Notulen van de vergadering gehouden op 21 december bij Theo Drayer.

Afwezig Klaske Zijlstra.
Theo opent de vergadering om 20.30 uur.

Verslag vorige vergadering.
- Kerstboomversnipperactie : Er zal aan de heren van Dijk en van der Wal gevraagd worden of zij ook dit jaar hieraan willen meewerken.
- Jeugdhonk : Er is een brief van de gemeente Franekeradeel gekomen waarin vermeld staat dat de afhandeling i.v.m. de vergunning voor het jeugdhonk vertraging op heeft gelopen.
Deze brief komt ook in het dorpskrantje te staan.
- Lantaarnpaal in Firdgum: de gemeente huurt per lantaarnpaal bij de NUON.
We moeten dus bij de gemeente zijn voor het plaatsen van een lantaarnpaal op de Hearewei.
- Schelpenpad : De heer Timmermans van GOA - NOORD is met Theo het veld in geweest om de situatie te bekijken.
Eind januari gaan de leerlingen van deze school erlangs zodat er een plan gemaakt kan worden.

Ingekomen stukken.
- Brief van de gemeente over het jeugdhonk.
- Leader NW Friesland: leefbaarheid budget in doorgeefmap.
- P.I.T. : kern met P.I.T. In doorgeefmap.
- Agenda gemeente Franekeradeel: Raadcommissie algemene zaken op 16/12, Grondgebiedzaken op 15/12 en Welzijnszaken op 9/12.
- Gemeente Franekeradeel data commissie vergaderingen 1999.
- Brief gemeente over kerstboom versnipperactie.
Deze actie is op woensdag 6 januari om 13.30 uur.
De kerstbomen moeten een half uur van tevoren aangeleverd worden.
- Verhuiskaart van de fam. Haakma.
- Frieslandbank: kerstkaart
- PVDA : uitnodiging bijeenkomst op 28 november.
- Brief van de gemeente i.v.m. werkoverleg.
Op 7 december 1999 krijgt Tzummarum dorpbezoek.
- Frysk festival 2000: uitnodiging bijeenkomst op 4 februari 1999.
Brief in doorgeefmap.
- Krantje van de Leeuwarder Courant i.v.m. simmer 2000.
In doorgeefmap.
- Eigen Hiem: krantje Nij Betanie in doorgeefmap.

Mededelingen
De gemeente heeft een speeltuinenbeleid.
Deze wordt uitgevoerd door de speeltuin commissie van de skŻle.
Er is 75000 gulden beschikbaar voor 36 speeltuinen in de gemeente.
Er zouden enkele aanpassingen moeten komen voor de speeltuin aan de Five.
Aan de Sytsemaleane staan geen speeltoestellen meer.
Het is misschien een idee om het geld wat beschikbaar is voor Tzummarum te verdelen over drie speeltuinen, namelijk de Five, aan de Sytsemaleane en misschien is het mogelijk om op het veldje aan de Fjouwere iets te plaatsen.
- Er zijn een paar vrijwilligers geweest die de banken in het dorp opgeruimd hebben.
Volgend jaar worden de banken hernieuwd geplaatst, zodat er ook weer een bank aan het schelpenpad komt.
- Het is niet gelukt om de horeca open te stellen met oud en nieuw.
- De nieuwjaarsreceptie is op I januari om 20.15 in de bovenzaal van het Wapen van Barradeel.
Het dorpsbelang heeft 4 x per jaar een gesprek met het COA en Barradeel.
Het eerste gesprek hebben we op 15 december gehad.
- Paul heeft de foto's opgehaald van oud Tzummarum.
Het zijn er ongeveer 300 ze zullen op dia of cd-rom gezet worden zodat de foto's bekeken kunnen worden met een vergadering of iets dergelijks.
- De volgende jaarvergadering is op woensdag 24 februari.
- De volgende bestuursvergadering is op 20 januari bij Menno.
De - vergadering van februari staat gepland op 17 februari bij Heleen.
Om 23.30 sluit Theo de vergadering.

Notulen van de vergadering gehouden op 21 januari bij Janke Bonnema.

1.Theo opent de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering.
-De versnipperactie heeft 122 kerstbomen opgeleverd.
De heer van der Wal en Menno hebben deze actie begeleid.
Er werden loten uitgedeeld en de prijswinnaars hebben een waardebon gekregen.
-Jeugdhonk: De gemeente vraagt zich af of het jeugdhonk binnen de contouren van het bebouwingsoppervlak van de Haven gerealiseerd kan worden.
Er hoeft dan in principe geen vrijstellingsprocedure gevolgd te worden.

Ingekomen stukken
-Agenda gemeente Franekeradeel: raadscommissie algemene zaken op 20 januari, welzijnszaken op 15 januari en grondgebiedzaken op 19 januari.
-Franekeradeel: Catergoriseringsplan duurzaam veilig Franekeradeel.
-Subsidie aanvraagformulieren Leader 2.
-Gemeente Franekeradeel : Commissie agrarische dagen 15-18 september met als thema Franeker 800.
-Kopie brief van een bewoner van de Lytse Buorren aan de gemeente i.v.m. het niet netjes terugzetten van de vuilcontainers van de vuilnismannen.
Ze staan soms midden op de weg en dit levert soms gevaarlijke situaties op.
-Kopie brief van een bewoner van de Lytse Buorren aan de gemeente i.v.m. de verkeersveiligheid in Lytse buorren, de Kamp.
-Nationale straatspeeldag op 9 juni. Misschien kunnen we hier wel aan mee doen.
-Brief van de gemeente: er is een subsidie van honderd gulden toegekend.
-Oudheidkundig vereniging Barradeel: uitnodiging op 15 januari naar het provinciaal archief.
-Notulen AVO van de vergadering op 15 december.
-EnquÍte formulier van het FLD (feriening lytse doarpen).
-frysk Festival 2000: uitnodiging bijeenkomst op 4 februari in het Waad te Sexbierum.

4 Mededelingen
-Mevr. J. Bergsma heeft gebeld om een afspraak te maken i.v.m. de open monumentendag later dit jaar.
-De collecte met de nieuwjaarsreceptie heeft 442,10 opgebracht, Iedere gulle gever bedankt.
-Mevrouw Oosterhaven van het Friese Land is vanavond aanwezig geweest i.v.m. de sluiting van het consultatiebureau.
Het consultatiebureau wordt verplaatst naar Franeker.
Mocht er iemand zijn die met het openbaar vervoer reist en Franeker geeft problemen dan kan men in overleg ook nog altijd naar Harlingen gaan.
-Er wordt een stukje van het Friese Land in het dorpskrantje geplaatst i.v.m. de sluiting van het consultatiebureau.

Rondvraag
-Waar blijft het brugje van de nieuwbouw naar de Buorren.
Hier zal naar geÔnformeerd worden bij de gemeente.
-Firdgum H‚ld Moed vraagt of er een fietsenrek geplaatst kan worden bij de grote weg, Het oude staat er niet meer.
-Het hek bij wat kort geleden is geplaatst bij de uitgang van de openbare basisschool richting de Lytse Buorren is al weer verdwenen.
Er zal weer contact opgenomen worden met van der Heide.
-Volgende vergadering is op 17 februari bij Heleen.

NOTULEN VERGADERING DORPSBELANG.

Notulen van de bestuursvergadering gehouden op 17 februari 1999 bij Heleen Goodijk.
Theo opent de vergadering om 20.15 uur

Vaststellen agenda
Aan de agenda worden toegevoegd: Smidssteech, reparatie uurwerk, jaarvergadering.

Verslag vorige vergadering
-Theo zal nog een afspraak maken met dhr. v.d. Heide van de gemeente ter bespreking van verschillende zaken, zoals fietsenrek bij Firdgum en hek uitgang Lytse buorren.
PauI gaat ook mee.
-Met de aanleg van het bruggetje naar/vanaf nieuwbouw zal volgens de gemeente nog dit jaar worden begonnen.

Ingekomen stukken
-Ontvangstbevestiging Leader Noordwest Friesland van aanvraag bijdrage uit het Leefbaarheidbudget t.b.v. jeugdhonk.
-Verzoek gemeente tot deelname aan Himmeldei; dit jaar niet.
-Uitnodiging FLD tot bijwonen thema-avond op 11 februari over Statenverkiezingen; t.k.n.
-Uitnodiging Stichting Agrarische Dagen voor voorbespreking over allegorische optocht; t.k.n.
-Uitnodiging FNP verkiezingsavond op 22 februari; t.k.n.
-Kopie van de brief die Nij BethaniŽ heeft gestuurd naar Thuiszorg het Friese Land als protest tegen sluiting consultatiebureau.
-Brief FNP fractie gemeenteraad: de fractie stelt contacten met het dorp en dorpsbelang op prijs en wil b.v. graag jaarvergaderingen bijwonen; uitnodiging sturen.
-Agendaís Raadscommissie Welzijnszaken en Grondgebiedzaken.
-Adreswijziging Yep Hettinga.

Mededelingen -Wandelpad Tzummarum-noord: Een kostenindicatie zal a.s. vrijdag door de school aan Theo worden gefaxt.
19 februari is ook de uiterste datum voor het inleveren van het subsidie-formulier t.b.v. subsidie uit het Leader II-project.
Theo zal het zelf op het projectbureau brengen.
-Jeugdhonk: Ligt bij de gemeente, geen nadere ontwikkelingen.
-speeltuinen: de SkŻIe zal over enkele weken contact opnemen over hoe verder.
Gebleken is dat de toestellen die volgens opgave van de gemeente nog in de speeltuin aan de Sytzamaleane aanwezig zouden moeten zijn, toch verdwenen zijn.
-Smidssteech: De eigenaren zijn nu allemaal bekend.
Met van Steinvoorn en Bonnema zal nog contact worden opgenomen.
Indien alle bewoners akkoord gaan zal het verzoek tot verharding worden meegenomen in het gesprek met dhr. v.d. Heide.
-Frysl‚n 2000 / Frysk Festival 2000: T.b.v. Frysl‚n 2000 zal de Vereniging van Dorpsfeesten worden gevraagd om in juli 2000 nog iets extraís te organiseren (een bestuurslid van de VvD had dit idee geopperd).
Yep Hettinga moet nog worden gevraagd of het mogelijk is het "museum" in de maand juli 2000 dagelijks open te laten zijn.
De data voor het dorpsfeest in 2000 kunnen worden doorgegeven aan Frysl‚n 2000.
De nieuwe secretaris zal dit moeten verzorgen.
T.b.v. Frysk Festival 2000 zullen wij een creatief idee moeten uitwerken om onze dorpen aan de Slachte te presenteren op zaterdag 8 juli 2000, wanneer daar een wedstrijd- en een wandelmarathon worden georganiseerd.
Voor de uitwerking van een goede (kunstzinnige) presentatie wordt door FF2000 een geldbedrag beschikbaar gesteld.
Zij hebben de diverse Dorpsbelangen gevraagd een contactpersoon aan te wijzen.
Voor Tzummarum-Firdgum wordt dit Janke Bonnema.
-Aktie consultatiebureau: Dorpsbelang heeft een brief gestuurd naar Thuiszorg Het Friese Land tegen de sluiting van het consultatiebureau.
De actie van enkele mensen uit ons dorp wordt gesteund.
Hoe meer individuele personen laten weten dat zij tegen sluiting zijn des te beter.
-Open monumentendag: De open monumentendag is dit jaar op 11 september. Door de Gemeente Franekeradeel wordt dit jaar de monumenten van Tzummarum-Firdgum centraal gesteld.
Op 10 september zal er 's-avonds een lezing zijn als inleiding op de monumentendag.
Ter gelegenheid van de open monumentendag zal een wandel- en fietsroute worden uitgezet.
Er zal ook een fototentoonstelling worden ingericht.
In het dorpskrantje zal een oproep worden geplaatst om foto's.
Door Dorpsbelang moeten monumenten worden voorgedragen die zij centraal wil stellen.
In de bestuursvergadering wordt een voorlopige lijst vastgesteld.
Heleen en een vertegenwoordiger van de Gemeente zullen de betrokkenen om toestemming vragen.
-Omwonendencommissie A.V.O.: er staat voor 25 februari 1999 een overleg gepland.
Als wij deze week geen agenda ontvangen zal er een andere datum moeten worden vastgesteld.
-Uurwerkcommissie: Er is een reparatie geweest aan de klok van de kerk.
Dorpsbelang is gevraagd of er nog "ergens" een potje is waaruit de reparatie zou kunnen worden betaald.
Dit moet worden besproken in de Uurwerkencommissie Tzummarum- Firdgum.
Theo zal dit aan Jelle Kuiken doorgeven.
-Jaarvergadering: Klaske zal bloemetje regelen voor Menno.

Rondvraag
-Theo vraagt of het ook beter is voor het bestaande schelpenpad een verbod voor ruiters in te stellen.
Dit al eens eerder aan de orde geweest.
Onderwerp aan de leden voorleggen op jaarvergadering .
-Janke meldt, op verzoek van een bewoner, dat er in de Buorren door werkzaamheden aan de water leiding kuilen in het wegdek zitten.
Betrokkene kan rechtstreeks de gemeente bellen, die meestal op dit soort meldingen snel reageert.
Volgende vergadering op woensdag 16 maart bij Klaske.

NOTULEN DORPSBELANGEN

Notulen van de vergadering gehouden op 10 maart 1999 bij Klaske Zijlstra.
Theo opent de vergadering om 20.15 uur.
iedereen welkom en in het bijzonder aan de nieuwe secretaris.
--Vaststellen agenda:

aan de agenda worden geen extra punten toegevoegd.
--Verslag vorige vergadering:

Theo heeft nog geen afspraak gemaakt met dhr. v.d. Heide maar zal proberen om vrijdag 19 maart een afspraak te maken over o.a. hek uitgang Lytse buorren en fietsenrek bij Firdgum.
Jelle Kuiken zal nog benaderd worden over de uurwerkcommissie door Theo.
--Ingekomen stukken:

a. bestellen van pennen met opdruk.(t.k.n.)
b. inschrijving kamer van koophandel Friesland deze zal Jaap invullen en retour zenden
c. agenda raadsvergadering d.d. 4 maart 1999 geen specifieke punten voor Tzummarum
d. verslag vergadering Open Monumentendag 1999 van 15 februari jl. centraal thema dit jaar Monumentaal groen
1999 staat in het teken van Tzummarum-Firdgum d.d. 11 september

--Mededelingen /wagen t.a.v. :
Theo heeft bericht gekregen dat dorpsbelang een bedrag van 9000 gld. ontvangt uit het Leader II- project voor aanleg nieuw wandelpad.
Dorpsbelang zal nu eerst contact opnemen met de gemeente over de aankoop van een stuk grond wat nog in bezit is van de kerk.
Daarna zal bekeken worden wat de volgende stappen zullen zijn, gedacht wordt om eventueel een commissie samen te stellen.
Theo zal ondertussen ook nog even met de school bellen over dit punt.
Algemene Ledenvergadering d.d.24 februari jl.
De Frieslandbank gaat dicht maar is er ook gedacht aan een deeldag
Jaap zal informeren of er ook bij andere banken behoefte is om zich te vestigen in Tzummarum.
Dorpsbelang wil een vergadering uitschrijven met de ondernemersvereniging over de negatieve zaken van de afgelopen periode m.n. Althuisius, consultatiebureau, Frieslandbank en de vernielingen in het dorp.
Er komt misschien in de toekomst een pinautomaat in ons dorp , misschien kan die wel geplaatst worden op de haven i.v.m. verhuren van de ruimten aldaar.
Jeugdhonk;
geen nadere ontwikkelingen.
Speeltuinen;
Loeki is naar een vergadering geweest met de SkŻle.
de SkŻle zal bekijken wat voor toestellen er kunnen staan op De Fjouwere.
Smidssteech;
Janke en Loeki gaan een vergadering plannen met de bewoners van de Smidssteech omtrent de verharding en het plaatsen van een stek.
Friesland 2000/Frysk Festival 2000;
Hessel Bleeker zal de jaarvergadering van V.v.D. op17 maart a.s. het punt om iets extra's te organiseren in juli 2000 aan de orde brengen.
Consultatiebureau;
Theo zal contact opnemen met mevr. Oosterhof om te vragen wat de kosten zijn die het Friese Land gemiddeld nodig heeft om de bureaus open te houden, komen we in de volgende vergadering op terug.
Open monumentendag;
29 maart a.s. is de volgende vergadering van open Monumentendag bij Paul.
Omwonendencommissie A.V. O. ;
Intussen is er een agenda binnen gekomen en een nieuwe datum voor een volgende vergadering op 15 april a.s.
Uurwerkcommissie;
Er is nog niet met Jelle Kuiken gesproken meenemen naar de volgende vergadering.

--Rondwaag;
Frima wil zijn consessieís uitbreiden,zakt Tzummarum dan ook?
Er is een vergadering hierover op 11-03 wie gaat er naar toe
Theo sluit de vergadering om 22.15 uur

Mededeling van de Vereniging voor Dorpsbelangen Tzummarum-Firdgum
In de ledenvergadering van 24 februari 1999 is besloten om de contributie voor Dorpsbelang (inclusief 10 x het dorpskrantje) te verhogen naar f. 17,50.
De contributie wordt binnenkort opgehaald.

Notulen van de vergadering gehouden op 14 april bij Loeki Velsma.
Theo opent de vergadering om 20.15 uur.

Vaststellen agenda
Aan de agenda worden toegevoegd: bankencommissie, vergadering ondernemersvereniging, Frima.

Ingekomen stukken
- Verzoek van mevr. J. Tamsma om een bericht van verhuizing en opzegging van alle lidmaatschappen te plaatsen in het dorpskantje.
- Verzoek van Omwonenden Commissie Zoutwinning Frima om een artikel te plaatsen in het dorpskrantje of anders onder de leden te verspreiden.(in doorgeefmap en in het dorpskrantje).
- Nieuwsbrief Provinciaal verkeer- en vervoerplan(PVVP).
- Uitnodiging van Oudheidkundige Vereniging Barradeel op 19 maart om 20.00 in "It Mienskar" in Oosterbierum.
- Uitnodiging OPEN DAG van Hans en Agaath Voorduin SRV
- Verslag van de bijeenkomst commissie open monumenten dag 1999 en omschrijving van monumenten.
- Catalogus 1999 /2000 firma Born uit Hoorn
- OMSJEN: onderwerp gaat over speeltuinen. (in doorgeefmap).
- Schrijven A.B.N. AMRO n.a.v. vraag om een filiaal te vestigen in Tzummarum.
Past niet in het beleid van deze bank.
- Schrijven Generale Bank n.a.v. vraag om een filiaal te openen in Tzummarum.
Op dit moment geen plannen om een filiaal te openen in regio Leeuwarden.
- Uitnodiging van het bestuur van de Ondernemers Vereniging Tzummarum e.o. overleg op 7 april in ďHet Wapen van BarradeelĒ om 21.15 uur.
- SIMMER 2000: promotie Simmer 2000, vraag aan de lokale commissies om adressen van Friezen-om-utens door te geven aan de projectleider zodat deze een gratis proefnummer aan deze mensen kan toesturen.
Van de gemeente Franekeradeel aanvulling agenda van 1april.
- Thuiszorg Het Friese land: wijziging uitleen en consultatiebureau.
- Feriening Lytse Dorpen: het krantje Doarpepraat.
- Frysl‚n Miljeu: overeenkomst afvalverwijdering.
-Schrijven Rabobank Noordwest Friesland n.a.v. de vraag om een filiaal te openen in Tzummarum de bank start in 1999 een nieuw onderzoek over kwaliteit en mogelijke verbetering van het distributiebeleid, t.z.t. komt men op ons verzoek terug.
-Gemeente Franekeradeel : verzoek om voor 1 mei a.s. eventuele rond de jaarwisseling te melden bij de gemeente i.v.m. openbare orde en veiligheid.
-brief mw. De Haan over laatste stuk Swearderwei waar geen trottoir is.
(wordt meegenomen in overleg met gemeente).
-Gemeente Franekeradeel agenda raadscommissie grondzaken
-Gemeente Franekeradeel agenda raadscommissie welzijnzaken
-Verslag Frysk Festival 2000- project Slachtemarathon.
-Boekje "Fan eigen hieim" van zorgcentrum Nii Bethanie.

Mededelingen/ vragen t.a.v.
*SCHELPENPAD: Theo heeft met de heer Timmermans van de Friese Poort gebeld.
Deze gaat met drie leraren om de tafel en belt een dezer dagen terug.
Er is een bedrag van 9000 gulden beschikbaar van het Leader project.
*JEUGDHONK: Hier zijn geen verdere ontwikkelingen.
*SPEELTUINEN: Heleen heeft met de bewoners om het veldje waar het kunnen hier dus mee door gaan.
*SMIDSSTEECH: De bewoners zijn voor bestrating met paal en er moet verlichting komen.
Ook moet er een deksel op de vetvangput komen.
Jaap zal een brief opstellen voor de gemeente.
*FRYSLAN 2000: Belangstellende verenigingen uitnodigingen die iets van plan zijn te doen met Simmer 2000.
We hebben als datum gepland: 25 mei om 2.00 uur in Het Wapen van Barradeel.
*CONSULTATIEBUREAU: Ouders kunnen naar het consultatiebureau in Franeker of in Minnertsga gaan.
De ouders hebben hierover schrijven gehad van het Friese Land.
Als Sexbierum geen nieuwe locatie kan vinden gaat het consultatiebureau daar dan ook dicht? Jaap zal contact opnemen met dorpsbelang Sexbierum.
Misschien is het mogelijk om samen met Sexbierum een consultatiebureau open te houden.
Theo zal met mevr. Zeinstra van het Friese land bellen om een en ander op papier te krijgen.
*OPEN MONUMENTENDAG: voor deze dag(11september) hebben we vrijwilligers nodig.
Heleen en mevr. Brouwer zijn bij verschillende panden geweest om de eigenaren om hun medewerking te vragen.
*OMWONENDE COMMSSIE A.V.O.: Loeki, Paul en Klaske gaan op 15 april naar de vergadering toe.
'*OPENING NIEUWE BANK: Theo heeft met Doeke Hemstra gesproken i.v.m de sluiting van dit kantoor.
Er komt geen geldautomaat in de bank.
Dit gebouw wordt verkocht.
Misschien kan er geldautomaat in de Haven komen.
Doeke Hemstra zal contact opnemen met Theo.
*UURWERKENCOMMISSIE: Er is een verzoek van Firdgum voor een automatische ophaal apparaat.
De klok in Firdgum moet met de hand opgewonden worden.
Dit is 10 jaar lang gedaan door Durkje van de Walt.
We geven dit door aan de uurwerkencommissie.
*VERGADERING ONDERNEMERS VERENIGING:
- permanente verlichting van de kerk: alleen in de maand december.
- Heechhout plan Noord: Loeki heeft contact met mevr. Polderman gehad.
Het brugje komt er wel.
- opschoning dok Dit heeft een paar jaar geleden ook al eens op de agenda gestaan.
Het waterschap moet dit hekkelen maar de gemeente heeft geen plaats voor de opslag van het slib.
we zullen de gemeente en het waterschap hierover schriftelijk benaderen.
- Jaarwisseling 2000: ondernemersvereniging zal een afspraak maken met de gemeente zodat wij hier gezamenlijk naar toe kunnen.
we moeten bekijken wat het kostenplaatje wordt als er iets georganiseerd wordt.
* FRIMA: Paul is gebeld door dorpsbelang Pietersbienrm/ Sexbierum/ Wijnaldum.
Er is een vergadering op donderdag 22 april in de Bijenkoer in Wijnaldum van de omwonenden commissie.
* BANKENCOMMSSIE: Theo heeft contact opgenomen met de bankencommissie, de banken worden geschaafd en geverfd.

Rondvraag
-DORPSAGENDA: van de dorpsagenda wordt nauwelijks gebruik gemaakt, misschien is het verstandig om deze op te heffen.
De dorpsagenda is er voor zodat er geen dubbele vergadering activiteiten en dergelijke gepland worden.
-Theo neemt voorlopig geen taken meer op zich i.v.m. het afbouwen van zijn huis.
Janke geeft te kennen dat zij er in september mee op wil houden omdat ze weer gaat leren.
THEO sluit de vergadering om 23.00 uur.
De volgende vergadering is op 19 mei bij Paul.

Notulen van de vergadering gehouden op l9 mei bij Paul Hardijzer.

Paul opent de vergadering om 20.15 uur.

Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd: Barradeeltocht.

lngekomen stukken
* Feriening Lytse Doarpen (F L D ): Algemiene ledegearkomste FLD 20 april as.(t.k.n.)
Wurklist + jierferslach fan de FLD - 1998.
* CDA-fractie Franekeradeel: onderwerp communicatie: voor iedere fractievergadering komt er een spreekuur van half acht tot half negen, paar keer per jaar een fractieflits.
(onderwerpen worden besproken met de visie van het CDA), minstens een maal per jaar een bezoek aan ons dorp (bedrijf).
*Frysl‚n Miljeu: nieuwe overeenkomst afvalverwijdering, I x per 4 weken legen van de container.
*Frysl‚n Miljeu: nieuw contract legen containers (1 x per 4 weken).
*Fryslan Miljeu: i.v.m. feestdagen worden de containers op andere data geleegd.
*Gemeente Franekeradeel: afwijzing jeugdhonk.
*Frysl‚n Miljeu. rekening legen containers.
* ING bank i.v.m. openen nieuw filiaal: deze bank heeft geen voornemen om een bank in Tzummarum te openen.
* Gemeente Franekeradeel: uitnodiging dodenherdenking 4 mei 1999.
* Gemeente Franekeradeel: agenda raadsvergadering 6 mei.
*Leader Noordwest Friesland: aanvraag uit het leefbaarheidbudget loopt enige vertraging op, half mei bericht.
* Gemeente Franekeradeel bevestiging ontvangst brief i.v.m. bestrating Smidssteech, behandeling binnen 8 weken.
* Provinsje Frysl‚n: Provinciaal milieubeleidsplan Frysl‚n 2000-2003 uitnodiging voor informatie en inspraakavonden.
* COA. uitnodiging open dag AVO Tzummarum op 28 mei a.s.
* Leader Noordwest Friesland; Subsidie -reservering leefbaarheidbudget : project jeugdhonk.
* Bestuur Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond : het bestuur betreurt het dat er een voornemen is om de dorpsagenda op te heffen.
* Op paed: uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst telematica op het platteland, data zijn: 31 mei of 8 juni aanstaande ( project dat door SDF en FLD is ontwikkeld om de Friese dorpen in contact te brengen met de mogelijkheden van Telematica zoals Internet.
Gemeente Franekeradeel: agenda vergadering raadscommissie grondgebiedzaken.
Gemeente Franekeradeel. agenda vergadering Algemene zaken.
WOC Perspectief: brief over de totstandkoming van stichting WOC Perspectief.

Mededelingen / vragen t.a.v. *Schelpenpad: Loeki, Janke, Jaap, Klaske en Heleen zullen de route van het schelpenpad lopen en vergelijken met de kaart die we hebben gekregen.
*Jeugdhonk: Het plan is afgekeurd omdat dit te dicht bij de bebouwing ligt.
De gemeente wil wel meewerken om een oplossing te zoeken.
*Speeltuinen: Eind juni wordt er begonnen met de speeltuin aan de Evert Sybesmastrjitte.
*Smidssteech: Jaap heeft een brief gestuurd naar de gemeente i.v.m. bestrating.
We krijgen binnen 8 weken bericht.
Jaap heeft ook telefonisch contact gehad met de heer Plantinga van de gemeente (ruimtelijke ordening) over het hoe en waarom van de verharding van de Smidssteech.
*Simmer 2000: 25 mei hebben we een bijeenkomst in het Wapen van Barradeel om te weten te komen of er ook verenigingen zijn die iets van plan zijn te doen.
*Open monumentendag: Paul, Klaske en Heleen hebben de route gefietst.
*AVO: De omwonenden commissie komt 4 x per jaar bijeen.
Paul, Klaske en Loeki zijn naar deze bijeenkomst geweest. op 28 mei is er een open dag.
* Frima (nieuwe concessie bij Tzummarum).
Jaap en Heleen zijn op ZZ-04 naar een vergadering in Wijnaldum geweest Mocht er concessie verleend worden dan kan het dorpsbelang geen bezwaar aantekenen maar als personen uit naam.
Zodra concessie aanvraag gepubliceerd wordt kan men pas bezwaar maken.
Waarschijnlijk komt dit in de Franeker Courant te staan.
We moeten dit dus goed in de gaten houden.
*Uurwerkcommissie: Het is de bedoeling dat er op zeer korte termijn een datum gepland zal worden om bij elkaar te komen.
*Barradeeltocht: De Barradeeltocht start dit jaar vanuit Tzummarum.
Er zijn 4 a 5 vrijwilligers nodig om bij de stempelpost te zitten.
Janke zal dit regelen.
Om 23 30 sluit Paul de vergadering.

Notulen van de vergadering gehouden op 16 juni bij Janke Bonnema.

Afwezig Theo Drayer en Paul Hardijzer.
Loeki opent de vergadering om 20.15 uur. Aan de agenda wordt toegevoegd. Nieuw bestuurslid.

Ingekomen stukken.
* Gemeente Franekeradeel : vergadering voor de leden van de raad van de Gemeente Franekeradeel.
* Jeugdhonk/ gemeente Franekeradeel: verslag overleg d.d. 26 april omtrent afwijzing en kijken naar een nieuwe mogelijkheid voor een jeugdhonk in Tzummarum.
*Brief van Mw. A. Heeringa met de vraag wat de vereniging voor dorpsbelang kan doen voor een goede doorvaart bij de "3 molen"(uitbaggeren).
*CDA - Fractieflits mei '99 nr. 3 Franekeradeel.
*AFUK: Meitsje jim eigen Doarpsprinteboek.
*Waddenvereniging: Presentatie de andere kant van het wad.
*Stichting It Fryske Boek: Begjin Septimber set de Sutelaksje fan It Fryske Boek wer utein.
*Gemeente Franekeradeel. Fietspad Griene Dyk.
Vraag van de gemeente het Bildt om een stuk grond van de gemeente Franekeradeel te mogen gebruiken ter realisering van het fietspad.
*Gemeente Franekeradeel : Agenda vergadering raadscommissie algemene zaken.
*Gemeente Franekeradeel : Agenda vergadering raadscommissie grondgebiedzaken.

Mededelingen/ vragen t a.v.
*Schelpenpad: Hierover is nog niets nieuws te melden.
*Jeugdhonk: Er is 16 juni weer overleg met de commissie over een nieuwe locatie.
*Speeltuinen: Er is nog overleg geweest met een bewoner van de Fjouwere, het is wel de bedoeling dat het speeltuintje voor de kleinere jeugd bedoeld is.
Ook wordt er geprobeerd om een trapveldje aan de Sytsemaleane te krijgen.
*Smidssteech. We hebben nog geen bericht van de gemeente gehad.
*Simmer 2000: op 25 mei zijn er een aantal mensen bij elkaar geweest.
Hieruit is een werkgroep samengesteld.
Alles wat er georganiseerd wordt geeft Loeki door aan Simmer 2000.
Dit alles komt ook op internet te staan.
*Open monumentendag: De fiets / wandelroute hebben we al binnen.
Er zijn op die dag enkele vrijwilligers nodig.
Er komt een stukje in het dorpskrantje te staan.
*Omwonendencommissie AVO: op 24juni is er weer overleg.
Klaske en Heleen gaan hierheen.
*Uurwerkcommissie. Er is nog geen datum gepland om bij elkaar te komen.
*Nieuw bestuurslid: we zijn nog bezig om een nieuw bestuurlid te vinden.
Om 22.00 uur sluit Loeki de vergadering.
De volgende vergadering is op 21 juli bij Jaap Feenstra.

TZUMMARUM- FIRDGUM

Notulen vergaderingen Dorpsbelang.
notulen van de vergadering gehouden op 21 juli jl. bij Jaap Feenstra .
Afwezig Theo Drayer.
Paul opent de vergadering om 20.15 uur.
Aan de agenda worden geen extra punten toegevoegd.

Ingekomen stukken:
-Gemeente Franekeradeel; vergadering van de leden van de raad van de gemeente Franekeradeel.
-Feriening Lytse Doarpen; uitnodiging busreis naar het symposium, op zaterdag25 september a.s. een landelijke themadag "kleine dorpen: vitaal platteland".
verschillende dorpen presenteren zich, workshops, informatiemarkt enz. het is van 9.30 uur tot 15.30 uur in Driebergen.
-van dhr. J. Lautenbach; voorstel van dhr. Lautenbach om een boekwerkje samen te stellen over Tzummarum in het kader van Simmer 2000 i.s.m het Afuk.
-Open monumentendag 1999, uitnodiging bespreking open monumentendag op 6 sept. a.s.
-Gemeente Franekeradeel; raadsvergadering bouwaanvraag voetgangers en rijwielersbrug uitbreidingsplan Tzummarum\Spoorstrj itte.
-subsidie reservering leefbaarheidbudget i.v.m. schelpenpad.
-Bureau Halt Friesland; uitnodiging gesprek met jongeren omtrent oud en nieuw.
-Frysk festival 2O00; samenvattend verslag van de bijeenkomsten eerder dit jaar.
-Gemeente Franekeradeel; gezamenlijke vergadering grondgebiedzaken, algemene zaken en welzijnszaken.

Mededelingen / vragen t.a.v.;
-Schelpenpad; er is een schrijven gestuurd naar de Ned. Herv. kerkenraad en daaruit voortvloeiend een gesprek geweest omtrent het eventueel kopen van een stuk land.
Dit stuk land kan, mits alles verloopt zoals gepland, gekocht worden van de kerk.
-Jeugdhonk; aan de voorwaarden voor subsidie aanvraag is niet voldaan en is daarmee komen te vervallen.
-Speeltuinen; Loeki heeft met de SkŻle gebeld over de aanleg van de speeltuinen en heeft vernomen dat er enige vertraging is hieromtrent.
-Smidssteeg; dhr. Plantinga heeft hierover gebeld met Jaap .
De termijn van 8 weken loopt uit.
-Frysl‚n 2000; in juni is er een vergadering geweest en er zijn enkele activiteiten op papier gezet.
Er is veel belangstelling voor dit thema en er is op internet te lezen wat er volgend jaar te doen is in Tzummarum.
Een volgende vergadering is in september.
-Open monumentendag; de open monumenten commissie heeft alle werkzaamheden op papier gezet en uitgewerkt .
Er zijn nog enkele vrijwilligers nodig maar ook dit loopt.
Er is nog een vergadering op 6 september a.s.
-Frima; voor zover we weten is er nog geen concessie verstrekt door de gemeente.
-Avo omwonendencommissie: 9 september a.s. is er een volgende vergadering gepland.
-Halt project: er is met enkele jongeren uit ons dorp een gesprek geweest i.v.m. de jaarwisseling van afgelopen jaar.
Deze jongeren waren betrokken bij enkele vernielingen in het dorp en om dit een volgende jaarwisseling te voorkomen wordt er gezocht naar een oplossing.
Gedacht kan worden aan een locatie waar de jeugd met oud en nieuw naar toe kan.
Een en ander zal door de jeugd op papier gezet worden en misschien kan er bij een volgend gesprek iets voor de jeugd op poten gezet worden.
Volgende vergadering hieromtrent is op 7 sept. a.s.

Rondvraag; geen vragen
Volgende vergadering is 15 sept. a.s.
Paul sluit de vergadering om 22.45 uur.

Vereniging voor Dorpsbelangen

Notulen van de vergadering gehouden op 15 sept. jl. bij Heleen Goodijk.
Afwezig: Paul Hardijzer.
Loeki opent de vergadering om 20.15 uur.
Ingekomen stukken:
*Op paad; Nijsbrief omtrent bijeenkomst 31 mei en 8 juni jl. gaat over telematica, zoals internet e.d.
*Leader Noord West Friesland, toekenning van subsidie van maximaal 25 % van de totale kosten voor aanleg van het voetpad.
*Leader Noord West Friesland; afwijzing subsidie voor het jeugdhonk.
*Rabobank Menaldumadeel; toekenning van een bedrag voor het schelpenpad.
*De "denktank"; uitnodiging om deel te nemen aan de denktank en hun bijeenkomsten.
*Vereniging voor Volksvermaken; uitnodiging voor de receptie ter gelegenheid van de 1e prijs op de bondswedstrijd voor schooljongens op 17 sept. a.s. in" het Wapen van Barradeel" om 20.00 uur.
* Innovatiesteunpunt Wageningen; uitnodiging voor een landelijke bijeenkomst te Driebergen met als thema Kleine dorpen:Vitaal platteland !
"Dorpen maken het platteland" d.d.25 sept. a.s. 12 dorpen presenteren hun werkwijze.
*Dorpsbelang Dongjum\Boer; Federatievergadering op donderdag 28 oktober 1999.
Jaarlijkse vergadering van alle dorpsbelangen in de gemeente Franekeradeel, college van burgemeester en wethouders en het F.L.D.
*Gemeente Franekeradeel; wensen t.a.v. openbaar vervoer kan kenbaar gemaakt worden bij de gemeente voor 13 oktober 1999.
*Leader Noord West Friesland; 50% aan de ons toegekende subsidie wordt aan ons overgemaakt.
*Het Friese Land; persbericht om in het najaar cursussen te volgen(voor de redactie)
*Gemeente Franekeradeel; vergadering van de raadscomm. welzijnszaken en een leeswijzer Beleidsplan 2000 dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid N.W. Friesland.

Mededelingen / vragen t.a.v.
-schelpenpad; er is een schrijven naar de gemeente gegaan omtrent levering materiaal e.d.
De volgende instanties zijn aangeschreven voor aanvraag subsidie:Fonds Nij BethaniŽ, Rabo Dorpenfonds, CommerciŽle Club Franeker, ondernemers ver.Tzummarum, T.D.G. Althuisius en de Friesland Bank.
Via het Leader Project en van de Rabobank is een bedrag toegezegd.
-Jeugdhonk; geen nieuws, Klaske zal contact opnemen met de commissie.
-Avo; geen op of aanmerkingen t.a.v. de laatste vergadering met de omwonenden commissie.
-Frieslandbank; er komt in de toekomst een pinautomaat maar de exacte locatie is nog niet bekend.
Voor de bewoners van Nij BethaniŽ komt er 1 keer per 14 dagen een zitting in het verzorgingstehuis.
-Speeltuinen; Loeki heeft gebeld met omsjen (een project van de SkŻle over speeltuinen)
Er is toegezegd dat in week 38 de speeltuin in de Evert Sybesma strjitte wordt aangepakt.
-smidssteeg; dhr. v.d. Heide zal na de vakantie contact opnemen over dit onderwerp, maar tot nu toe is dit niet gebeurd. Jaap zal binnenkort zelf contact opnemen.
-Frysl‚n 2000, Loeki zal contact opnemen met dhr. J.Lautenbach over het maken van een boekwerkje over Tzummarum-Firdgum.
De borden van "wij dogge mei" hangen aan de borden bij binnenkomst van Tzummarum.
-Open monumentendag; i.v.m. persoonlijke omstandigheden heeft de gemeente dit voor Tzummarum-Firdgum afgelast.
-Nieuw bestuurslid; Jaap heeft Rein Smids gevraagd om bestuurslid van onze vereniging te worden en Rein heeft hier positief op gereageerd.
-Halt project, vanuit de jeugd is na de vorige vergadering geen initiatief ondernomen om activiteiten op poten te zetten omtrent de Jaarwisseling.
Er is besloten om de geplande vergadering te annuleren.
Vanuit de gemeente is hierover nog contact met Jaap geweest.
Er zal getracht worden om toch nog een vergadering met politie, dorpsbelang en gemeente te beleggen over dit punt.
-De "denktankí; We zullen een volgende uitnodiging afwachten en dan horen wat precies de verwachtingen zijn t.a.v. dorpsbelang.

Rondvraag: We spreken af om binnenkort weer eens naar een raadsvergadering te gaan.
vaststellen volgende vergadering deze is op 13 oktober om 20.00 uur bij Klaske.
Sluiting: Loeki sluit de vergadering om 11.00 uur.
Notulen van de vergadering gehouden op 13 oktober jl. bij Klaske Zijlstra.
Afwezig: Theo Drayer.
Paul opent de vergadering om 20.15 uur.
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
Het plaatsen van 75 extra asielzoekers.

Ingekomen stukken:
*Ondememersver. Tzummarum e.o. , vragen naar aanleiding van het verzoek tot bijdrage in de kosten voor het schelpenpad.
*CommerciŽle club N.W. Friesland ; er bestaat geen leefbaarheidfonds meer na de fusie , dus geen financiŽle bijdrage.
*Kamer van Koophandel ; 12 oktober a.s. een voorlichtingsbijeenkomst over fiscale problematiek voor verenigingen.
*Gemeente Franekeradeel ; toezegging levering materiaal schelpenpad, verder geen ondersteuning.
*Stichting Fonds Nij BethaniŽ ; toekenning van een bijdrage aanleg schelpenpad.
*Gemeente Franekeradeel ; raadsvergadering op donderdag 7 oktober a.s.
*Bein van Dyk ; nieuwjaarsreceptie 2000, vergadering van het "team" op 20 oktober a.s. over eventuele bijdrage aan een nieuwjaarsreceptie.
*F.L.D. boekje Lytse Doarpenpraat.
*V.V.V. Tzummarum e.o. ; opnieuw vaststellen van de receptie voor de winnaars van de schooljongens Bond op 5 nov. a.s. om 20.00 uur.
*Leeuwarder Courant ; openbare discussie over het thema emigratie op 5 oktober 1999.
*Gemeente Franekeradeel ; vergadering van de raadscomm. Welzijnszaken op 13 oktober a.s.
*Fan eigen hiem ; huisblad van zorgc. Nij BethaniŽ 2l jaargang nr. 4.
*Politie Frysl‚n ; verslag van de aangifte poging tot inbraak in het gebouw De Haven.
*Gezamenlijke kerken ; uitnodiging voor een bijeenkomst van de gezamenlijke kerken en het COA.

Mededelingen / vragen t.a.v.
Gemeente : Loeki heeft contact gehad met Lenie Polderman over de volgende punten:
--15 oktober is bekend wie het terrein van Althuisius heeft gekocht.
--over het voetgangers- en rijwielbruggetje brj het uitbreidingsplan Tzummarum\Spoarstrj itte zijn bedenkingen binnen gekomen.
Schelpenpad : er gaat een begroting naar de ondernemersvereniging als antwoord op hun schrijven.
Van de Friesland bank en T.D.G Althuisius nog geen bericht op onze vraag voor financiŽle bijdrage gehad.
Toezegging van de gemeente voor levering materiaal.
Toezegging van een financiŽle bijdrage van stichting Fonds Nij BethaniŽ.

Jeugdhonk; Vanaf juni zijn er geen verdere stappen ondernomen dus wachten we op bericht van deze commissie.
Speeltuinen ; de speeltuin aan de E. Sybesmastrjitte is opgeknapt er zijn nog wel vragen over de scheiding van speeltuin en aangrenzend bouwland.
Smidssteeg: nog geen verdere ontwikkelingen
Frysl‚n 2000 ; de comm. die hiermee bezig is heeft de volgende punten op papier gezet voor de eerste drie weken van juli 2000, deze zijn o.a.
--elke woensdag een fietstocht
-fototentoonstelling in de gereformeerde kerk
-reŁnie de Bazuin op 1juli
-kaatspartijen in Firdgum in het kader van "Frysl‚n keatstĒ -openluchtconcert beide korpsen
-filmavond met films uit vervlogen tijden
-boekwerk met foto's en begeleidende tekst door J.Lautenbach en D. Drayer.

Nieuw bestuurslid ; tot de eerstvolgende jaarvergadering is Rein Smidts benoemd als bestuurslid.
Plaatsen 75 extra asielzoekers ; op de camping van recr.centrum Barradeel worden de komende wintermaanden 75 extra asielzoekers geplaatst.
Denktank; H. van Voorst wil deze vergadering, als er behoefte bestaat, langskomen en een en ander uitleggen over de denktank.
We zijn van mening dat we een volgende keer op een bijeenkomst van de denktank wel het een en ander zullen horen.
We nemen contact op over een nader te bepalen datum.
Voetpad Swaerderwei ; er zijn handtekeningen verzameld voor de aanleg van een voetpad door dhr. Jouwersma.
Deze handtekeningen kunnen via dorpsbelang aangeboden worden aan mevr. J. Groot-van Ginhoven Wethouder gemeente Frentsjerteradiel.
Jaap zal een afspraak maken.

Rondvraag: geen
Vaststellen volgende vergadering: 17 november a.s. bij Loeki.
Sluiting: Paul sluit de vergadering om 10.30 uur.

Notulen van de bestuursvergadering op 17 november 1999 bij Loeki Velsna.
Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
Millenniumfeest, Opmaak Dorpskrantje, Uurwerkcommissie, Nieuwjaarsbijeenkomst .

Ingekomen stukken
-Dorpsbelang Dongjum: verplaatsing van de Federatievergadering van 28 oktober naar 3 november 1999.
-Gemeente Franekeradeel: agenda raadsvergadering 4 november 1999.
-Butrade: aanbieding CD-rom over alle mogelijke subsidieregelingen (f . 135, --)
-FLD: overzicht cursussen
-FLD: ķtnoeging doarpenjŻn "selsbehear"; eerste aanzet voor een deelproject in het kader van deskundigheidsbevorderingprogramma van het Leader project N-W Frysl‚n in de gemeente Franekeradeel op 25 november.
Rein Smidts zal stuk lezen of het wenselijk is of er iemand van het bestuur heen gaat.
-Denktank: verslag van het overleg op 8 november 1999.
-Denktank: verslag van hun gesprek met de gemeente Franeker.
-CDA: "Fractieflits" + uitnodiging voor Thema avond lokale politiek op 22 november in Oosterbierum + persbericht over de fusie tussen de scholen Anna Maria van Schuurman en Simon Vestdijk, waarover het CDA zich positief heeft uitgesproken.
-Simmer 2000: verslag voortgang en aantal suggesties.
-Friesland Bank: uitnodiging open huis Franeker op 13 november 1999.
-agenda Raadscommissie Alg. zaken op 20 oktober 1999 en agenda Raadscommissie Grondgebiedzaken op 19 oktober 1999.
-Gemeente Franekeradeel: vervallen Raadscommissie vergadering Grondgebiedzaken op 16 november 1999.
-agenda Raadscommissie Algemene zaken + Welzijnszaken op 17 november 1999.
-ķtnoeging Oudheidkundige vereniging Barradeel, lťzing HyIke Speerstra op 19 novimber 1999 in Minnertsgea.

Mededelingen / vragen t.a.v.
-Er is van de Friesland Bank nog geen bericht gekomen over een plek voor een pinautomaat; verkoop van het voormalig bankgebouw is nog niet rond.
-Dorpskrantje: Na vele jaren de opmaak van het dorpskrantje te hebben verzorgd, heeft Geartsje van Dijk te kennen gegeven er per 1 januari 2000 mee op te willen houden.
Wij hebben intussen Agaath Voorduin bereid gevonden haar taak over te nemen.
-Voetpad: Definitief bericht Ned.Hervormde kerk over de mogelijkheid van aankoop van een strookje grond.
Van Staatsbosbeheer nog geen schriftelijk bericht van geen bezwaar over aanleg.
Op 17november gesproken met dhr. van der Heide van de Gemeente Franekeradeel.
Gras langs pad wordt door gemeente gemaaid.
Onderhoud aan pad is voor rekening Dorpsbelang, waarbij door de gemeente eens per 2 jaar nieuwe schelpen ter beschikking worden gesteld.
T.z.t. bij de gemeente aankaarten of dit onderhoud niet bij de gemeente thuishoort.
Theo zal iemand vragen voor de coŲrdinatie van de uitvoering van het project.
-Smidssteech: Gesprek met van der Heide van de Gemeente Franekeradeel op 17 november 1999.
(Opnieuw) uitgelegd dat het verzoek tot verharding van de Smidssteech van Dorpsbelang komt en dat de bewoners van de Smidssteech bereid zijn mee te werken als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Simmer 2000: Er worden 800 fotoboekjes Tzummarum- Firdgum besteld.
Belangstellenden kunnen de boekjes t. z. t. kopen ad f. 14.95 per stuk.
Dhr. Jacob Lautenbach heeft Dorpsbelang voorgesteld om in Tzummarum een blijvende herinnering aan de massale emigratie, zoals beschreven in het boek van Hylke Speerstra, te plaatsen.
Het bestuur staat hier in beginsel niet onwelwillend tegenover.
Dhr. Lautenbach zal zich oriŽnteren op de artistieke en financiŽle kant van de zaak en Dorpsbelang op de hoogte houden.
-Swaerderwei: De heer K. Jouwersma heeft op 17 november 1999 samen met Dorpsbelang aan mevr. Groot, wethouder van de Gemeente Franekeradeel, de handtekeningen aangeboden die waren verzameld om de aanleg van een trottoir aan de zuidzijde van de Swaerderwei kracht bij te zetten.
Eerdere verzoeken van Dorpsbelang hadden niet tot het gewenste resultaat geleid.
Mevr. Groot liet weten dat in 1990 een poging om een trottoir aan te leggen was gestrand op het feit dat 1 bewoner niet de benodigde grond aan de gemeente wilde afstaan.
Aangezien deze bewoner nu een handtekening heeft gezet, mag worden aangenomen dat nu de medewerking zal kunnen worden verkregen.
Mevr. Groot zal, laten onderzoeken of er binnen haar begroting binnenkort ruimte is, anders zal zij de gemeenteraad voorstellen het zo spoedig mogelijk in de begroting op te nemen.
De gemeente zal contact opnemen met de bewoner, wiens medewerking nodig is.
-Frima: er is op 21 oktober 1999 overleg geweest tussen de omwonendencommissie en de diverse dorpsbelangen uit de regio.
De commissie gaat er van uit dat er geen nieuw concessie zal worden verfeend.
Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn dan worden de besturen van Dorpsbelang zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
-Althuisius: Er is een voorlopig koopcontract getekend met een projectontwikkelaar die er woningen wil bouwen.
Dorpsbelang is door de gemeente uitgenodigd om op 24 november kennis te maken met de projectontwikkelaar en een eerste schets te bekijken over hoe het er uit zou kunnen komen te zien.
-Uurwerkcommissie: Op 4 november is er een gesprek geweest met de heer Joh. Haakma.
O.a. kwam ter sprake het verzoek van mevr. van der Walt om een opwindmechanisme voor de klok in de toren van Firdgum.
Afgesproken is dat de heer Haakma een offerte zal opvragen.
-Millenniumfeest: Er zijn bij Dorpsbelang 2 voorstellen binnengekomen voor een feest op Oudejaarsavond.
Op 18 november 1999 zal er overleg zijn met de initiatiefnemers van een van de mogelijkheden.
-Nieuwjaarsbijeenkomst: "het Team" wil graag optreden op de Nieuwjaarsreceptie, mits dit in een grotere ruimte kan.
De heer Bouma heeft zijn personeel bereid gevonden om op Nieuwjaarsdag te werken , zodat wij van de helft van de sporthal gebruik kunnen maken.
Theo zal samen met "het Team" met de heer Bouma praten over de beste invulling van de avond.
-Denktank:Op 8 november is Dorpsbelang bij een bijeenkomst van de leden van de Denktank geweest.
Hierbij is van gedachten gewisseld over wat de rol van de Denktank zou kunnen zijn.
Dit is o.i. een adviserende rol, waarbij Dorpsbelang uitdrukkelijk haar eigen verantwoordelijkheid naar haar leden voorop laat staan.
De Denktank heeft een voorlopige visie voor het dorp Tzummarum gemaakt over de gewenste toekomstige ontwikkeling van het dorp.
Dorpsbelang zal dit bestuderen en er t. z. t. op reageren.
In een later stadium zou het dan aan het dorp kunnen worden gepresenteerd.
Dorpsbelang zal ook aan volgende gesprekken deelnemen.
PauI zal de Denktank vragen zich in het Dorpskrantje aan de inwoners van Tzummarum voor te stellen.
Rondvraag.
-Heleen: de struiken grenzend aan het Haventerrein zijn door de Gemeente verwijderd, waardoor de kinderen bij de vaart zouden kunnen komen.
Loeki brengt het in bij de commissie De Haven.
-Loeki: de slotavond van Nij BethaniŽ is op 25 april 2000. Vaststellen volg. vergadering: 20 dec. bij Jaap.