Van de bestuurstafel van Dorpsbelang

December 2001

Zoutwinning
Het is nog steeds niet bekend, wanneer de concessie wordt afgegeven.
We hoeven er echter niet op te rekenen dat het niet doorgaat!
Daarom hebben de gezamenlijke Verenigingen van Dorpsbelang van Dongium-Boer, Pietersbierum- Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum-Firdgum besloten om op 31 januari as. een informatie- en actiebijeenkomst te organiseren.
De bijeenkomst begint om 19.45 uur in dorpshuis It Mienskar in Oosterbierum.
Elders in deze Dorpskrant vindt u de oproep, die we ook via affiches en flyers bekend gaan maken.
Een andere actie in dit kader is het benaderen van de politiek.
Verder zijn als deze Dorpskrant verschijnt brieven namens de gezamenlijke Verenigingen voor Dorpsbelang onderweg naar Provincie en Gemeente om van meet af aan duidelijk te maken dat we niets voelen voor zoutwinning in ons gebied.
We rekenen erop, dat veel inwoners van Tzummarum en Firdgum present zijn op 31 januari!

Dorpsoverstijgende projecten in Franekeradeel.
In de vorige Dorpskrant schreven we over het project, dat met hulp van de Stichting Frija wordt uitgevoerd voor de gemeente Franekeradeel.
We schreven dat het maken van een planna de zomer van 2002 klaar moet zijn.
De commissie gaat echter zeer voortvarend te werk en heeft een planning gemaakt, waarbij men al vóór de zomer klaar is!
Wie een leuke naam weet voor het project, kan zich melden bij Loeki Velsma, telefoon 481118.

Werkbezoek college van Burgemeester en Wethouders.
Ieder jaar komt het college van Burgemeester en Wethouders op werkbezoek bij de Verenigingen van Dorpsbelang.
Tzummarum-Firdgum is op 29 januari as. aan de beurt.
Aan de hand- van de beleidsvisie, die bij die gelegenheid officieel aan B&W wordt overhandigd, kunnen dan verschillende onderwerpen aan de orde komen.
U weet wel: zout, wind.. . . '.
De beleidsvisie is overigens in een keurige brochure verschenen, die samen met de Dorpskrant van februari huis aan huis in Tzummarum en Firdgum wordt verspreid.

Open dag station succes.
Bent u ook even in het station wezen kijken op 8 december? Vast wel, want het was er erg druk.
Heel veel mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje in dit karakteristieke gebouw te nemen .
Zoals u wellicht heeft gezien, is het nu dichtgetimmerd om verdere verloedering te voorkomen.
Wat zal dat een verbetering zijn als het er over enige tijd weer piekfijn uitziet!

Activiteitenplan Dorpsbelang.
Een beleidsvisie is leuk natuurlijk, maar er moet ook wat gebeuren.
Daarom maakt het bestuur van Dorpsbelang een activiteitenplan, dat aan de ledenvergadering in februari as. wordt voorgelegd.
Het bestuur hecht eraan, dat de leden van de vereniging zich uit kunnen spreken over de activiteiten die ter hand worden genomen en de prioriteiten daarin.
De bedoeling is om ieder jaar zo'n activiteitenplan te maken.

Bestuursvergaderingen in 2002.
In2002 vergadert het bestuur op: (voorlopige data)
22 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 14 september, 16 oktober, 13 november en 18 december.

Notulen van de Algemene leden vergadering van Vereniging Dorpsbelang.
Dorpsbelang Tzummarurn/Firdgum op dinsdag 28 februari 2001, gehouden in café restaurant “het Wapen van Barradeel”.

1 Opening:
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 20.00u en heet de aanwezigen welkom.

2 Notulen vorige Jaarvergadering:
De secretaris Jaap Feenstra leest de notulen van de vorige jaarvergadering voor.
Door de aanwezigen worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.
De notulen worden daarom goedgekeurd.

3 Jaarverslag secretaris.
De secretaris Jaap Feenstra leest het jaarverslag voor.
Met de volgende onderwerpen heeft het bestuur zich beziggehouden:
wandelpad Noord, open Monumentendag, uurwerkcommissie, Speeltuinen, Commissie Dorpsontwikkeling Tzummarum-Firdgum, Plan Hearewei en stationsgebouw, Nieuwjaarsbijeenkomst 2001, Pinautomaat, Computercursus.

4 Jaarverslag penningmeester.
De penningmeester van Dorpsbelang, Rein Smidts, licht een paar punten toe.
O.a de bijzondere opbrengst, f 1500,_, is te danken aan de verkoop van de fotoboekjes.
De negatieve begroting komt doordat er een post voor de commissie Dorpsontwikkeling Tzummarum-Firdgum is opgezet.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Ook de penningmeester van "de Haven", Loeki Velsma-Kuperus, geeft een toelichting op het verslag van “de Haven”.
Door schilderwerk is er een verhoging van de onderhoudskosten.
Er is geen reden om het beleid te wijzigen.

5 Verslag kascommissie en benoeming kascommissie:
De kascommissie bestond uit Piet Haarsma, Ids Schram en Lieuwe Heeringa (reserve).
Bij monde van Ids Schram werd aangegeven dat beide verslagen in orde waren.
Aftredend: Piet Haarsma.
In de commissie zitten nu Ids Schram en Lieuwe Heeringa; als reserve wordt benoemd: Johannes Broekstra.

6. Contributie verhoging:
De voorzitter stelt voor om de contributie van vereniging Dorpsbelang te verhogen met f 2.50.
Uit de zaal komt de terechte opmerking dat dit punt niet op de agenda staat en daarom niet kan worden behandeld.
Afgesproken wordt om volgend jaar dit punt op de agenda te zetten en er wordt voorgesteld de contributie tot 10 Euro te verhogen.

7 Mededelingen:
Moet de bibliotheek op korte termijn wijken voor een jeugdhonk of moet de bibliotheek blijven na afloop van het contract in 2003.
De voorzitter begint met een korte toelichting op deze vraag.
Subsidie wordt waarschijnlijk door de gemeente verminderd.
Tot 2003 loopt het contract met de gemeente m.b.t. de bibliotheek, welke een grote inkomsten bron voor ,,de Haven is”.
Bestuur van de bibliotheek wil graag de bibliotheek in de huidige vorm in stand houden om zo een goede spreiding van de voorziening in deze regio te behouden.
Het Bestuur is genoodzaakt om de locatie in Tzummarum te sluiten wanneer de gemeente de subsidie gaat inkorten.
Wethouder Miedema geeft de voorkeur aan een jeugdhonk in de bibliotheek en een bibliobus als alternatief voor de bibliotheek.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen wat hun mening hieromtrent is.
Uit de zaal komt naar voren dat er wordt gekozen voor en een bibliotheek en een jeugdhonk.
Er moet druk uitgeoefend worden op de gemeente om beide voorzieningen te behouden.
Actie voor pinautomaat.
De Friesland Bank stelt als eis dat de pinautomaat geplaatst moet worden in een winkelpand in de kern van het dorp.
De voorzitter geeft te kennen dat Dorpsbelang geen mogelijkheid meer ziet in het plaatsen van een pinautomaat.
Optie om de pinautomaat in "de Haven" te plaatsen wordt onderzocht.
Uit de zaal komt de opmerking dat de benodigde ruimte, 4 bij 4 meter met een eigen ingang, betekent dat er voor die oppervlakte bijna geen opbrengst is.
Er zal naar verwachting over 5 jaar toch geen betalingsverkeer meer op deze manier zijn.
Er wordt gestemd over het punt of er een brief in het dorpskrantje moet komen om actie te ondernemen een pinautomaat te krijgen in ons dorp.
De meerderheid van de aanwezigen is voor deze actie.
Er zal daarom een voorbeeldbrief geplaatst worden in het eerstvolgende dorpskrantje.

C.: Moet de speeltuin aan de Sytzamaleane worden opgeheven t.b.v. speeltuin bij de Willem Koningstrjitte.
De voorzitter geeft een korte inleiding.
We hadden een bedrag van f 11.000,00 te besteden voor speeltuinen in Tzummarum.
Nadat wij de verdeling van f 11.000,00 op papier hadden gezet bleek dat de speeltuin aan de Sytzamaleane ook een nieuw hekwerk nodig had.
De kosten van dit hekwerk werden begroot op een bedrag van f 5.000,00 en gaat ten koste van het bedrag van f 11.000,00.
Gezien de huidige veiligheidseisen kunnen we er niet onderuit dat er een hekwerk geplaatst moet worden.
Een goedkoper alternatief is om een speeltuin aan de Willem Koningstrjitte te plaatsen omdat daar alleen een hekwerk aan de slootkant nodig is.
Door omwonenden van de Willem Koningstrjitte komt naar voren dat deze optie geen volwaardig alternatief is en zij tegen dit plan zijn.
Ook hier komt een stemming en wordt besloten dat de speeltuin aan de Sytzamaleane moet blijven maar dat er ook een trapveldje voor de oudere jeugd moet komen.

8. Bestuursverkiezíng;
Aftredend en niet herkiesbaar zijn H. Goodijk en K. Zijlstra.
Als kandidaten zijn door het bestuur voorgesteld H. Poelsma en Martsje Haitsma.
Er zijn geen tegenkandidaten, zodat Herman Poelsma en Martsje Haitsma worden benoemd.

9. Rondvraag:
T. v/d Ploeg:
Vanaf 1992 is er een poging om de Minnertsgastervaart uit te baggeren.
Toen was het argument dat de gemeente er niet bij kon.
Er wordt nu gesproken over opschonen van de vaart maar is dit hetzelfde als uitbaggeren.
Dit punt moet meegenomen worden, aldus v/d Ploeg, in het rapport van de commissie Dorpsontwikkeling.

S. v/d Zwaag :
Het is jammer dat er geen beeld voor de emigrant is gekomen en vind dit een gemiste kans om het dorp enigszins te verfraaien.

D. v/d Walt :
Voor de volgende vergadering is het misschien wel een idee dat de voorzitter kan beschikken over een voorzittershamer.
Mw. v/d Walt wil, wanneer dit nodig mocht zijn, voor de volgende vergadering wel een meenemen.

J. Jouwersma:
Er is nu op het moment een computercursus maar de vraag is waar blijft de Home Page van Tzummarum-Firdgum.
Er is wel een van Simmer 2000.
K. Jouwersma stelt voor dat er bij hem kan worden opgegeven wat de dorpen hier mee willen.

D. v/d Walt :
De torenklok van Firdgum luidt niet op zaterdag- en zondagmorgen i.v.m. de weekendrust van medebewoners.

B. van Dijk:
Wordt er nog gebruik gemaakt van de dorpsagenda omdat er in de afgelopen periode 2 grote evenementen op 1 avond waren.
A. Voorduin geeft aan dat het evenement van de Bazuin was aangemeld maar de andere evenementen niet.
Graag beter gebruik maken van de dorpsagenda en dit kan via de rijdende winkel of telefonisch bij A. Voorduin.

P. Hardijzer:
Het schelpenpad heeft een lang traject achter de rug en vraagt dhr. T. Drayer om een reactie.
T. Drayer geeft aan dat er 6 personen meegeholpen hebben voor het uitgraven van het pad en 4 personen voor het aanleggen van het schelpenpad.
Dit jaar zal het project zijn afgerond aldus T. Drayer.

K. Jouwersma:
Er is een oproep in het dorpskrantje geweest m.b.t. het helpen en het plaatsen van banken aan het schelpenpad maar hier is geen enkele reactie op geweest.
Toch zullen we als dorpsbewoners met z'n allen de schouders er onder moeten zetten om een en ander te realiseren.

10 Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang.

Januari, februari, maart 2OO2.

Werkbezoek college van Burgemeester en Wethouders .
Om de twee jaar komt het college van Burgemeester en Wethouders op werkbezoek bij de Verenigingen van Dorpsbelang.
Tzummarum-Firdgrum waren op 29 januari aan de beurt.
Het eerste exemplaar van de beleidsvisie is aan Burgemeester Haveman overhandigd.
We hadden daarna gehoopt op een inhoudelijke discussie met het college over de beleidsvisie, maar dat lukte jammer genoeg niet echt.
Als bestuur moeten we ons terdege beraden over de manier waarop we het tweejaarlijks bezoek van B&W tot een zinvol gebeuren kunnen maken.

Banken bij de ringmuur.
In verband met het aanleggen van het nieuwe pad naar de (Hervormde) Kerk in de Buorren, zijn de banken bij de ringmuur tijdelijk verwijderd.
Twee van de drie banken worden dit voorjaar weer geplaatst; er is geen plaats meer voor drie.

Jeugdcaravans en het gemeentebeleid.
Zowel op het werkbezoek van het College van B&W als in ander overleg met de gemeente heeft het bestuur gevraagd naar het beleid van de gemeente voor de "jeugdcaravans" die hier en daar staan.
Een groep jongeren had hierover contact met Dorpsbelang opgenomen.
De gemeente hanteert een gedoogbeleid:
Wie vraagt of het mag krijgt geen toestemming, maar wie een plek vindt voor z’n caravan vindt de gemeente niet op zijn weg.
Zo’n opstelling vergt van betrokkenen - de jeugd en de mensen die in de buurt van de caravans wonen - dat er rekening met elkaar wordt gehouden.

Dorpen volgsysteem
In het decembernummer 2001 vertelden we u over het dorpen volgsysteem van de gemeente.
Als u een klein mankement signaleert kunt u dat melden bij Jaap Feenstra (telefoon 0518-481864) en Dorpsbelang krijgt iedere maand een overzicht van de planning van de werkzaamheden.
Welnu, dat eerste loopt goed; Jaap Feenstra heeft al verschillende meldingen binnengekregen en doorgespeeld aan de gemeente, die daarop adequaat reageerde.
Het maandelijkse overzicht valt ons wat tegen.
Het blijkt niet meer te zijn dan een overzicht van wat er zou moeten gebeuren.
Dorpsbelang had verwacht dat er bij zou staan, wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat is niet het geval.
Aandachtspunt voor het bestuur dus, want aan overzichten van werkzaamheden alleen hebben we niets natuurlijk.
Inmiddels onderneemt Dorpsbelang concreet actie tegen het wéér op de lange baan schuiven van het maken van een voetpad aan de Swaerderwei (dat ontbrekende stukje naar de ventweg richting Minnertsqa) .

Ledenvergadering 27 februari 2002.
Het uitgebreide verslag van de ledenvergadering komt natuurlijk voor de volgende jaarvergadering in het dorpskrantje, maar de belangrijkste punten willen we u niet onthouden:
De contributie wordt verhoogd tot 10 euro.
De nieuwe manier van verslaglegging in het dorpskrantje wordt gecontinueerd.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft al in december een protestbrief aan de gemeente gestuurd tegen de (nieuwe) plannen voor het windmolenpark aan de Mienskarleane.
Het wind"molenpark past niet in de beleidsvisie en moet niet doorgaan!
De statuten van Dorpsbelang worden zodanig aangepast dat de vereniging juridische procedures mag voeren.
Voor vaststelling van de nieuwe tekst wordt een aparte ledenvergadering uitgeschreven (dat moet volgens de statuten) .
Dorpsbelang blijft deelnemen aan de actiegroep tegen zoutwinning (elders in dit blad vindt u een uitgebreid artikel) .
Er moet een speeltuin aan de Fjouwere komen.
Het schelpenpad van de Sinaedawei naar de Kleasterwei wordt dit voorjaar officieel geopend.
Er wordt en werkgroep gevormd die zich buigt over de wij ze waarop de wens om te komen tot een dorpshuis (we noemen het inmiddels al "multifunctioneel centrum"! ) gestalte kan krijgen.
De werkgroep bestaat uit de dames S. van der Mei, G.van Dijk, C. van Ballegooijen en M. Haitsma en de heren Joh. Broekstra, D. Hemstra en K. Jouwersma.
De verkeersveiligheid in onze dorpen moet aandacht krijgen.
Deelname aan de Stichting Frija wordt vervolgd.
De bibliotheek moet blijven en de vereniging van Dorpsbelang moet daartoe actie ondernemen.
Loeki Velsma en Rein Smidts nemen afscheid van het bestuur.
Op de bestuursvergadering zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen. (intussen heeft Piet Osinga zich tot grote vreugde van het bestuur beschikbaar gesteld! )
Het bestuur denkt nog eens na over het besluit om als Dorpsbelang niet mee te doen aan de organisatie van de Slachtemarathon.
Dorpsbelang, Tzummarum-Firdgum is niet rechtstreeks betrokken bij het formuleren van het jeugdbeleid van de gemeente, doordat de gemeente daarvoor een selectie van dorpen heeft gemaakt, waarbij onze dorpen niet zijn uitverkoren.

Plan Zwager
Dorpsbelang zal nagaan, waarom het zo lang duurt, voordat de bouw van woningen start op het terrein, waar het loonbedrijf Zwager heeft gestaan.
De Woningstichting zou graag met de bouw willen beginnen, maar wacht op het bouwrijp maken door de gemeente.

Windmolenpark
Op 4 maart organiseerde de gemeente een informatieavond over het windmolenpark Mienskarleane.
Door een misverstand was daarbij niemand van het bestuur van Dorpsbelang aanwezig.
Een slechte zaak natuurlijk; het bestuur trekt dan ook het boetekleed aan.
Dat neemt niet weg, dat het standpunt van het bestuur blijft: géén windmolenpark.
Dorpsbelang heeft in een eerder stadium bij de gemeente al bezwaar gemaakt tegen het windmolenpark en zal de komende tijd blijven protesteren.

Actiegroep Laat het Zout maar Zitten.
Sinds de informatiebijeenkomst op 31 januari jl. in Oosterbierum heeft de actiegroep bepaald niet stilgezeten!
In diverse media is aandacht aan de activiteiten van de actiegroep geschonken.
Maar wij willen u natuurlijk zelf ook informeren met een overzicht van onze activiteiten tot nu toe.

Waarom maken we ons zo druk over het zout.
De ervaringen in het huidige zoutwinningsgebied In 1994 kreeg de voorloper van Frisia Zout BV - Frima BV - een concessie om gedurende 15 jaar in totaal- 18 miljoen steenzout te winnen, waarbij na een periode van 60 jaar een maximale bodemdaling van 35 cm zou worden bereikt.
In november 1995 startte de zoutwinning.
In de loop van 1998 kwamen er aanwijzingen dat de bodemdaling sneller verliep dan oorspronkelijk werd gedacht.
Op grond van nader onderzoek werd in april 2000 de verwachting uitgesproken dat de maximale bodemdaling van 35 cm al in 2005 wordt bereikt.
Volgens het Ministerie van Economische Zaken betekent dit in de praktijk dat de ontginning moet worden gestopt wanneer een daling van 29 cm is bereikt, omdat moet worden uitgegaan van 6 cm na-daling.
De bodemdaling in de huidige concessie lijkt intussen nog ernstiger te zijn dan eerder gedacht.
De nieuwste cijfers lijken te wijzen op een bodemdaling van uiteindelijk 35-40 cm, terwijl 35 cm de maximum toegestane daling was.
De (snelle!) bodemdaling in het gebied is niet zonder gevolgen gebleven.
Bijvoorbeeld: vele huizen vertonen scheuren en andere tekenen van verzakking; landerijen zijn verzakt, waardoor de drainage is verstoord; de zeedijk vertoont zwakheden; waterwerken zijn beschadigd.
Tot nu toe heeft deze schade niet tot enige vergoeding van de zijde van veroorzaker - Frisia zout BV (en voorheen Frima BV) geleid.
Het is voor particulieren en kleine bedrijven namelijk uitermate lastig om tegen een groot bedrijf als Frisia Zout BV te procederen.
Voor een sluitende bewijslast zijn voor hen vrijwel onbetaalbare rapporten van deskundigen nodig.
Door de TCCB (een commissie die is ingesteld om klachten van burgers te beoordelen) zijn klachten niet ontvankelijk verklaard, omdat ze niet correct waren geformuleerd.
De opbrengsten van de zoutwinning komen in het geheel niet ten goede aan de streek zelf.
De bedreigingen bij een nieuwe concessie en een nieuw ontginningsplan.

Nu een nieuwe concessie en een nieuw ontginningsplan op stapel staan, maakt de Actiegroep zich, gezien de ervaringen tot nu toe, bijzonder veel zorgen voor de toekomst.
Concreet vreest de Actiegroep voor:
De directe gevolgen van de bodemdaling zelf voor huizen, landerijen, weg- en waterwegen, zeedijk, waterhuishouding' monumenten, de natuur enz.
De onvoorspelbaarheid van de bodemdaling: volgens deskundigen is de bodemdaling in het nieuwe concessiegebied "op de millimeter" te voorspellen en zal de schade aan bebouwing als direct gevolg van de bodemdaling zeer gering moeten worden geacht.
Gezien de huidige ervaringen betwijfelen wij dat zeer.
De gevolgen op langere termijn.
In het "oude" gebied is de bodemdaling veel sneller verlopen dan werd voorspeld.
De maximaal toegestane daling (35 cm) wordt binnen afzienbare tijd bereikt.
De ervaring leert dat de bodem blijft dalen, ook nadat het maximum is bereikt.
De termijn van de nieuwe concessie en de omvang van het concessiegebied.
Was de "oude" concessie afgegeven voor de periode van 15 jaar de nieuwe concessie krijgt een looptijd van 60 jaar.
De omvang van het nieuwe concessiegebied is vele malen groter dan die van het huidige gebied.
Het tekortschieten van regelingen voor schadevergoeding.
Het blijkt vrijwel ondoenlijk om schade, ontstaan door de ontginning, vergoed te krijgen.
De vigerende wetgeving schiet hierbij tekort en als de Mijnwet op dit punt niet wordt aangepast, zal ook in de toekomst op dit gebied weinig heil te verwachten zijn.
Nog afgezien van vergoeding van de reeds aangerichte schade, zal het bij een nieuwe concessie van tevoren op geen stukken na te berekenen zijn, hoeveel geld gereserveerd moet worden om een redelijke garantiestelling voor de toekomst te realiseren.
Het bijkomend risico door de gaswinning die bij het nabijgelegen dorp Herbaijum plaatsvindt.
Het winnen van twee soorten stoffen uit hetzelfde gebied is vragen om extra problemen.

De activiteiten van de actiegroep.

Brieven aan de overheid.
Het nieuwe jaar was nog maar amper begonnen, toen alle leden van Provinciale Staten van de Provincie Fryslân en het Provinciebestuur een brief in hun mail of postbakje vonden van de toen net opgerichte actiegroep.
Een zelfde brief werd aan de gemeenteraden van Franekeradeel en Harlingen gestuurd.
Het verzenden van al deze brieven en mailtjes (ver over de honderd! ) ging vergezeld van het benaderen van de lokale, provinciale en landelijke pers.
En dat hebben we geweten: van alle kanten is de actiegroep benaderd door alle mogelijke kranten en omroepen.
Zo heeft u ons en verschillende bewoners van het "oude" wingebied kunnen zien en horen optreden op televisie en radio.
Van Netwerk tot Omrop Fryslân, van de Telegraaf tot de Franeker Courant, van Gewest tot Gewest tot GPTV.

Praten met de overheid.
Naast al die brieven en persberichten is de actiegroep meteen in januari gestart met het benaderen van alle fracties van de gemeenteraad van Franekeradeel om hen te wijzen op de dreiging van de nieuwe concessie.
Die actie leverde weer verschillende contacten met Tweede Kamerleden op.
Zo werden gesprekken gevoerd met delegaties van alle grote partijen en kwamen sommigen zelf ter plekke poolshoogte of in dit geval misschien - laagte - nemen.
Ons laatste huzarenstuk is een bezoek aan de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, waarvoor we naar Den Haag zijn geweest.
We hebben in ieder gesprek begrip ontmoet voor onze zorgen.
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 31 januari heeft de gemeenteraad van Franekeradeel een motie aangenomen, waarin het college van B & W wordt opgedragen bij het Ministerie aan te dringen op het niet verlenen van de tweede concessie en op het opnemen van een goede schaderegeling voor burgers in de nieuwe mijnwet.
De motie wordt door B & W uitgevoerd.
De actiegroep is overigens ook door de gemeente Franekeradeel ingelicht over de beperkte rol die de gemeente heeft bij zo'n concessie.
In februari- hebben we "ingesproken" bij de Statencommissie voor Economische Zaken op het Provinciehuis in Leeuwarden.
We hebben onze mening kunnen geven, voordat het advies van de Provincie over de nieuwe concessie naar de Minister werd gestuurd.
Jammer voor ons heeft de Provincie een positief advies uitgebracht.
Maar wel zijn onze bezwaren in de brief meegenomen en heeft de Provincie aangedrongen op een goede schaderegeling voor burgers.

Komende activiteiten.
Intussen is de MER-procedure (Milieu Effect Rapportage) gestart en uiteraard zullen we ook daarbij ons zegje doen.
Ook dat betekent weer: brieven schrijven, je laten informeren, uitzoeken hoe procedures precies gaan.
Verder gaan we op 29 maart naar Amersfoort voor een gesprek met de TCCB .

Samenwerking
De actiegroep werd destijds opgericht door de verschillende Verenigingen voor Dorpsbelang.
Intussen hebben ook de NLTO en de Woningstichting Noord-West Friesland zich bij de actiegroep aangesloten.
Ook een aantal omwonenden heeft zitting in de actiegroep.
De actiegroep legt ook contacten met andere organisaties, zoals het Fyske Gea en De Waddenvereniging.
Daarnaast wordt geprobeerd deskundigen te benaderen als er specifieke vragen over een bepaald onderwerp zijn.

Service
De actiegroep wil ook een coördinerende/adviserende rol hebben voor de inwoners van onze dorpen.
In dit kader zijn twee activiteiten het vermelden waard:
Meldpunt schade: Wie schade heeft kan dit melden bij dhr. Leo Copini, Winamerdyk 12, 8857 BC Wijnaldum, telefoon 0517- 591495, e-mail: lcopini@xs4all.nl.
“Nulmeting”: We gaan na, of het mogelijk is om collectief een bureau in te schakelen om mocht de tweede concessie doorgaan – vooraf opnames van de huizen in het gebied te maken.
Met zo’n “Nulmeting”kan later beter worden bekeken, of door de zoutwinning schade is ontstaan.

Wij houden u op de hoogte van onze activiteiten.
heeft u vragen of suggesties, benader dan het secretariaat of één van de leden van de actiegroep:

Actiegroep “Laat het zout maar zitten”
Secretariaat: Miedweg 12, 8809 HX Boer, telefoon: 0517-269432, e-mail: lnijdam@gmx.net
Voor Tzummarum-Firdgum:
Martsje Haitsma-Bergsma, telefoon 0518-481129
Willemien Gelderblom, telefoon 0518-481872
Jan van der Schaar, telefoon 0518-481365
Voor de NLTO:
Sybren Tigchelaar, telefoon 0517-591987
Voor Woningstichting NW-Friesland:
Albert Tienstra, telefoon 0518-409800

Actiefonds
U zag het natuurlijk al aankomen: die actiegroep kost geld.
Dat is zo en gelukkig hebben alle Verenigingen voor Dorpsbelang, de NLTO en Woningstichting Noord-West Friesland een bedrag in de "pot" gestort.
Maar we willen ook alle inwoners van dit gebied vragen om éénmalig een bedrag op onze rekening te storten.
We hebben al- even zitten rekenen: als ieder gezin nu eens minimaal 5 euro in het fonds zou storten......

Postrekening 9272383
t.n.v. Actiegroep Laat het Zout maar Zitten

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang April 2002.

Vooroorlogse notulenboeken.
Volgens ons kunt u binnenkort interessante verhalen tegemoet zien in de Dorpskrant.
Loeki Velsma heeft bij het opruimen van haar dorpsbelang spullen namelijk notulenboeken van voor de Tweede wereldoorlog gevonden.
Herman Poelsma heeft beloofd ze te zullen navlooien om er eens wat over te schrijven.
We zijn benieuwd!

Stichting Frija
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum doet mee aan het project, dat de Stichting Frija voor de gemeente Franekeradeel uitvoert om als dorpen gezamenlijke projecten ter hand te nemen.
Er is een inventarisatie geweest van allerlei thema’s en die thema's moeten leiden tot een keuze van projecten.
De bedoeling is op korte termijn een aantal projecten ter hand te nemen.
Uiteraard doet Dorpsbelang daar graag aan mee: het is altijd goed om als dorpen samen wat te ondernemen.
Vaak is er ook subsidie voor bepaalde activiteiten te krijgen.
Het bestuur vindt trouwens wel, dat in een heel vroeg stadium duidelijk moet zijn, wat de bijdrage van de gemeente is.
Het is erg frustrerend als je veel energie stopt in een project dat om financiële redenen uiteindelijk niet haalbaar blijkt.

Statuten Dorpsbelang
Zoals in februari op de ledenvergadering afgesproken, zijn de statuten in concept aangepast.
Elders in deze Dorpskrant vindt u de uitnodiging voor de ledenvergadering, waarin u kunt stemmen over de statuten.

Piet Osinga nieuw bestuurslid
Deze kop eigenlijk wat te vroeg gejuicht: tot onze grote vreugde heeft Piet Osinga besloten tot het bestuur te willen toetreden.
Daar moeten de leden het natuurlijk wel mee eens zijn.
Vandaar dat u op de ledenvergadering zijn benoeming formeel kunt bekrachtigen.

Het schelpenpad
Nu hadden we bedacht, dat het schelpenpad van de Swaerderwei naar de Kleasterwei officieel moest worden geopend en dat het een naam moest krijgen.
Dit voorjaar, dachten we: dan wordt het weer tijd om een wandeling te maken nietwaar.
Maar ja, wat komen wij tegen?
U vermoedt het al: de gemeentelijke bureaucratie.
Zo'n naam moet namelijk officieel worden aangevraagd en het duurt wel zes weken voordat er een besluit over kan worden genomen.
Daarna (u denkt toch zeker niet dat we er dan al zijn?) moet er een officieel straatnaambordje worden besteld, waarvan de levering ook nog wel een week of vier in beslag kan nemen.
U kunt dus het beste maar niet op het bordje en de opening wachten, maar alvast eens een wandeling langs het pad maken.
Zullen we de opening maar verschuiven tot na de zomer?

Plan Zwager
Het bestuur van Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met Woningstichting NW Friesland; die wil wel starten met de bouw, maar de gemeente maakt de grondprijs niet bekend.
Bovendien is het terrein nog niet bouwrijp gemaakt.
Volgens de gemeente zit dit wel in de procedure.
Dorpsbelang zal nu in een brief aan de gemeente opheldering vragen.
Hoe zit het nu precies, wie wacht nu op wie.
In dezelfde brief wordt de gemeente gevraagd hoe ver het is met de plannen tot het opschonen van de vaart.
Trouwens: de wonderen der techniek maken het mogelijk om van alle brieven aan de gemeente via de e-mail afschriften te sturen aan alle raadsfracties en plaatselijke politici.

Contributie
Een ander wonder van techniek is het innen van de contributie per acceptgiro.
Op de ledenvergadering werd afgesproken, de contributie te verhogen tot 10 euro.
De inning ervan zal dit jaar voor het eerst via acceptgiro’s gebeuren.
Deze acceptgiro's worden te zijner tijd samen met de Dorpskrant rondgebracht.

Verslag ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang Tzummarum/Firdgum .
Datum: 15 maart 2002.
Plaats: Harnehal Tzummarum.
Aanwezig namens het bestuur van de vereniging:
Paul Hardijzer, Jaap Feenstra, Herman Poelsma en Piet Osinga ( toekomstig bestuurslid).
Verder zijn er vier leden aanwezig.
Om 19.30 uur opent voorzitter Paul Hardijzer de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Op de agenda staan twee punten die behandeld dienen te worden.
Daarna zal er nog een rondvraag volgen.
Eerste punt is het officieel benoemen van Piet Osinga tot bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum/Firdgum.
Hier heeft niemand bezwaar tegen dus wordt dit voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Tweede punt op de agenda is het aannemen van nieuwe gewijzigde statuten voor de vereniging.
Paul geeft aan dat redenen hiervoor zijn, de mogelijkheid om namens de vereniging een juridische procedure op te starten en de statuten in zijn geheel wat te moderniseren.
Vanuit de leden komen er een aantal opmerkingen op de voorgestelde wijzigingen.
In volgorde van artikelen in de nieuwe statuten zijn deze:

Art.2 . 2a : de woorden "goede verkeerswegen" vindt men te concreet.
Paul stelt voor dit te veranderen in "goede infrastructuur"

Art.B . 1 : het zinsdeel "door alle richtingen vertegenwoordigd zijn" roept vragen op over de exacte bedoeling hiervan.
Voorgesteld wordt om dit zinsdeel te laten vervallen.

Art.12. 5 : in deze zin staat ..haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst inlichtingen te verschaffen,,.
Dit lijkt dubbel te zijn, een kan komen te vervallen.

Art. 14. 3 : stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Voorstel van een van de leden is om dit wel toe te staan.
Er mag dan per lid een volmachtstem worden uitgebracht.
Hier is bij stemming echter geen meerderheid voor te vinden.

Art. 19 : Hierin staat wel vermeld wat te doen als de vereniging wordt opgeheven met een batig saldo.
Wat gebeurt er bij een negatief saldo?
Het bestuur zal zich hier op beraden.

Het bestuur zal deze punten meenemen in een overleg met de notaris waarna de nieuwe statuten met algemene stemmen wordt aangenomen.

Hierna volgt nog de rondvraag.
Hierin wordt melding gemaakt dat men over het stuk Werkgroep multifunctioneel centrum in het laatste dorpskrantje niet zo tevreden is.
Deze ontevredenheid spitst zich vooral toe op de gebruikte terminologie als “De sporthal” is de Harnehal, "Rusthuis" is Nij Bethanie etc.
Het verzoek is om hier iets critischer in te zijn.
Hierna bedankt Paul iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang september 2002.

Naam voor straat in plan Althuisiusterrein.
De gemeente Franekeradeel heeft het bestuur van Dorpsbelang advies gevraagd over de naam van de straat in het plan "Althuisius".
Zoals u weet worden op het voormalige terrein van transportbedrijf Althuisius woningen gebouwd, in totaal 40.
De bedoeling is dat daar een doorlopende straat in komt.
De bouw vindt in drie fasen plaats.
Deze vraag leggen wij graag voor aan de inwoners van onze dorpen.
Wie heeft een voorstel?
Suggesties en ideeën kunt u schriftelijk kwijt bij secretaris Jaap Feenstra, W. Koningstraat 14, email: jaapfeenstra@tiscali.nl.
Als u een naam opgeeft, moet u er ook de reden bij vermelden, waarom volgens u de straat deze naam moet krijgen.
We zijn benieuwd naar uw reacties!

De Jeugdhut aan het schelpenpad.
Er is overleg geweest tussen Dorpsbelang, de jeugd, de politie en de gemeente over de situatie rond de hut aan het schelpenpad ten noorden van het dorp.
Dat was een goed overleg en er zijn duidelijke afspraken gemaakt:

* De hut mag blijven staan.
De ingang van de hut aan het pad wordt dichtgemaakt; aan de "achter"kant van de hut wordt een nieuwe ingang gemaakt..
* De jongeren veroorzaken op geen enkele manier overlast: ze stoken geen vuurtjes, ze maken geen lawaai, ze laten geen spullen rondslingeren die omgeving een onverzorgd aanzien geven of vervuilen.
* De jongeren zorgen ervoor, dat mensen die het pad willen gebruiken dit ongehinderd kunnen doen.

Als er toch klachten zijn over het gedrag van de jongeren, kunnen deze worden gemeld bij de wijkagent, mevrouw Magdalena Koopmans.
Zij is te bereiken via Politie Franeker, telefoon 0900-8844.

We rekenen erop, dat de "bewoners" van hut zich aan de afspraken houden.
Mocht dat niet gebeuren, dan zal het besluit over het gedogen van het bouwwerk moeten worden heroverwogen.

Het schelpenpad: hoe warm het was en hoe ver.
Zou het schelpenpad zo langzamerhand niet eens officieel kunnen worden geopend?
Ja: dat had Dorpsbelang gedroomd!
Het pad was al in het voorjaar van 2001 vrijwel klaar.
Hier en daar nog een bankje en een hekje, maar dat was het dan ook.
En natuurlijk moet zo'n pad en naam hebben.
Dus werd een mooie historische naam bedacht en voorbereidingen getroffen voor een officiële opening.
Liefst in het voorjaar (van 2002!). nietwaar, want dan staat het wandelseizoen voor de deur.
Dus de gemeente gevraagd, om voor naambordjes te zorgen, die dan bij de opening plechtig konden worden onthuld.
Maar dat gaat zomaar niet!
De naam moest eerst officieel worden goedgekeurd door de naamgevingsadviescommissie en het advies van deze commissie moest de weg van alle adviezen gaan voordat de gemeente er het predicaat "goedgekeurd" aan kon verlenen.
Kennelijk is dat allemaal goed gegaan, want wat verscheen er enige tijd geleden tot verbazing van Dorpsbelang?
Precies: naambordjes aan beide einden van het pad één.
Nou staat dat ene bordje op een verkeerde plek, waardoor het lijkt, of de familie Jac. de Vries plotseling van de Kleasterwei naar het schelpenpad is verhuisd, maar de gemeente had dan toch maar voor bordjes gezorgd.
Natuurlijk is de gemeente gevraagd om dat ene bordje op de juiste plek te zetten.
Maar wat moeten we nu met het idee van een officiële opening van het pad?
Het is Inmiddels alweer herfst en bovendien heeft u natuurlijk allemaal de naam van het pad al gelezen op een van de bordjes: Om it Oaljelân.

Die naam moeten we wel even uitleggen.
De bedenker van de naam is Jacob Lautenbach, oud Tzummarumer en kenner van de historie van onze dorpen.
Over zijn voorstel voor de naamgeving schreef hij onder meer het volgende:

Het nu aangelegde pad is niet in zijn geheel een vanouds bestaand pad; een vanouds bekende naam voor dit pad bestaat dus niet.
Er zijn wel gedeelten van oude landpaden in opgenomen.
Het ligt voor de hand om daarom te kiezen voor de naam van één of meer stukken land in de onmiddellijke omgeving van het pad.
De naam van een perceel land ten westen van de Sinaedawei (vanaf de vroegere "keatsgreide" tot aan het punt waar het wandelpad begint) komt het meest in aanmerking.
Heel vroeger bestond dit perceel uit twee stukken land.
In 1700 stonden ze samen al bekend als 't Olilandt.
De naam is waarschijnlijk afkomstig uit de Middeleeuwen toen deze percelen eigendom waren van de Katholieke Kerk van Tzummarum.
De verklaring van de naam moet in dezelfde richting worden gezocht: de opbrengst van deze percelen is benut voor de bekostiging van de (lijn)olie voor de verlichting in de kerk.
Dat gebeurde wel vaker, denk maar aan de naam "Waslicht" bij Sexbierum: een perceel kerkland waaruit de waskaarsen voor de kerk van Sexbierum werden betaald.

Zoutwinning
Op 4 september jl. vond in Sexbierum de hoorzitting over het Milieu Effect Rapport (MER) plaats.
Er waren veel politici aanwezig en ook een redelijk aantal inwoners van onze dorpen.
De MER kon de toets der kritiek niet doorstaan.
In het algemeen waren de aanwezigen - zowel particulieren als organisaties - van oordeel, dat dit MER veel hiaten vertoont en geen recht doet aan de bedreiging die de zoutwinning in dit gebied vormt.
Inmiddels heeft de Provincie - die destijds positief adviseerde over de concessie zelf - een zeer kritische brief aan het Ministerie van Economische Zaken verstuurd.
De actiegroep Laat het Zout maar Zitten zet haar actie voort.
Ook zij heeft een schriftelijke reactie op het MER naar het ministerie gestuurd.
Daarnaast loopt nog het bezwaar van de actiegroep tegen de concessie zelf en heeft de actiegroep bezwaar gemaakt tegen de het ontginningsplan.

Dorpsbelang adviseert positief over verlenging AVO.
De Stichting Recretatiecentrum Barradeel is voornemens het huidige contract met de AVO (Aanvullende Opvang Asielzoekers) met twee jaar te verlengen en vroeg advies aan Dorpsbelang.
Het bestuur van Dorpsbelang zijn geen argumenten bekend, waarom een negatief advies zou moeten worden gegeven.

Slachtemarathon
Op de laatste ledenvergadering heeft het bestuur toegezegd, zich nogmaals te beraden over meewerken aan volgende editie van de Slachtemarathon, die in voorbereiding is.
Het bestuur had namelijk besloten om niet mee te werken en sommige leden vonden dat toch wel jammer.
Het bestuur heeft er nog eens over nagedacht en komt tot de conclusie, dat Dorpsbelang niet als organisator of verantwoordelijke voor het "deel" Tzummarum-Firdgum kan optreden.
Als inwoners van onze dorpen vanuit particulier initiatief zich voor dit evenement willen inzetten, staat het bestuur daar uiteraard positief tegenover.
Zo kunnen zij bijvoorbeeld voor de publiciteit het dorpskrantje gebruiken.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang oktober 2002.

De Jeugdhut aan Om it Oaljelân.
De dorpskrant met de mededeling, dat de hut zou worden gedoogd, lag koud bij u allen in de bus, toen de gemeente besloot dat de hut ontruimd moest worden, omdat de jeugd zich niet zou hebben gehouden aan de afspraak contact op te nemen met de commandant van de brandweer. De jeugd stak daarop slagvaardig als altijd de hut in brand, hetgeen een uitermate effectieve wijze bleek om contact met de brandweer te bewerkstelligen.
Het is natuurlijk jammer dat het zo gelopen is.
Het bestuur van Dorpsbelang vindt het belangrijk om met de jeugd in gesprek te blijven.
Daarom neemt Dorpsbelang het initiatief tot een gesprek met de jeugd, mevrouw van der Stam (jongerenwerker bij De Skûle, die in opdracht van de gemeente en wenseninventarisatie moet maken) en de wijkagent.

De glasbak en onzalige momenten.
Gooit u weleens iets in de glasbak?
Geweldige klank, nietwaar?
Zeker als je dat bij nacht en ontij doet: het is spectaculair hoeveel herrie dat geeft!
De mensen die in de buurt van de glasbak in de Buorren wonen weten er over mee te praten.
Lig je net lekker in je bed of zit je rustig in je woonkamer, komt er weer iemand met een grote tas vol lege flessen.
Je vraagt je af, waarom mensen dat niet overdag doen.
Dat is nu precies wat wij van u vragen: als u iets in de glasbak deponeert, doe dat dan op een beetje normale tijd.
U staat er toch dichtbij, dus u kunt best goed horen hoe lekker hard het klinkt.
En u stoort uw mededorpsbewoners er niet - althans veel minder - mee.
Heeft u trouwens wel gezien dat de glasbakken verplaatst zijn en voorzien van een afscherming?
Dat is gebeurd op initiatief van de SOW-gemeente Tzummarum-Firdgum.
Dat had weer te maken met de reconstructie van het pad naar de Hervormde Kerk.
Een en ander heeft wel tot gevolg dat de bakken nu nog dichterbij woningen staan en dus ook wat meer overlast geven.
Dus nogmaals: hou daar even rekening mee.

Plan “Zwager”
Woningstichting Noord-West Frjesland is van plan (soniaren) woningen te bouwen op het terrein van het voormalig loonbedrijf Zwager aan de Spoarstrjitte.
De bedoeling is dat de woningen in het najaar van 2003 sleutelklaar zijn.

Naam voor straat in plan Althuisiusterrein.
Op de vraag in de vorige dorpskrant om suggesties voor een straatnaam in het plan "Althuisius" zijn al enige reacties binnengekomen.
Meer suggesties zijn(schriftelijk) nog steeds welkom bij secretaris Jaap Feenstra, W. Koningstraat 14, e-mail : jaapfeenstra@tiscali.nl.
Als u een naam opgeeft, moet u er ook de reden bij vermelden, waarom volgens u de straat deze naam moet krijgen.
We zijn benieuwd naar uw reacties!

Tzummarum 30km zone.
De gemeente heeft besloten in een groot deel van Tzummarum de maximum snelheid op 30 km vast is leggen.
Behalve voor de doorgaande route (Kleasterwei- Kade-Buorren-Swaerdarwei) wordt deze verkeersmaatregel overal van kracht.
In dit kader worden in het dorp op diverse plaatsen verkeersremmende maatregelen getroffen.
In De Buffer, de Hearewei, Sinaedawei en Evert Sybesmastrjitte zijn deze heuvels al aangelegd.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang november 2002.
De banken aan Om it Oaljelân.
Het is bijna winter, dus willen wij u het nieuws niet onthouden.
Houd u vast: er worden banken geplaatst langs het pad!
Nee, nou moet u niet zeggen: wie gaat er in de koude jaargetijde nou buiten op een bankje zitten" nee, u trekt gewoon een extra trui en wollen sokken aan en u gaat lekker op die banken zitten.
Je weet maar nooit hoe lang ze er staan.
U vindt misschien dat het bestuur dan zelf maar in de kou op die banken moet gaan zitten?
Ja maar, dáár heeft het bestuur geen tijd voor! Dat moet vergaderen natuurlijk.

Dorpsvisie in collegeprogramma Franekeradeel?
Uit de raadsstukken van Franekeradeel blijkt, dat het college van B&W van Franekeradeel de dorpsvisies niet zou willen meenemen in het collegeprogramma.
Dat bevreemd het bestuur van Dorpsbelang en dus heel het bestuur in een brief aan B&W om opheldering gevraagd.

Opschoning Minnertsgastervaart.
De opschoning van deze vaart lijkt een gebed zonder einde.
De vervuiling van de grond in de vaart is van klasse 3 à 4, dat is hoog.
Alle reden dus om zo snel mogelijk die vervuiling weg te halen.
Uit contact met de gemeente blijkt, dat opschoning als wens genoteerd staat.
En u weet wat er met wensen gebeurt: die schuif je voor je uit.
Er zou dan ook niet eerder dan in 2004 wat aan die vaart worden gedaan.
Dat is onacceptabel en dus heeft het bestuur hierover(weer) een brief aan de gemeente geschreven.

Bibliotheek blijft jaar langer in De Haven.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met het bestuur van de openbare Bibliotheek.
Het contract met bibliotheek loopt namelijk per februari 2003 af.
In dit overleg is afgesproken dat het contract in ieder geval nog met een jaar wordt verlengd.
Daarmee is de bibliotheek - voorlopig! - veilig gesteld voor onze dorpen.
Dorpsbelang zal zich inzetten voor het behoud van de bibliotheekfunctie.
Maar ook de inwoners van Tzummarum en Firdgum kunnen bijdragen aan het in stand houden van deze voorziening.
Voor een bibliotheek is namelijk het aantal uitleningen belangrijk bij het besluit om te blijven of niet.
Dus mensen: leen zoveel mogelijk boeken bij de bibliotheek (u hoeft ze niet per se te lezen).

Speeltuinvoorzieningen.
Het bestuur heeft overleg gevoerd met De Skûle in Franeker, die gaat over het plaatsen van speeltoestellen.
Zo werd destijds het speeltuintje aan de Sytzamaleane vernieuwd.
Uit het overleg blijkt, dat er geld is voor speeltoestellen in plan Noord; dit is een standaard bedrag van € 7.300,-- dat beslist in plan Noord moet worden besteed.
Nu was er ook een wens voor speeltoestellen aan de Fjouwere; het idee was om het geld dat "over" was van de Sytzamaleane daaraan te besteden.
Dat blijkt echter zó weinig te zijn, dat je er met goed fatsoen niets voor kunt aanleggen.
De Skûle stelt voor, dit restbedrag maar over te hevelen naar nieuwe voorzieningen in Noord.
Het bestuur van Dorpsbelang is na rijp beraad hiermee akkoord gegaan.
Op deze manier is/komt er zowel in "Zuid" als in "Noord" een speeltuintje.
Dorpsbelang stelt voor om een werkgroep in te stellen van bewoners voor de speelvoorziening in plan Noord, zodat de "gebruikers" betrokken worden bij het ontwikkelen van ideeën en bij de uitvoering van de plannen.
Overigens moet daar nog een procedure worden gestart om de bestemming van de speelweide zodanig te veranderen dat er ook speeltoestellen kunnen worden geplaatst.

Oud en Nieuw
Ook dit jaar organiseert de Stichting Recreatiecentrum Barradeel op Oudejaarsavond weer activiteiten voor de jeugd in de Harnehal.
En natuurlijk verwachten wij u allemaal op Nieuwjaarsdag weer bij de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2003.
Daarover vindt u elders in deze krant nadere informatie.

Naam voor straat in plan Althuisiusterrein.
Er is een aantal suggesties voor de straatnaam binnengekomen.
Deze suggesties zijn doorgespeeld aan de gemeente Franekeradeel.
De gemeentelijke straatnaamgevingscommissie brengt advies uit over de naamgeving.

Het bestuur van Dorpsbelang wenst u allen prettige feestdagen !