NOTUTEN VERGADERING DORPSBELANG TZUMMARUM/ FIRDGUM

Notulen van de bestuursvergadering op 20 december 1999 bij Jaap Feenstra.
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: Uurwerkcommissie, Nieuwjaarsbijeenkomst, Kerstboomversnipperactie, Plan Althuisius, Ledenvergadering.

Ingekomen stukken
- Brief Project "Omsjen", over invulling speeltuinen.
- Brief Crescendo, verzoek om bijdrage i.v.m. omschakeling naar Brassband. (Verzoek wordt afgewezen)
- Uitnodiging H‚Id Moed ledenvergadering op 26 november 1999.
-Uitnodiging COA, kerstviering AVO Tzummarurn op 15 november 1999 in sporthal.
-Uitnodiging Frysk Festival 2000, informatiebijeenkomst op 3 januari 2000 in dorpshuis Herbaijum.
-FLD, verslag bijeenkomst Gemeente en Verenigingen van Dorpsbelangen op 25 november 1999.
-de SkŻle, kerstwensen en voorspoedig 2000.
-Fan Eigen Hiem, huisblad Nij BethaniŽ.
-Brief Gemeente over kerstboomversnipperactie.
-Brief Friesland Bank AssurantiŽn over vergoeding inbraakschade "de Haven" (f.413,34).
-Brief Friesland Bank over directiewisseling bij kantoor Franeker.
-Uitnodiging Friesland Bank afscheid dhr. Dijkstra en kennismaking nieuwe directeur W. Broersma.
-Agenda's Commissie Welzijnszaken op 8 december en Algemene zaken op 15 december.
-Bericht vervallen Commissievergadering op 14 december.

Mededelingen / vragen t.a.v.
- Voetpad Sinaedawei/Kleasterwei: Staatsbosbeheer is akkoord met aanleg voetpad.
Ane Bonsma is bereidt de coŲrdinatie van de uit te voeren werkzaamheden op zich te nemen.
- Nieuwjaarsreceptie: Theo zal nog contact opnemen met Hans Hettinga i.v.m. een aantal zaken dat nog geregeld moet worden.
-Speeltuinen: Verzoek van "Omsjen" om aan te geven hoe de inrichting van het speeltuintje aan de Fjouwere en de speeltuin aan de Sytzamaleane er uit moet komen te zien.
Er is totaal een bedrag van f. 11.000,-- beschikbaar.
Heleen en Loeki zullen dit "verdelen".
"Omsjen" zal op eigen kosten een hekwerk aanbrengen tussen de speeltuin aan de Sijbesmastrjitte en de doorgang t.b.v. T. de Vries.
Het hek aan de voorkant is in slechte staat.
Dorpsbelang gaat akkoord met het aanbrengen van nieuw hekwerk op haar kosten, als de begrote kosten binnen de perken blijven.
-Kerstboomversnipperactie: is dit jaar op 3 januari.
Tussen 12.30 en 13.15 uur kunnen kerstbomen ter versnippering worden aangeboden op de hoek Skoalstrjitte/Spoarstrjitte.
Voor iedere ingeleverde boom ontvangt men 1 lot.
Er worden 10 waardebonnen verloot.
Frans van Dijk en Douwe van der Wal zijn bereid de inzameling op zich te nemen.
-Smidssteech: dhr. van der Heide heeft reeds mondeling een (negatieve) uitspraak gedaan.
Wij willen echter eerst een schriftelijke bevestiging.
-PIan Althuisius: De "voorlopige" schets die wij op 24 november hebben kunnen inzien, lijkt ons wel goed toe.
De koper PrebohŻs wil er ongeveer 40 woningen bouwen.
Ongeveer 7 kavels worden door de gemeente uitgeven (dit op verzoek van Dorpsbelang, om niet alleen aan een projectontwikkelaar "overgeleverd" te zijn).
De rest van de woningen, waarvan een aantal 2onder 1 kap, wordt gebouwd door Bouwbedrijf v.d.Werf uit st.Nicolaasga.
In het plan wordt de vaart weer in ere hersteld.
Onze opmerkingen, o.a. meer groen in het plan, worden aan mevr. Polderman doorgegeven.
-Simmer 2000: Er zullen sponsors worden gezocht voor het idee "ontbijt op straat" op 15 juli 2000.
Ook aan Dorpsbelang zal t.z.t. om een bijdrage in de kosten worden gevraagd.
-werkbezoek B enW Franekeradeel: Dit zal zijn op 8 februari om 16.00 uur.
Een aantal mogelijke agendapunten worden besproken.
In ieder geval zullen Jaap, Rein en Loeki aanwezig zijn.
-Millenniumfeest: het meeste is/wordt geregeld door dhr. S.Bouma; wel wordt Dorpsbelang gevraagd 2 vrijwilligers te leveren voor enig toezicht.
-Uurwerkcommissie: Joh.Haakma heeft nog geen offerte binnengekregen.
In Firdgurn is een werkgroep opgericht met het doel het plaatsen van een opwindmechanisme te bespoedigen en de financiŽle middelen bij elkaar te brengen.
-Voetpad Swaerderwei: van de Gemeente is nog geen bericht ontvangen.
-Ledenvergadering: Jaap zal met het Wapen van Barradeel opnemen of 23 februari 2000 kan.
Mogelijk kunnen wij dan het restant van de dia's (van foto's van dhr. Westra) zoals die vorig jaar zijn vertoond, laten zien.
-AVO: op de omwonendencommissie op 9 december 1999 kwamen geen noemenswaardige bijzonderheden aan de orde.

Rondvraag
Theo: de Provincie gaat waterwegen uitbaggeren, kan de Tzummarumervaart ook worden meegenomen; meenemen in overleg met B enW op 8 februari 2000.
Theo: hoe gaat het net de financiŽn van "de Haven"?
De meerjaren begroting wordt niet overschreden.
Wel zal volgend jaar moeten worden nagedacht over hoe verder na het aflopen van het contract met de Bibliotheek.
Vaststellen volg. vergadering: 19 jan. bij Theo.

Notulen vergadering Dorpsbelang Tzummarumr/Firdgum

Notulen van de bestuursvergadering op L9 januari 2000 bij Theo Draijer. Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: Ledenvergadering en Herinrichting Hearewei/Sinaedawei.

Ingekomen stukken
-Brief dhr. Kolthof over toestand Hearewei.
-Brief Gemeente Franekeradeel: afwijzing van onze aanvraag tot verharding van de Smidssteech.
-Nieuwsbrief "0p PaadĒ, over telematika, m.n. internet.
-"Lyts Doarpenpraat" fan de F.L.D.
-Verslag F.L.D. van de bijeenkomst op 25 november j.1., tevens uitnodiging voor een bijeenkomst in Hitzum op 26 januari. Heleen en Rein gaan er heen.
-Brief Gemeente Franekeradeel over riolering buitengebied. -Uitnodiging Oudheidkundige Vereniging Barradeel voor lezing D. Gerrets over opgravingen bij Peins.
-"Leader in zicht", informatieblad Leader N.W. Friesland.
-Afschrift aanvraag J.Lautenbach bij Fonds Nij BethaniŽ voor bijdrage monument.
-Uitnodiging Gemeente Franekeradeel voor inventarisatie t.b.v. notitie Jeugdbeleid op 26 januari in de Koornbeurs.
Jaap en Loeki gaan hier heen.
-Brief Staatsbosbeheer: akkoord aanleg schelpenpad.
-Kursus F.L.D. over "Fryske taal en kultuur yn doarpskranten" op 22 febr. en 7 maart.
Heleen neemt het mee naar redactievergadering.
-Agenda's vergaderingen Raadscommissies Welzijnszaken, Grondgebiedzaken en Algemene zaken.

Mededelingen / vragen t.a.v.
- Voetpad Sinaedawei/Kleasterwei: Jaap neemt kontakt op met Kerkvoogdij om aankoop grond in gang te zetten.
De ondernemersvereniging wil nog overleg met D.B. over onze aanvraag voor een bijdrage.
-Smidssteech: Van de gemeente is bericht ontvangen dat de verharding van de Smidssteech voor de gemeente geen prioriteit heeft.
Daarbij is geen termijn genoemd wanneer dit wel het geval zou kunnen zijn.
Wel zal openbare verlichting worden aangebracht.
Tijdens het werkbezoek van B en W op 1 februari aan de orde stellen.
-Simmer 2000: O.a. de jeugdverenigingen zullen meehelpen met het "ontbijt op straat" op 15 juli 2000 en met het "bouwen" aan de presentatie van Tzummarum en Firdgum aan de Slachte in het kader van Frysk Festival 2000.
-Werkbezoek BenW Franekeradeel: Jaap heeft agendapunten doorgegeven.
Ook Theo en Heleen zullen aanwezig zijn.
-Millenniumfeest: De nacht in de sporthal was een succes.
Alleen jammer dat na afloop toch nog een incident plaatsvond.
Er is met Wanders (politie), Frankena (gemeente), Siebe Bouma, Reinoud Monsma, Onno Klaver en Theo Draijer een evaluatie geweest.
De uitkomst was positief en het is voor herhaling vatbaar.
Een aantal verenigingen (w.o. Dorpsbelang) hadden niet de gevraagde vrijwilligers geleverd.
-Nieuwjaarsreceptie: Voor de eerste keer in de sporthal, maar een goede keus.
Er waren veel mensen, die ook nog voor Dorpsbelang het mooie bedrag van ruim f. 600,-- bijeen brachten.
Hieruit kunnen de onkosten worden betaald.
-Uurwerkconmissie: De leden van de commissie zijn bij de leden van het Klokkenfonds van Firdgum op bezoek geweest.
Het Klokkenfonds heeft een begroting opgesteld van f.20.000,--.
Door de uurwerkcommissie is een bedrag toegezegd van f. 5.000,--.
Met de aanleg van leidingen e.d. wordt zo spoedig mogelijk begonnen, want men wil in Firdgum graag voor het begin van Simmer 2000 klaar zijn.
-Ledenvergadering: De Algemene Ledenvergadering zal zijn op 22 februari 2000.
Jaap zal zorgen voor een agenda in het dorpskrantje.
Theo Draijer is aftredend en niet herkiesbaar.
-Herinrichting Hearewei/Sinaedawei: Mondeling is door de gemeente medegedeeld dat zij van plan is riolering aan te leggen in Hearewei en Sinaedawei.
Zij willen dan ook de omgeving opnieuw inrichten.
De gemeente wil graag binnenkort overleg met Dorpsbelang ontrent hun plannen.
Voorgesteld wordt om dit te doen op 26 januari om 16.30 uur.
Theo en Loeki zullen namens Dorpsbelang aanwezig zijn.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Vaststellen volg. vergadering: 16 februari bij Paul.

Notulen van de bestuursvergadering op 16 februari 2000 bij Paul Hardijzer.

Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd: Open monumentendag en Advertentietarieven.

Ingekomen stukken
-Informatie over Nationale Straatspeeldag op 24 mei a.s.
-Afschrift brief Gemeente aan dhr. K. Jouwersma, de Gemeente heeft momenteel geen geld voor aanleggen voetpad zuidkant Swaerderwei, maar het wordt besproken bij de jaarlijkse prioriteitsstelling.
Dan wordt beoordeeld hoe het zich verhoudt tot andere verkeersonveilige situaties in de gemeente.
-Informatie Veilig Verkeer Nederland over het "Meldpunt Verkeersonveiligheid".
Er zal worden getracht de bijbehorende posters hier en daar op te hangen.
-Agenda raadsvergadering 3 febr. 2000.
-Subsidiebeschikking Gemeente.
Voor 2000 wordt f.100,-- toegekend aan Dorpsbelang.
-Uitnodiging Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor een informatie bijeenkomst "Vernieuwing Lokale Democratie".
-Afschrift brief Gemeente aan dhr. Goeman Borgesius over haar standpunt t.a.v. de Denktank + uitnodiging Denktank voor volgend overleg.
-Uitnodiging CDA voor bijeenkomst op 14 febr. en het blad "CDA fractieflits".
-Verslag Gemeente van evaluatiebijeenkomst Jaarwisseling.
Afschrift brief Gemeente aan dhr. van der PIoeg.
Agenda's Raadscommissies Welzijnszaken, Grondgebiedzaken en Algemene zaken.
- Verslag AVO van overleg met omwonendencommissie op 9-12-'99.
- Uitnodiging Oudheidkundige vereniging Barradeel voor bijeenkomst in 0osterbierum.
- Verslag van het overleg tussen uurwerkcommissie en "H‚ld MoedĒ betreffende een opwindmechanisme t.b.v. de klok in de toren te Firdgum.

Mededelingen / vragen t.a.v.
- Voetpad Sinaedawei/Kleasterwei: Het materiaal voor het hekwerk wordt binnenkort besteld.
De opdracht voor het maken van het bruggetje moet nog schriftelijk worden bevestigd.
In het dorpskrantje een oproep voor vrijwilligers voor de aanleg van het voetpad.
-Smidssteech: Theo Draijer zal de bewoners van de Smidssteech persoonlijk op de hoogte stellen van de (voorlopige) afwijzing van het verzoek tot verharding door de gemeente.
Een buurtbewoner wilde wel een handtekeningenactie beginnen.
Eerst antwoord op onze wensen/prioriteitenlijst afwachten.
-Simmer 2000: Alle activiteiten zijn op schema.
Op 1 maart komt de werkgroep weer bij elkaar en moet het programma eigenlijk rond zijn.
-Werkbezoek B enW Franekeradeel: Het hele college was aanwezig.
Afgesproken is dat er een wensenlijst/prioriteitenlijst naar de gemeente wordt gestuurd en dat het college dan concreet zal aangeven of, en op welke termijn, e.e.a. verwezenlijkt kan worden.
Een paar zaken die wat uitgebreider besproken zijn: "Jeugdhonk"; door personeelswisseling op de afdeling welzijn is het "actief" meedenken door de Gemeente over een locatie helaas in het slop geraakt.
Toegezegd wordt dat op korte termijn contact zal worden opgenomen. ďDe Haven"; de gemeente is de komende jaren niet van plan haar beleid ten opzichte subsidiŽring van de Bibliotheek te wijzigen,maar de Gemeente kan niet het beleid van de Bibliotheek tot in detail sturen.
"Denktank"; gemeente heeft schriftelijk doen weten dat Dorpsbelang het aanspreekpunt is en blijft, maar dat zij hoopt dat er een goede samenwerking zal zijn.
-Herinrichting Hearewei: Wij zijn door de heer Piet Plantenga op de hoogte gesteld van de plannen van de gemeente voor de Hearewei, Sinaedawei, E. Sijbesmastrjitte i.v.m. het aanleggen van riolering in die straten.
Volgens ons ziet het er mooi uit, maar moet ook de E.Sijbesmastrjitte meegenomen worden voor wat betreft verfraaiing.
Binnenkort wordt door de gemeente een inspraakavond belegd.
N.a.v. deze avond zal Dorpsbelang met een reactie naar de gemeente komen.
-Er is overleg geweest met de Ned.Hervormde Kerk betreffende haar voornemen de opgang naar de kerk aan te passen voor mensen die van een rolstoel gebruik moeten maken.
-Ledenvergadering: De te bespreken punten worden doorgenomen evenals de notulen/jaarverslag van de secretaris en de jaarverslagen van de penningmeesters.
-Advertentietarieven: Er is een concrete vraag voor adverteren in het dorpskrantje voor het hele jaar.
Theo Draijer stelt voor dan een flinke korting te geven op de tarieven zoals die nu genoemd worden voor eenmalige advertenties.
Jaap Feenstra gaat hier en daar informeren, wat gangbaar is in andere dorpskrantjes.
-Open monumentendag: De open monumentendag die vorig jaar wegens omstandigheden niet door kon gaan, wordt nu gehouden op 9-9-2000.
Het thema is: Nederland-Waterstaat.

Rondvraag
Rein Smidts: moet er ook nog iemand naar de avond van de FLD over de pilotprojecten (is op 23 februari), afgesproken wordt dat wij ons afmelden.
Jaap Feenstra: de voorzitter van de Denktank wil graag een datum voor overleg. 20 of 21, maart.
Paul Hardijzer, Rein Smidts en Heleen Goodijk gaan.
Theo Draijer: 1.kan er in het dorpskrantje een pagina komen met openingstijden van diverse instanties? Heleen Goodijk neemt deze vraag mee naar de redactie.
2.Het is toch spijtig (zie 26 februari) dat de Dorpsagenda niet meer bestaat.
Zou er niet iemand te vinden zijn, die dit op zich wil nemen?
3.Kan de Bibliotheek niet eens een stukje in het Dorpskrantje plaatsen voor werving van leden?
Heleen Goodijk zal dit vragen.

Vaststellen
volgende vergadering: 15 maart bij Heleen Goodijk.

Notulen vergadering Dorpsbelang Tzummarum/Firdgum.

Notulen van de bestuursvergadering op 15 maart 2000 bij Heleen Goodijk.
1. Opening
De vicevoorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 20. L5 uur.
2. Vaststellen agenda
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.
3. Verslag vorige vergadering.
Besloten wordt de advertentietarieven voor 10 x adverteren per jaar als volgt vast te stellen: 1/4 pagina f100,-, Ĺ pagina f150,-, hele pagina 250,-.
4. Ingekomen stukken
- Uitnodiging de SkŻle voor overleg op 1 maart (later gewijzigd in 22 maart over inrichting speeltuinen i.k.v. project.
Omsjen. He1een Goodijk en Loeki Velsma gaan.
- Uitnodiging FLD overleg op 23 februari over Pilotproject Franekeradeel (afgemeld i.v.m. Algemene ledenvergadering) .
- Brief Frysl‚n Milieu inzameldata bedrijfscontainer de Haven+enquÍte over dienstverlening.
Doorgegeven aan F.v.Dijk.
- Uitnodiging Dorpsbelang Sexbierum/Pietersbierum voor ledenvergadering 29 maart 2000 i.v.m. sprekers over Simmer 2000.
- Agenda raadsvergadering op 9 maart 2000.
- verzoek gemeente Franekeradeel om mee te doen aan de Himmeldagen in de periode van woensdag 5 april t/m woensdag 19 april.
Besloten wordt dit jaar niet mee te doen.
- uitnodiging Denktank voor overleg 21-3-2000.
Paul Hardijzer, Rein Smidts, Kees Jouwersma en Klaske Zijlstra gaan.
- Brief Rabobank NW Friesland: er wordt geen filiaal in ons dorp gevestigd.
- Brief notaris Jelsma/Koelma: de bestuurswijzigingen moeten nog aan de kamer van koophandel worden doorgegeven.
- uitnodiging Dorpsbelang Wijnaldum voor overleg met de Omwonendencommissie Frima op 22 maart a.s. Jaap Feenstra en Rein Smidts gaan.

Mededelingen/vragen t. a. v.
- verdeling bestuurstaken: Paul Hardijzer: voorzitter, uurwerkcommissie; Jaap Feenstra: secretaris; Rein Smidts penningmeester; Loeki Velsma-Kuperus: vicevoorzitter, notuliste, leden administratie, commissie de Haven, uurwerkcommissie; KIaske Zijrstra: commissie de Haven, contactpersoon ouderavond, contactpersoon Himmeldei, verzorging attenties; Heleen Goodijk: redactie Dorpskrant; Kees Jouwersma: lid.
- voetpad/schalpenpad: bevestiging maken bruggetje is verstuurd.
Jaap Feenstra onderhoudt het contact met Ane Bonsma en Theo Drayer.
- Frysl‚n 2000/beeld emigrant: verzoek om bijdrage is nog in behandeling bij Fonds Stichting Nij BethaniŽ.
- Herinrichting Hearewei, Sinaedewei: dorpsbelang is niet voor een uitstulping van het trottoir ter hoogte van de speeltuin i.v.m. de doorgang voor SRV-wagen.
Wel zou hier aangepaste bestrating moeten komen.
Verbreed voetpad moet worden doorgetrokken naar de E.Sijbesmastrjitte.
Groenstrookjes niet alleen gras maar ook beplanting.
Er zouden enkele parkeerhavens aan de zuidkant van de Hearewei moeten worden aangelegd.
- Opstellen prioriteitenlijst t.b.v. gemeente: op 23 maart zullen Jaap Feenstra, Kees Jouwersna en Loeki Velsma een eerste opzet maken.
- Denktank (visieontwikkeling): alle punten uit het verslag Knelpunten en Kansen worden doorgenomen.
Opmerkingen van het Dorpsbelang zullen naar het eerstvolgende overleg worden meegenomen.

5 Rondvraag
Dorpsbelang is gevraagd naar haar mening over permanente verlichting van de toren van Tzummarum.
Wij vinden dat verlichting in de winter voldoende is (er is al zo weinig donker).
In het laatste overleg met de ondernemersvereniging was ook afgesproken dat er geen permanente verrichting zou komen.
Volgende vergadering: 19 april 2000 bij Loeki Velsma.

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang Tzummarum / Firdgum op 19 april 2000 bij Loeki.

1. Opening
De vicevoorzitter Loeki Velsma-Kuperus opent de vergadering om 20.15 uur.

2. Vaststellen agenda
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd.

3. Verslag vorige vergadering
Er zijn positieve reacties binnen gekomen op de advertentiekosten voor het dorpskrantje.

4. Ingekomen stukken:
* Kamer van Koophandel; rekening heffing wetsuitvoering f. 55,22
* Gemeente Franekeradeel; verslag inspraak bijeenkomst herinrichting Hearewei en Sinaedewei dinsdag 7 mrt. jl.
*Stichting Fonds Nij BethaniŽ; Monument voor een emigrant; 1 mei moet er duidelijkheid zijn omtrent het realiseren van dit plan.
In de vergadering van mei wordt de aanvraag opnieuw behandeld.
Activiteiten Simmer 2000 toekenning van een bedrag van f .2.500,=.
* Gemeente Franekeradeel; automatische incasso onroerende zaakbelasting.
*Oudheidkundige vereniging Barradeel; ledenvergadering 31 maart a.s.
* Gemeente Franekeradeel; vergadering raadscommissie Grondgebiedzaken op 2l maart + afzegging van de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 22 maart.
* Op paad; Nijsbrief nr.4, alles hierin gaat over internet.
* Folkshegeskloalle Schylgerl‚n; parseberjocht Fryske simmerkampen (redactie)
* Gemeente Franekeradeel; raadsvergadering op donderdag 6 april om 20.00 uur.
--punt 6 veemarktverordening, voorstel is om een verordening in te stellen.
* Wageningen Universiteit; enquÍte over de initiatieven op het platte land en de ondersteuning die zij nodig hebben bij de verwezenlijking van hun ideeŽn.
* FLD ; boekje lytse Doarpenpraat april '00.
* Frysl‚n Milleu ; inzameldata bedrijfsafvalcontainers.
* FLD ; Jierferslach 1999 Feriening Lytse Doarpen + uitnodiging algemene ledenvergadering 26 april '00 om 19.30 uur in Drachten.
-uitnodiging thema-avond "In I.B.A.foar jo smoarch wetter".
* FLD; Feest zonder kater = simmer 2000 belastingbrochure.
* Zorgcentrum Nij BethaniŽ; boekje fan eigen Hiem.
* Gemeente Franekeradeel; vergadering van de raadscommissie Welzijnszaken op 12 april 2000.
* CDA Fractie Franekeradeel; voorstel om een bijeenkomst te organiseren met deze fractie en dorpsbelang.
* SWO Franekeradeel; informatie over diabetes.
* VSB Fonds; afschrijving aanvraag financiŽle ondersteuning beeld.
* Juckema Siderius Fonds; schenking van een bedrag van f.5.000,00. voor het beeld. * Gemeente Franekeradeel; vergadering Raadscommissie Grondgebiedzaken op 18 april 2000.
* Dhr. D. Delp; krantenartikel over hondenpoep.
* Klokkenfonds Firdgum; vraag om een tweede donatie voor het klokkenfonds.
5. Mededelingen / vragen t.a.v.
- Open monumentendag; er moeten nog enkele mensen gevraagd worden om mee te helpen.
Verder loopt de voorbereiding zoals gepland.
Volgend overleg is op 4 sept.a.s.
- Voetpad/schelpenpad; zodra het weer het toelaat zullen Ane en Theo met het voetpad beginnen.
Graag zouden ze nog een paar vrijwilligers willen hebben om mee te helpen.
Het bestuur wacht nog op de notaris om de akte te passeren m.b.t. aankoop grond van de kerk.
- Frysl‚n 2000/beeld de "emigrant"; de route van de fietstocht staat op papier en komt t.z.t. te liggen bij de camping en bij fam. J. Anema.
Er komt een lijst van alle activiteiten in het dorpskrantje.
Er is een verzoek uit Nij BethaniŽ binnen gekomen om een diapresentatie te houden met de dia's die vertoond zijn tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang.
Loeki neemt contact op met de activiteitenbegeleidster van Nij BethaniŽ.
Jacob Lautenbach en Jaap zullen zaterdag 22 april e.e.a. kortsluiten m.b.t. het beeld.
Er zijn in totaal 11 instanties benaderd.
Er is een toezegging van een bedrag van f.5.000 en Jacob Lautenbach heeft een bedrag van ongeveer f.1.000 binnen gekregen maar dit is nog te weinig.
- Speeltuinen; op 22 maart jl. is er overleg geweest met de SkŻle omtrent de speeltuinen. i.p.v. f .11.000,00 te kunnen besteden aan toestellen moest er achteraf ook nog een hekwerk geplaatst worden wat begroot op f 5.000,00.
Hier kunnen we niet akkoord mee gaan en hebben daarom een brief naar de gemeente gestuurd om te vragen dit probleem op te lossen.
- Prioriteitenlijst t.b.v. gemeente; We hebben een lijst opgemaakt van aandachtspunten.
Deze punten komen op een lijst van de gemeente en zullen een plan van aanpak krijgen.
- Visie ontwikkeling Tzummarum; 21 maart jl. overleg gehad met de "denktank".
De bedoeling is om de "denktank" over te laten gaan in een commissie van dorpsbelang.
Er zal een nieuwe structuur opgezet worden met 3 leden van dorpsbelang + enkele leden van de voormalige "denktank".
Voor dorpsbelang zullen zitting nemen: Paul, Rein en Klaske.
Volgende vergadering is op 2 mei om 20.00 uur bij Goeman- Borgesius.
- Toekomst de Haven; contract met de gemeente en de bibliotheek loopt over ongeveer 2 jaar af.
Er zal vanuit de gemeente niet weer een contract van 10 jaar worden afgesloten met de bibliotheek.
Ook vanuit de bibliotheek is het niet waarschijnlijk om voor die lange periode een bibliotheek open te houden in Tzummarum.
Dit alles met het oog op de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. internet.
Er zijn op het moment 2 opties, te weten: de bibliotheek over 2 jaar te sluiten en er een jeugdhonk in te plaatsen of de mogelijkheid te bekijken om met de bibliotheek een contract voor 4 jaar af te sluiten.
Het laatste wordt bij de gemeente voorgesteld omdat we van mening zijn dat het een niet ten koste mag gaan van het ander.

Rondvraag:
Is er al iets bekend omtrent de nieuwe geldautomaat. Jaap zal contact opnemen met de Frieslandbank.
In het laatste dorpskrantje was vergeten de datum van de slotavond in Nij BethaniŽ te noemen, te weten 25 april.

Vaststellen volgende vergadering: 17 mei bij Kees Jouwersma.

Sluiting : Loeki sluit de vergadering om 23.10 uur.

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang Tzummarum/Fi rdgum
op 17 mei 2000 bij Kees Jouwersma.

1. Opening
De vicevoorzitter Loeki Velsma opent de vergadering om 20.15 uur.
Afwezig zijn Paul Hardijzer en Rein Smidts.

2. Vaststellen agenda
Toegevoegd wordt het onderwerp NPI Tzummarum.

3. Verslag vorige vergadering.
Er zijn geen op of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.

4. In- en uitgaande post
Ingekomen post:
*Gemeente Franekeradeel; Bevestiging ontvangst brief over herinrichting speeltuinen.
* Leader Noordwest Friesland; Adreswijziging per 28 april adres is: Breedeplaats 1, 8801 LZ Franeker.
* Th. van Welderen Rengersfonds; Verzoek voor een bijdrage voor het beeld "de emigrant" wordt niet gehonoreerd.
* Commissie toekomstvisie Tzumm. Firdgum; Agenda voor het overleg op 2 mei '00.
* Stichting Jabikspaad Frys‚n; Informatie betreffende het Jabikspaad.
* Gemeente Franekeradeel; Verslag van het werkbezoek van B en W aan ons dorp d.d. 8 februari jl.
* Gemeente Franekeradeel; Raadsvergadering 11 mei '00.
*Gemeente Franekeradeel; Ontvangstbevestiging aanvraag financiŽle bijdrage beeld voor de emigrant.
* Essent; Geen bijdrage voor het beeld "de emigrant".
* Ottema Kingma Stichting; Geen bijdrage voor het beeld ďde emigrant".
*Provincie Frysl‚n; Ontvangst brief aanvraag voor het beeld "de emigrant".
* Gemeente Franekeradeel; Ontvangstbevestiging brief betreffende nieuwe locatie jeugdhonk.
* Gemeente Franekeradeel; Woonplan en ontwikkelingsplan t/m het jaar 2010.
*FLD (Feriening Lytse Doarpen) en VKDG(vereniging kleine dorpen Groningen); uitnodiging Symposium 'Dorp en Gemeente van onderop; samenwerking bij plannen en projecten' op 24 juni.
* Gemeente Franekeradeel; vergadering raadscommissie Welzijnszaken.

Uitgaande post :
- Brief aan de Gemeente m.b.t. herinrichting speeltuinen.
- Brief aan de Gemeente m.b.t. technisch overleg met dhr. v/d Heide.
- Brief aan de Gemeente m.b.t. de wensenlijst.
- Brief aan de Gemeente m.b.t. toekomst "de Haven" en het jeugdhonk.
- Extra info aan de Gemeente m.b.t. Beeld voor "de emigrant".
- Brief extra info voor Fonds Nij BethaniŽ m.b.t. Beeld voor "de emigrant".
- Brief aan Stichting Landschapsbeheer Friesland m.b.t. het nieuwe schelpenpad.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
-NPI; Als dorpsbelang gaan we ons niet mengen in de problemen tussen enkele buurtbewoners en de NPI.
Er ligt een klacht van een buurtbewoner bij de Raad van State en we moeten afwachten wat de uitkomst hiervan is.
We zullen de NPI voorstellen om eens een open dag te organiseren om te laten zien wat dit bedrijf voor ons dorp betekend.
-Voetpad schelpenpad; Jaap Feenstra heeft contact gehad met Ane Bonsma over de vorderingen van het schelpenpad.
Over ca. 14 dagen is het bruggetje gereed, schelpen zijn besteld en er is een begin van ca. 25 meter gemaakt.
Wanneer de ploeg van kraanmachinisten zich vrij kunnen maken wordt er begonnen.
Zodra het hekwerk geplaatst gaat worden zijn er meer vrijwilligers nodig.
-Frysl‚n 2000/beeld ďde emigrantĒ,
Ontbijt op straat is een groot succes er hebben zich meer dan 500 mensen opgegeven.
Het beeld "de emigrant": We hebben nog 3 aanvragen voor een financiŽle bijdrage lopen: de Gemeente Franekeradeel, Gedeputeerde Staten Friesland en St. Fonds Nij BethaniŽ.
Misschien zouden we de begroting rond krijgen ware het niet dat voor 14 mei de kunstenares de opdracht bevestigd moest hebben.
Helaas ontbreekt het ons aan tijd om het gewenste bedrag bijeen te krijgen.
We zijn dan ook genoodzaakt om dit project af te blazen.
We vinden dit een gemiste kans om ons dorp enigszins te verfraaien.
-Speeltuinen; We hebben een bevestiging van de Gemeente gekregen dat onze brief met bezwaren binnen 6 weken zal worden behandeld.
-Commissie visieontwikkeling Tzummarum-Firdgurn; In de vergadering van 2 mei jl. is gesproken over de vraag hoe je zoveel mogelijk mensen uit Tzummarum en Firdgum betrokken kunt laten zijn bij een toekomstvisie en het maken van toekomstplannen voor beide dorpen.
Geprobeerd wordt om via o.a. de verenigingen, kerken etc. iedereen in de dorpen te benaderen.
In de volgende vergadering op 6 juni a.s. zullen de comm. leden alle verenigingen en alle groeperingen op papier zetten en uitwerken.
-Pinautomaat, Jaap Feenstra heeft contact gehad met de Friesland bank over dit onderwerp.
Aangegeven is om als Friesland bank eens een gesprek met de nieuwe eigenaren van de winkel van D. Marssum te hebben over het plaatsen van een pinautomaat bij hun winkel.
De optie om een pinautomaat in de "Haven" te plaatsen wordt ook nog onderzocht.

6. Rondvraag:
Is er belangstelling in ons dorp om een computer te plaatsen die voor iedereen toegankelijk is.
Gedacht wordt aan een cursus voor oudere bewoners om met dit medium in aanraking te komen.
Kees Jouwersma zal e.e.a. bij Swo-Franekeradeel onderzoeken.

7. Vaststellen volgende vergadering:
Volgende bestuursvergadering is op 21 juni 2000.

8. Sluiting:
Loeki Velsma sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Notulen van de bestuursvergadering op 20 juni 2000 bij Jaap Feenstra.

1. Opening
De vicevoorzitter Loeki Velsma opent de vergadering om 20.45 uur.
Afwezig: PauI Hardijzer, Kees Jouwersma en Klaske Zijlstra.

2. Vaststellen agenda
Aan de agenda worden geen extra punten toegevoegd.
3. Verslag vorige vergadering.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

4.In- en uitgaande post
Ingekomen post:
-P.W. Janssenís Frieche Stichting; Geen bijdrage in de kosten voor het beeld "de emigrant".
-Stichting Fonds Nij BethaniŽ; toezegging van een bedrag in de kosten voor het beeld "de emigrant".
-FLD; inventarisatie resultaten toekomstvisie hetgeen in het verleden is opgezet.
Gemeente Franekeradeel; Raadsvergadering op 8 juni '00.
-Commissie visieontwikkeling Tzummarum-Firdgum; Rapportage die gebruikt wordt voor de vergadering op 6 juni '00.
-Streekcentrum deSkŻle; rekening hekwerk bij de speeltuin in de Sybesmastrjitte.
-Dorpsvereniging 'H‚ld Moed"; begroting die hoort bij de tweede aanvraag voor het klokkenfonds.
-Leader Noordwest Friesland; Herinnering indiening eindafrekening projecten leefbaarheidbudget.
-De SkŻle; aanbieding van zitbanken eventueel voor het nieuwe schelpenpad.
-Gemeente Franekeradeel; gecombineerde commissievergadering op 20 juni '00.
-Gemeente Franekeradeel; vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken 24 mei.

Uitgaande post :
-Brief aan Stichting Fonds Nij BethaniŽ m.b.t. afzeggen plannen het beeld.
-Brief aan dorpsvereniging ďHALd MoedĒ m.b.t. tweede aanvraag bijdrage klokkenfonds.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
-Voetpad schelpenpad; Jaap Feenstra heeft contact gehad met Theo Drayer over de vorderingen van het schelpenpad.
Over Ī 14 dagen wordt het bruggetje geplaatst, schelpen zijn deels opgebracht en er is een begin gemaakt met de afrastering.
-Simmer 2000; De volgende vergadering is op donderdag 22 juni '00.
Het programma van de activiteiten wordt huis aan huis verspreid.
-Overleg dorpsbelang en CDA fractie; Het overleg d.d. 15 juni '00 in het "Wapen van Barradeel" hebben we als positief ervaren.
Besproken zijn de punten op de wensenlijst die we enkele weken geleden bij de Gemeente hebben ingeleverd.
Verder kwam de relatie tussen Gemeente en Dorpsbelang aan de orde.

6. Rondvraag: Geen.

7. Vaststellen volgende vergadering: Volgende bestuursvergadering is op 18 Juli bij Klaske Zijlstra om 20.30 uur.
8. Sluiting: Loeki Velsma sluit de vergadering om 22.OO uur en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

Notulen Vereniging Dorpsbelang .

Notulen bestuursvergadering 25-7-2000 bij Paul Hardijzer.

1. Opening
De voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 20.45u.
Er zijn geen afwezigen.

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda worden toegevoegd:
-Overleg met de Friesland bank aangaande de pinautomaat.
-Technisch overleg met dhr. v/d Heide.
- Landschapsbeheer Friesland.

3. Verslag vorige vergadering.

4.In- en uitgaande Post.
Ingekomen post:
-Gemeente Franekeradeel; antwoord op de volgende vragen: plan Vossebos, Brug plan noord, vervangen bushokjes.
-Dorpsvereniging "H‚ld Moed"; Uitnodiging voor het bijwonen van de officiŽle ingebruikstelling van de elektrische besturing van luidklok en uurwerk te Firdgum.
-Commissie denktank; info voor de vergadering op 11 juli.
-Op Paad; Nijsbrief nr. 5 + cursusfolder.
-dhr. R.U de Graaf; Het geheim van Paaseiland, ontsluierd. verslag van een boek
-Landschapsbeheer Friesland; actie "Erfgoed al goed"
-Jelsma Koelma: volmacht aankoop perceel grond van de kerk.
-Gemeente Franekeradeel; concept startnotitie preventief jeugdbeleid.
-Gemeente Franekeradeel; Raadsvergadering 13 juli.
-Zorgcentrum Nij BethaniŽ; Blad Fan Eigen Hiem.

Uitgaande post :
-Brief aan Leader Noord West Friesland m.b.t. termijnverlenging aanvraag schelpenpad.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
Voetpad / schelpenpad; het bruggetje ligt op z'n plaats, volmacht voor aankoop grond van de kerk moet een dezer dagen afgehandeld worden.
Simmer 2000, Frysk Festifal; Een groot compliment voor de commissieleden en alle vrijwilligers die deze 3 weken tot een succes in Tzummarum en Firdgum hebben gemaakt.
Computercursus voor ouderen; Kees Jouwersma zal na de zomer proheren om een en ander te organiseren in een locatie in Tzummarum.
Commissie denktank Tzummarum-Firdgum Er is door de commissie een concept brief opgesteld m.b.t. invulling van huizenbouw op de plaats van het stationsgebouw.
Deze brief, gericht aan mw. Jens Groot (wethouder van de Gemeente), hebben we doorgesproken.
Landschapsbeheer Friesland; Jaap Feenstra heeft met iemand van landschapsbeheer Friesland gekeken naar het nieuwe schelpenpad.
We zullen meedoen aan de actie "Landgoed al goed"- om een prijs te kunnen winnen voor onderhoud van het schelpenpad.
Pinautomaat Frieslandbank: Jaap Feenstra heeft contact gezocht met dhr. D. Hemstra.
Afgesproken is dat dhr. Bliekendaal van de Friesland bank de aankomende week contact met Jaap zal opnemen.
Dit is tot nu toe niet gebeurd.
Jaap zal nu een brief aan de directie van de Friesland bank sturen m.b.t. de pinautomaat.
Technisch overleg Gemeente Franekeradeel; Kees Jouwersma en Jaap Feenstra zijn voor dit overleg bij dhr. v.d. Heide geweest.
De volgende punten zijn besproken:
.Voorrangsbord Buorren( bij de fam. Bonnema nr. 71)
.Schaarhekje school (Nije Tamsmaskoalle) bij de uitloop Lytse Buorren.
*Vervanging bushokjes.
.Bestrating van de weg tussen Fongers en de sporthal .
.Hek bij Fongers Ė Kramer (aan een kant is gerealiseerd)
.zig zag strepen op de kruising in Firdgum Camstrawei / Hearawei+ Hoarnastreek / Camstrawei.
.T splitsing Buorren - Lytse Buorren(uitzicht).
.Te hoog trottoir bij de Jelle Rinckesstrjitte.
We zullen hier later op terug komen.

6. Rondvraag:
Geen.
7.Vaststellen volgende vergadering:
Volgende vergadering is op 6 september om 20.30 uur bij Klaske Zijlstra

8.Sluiting:
Paul Hardijzer sluit de vergadering om 11.15 uur

Notulen bestuursvergadering 6-9-2000 bij Klaske Zijlstra.

1. Opening
Paul Hardijzer opent de vergadering om 20.30 uur.
Afwezig : Heleen Goodijk.
2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd:
Open monumentendag, SWO Franekeradeel, Lytse buorren, NPI Tzummarum.

3. Verslag vorige vergadering
Geen op of aanmerkingen

4.In- en uitgaande Post
Ingekomen post:
-S. van der Mei- Bader; Jeugd van Tzummarum.
-Gem.Littenseradiel; foto voor de "dykmaster" Slachte marathon.
-Kadaster Leeuwarden; bijwerking kadastrale registratie.
-Gemeente Franekeradeel; uitnodiging Open Monumentendag 08-09-2000.
-Jelsma Koelma notarissen; aankoop stukje grond van de kerk (eigendomsbewijs).
- Commissie ,,denktank"; stukken voor overleg op 5-9-'00.
-FLD; excursie en cursus plattelandsvernieuwing.
-Gem.Franekeradeel; raadsvergadering Welzijnszaken 12-9-'00.

Uitgaande Post:
-Brief aan dhr. Bliekendaal (Friesland bank) i.v.m. trage verloop omtrent de Pinautomaat.

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
-voetpad/schelpenpad: rekeningen moeten eind volgende week binnen zijn bij Leader NW Friesland i.v.m. vervallen termijn (Rein Smidts zal dit regelen).
Er moet nog een klein deel van het pad met schelpen belegd worden.
-Jeugd Tzummarum: Mw. S. v/d Mei- Bader heeft een brief gestuurd n.a.v. enkele voorvallen met een groepje jongeren uit ons dorp.
Strekking van de brief is dat er 2 groepen jongeren (gesproken wordt over positief en niet positief ingestelde jongeren) in ons dorp zijn die elkaar het leven zuur maken.
We zullen contact opnemen met S. v/d Mei-Bader en met de politie Franekeradeel om een goed beeld van de problemen te kunnen krijgen.
-Commissie Denktank Tzummarum-Firdgum: Er zijn enkele leden van de commissie uitgenodigd bij de bestuursvergadering van dorpsbelang.
Er is besloten om een betere samenwerking te bewerkstelligen.
Afgesproken is dat de comm. de toekomstvisie van dorpsbelang (in samenwerking met het FLD uit 1997) zal bestuderen.
Verder zal de comm. een 2-tal concept brieven opstellen voor de gemeente Franekeradeel.
1 brief over de herinrichting van het stationsgebied en 1 brief over het overlegstructuur van de gemeente ten opzichte van dorpsbelang.
Een volgend overleg van de comm. is op 19 sept. a.s.
- Open Monumentendag: op de vergadering van 4, sept. zijn de laatste puntjes op de i gezet.
De kleinigheden die nog gedaan moeten worden zijn besproken.
Zaterdag 9 sept. begint de monumentendag om 10.00 uur bij het ,,Wapen van Barradeel".
-Bibliotheek: Jaap Feenstra heeft contact gehad met dhr. Zwierstra van de bibliotheek Franekeradeel om een vergadering te plannen op dinsdag 12 sept. a.s.
-Computer cursus, Kees Jouwersma heeft contact gehad met dhr. T. Bult van SWO Franekeradeel over de invulling van de computer cursus voor ouderen.
Voor een eventuele locatie is zorgcentrum Nij BethaniŽ bereid om een zaal ter beschikking te stellen.
-Lytse_Buorren: We zullen aan de gemeente Franekeradeel voorstellen om als verkeersremmende maatregel een verhoogd plateau te plaatsen.
-NPI Tzummarum: Kees Jouwersma zal een dezer dagen even contact met de NPI opnemen over een eventuele open dag.

6. Rondvraag:
Geen.
7. Vaststellen volgende vergadering:
Volgende vergadering is op 18 oktober om 19.30 uur bij Heleen Goodijk.

8.Sluiting:
Paul Hardijzer sluit de vergadering om 11.15 uur

NOTULEN van de bestuursvergadering op 18 oktober ,00 bij Heleen Goodijk.
Afwezig Loeki Velsma.

1. Opening
Paul Hardijzer opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd:
Brief COA Tzummarum

3. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.

4.In- en uitgaande post

Ingekomen post:
-Gemeente Franekeradeel; startnotitie integraal jeugdbeleid (12 september wordt 11 oktober).
-Gemeente Franekeradeel; inventarisatie openbaar vervoer.
-3VO; 3VO-project "De bebouwde kom vraagt erom,,
-FLD; vragenlijst over de toekomstvisie uit 1997.
-Gemeente Franekeradeel; vergadering van de raadscomm. Algemene Zaken en Grondgebiedzaken.
-Dorpsbelang Dongjum; notulen van de federatievergadering van 3 november 1999 (uitnodiging voor de volgende vergadering op 12 oktober).
-CDA; Fractieflits augustus 2000.
-Friesland bank; er is geen geschikte locatie gevonden die aan de gestelde eisen voldoet voor het plaatsen van een geldautomaat.
-Gemeente Franekeradeel; Raadsvergadering op donderdag 5 oktober.
-FLD; blad Lytse Doarpenpraat.
-Leader NW Friesland: Affiches open dag 14 oktober.
-Gospelband "ICHTUS"; uitnodiging 28 oktober
-Gemeente Franekeradeel; vergadering van de raadscomm. Welzijnszaken op 11 oktober.
-COA (AVO Tzummarum); Voorbeeldbrief die wordt gestuurd naar de gemeente met betrekking tot verlichting aan de Sytzamaleane.
-Zorgcentrum Nij BethaniŽ; Blad Fan Eigen Hiem.
-Oudheidkundige vereniging Barradeel; data voor bijeenkomsten winterseizoen.
-Gemeente Franekeradeel; vergadering raadscomm. Grondgebiedzaken op 17 oktober '00.
-Gemeente Franekeradeel; vergadering raadscomm. Algemene Zaken 18 oktober '00.
-Gemeente Franekeradeel; ontvangstbevestiging brief bibliotheek Tzummarum.
-Gemeente Franekeradeel; ontvangstbevestiging brief herinrichting Hearewei/Stationsgebouw.
-Archeologisch steunpunt Wijnaldum; uitnodiging voor vrijdag 20 oktober

telefonisch:

-dhr.Dijkstra van de gemeente in verband met de problematiek met betrekking tot de speeltuin.
-dhr. Frankena van de Gemeente Franekeradeel voor een afspraak met DB over de jeugd van Tzummarum.
-dhr. Schuurmans v.d. gemeente Franekeradeel vergadering 16 oktober naar aanleiding van brief over invulling terrein stationsgebied.

Uitgaande post:
-brief aan gemeente Franekeradeel met betrekking tot organisatiewijziging.
-brief aan de gemeente met betrekking tot herinrichting Hearewei/ Stationsgebied.
-brief aan de gemeente herinrichting speeltuinen.
-brief aan de gemeente met betrekking tot bibliotheek (ook naar de fracties).
-brief aan dhr. Bahlmann uitnodiging voor bijeenkomst 18 oktober '00.
-brief aan alle verenigingen met betrekking tot toekomstontwikkeling Tzummarum-Firdgum

5. Mededelingen en vragen t.a.v.:
* Heleen en Loeki hebben op 14 september jl .overleg met dhr. Plantinga van de gemeente gehad in verband met de herinrichting van Hearewei/Sinaedawei en Evert Sybesmastrjitte.
*Klaske en Loeki hebben huurders overleg gehad op 25 september van "de haven" Gesproken is met oudheidkundige vereniging Barradeel en Crescendo.
Klaske Zijlstra zal in een volgend overleg een en ander kort sluiten.
*Loeki heeft met enkele leden van het klokkenfonds overleg gehad op 27 september in verband met verzoek ďH‚ld Moed" om extra bijdrage luidklok Firdgum.
Dit verzoek is afgewezen.
*Loeki heeft met de comm. Simmer 2000 op 28 september een bijeenkomst gehad.
Besloten is om een gezellige avond te organiseren voor de vrijwilligers op 25 oktober a.s.
*Als dorpsbelang voor 17 oktober '00 geen schriftelijk bericht heeft gekregen over de aanleg van het fietspad, dit doorgeven aan Geertje Dijkstra-Ponne.
*Jaarlijkse federatievergadering dorpsbelangen Franekeradeel op 12 oktober '00.(Heleen en Jaap) enkele punten die zijn besproken; DVS (dorpenvolgsysteem) - gemeente en dorpen willen een juiste registratie en goed overleg over tijd, wijze en afhandeling van wensen uit de dorpen.
Het systeem houdt het volgende in:
Kleine zaken (herbestrating, vuilophoping, verwaarloost perk e.d.) via de contactpersoon dhr. v/d Heide.
Grote zaken (visieontwikkeling, nieuwbouwplannen, jeugdbeleid e.d.) via de contactpersoon B. Cobben.
De klachten en/of vragen uit het dorp komen via ťťn contactpersoon bij dorpsbelang binnen en worden doorgegeven aan de desbetreffende persoon.
Gestart wordt met dit project door enkele dorpen op 1 november a.s.

Overleg met dhr. Bahlmann (wijkagent Tzummarum-Firdgum):
De nieuwe wijkagent zal zich in het dorpskrantje aan het dorp voorstellen en vertellen wat we gezamenlijk kunnen ondernemen om de overlast in ons dorp te beperken.

Oudejaarsavond viering: Klaske zal met dhr. S. Bouma contact opnemen om een en ander over dit onderwerp te bespreken.(komen we in de volgende vergadering op terug)

Nieuwjaarsrevue: Paul Hardijzer zal contact opnemen met mevr. D. V/d Walt met betrekking tot dit onderwerp. (komen we in de volgende vergadering op terug)

Commissie Dorpsontwikkeling Tzummarum-Firdgum: Dorpsbelang heeft de voorzitters van alle verenigingen in de dorpen uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen met betrekking tot toekomstvisie van beide dorpen.
Een eerste datum is gepland op di. 24 oktober ,00.

Overleg gemeente herinrichting Stationsgebied/Hearewei : We hebben op 1-2-10-'00 de plannen gezien met betrekking tot de herinrichting van bovengenoemde gebieden.
Onze eerste indruk is positief.
Deskundigheidsbevordering van het FLD Kees Jouwersma heeft een bijeenkomst gevolgd en zal ook de volgende bijeenkomsten bijwonen.
Brief COA Tzummarum: De COA wil graag straatverlichting aan de Sytzamaleane omdat het, met het korten van de dagen, een zeer donkere weg tot het centrum is.

6. Rondvraag:
Is er nog een overleg gepland met de ondernemersvereniging.
Binnenkort zal er gezocht moeten worden naar twee nieuwe bestuursleden.
7.Vaststellen volgende vergadering:
Volgende vergadering is op 15 november bij Loekie Velsma om 19.30 uur.

8.Sluiting:
Paul Hardijzer sluit de vergadering om 11.00 uur.

Notulen van de bestuursvergadering op 15 november bij Loeki Velsma.

1. Opening Voorzitter Paul Hardijzer opent de vergadering om 1.9.30 uur.
Afwezig: Jaap Feenstra.

2. Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd : Herinrichting speeltuin.

3. Verslag vorige vergadering.
Loeki Velsma vraagt of wij weten wat precies de gestelde eisen zijn m.b.t. het plaatsen van een pinautomaat.
Deze vraag zal ook meegenomen worden in het overleg met de ondernemersvereniging.

4.In- en uitgaande post.
*ingekomen post:
-Gemeente Franekeradeel; Standpunt van de gemeente m.b.t. de bibliotheek in het gebouw "de Haven".
-Nije M.J. Tamsmaskoalle; blad de Lķsterfink okt. 2000.
-Tekening over de invulling Stationsgebied en Hearewei.
-Gemeente Franekeradeel; herinrichting Hearewei-Sinadawei.
-FLD;
* Uitnodiging regiobijeenkomst op 23-1L-00 de "Moeting" te Tzum.
* Consultaties Gebiedsgericht Plattelandsbeleid.
* Uitslag enquÍte van het FID nov. 1999.
-KNHM (Koninkl.Nederlandse Heidemaatschapij); uitn. thema avond op 09-11-'00.
-Gemeente Franekeradeel; vergaderdata van de Raad en Raadscommissies 2001.
-Gemeente Franekeradeel; Raadsvergadering op 2 november a.s.
-Gemeente Franekeradeel; Kerstboom versnipperactie.
-VVD afd. Franekeradeel; binnen de VVD is een 'dorpencontactfunctionarisí benoemd te weten mevr. E. Bonnema-Houwing.
-Gemeente Franekeradeel; antwoord op de brief Herinrichting speeltuinen Tzummarum.
-Oudheidkundige vereniging Barradeel; Utnoeging op freed 17 novimber om 20.00 oere yn DoarpshŻs "De Bijekoer ď te Winaam mei as sprekker Karel Gildemacher.
-Gemeente Franekeradeel; Vergadering Raadscommissie Algemene Zaken 15-11-00.

*uitgaande post -geen.
*telefonisch
-SOW (samen op weg) Tzummarum-Firdgum; Jelle Kuiken heeft meegedeeld dat de vergunningen rond zijn wat betreft de aanleg van het nieuwe pad naar de kerk.
Telefooncel en de banken moeten worden verplaatst en dit kan gevolgen hebben voor het niet opnieuw plaatsen van de telefooncel.
-mevr.T. Minnema van de gemeente Franekeradeel afspraak overleg organisatiewijziging, voorsteldata zijn: di. 28 nov. 16.00 uur gemeentehuis/do.7 dec. 11.00 uur.
-VVD fractie; K. Dijkstra n.a.v. brief bibliotheek; intentie om bibliotheek te behouden maar zien nu eerst geen mogelijkheden om daar iets aan te doen.
-Overleg met G.Dijkstra-Ponne m.b.t. aanleg fietspad.

5.Mededelingen en vragen t.a.v.:
-Bibliotheek: Loeki Velsma merkt op dat uit het verslag met dhr. Zwierstra van de bibliotheek Franekeradeel is gebleken dat al in 2001 door de gemeente meer geld ter beschikking moet worden gesteld omdat anders volgend jaar al wordt bezuinigd op de vestiging in Tzummarum.
Dat zoín uitgeklede vestiging gedoemd is te verdwijnen lijkt duidelijk.
Wij hebben niet gevraagd om een nieuwe langdurige garantie maar ons voorstel was de bibliotheek een aantal jaren onder dezelfde condities voor het dorp te behouden. l
We zullen dit punt meenemen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Ook de vraag of de bibliotheek eerder zou moeten sluiten ten gunste van een jeugdhonk zal dan aan de orde komen.
-Oudejaarsavond: Wordt verzorgd door dezelfde mensen als vorig jaar.
Van dorpsbelang wordt geen bijdrage in de organisatie verwacht.
Nieuwjaarsreceptie: Jaap Feenstra zal contact opnemen met dhr. Bouma over het doorgaan van de nieuwjaarsreceptie en contact opnemen met het nieuwjaars revue team.
-Stationsgebied/Hearewei: Tekening ziet er goed uit en heeft ondertussen ook in de krant gestaan.
Paul zal afspraak maken met de Comm. Dorpsontwikkeling zodat er gezamenlijk nog een keer naar de tekening gekeken kan worden.
-Deskundigheidsbevordering van het FLD: volgens Kees Jouwersma was de cursus zeer interessant.
Een en ander zal in de toekomst van pas komen.
-Telefooncel en banken voor de kerk: In verband met het maken van een nieuwe toegang naar de kerk moeten telefooncel en banken worden verplaatst.
Dit kan tot gevolg hebben dat de telefooncel niet opnieuw geplaatst gaat worden gezien de ontwikkelingen van de PTT m.b.t. telefooncellen.
Dit lijkt ons niet een probleem omdat er bij de sporthal ook een telefooncel staat die door iedereen te gebruiken is.
-Speeltuin: Naar onze mening had de gemeente, toen er een wijziging kwam in het besluit VAS, ook gelden beschikbaar moeten stellen voor hekwerk.
De mededeling dat er dan naar een locatie gezocht moet worden waar geen hekwerk omheen hoeft lijkt ons wel een heel gemakkelijke oplossing.
Een ruimte die ons inziens wel geschikt is wordt door de gemeente niet beschikbaar gesteld.
Bovendien heeft de bestaande plek het voordeel dat er voor de oudere jeugd een "trapveldjeĒ kan worden ingericht.
Loeki zal contact opnemen met dhr. Terpstra van "Omsjen" of de geldelijke situatie nog is gewijzigd.

6. Rondvraag:
*De avond van de vrijwilligers Simmer 2000 was zeer geslaagd.
*Stukje van de wijkagent stond niet in het dorpskrantje.
*3VO vindt ook dat het ontbreken van een voetpad aan de Swaerderwei gevaar oplevert.
Zij hebben contact gehad met de provincie, maar het staat rog niet in het verkeersveiligheidsplan.
*Waar komt precies voet/fietspad nieuwbouwplan Stasjonswei?.
Onwonende vraagt om aandacht voor bijzondere beplanting aldaar.
*Dorpsbewoner vraagt om parkeerplaats voor vrachtwagens.
Dit lijkt ons geen zaak voor Dorpsbelang, maar voor de bedrijven van wie de auto's zijn.
Op dit moment wordt er veelal geparkeerd op het voormalige Althuisius terrein.
*Er zijn 31 opgaven voor de computercursus.
*Wanneer overleg met contactpersonen dorpskrant? wordt 23, december a.s.
*Algemene ledenvergadering op 28 februari 2001.
*Uitnodiging overleg COA op 30 november a.s. Klaske en Loeki gaan hier naartoe.
*Overlast parkeren fietsen ter hoogte van bakker Struiksma.
Kees Jouwersma zal dit aankaarten bij dhr. v.d. Heide.

7. Vaststellen volgende vergadering:
Volgende bestuursvergadering is op 20 december bij Kees Jouwersma om 19.30 uur.
8.Sluiting:
PauI Hardijzer sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid.