NOTULEN DORPSBLANGEN

Verslag van de bestuursvergadering op 16 december 1997.
Afwezig wegens ziekte; Janke Bonsma-Bonnema.

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Verslag vorige vergadering.
- Frans van Dijk heeft contact gehad met v.d. Heide van de gemeente; heeft toegezegd dat wij nog een verslag krijgen van het ,,technisch overleg,'.
- Voor de quiz van radio "Eenhoorn" is Tzummarum/Firdgum op 10 februari 1998 aan de beurt.
- Frans van Dijk heeft contact gehad met de heer Hilarides van de provincie Fryslân; de provincie heeft f . 50,000, -- beschikbaar voor een fietspad dat loopt van de Hegesylsterwei naar de bebouwde kom van Tzummarum.
Meer wil de provincie niet beschikbaar stellen, ook al omdat zij de situering van het fietspad niet ideaal vinden (mensen die richting Kleasterwei moeten, gaan toch via de Hegesylsterwei, Kade) .
De provincie is ook van mening dat de gemeente het fietspad zou verzorgen.
De gemeente heef t ook f 50. 000. – toegezegd, maar becijferd dat de kosten ongeveer f. 180.000,-- zijn.
Aangezien het een provinciale weg betreft, vindt de gemeente dat de provincie meer zou moeten doen.
Frans van Dijk zal nog weer contact opnemen met de gemeente, ook in verband met de brief die wij omtrent dit onderwerp intussen van de gemeente hebben gekregen.

3. Ingekomen stukken.
- brief gemeente Franekeradeel: omdat de provincie Fryslân niet meer wil bijdragen dan f. 50,000-- aan een fietspad vanaf de Hegesylsterwei, ziet de gemeente af van de aanleg van dat fietspad; wij worden geadviseerd weer contact op te nemen met de provincie .
- brief van gemeente over kerstboomversnipperaktie: deze is wat Tzurnmarum-Firdgum betreft op 7 januari 1998.
Van 15.30 tot 16.30 uur kunnen weer kerstbomen worden ingeleverd voor versnippering.
Voor iedere ingeleverde kerstboom krijgt men een lootje, waarmee 1 van de 11 waardebonnen is te winnen.
De bomen kunnen worden ingeleverd aan de Skoalstrjitte, ter hoogte van de Stasjonswei.
Frans van Dijk zal voor aanplakbiljetten zorgen.
brief van de gemeente over een nieuwe cursus "natuurlijk tuinieren"; in dorpskrantje.
agenda's commissievergaderingen gemeente Franekeradeel: de gemeente stelt voor een nota op te stellen over integraal jeugdbeleid.

4. Mededelingen
- P. Anema en D. v.d. Wal hebben de raadsvergadering van 4 december 1997 bijgewoond; geen bijzonderheden.
- Menno: de rijkspolitieagent is bereid op de avond van de jaarvergadering van Dorpsbelang (26 februari) wat te vertellen over zijn werk, hij neemt ook een video mee over inbraakpreventie.
- Loeki: de jaarvergadering van Hâld Moed bijgewoond.
De aanwezige leden waren voor plaatsing van een glascontainer in Firdgum.
Over een geschikte plaats zal het bestuur nog nadenken.
Frans van Dijk zal de gemeente vragen een glascontainer in Firdgum te plaatsen en over de plaats contact op te nemen met mevr. van der Walt.
- Theo: overleg gehad met mevr. Polderman van de gemeente over de aanleg van extra parkeerplaatsen in plan "de Ofslach" in verband met, een goede doorstroming van het verkeer.
Volgens mevr. Polderman voldoet het aantal geplande parkeerplaatsen aan de normen en vindt de gemeente het niet nodig meer aan te leggen.

5. 25-jarig jubileum Dorpsbelang.
Menno zal voor de bestuursvergadering van januari 1998 een lijst met oud-bestuursleden maken.
Een aantal daarvan zullen wij vragen in een jubileumcommissie plaats te nemen met als doel, ter gelegenheid van dat 25-jariq jubileum, één van de vaak genoemde wensen uit de toekomstvisie te realiseren.
Loekie zal vanaf januari elke maand een klein stukje voor het dorpskrantje maken, met citaten uit jaarverslagen van de voorgangers van de huidige vereniging van Dorpsbelang.

6. Toekomstvisie
In de bestuursvergadering van januari 1998 zal de Prioriteitenlijst worden vastgesteld en kan dan in de jaarvergadering van 26 februari 1997 aan de leden worden gepresenteerd.

7. Windmolenbeleid Franekeradeel/Harlingen.
Frans van Dijk en Janke Bonsma zijn 10 december in Wijnaldum geweest voor overleg over de thema-avond over het windmolenbeleid en ook vooral de informatie hierover naar de burgers toe.
Intussen is ook dorpsbelang Minnertsga benaderd om aan het overleg deel te nemen en die hebben hierin toegestemd.
Deelnemende dorpen zijn dan Wijnaldum, Sexbi erum-P i etersbierum, Oosterbierum, Tzummarum-Firdgum en Minnertsga.
De besturen van de gemeenten Harlingen,Franekeradeel en Het Bildt zullen worden gevraagd een bijdrage aan deze avond te leveren, die zal plaatsvinden op 12 of 19 maart in Oosterbierum.
Ook de Provincie Fryslân zal worden uitgenodigd.
Alle aspecten van het Windmolenbeleid zullen aan de orde komen: o.a. inspraak, realisatie, participatie. toekomst.
Loeki Velsma zal wethouder Schat van het Bildt vragen op deze avond het beleid van de gemeente Het Bildt te verwoorden.

8. Nieuwjaarsbijeenkomst
Theo heeft op 17 december weer overleg met de nieuwjaarsploeg.
Bein van Dijk zal voor aanplakbiljetten zorgen.

9. Rondvraag
- Menno: er is nog nooit een akte getekend voor de verkoop van een strook grond voor “de Haven” i.v.m. de aanleg van parkeerplaatsen.
Hij zat hierover zelf contact op nemen met de gemeente Franekeradeel .
- Theo: de strepen op de weg naar Dongjum zijn heel onduidelijk.
Frans van Dijk zal contact opnemen met de provincie.

Volgende vergadering: 20 januari 1998 bij Janke Bonsma-Bonnema.
Raadsvergadering: 8januari 1998; P. Anema-Anema en L. Velsma-Kuperus gaan.

NOTULEN DORPSBELANG.

verslag van de bestuursvergadering op 19 januari 1998.

1. 0pening: de voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Verslag vorige vergadering.
- aan het overzicht van dorpen die mee doen aan de thema avond over windmolens moet ook nog Midlum worden toegevoegd.
- Frans van Dijk heeft weer contact gehad met Hilarides van de provincie, i.v.m. het fietspad Hegesytsterwei.
Dhr. Hilarides komt donderdag 22 januari 1998 persoonlijk om de situatie te bekijken.
-dit voorjaar zullen de strepen op de Hegesylsterwei worden verbeterd .
- er was een klacht dat het kerstboomversnipperen eerder was afgelopen dan 4 uur.
Dat klopt.
Om 10 voor 4 waren er al een tijdje geen kerstbomen meer aangeleverd en bovendien moest de versnipperaar volgens schema om 4 uur weer in Oosterbierum zijn, dus vandaar.
- de nieuwjaarsreceptie was naar aantal mensen een succes en ook de diverse optredens vielen in de smaak,maar de verstaanbaarheid achterin was slecht, wat weer tot gevolg had dat er veel geroezemoes ontstond.
Voor volgend jaar een paar punten die dus verbetering behoeven.

3. Ingekomen stukken
- nieuwjaarskaart Friesland Bank
- Fan Eigen Hiem van Nij Bethanië; leesmap
- Folder “Simmer 2000"; Het lijkt de voorzitter verstandig nu alvast met de voorbereiding te beginnen.
Er zullen een aantal mensen worden gevraagd te bekijken wat Tzummarum-Firdgum, naast de gebruikelijke jaarlijkse festiviteiten, aan extra's kan bieden.
Er zal ook contact worden opgenomen met de Ondernemersvereniging en de Vereniging voor Dorpsfeesten.
Ook zal een uittreksel van de folder in het dorpskrantje worden geplaatst.
- informatie over de Nationale straatspeeldag; ter kennisgeving.
- Brief gemeente over Beleid Recreatie en Toerisme: De concept notitie "Mei-inoar Utein" zal niet aan de gemeenteraad worden aangeboden i.v.m. recente ontwikkelingen zoals de opheffing van VVV Noord-West Friesland.
Ook het feit dat er reeds veel projecten zijn opgestart die in de notitie als doelstellingen zijn geformuleerd, speelt een rol.
Het betekent dat nieuwe initiatieven per geval zullen worden beoordeeld en op een positieve wijze zullen worden benaderd.
- Brief gemeente over gebruik van teeltgaas; dorpskrantje.
- Brief gemeente met lijst vergaderdata 1998.
- Uitnodiging Leader-project: uitleg actuele stand van zaken.
Op 3 februari 1998 in de Koornbeurs. F. van Dijk en M. van der Veen gaan.
- Nieuwsbrief"Leader-inzicht"; in leesmap.
- Informatie Landschapsbeheer Friesland; in leesmap.
- Nieuwsbrief "Friesland 500"; in leesmap.
- Uitnodiging jaarvergadering Oudheidkundige vereniging Barradeel op 23 januari 1998. D. van der Wal gaat.
- Poster Gezondheidsservice Friesland met cursussen; Bibliotheek vragen of het daar opgehangen kan worden.
- Concept-uitnodiging (ter beoordeling) betreffende de thema-avond over windmolens (zie ook punt B.)
- Brief Radio Eenhoorn. Bevestiging deelname op 10 februari 1998 en uitnodiging om op 20 januari 1998 een voorbespreking te houden.
Het quizteam, T. Drayer en L. Velsma-Kuperus gaan.
- Agenda's commissievergaderingen: Gemeente legt een notitie Speelgelegenheid voor aan de gemeenteraad.

Mededelingen
P. Anema-Anema en L. Velsma-Kuperus hebben de gemeenteraadsvergadering op 8 januari 1998 bezocht.
Er werden geen zaken behandeld die Tzummarum-Firdgum rechtstreeks aan gaan.
F. van Dijk: er is een verzoek van Dorpsbelang Ried om gezamenlijk te onderzoeken of het mogelijk is een fietspad tussen Ried en Tzummarum aan te leggen over het "oude" tracé.
Wij staan hier positief tegenover.

Toekomstvisie
N.a.v. een van de punten uit de enquête -de lift in het Wapen van Barradeel- is er op maandag 27 januari 1998 overleg met de huurder en de verhuurder.
F. van Dijk zal namens Dorpsbelang deelnemen aan dit overleg.

6. 25-jarig jubileum
M. van der Veen zal aan een aantal oud-bestuursleden brief schrijven met de vraag of zij aan de voorbereidingscommissie willen deelnemen.

7. Jaarvergadering
De agenda zal in het dorpskrantje van februari worden geplaatst.

B. Thema-avond Windmolens
De conceptuitnodiging t.b.v. de insprekers op deze avond is op een enkele opmerking na in orde.
In verkorte versie zal het in het dorpskrantje worden geplaatst als uitnodigingvoor alle inwoners van Tzummarum en Firdgum.

9. Rondvraag
Theo: er zijn klachten over de plaats van het informatiebord bij Wotex (te dicht op de kruising).
F. van Dijk zal contact opnemen met de Ondernemersvereniging over een eventuele verplaatsing naar parkeerplaats buiten de bebouwde kom.
Probleem hierbij is dat deze van Provincie is.
In het gesprek met Hilarides zal hij ook dit bespreken.

10. Vaststellen volgende vergadering
volgende vergadering op 18 februari 1998 bij Menno van der Veen
Gemeenteraadvergadering op 5 februari 1998: M. v.d. Veen en D. v. d . Wal

VERENIGING VOOR DORPSBELANG.

Verslag van de bestuursvergadering op 18 februari 1998
1. 0pening: de voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur

2. Verslag vorige vergadering
- Dorpsbelang Ried heeft contact gehad met de gemeente Franekeradeel over het idee om weer een fietsverbinding aan te leggen tussen Ried en Tzummarum.
Daar waren ze zeer positief.
"Ried" zal nu een briefschrijven aan de gemeente met een officieel verzoek tot medewerking.
Deze zal ook aan Tzummarum worden overlegd voor gezamenlijke ondertekening.

3. Ingekomen stukken
- Brief gemeente Franekeradeel: overzicht van plaatsing van glasbollen in Tzummarum en Firdgum; in dorpskrantje.
- Informatiebulletin Omwonendencommissie Frima; in dorpskrantje.
- Brief gemeente Franekeradeel: Verzoek tot medewerking aan Himmeldei; Janke Bonsma-Bonnema zal contact opnemen met scholen om medewerking te vragen.
- Uitnodiging FLD tot bijwoning voorlichtingsavond op 10 maart 1998 over de aanpak van verkeersonveilige situaties in dorpen; Loeki Velsma-Kuperus gaat er heen.
- Uitnodiging Oudheidkundige Vereniging Barradeel voor lezing over economische toestand in Barradeel rond 1880 op 20 februari 1998; ter kennisneming.
- Agenda’s commissie vergaderingen: hieruit blijkt dat er 4 bezwaarschriften zijn ingediend tegen het nieuwbouwplan "de Ofslach".
Het voorstel van B en W is om 2 ongegrond te verklaren en 2 niet-ontvankelijk.

4. Mededelingen
- Kerstboomversnipperactie: lot nummer 627 was van Arjen van Dijk, W. Koningstrjitte, prijs op lot nummer 578 is niet opgehaald.
- M. van der Veen en D. van der Wal hebben de gemeente raadsvergadering van 5 februari bijgewoond.
Er kwamen geen zaken aan de orde die onze dorpen rechtstreeks aangaan.
Overleg F. van Dijk en D. van der Wal met de heer Hilarides van provincie Fryslân: Zoals reeds eerder gemeld vindt de provincie de oplossing voor: een fietspad van de Hegesylsterwei uitkomend op de Lytse Buorren geen goede oplossing.
Voor eventuele opname in het provinciaal Verkeer- en vervoersplan moet er een plan komen waarbij het fietspad zo dicht mogelijk bij de weg blijft.
Dhr. Hilarides zal dit ook met dhr. van der Heide van de gemeente bespreken.
Van der Heide zou dan weer contact moeten opnemen met Dorpsbelang om andere mogelijkheden te bekijken.
Eventuele verplaatsing van het Informatiebord bij Wotex zal moeten worden besproken met iemand van het district Dokkum.
Dhr. Hilarides zal zelf contact opnemen met de bevoegde persoon.
Dhr. van der ploeg van de Ondernemersvereniging heeft in principe geen bezwaar tegen verplaatsing, maar de verlichting zou dan misschien een probleem kunnen zijn.
Overleg Frans van Dijk en Menno van der Veen met "het Nut" en de huurders van het Wapen van Barradeel over plaatsing van een lift: In principe staat iedereen positief tegenover plaatsing van een lift.
Frans van Dijk heeft contact gehad met "de Stipe" in Leeuwarden, een instantie die bouwkundige adviezen kan geven, maar ook over instanties die misschien geldelijke steun kunnen geven.
Frans van Dijk zal een tekening maken en deze met iemand van "de Stipe,, bespreken.
(Overigens zal Frans van Dijk ook na zijn uittreden uit het bestuur van Dorpsbelang. de coördinatie van het ,,liftplan" voor zijn rekening nemen)

5. Jaarvergadering
Op de jaarvergadering zal door dhr. Penninga van Recreatiecentrum Barradeel een toelichting worden gegeven over de uitbreiding van de opvang van asielzoekers.

Plannen Asielzoekers
Op Woensdag 18 februari waren wij door het Recreatiecentrum Barradeel uitgenodigd samen met andere organisaties uit Tzummarum en Firdgum, om te worden ingelicht over hun plannen om op hun grondgebied 25 6-persoons caravans te plaatsen om gedurende een langere termijn maximaal 50 asielzoekers te kunnen huisvesten.
De voorzitter van Dorpsbelang gaf na de uitleg van de heer Penninga te kennen gegeven zeer verontwaardigd te zijn over het late tijdstip van inlichten (de werkzaamheden waren al begonnen).
De heer Penninga verklaarde dat dit niet eerder had gekund, maar bood later wel zijn excuses aan.
Hoewel het hier om een particuliere instelling gaat, lijkt het toch passend om bij zaken die gevoelig kunnen liggen in het dorp, Dorpsbelang eerder op de hoogte stellen.
De heer Penninga zegde toe dat dit in voorkomend geval zeker zal gebeuren.
Na afloop gaf hij aan op de jaarvergadering van Dorpsbelang aanwezig te zijn om hun besluit toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

7. Thema-avond windmolens
Het programma voor deze avond, die op 19 maart 1998 wordt gehouden, wordt in het dorpskrantje gepubliceerd en geldt tevens als uitnodiging.
Op 5 maart is er nog een laatste vooroverleg. Janke Bonsma-Bonnema en Menno van der Veen gaan.

8. Rondvraag
geen

9. Vaststellen volgende vergadering
I.v.m. bestuursverkiezing wordt nog geen nieuwe datum vastgesteld.
Gemeenteraadsvergadering van 5 maart 1998 zal door Theo Draijer worden bijgewoond.

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang op 25 maart I998.

1. Opening
De vicevoorzitter Theo Drayer opent de vergadering om 20.00 uur.
Aanwezig zijn ook de afgetreden bestuursleden.
Janke Bonsma-Bonnema komt wat later.

2. Verslag vorige vergadering.
- nog geen brief van Ried over fietspad. Menno zal dhr. van der Voort bellen.
- de Himmeldei is op vrijdag 3 april van 13.00 uur tot 15.15. Janke zal nog ouders vragen voor begeleiding.
- het overleg met dhr. Hilarides over fietspad Hegesylsterwei heeft nog geen vervolg gehad.
Theo zal proberen een gesprek te regelen tussen Dorpsbelang, dhr. van der Heide en dhr. Hilarides om het langs elkaar heen praten tegen te gaan.

3. Ingekomen stukken
- brief gemeente Franekeradeel; verslag van het overleg met dhr. van der Heide op 7 oktober 1997.
O.a. de volgende punten worden nader toegelicht:
- In 1998 zullen alle op- c.q. afgangen van trottoirs op kruispunten nog eens nagelopen worden op neembaarheid door rolstoelen en zo nodig verbeterd.
- De afrastering bij de duiker in de Skoalstrjitte zal worden verlengd.
- De gemeente heeft nog geen plannen voor een dorpsconciërge.
- Door het verplaatsen van een hek zal worden getracht de veiligheid van de uitgang van de Openbare basisschool op de Lytse buorren te verbeteren.
- Brief fam. Schram d.d. 13 maart1998 n.a.v. een gesprek dat zij op 13 maart 1998 hadden met wethouder mevr. Groot, waaruit bleek dat er mogelijk eerst maar een paar woningen in Plan Noord gebouwd mogen worden, omdat de Provincie nieuwe beleidslijnen heeft geformuleerd waardoor het aantal nieuw te bouwen woningen in dorpen sterk wordt beperkt (zie ook Mededelingen).
- Brief Radio Eenhoorn; De finale van Doarpsstriid is op 7 april 1998 om 20.00 uur in de Blackhorse in Menaldum.
Die finale is voor iedereen toegankelijk.
Helaas behoort Tzumnarum-Firdgum niet tot de 2 hoogst geëindigde dorpen.
Circulaire Kindertheater Flater; naar Culturele comm.
Verkiezingsfolders CDA en FNP; ter kennisname.
Brief "Simmer 2000"; Overzicht van door verschillende dorpen en steden al geplande feestelijkheden.
Wij hebben wel onze medewerking toegezegd en zullen onze gedachten eens moeten laten gaan over concrete invulling.
Uitnodiging Keuningscongres op I april I998.
Het onder werp is "Dorpslandschappen: spanningsveld tussen traditie en vernieuwing"; ter kennisname.
Brief en folders Federatie Pleegzorg; brief in Dorpskrantje, folders naar Bibliotheek.
Uitnodiging jaarvergadering Oudheidkundige Vereniging Barradeel op 20 maart 1998; ter kennisname.

4. Mededelingen
- Loeki is op 10 maart naar de voorlichtingsavond van de FLD geveest over de aanpak van verkeersonveilige situaties in dorpen.
Vrij algemeen, maar wel het adres gekregen van de afdeling voor onze omgeving van Veilig Verkeer Nederland.
- Theo ,Janke en Loeki hebben op 19 maart 1998 de thema avond over het Windmolenbeleid van Provincie, onze gemeente en onze buurgemeentes.
Het belangrijkste nieuws was uiteraard dat de Provincie plannen heeft alle nog te "leveren" windenergie te plannen langs te Afsluitdijk en dan de planning van windmolens op het vaste land op een laag pitje te zetten.
- Theo en Loeki zijn, op verzoek van Dorpsbelang zelf, aanwezig geweest bij het overleg dat op initiatief van de gemeente Franekeradeel plaatsvond op 24 maart 1998 met de personen die reeds een bouwvergunning hebben aangevraagd en mogelijk worden gedupeerd door het nieuwe beleid van de Provincie.
Mevr. Groot legde uit dat de gemeente in verleden altijd al begon met het uitgeven van grond in een nieuw bestemmingsplan omdat de benodigde toestemming van de Provincie in de regel een formaliteit was.
De gemeente is volgens haar "overvallen" door het nieuwe beleid van de Provincie.
Wij hebben duidelijk gemaakt dat wij er van uit gaan dat de gemeente zich sterk maakt voor plan Noord, gezien de vele jaren die het gekost heeft.
Mevr. Groot zegde dit toe.
Volgens haar zal het nieuwe beleid geen gevolgen hebben voor diegenen die op dit moment concrete plannen hebben ingediend.
De aanvragen voor een bouwvergunning zullen deze week in de Franeker courant worden gepubliceerd en zullen de normale procedures krijgen, zodat bij geen bezwaren er spoedig gebouwd kan worden.
Wij vinden dat ook degenen die opties hebben, maar nog geen bouwaanvraag hebben ingediend de mogelijkheid moeten hebben hun plannen uit te werken.
Indien nodig ten koste van de woningbouw in de stad Franeker.
Mevr. Groot en de dhr. Groenewoud zullen op 25 maart 1998 een gesprek hebben met ambtenaren van de provincie en zij zullen de plannen "met hand en tand" verdedigen.

5. Verdeling bestuursfuncties
Theo Drayer: voorzitter, algemene zaken, contactpersoon gemeente.
Paul Hardijzer: vicevoorzitter, commissie uurwerken.
Menno van der Veen: secretaris
Loeki Velsma-Kupers: penningmeester, commissie de Haven, commissie uurwerken, ledenadministratie
Janke Bonsma-Bonnema; redactie Dorpskrant, coördinatie Himmeldei.
Heleen Goodijk: Notuliste
Klaske Zijlstra: commissie de Haven, coördinatie ouderen avond, Attenties
Er wordt nog gediscussieerd over uitbreiding naar een bestuur van 9 leden.
Voor de nieuwe bestuursleden is dit nog moeilijk te overzien, de zittende bestuursreden zijn verdeeld.
Een definitief oordeel wordt nog even uitgesteld.
De afgetreden bestuursleden lichten bepaalde zaken toe, zodat de nieuwe bestuursleden ongeveer weten wat hun te wachten staat.

Rondvraag
PauI: dhr. Heeringa van Nij Bethanië zou graag in het dorpskrantje een stukje over het spreekuur Bijzondere Bijstand en WVG in het zorgcentrum; wanneer Nij Bethanië zorgt voor een tekst, dan wordt het zeker geplaatst.
Paul: er zijn geruchten in het dorp dat nu al vast staat dat het aantal op te vangen asielzoekers zal worden uitgebreid tot 225; Dhr. Penninga heeft toegezegd eventuele plannen eerst met Dorpsbelang te bespreken.
Wanneer de nu geplande 150 asielzoekers er zijn opnieuw bespreken.
Menno: Er is van de oud-bestuursleden geen reactie ontvangen op onze uitnodiging tot medewerking aan het 25-jarig jubileum.
Desondanks zullen wij proberen onze plannen om het dorp iets aan te bieden (zoals bijvoorbeeld een nieuw wandelpad) door te zetten.
Frans van Dijk zal in het kadaster bij de gemeente na gaan hoe het zit met het eigendom van de grond van verschillende mogelijkheden.
Loeki zal dan contact opnemen met de eigenaars.
Menno: wij moeten nog een datum vaststellen voor het overleg met de Ondernemersvereniging; Menno zal bellen over datum en agendapunten.
Heleen: In Franeker staat nu container voor lege kartonverpakkingen, is dit ook wat voor Tzummarum-Firdgum? eerst even afwachten of het in Franeker een succes wordt.
Loeki: hoe komt het met de groenstrook om het bungalowpark. Theo zal bellen.

7. Vaststellen volgende vergadering
Volgende vergadering 15 april 1998 bij Heleen.
Loeki zal lijstje maken voor de rest van het jaar.
Raadsvergadering is op 26 maart 1998, helaas kan er niemand heen.

NOTULEN VERENIGING VOOR DORPSBELANG

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang op 15 april 1998

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Verslag vorige vergadering
- Menno heeft met de heer van der Voorn, voorzitter van Dorpsbelang Ried gebeld over het mogelijke fietspad.
De heer van der Voorn heeft een tekening met verschillende mogelijke tracés.
Op 22 april 1998 om 19.00 uur zullen Menno en Loeki in het Wapen van Barradeel een gesprek hebben met Dorpsbelang Ried.
- De Himmeldei was wat het weer betreft geen succes, maar er is wel veel rommel opgehaald.
Indien mogelijk een volgende keer meer prikstokken, want dat vinden de kinderen het leukste.
- Het gesprek met dhr. Hilarides en dhr. v.d. Heide over het fietspad langs de Hegesylsterwei heeft nog niet plaatsgevonden.
- Het eerste gesprek van de gemeente Franekeradeel met ambtenaren van de provincie Fryslân over plan Noord heeft niets positiefs opgeleverd.
De gemeente heeft dit in een gesprek met de “potentiële “bouwers in plan Noord gezegd,volgende week zal er een gesprek zijn met de Gedeputeerde dhr. Jansen.
Het bestuur van dorpsbelang vindt dat wij ook zelf aan de provincie kenbaar moeten maken dat wij zo snel mogelijk de eerste fase in willen vullen.
Paul en Loeki zullen aan de hand van alle voorgaande correspondentie over plan Noord een brief opstellen en deze met spoed bij de provincie bezorgen.
(n.b. 0p 21 april hoorden wij dat de eerste fase toch zonder beperkingen mag worden gebouwd)
- Menno zal Frans van Dijk vragen of hij al in het kadaster bij de gemeente heeft gekeken naar de eigendom van het stukje land waar "ons" voetpad zou moeten komen.
Van een school voor weg- en waterbouw hebben wij een aanbod om tegen reiskostenvergoeding te zorgen voor een plan, calculatie en aanleg als wij voor het materiaal zorgen.
Dit lijkt aantrekkelijk, maar ook de reiskosten kunnen misschien behoorlijk oplopen.
Het overleg met de ondernemersvereniging zal zijn op dinsdag 21april 1998 om 20.00 in het Wapen van Barradeel.
Er is geen agenda.
Indien mogelijk zullen alle bestuursleden hierbij aanwezig zijn.
De groenstrook om het bungalowpark is in ontwikkeling.

3. Ingekomen stukken
- Brief gemeente Franekeradeel over voortgang Plan Noord.
Op 3 april hebben zij weer een gesprek gehad net ambtenaren van de provincie.
Ook dit leverde niet het gewenste resultaat op.
- Brief Gedeputeerde Staten, waarin ons wordt medegedeeld dat ons bezwaarschrift tegen de Uitwerking van Plan Windstreek ongegrond wordt verklaard.
- Nieuwsbrief "Simmer 2000"; in doorgeefmap.
- Brief FLD: Notulen van overleg dat de FLD heeft gehad met de niet-kerndorpen van de gemeente Franekeradeel over de woningbouw in die dorpen.
Dit overleg was afgesproken op de Federatievergadering op 31 oktober 1997 in Tzummarum; in doorgeefmap.
- Gemeente Franekeradeel: agenda voor de vergadering van 14 april waarin de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden zal plaatsvinden.
Bijgevoegd was het collegeprogramma; in doorleesmap.

4. Mededelingen
- Op 22 april om 20.00 uur zullen Frans van Dijk en Menno van der Veen een gesprek hebben met alle betrokkenen over een plan voor de aanleg van een lift in het Wapen van Barradeel.

5. Prioriteitenlijst
Aan enkele zaken hieruit wordt gewerkt.
Theo zal proberen de werkgroep voor het jeugdhonk wat meer te activeren.

6. Rondvraag
Klaske: is alles voor de ouderenavond op 28 april geregeld?
Ja, Theo opent de avond, Klaske en Loeki zullen aanwezig zijn voor hand- en spandiensten.
Janke: waar is kledingcontainer van Humana gebleven?
Menno zal gemeente hierover bellen.
(n.b. Is voor onderhoud tijdelijk verwijderd)
Janke: honden en hondenpoep is nog steeds groot probleem.
Kan de gemeente niet een strenger beleid voeren?
Theo zal dit met dhr. v.d. Heide bespreken.
Theo: er is een vraag binnengekomen om de kruisingen in de directe nabijheid van de Basisschool De Schalmei te verhogen, waardoor het verkeer wordt afgeremd.
ook dit zal Theo bij de gemeente aankaarten.
Paul: de voorrangssituatie op de kruising in Firdgum is onduidelijk.
Er staan wel borden maar op de weg wordt niets aangegeven.
Theo zal gemeente vragen naar mogelijkheid van haaientanden of zigzag strepen.

7. Vaststellen volgende vergadering
Volgende bestuursvergadering is op 20 mei 1998 bij Loeki Velsma.
Gemeenteraadsvergadering op 7 mei 1998 wordt bijgewoond door KIaske Zijlstra en Loeki Velsma.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING

Gehouden op 20 mei bij Loeki, afwezig Theo.

1. Opening
De vicevoorzitter opent- de vergadering om 20,00 uur.

2. Verslag vorige vergadering.
* Mogelijk fietspad naar Ried.
Menno heeft een afspraak met dhr. van der Schaar gemaakt voor dinsdag 26 mei.
*Fietspad langs de Hegesylsterwei.
Theo heeft een afspraak gemaakt met van der Heide.

3. Ingekomen stukken.
* Goed bestuur stichting en Vereniging: in doorgeefmap.
* Uitnodiging vereniging Lytse Doarpen 20 jarig jubileum op 16 mei en een verslag van de ledenvergadering gehouden op 8 april 1997 in doorgeefmap.
* Bericht van de gemeente over dodenherdenking op 4 mei.
* Voorlichtingsavond woningbouw.
Loeki en Menno zijn er 11 mei geweest.
* Schema planning woningbouw 1998-2010: in doorgeefmap.
* 16+club Tzummarum Firdgurn: 24 uurs Volleybalmarathon voor TfF (Teaching for Freedom, Volleybalmarathon op 26 en 27 juni van 19.00 uur tot 19.00 uur.
Voor kennisgeving aangenomen.
* Brief van het bestuur Hâld Moed over de begraafplaats in Firdgum die er niet uit ziet.
Menno zal een afspraak maken met de kerkvoogdij.
* Kamer van koophandel : jaarlijkse bijdrage.
* Brochure buurtborden: ter kennisgeving.
* Omwonendencommissie omwonenden Frima: infobulletin no. 7.
*Agenda vergadering raadscommissie welzijnszaken woensdag 30 mei, grondgebiedzaken dinsdag 19 mei, en agenda raadscommissie algemene zaken op 20 mei .

4. Mededelingen.
* Klaske en Loeki zijn op 7 mei bij de raadsvergadering geweest.
Er waren geen zaken die Tzummarum of Firdgum aangaan.

5. Voortgang projecten.
* op 22 mei is er een gesprek geweest met het dorpsbelang van Ried over een mogelijk fietspad tussen Tzummarum en Ried.
Menno heeft een afspraak gemaakt met de heer van der Schaar.
Menno en Heleen gaan hier 26 mei naar toe.
* Lift in Het Wapen van Barradeel: de onderhandelingen zijn nog steeds bezig.
* Aankleding Buorren: ondernemersvereniging wil best helpen, maar het initiatief moet van het dorpsbelang komen.
* Jeugdhonk: Theo zal contact opnemen met de werkgroep van het jeugdhonk.

6. Rondvraag.
Menno vraagt zich af of de kast aan de mast bij schelpenpad niet anders hangen kan.
Deze kast hangt wat over het pad heen.

7. Volgende bestuursvergadering op 17 juni bij Theo.
Gemeenteraadsvergadering 4 juni Theo en Paul gaan hierheen.

NOTULEN DORPSBELANG

Notulen van de vergadering gehouden op 17 juni bij Heleen.

1. Opening.
Om 20.00 uur opent Theo Drayer de vergadering.

2. Verslag vorige vergadering.
Theo heeft tien maanden geleden een gesprek gehad met van der Heide van de gemeente Franekeradeel.
De gesprekken met van der Heide, volgens Theo, verlopen moeizaam.
Hier volgt een lijstje met de bespreekpunten.
N.b. voor zover sommige zaken al zijn opgelost is dit nu verwerkt.
1. Fietspad vanaf de Hegesylsterwei.
Over dit punt is er inmiddels een apart schrijven geweest waarin is uitgelegd waarom de aanleg van het fietspad nu niet meer doorgaat.
2. Onderhoud Tzummarumervaart en spoordok. (wilgen en bestrating)
De onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.
Alleen de buis op de Kade zal nog worden hersteld.
3. Hoek Buorren en Lytse Buorren. (paal weg)
De paal is inmiddels opnieuw aangebracht.
4. Parkeren van auto's op het trottoir.
Dit is in het algemeen een zaak van de politie.
5. Invalideninritten ter plaatse van kruispunten e.d. In 1998 zullen alle inritten nog eens nagelopen worden en zo nodig worden verbeterd.
6. Openbaarheid van de Smidssteeg.
In het verleden was de Smidsteeg een doodlopende steeg.
Door de aanleg van het uitbreidingsplan is de verbinding tot stand gekomen en hoewel iedereen het nu beschouwt als een openbaar pad is dat op dit moment niet zo.
De gemeente heeft dan ook geen bevoegdheid veranderingen aan te brengen.
7. Afrastering ter plaatse van de duiker.
De afrastering zoals die is aangebracht langs het erf van Fongers zal de gemeente verlengen.
8. Dorpsconciërge.
De gemeente heeft op dit moment geen enkel voornemen om iets dergelijks op te starten.
9. Hoek Buorren -Skoalstrjitte te nauw voor vrachtwagens vanaf de Swearderwei.
Hoewel de bocht niet erg ruim is moet dit volgens de gemeente geen problemen op leveren.
Hier wordt dus niets aan veranderd.
I0. Uitgang openbare basisschool richting Lytse Buorren.
Het probleem is dat er ter plaatse een uitrit is waardoor de mogelijkheden beperkt zijn.
De gemeente zal proberen een gedeelte van een hek zodanig te plaatsen dat de veiligheid toch iets verbetert.
* De lift.
Er word van een verbouwing afgezien in het Wapen van Barradeel.
Een stoeltjes lift is nog wel een optie.
* De kast van de alarmmast bij het schelpenpad:
Hier heeft Theo nog niet met van de Heide over gesproken.

3. Ingekomen stukken.
* agenda vergadering raadscommissie grondgebiedzaken en algemene zaken.
* kadaster: registratie bijwerking kadaster de Haven.
* Adema dansen: naar culturele commissie.
* Uitnodiging COA open huis: Janke en Heleen gaan hierheen.
* Brief van de gemeente: vergunning voor markt groente en fruit op vrijdag van 7.30 uur tot 13.30 uur.
* Leader in zicht: in doorgeefmap.

4. Mededelingen.
* Menno en Heleen zijn bij de heer van der Schaar geweest in verband met het mogelijk aan te leggen fietspad naar Ried.
De eerste optie bij van der Schaar langs kan niet doorgaan maar de heer van der Schaar kwam met een prima alternatief wat langs een ander stuk land ging.
Van der Schaar wil wel graag dat het fietspad een betonpad met veeroosters wordt.
Ried moet nu het laatste stukje nog even zien rond te krijgen.
We wachten nu op wederbericht van Ried.
* Wandelpad: Menno heeft een afspraak gemaakt met dhr. Haakma en die is hier vanavond ook aanwezig geweest.
Er wordt gedacht aan een schelpenpad meteen brugje over de sloot.
Er word met de heer Haakma afgesproken dat hij dit in de kerkenraad zal overleggen.

5. Rondvraag.
*Het komt heel vaak voor dat er bestuursleden naar de gemeente raadsvergadering gaan terwijl er geen punten behandeld worden die Tzummarum of Firdgum aangaan.
We spreken af dat we voortaan eerst de agenda zullen bekijken of er ook zaken voor Tzummarum en Firdgum op de agenda staan en dan besluiten of we naar de raadsvergadering gaan.
Misschien kunnen we beter naar de commissie vergaderingen toegaan.
*Sint Maarten: Uit het dorp is een vraag gekomen er met Sint Maarten iets gezamenlijk kan worden gedaan, bv. met de scholen of met het dorpsbelang zodat dit georganiseerd is.
In Oosterbierum wordt dit al een hele tijd gedaan.
* Loeki vraagt of er ook een lijst kan komen met alle dingen wat we nog moeten doen iedereen zal even wat activiteiten opschrijven.

6. vaststellen volgende vergadering:
De volgende bestuursvergadering is op 19 augustus bij Klaske.
De gemeenteraadsvergadering is op 2 juli.
Als er zaken zijn die ons aangaan gaan Menno en Heleen hierheen.

Notulen van de vergadering gehouden op 19 augustus bij Klaske Zijlstra

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend.

Verslag van de vorige vergadering.
*Op 8 juni heeft Theo een vervolggesprek gehad met de heer van der Heide van de gemeente Franekeradeel.
De punten die besproken zijn:
1. (Schraag)hek tussen de woningen van de Fam.Bouma en dhr. H. Jepma.
2. Hekwerk aan beide zijden van de weg ter plaatse van de oude brug aan de Schoolstraat.
3. Gesprek met dhr. van der Heide en dhr. Hirarides over mogelijke alternatieven voor een fietspad van de Kade naar de Hegesyrsterwei.
De heer v,d. Heide zal proberen een afspraak te maken.
4. Haaientanden of iets dergelijk op de kruising Firdgum.
5. Begroeiing rond de glasbak in het dorp.
6. Snelheidsremmers Sytzamaleane en Jel Rinckesstrjitte .
7. Verbeteren van de strepen Tzummarum en Dongjum.
8. Ophogen van de grond hoek Evert Sybesmastrjitte.
9.Betere verlichting 's nachts in de Lytse Buorren bv. lantaarnpaal nr. 2958.
l0.Verharding van de Smidssteeg.
11.verbetering van de situatie kruising Lytse Buorren - Buorren.
Dit in verband met het slechte zicht als je de Buorren op wilt rijden.
Dhr. van der Heide zal bevestiging sturen van dit gesprek met de besproken punten.
Dit zou voor week 27 bij onze secretaris binnen moeten komen.
Nu echter in week 34 hebben we nog geen enkele reactie gehad.
*We hebben een brief van de gemeente gekregen in verband met een staanplaatsvergunning voor een marktkraam met koek en banket.
De markt zou in eerste instantie gehouden worden op vrijdag ochtend van 07.30 uur tot 13.30 uur.
Er is gevraagd of de markt niet verschoven kon worden naar de dinsdag ochtend.
Hiermee is ingestemd.
Loeki heeft telefoon gehad van de heer Westra omdat er niet aan gedacht is dat dan de peuterspeelzaal open is.
Hier moet dus een oplossing voor gezocht worden.
Op 7 september is er overleg met commissie de Haven.
*Wandelpad.
Voor het wandelpad wat we willen realiseren in verband met het 25 jarig jubileum van het dorpsbelang zullen we een plan maken waarmee we naar de gemeente gaan.
Hierop komt ook te staan wat voor materiaal er allemaal nodig is.
Ane Bonsma zaI gevraagd worden of hij contact kan opnemen met GOA-NOORD.
Dit is een school voor weg en waterbouw, die ons misschien kan helpen bij opstellen van de begroting.
*We zullen een lijst maken met alle dingen die nog gedaan moeten worden.
*Fietspad tussen Tzummarum en Ried.
Menno is gebeld door radio Eenhoorn met de vraag of hij iets kon vertellen over dit fietspad.
Op 11 juli is Menno voor radio Eenhoorn geweest.
We hebben we nog niets weer van Ried gehoord.
We wachten af.

INGEKOMEN STUKKEN.
Zorgcentrum Nij Betanie : Huisblad; in doorgeefnap
Friesland Bank: uitnodiging Piter Wilkens.
Nieuwsbrief Simmer 2000 : in doorgeefmap.
Fantastic keramiek en andere dingen : ter kennisgeving aangenomen.
Gemeente Franekeradeel : staanplaatsvergunning.
Brief van de voorbereidingscommissie jeugdhonk (zie mededelingen)
Provincie Friesland : ontwerp provinciaal verkeer en vervoersplan : in doorgeefmap.

MEDEDELINGEN
*Brief in verband net het samenstellen van een voorbereidingscommissie voor het jeugdhonk.
We vinden dat wij als dorpsbelang niet de aangewezen persoon zijn om deze commissie samen te stellen.
Namens dorpsbelang neemt Klaske Zijlstra zitting in deze commissie.
Menno zal contact opnemen met de heer Talsma zodat we begin september hier een gesprek over kunnen hebben.
*Menno is door Jannie Berqsma gebeld in verband met de open monumentendag op 12 september die dit jaar als thema heeft STEENGOED.
Helaas hebben we pas op 4 augustus een gesprek gehad met de commissie open monumentendag.
Normaal wordt er in januari - februari al contact gezocht met de stad of dorp ( ene jaar stad andere jaar dorp ) .
Toen Jannie Bergsma na een langdurige ziekte terug kwam op het werk kwam Jannie erachter dat de gemeente hier niets aan heeft gedaan.
Vandaar dat we pas zo: laat iets gehoord hebben.
We vinden met z,n allen dat het wel heel kort dag is (5 weken).
We spreken af dat we dit jaar een voorproefje krijgen, namelijk het bezichtigen van CAMSTRASTATE van Yep Hettinga.
Mits het gemeentebestuur het goed vindt, wordt er in jan/febr. 1999 weer contact met ons opgenomen zodat er dan wel de tijd is om alles goed voor te bereiden.
*We worden als dorpsbelang geregeld aangesproken over het muurtje voor het recreatie centrum Barradeel.
Helaas kunnen we hier als dorpsbelang niets aan doen.
*Route langs de dorpen op GPTV.
GPTV heeft in augustus contact met ons opgenomen in verband met de opnamen.
Helaas kwam dat toen niet helemaal goed uit.
Gerstel zou bellen voor een nieuwe afspraak.
Omdat we niets meer vernomen hebben zal Theo bellen voor een afspraak.

RONDVRAAG
Een hele tijd geleden is er al eens over gesproken om een archief aan te leggen met foto,s van het dorp.
Niet alleen hele oude foto's van het dorp maar ook foto's uit de jaren zeventig, tachtig en negentig zodat we kunnen zien hoe het dorp er uit gezien heeft.
Er veranderd zo vaak wat, bv. nu het plan noord.
Deze foto's kunnen op dia gezet worden zodat ze langer goed blijven.
Janke vraagt hoe het hier eigenlijk mee zit " Theo zal dit zeer binnenkort proberen te regelen.
Het typewerk van het boek j e word al j aren verzorgd door Geertje van Dijk.
Door andere werkzaamheden heeft Geertje de komende drie maanden hier beslist geen tijd voor.
We vragen aan Loeki of zij dit op zich wil nemen.
Loeki zal contact opnemen met Geertje. *Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we de wijkagent de heer Leistra afgesproken dat we eens overleg met hem wilden hebben.
Dit is er nog niet van gekomen. Menno zal contact opnemen met de heer Leistra.
*Het promotie boekje van Tzummarum zou één keer per drie j aar herzien worden .
Dit is nu weer zo ver.
Bij de volgende vergadering met de ondernemersvereniging moeten we het hier maar eens over hebben.
De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten.
Volgende vergadering op 16 setptenber bij Janke.

Notulen van de vergadering gehouden 16 september 1998 bij Janke Bonnema.
Afwezig: Theo Drayer en Menno v.d. Veen.
Paul opent de vergadering om 20.00 uur.

Verslag vorige vergadering:
- Verharding van de Smidssteeg.
Deze steeg wordt door veel dorpsbewoners gebruikt.
Het is dus niet alleen in het belang van de aanwonenden.
v.d. Heide hier opnieuw over aanspreken.
- Wandelpad.
School heet niet GOA-Noord, maar het is de MTS "Friese Poort”.
Ane Bonsma zal school vragen eerst een begroting te maken, die wij aan de gemeente kunnen voorleggen.
- Fietspad tussen Tzummarum en Ried.
Nog geen reactie uit Ried, Menno vragen om zelf te bellen.
- Opname GPTV is op 22 september dhr. Jouwersma zal de "reisleider" zijn.

Ingekomen stukken.
- Agenda's raadscommissies
- Brief dorpsbelang Achlum: de jaarlijkse federatievergadering is op donderdag 29 oktober.
- Brief gemeente: jaarlijkse inventarisatie wensen openbaar vervoer.
Die is voor ons hetzelfde als vorig jaar: een betere busverbinding met Franeker.

Mededelingen
- Commissie de Haven: maandag 7 september 1998 is er overleg geweest met de huurders.
Onderwerp o.a. de aanwezigheid van de markt op dinsdagmorgen terwijl er dan ook peuterzaal is.
Er wordt getracht een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is.
- Woensdag 9 september heeft een delegatie van het bestuur een gesprek gehad met de werkgroep Jeugdhonk.
Menno heeft meegedeeld dat Klaske Zijlstra de plaats in de werkgroep zal innemen van Theo Drayer.
De werkgroep vindt dat Dorpsbelang wanneer de plannen doorgaan- het aanspreekpunt moet zijn voor gemeente en andere instanties, naar de exploitatie,van het jeugdhonk moet door een Commissie Jeugdhonk worden verzorgd.
De werkgroep zal, wanneer Dorpsbelang daar achter staat zo snel mogelijk met een voorstel komen omtrent soort huisvesting, de plaats ervan de exploitatieopzet enz.
Dorpsbelang heeft aangegeven dat zij geen financiële mogelijkheden heeft om in de exploitatie bij te dragen.

Rondvraag .
Geen vragen, wel werd door Klaske Zijlstra opgemerkt dat het kerkhof in Firdgum er weer keurig bij ligt.
Volgende vergadering op woensdag 21 oktober bij Menno.

ASIELZOEKERSCENTRUM
Op woensdag 23 september had het bestuur van Dorpsbelang een gesprek met de gemeente.
De gemeente deelde mee dat zij de locatie van Recreatiecentrum Barradeel te Tzumnarum had uitgezocht als meest geschikte plaats voor de vestiging van een Asielzoekerscentrum.
Dit had de dag daarvoor tot schrik en woede van het gemeentebestuur ook al in een krant gestaan, waarvoor zij Dorpsbelang excuses aanbood, met de mededeling dat nog uitgezocht zal worden waar het "lek" gezeten heeft.
Wij hebben aangegeven dat wij niet zitten te juichen en dat wij onze twijfels hebben of Tzummarum inderdaad de meest geschikte plaats is.
Het gemeentebestuur wou niet aangeven waarom zij tot die conclusie was gekomen.
Wij zijn dan ook blij dat de gemeenteraad er op staat te weten waarom de keus op Tzummarum is gevallen en waarom niet op andere onderzochte locaties.
Het bestuur van Dorpsbelang is zich breed aan het oriënteren om in deze zaak, waar zoveel kanten aan zitten, een goed standpunt te formuleren.
Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk inwoners aan het bestuur kenbaar maken hoe zij denken over de mogelijke vestiging van een AZC.
Ook hoopt het bestuur van dorpsbelang binnenkort een bezoek te brengen aan een dorp van vergelijkbare grootte als Tzummarum waar ook een AZC is gevestigd.
p.s. op vrijdag 25 september werd ons door dhr. Penninga van Recreatiecentrum Barradeel b.v. meegedeeld dat het aantal asielzoekers in het nu op het terrein gevestigde AVO zal worden uitgebreid met ongeveer 60 personen.

Notulen van de bestuursvergadering gehouden op 2I oktober bij Loeki Velsma.

Theo opent de vergadering om 20 00 uur.

Verslag vorige vergadering
- Smidssteech: Theo heeft met v.d. Heide van de gemeente gesproken, naar men is nog niet uit de verdeling van de kosten, mocht het mogelijk zijnde steeg te verharden.
- Wandelpad: Theo heeft eindelijk een goede kaart gekregen van de gemeente.
Van de MTS "de Friese Poort" willen ze graag dat iemand van Dorpsbelang met hun het veld in gaat, waarna men een begroting kan maken.
Met deze begroting kunnen we dan naar de gemeente gaan.
-Fietspad Tzunmarum-Ried: het is Menno nog niet gelukt de voorzitter van Dorpsbelang Ried te pakken te krijgen.
-GPTV: Opname van de Dorpentocht in Tzummarum is geweest.
De heren Jouwersma en van der Ploeg hebben dit prima verzorgd.
18 Oktober is de uitzending geweest.
-Jeugdhonk: zie mededelingen.

Ingekomen stukken
- Krantje FLD: in doorgeefmap
- Brief Gemeente Franekeradeel: haar mening over het Provinciaal Verkeer en Vervoerbeleid.
- Agenda Raadscommissie Grondgebiedzaken.
- Brief Streekcentrum de Skûle: Uitnodiging in het kader van het Project "Omsjen", het gemeentelijke speeltuinen beleid.
Loeki en Menno zullen deze avond op 23 november 1998 bijwonen.
- Brief Veilig Verkeer Ned.: in dorpskrantje.
- Uitnodiging Ouheidkundige Vereniging Barradeel voor vergadering op 9 oktober I998: voor kennisgeving aangenomen.
- Infornatiebulletin Omwonendencommissie Frima: in verkorte versie in dorpskrantje.
- Reclame visitekaartjes
- Jaarlijks Keuningscongres: in doorgeefmap.
- Dorpsbelang Zweins: Poster t.b.v. Koffieconcert.
- Provincie Friesland: Het nieuwe plan Windstreek over het Wind- en Energiebeleid van de provincie.
Op 6 oktober was er een inspraakavond.
Het plan voor windmolens aan de Mienskarleane valt hier buiten; dit wordt nog beoordeeld op grond van de oude regels.
- Uitnodiging Dorpsbelang Achlum: Vergadering Federatie van Dorpsbelangen in Franekeradeel op 29 oktober 1998.
PauI en Heleen gaan hierheen.
Ons agendapunt is de communicatie met de gemeente.
- Uitnodiging ROF-FLD: excursie naar Balk als vervolg op de thema-avond Verkeersveiligheid.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Agenda Raadsvergadering 23 september 1998.
- Agenda gecombineerde vergadering van de Raadscommissies Welzijnszaken en Algemene Zaken.
- Zorgcentrum Nij Bethanië: BIad Fan Eigen Hiem: in doorgeefmap.

Mededelingen
- Loeki heeft de Werkgroep Jeugdhonk geschreven dat wij akkoord gaan met de werkwijze.
De werkgroep Jeugdhonk is positief bezig met het opzetten van een jeugdhonk.
De locatie waaraan gedacht wordt is aan de noordkant van "de Haven".
De werkgroep heeft een brief voor de gemeente opgesteld die ondertekend wordt door Dorpsbelang.
Er zullen mensen moeten worden benaderd voor de Jeugdhonkcommissie van Dorpsbelang.
Voordat er mensen gevraagd worden voor deze commissie, is het wel verstandig dat wij inhoudelijk weten wat precies de taken zijn.
- Verkeer en Vervoerplan Provincie: De weg tussen Tzunmarum is nu een 80 km weg met fietspad. Wordt dit een Ontsluitingsweg A of B?
Het verschil is: A is een 80 km weg, volledig gesloten voor langzaam verkeer, met een parallelweg en belangrijke kruisingen als rotondes.
B is een weg met fietspaden de kruispunten kunnen ook als plateaus worden aangelegd.
Bovendien kan een ontsluitingsweg B ook door een bebouwde kom lopen, waarbij de snelheid 5O km blijft.
De Provincie stelt voor A en de Gemeente wil graag de weg houden zoals die nu is.
Beide varianten zijn voor ons bespreekbaar maar het belangrijkste is het stukje ontbrekend fietspad aan de Hegesylsterwei.

- Rondvraag
- Er zal een brief naar de diverse Gemeenteraadsfracties, B en w, en "BarradeeI" gestuurd worden omdat wij bevestigd willen hebben dat 150 asielzoekers het maximum is.
Paul heeft contact gehad met Wim Bos van de gemeente en deze deelde mee dat dit ook het standpunt van de gemeente is en dat dit wordt meegenomen in de onderhandelingen met het COA.
- De elektriciteitspalen in Firdgum worden vervangen door ondergrondse leidingen.
Nu is er een verzoek uit Firdgum om dan aan de Hearewei een lantaarnpaal neer te zetten.
Dit kan dan mooi in 1 keer.
Dorpsbelang moet dit vragen aan de NUON.
Theo zal dit doen.
- Voor de NPI is een gevaarlijke situatie ontstaan omdat de weg daar inzakt en diepe gaten naaste weg zitten.
Theo zal dit met de gemeente opnemen.

De perikelen rond wel of geen AZC - een chronologisch overzicht.
- Dorpsbelang ontvangt op 21 september een uitnodiging van B en W van de gemeente Franekeradeel.
Op 23 september wordt Dorpsbelang ingelicht over de keuze van Tzummarum voor het plaatsen van een AZC op het Recreatiecentum Barradeel.
Tot onze spijt wil het gemeentebestuur niet aangeven hoe zij tot haar keuze gekomen is.
- Op 29 september I998is er een extra bestuursvergadering op waarin wij, ook gezien de reacties die wij tot dan toe in het dorp hebben opgevangen besluiten een brief te versturen met een zestal argumenten waarom er naar onze mening geen AZC in Tzummarum moet komen.
De brief wordt naar alle raadsleden van de Gemeenteraad van Franekeradeel gestuurd.
- In het dorpskrantje van oktober wordt de inwoners van Tzummarum-Firdgum om reacties gevraagd.
- Op zondag 4 oktober meldt zich een werkgroep die een handtekeningactie zal houden onder de dorpsbewoners met als keuze ja -nee voor of tegen de opvang van meer dan 150 asielzoekers in Tzummarum.
Aan Dorpsbelang wordt gevraagd of zij bereid is hieraan mee te werken.
Wanneer Dorpsbelang niet meewerkt zullen zij als actiegroep op eigen houtje verder gaan.
Aangezien wij voor een voldongen feit staan, wordt na langdurig overleg op 7 oktober besloten om tot samenwerking over te gaan.
Dit om te voorkomen dat wij als dorp niet als één front optreden naar de Gemeente.
- Op 9 oktober wordt een gezamenlijke brief opgesteld.
Op 9, 10 en 11 oktober wordt met alle politieke partijen een gesprek gevoerd.
Hierbij is steeds één bestuurslid van Dorpsbelang aanwezig en 2 personen van de werkgroep.
Tijdens het gesprek wordt de opgestelde brief aangeboden, alsmede de handtekeningenlijsten, waarop 779 handtekeningen staan van mensen die tegen meer dan 150 asielzoekers staan en 18 van voorstemmers.
- Op 14 oktober is de gecombineerde vergadering van de Commissie Welzijnszaken en Algemene Zaken waar het punt "AZC in Tzummarum" op de agenda staat.
Dorpsbelang geeft daar nogmaals aan hoe haar zienswijze is; daarin worden de door de werkgroep aangedragen extra argumenten ook meegenomen.
De handtekeninglijsten worden aan B en W aangeboden.
Inmiddels echter, is al door het Bestuur van het Recreatiecentrum Barradeel besloten dat zij voor de recreatie kiezen en niet voor een AZC.
De gemeenteraad geeft het gemeentebestuur opdracht een andere locatie te zoeken.

IN MEMORIAM JARIG DRAYER 29.12-1934/26.O9-1998.
In de nacht van vrijdag op zaterdag, 26 september, overleed Jarig Drayer, nog maar 63 jaar oud, na een ernstige ziekte.
Jarig was een Dorps- en Verenigingsman.
Iedereen kende Jarig en Jarig kende iedereen.
Dit bleek ook wel uit de overweldigende belangstelling bij zijn begrafenis.
Jarig is geboren en getogen in Tzummarum.
Wat zijn werk betreft: na een paar bazen, kwam hij in dienst bij de NPI in Tzummarum.
Hij werd daar al spoedig productieleider en mede door zijn inbreng, heeft het bedrijf zich uitgebreid.
Het verenigingsleven -en vooral VVV- heeft aan Jarig -en niet te vergeten Doet op de achtergrond- een geweldige secretaris gehad en tot de laatste dag was hij wedstrijdsecretaris.
Duizenden aangiften van kaatsers en kaatsters heeft hij in de loop van meer dan 30 jaar verzorgd.
Ook meer dan 1000 kaatskransen werden ten huize Drayer gemaakt.
Bij z’n afscheid als secretaris werd hij benoemd tot Erelid.
Tevens werd hij Lid van verdienste van de Kon.Ned.Kaatsbond.
Hijzelf schonk bij zijn afscheid aan VVV een vignet, dat op praktisch alle medailles prijkt en wat door de prijswinnaars zeer op prijs wordt gesteld.
De toren en de telegraaf in de kleuren groen en oranje.
Een symbool aan VVV, dat eeuwig blijft bestaan.
Van huis uit waren de fam. Drayer en Terpstra sterk betrokken bij VVV.
De betrokkenheid voor deze vereniging werd weer overgedragen aan hun kinderen Sjoerdtsje en later Theo.
Via VVV zat Jarig in de Jubileumcommissie van de Federatie Barradeel; dit feest maakte hij deze zomer nog mee.
Jarig was een natuurman.
Na zijn pensionering kon men hen geregeld treffen bij de vaart langs te snoekvissen.
In het voorjaar eierzoeken, maar later met de Vogelwacht nestbeschermers plaatsen.
De jacht had ook z'n grote belangstelling.
Hij was medeoprichter van de visclub ,,Vis je rijk".
Ook de muziekvereniging Crescendo heeft hij lang gediend, evenals de Biljartclub.
Zijn verantwoordelijkheid voor het dorp was groot; toen de Begrafenisvereniging in 1994 dragers vroeg, meldde hij zich aan: .,dat werk moet ook gebeuren", zo zei hij.
Hij voelde veel voor Friesland, zodat hij zich aanmeldde bij de Frysk Nasjonale partij, waar hij bestuurslid van werd.
Te vroeg moesten wij afscheid nemen van deze actieve persoon.
Jarig bedankt voor alles.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. I8 november 1998.

1. Opening.
De vicevoorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Menno.
Theo en Heleen zijn verhinderd.

2. Verslag vorige vergadering.
Bestuursvergadering : geen op-en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
Brief van de Provincie Fryslân mret het verslag de informatie- avond over het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan van 5 oktober 1998.
Brief van de Provincie Fryslân over verordening met betrekking tot het verlenen van subsidies ten ten behoeve van het plattelandsbeleid voor de jaren 1998-2002 en het aanvraag formulier.
Subsidies kunnen worden verleend voor de volgende categorieën zoals nader aangegeven in de door de provinciale staten op 5 februari 1997 vastgestelde beleidsnota “nieuwe kwaliteiten op het platteland”:
- projecten op provinciale schaal;
- projecten voor gebiedsgericht plattelandsbeleid;
-projecten voor plattelandsbeleid in gemeenten, die niet deelnemen in gebiedsgerichte projecten;
- projecten voor plattelandsbeleid op dorpsniveau;
-projecten tot subsidiëring van dorpshuizen in kernen met ten hoogste 1500 inwoners.
Brief van de gemeente Franekeradeel van 3 november met het verzoek tot het deelnemen van Tzummarum/Firdgum aan de kerstboomversnipperactie.
Het bestuur van dorpsbelang geeft te kennen hieraan mee te zullen werken.
Brief van de gemeente Franekeradeel van 5 november j.l. tot financiële bijdrage en locatie Jeugdhonk.
De werkgroep Jeugdhonk zal eerst maximaal geprobeerd moeten hebben om zelf middelen te verwerven, bijv. door actie en door aanschrijven van fondsen e.d.
In de begroting van de gemeente is er geen geld voor uitgetrokken.
Dat betekent dat een eventueel verzoek om een financiële bijdrage van onze kant afzonderlijk zal moeten worden beoordeeld.
Daarna gaat het verzoek met een ambtelijk advies naar het college van burgemeester en wethouders en daarna met een, al dan niet positief advies naar de raadscommissie en de raad.
De raad is uiteindelijk beslissingbevoegd.
Voorzover de locatie van het Jeugdhonk betreft, is de tekening neergelegd bij afdeling RO.
Agenda voor de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken op woensdag 18 november 1998.
Agenda voor de vergadering van de raadscommissie Grondgebiedzaken op dinsdag 17 november 1998.
4. Mededelingen/ Rondvraag.
Klaske heeft van de werkgroep Jeugdhonk de inhoudelijke stukken gekregen, waar dorpsbelang mee aan de slag gaat om mensen te vragen voor in de jeugdcommissie.
Er is een rooster gemaakt door het bestuur van dorpsbelang om afspraken te maken voor personen voor de jeugdcommissie, deze zullen binnenkort worden benaderd.
Menno heeft contact gehad met dhr. v.d. Voorn van dorpsbelang Ried.
Deze deelt mede dat er de komende jaren geen fietspad tussen Ried en Tzummarum zal komen.
Er blijkt dat er aan de kant van Ried een grondeigenaar geen toestemming wil verlenen aan een fiets/wandelpad.
Dorpsbelang Tzummarum zal kijken of er geen andere mogelijkheden zijn.
Paul zal bij het kadaster gegevens opvragen.
Menno deelt mede dat de ondernemersvereniging één keer per jaar met dorpsbelang wil overleggen in plaats van twee maal.
Of indien er noodzaak is zal er eerder overleg plaatsvinden.
Het boekje dat dorpsbelang met Recreatiecentrum Barradeel en de Ondernemersvereniging in het verleden heeft uitgegeven is aan vervanging toe.
Loeki zal het boekje eerst bekijken om e zien hoeveel werk hiermee gemoeid is.
Er is eindelijk een brugje geplaatst bij de AVO naar het schelpenpad waardoor de mensen van de AVO niet meer zo ver hoeven te lopen.
Theo heeft van het NUON nog geen reactie gehad over het plaatsen van een lantaarnpaal aan de Hearewei.
Er wordt door dorpsbelang onderzocht of het haalbaar is dat er op oudjaar een gezellige avond kan worden georganiseerd in een geschikte locatie, wij hopen binnenkort hier meer over te kunnen vertellen.

5. Sluiting.
De volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op woensdag 16 december.
Volgende raadsvergadering van gemeente Franekeradeel is op 3 december.
De vicevoorzitter sluit de vergadering.