Notulen Bestuursvergadering gehouden op 20 december bij Kees Jouwersma.

1. Opening
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 19.30u.

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd: Overleg met COA.

3. Verslag vorige vergadering.
F. L. D.:
Kees Jouwersma en Heleen Goodijk zijn naar een bijeenkomst van het F.L.D. in Tzum geweest.
Stationsgebied /Hearewei :
Er is nog niet gezamenlijk met de comm- Dorpsontwikkeling naar de tekening gekeken.
Overleg met de provincie i.v.m. rotonde Swaerderwei.
Overleg met de provincie gehad, de rotonde wordt net zo groot als die vooraan in Franeker alleen uitvoering hiervan laat nog een paar jaar op zich wachten.

4. Ingekomen stukken.
-Gem.Franekerdeel; 3 data voor overleg in Januari 2001 met de gemeente en comm.dorpsontwíkkeling Tzummarum-Firdgum.
-Leader NW Friesland; Eindafrekening Leefbaarheidbudget, Project aanleg voet-/wandelpad.
-Gem. Franekeradeel; De gemeente zal het onderhoud van alle schelpenpaden op zich nemen m.i.v. 1 april 2001.
-Gem. Franekeradeel; Project versterking Brandweer.
-Landelijk centrum opbouwwerk; Toets buurt, wijk- en dorpskranten.
-Noorder muziekcentrum; Nieuwsbrief nov. 2000.
-Omsjen; Een onduidelijke reactie van dhr. G. Terpstra n.a.v. onze brief (17-4-2000) met de reactie daarop van de gemeente.
-Gemeente Franekeradeel; Vergadering van de Raad van de gem. Franekeradeel op 7 dec a.s.+ aangepaste agenda.
-Landschapsbeheer Friesland; Uitnodiging uitreiking prijs "Erfgoed al goed".
-commissie Visieontwikkeling Tzummarum-Firdgum; overleg gemeente vastgesteld op 25-1-2001 om 16.00 uur.
-Gem.Franekeradeel; per inwonertal van 6000 moet de PTT één telefooncel plaatsen, voor de stad Franeker betekend dat 1 telefooncel. voor de dorpen moet een bijdrage van 7000 gld komen per telefooncel, dit vindt de gemeente te veel, dus gaat de telefooncel aan de Buorren verdwijnen.
-Dorpsbelang Herbayum; verslag van de federatievergadering 12 oktober jl.
Volgende vergadering op 21.10.2001 te Hitzum.
-Gem.Franekeradeel; Tijd en plaats voor de kerstboom versnipperactie. 4 januari 13.1b uur.
-Streekcentrum de Skûle; Uitstel vergadering van 18 dec. naar 8 jan 2001.
-Streekcentrum de Skûle; Voorspoedig en gezond 2001.
-Gem.Franekeradeel; Agenda commissie welzijnszaken.
-Agenda commissie grondgebiedzaken.

* Uitgaande post-geen

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
Nieuwjaarsrevue:
Paul Hardijzer zal plakkaten maken voor de uitnodiging van de nieuwjaarsrevue.
Klaske Zijlstra en Heleen Goodijk zullen deze avond weer de koffie inschenken.
Kees Jouwersma zal consumptiebonnen regelen.
Overleg COA:
Klaske Zijlstra en Loeki Velsma zijn bij het overleg geweest met het COA.
Er waren geen bijzonderheden behalve dan de brand die er is geweest.
Er werd nog melding gemaakt van het feit dat het organisatiecomité in z,n wijsheid heeft besloten geen asielzoekers toe te laten (om mogelijke ongeregeldheden te voorkomen).
Het bestuur van dorpsbelang betreurt deze gang van zaken.
Overleg met 3VO d.d. 12-12-2000 :
Onderwerp: project bebouwde kom vraagt er om.
Dorpsbelang vertegenwoordigd door K. Jouwersma en J. Feenstra 3vo vertegenwoordigd door mevr. M. Blaauw en dhr. K. Wetsinga.
Dorpsbelang zal de gemeente vragen om de weg categorisering in het kader van duurzaam veilig naar ons toe te sturen zodat we een beeld kunnen krijgen wat gedaan is en gedaan gaat worden. (is in Januari 1999 naar ons toegestuurd)

Dorpsbelang zal in het dorp de knelpunten met betrekking tot verkeersveiligheid in kader brengen.
Dorpsbelang zal de twee scholen benaderen m.b.t. problemen verkeersveiligheid.
Dit alles zal gestuurd worden naar 3VO.
In Januari 2001 zullen we weer contact met elkaar opnemen om te kijken hoe het staat met de afspraken die gemaakt zijn.
In februari 2001 is er een vervolg op het voorzittersoverleg m.b.t. visieontwikkeling Tzummarum- Firdgum.
Daaraan gekoppeld wordt een commissie gevormd die het project bebouwde kom vraagt er om verder zal begeleiden.

6. Rondvraag
-Het panel Toetsing Inzet & Uitkomst van Werkzaamheden op Maatschappelijk Terrein toetst buurt-, wijk en dorpskranten.
Afgesproken wordt dat Heleen met de redactie gaat bekijken welke drie nummers wij zullen opsturen.
Hier kan 5000 gulden mee verdiend worden.
- Er wordt gevraagd wat er met de trimbaan gebeurd.
Er is contact geweest met de gemeente en dit kwam door achterstallig onderhoud.
Over ca. 2 jaar is het weer een mooi bos.
De vergadering word om 22.00 uur gesloten.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING 25 januari 2001 bij Paul Hardijzer.

1. Opening:
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 19.30 uur.
Afwezig : Jaap Feenstra.

2. Vaststellen agenda:
Aan de agenda wordt toegevoegd : Speeltuin Sytzamaleane.
Schelpenpad.

3. Verslag vorige vergadering:
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. In- en uitgaande post:
*Ingekomen post:
- Leader. Noord West Friesland; Nieuwjaarsgroet + kalender.
- P.C.B.S. "De Schalmei” schoolkrant 'de Scharrelaar', december 2000.
- Office Centre; folder over computers e.d.
- Omsjen; informatie over een project van de ANWB over verkeerssituatie in de eigen omgeving.
- Gemeente Franekeradeel; vergadering van de raad op donderdag 4 januari 2001.
- Nije M.J. Tamsmaskoalle; schoolkrant ,,de Lústerfink” december 2000.
- KNHM; Herhaalmailing over een prijsvraag.
- COA; verslag van de bijeenkomst d.d. 30 nov. jl. volgende vergadering is op 25 januari a.s.
- Kadaster; meting ten behoeve van de bijhouding van de kadastrale registratie en de kadastrale kaarten.
- FLD; boekje doarpenpraat dec. 2000.
- Gemeente Franekeradeel; Uitnodiging netwerkbijeenkomst 20 febr. 2001 (integraal jeugdbeleid)
Rein Smidts en Loeki Velsma zijn daar vertegenwoordigd.
- Gemeente Franekeradeel; subsidie toekenning van f.100.00 en een nieuwe aanvraag 2OO2.
- stichting Fonds Nij Bethanië; reactie op de notitie Tzummarum in 2013 en een verkorte omschrijving van de doelstelling van Stichting Fonds Nij Bethanië.
-- Wageningen universiteit; rapport “Initiatiefgroepen op het platteland: naar het creëren van koppelingen tussen praktijk en beleid.

*Uitgaande post
-geen

*Telefonisch
Dhr. W. Bruning van dorpsbelang Wijnaldum; eind maart wordt er een overleg georganiseerd met de nieuwe eigenaren van Frima (zoutwinning) en de dorpsbelangen van de omliggende dorpen + nog enkele genodigden.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
Oudejaarsavond: De avond was goed geslaagd en er waren geen problemen.
Nieuwjaarsreceptie: De voorbereiding was goed georganiseerd en over de avond zelf waren alleen maar positieve getuigen.
Overleg Dorpsbelang/comm. Dorpsontwikkeling en de Gemeente Franekeradeel: dit wordt door omstandigheden verschoven naar een andere datum, voorstel: 20-02-2001.
Namens dorpsbelang gaan Paul Hardijzer, Loeki Velsma en Kees Jouwersma.
Jaarvergadering: De agenda voor de Algemene jaarvergadering op 28 februari a.s. zal geplaatst worden in het eerstvolgende dorpskrantje.
Schelpenpad: Zodra de gesteldheid van de bodem het toelaat, wordt het laatste stukje van het schelpenpad aangelegd.
Er komt nog een leuning aan de brug die over de sloot ligt.

6. Rondvraag:
- Jaap zal in overleg met comm. Dorpsontwikkeling datum vaststellen voor overleg met de verenigingen t.b.v. Tzummarum - Firdgum in 2013.
- Kees heeft van de gemeente een toezegging gekregen van 3 banken voor ver. Dorpsbelang.
De 3 banken zijn bestemd voor het oude schelpenpad.
- Oudheidkundige vereniging Barradeel is bereid om oude zaken van dorpsbelang in beheer te nemen.
- Door de heren F. van Dijk en D. van der Wal zijn dit jaar 170 kerstbomen ingenomen.

7. Vaststellen volgende vergadering: Volgende bestuursvergadering is op 21 februari 2001 bij Jaap Feenstra om 19.30 uur.

8. Stuiting: Paul Hardijzer sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.
Notulen van de bestuursvergadering op 21 februari 2001 bij Jaap Feenstra.

1. Opening:
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 19.30u.
Afwezig: Heleen Goodijk en Klaske Zijlstra.

2. Vaststellen agenda:
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

3. Verslag vorige vergadering:
Wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. In- en uitgaande post:
*ingekomen post.
-Gemeente Franekeradeel; vergadering van de Raad op do.1 februari 2001 en verslag van de vergadering van 7 dec. 2000.
-Office Centre; folder over computers.
-Gemeente Franekeradeel; Bevestiging van de afspraak 20 febr. a.s. met burgemeester Haveman en wethouder Miedema.
-op Paad; met de computer in uw eigen dorp jrg. 2 nummer 1.
-3 V0; de bebouwde kom vraagt er om nr.2.
-CDA; uitnodiging vergadering 22 febr. a.s. met als thema leefbaarheid op het platteland in NW Friesland.
-Christelijke Muziekvereniging “De Bazuin" ; uitnodiging jubileumconcert op 24 febr.a.s.
-CDA; herinnering van de vergadering van 22 febr. a.s. -Csie Dorpsontwikkeling Tzummarum-Firdgum; uitnodiging 2e bijeenkomst voorzitters van de verenigingen uit Tzummarum-Firdgum.
-COA (AVO Tzummarum): verslag overleg omwonendencsie van 25 januari jl. (volgend overleg 26 april a.s.)
-Op paad: bijeenkomst 26 februari a.s. 20.00 uur in "de Moeting" van Tzum (onderwerp is telematica).
-Gemeente Franekeradeel: bevestiging van onze komst naar de netwerkbijeenkomst op 20 februari a.s. met daarbij de agenda voor deze avond.
-Kamer van Koophandel: heffing wetsuitvoering.
-Gemeente Franekeradeel: bevestiging aanvraag subsidie 2002.
-Gemeente Franekeradeel: vergadering csie Welzijnszaken op 14 februari.
-Ver. voor Dorpsfeesten: rekening huur van stoelen met de Nieuwjaarsrevue.

Uitgaande Post: uitnodigingen aan de fracties van de gemeente Franekeradeel voor de algemene ledenvergadering.

Telefonisch; B. Cobben (voorlichter van de gemeente) n.a.v. vraag over subsidie toekenning aan dorpsbelang.
De raadsverslagen zullen in het vervolg gratis naar ons worden toegestuurd.
Mevr. Cobben zal aan de desbetreffende ambtenaar vragen stellen over de hoogte van de subsidie voor dorpsbelang en zal daar later op terug komen.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
Csie dorpsontwikkeling Tzummarum-Firdgum.
Er is een overleg geweest met de csie en de gem. Franekeradeel op 21 febr. jl.
Aanwezig namens dorpsbelang: P. Hardijzer, K. Jouwersma,T. van der Ploeg en B. Goeman Borgesius.
Aanwezig namens de gemeente: wethouder J.G. Groot-van Ginhoven, L. Miedema en L. Minnema (voorlichting).
Gesproken is over het punt contacten gemeente en dorpsbelang.
Dorpsbelang wil graag op een hoger niveau met de gemeente praten over de ontwikkeling van Tzummarum en Firdgum.
De wethouders zijn dezelfde mening toegedaan, dit zal niet in een keer veranderen.
Het vergt van alle betrokkenen een andere manier van denken, een Cultuuromslag.
Afgesproken is om de toekomstvisie in de dorpen af te handelen en de definitieve versie met het gemeentebestuur te bespreken.

Nieuwe bestuursleden.
Het is heel moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden.
Er worden nog enkele mensen benaderd en we hopen dit voor de algemene ledenvergadering rond te krijgen.

Overleg met C. Hettinga m.b.t. “Slachte maratthon”.
Over 3 jaar (2004) komt er een nieuwe Slachte marathon.
De bedoeling is om muziek en culturele activiteiten vanuit de dorpen aan te bieden.
Vraag aan dorpsbelang om hier aan mee te werken.
Ook wordt er een dezer dagen een boekje uitgegeven over de Slachte marathon van 2000.

Overleg netwerkbijeenkomst jeugdbeleid op 20 februari.
Op deze avond (de 3e bijeenkomst) zijn vragen geformuleerd om een aantal kenmerken uit de antwoorden te krijgen die bepalend zijn t.a.v. het Jeugdbeleid in Franekeradeel.

Wat er verder ter tafel komt:
COA: er is afgesproken dat er 3 extra lichtmasten zullen worden geplaatst aan de Sytzamaleane.

6. Rondvraag:
Aan dorpsbelang is de vraag gesteld om eens met de jeugd, die de “keet” achter de NPI heeft, te overleggen om deze te verplaatsen zodat de sloot ,,gehekkeld,, kan worden.
Aan dorpsbelang is informeel de mededeling gekomen dat handel en nijverheid een betere busverbinding wil tussen Tzummarum en Franeker.

7. Vaststellen volgende vergadering: Volgende bestuursvergadering is op 20 maart 2001 bij Loeki Velsma om 19.30 uur.

8. Sluiting: Paul Hardijzer sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.

Notulen van de bestuursvergadering op 20 maart 2001 bij Loeki Velsma.

1. Opening:
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 19.30 uur.
Afwezig : Geen.

2. Vaststellen agenda:
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

3. Verslag vorige vergadering:
Jaap Feenstra heeft contact gehad met de jeugd van de "Keet" en deze zullen op hun beurt weer overleggen met de gemeente om tot een oplossing te komen m.b.t. baggeren sloot.

4. In- en uitgaande post:
-FLD: Medewerking gevraagd om een collage te maken voor dhr. Jenze Fokkema i.v.m. afscheid.
-Gemeente Franekeradeel: Uitnodiging voor het bijwonen van een vergadering van de Raad op donderdag 1maart 2001.
-P.C.B.S "de Schalmei": Verslag bespreking plan Tzummarum-Firdgum in 2013 door M.R., Schoolcommissie en Personeel.
-Gemeente Franekeradeel: Verslag van de vergadering op 20 febr. jl. met Dorpsbelang en enkele wethouders over communicatiestructuur onderling.
-Zorgcentrum Nij Bethanië: Reactie op het rapport Tzunmarum in 2013 door het managementteam en de cliënten raad.
-Autopoets bedrijf De Haan: Uitnodiging open dag zaterdag 24 maart a.s.
-Europees parlement: Uitnodiging op 11 april a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in het Provinciehuis van Fryslân te Leeuwarden.
Thema is: Van dorpsgemeenschap tot Europese Unie: het platte land is van iedereen.
-VVV Tzummarum e.o.: Reactie op rapport Tzummarum in 2013.
-Gemeente Franekeradeel: Taxatie van de W.O.Z belasting.
-Fryslân miljeu: Wijziging ledigingsdag container i.v.m. feestdagen 2001.
-Ver. Nut en Genoegen: Toekomst ontwikkeling Café-restaurant Het Wapen van Barradeel.
-Gemeente Franekeradeel: Vergadering Raadscommissie Grondgebiedzaken op 20 febr. 2001.
-Gemeente Franekeradeel; Vergadering Raadscommissie Algemene Zaken, Grondgebiedzaken en Welzijnzaken op 21 maart a.s.
-Oudheidkundige Vereniging Barradeel: Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering op 23 maart a.s.
-F.L.D.: Algemiene ledegearkomste Feriening Lytse Doarpen en jierferslach 2000 op 23 maart 01.
-Gemeente Franekeradeel: Voor 28 maart a.s. opgeven of D.B. ook mee doet aan de jaarlijkse himmeldagen.
-JeIsma Koelma notarissen: Vestiging erfdienstbaarheid (doorgang naar aangrenzend land)
-Gemeente Franekeradeel: Gecombineerde vergadering op 2I maart (nazending)
-Commissie Dorpsontwikkeling: Concept brief aan de gemeente m.b.t. Minnertsgaster vaart.

Telefonisch:
-B. Cobben (voorlichter van de gemeente).
Nog geen reactie op het verhogen van de subsidie aan dorpsbelang i.v.m. ziekte ambtenaar.
-S. v/d Zwaag (F.N.P): Reactie op het onderwerp de bibliotheek n.a.v. vragen op de jaarlijkse ledenvergadering.
Er komt dit jaar in de gemeenteraad een beleidsplan bibliotheek voor de gemeente Franekeradeel.
Per 1-2-2003 is het contract met de bibliotheek afgelopen.
De gemeenteraad zal een besluit nemen m.b.t. de bibliotheek voorziening in Tzummarum.
-Dhr. v/d Heide: Uitbaggeren slib Minnertsgaster vaart is voor verantwoording van de gemeente.
Met het plan Vossebosk zal de vaart uitgebaggerd worden.
Dus al het vervuilde slib zal dan verwijderd worden.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
Commissie Dorpsontwikkeling.
In het laatste overleg met de voorzitters van de verenigingen zijn de volgende gespreksonderwerpen aan de orde geweest.
*Wonen en klimaat
* Winkels en voorzieningen
*Welzijn en veiligheid (ouderen en jeugd)
* Werken en bedrijvigheid
*Ruimtelijke ordening en infrastructuur
* Ontspanning, recreatie, sport en verenigingsleven
*Organisatie en overleg (terugkoppeling naar het dorp, overleg met de gemeente etc.
Van alle reacties en de uitslag van een vorige enquête wordt een totaal beeld gemaakt wat t.z.t. met het dorp wordt besproken.

Verdeling van de bestuurstaken.
Paul Hardijzer: Voorzitter, Klokkenfonds, Contact gemeente, Cie. dorpsontwikkeling.
Loeki Velsma: Vice-voorzitter, AVO omwonendencie., Contact dorpskrant, Contact ouderenavond, Ledenadninistratie, Cie. de Haven.
Jaap Feenstra: Secretaris, AVO omwonendencie., Contact gemeente.
Rein Smidts: Penningmeester, Notulist.
Herman Poelsma: Redactie dorpskrant.
Kees Jouwersma: Bankencie., Cie. dorpsontwikkeling, Himmeldei, Contact gemeente.
Martsje Haitsma: Cie. dorpsontwikkeling.

Plan Vossebosk
Volgens Prebohûs zou Dorpsbelang contact opnemen met Prebohûs m.b.t. bouwen op het voormalig Althuisiusterrein.
Wij zijn niet van deze afspraak op de hoogte en Jaap Feenstra zal hierover contact opnemen met dhr. Zuurveen (gemeente).

Brief Frieslandbank
Op de algemene ledenvergadering is afgesproken dat er een brief in het dorpskrantje geplaatst zal worden.
Ieder lid kan via deze brief zijn ongenoegen uiten t.a.v. het uitblijven van een pinautomaat.
Deze brief kan men sturen naar de Friesland Bank.

Wat er verder ter tafel komt.
*Er is weer een vraag gesteld over de toekomstige stalling van vrachtwagens.
Onze mening is nog steeds dat dit geen punt voor Dorpsbelang is.
*Dhr. K. v/d Kuur heeft aangegeven dat hij via zijn werk een aantal mensen in kan zetten voor onderhoud aan groenvoorziening in ons dorp.
We zullen hier over nadenken.

6. Rondvraag:
*De statuten voor de nieuwe bestuursleden opzoeken.
*Worden er na de kaalslag van bomen rond de kerk ook weer nieuwe bomen aangeplant.
Dit punt opnemen met de kerkenraad.

7. Vaststellen volgende vergadering: De volgende vergadering is op 18 april om 19.30 uur bij Martsje Haitsma.

8.Sluiting: PauI Hardijzer sluit de vergadering om 23.00 uur en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.

Notulen van de bestuursvergadering op 18 april bij Martsje Haitsma.
1. Opening:
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 19.30u.
Afwezig: geen.

2. Vaststellen agenda:
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: bezoek dhr. Bahlmann van de politie en statuten vereniging dorpsbelangen.

3. Verslag vorige vergadering:
Kees heeft bij de gemeente navraag gedaan om banken bij de kerktoren van Firdgum, deze zijn momenteel niet beschikbaar.

4. In- en uitgaande post:
Ingekomen stukken.
-ABN AMRO: Bestuur Faciliteit (compleet pakket aan diensten op het gebied van betalingsverkeer, geldbeheer, sparen en verzekering )
-Gemeente Franekeradeel: Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen u de Haven" .
-Provincie Drenthe: uitnodiging startconferentie ruimte voor zonnestroom, d.m.v. workshops aanbevelingen perspectieven voor de toekomst presenteren.
-Cie dorpsontwikkeling Tzummarum-Firdgum: Het verslag van de avond met de verenigingen gehouden op 13 maart j1.
-Gemeente Franekerdeel: Raadsvergadering op do. 5 april 2001.
-Gemeente Franekeradeel: Rooster Himmeldagen 2001.
-P.c.b.s. "de Schalmei" : Schoolkrant de,,scharrelaar:".
-FLD: Algemene ledenvergadering van 9 april gaat niet door dit wordt 1 okt. 2001.
-O.b.s. Nije M.J. Tamsmaskoalle: Schoolkrant .,de Lústerfink"
-Zorgcentrum Nij Bethanië: Blad "Fan Eigen Hiem,,
-Gemeente Franekeradeel: vergadering van de cie. welzijnszaken 11 april.
-Gemeente Franekeradeel: Vergadering raadscie. van 18 april gaat niet door.

Utgaande Post
-aan: ver. Nut en Genoegen met als onderwerp toekomstige ontwikkeling Café-restaurant "Het Wapen van Barradeel'.
-aan: Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Franeker Courant, Harlinger Courant, Van Wad tot Stad, Extra, De Bildtse post, Radio Eenhoorn, GPTV, Omrop Fryslân Radio en Televysje persbericht Tzummarum voert actie voor flappentap.
-aan: de directie van de Friesland Bank net als onderwerp de aankondiging van de protestactie pinautomaat.
-aan: alle voorzitters van de verenigingen in Tzummarum/Firdgum verslag van de bijeenkomst Cie dorpsontwikkeling op 13 mrt. jl.
-aan: Omsjen over de aanschaf van nieuwe toestellen voor de speeltuin.
Telefonisch: J. Haakma naar aanleiding van de vraag over het kappen van de bomen rondom de kerk.
Er worden drie bonen aan de achterkant verwijderd voor de rest verandert er niets.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.
Overleg met Vereniging Nut en Genoegen:
De heren D. Hemstra en S. v/d Zwaag zijn uitgenodigd om een en ander m.b.t. “Het Wapen van Barradeel" te komen toelichten.
Dhr. v/d Zwaag legt uit dat ook de Ver. Nut en Genoegen een "denktank” bezit die de opdracht heeft uit te zoeken wat er in de toekomst met "Het Wapen van Barradeel" moet en kan gebeuren.
Vragen die beantwoord moeten worden zijn o.a.: wat is de toekomst voor de Horeca en welke rol heeft de Ver. Nut en Genoegen hier in.
Dhr. Hemstra vult aan dat de Vereniging Nut en Genoegen in wil spelen op de vraag uit het dorp.
De gedachte gaat richting uit- of verbouwen van "het Wapen van Barradeel" om te komen tot een gebouw met Dorpshuisfunctie.
E.e.a. zal in de vergadering op 9 mei van Ver. Nut en Genoegen met de achterban worden besproken.

Overleg met dhr.Bahlnann (wijkagent Tzummarum-Firdgum)
Vanuit de COA is de wens uitgesproken om de integratie van het asielzoekerscentrum met het dorp te verbeteren.
Dit door de asielzoekers actief te betrekken bij het dorpsfeest rond Hemelvaartsdag en verdere activiteiten in het dorp.
Dhr.Bahlmann is momenteel o.a. actief met geven van lessen op scholen over vernielingen en baldadigheid en het schrijven van stukjes voor het dorpskrantje.
Verder geeft hij aan dat het momenteel rustig in het dorp is.
Commissie dorpsontwikkeling Paul, Kees en Martsje gaan naar het overleg om van de uitkomsten van de vergadering met de voorzitters, onze eigen prioriteitenlijst en de enquête een geheel te maken.

Overleg Gemeente 3 april.
Tijdens het overleg met de gemeente kwamen de volgende punten naar voren:
- Toelichting op het plan Vossebosk (2002) en het terrein Zwager (2001 ) .
- Er worden parkeerplaatsen gemaakt op de Hearewei.
- Er kan binnenkort gestart worden met het bruggetje van de Buorren naar plan Noord.
- Er wordt een voetpad gerealiseerd langs de Swaerderwei.
- Er is een Plan van aanpak om de Minnertsgastervaart uit te baggeren.
- Actie waar blijft de "flappentap"
Deze actie loopt, er zijn nog geen reacties op de actie binnengekomen.

Statuten Vereniging Dorpsbelangen.
De statuten zijn doorgekomen, de voornaamste conclusie hiervan was, dat er formeel een vacature is voor een jeugdbestuurslid in de leeftijd tussen 18 en 24 jaar.

Wat er verder ter tafel komt.
De himmeldei is geregeld in overleg met de beide scholen.
Deze zal plaatsvinden op 26 april 's middags met medewerking van 91 kinderen.
Op de commissievergadering grondgebiedzaken van 17 april kwam o.a. het punt van een fietspad langs de Hegesylsterwei aan de orde.
Dit is door de gemeente op de prioriteitslijst geplaatst.
Tijdens de vergadering kwam men echter tot de ontdekking dat dit een provinciale weg is, waardoor de provincie het fietspad moet aanleggen en de gemeente geen enkele invloed op de aanleg heeft.
Een wat merkwaardige gang van zaken.
Er zal contact worden opgenomen met de woningbouwstichting over de bouw van 6 seniorenwoningen bij plan Zwager.
Er zal worden meegewerkt aan de boomplantdag 2002.
6. Vaststellen volgende vergadering.
De volgende vergadering is op 16 mei om 19.30 uur bij Kees Jouwersma.

7. Sluiting
Paul Hardijzer sluit de vergadering om 22.45 en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.
Notulen van de bestuursvergadering op 16 mei bij Kees Jouwersma.

1. Opening
Vicevoorzitter Loeki Velsma opent de vergadering om 19.30u.
Afwezig: geen

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

3. Verslag vorige vergadering.
De redactie moet toezien op de inhoud van de ingeleverde kopij.
Daarnaast moet het nagaan of het met plaatsen van een stukje een lopende actie niet onderuit haalt.
Dit naar aanleiding van de lopende actie om een pinautomaat voor Tzummarum en het stukje over de "Drive Thru" pinautomaat in het nummer van april.

4. In- en uitgaande Post.
Ingekomen stukken.
-Frysk Festifal: Aanmeldingsformulier om medewerking te verlenen aan de volgende Slachte marathon in 2004. (m.n. afvaardiging in de adviesraad).
En een verslag van de bijeenkomst van de Slachte dorpen.
-Scriba SOW Gemeente Tzunmarum-Firdqum: Adreswijziging.
-CoA AVO Tzummarum: Verschuiving van de vergadering van 26 april naar 3 mei a.s. met de agenda.
(volgende bijeenkomst is op 6 september 20.00 uur)
-Gemeente Franekeradeel: Uitnodiging dodenherdenking op 4 mei a. s.
-Recreatiecentrum Barradeel: Idee voor dorpsplein op het veldje voor de sporthal.
-FLD: Boekje Lytse Doarpepraat.
-Friesland Bank: Brief die de Friesland Bank stuurt aan degene die gereageerd hebben via brief in dorpskrant van april aangaande de pinautomaat.
-FLD: Vraag van het FLD om een collage te maken voor dhr. Jenze Fokkema (voor L okt. a.s.)
-Gemeente Franekeradeel: Verslag en voortgang bijeenkomst 20 febr. netwerk jeugdbeleid.
-FLD: Provincie Friesland en ver. van Friese gemeenten;
Vooraankondiging studiemiddag op 12 september 2001.(14.00 -17.00 uur)
-Gemeente Franekeradeel: Vergadering Raadscomm. Welzijnszaken.
-Gemeente Franekeradeel: vergadering Raadscomm. Algemene Zaken.
-Geneente Franekeradeel: Vergadering Raadscomm. Grondgebiedzaken.
-Waddenvereniging: Uitnodiging informatieavonden betreft PKB in de Waddenzee.
-Leader NW Friesland: Blad Leader in zicht maart 2001.

Uitgaande Post.
-aan: Geneente Franekeradeel met als onderwerp bezwaar WOZ waarde van de objecten Skoalstrjitte 16 en Skoalstrjitte 16 1.

Telefonisch:
-Dhr. P. Damstra (regiodirecteur van de Friesland Bank)
Aantal reacties op de actie waar blijft die flappentap 59.
Nog steeds intentie om een pinautomaat te plaatsen.
Na de bestuursvergadering 16 mei een overleg plannen met dhr. Damstra.
5. Mededelingen en vragen t.a.v.

Overleg woningstichting
Er komen 6 ouderenwoningen - - type 2 onder 1 kap.
Deze hebben een badcel en 1 slaapkamer onder, een garage en 2 slaapkamers boven .

Slachte Marathon
Er is een stichting Slachte Marathon opgericht om een volgende Slachte marathon in 2004 te organiseren.
Vanuit ieder "Slachtedorp" wordt een persoon van dorpsbelang gezocht om in de adviesraad van deze stichting plaats te nemen.
Vanuit dorpsbelang vragen wij ons af wat de promotiewaarde voor het dorp is.
Tzummarum ligt niet direct aan de route van de marathon.
Indien men in het bestuur plaats neemt moet er ook tijd en geld in worden gestoken.
Er wordt een brief naar de Stichting Slachte marathon gestuurd waarin onze bezwaren worden toegelicht.
Commissie dorpsontwikkeling.
Er zal een concept toekomstvisie worden gemaakt met daarin de punten die dorpsbelang in de toekomstvisie wil hebben.
Deze wordt naast het concept van de commissie dorpsontwikkeling gelegd.
Dit concept kan dan in september aan het dorp worden gepresenteerd.
De manier waarop dit wordt gepresenteerd moet nog verder worden uitgewerkt.
Indien het dorp met het concept kan instemmen, kan de definitieve versie naar de gemeente toe.

Actie waar blijft de "flappentap".
De Friesland bank heeft 59 reacties ontvangen.
Ieder die een reactie heeft ingezonden heeft persoonlijk een brief van de Friesland bank terug ontvangen.
De nieuwe regiodirecteur de heer P. Damstra komt 23 mei langs om na te gaan waar een flappentap kan worden geplaatst.
In eerste instantie waren er 4 locaties onderzocht, deze voldeden niet aan de eisen.
De eisen waaraan de locatie van een flappentap moet voldoen zullen worden doorgenomen.
Aan de ondernemersvereniging zal worden gevraagd wat een geschikte locatie is.

Wat er verder ter tafel komt.
*De kermis is voor de laatste keer op het terrein van de sporthal.
*Er zal worden nagegaan of het schelpenpad aan de noordzijde van het dorp nu zo spoedig mogelijk afgemaakt kan worden.
*Er ontstaat een vacature in het bestuur van dorpsbelang.

6. Rondvraag
*Er is een fietsenstaander geplaatst bij het bushokje in de Buorren.
*De banken in de Buorren zijn nog niet geplaatst i.v.m. de aanleg van het nieuwe kerkenpad.
*Herman Poelsma krijgt als bestuurstaak erbij de commissie de Haven.

7. Vaststellen volgende vergadering.
De volgende vergadering is op 20 juni om 19.30 bij Herman Poelsma.

8. Sluiting
Paul Hardijzer sluit de vergadering om 23.00 en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.

Notulen van de bestuursvergadering op 20 juni bij Herman Poelsma.
1. Opening:
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 19.30 u.
Afwezig: geen.
2. Vaststellen agenda:
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

3. Verslag vorige vergadering:
Bij de jaarvergadering zal worden nagegaan of de notulen zoals die momenteel gemaakt worden informatief genoeg zijn voor het dorp.

4. In- en uitgaande post:
Ingekomen Post.
*Streekcentrum de Skûle : Aanmeldingsformulier voor 15 september de dag van de vrijwilligers. *Stichting Agrarische Dagen: Vooraankondiging om je als vereniging op te geven aan een vijfkamp tijdens de Agrarische Dagen.
*Reemark Attractie verhuur: Feestfolder 2001.
*Gemeente Franekeradeel: Bezwaarschrift WOZ waarde afgewezen.
Woningstichting N.W.Friesland : Financiële bijdrage speeltoestellen.
*Gemeente Franekeradeel : Vergadering van de cie. Algemene Zaken.
*CDA Franekeradeel: Fractieflits mei 2001.
*Gemeente Franekeradeel: Gecombineerde vergadering van de Raadscie. Welzijnszaken en Grondgebiedzaken.
*Gemeente Franekeradeel : Vlaggenprotocol.
*Gemeente Franekeradeel: Informatie ontwikkeling jeugdbeleid gemeente Franekeradeel.
*Gemeente Franekeradeel: Raadsvergadering 7 juni.
*Zorgcentrum Nij Bethanië: Wijziging in de afname van boekjes van Dorpsbelang.

Uitgaande Post.
*Aan: Woningstichting Noord West Friesland.
-Aanvraag financiële bijdrage speeltoestellen.
*Aan: Stichting Slachte marathon.
-Afvaardiging voor de adviesraad stichting slachte marathon.
*Aan: College van B en W. Franekeradeel:
-Uitbaggeren van de Minnertsgastervaart.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.
* Pinautomaat: Met dhr.Damstra is op 30 mei overleg geweest.
Er zal door dorpsbelang worden gezocht naar een locatie in de Buorren waar een pinautomaat kan worden geplaatst.
Dit zal worden opgenomen met de ondernemersvereniging en enkele privé personen.
*Commissie dorpsontwikkeling: Er zijn ideeën ontwikkeld om de plannen aan het dorp te presenteren.
Een vergadering is gepland op 3 juli tussen het volledige bestuur van dorpsbelang en de commissie dorpsontwikkeling.
Hiervoor zal, een agenda worden gemaakt.
*Schelpenpad Noord: het schelpenpad moet voor 14 juli af zijn, om het te kunnen overdragen aan de gemeente.
Theo Drayer zal worden gevraagd om het voor die tijd af te maken.
* School Firdgum: Er wordt een brief gestuurd naar de stichting die de school in Firdgum in beheer heeft.
Deze heeft momenteel een functie als dorpshuis.
Nagegaan zal worden of dit in de toekomst ook zo blijft.
*Ted Bleeker-Kamstra wordt de nieuwe contact persoon voor de Evert Sybesmastrjitte en de Hearewei.

6. Vaststellen volgende vergadering.
De volgende vergadering is op 10 juli om 20.00 uur bij Paul Hardijzer.

7. Sluiting
Paul Hardijzer sluit de vergadering om 21.45u en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.

NotuIen van de bestuursvergadering op 10 juli bij Paul Hardijzer.

1. Opening:
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 20.00 uur.
Afwezig: Loeki Velsma en Herman Poelsma.

2. Vaststellen agenda:
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

3. Verslag vorige vergadering:
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen.

4 In- en uitgaande post:
Ingekomen Post
*Gemeente Franekeradeel: Raadsvergadering op 5 juli '01.
*Landelijke vereniging voor kleine kernen: Nationale dorpendag op 29 september a.s.
*Nije Tamsmaskoalle: BIad de Lústerfink.
*Gemeente Franekeradeel: Antwoord op de vraag over het uitbaggeren van de vaart door Tzummarum.
*Gemeente Franekeradeel: Verslag van de bijeenkomst J.O.S. (jongeren op straat) en een vragenlijst.
*Oppaad: Nieuwsbrief + algemene- en- cursus informatie.
*Nij Bethanië: Blad fan eigen hiem.
*Stjfting Frija: Inisjatyfgroep NW Fryslân werkt mee aan een leefbaarheidproject in onze gemeente en wil graag met 1 van de bestuursleden een gesprek.
Uitgaande Post
Telefonisch:
Birgit Cobben: N.a.v. rekening abonnement raadscommissies (hoeft niet worden betaald) .

5 Mededelingen en vragen t.a.v.
Pinautomaat: Er is overleg met de ondernemersvereniging geweest over een locatie voor de pinautomaat.
De ondernemersvereniging komt hierop terug met een geschikte locatie.
Daarnaast zullen nog enkele privé personen worden benaderd.

Nieuw bestuurslid:
Petra van der Zee zal het bestuur versterken.

Opening nieuw voetpad:
Het voetpad is nu geheel af.
Het wordt opgedragen aan de gemeente.
Voor de officiële opening zal nog een datum worden geprikt.

commissie dorpsontwikkeling:
De toekomstvisie zal aan het bestuur dorp worden gepresenteerd.
Er zal een deskundige uit het dorp en een deskundige van de FLD worden gevraagd, hoe het in de toekomst verder opgepakt moet worden.

6. Vaststellen volgende vergadering:
De volgende vergadering is op 19 september bij Jaap Feenstra.

7. Sluiting
Paul Hardijzer sluit de vergadering om 22.00u en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.

Notulen van de bestuursvergadering op 19 september bij Jaap Feenstra.

1. Opening:
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 19.30u.
Afwezig: geen.

2 Vaststellen agenda:
Aan de agenda worden geen de punten toegevoegd.

3. Verslag vorige vergadering:
Petra van der Zee zal eerst proefdraaien in het bestuur.
Rein Smidts zal aftreden uit het bestuur.

4 In- en uitgaande post:
Ingekomen Post:
-Jelsma Koelma: Afschrift akte van erfdienstbaarheid.
-KPN mobiel: Bereikbaarheid GSM (wordt aan gewerkt betere verbinding )
-Gemeente Franekeradeel:. Abonnement commissiestukken, de Raadsstukken zijn per 2001 gratis maar de commissiestukken niet.
-Kadaster: bijwerking kadastrale registratie, wijziging adresgegevens.

-Gemeente Franekeradeel: vergadering van de gecombineerde comm. vergadering AZ, GGZ, en WZ (augustus) .
-Gemeente Franekeradeel: voorstellen van LA 21(Lokale Agenda 21) + een lijst van de komende activiteiten.
-Gemeente Franekeradeel: Bijeenkomst JOS(Jongeren op straat) agenda.
-COA (AVO Tzummarum) : Notulen omwonendencommissie 3 mei jl.
-Gemeente Franekeradeel: Schrijven van de Open Monumentendag en een poster.
-Logos II: Uitnodiging voor het Zendingsschip op 13-9-2001.
-Gemeente Franekeradeel: Vergadering van de Raad op 6-9-2001.
-Provinsje Frieslân (P1attelânprojekten noordwest): Adreswijziging.
-Gemeente Franekeradeel: Inventarisatie wensen openbaar vervoer.
-Gemeente Franekeradeel: Afvalwater buitengebied.(informatieavond op 2 okt. a.s.) tevens is er een brief naar belanghebbenden gestuurd.
-Dorpsbelang Herbayum: Notulen van de federatievergadering okt. 2000 en uitnodiging federatievergadering 10 okt. a.s.
Hitsum.
-FLD (feriening lytse doarpen): Blad Lytse Doarpenpraat.
-Gemeente Franekeradeel: Vergadering van de gecombineerde comm. vergadering AZ, GGZ, en WZ. (september)

Uitgaande Post: Geen.
Telefonisch:
*Birgit Cobben: N.a.v. rekening abonnement Raadscommissies (Fout van Birgit, moet toch dit jaar nog worden betaald)
*Dhr. Plantinga: -Bestrating bij het bruggetje bij plan Noord zal in de toekomst bestraat moeten worden.
Gezocht wordt. om een manier te vinden het geheel te financieren.
Gedacht wordt om het mee te nemen in het project Zwager.
-Vraag van D.B om het voetpad Swaerderwei te verlengen tot aan de minirotonde wordt gehonoreerd.
-Dhr. J. Spyksma: Datum besproken om een bijeenkomst te plannen op 25-9-2001 met de stichting Frija. (Paul en Jaap).
-Dhr. Oldeman (gemeente): schelpenpad (nieuwe) is voor onderhoud overgedragen aan de Gemeente ( in het najaar 1ste onderhoud )
-Dhr. Plantinga: Voorstel van Dorpsbelang: De bestrating bij het bruggetje bij Plan Noord te realiseren en daarna moet de Gemeente maar oplossing vinden om het te financieren.
Dhr. Plantinga komt hier in een later stadium op terug (geen mogelijkheid op dit moment).
Eind dit jaar Locatie Zwager ter goedkeuring in de raad en daar wordt dit onderwerp bij gezet.
(Het gaat om een bedrag van t f 10.000,00 gulden)

5. Mededelingen en vragen t.a.v.
Pinautomaat: Door dorpsbelang zijn privé personen benaderd.
Geen van allen wilde een pinautomaat aan huis.
Met de ondernemersvereniging was afgesproken dat deze met adressen van geschikte locaties zou komen, tot onze teleurstelling is van de ondernemersvereniging echter niets meer gehoord.

Plan Vossebosk: Er zal met Prebohûs worden overlegd over kavels in het plan Vossebosk en de eisen die dorpsbelang hieraan stelt.

Jongeren op straat: De gemeente Franekeradeel is bezig met een visie ontwikkeling op het jeugdbeleid.
Er zijn projecten opgestart in o.a. Tzum, Achlum en enkele straten in Franeker.
Ook dorpsbelang van Tzummarum-Firdgum zal instappen in dit jeugdproject.

Schelpenpad Noord: Dit pad is open.
De officiële opening zal begin volgend jaar plaats vinden.

Dorpshuis: Binnen het bestuur van het NUT is overleg geweest over een nieuwe functie van het Wapen van Barradeel.
Het gebouw moet multifunctioneel zijn, iedere vereniging in het dorp moet er gebruik van kunnen maken.
Deze functie moet passen in het concept van de dorpsvernieuwing waarmee dorpsbelang al is gestart.
Er is een gezamenlijke werkgroep van dorpsbelang en het NUT gevormd om dit verder uit te werken.
Bruggetje Plan Noord: Het pad tussen het bruggetje over plan Noord en de Buorren zal voorlopig niet worden bestraat, de gemeente heeft hier naar eigen zeggen geen geld voor.
Mensen die moeilijk ter been zijn en mensen in een rolstoel worden door de gemeente Franekeradeel aangeraden om de oude route te nemen.
Wij betreuren deze houding van de gemeente zeer en zullen nogmaals aandringen om dit stuk onmiddellijk te bestraten.

6. Vaststellen volgende vergadering.
De volgende vergadering is op 9 oktober om 19.30 uur bij Loeki Velsma.

7. Sluiting
Paul Hardijzer sluit de vergadering om 23.00.

Van de bestuurstafel van Dorpsbelang .

Oktober en november 2001.

We gaan het (op proef) anders doen met de verslaglegging van de activiteiten van het bestuur van Dorpsbelang in dit dorpskrantje.
Tot nu toe vond u het volledige verslag van de bestuursvergaderingen, van de opening tot en met de sluiting.
Omdat we denken dat de lezer best gelooft dat de vergadering is geopend en gesloten, dat er ingekomen stukken en mededelingen waren, slaan we zo'n opsomming over.
Daardoor twijgen we ruimte om wat uitgebreider te vertellen over de zaken die op de bestuurstafel lagen.
Op de ledenvergadering in februari as. kan deze nieuwe vorm van verslaglegging worden geëvalueerd.

Verplaatsing/aankleding van glasbakken.
De kerkenraad van de SOW-gemeente maakte Dorpsbelang er op attent, dat in verband met het nieuwe kerkpad de glas- en andere bakken verplaatst zouden moeten worden.
Daarover wil men graag met Dorpsbelang overleggen.
Die bakken staan prachtig centraal in het dorp, maar ja: een fraaie aanblik bieden ze niet.
Sommige dorpsbewoners hebben daar ook al eens over geklaagd.
Wie weet, is een meer verdekte opstelling mogelijk.
Inmiddels hebben Dorpsbelang en Kerkenraad de zaak samen bekeken en met de gemeente Frankeradeel geregeld dat de bakken verplaatst worden en een betere aankleding krijgen.

Zoutwinning
Frisia Zout BV heet bij de Minister van Economische Zaken een concessie aangevraagd voor zoutwinning in een gebied dat ook aan Tzummarum grenst.
De verwachting is dat de concessie wordt verleend, al is het nog niet bekend op welke termijn dat het geval zal zijn.
Er moet een "omwonendencommissie" worden samengesteld en de Provincie vraagt de diverse dorpsbelangen daarvoor contactpersonen aan te wijzen.
Nu bestaat er in Wijnaldum als zo'n commissie, omdat daar al langer zout wordt gewonnen.
Gezien de ervaring die de commissie Wijnaldum al heeft, lijkt het Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum het beste om niet een nieuwe commissie in het leven te roepen maar aansluiting te zoeken bij Wijnaldum. Herman Poelsma is bereid namens Dorpsbelang in de omwonendencommissie zitting te nemen.
Daarnaast heeft Dorpsbelang inmiddels contact met de gemeente Franekeradeel gehad.
Het is van het grootste belang te weten wanneer de concessie wordt verleend en hoe de procedures van bijvoorbeeld inspraak en bezwaar er uitzien.
De gemeente heeft toegezegd Dorpsbelang op de hoogte te houden.
Het is uitermate belangrijk de vinger aan de pols te houden, zeker gezien de ervaringen die er onder meer in Wijnaldum zijn met de consequenties van zoutwinning.
Dorpsbelang neemt in deze zeker geen afwachtende houding aan!

Dorpsoverstijgende projecten in Franekeradeel.
De Stichting Frija voert voor de gemeente Franekeradeel een project uit met het doel tot een “upgrading" van de dorpen te komen door gezamenlijke (dorpsoverstijgende) projecten te initiëren.
Voor de uitvoering van dergelijke projecten is subsidie van de Europese Gemeenschap beschikbaar.
Er moet een commissie komen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende dorpen, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
Voor het maken van zo'n plan is een stappenplan ontworpen dat onder meer in Franekeradeel wordt uitgeprobeerd; het gaat dan ook om een pilotproject.
Het plan moet in de loop van 2002 klaar zijn.
Namens Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum neemt Loeki Veldsma voorlopig zitting in deze commissie.

Speeltuin
Het lijkt zowaar nog wat te worden met het speeltuintje aan de Sytzamaleane!
In oktober zijn de werkzaamheden begonnen.
Met een beetje geluk (en mooi weer) kunnen de kinderen er in de Kerstvakantie spelen.
Dorpenvolgsysteem
Het dorpenvolgsysteem is een systeem van de gemeente hanteert om grote en kleine onderhoudszaken te stroomlijnen.
Als bewoners van onze dorpen een klein mankement signaleren (bijvoorbeeld losse stoeptegels) kunnen ze dit melden bij Jaap Feenstra, telefoon 0518-481864.
Dorpsbelang krijgt maandelijks een overzicht van de planning van werkzaamheden.

Beleidsvisie Tzummarum-Firdgum 2001-2015.
Op 21 november jl. heeft het bestuur van Dorpsbelang in Het Wapen van Barradeel de Beleidsvisie Tzummarum-Firdgum 2001-1015 aan de inwoners van Tzummarum en Firdgum gepresenteerd.
De beleidsvisie is gemaakt naar aanleiding van de enquête die enige jaren geleden is gehouden en naar aanleiding van de inventarisaties door de Commissie Dorpsontwikkeling.
We mogen dus aannemen dat deze visie breed wordt gedragen.
De visie zal in brochurevorm huis- aan- huis worden verspreid.
De beleidsvisie wordt verder aan de gemeente Franekeradeel aangeboden.

Tijdens de bijeenkomst bleken sommige aanwezigen meer een activiteitenplan dan een beleidsvisie te hebben verwacht.
Dat zou kunnen komen doordat de visie in de aankondiging "beleidsplan" werd genoemd, wat - zoals een van de aanwezigen terecht opmerkte - lijkt op een activiteitenplan.
De beleidsvisie is echter meer een raamwerk, dat jarenlang valide moet blijven.
Natuurlijk moet een beleidsvisie worden gevolgd door een activiteitenplan.

Maar de beleidsvisie kan ook worden gebruikt bij het beoordelen - nu en in de komende jaren - van alle mogelijke ontwikkelingen die op onze dorpen afkomen.
Zoals nu de dreigende concessie voor zoutwinning.
Past dat in een visie die zegt: alleen kleinschalige, schone bedrijven?
Of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het windmolenpark aan de Mienskarleane.
In de beleidsvisie staat: handhaven van de ruimte, van een wijds landschap.
En daarin passen geen windmolens!
Met de beleidsvisie in de hand kunnen onze dorpen een vuist maken: kijk gemeente, provincie, dit is wat we willen en wat we niet willen!. Kerstboomversnipperactie

Na de jaarwisseling kunt u als gebruikelijk weer kinderen aan de deur verwachten, die uw kerstboom graag willen meenemen voor de jaarlijkse kerstboomversnipperactie.