen van de werkgroep over.

3. Speeltuin De Buffer
Uit overleg met De Skûle blijkt voor een speeltuintje bij De Fjouwere te weinig budget beschikbaar te zijn doordat er al speeltoestellen aan de Sytzamaleane zijn geplaatst.
Er is nu een budget beschikbaar voor speeltoestellen in De Buffer, dat beslist in Noord moet worden besteed.
Om het geld dat van de Sytzamaleane over is niet verloren te laten gaan, wordt dit overgeheveld naar de plannen voor De Buffer.
Op deze manier ontstaat er zowel in "Zuid" als "Noord" een speeltuin.
Het bestuur stelt voor dat er een werkgroep van bewoners van De Buffer wordt gevormd om te bekijken, hoe de speeltuin moet worden vormgegeven.
Omdat er vanavond niemand uit deze buurt aanwezig is, kan er niet meteen zo'n werkgroep worden gevormd.
Het bestuur neemt contact op met de bewoners van de Buffer.

4. Activiteiten voor de jeugd.
De heer Hardijzer geeft een toelichting op de stand van zaken:
In het kader van het project JOS (Jongeren op straat) van De Skûle wordt een netwerk samengesteld, waarin onder andere de gemeente, de politie en ook Dorpsbelang participeren.
In Tzummarum zijn verschillende groepen jongeren, maar er is één groep die problemen geeft en speciale aandacht nodig heeft.
Dorpsbelang hecht eraan betrokken te blijven bij het jeugdbeleid en zal dit beleid actief volgen.

5. Bibliotheek
Zie punt 6c.8.

7. Bestuursverkiezing. De heren Hardijzer en Feenstra zijn aftredend en herkiesbaar.
Zij worden met algemene stemmen herkozen.
De heer Poelsma stelt zijn zetel in het bestuur beschikbaar.
Daardoor (er was nog 1 vacature) zijn er twee vacatures voor volwassenen.
In deze vacatures worden met algemene stemmen gekozen mevrouw B. Bootsman te Firdgum en de heer L. Heeringa te Tzummarum.
De vacature voor een jeugdbestuurslid (18-24 jaar) blijft helaas onvervuld.

8. Rondvraag
a. Het is niet bekend wanneer de Buorren opnieuw wordt bestraat.
b. Het baggeren van de Minnertsgaster vaart is een gebed zonder einde: al jarenlang is bekend dat de vaart ernstig vervuild is.
Op een brief van Dorpsbelang aan de gemeente kwam een onbevredigend antwoord: de vervuiling is bekend én ernstig, baggeren is nodig, maar er is geen geld en het is niet bekend wanneer en op welke wijze het baggeren plaats zal vinden.
Het bestuur heeft inmiddels de gemeente geschreven, niet tevreden te zijn met zo’n antwoord.
Het moet duidelijk zijn wat de aard en omvang van de vervuiling precies is, welke gevaren er voor omwonenden zijn en hoe deze mensen worden gewaarschuwd, op welke manier de vaart wordt gebaggerd en ook op welke datum.
Daarnaast heeft het bestuur advies gevraagd aan de Stichting Friese Milieufederatie.

Eén van de aanwezigen benadrukt dat het nu een goed moment is om de vaart te baggeren, omdat men er goed bij kan komen nu het Althuisiusterrein braak ligt.

c. Er zijn onder de aanwezigen geen vrijwilligers te vinden die de organisatie van de nieuwjaarsreceptie op zich willen nemen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

Tzummarum, 30 maart 2003
Martsje Haitsma-Bergsma.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang mei 2003.

Redactiestatuut dorpskrant.
Het bestuur heeft het redactiestatuut vastgesteld.
Hieronder volgt de tekst:

Redactiestatuut dorpskra nt Tzummarum-Firdgum.
Doelstelling:
. De dorpskrant houdt de leden van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum op de hoogte van de beraadslagingen en activiteiten van het bestuur en de ontwikkelingen van de vereniging.
. De dorpskrant is voor verenigingen in Tzummarum en Firdgum een middel om leden en dorpsgenoten over hun activiteiten te informeren.
. De dorpskrant is een middel voor het uitwisselen van meningen in de dorpen.
. De dorpskrant geeft een overzicht van activiteiten in Tzummarum en Firdgum (agenda).
. De dorpskrant geeft een overzicht van actuele zaken in Tzummarum en Firdgum.
. De dorpskrant draagt bij aan opbouw en versterking van het saamhorigheidsgevoel.

Doelgroep:
. Leden van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
. Het bestuur kan besluiten de dorpskrant toe te sturen aan diverse relaties.
Inhoud:
. Bijdragen van het bestuur van de vereniging.
. Bijdragen van de redactie.
Redactionele bijdragen van verenigingen en stichtingen in Tzummarum en Firdgum, tegen betaling van een vast bedrag per jaar.
Het bestuur bepaalt het tarief. . Het is mogelijk om advertenties op te nemen; in de verhouding redactioneel/advertenties mag het aandeel advertenties het redactionele deel niet overtreffen.
Het bestuur bepaalt de advertentietarieven.
. Leden van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum kunnen "familieberichten" en kleine, particuliere advertenties gratis laten opnemen.

Formaat, uitvoering, frequentie en verspreiding :
. De dorpskrant beslaat per editie maximaal 48 pagina's A5-formaat (éémaal gevouwen A4), inclusief cover en advertentiepagina's.
. De dorpskrant wordt uitgevoerd in zwart wit kopieer- of drukwerk, heeft een standaard (masker)cover in één kleur en een geniete rug.
. De dorpskrant verschijnt 10 maal per jaar, in principe in de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december.
. De verspreiding geschiedt als volgt:
- ln Tzummarum en Firdgum aan huis bezorgd door vrijwilligers.
- Aan relaties en abonnees buiten deze dorpen wordt het blad per post verstuurd.

Redactie:
. De redactie bestaat uit minimaal vier personen, allen lid van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Het bestuurslid dat de dorpkrant in zijn/haar portefeuille heeft is lid van de redactie.
De typist(e) van de dorpskrant kan lid van de redactie zijn.
. Het bestuur van de vereniging benoemt de leden van redactie voor een periode van vier jaar.
. Taken van de redactie:
- Verzamelen en indien van toepassing selecteren en redigeren van de aangedragen kopij.
- (Laten) schrijven van artikelen
Het regelen van advertenties (een taak die desgewenst kan worden uitbesteed)
- Productieplanning.
- Vormgeven/typen van de krant en zorgen voor vermenigvuldiging.
- Organisatie van de verspreiding.
. De redactie neemt bij het uitoefenen van haar taken de volgende criteria in acht:
- Respecteren van de goede naam van in de dorpkrant genoemde personen/organisaties.
- Journalistieke eisen van hoor en wederhoor.
- Maatschappelijke normen t.a.v. welgevoeglijkheid en goede smaak.
- Het belang van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
. Bij de besluitvorming wordt gestreefd naar consensus binnen de redactie.
. Over het opnemen van ingezonden brieven beslist de redactie autonoom.
Bij inkorting of afwijzing van ingezonden brieven wordt overlegd met de inzender.
Plaatsing van ingezonden brieven kan alleen als de naam van de afzender bij de redactie bekend is; op verzoek van de afzender kan de redactie besluiten een brief anoniem te plaatsen.
Verantwoordlijkheid :
. De dorpskrant is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dorpskrant.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud c.q. het plaatsen van aangeleverde kopij is gedelegeerd aan de redactie.
De redactie neemt zelfstandig beslissingen; één maal per jaar vindt een evaluatie met het bestuur plaats.
. Bij twijfel over juridisch of anderszins ongewenste effecten kan de redactie in overleg treden met het bestuur.
Dit kan ertoe leiden dat zij voor een specifiek geval tijdelijk afstand doet van de aan haar gedelegeerde verantwoordelijkheid.
. Bij problemen kan het bestuur besluiten de gedelegeerde verantwoordelijkheid gemotiveerd terug te nemen of te beperken.
Een besluit in deze zin wordt voorgelegd aan de ledenvergadering, alwaar ook de redactie in de gelegenheid wordt gesteld haar visie te geven.

Jeugdbeleid
Ook in de meivergadering heeft het bestuur uitgebreid gesproken over het jeugdbeleid en de verwachting dat Dorpsbelang als "trekker” van een jeugdnetwerk zou moeten optreden.
Het bestuur heeft al eerder uitgesproken mee te willen werken aan zo'n netwerk, maar eraan te hechten dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn.
Voordat het bestuur een definitief besluit neemt, wordt het besluit van de gemeenteraad over hutten en caravans afgewacht.
Minnertsgastervaart
Het bestuur heeft de gemeente Franekeradeel enige vragen gesteld over de vervuiling van de Minnertsgastervaart.
Hieronder volgen de vragen en de antwoorden van de gemeente, die per brief van 11 april zijn binnengekomen:
"Vraag 1: Wat is hef tijdpad wanneer de gemeente een en ander gaat aanpakken?
Antwoord: Voor het gedeelte van de vaart die oostelijk van de dam van het voormalig terrein van Althuisius ligt probeert de gemeente de rechtsopvolger van Althuisius aansprakelijk te stellen.
Het is niet duidelijk, wanneer dit tot sanering zal leiden.
Voor het westelijk deel van de vaart worden momenteel door Wetterskip De Waadkant metingen uitgevoerd om de exacte hoeveelheid slib in de vaart te bepalen.
Hierna kunnen kosten voor het baggeren berekend worden.
In de Voorjaarsnota is geld aangevraagd voor baggerwerkzaamheden.
Eind juni zal de voorjaarsnota in de raad behandeld worden.
Dan is ook bekend of dit geld inderdaad beschikbaar komt.
Vraag 2: Wat betekent precies klasse 4 en tot hoe hoog gaan de klassen?
Antwoord: Klasse 4 betekent dat het slib ernstig verontreinigd is.
De slibklassen gaan van 0 tot 4, waarbij klasse 4 het meest vervuild is.
Deze klassen zijn niet vergelijkbaar met de indeling in categorieën bij bodemvervuiling.
De normen voor slib zijn vele malen strenger.
Het slib is in dit geval ingedeeld in klasse 4 vanwege verhoogde gehalten aan minerale olie, zware metalen en PAK.
Vraag 3; Als klasse 4 schadelijk is voor mens en milieu dan willen we dat de omwonenden door de gemeente beter worden geïnformeerd.
Antwoord: Op basis van gesprekken met de provincie en Wetterskip Fryslân is er van uit gegaan dat deze vervuiling geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert.
Belangrijk hierbij is dat dit soort vervuiling zich hecht aan de kleideeltjes in het slib en zich niet verspreidt.
Om dit met zekerheid aan te kunnen tonen zullen op korte termijn door een onderzoeksbureau de bestaande analyseresultaten opnieuw met dit doel bekeken worden.
U wordt van de resultaten op de hoogte gehouden."
Tot zover de brief van de gemeente.
Het bestuur heeft ook contact gehad met de Friese Milieu Federatie over deze zaak.
Deze federatie onderschrijft het fenomeen van de hechting aan de kleideeltjes: zolang je er maar niet in omwoelt kan het weinig kwaad: je kunt dus maar beter geen vis uit deze vaart eten of in de vaart zwemmen.
"Wat stiller wat better" dus.
Dat neemt niet weg dat zulk vervuild slib wel moet worden verwijderd.
Het spreekt voor zich dat het bestuur deze zaak nauwlettend volgt.

Glastuinbouw Noordwest F ryslân.
Het bestuur heeft een voorlichting- en inspraakavond over de plannen voor uitbreiding van de glastuinbouw in dit gebied bijgewoond.
De bedoeling is dat er ca. 450 ha glastuinbouw bij komt.
Men wil zoveel mogelijk aansluiten bij al bestaande locaties (Berlikum, Sexbierum, Oosterbierum).
Het is niet erg waarschijnlijk dat de keus voor een nieuwe locatie op onze dorpen valt.
Afhankelijk van de keuze moeten we wel rekening houden met extra verkeer, omdat de weg door Tzummarum als een "gebiedsontsluitingsweg" in de plannen wordt genoemd.
Het bestuur blijft alert op de ontwikkelingen.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang juli 2003.

Speeltuin De Buffer
De voorbereidingen voor de speeltuin in de Buffer zijn afgehandeld.
Alle materialen zijn besteld en de bedoeling is dat de speeltuin nog deze zomer wordt gerealiseerd.

Psychobremsen op de Hegesylsterwei.
Om meer veiligheid voor de fietsers te creëren heeft de gemeente besloten tot het verplaatsen van de bebouwde komgrens op de Hegesylsterwei: waar het fietspad ophoudt komt een verkeersdrempel, vanaf de Dongjumer kant voorafgegaan door psychobremsen (een streeppatroon dat optisch het effect geeft van een wegversmalling) en het plaatsnaambord.
Op de plek waar momenteel de bebouwde kom eindigt wordt de vluchtheuvel verwijderd; de bocht aldaar blijft wel gehandhaafd.
Het gaat hier om een tijdelijke maatregel; de definitieve aanpak van het traject Tzummarum-Franeker vindt na 2015 plaats.

Minnertsgastervaart
Het bestuur van Dorpsbelang heeft op 26 juni jl. een gesprek gehad met de gemeente Franekeradeel en het Waterschap.
De Minnertsgastervaart is een hoofdwatergang, die kadastraal eigendom van de gemeente is; het onderhoud moet door het Waterschap worden gedaan.
Een complicatie is dat voor de vaart geen "profielen" zijn vastgesteld, met andere woorden: er is niet vastgesteld, hoe hoog het waterpeil moet zijn.
Als criterium geldt "als er maar water door kan".
Alle betrokkenen zijn het er over eens dat er moet worden gebaggerd, maar de vraag is wie dat moet doen (betalen).
In week 33 haalt het Waterschap het riet en de wortels uit het westelijk deel van de vaart.
De projectontwikkelaar van het Althuisius terrein onderneemt actie voor het oostelijk deel.
De brief van Dorpsbelang over deze zaak is geagendeerd voor de raadsvergadering in september 2003.
Intussen is duidelijk dat voor volgend jaar geen geld voor baggerwerkzaamheden is gereserveerd.
Het blijft een onacceptabel geheel.

Jeugdnetwerk
Op 17 juni jl. is een start gemaakt met het opzetten van een jeugdnetwerk , dat inmiddels officieel bij de gemeente is aangemeld.
De kern van het netwerk bestaat uit vijf personen: twee bestuursleden van Dorpsbelang (Jaap Feenstra en Piet Osinga) en drie inwoners van Tzummarum Sietske van der Mei, Barbara Osinga en Johannes Westerhof).
Deze vaste kern probeert vier keer per jaar overleg te voeren met (vertegenwoordigers van) de jeugd en hun ouders.
Daarnaast lijkt het zinvol om tweemaal per jaar mensen van officiële instanties als gemeente, politie en brandweer uit te nodigen.
Het jeugdnetwerk heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd:
- De wensen van onze jeugd staan centraal.
- Voorkomen van "overlast" door deze groep jongeren in ons dorpen omgeving.
- Het beleid richt zich op alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar.
- Het beleid moet dusdanig motiverend zijn dat de jeugd zich aan gemaakte afspraken houdt.
- Het -netwerk heeft alleen een signalerende functie, geen controlerende.
- Het netwerk dient als communicatiekanaal van en naar de jeugd naar de diverse gremia: gemeente politie, brandweer, jongerenwerker, ouders etc.
- Vanuit elke "club" kiest de groep enkele leden en ouders die als aanspreekpunt dienen.
- Structureel vindt op gezette tijden overleg plaats tussen alle deelnemers binnen het netwerk.
- De informatievoorziening naar alle deelnemers moet correct en helder verlopen.
- Ouderparticipatie: ouders dienen geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen binnen het netwerk en ouders moeten uitgenodigd worden om een actieve bijdrage te leveren aan het netwerk.
- Voorkomen van competitie onderling (geen prijs voor het beste honk bijvoorbeeld).

Dorpsbelang bezorgd over verkoop Recreatiecentrum Barradeel
De verkoop van Recieatiecentrum Barradeel in Tzummarum aan de heer van Booma baart Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum ernstig zorgen.
Gezien de ervaringen elders met verkoop van dit soort terreinen aan particuliere bedrijven vreest Dorpsbelang dat de verkoop van Barradeel het begin van het einde betekent van de sportvoorzieningen.

Dorpsbelang heeft haar bezorgdheid kenbaar gemaakt aan de gemeente Franekeradeel, die volgens vroeger gemaakte afspraken moet instemmen met de verkoop van het recreatiecentrum.
Het recreatiecentrum bestaat uit een camping met zwembad en trekkershutten en een sporthal.
De sporthal (Harnehal) wordt gesubsidieerd door de gemeente en vervult in de praktijk een functie voor de regio ten noorden van Franeker.
Achter het centrum zijn de sportvelden van het dorp gelegen, die toegankelijk zijn via de weg die over het recreatiecentrum loopt.
Het huidige recreatiecentrum is gelegen op erfpachtgrond, die in eigendom van de gemeente is.
De gemeente staat niet onwelwillend tegenover overdracht van de erfpachtgronden aan de koper van Recreatiecentrum Barradeel.

Dorpsbelang eist van de gemeente de garantie dat bij verkoop van het recreatiecentrum de huidige afspraken over het gebruik van toegangsweg en parkeerfaciliteiten worden gehandhaafd.
Ook eist Dorpsbelang de garantie dat de beschikbaarheid van de sportaccommodatie voor de verenigingen tenminste in de huidige vorm blijft bestaan, inclusief de gemeentelijke subsidie.

Daarnaast heeft Dorpsbelang er bij de gemeente op aangedrongen in ieder geval een stuk grond, gelegen tussen de Harnehal en de Buorren niet te verkopen, omdat daar wellicht in de toekomst een dorpsplein gecreëerd kan worden.
Dorpsbelang betreurt het verder dat de gemeente geen belang heeft bij handhaving van het enige openluchtzwembad in Franekeradeel dat op het recreatiecentrum is gelegen.
Dorpsbelang pleit dan ook voor het behoud van dit zwembad in de toekomst en zo nodig maatregelen van de kant van de gemeente.
Recreatiecentrum Barradeel is in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit een stuk idealisme van de grond gekomen door inzet van zowel de toenmalige gemeente Barradeel als haar inwoners.
Naast een prachtige sportvoorziening voor de eigen gemeenschap, is de accommodatie is in de loop der jaren een regionale functie gaan vervullen.
Dorpsbelang zou bijzonder jammer vinden als dit geheel teloorging.

Straaljagers
De hele zomer hebben onze dorpen veel overlast van straaljagers van Vliegbasis Leeuwarden.
Informatie leert, dat er momenteel (meer) oefeningen plaatsvinden in verband met een opleiding tot wapeninstructeur.
Deze opleiding wil Vliegbasis Leeuwarden structureel binnenhalen en als dat lukt betekent het nog meer overlast.
Deze opleiding wordt 's zomers gegeven.
Momenteel is de lange baan niet in gebruik en men gebruikt de korte baan, wat in ons gebied extra herrie veroorzaakt.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft de Vliegbasis gemeld dat er veel overlast is en gevraagd wat de vliegbasis er aan doet om deze problemen in de toekomst te voorkomen.
Iedereen kan trouwens klachten over geluidshinder ook telefonisch melden op het gratis telefoonnummer 0800-0226033.
Dus: allemaal bellen als ze weer vliegen!

Zoutwinning
Het bestuur van Dorpsbelang is zeer teleurgesteld in het wispelturige stemgedrag van de gemeenteraad, die inmiddels heeft besloten om toch in te stemmen van de vrijstelling voor de bouw van de putkelders.

Bibliotheek
Het bestuur van Dorpsbelang heeft op 10 juni 2003 een overleg gevoerd met het bestuur van de bibliotheek.
Het bibliotheekbestuur is van mening dat er een bibliotheek in Tzummarum moet blijven; dit plan moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
Dorpsbelang heeft gepleit voor een jaarverlenging van het contract (tot februari 2005).

Beleid uitgeprocedeerde asielzoekers.
Het bestuur van Dorpsbelang kreeg een vraag over het beleid van Dorpsbelang ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Het bestuur vindt het niet op de weg van Dorpsbelang liggen om een dergelijk beleid te maken.

Invulling Stationsgebied.
De gemeente heeft een plan gemaakt voor de invulling van het Stationsgebied.
In dit plan komen aan de Skoalstrjitte nog twee bouwkavels en komen achter de Hearewei een groenstrook (met speelgelegenheid), een schapenweide (het huidige weitje van Talsma) en ruimte voor volkstuintjes; in het verlengde van de Stationswei (richting Vossebosk) komt een (fiets)pad.

Firdgum en de snelheidsduivels.
Het plaatsnaambord aan de Camstrawei (ten hoogte van Camstrastate) is verplaatst en de weg is prachtig geworden.
Tot nu toe heeft het echter weinig effect op vermindering van de snelheid van de automobilisten in het dorp; in tegendeel: zo'n prachtige weg nodigt uit tot hoge snelheden.
Misschien moeten hier ook wel psychobremsen komen...

Vergaderdata Dorpsbelang.
IJs, weder en andere onvoorziene omstandigheden dienende, vergadert het bestuur op:
woensdag 15 oktober 2003
donderdag 13 november 2003
dinsdag 9 december 2003
woensdag 14 januari 2004
donderdag 12 februari 2004

De algemene ledenvergadering staat gepland voor: woensdag 25 februari 2004.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang september 2003.

Speeltuin De Buffer.
De vorige keer hebben we gemeld dat de speeltoestellen in De Buffer nog deze zomer zouden worden geplaatst.
Heeft u ze gezien?
Nee dus.
De gemeente bleek van de gelegenheid gebruik te willen maken om het hele veldje aan te pakken.
En daar was geen geld voor...
Gelukkig heeft Dorpsbelang intussen weten af te spreken dat de speeltuin wordt aangelegd, ook al kunnen de andere werkzaamheden nog niet worden uitgevoerd.

Firdgum en de snelheidsduivels.
We hebben u in de vorige Dorpskrant verteld dat het plaatsnaambord van Firdgum was verplaatst.
Dat bleek alleen nog een wens te zijn; het bord staat nog steeds op de oude plek.
De gemeente wordt gevraagd de dorpsgrens te verleggen en ook van Firdgum een 30 kilometerzône te maken.

Wie doet mee om een website te maken?
Dorpsbelang heeft het internet domein www.tzummarum-firdgum.nl vastgelegd.
Het wordt tijd dat we een eigen dorpssite krijgen op het wereldwijde web!
En daarvoor hebben we de medewerking nodig van een paar enthousiaste mensen.
We zoeken dus mensen die in een werkgroepje zitting willen nemen om zo'n site voor te bereiden.
Wie zin heeft om deze uitdaging aan te gaan kan contact opnemen met Piet Osinga, telefoon 481519.

De algemene ledenvergadering staat gepland voor: woensdag 25 februari 2004.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang oktober/november 2003.

Voortgang multifunctioneel centrum.
In de laatste ledenvergadering is besloten om de voorstellen van de Werkgroep Multifunctioneel Centrum over te nemen.
Het bestuur van Dorpsbelang bekijkt momenteel de mogelijkheden (en kosten!) van het inschakelen van een externe deskundige.
De bedoeling is op de ledenvergadering op 25 februari 2004 met een voorstel te komen.

Jeugdbeleid .
Het jeugdnetwerk functioneert en heeft eraan bijgedragen dat er tussen de groep jongeren van De Zaege en de gemeente Franekeradeel een overeenkomst is gesloten.
In de overeenkomst staat aan welke regels de jeugd zich moet houden en welke voorzieningen zij moeten treffen op het gebied van bijvoorbeeld de brandveiligheid.

Recreatiecentrum Barradeel.

Zoals u in de Dorpskrant van september 2003 al heeft kunnen lezen, maakt het bestuur zich ernstig zorgen over de verkoop van Recreatiecentrum Barradeel.
En niet alleen Dorpsbelang maakt zich zorgen; van vele kanten komen signalen binnen dat wij als dorp dit niet zomaar kunnen laten gebeuren.
Een overzicht van op de gebeurtenissen en acties tot nu toe:
26.06.2003 wethouder Verhoeff deelt aan de gemeenteraad mee dat de stichting Recreatiecentrum Barradeel een overeenkomst tot verkoop is aangegaan met de heer R.F.J. van Booma te Den Haag.
De gemeente Franekeradeel moet op grond van in het verleden gemaakte afspraken toestemming verlenen voor deze transactie.

09.07.2003 Brief van een viertal sportverenigingen (Voetbalvereniging, VvV, Tennisvereniging en St. Beheer Sportaccommodatie Tzummarum) aan de gemeente over het recht van overpad.

04.08.2003 Gesprek tussen het bestuur van Dorpsbelang en de wethouders Verhoeff en Twerda en twee ambtenaren.
Het na enkele weken ontvangen verslag is zeer summier en onvolledig.
Reden voor Dorpsbelang om op 18 september een uitgebreide en duidelijke brief aan het college van B&W en de Raad te schrijven.

04.09.2003 De Gemeenteraad draagt de verdere afhandeling van de verkoop over aan het college van B&W.

07.10.2003 B&W reageren met een kort briefje op de brief van Dorpsbelang: B&W willen akkoord gaan met de verkoop als "het recht van overpad en het gebruik van de parkeerfaciliteiten door de sportverenigingen ten behoeve van het gebruik van de sportvelden notarieel wordt bekrachtigd en gewaarborgd op het moment van de verkoop " en als "het gebruik van de sporthal voor schoolgymnastiek onder de huidige voorwaarden gehandhaafd blijft".

20.10.2003 Vereniging Nut en Genoegen voert een gesprek met wethouder Verhoeff en een ambtenaar over de verontrusting in onze dorpen.

28.10.2003 Gesprek van Dorpsbelang met de heer Van Booma, die duidelijk aangeeft alleen commerciële belangen te hebben en zakelijk op te treden.
Hij deelt mee dat hij het recht van overpad respecteert, parkeerfaciliteiten beschikbaar stelt en dat hij de sporthal nog maximaal vijf jaar moet exploiteren; hij geeft aan dat wat hem betreft de hal te huur of zelfs te koop is.
Hij zou bereid zijn het stuk grond voor de sporthal aan de gemeente te schenken voor een dorpsplein.

10.11.2003 Brief van Dorpsbelang aan het College van B&W, waarin duidelijk uitleg wordt geëist over wat er nu precies in het koopcontract staat en waarin Dorpsbelang haar verontwaardiging meedeelt over het feit, dat de gemeente - tegen haar belofte in - Dorpsbelang niet op de hoogte houdt van ontwikkelingen.

11.11.2003 Dorpsbelang overlegt met vertegenwoordigers van de sportverenigingen die de sporthal gebruiken.
Ook de sportverenigingen maken zich ernstig zorgen.
Afgesproken word dat iedere sportvereniging een schriftelijk bezwaar opstelt tegen de gang van zaken.

18.11.2003 Dorpsbelang overlegt met vertegenwoordigers van alle gemeenteraadsfracties en overhandigt de bezwaren van de sportverenigingen.
Afgesproken wordt dat vertegenwoordigers van de fracties gezamenlijk een afspraak maken met de wethouders Twerda en Verhoeff om duidelijkheid te krijgen over de plannen die de gemeente voor de komende jaren heeft met betrekking tot de (subsidiëring van) de sporthal.
Het bestuur van Dorpsbelang zal proberen via de koper of de verkoper inzicht te krijgen in de exacte afspraken over sporthal, toegangsweg en parkeerfaciliteiten.
Op 3 december vindt een vervolgafspraak met de fracties plaats over mogelijke volgende stappen en initiatieven.

20.11.2003 Vervolgbijeenkomst - van Dorpsbelang - met de sportverenigingen, waarin de uitkomsten van het overleg met de fracties aan de orde komen en het idee om als dorpsgemeenschap zelf de sporthal op één of andere wijze in eigendom te verkrijgen wordt overwogen.

20.11.2003 Overleg tussen Dorpsbelang en een vertegenwoordiging van het bestuur van Nut en Genoegen over de mogelijkheid om de sporthal als dorpsgemeenschap in eigendom te verkrijgen.

Tot zover dit overzicht.
Als deze dorpskrant uitkomt, zijn er inmiddels waarschijnlijk al meer ontwikkelingen geweest.
Wij houden u op de hoogte!

Oud en Nieuw
Zoals het zich nu laat aanzien kunnen de activiteiten op Oudejaarsavond in de Harnehal gewoon doorgang vinden.
Ook dit jaar zijn vele vrijwilligers weer bereid zich in te zetten om er een fijne jaarwisseling van te maken.
Of de Nieuwjaarsreceptie doorgaat is nog niet zeker.
Het bestuur van Dorpsbelang probeert een en ander te organiseren, maar of dat lukt is bij het ter perse gaan van deze dorpskrant nog niet duidelijk.
Daarover kunt u in december nadere berichten tegemoet zien.

Dorpenvolgsysteem
In het kader van het "dorpenvolgsysteem" ontvangt Dorpsbelang regelmatig een overzicht van de werkzaamheden die de gemeente uitvoert.
Het lijkt ons goed om dit overzicht steeds in de dorpskrant mee te nemen.
U vindt het overzicht elders in deze dorpskrant.

De algemene ledenvergadering staat gepland voor: woensdag 25 februari 2004.

Het bestuur van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum wenst u allen:
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

,