Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 17 december 1996.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 21.00 uur bij Pietsje.

2. Verslag vorige vergadering.
- Frans heeft contact opgenomen met de gemeente t.a.v. de ontwikkelingen van Plan Noord.
Door de gemeente is toegezegd dat wij voor de kerstdagen bericht krijgen hoe de zaken ervoor staan.
Bij het uitwerken van dit verslag is inmiddels komen vast te staan dat het plan zoals dat nu op tafel ligt tot onze teleurstelling niet door kan gaan omdat het te duur is.
Er is opnieuw een opdracht naar Buro Vijn gegaan om het plan aan te passen.
De Gemeente heeft het doel om vast te houden aan de planning zoals die er al lag.
- In het verslag was niet opgenomen dat Anna-Maaike zich niet voor een volgende termijn als bestuurslid beschikbaar zal stellen.

3. Ingekomen stukken.
Verslag overlegvergadering van het college van B&W met vertegenwoordigers van alle dorpsbelangen in onze gemeente die op 3I oktober 1996 plaats vond.
Brief gemeente d.d. 2I november 1996 waarin ons wordt gevraagd weer mee te werken aan de kerstbomenversnipperaktie in ons dorp.
Marijke heeft een toezegging gedaan.
Brief Gemeente met daarin overzicht van de raads en commissievergaderingen in 1997.
- Fax van de nieuwjaars commissie omtrent diverse zaken (zie verder punt 7)
- Brief Gemeente d.d. 16 december 1996 m.b.t. de kerstbomenversnipperaktie ( zie verder punt 6)
- Brief gemeente met daarbij gevoegd een verslag van het technisch overleg wat op 15 oktober jl. plaats vond.
- Brief d.d. 14 december 1996 waarin wij door een aantal dorpsgenoten worden uitgenodigd om met hen van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van het windpark Mienskarleane op 17 december 1996.
Het voltallige bestuur is hierbij aanwezig geweest.(zie verder punt 9)

4 Mededelingen.
- Frans heeft inmiddels met de gemeente contact opgenomen en hen de knelpunten aangegeven in de bestrating t.a.v. de rolstoelgebruikers in ons dorp.
Wij hopen dat deze knelpunten kunnen worden opgeheven.
- Menno heeft contact gehad met Nij Bethanië over de bejaardenavond.
Deze zal worden gehouden op 23 april 1996.
Het vrouwenkoor "de Boegspetters" uit Harlingen zullen hun medewerking verlenen.
- Frans deelde mede dat hij de cursus “Romtlike Oardening” inmiddels eenmaal heeft bezocht.
In januari 1997 is het vervolg.
- Marijke heeft contact opgenomen met Dhr. J. Fokkema van de FLD en een afspraak gemaakt voor overleg over de nog op te stellen toekomstvisie van Tzummarum.
Op 14 januari 1997 zal hij aanwezig zijn op onze bestuursvergadering bij Loekie.
- Op 29 januari 1997zal er weer een overleg zijn tussen dorpsbelangen en de contactdames/heer.
Marijke zal contact opnemen met Dhr. v. Kooten en de dorpsagenda.
Zij zal tevens uitnodigingen maken zodat deze kunnen worden verspreid met de dorpskerntjes van januari 1997.
- Ons bestuur is van mening dat het stuk wat door de redactie van onze dorpskrant is geplaatst in het krantje van december jl. over de ontwikkeling van windpark Mienskarleane, veel verwarring heeft gezaaid onder de dorpsbewoners.
Velen. varen in de veronderstelling dat dorpsbelangen een aktie heeft opgestart om bezwaarschriften in te dienen.
Dat is echter niet het geval.
Anna-Maaike zal ervoor zorgen dat e.e.a. wordt rechtgezet.

5 De Haven.
Er wordt momenteel hard gewerkt door vrijwilligers om de riolering aan te passen.
Hopelijk kan het binnenkort worden afgerond.
Op onze brief die wij aan de Rabobank zonden voor een bijdrage in de onderhoudskosten kregen wij op 18 december een welzeer heugelijke mededeling.
Er zal maar liefst een bedrag ad f. 2.500,- aan ons worden overgemaakt.
Een bedrag wat meer dan velkom is.
Marijke zal een bedankbrief schrijven.

6. Kerstbomenversnipperactie.
Er zal dit jaar weer een versnipperactie plaatsvinden op 2 januari 1997 van 11.00 uur tot 12.00 uur.
De Gemeente had als locatie weer de Skoallestrjitte ter hoogte van de trambaan aangewezen doch het lijkt ons bestuur met het oog op de reconstructie van de skoallestrjitte deze keer geen juiste locatie.
Het lijkt ons beter om dit jaar de versnipperactie plaats te laten vinden bij café het wapen van Barradeel.
Ànna-Maaike zal contact opnemen met Dhr. van Kooten en vragen ofer bezwaren zijn van zijn kant.
Zo niet dan zal zij dit doorgeven aan de gemeente.
Zij zal ook een briefje laten uitdelen op de scholen om bekendheid aan de versnipperactie te geven.
Daarnaast komen er nog een aantal pamfletten in ons dorp te hangen.
V.d. Wal en Frans zullen bij de versnipperactie aanwezig zijn en lootjes uitdelen aan degenen die een kerstboom inleveren.
Zij loten dan mee naar de prijzen die ter beschikking worden gesteld, t.w. 1 waardebon van f. 25,- en 10 bonnen v. f. 10,-.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij Kapsalon Sietske.
De gemeente stelt een bedrag ad f. 125,- ter beschikking.
Loekie zal contact opnemen met de Kassier van onze Gemeente voor de inning van dit bedrag.

7. Nieuwjaarsbijeenkomst.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal een bandje spelen genaamd "customized".
Er is met afgesproken wat en wanneer zij zullen spelen.
De band bestaat uit 4 personen en vragen f. 25,- p.p als vergoeding.
Er is overleg geweest over de locatie waar de nieuwjaarsreceptie zou worden gehouden.
Er is besloten om het dit jaar net als voorgaande jaren beneden in café het Wapen van Barradeel te houden.
Er zal overleg worden gevoerd met Dhr. P. van Kooten om zoveel mogelijk ruimte te creëren.
De bezoekers worden door leden van ons bestuur welkom geheten met koffie en een traktatie.
Loekie zal zorgen voor waardebonnen voor "het team.”

8. Overleg overlast jeugd.
Op 18 december 1997 zal er met diverse groeperingen, t.w. beide scholen, beide kerken, ondernemersvereniging, recreatiecentrum Barradeel, alsmede met Dhr. Leistra, onze buurt agent en de gemeente overleg worden gevoerd omtrent de problemen zoals die zich momenteel voordoen met onze jeugd'.
Het ligt niet in de bedoeling om meteen met een pasklare oplossing te komen, doch het lijkt ons een goede zaak om eens na te gaan hoe het draagvlak in ons dorp is om eventueel iets op te starten voor de jeugd.
Pietsje, Anna-Maaike, Marijke en v.d.Wal zullen hier bij aanwezig zijn namens ons bestuur.

9. Overleg windpark Mienskarleane.
Op 14 december jl. ontving het bestuur van dorpsbelangen een uitnodiging van een aantal dorpsgenoten om met hen van gedachten te wisselen over hun standpunt t.a.v. het windpark Mienskarleane.
Er zijn n.a.v. de publicatie in het dorpskrantje ongeveer 180 bezwaarschriften binnen gekomen.
Het ligt bij de initiatiefnemers van de procedure tegen het windpark niet in de bedoeling om tweespalt in onze dorpsgemeenschap te veroorzaken.
Ons bestuur heeft duidelijk gemaakt wat het standpunt van dorpsbelangen is.
Het verwondert ons echter wel dat er ondanks alle publicaties die er zijn geweest nu wel 180 bezwaarschriften zijn ingediend, terwijl er in de afgelopen jaren eigenlijk bijna geen reacties uit onze dorpsgemeenschap ons bestuur hebben bereikt.
Ons bestuur heeft in het overleg duidelijk te kennen gegeven dat zij er geen problemen mee hebben dat er door een aantal dorpsgenoten bezwaar wordt aangetekend tegen het plan.
Dat is een ieder zijn goed recht.
Het overleg is naar onze mening in een goede sfeer verlopen.
In januari 1997 zal er naar verwachting een hoorzitting plaatsvinden waar alle mensen die bezwaar hebben aangetekend persoonlijk zullen worden uitgenodigd.
Zij kunnen daar hun bezwaren nader toelichten.

10. Rondvraag.
- Loekie merkt op dat het met de pas aangelegde bestrating van de Sytzamaleane niet best is gesteld.
Hier en daar treden verzakkingen op.
Frans zal contact opnemen met de gemeente.
-V.d.Wal deelt mede dat er op 19 december a.s. in Wijnaldum weer een bijeenkomst is over het Frima-gebeuren.
Hij zal deze samen met Menno bezoeken.

Vaststellen volgende vergadering(en)
- raadsvergadering: 9 januari 1997: Marijke en Pietsje
- bestuursvergadering: 14 januari 1997 bij Loekie.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 2l januari 1997.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 bij Marijke.
Pietsje en v.d. Wal zijn verhinderd.
2. Verslag vorige vergadering.
Frans heeft contact opgenomen met de gemeente i.v.m. de verzakking van de bestrating aan de Sytzamaleane.
Er is toegezegd dat er werk van zal worden gemaakt.
De Kerstbomenversnipperactie heeft in tegenstelling tot eerdere berichten plaats gevonden op de afslag aan de Skoalstrjitte.
Er werden 74 kerstbomen ingeleverd.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
-Fan Eigen Hiem
- Brochure 8e nationale straatspeeldag op 4 juni 1997.
Hiervan zal melding worden gemaakt in het dorpskrantje.
-Nieuwjaarswens Recreatieeentrum Barradeel.
-Nieuwjaarswens Friesland Bank.
- Uitnodiging Oudheidkundige Vereniging Barradeel voor een bijeenkomst op 17 januari 1997.
-Informatiebulletin "Leader in zicht".
De brief informeert ons over de stand van zaken van verschillende projecten in NW-Friesland en Lauversland in het kader van het Europees Leader-programma .
-Uitnodiging Radio Eenhoorn voor het bijwonen van een receptie t.g.v. de start van uitzendingen in onze Gemeente op 31 december 1996.
‘s Morgens werd er vanuit Tzummarum een uitzending verzorgd waarbij nader kennis kon worden gemaakt met Tzummarum.
Frans en Marijke voerden hier namens Dorpsbelangen het woord.
- Nota Kamer van Koophandel voor uittreksel verenigingsregister.
Deze was nodig voor een subsidieaanvraag bij de CommerciëIe Club Franeker.
- Lytse Doarpepraet.
Hierbij gevoegd een opgave fornrulier voor diverse cursussen.
- Uitnodiging P.v.d.A. Gewest Friesland voor een bijeenkomst op 3 februari 1997 over de leefbaarheid van eigen dorp of wijk, communicatie met eigen burgers, ruimte voor plaatselijk belang.
Marijke en Frans zullen deze avond in Minnertsga bijwonen.
- Brief Gemeente waarin ons een bedrag ad f. 100,- subsidie wordt verstrekt.
De aanvraag voor 1998 moet voor I mei 1997 worden ingediend.
Marijke zal hiervoor zorg dragen.
- Brief gemeente d.d. 11 januari 1997 met daarin een overzicht van de werkbezoeken die het college zal afleggen in onze Gemeente.
- Brief Provincie Friesrand met daarbij gevoegd het werkboek "Kwaliteit vanuit de kern" een vervolg op "kwaliteit in dorpslocaties".
-Brief FLD waarbij gevoegd informatie t.a.v. de door ons op te stellen toekomstvisie Tzummarum-Firdgum. (zie verder punt 8)

4. Mededelingen.
- Op 7 januari 1997 vond er een hoorzitting plaats t.a.v. de ontwikkeling van windpark Mienskarleane.
Hierbij waren namens ons bestuur v.d. Wal, Menno, Pietsje, Anna-Maaike en Marijke aanwezig.
De bijeenkomst werd bezocht door ± 70 personen.
Door een aantal mensen werden de bezwaren tegen het windpark nader toegelicht.
De bouwaanvraag betrof in eerste instantie de ontwikkeling van 16 molens.
Nu blijkt dat het er hooguit 12 zullen worden.
Voor de initiatiefnemers; betekent dit dat er opnieuw een bouwaanvraag zal worden ingediend.
De bezwaren die er liggen zullen worden meegenomen in de nieuw op te starten procedure.
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt tot 3I januari 1997 ter inzage.
De procedure zal als volgt zijn:
N.a.v. de hoorzitting en schriftelijke opmerkingen die zijn binnengekomen zal het ontwerp worden aangepast.
Daarna komt het bestemmingsplan ter inzage te liggen.
Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend.
Hierna zal het ontwerp vast worden gesteld in de raad, vaarna het zal worden toegezonden aan Gedeputeerde staten ter goedkeuring.
Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend bij de Raad van State.
- 0p 18 december vond er overleg plaats over onze jeugd met een aantal verenigingen, scholen, en kerken uit, onze dorpsgemeenschap.
Er werd van gedachten gewisseld over de wijze waarop wij de jeugd "bezig" zouden kunnen houden.
In het overleg werd afgesproken dat dorpsbelangen een avond zal organiseren waarop de jeugd zal worden uitgenodigd.
Zij kunnen tijdens de bijeenkomst hun wensen kenbaar maken.
Daarna zullen wij de mogelijkheden nader uitwerken.
Anna-Maaike zal Dhr. Durk Gerritzen vragen om de avond, die waarschijnlijk plaats zal vinden in maart 1997, te leiden.
-Menno en v.d. Wal bezochten een bijeenkomst van de omwonenden-commissie van de Frima. Er is nog steeds geen nieuws over de z.g.n. omgekeerde bewijslast.
De eerste meetgegevens waren inmiddels bekend.
De bodemdaling/stijging varieert van +0,001 cm tot -1 cm.-in 1 jaar tijd.
Er is nog steeds geen waarborgfonds in het leven geroepen.
Dat zal ook geen gemakkelijke zaak worden.
Het verslag van de avond zal weer worden vermeld in het dorpskrantje.
- Frans heeft de cursus, “Romtelike Oardening" gevolgd.
Tijdens de avond is ook Plan Noord besproken.
Tijdens de cursus kwam men tot de conclusie dat PIan Noord de meest gunstige plaats is om een bouwplan te ontwikkelen.
Frans zal zeer binnenkort contact opnemen met de gemeente en vragen naar de stand van zaken.
Liggen de ambtenaren nog steeds op schema? ( Wij hebben onze twi jfeIs! )
-Loekie is naar de cursus "Bijhâlden en presintearjen finânsjes" van de FLD geweest.
Er zijn diverse zaken aan de orde geweest.
Tijdens de cursus bleek dat een WA-verzekering voor onze vereniging eigenlijk een “must” is.
Wij hebben nog geen WA-verzekering .
Loekie zal hierover nadere informatie opvragen .
- Loekie deelde mede dat op de agenda van de commissievergadering van vandaag ook de ontwikkeling van het fietspad te Tzummarum stond vermeld.
In het werkplan projecten Verkeersveiligheid stond ons fietspad bij de grote projecten als hoogste prioriteit genoemd.
Het lijkt erop dat in 1997 het fietspad kan worden aangelegd.

5. Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het bestuur is het er unaniem over eens dat de nieuwjaarsbijeenkomst in zijn huidige vorm uit zijn jasje is gegroeid.
Het café was stampvol.
Voor een aantal dorpsbewoners was dat aanleiding om weer huiswaarts te keren. Het was jammer dat wij bij binnenkomst niet alle dorpsgenoten konden voorzien van koffie.
Er zal naar een andere opzet van de avond moeten worden gezocht.
Op 11 februari 1997 zal er overleg plaatsvinden met "het team" om hierover van gedachten te wisselen.
Marijke zal een afspraak maken met Bein.

6. Overleg contactdames/heer.
Op 29 januari 1996 zal er een overleg zijn met de contactdames/heer, redactie dorpskrant en de beheerster van de dorpsagenda.
De uitnodigingen hiervoor zijn samen met de dorpskrantjes van januari 1997 verspreid.
Er zullen diverse zaken aan de orde komen.
Tevens zullen wij hun medewerking willen vragen bij de verspreiding en inname van een enquête die zal worden gehouden in het kader van de toekomstvisie Tzummarum- Firdgum .

7. Jaarvergadering
Dit jaar zal de jaarvergadering plaats vinden op 16 april 1997.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Anna-Maaike en Marí jke.
Zij zullen binnenkort op pad voor nieuwe bestuursleden.
Frans zal contact opnemen met de gemeente en vragen of zij tijdens deze vergadering ons nieuwe bestemmingsplan willen presenteren.
Misschien is er zelfs wel een mogelijkheid om plan Noord in dit verhaal mee te nemen.

8. Toekomstvisie Tzummarum-Firdgum.
Op 14 januari 1997 had ons bestuur overleg met Dhr. J. Fokkema van de FLD over de ontwikkeling van een toekomstvisie van Tzummarum-Firdgum.
Waar moet het in de komende jaren met Tzummarum naar toe.
Na overleg binnen ons bestuur is besloten om binnenkort een enquête onder alle inwoners van onze dorpen te houden.
In de enquête zal naar vele zaken worden gevraagd.
Naar aanleiding van de enquête zal een “werkboek " worden samengesteld waarin de uitkomst van de enquête zaI worden weergegeven.
Anna-Maaike, Menno en Marijke zullen de enquête in overleg met de FLD nader uitwerken.
De FLD waarschuwde ons voor het vele werk wat aan het houden van een enquête vastzit, doch het lijkt ons de beste manier om zoveel mogelijk dorpsbewoners mee te laten denken over de toekomst van onze dorpen.
Achteraf bleek dat de FLD ons een stagiaire beschikbaar wil stellen voor de uitwerking van de toekomstvis ie .
Marijke zal een afspraak maken voor nader overleg.
Zij zal tevens een brief schrijven aan het College van B&W en vragen om een financiële bijdrage.
Het is ons namelijk bekend dat het College groot voorstander is van dergelijke initiatieven.
Wij hopen derhalve op een financieel steuntje in de rug.

9. Rondvraag.
-Loekie vraagt wanneer de sierbestrating bij de sporthal weer in oude staat zal worden teruggebracht.
Ook het muurtje is gedeeltelijk afgebroken.
Zal e.e.a. weer worden hersteld?
Frans zal contact opnemen met de opzichter .
- Loekie vraagt hoe eigenlijk het boekjaar van dorpsbelangen loopt.
Het loopt nu van 1 april tot 1 april.
Zij vraagt zich af waarom dit niet van 1 januari tot 1 januari loopt.
Uit de statuten blijkt dat het inderdaad moet lopen van 1 januari tot 1 januari.
Zij zal in het komende boekjaar e.e.a. wijzigen.
- Frans deelde mede dat hij in een artikel had gelezen dat er geld beschikbaar is voor het opknappen van oude panden in dorpen waarin een "dorpsherberg" kan worden gevestigd.
Er is hiervoor namelijk geld beschikbaar via het LEADER-programma.

Vaststellen volgende vergadering ( en)
- raadsvergadering: 6 februari 1997: v. d. Wal en Frans
- Bestuursvergadering: 19 februari 1997 bij Anna-Maaike.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 19 februari 1997.

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Anna-Maaike.

2. Verslag vorige vergadering.
Frans heeft contact opgenomen met de opzichter t . a. v. de sierbestrating bij de ingang van het Recreatiecentrum Barradeel.
Het straatwerk zal weer in de oude staat worden teruggebracht.
Het muurtje is gedeeltelijk vernield.
Daders zijn onbekend.
Verder geen op- en,/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
-Brief FLD d.d. 6 februari 1997 waarin onze afspraken t.a.v. de toekomstvisie worden bevestigd,(zie verder punt B)
- Contributie Oudheidkundige Vereniging Barradeel.
- Brief gemeente met daarin ontvangstbevestiging van onze brief t.a.v. de toekomstvisie.
- Brief Thuis Dankzij Ondersteuning van de mantelzorg, waarin zij vrijwilligers zoeken die de taken verlichten en van de centrale verzorgers van oudere gehandicapten, langdurig zieken en dementerenden.
Anna-Maaike zal oproep in het dorpskrantje plaatsen.
- Nieuwsbrief "Fryslân 500". voor kennisgeving aannemen.
-Brief Flevodruk Harlingen d.d. 13 februari 1997 waarin onze medewerking wordt gevraagd om nieuws vanuit onze vereniging via "Extra" naar buiten te brengen.
Wij sturen sinds jaar en dag een dorpskrantje naar Flevodruk.
Daar kunnen zij alles uit halen wat van hun gading is.
Marijke zal contact opnemen met Flevodruk en hen hieromtrent inlichten.
- Acceptgiro Kamer van Koophandel voor de jaarlijkse bijdra ge.
- Brief Gemeente d.d. 13 februari 1997 waarin onze medewerking wordt gevraagd bij de organisatie van een himmeldei in het voorjaar.
Ons bestuur heeft als beleid dat er eens per twee jaar een himmeldei wordt georganiseerd in samenwerking met de scholen.
Pas in 1998 zal er weer een himmeldei worden georganiseerd.
Marijke zal hierover contact opnemen met de Gemeente.
- Uitnodiging CDA voor een thema-avond “doarp 2000" voor de leefbaarheid en kwaliteit.
V.d. Wal en Frans zullen deze avond op 27 februari bijwonen.

4 . Mededelingen.
- op 11 februari 1997 vond er overleg plaats met de Nieuwjaars commissie.
Zij deelden unaniem onze mening dat de bijeenkomst zodanig uit zijn jasje is gegroeid dat er een andere locatie zal moeten worden gezocht.
Dorpsbelangen zal t.z.t. contact opnemen met Dhr. van Kooten voor overleg.
De commissie zou het prettig vinden een eigen budget te krijgen.
Ons bestuur is van mening dat de commissie alle gemaakte kosten kan declareren bij onze vereniging.
Er is ook afgesproken dat er beter overleg zal worden gevoerd met dorpsbelangen zodat zij niet voor verrassingen komen te staan tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.
- Op 11 februari 1997 vond er tevens overleg plaats met de gemeente, het NUON, Hûs en Hiem en dorpsbelangen omtrent de vormgeving van het windmolenpark.
Dhr. Hakze (kunstenaar) deed weer een ontwerp uit de doeken waar weinig van werd begrepen.
Er zal eerst een nadere uitwerking van het plan komen, daarna zal er weer overleg plaatsvinden.
Pietsje en v.d. Wal waren namens dorpsbelangen bij het overleg aanwezig.
- Loekie heeft contact opgenomen met Friesland bank Assurantiën voor informatie over een af te sluiten WA-verzekering.
Er is een offerte gevraagd nader bericht volgt.
- Frans en v.d. Wal hebben een bijeenkomst bezocht van de P.v.d.A in Minnertsga waar een inleiding werd verzorgd door Dhr. P. Renia uit Roordahuizum en Dhr. Dankert van gemeente het Bildt.
Er werden voorbeelden gegeven hoe de leefbaarheid in een dorp te behouden en deze tevens te verbeteren.
Er zijn al een aantal gemeenten die beleid hebben gemaakt t. a. v. bovenstaande problematiek.
In onze Gemeente blijven wij jammer genoeg wat achter.
Wij vinden het een positieve zaak dat de politiek op een dergelijke manier contact zoekt met de burgers, doch wij zijn van mening dat dit niet alleen beperkt moet worden tot deze thema-avonden.
In de gemeente worden beslissingen genomen door de Raad en het college van B&W.
Het zou o.i een goede zaak zijn om dergelijke beslissingen eens te toetsen aan de praktijk.
De politiek is slecht vertegenwoordigd op bijv. hoorzittingen (denk aan Mienskarleane bijv. ) of jaarvergaderingen.

5. PIan Noord.
Menno , Frans en Marijke hadden kort geleden overleg met de gemeente t.a.v. PIan Noord.
Wij kregen inzage in het plan.
Wij varen toch wel enigszins verrast dat de gemeente onlangs alle hobbels die er genomen moesten worden toch medewerking zal verlenen aan de ontwikkeling van het plan.
Jammer genoeg is de grondaankoop nog niet helemaal afgerond.
Het plan ziet er naar de mening van dorpsbelangen goed uit.
Er zal door de gemeente op 20 februari a.s. een hoorzitting worden gehouden over Plan Nood alsmede over het nieuwe bestemmingsplan voor Tzummarum.
Vanaf 6 februari lag het plan ter inzage in de Friesland Bank.
Er hebben al vele dorpsgenoten het plan ingekeken.
In de commissievergadering van 18 februari jI. is het plan ook aan de orde geweest.
De politiek was eigenlijk unaniem van mening dat het een goed plan was, doch zij maakten wel de opmerking dat er goed overleg moet zijn met Loonbedrijf Zwager/de Vries t.a.v. de ontsluiting van hun bedrijf welke drastisch zal moeten worden gewijzigd i.v.m. de geluidsnormen.
Ons bestuur hoopt op een voor beide partijen aanvaardbaar compromis, zodat er geen verdere vertraging in de ontwikkeling van het Plan komt.
T. a. v . het stationsgebouw heef t ons bestuur nog steeds dezelfde mening, ondanks berichten in de Leeuwarder Courant .
Wij zouden er zeer mee ingenomen zijn als de gemeente medewerking wil verlenen aan de restauratie van het gebouw, vooral nu er zich reeds 3 liefhebbers hebben gemeld bij de gemeente.
Doch laat het wel duidelijk zijn, dat mochten deze liefhebbers afhaken, wij er geen problemen mee hebben dat het gebouw tegen de vlakte gaat.
Het gebied kan clan voor woningbouw worden ontwikkeld.
Door de staatssecretaris zal binnenkort een besluit worden genomen over de toekomst van het gebouw.

6._ Overleg jeugd.
Anna-MaaIkte heeft overleg gehad met Dhr. D. Gerritzen van de Skule.
Hij is bereid om met onze jeugd in gesprek te gaan op 12 maart 1997.
Er zal eerst nog overleg worden gevoerd met Pietsje en Anna-Haaike over de te volgen koers.
Anna-Maaike zal contact opnemen met Dhr. Bouma van R.C.B. en vragen om de bijeenkomst daar kan plaatsvinden.
Er zal tevens een uitnodiging voor alle jeugd van 12 t/m 16 jaar worden geplaatst.

7. De haven.
De rioolwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond, Het terreintje achter het gebouw zal nu nog worden opgeknapt.
Er is ook overleg geweest met de opzichter over het nog ontbrekende deel van het hekwerk.
Er zal een offerte worden gemaakt over de kosten van plaatsing.
Bv. De Five zal binnenkort de zolder in gebruik gaan nemen voor de opslag van hun materialen.
Op 7 april 1991 is er weer overleg met de huurders van de Haven.

8. Toekomstvisie.
Er is inmiddels al tweemaal overleg geweest met de FLD en de werkgroep, waarin voorlopig Marijke, Frans en Anna-Maaike zitting hebben.
In eerst instantie is een planning gemaakt wat er allemaal staat te gebeuren en wanneer.
Er is inmiddels een "testenquête" gemaakt.
Er zal een aantal bewoners uit ons dorp worden gevraagd deze in te vullen om na te gaan of alles er duidelijk en goed op staat.
Daarna zal over worden gegaan tot de vervaardiging van de enquête .
Marijke zal een berichtje verzorgen in het dorpskrantje van maart om onze dorpsgenoten er alvast op te wijzen wat er zoal staat te gebeuren.

9. Jaarvergadering.
Onze jacht op nieuwe bestuursleden heeft ons meteen al twee kandidaten opgeleverd die zitting willen nemen in ons bestuur.
Met dat feit zijn wij zeer ingenomen natuurlijk, daar het vel eens anders is geweest.
Er zal een uitnodiging in het dorpskrantje van april worden geplaatst.
Het lag in onze bedoeling om het nieuwe bestemmingsplan van Tzummarum te presenteren na het officiële gedeelte van de vergadering, doch de gemeente is ons nu ook eens te vlug af.
Dit jaar dus alleen de jaarvergadering.

10. Rondvraag.
Loekie heeft inmiddels de verenigingen weer gevraagd naar de vrijwillige bijdrage voor het dorpskrantje.
Er zijn echter een aantal verenigingen die er we1 gebruik van maken, doch geen bijdrage geven.
Zij zal deze verenigingen alsnog aanschrijven.
-Marijke vraagt naar het onderhoud van de "boskjes" die destijds in het kader van de ruilverkaveling zijn aangelegd.
Het onderhoud moet worden gepleegd door Staatsbosbeheer en in welke mate dit daadwerkelijk gebeurd is ons niet bekend.

Vaststellen volgende vergadering;
Bestuursvergadering: 19 maart 1997 bij Pietsje
Raadsvergadering: 6 maart 1997 : Pietsje en Loekie

NOTULEN vergadering Dorpsbelangen d.d.19 maart 1997.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Pietsje.
2. Verslag vorige vergadering.
Loekie deelde mede dat zij een WA-verzekering heeft afgesloten.
Maximaal verzekerde bedrag f. 2,5 miljoen.
Kosten bedragen f. 180,- per jaar.
In het verslag stond tevens dat de nieuwjaars commissie de gemaakte kosten kan declareren.
Het is de bedoeling dat er wel eerst overleg is met dorpsbelangen.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken .
- Uitnodiging 50 jarig jubileum Van Kammen tentenverhuur en cateringservice.
- Mailing Siersema's vlaggen.
- Brief gemeente met daarbij concept verslag van de hoorzitting op 20 februari jl. t.a.v. het nieuwe bestemmingsplan en Plan Noord.
Marijke heeft inmiddels een reactie van dorpsbelangen aan de gemeente toegezonden.
- Brief Gemeente met daarin ontvangstbevestiging van onze brief d.d. 21 februari jl. waarin een reactie op het PIan Noord is gegeven.
- Mailing kindertheater Flater (iets voor soc. cult. comm. )
- Brief Gemeente met daarbij ontwerp kunst windpark Mienskarleane. (zie verder Punt 10)

4. Mededelingen.
-op 27 februari 1997 bezochten Frans en v.d. Wal een themabijeenkomst die was georganiseerd door het CDA.
Het was een druk bezochte avond, waarin o.a. Dhr. J.Fokkema een inleiding verzorgde namens de FLD met als thema:" Doarp 2000".
Er werd uitleg gegeven over de plannen die op stapel staan.
Uit de gesprekken bleek nog steeds dat de communicatie tussen de Gemeente en de dorpen te wensen over laat.
5. Jaarvergadering.
Marijke zal een agenda maken die zal worden afgedrukt in het dorpskrantje.
Loekie zal het financieel verslag maken waarbij de Haven apart zal worden bekeken.
Naar het er nu naar uitziet zal er waarschijnlijk een tekort zijn.
Zij zal ook de kascommissie benaderen waar momenteel Dhr. T. Drayer en Dhr. B. van Dijk zitting hebben.

6. De Haven.
Er is nog steeds geen bericht ontvangen over het hekwerk.
Frans zal opnieuw contact opnemen.
Hij heeft ook een brief gekregen van de bibliotheek.
Het blijkt dat het gebouw niet aan alle voorschriften voldoet.
Er zullen aanpassingen moeten worden aangebracht.
Frans zal met de brandweer nagaan wat er zoal moet worden aangepast.

7. Toekomstvisie Tzummarum 2010.
De commissie is een aantal malen bijeen geweest.
Er zijn kort geleden ,,testenquêtes" verspreid om eens na te gaan wat men van de enquête vond en wat eventueel aangepast zou moeten worden.
Een aantal van de "testpersonen" vond het invullen een hele klus.
Het zou gemakkelijker zijn als er meerkeuze vragen gesteld werden.
Uiteindelijk heeft de commissie besloten om de enquête te laten zoals die was.
Het is namelijk de bedoeling dat mensen daadwerkelijk na gaan denken over een aantal zaken.
Als antwoorden al worden voorgekauwd, bereiken we niet ons doel.
In de week voor Pasen zal de enquête worden verspreid in Tzummarum en Firdgum.
Voor 7 april zullen de enquêtes weer worden ingezameld door de contactdames.
Daarna zal met een groep van ongeveer 20 personen de enquête worden verwerkt.
Hierna zal onze stagiaire Thomas Kuipers de zaak verder uitwerken.
Wij hopen op een goede respons wij hebben nog geen bericht van de Gemeente gehad op ons verzoek voor een financiële bijdrage.

8. Bejaardenavond.
Op 23 april 1997 zal er in samenwerking met Nij Bethanië weer een bejaardenavond worden georganiseerd.
Op deze avond zijn alle 60 plussers uit ons dorp welkom.
Tijdens de avond zal het vrouwenkoor "de Boegspetters" een optreden verzorgen.
Marijke zal een uitnodiging maken voor in een uitnodiging maken voor in de dorpskrant.
Loekie zal de financiën regelen tijdens deze avonden v.d. Wal zal de avond openen.
Mensen die graag vervoer willen kunnen contact opnemen met Pytsje.

9. Overleg jeugd.
Op 12 maart 1997 vond er overleg plaats met de jeugd uit ons dorp.
Er waren 27 jongeren op onze uitnodiging afgekomen.
Dhr. Durk Gerritzen (soc. cultureel werker) hadden we uitgenodigd om de avond in goede banen te leiden.
Het is een goed overleg geweest, waarin duidelijk naar voren kwam dat de jeugd een plek voor zichzelf zou willen hebben.
Er is getracht aan hun duidelijk te maken dat zoiets niet uit de lucht komt vallen.
Uit de aanwezige jongeren werd een drietal gekozen om verder te overleggen met dorpsbelangen.
Er zal weer een overleg plaats vinden op 9 april a.s. in de soos.
Dorpsbelangen is van mening dat niet alleen dorpsbelangen aan het overleg deel moet nemen , doch dat deze zaak breder moet worden opgepakt, bijv. in samenwerking met ondernemersvereniging, kerken enz.
Marijke zal uitnodigingen versturen.
Zij zal tevens de scholen, Gemeente en politie inlichten over het verloop van het overleg met de jeugd.
Menno en Loekie zullen bij het overleg aanwezig zijn.

10. Kunst Mienskarleane.
Er werd ons door de gemeente een ontwerp toegezonden van hetgeen Dhr. Hakze ditmaal heeft bedacht.
De uitleg bij het ontwerp blijft voor ons raadselachtig.
Het bestuur heeft in principe geen onoverkomelijke bezwaren tegen het ontwerp, doch is van mening dat het voor ons ook geen probleem is als er geen kunst wordt toegepast.
Dorpsbelangen vind dat er minder zwarte accenten zouden moeten worden gebruikt.
Dat maakt het ontwerp naar onze mening rustiger.
Marijke zal onze reactie naar de gemeente sturen.

11. Rondvraag.
-Marijke meldde een nieuw lid t.w. Mevr. Weistra uit Meppel.

Vaststellen volgende vergaderingen.
3 april 1997: raadsvergadering Menno en Marijke
8 april 1997: algemene ledenvergadering FLD: Marijke en Anna-Maaike
9 april 1997; overleg jeugd : Menno en Loekie
15 april 1997: bestuursvergadering bij Menno

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 15 april 1997

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Marijke.
V. d. Wal is verhinderd.

2. Verslag vorige vergadering
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Brief gemeente i.v.m. ontwerp-beschikking Wet Milieubeheer t.a.v. windpark Mienskarleane.
Het ontwerp ligt van I0 april 1997 t/m 8 mei 1997 ter inzage bij de sector grondgebiedzaken te Franeker (gemeentehuis)
-Fan Eigen Hiem
- Brief gemeente d.d. 8 april 1997 met daarbij verslag van de hoorzitting d.d. 7 januari 1997 t.a.v. windpark Mienskarleane.
-Lytse Doarpepraet waarin uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 8 april 1997 in Hempens-Teerns. Zie verder punt 4,
- Nota Friesland Bank Assurantiën voor aansprakelijkheidsverzekering.

4. Mededelingen
- Op 9 april 1997 vond êr overleg plaats met een aantal verenigingen uit ons dorp alsmede een aantal jongeren over het eventueel opstarten van een jeugdhonk/soos.
Omdat de jeugd ‘'t Kelderke" in Oosterbierum als voorbeeld noemt, is door dorpsbelangen voorgesteld een bezoek te brengen aan 't Kelderke en om na te gaan hoe het daar organisatorisch en financieel is geregeld.
Menno zal daarvoor een afspraak maken.
De aanwezige verenigingen zullen proberen iemand uit hun midden te vinden die het initiatief wil steunen en verder uit wil werken.
Jammer genoeg waren "t Nut” en Stichting Recreatiecentrum niet aanwezig bij het overleg.
Menno deelde op de vergadering mede dat er op 16 mei a.s. een bezoek zal worden gebracht aan 't Kelderke.
Marijke zal iedereen uitnodigen.
- Loekie deelde mede dat zij heden van de Commerciële Club Franeker een bedrag ad. f. 500,-- had binnengekregen.
Marijke zal de Club schriftelijk een bedankje sturen.

- Marijke deelde mede dat zij nog steeds geen antwoord van de gemeente heeft ontvangen op ons verzoek voor een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van de toekomstvisie.
Zij heeft inmiddels gevraagd waarom wij nog geen antwoord hebben ontvangen.
- De gemeente deelde ons telefonisch mede dat er inmiddels weer een kunstontwerp is gemaakt voor het windpark Mienskarleane.
De vorige ontwerpen zijn beide afgewezen door Hûs en Hiem.
ZoaIs de zaak er nu voorstaat zal ook het laatste ontwerp worden verworpen.
- Menno deelde mede dat hij bij de gemeente getracht heeft de inwoneraantallen van onze dorpen te krijgen voor de jaarvergadering.
Er werd hem medegedeeld dat zij dit nog niet wisten omdat er andere prioriteiten waren bij de afdeling bevolking.
Marijke zal nogmaals een poging doen.

5. De haven
0p 7 april 1997 had de commissie veer een bijeenkomst met de gebruikers van de Haven.
De Tuin aan de noordzijde van het gebouw zal met vrijwilligers worden opgeknapt.
Er is een offerte gevraagd voor het aanbrengen van brandwerende maatregelen in het gebouw.
Frans heeft weer overleg gehad t.a.v. van het nog ontbrekende hekwerk van het plein bij de Haven.
Binnenkort zal het resterende deel worden geplaatst.
Afgesproken,is dat de Gemeente het loophekje en de helft van het ontbrekende hekwerk voor zijn rekening neemt.
De kosten van de andere helft van het hekwerk is voor rekening van dorpsbelangen (kosten f. 700,-)
Loekie zal bij de FLD nagaan wat voor subsidiemogelijkheden er zijn.

6. Jaarvergadering.
Tijdens de vergadering werd het jaarverslag nog even bekeken.
Er ontbreekt nog een stukje over het nieuwe bestemmingsplan.
Marijke zal e.e.a. invoegen in het verslag.
Marijke heeft Theo Drayer en Janke Bonsma nog even benaderd voor de jaarvergadering.
Het financieel jaarverslag werd ook nog even nader bekeken.
Het verslag loopt dit jaar van 1 april 1996 tot 1 januari 1997.

Menno heeft nog bij de gemeente na gevraagd hoe ver het is met het fietspad op de Hegesylsterwei.
Dat zal dit jaar in elk geval nog niet worden aangelegd, omdat de financiële middelen ontbreken.
De Gemeente zal opnieuw een verzoek bij de provincie doen voor een hogere bijdrage.
Omdat Theo Drayer kandidaat is voor het bestuur zullen er 2 nieuwe personen moeten worden gevraagd voor de kasommissie.

7. Rondvraag.
- Frans deelde mede dat er inmiddels 2 namen zijn ingeleverd voor het nieuwe woongebied Noord.
- Op 16 april 1997 zal er overleg zijn over de particuliere woningverbetering in Firdgum.
Frans en v.d. Wal zullen de bijeenkomst bezoeken.
Er wordt voorlichting gegeven aan de dorpsbelangen.
Daarna komt er nog een bijeenkomst voor de dorpsbewoners zelf.
- Frans deelt mede dat het talud van de nieuwe dam in de Skoallestrjitte erg steil is.
Er zullen voorzieningen nodig zijn om de situatie veiliger te maken.
Marijke zal een brief aan de Gemeente sturen om een oplossing te zoeken.
- Loekie deelde mede dat de afvalcontainer op het recreatieterreintje aan de HegesyIsterwei in het water ligt.
Marijke zal contact opnemen met gemeentewerken.
-Anna-Maaike vroeg zich af hoe de contributie van de FLD is vastgesteld.
Per 1996 hangt de hoogte van de contributie af van het aantal inwoners van ons dorp.

Vaststellen volgende vergadering :
Raadsverqadering: 15 mei 1997 : v. d. Wal
Bestuursvergadering: vast te stellen in overleg met nieuwe bestuursleden.

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelangen op 14 mei 1997.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Theo Drayer is verhinderd.

Verslag vorige vergadering
Geen op- en/of aanmerkingen.

Notulen jaarvergadering 16 april 1997.
-Toevoegen bij : Notulen jaarvergadering 1996: inwoners van "Firdgum"
-Wijzigen bij: Mededelingen: onder alle inwoners van "Firdgum" enz.
-De namen van de nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester moeten nog aan de notaris worden doorgegeven t.b.v. verkoop grond bij "de Haven".
-Vraag Jouwersma over opgangen trottoirs: wi j hebben dit reeds meerdere keren telefonisch bij de gemeente aangekaart (dhr. Heida).
Wij hebben gevraagd om eventueel contact op te nemen met K. van der Kuur.
Dit is ook gebeurd.
Naar aanleiding hiervan zijn hier en daar wijzigingen aangebracht.
Mocht dit niet voldoende zijn, dan zullen wij ons beraden.
-Klacht paardenpoep op trottoir en schelpenpad.
Overwogen wordt de gemeente te vragen het schelpenpad te voorzien van een bord "verboden voor ruiters".
De meerderheid vindt dit te ver gaan.
Naast het schelpenpad is in het gras ruimte genoeg.
Eerst nog eens stukje in dorpskrantje met dringend verzoek om trottoirs en schelpenpad schoon te houden.

4. Ingekomen stukken
-Uitnodiging gemeente Franekeradeel voor bijwonen Dodenherdenking op 4 mei 1997, Menno is geweest.
-Brief van gemeente Franekeradeel over wijziging fasering plan Noord, zie verder punt 8.
-Enquêteformulier van "de Skûle" te Franeker.
Men wil graag weten of de Skûle meer voor jongeren kan betekenen.
Menno zal de enquête invullen.
-Kamer van Koophandel: Voorlichtingsbijeenkomst over de fiscale/juridische aspecten van een vereniging of Stichting.
Volgens Loeki zijn deze aspecten ook al bij de cursus van de FLD aan de orde geweest.
-Brief FLD over bijdrage van onze vereniging aan het bûsboekje voor 1998.
Naar aanleiding van algemene vergadering van de FLD heeft Marijke reeds wat opgestuurd.
-Nieuwsbulletin Fryslân 500: in doorgeefmap.
-Brief provincie Fryslân over Streekplanuitwerking Windstreek, zie verder punt 6.
-Infobulletin Omwonendencommissie Frima, in doorgeefmap en in verkorte versie in dorpskrant, Janke neemt het mee naar de redactievergadering.
-Aanvraagformulier t.b.v. subsidie aanvraag uit het Juliana fonds.
Frans zal het formulier invullen t.b.v. de Haven.

5. Mededelingen
Loeke deelt mee dat op de agenda voor de komende raadsvergadering het industrieterrein voor Tzummarum staat.
Is al bekend hoe het precies komt, ook in verband met het aldaar door ons gewenste voetpad?
Frans en Menno hebben het er in hun gesprek met wethouder Groot ook over gehad.
Frans zal het met Fongers opnemen, zodat het voetpad als het enigszins kan niet in het gedrang komt en er een goede oplossing gevonden kan worden.

6. Bezwaarschrift herziening Streekplanuitwerking Windstreek.
Wij hebben een brief ontvangen van de Provincie, waarin wordt medegedeeld dat het Besluit Streekplanuitwerking Windstreek door de rechtbank nietig is verklaart, omdat het besluit niet had moeten worden genomen door Provinciale Staten, maar door Gedeputeerde Staten.
Inmiddels is het besluit opnieuw genomen, maar dit betekent wel dat ook opnieuw bezwaren kunnen worden ingediend.
Met de dorpsbelangen, waarmee wij destijds in de inspraak procedure hebben samengewerkt, is contact opgenomen, om te bekijken of er, n.a.v. de huidige stand van zaken reden zou zijn om weer gezamenlijk op te treden.
Bij de heer Brouwer van Dorpsbelang Sexbierum thuis is hierover een gesprek geveest.
Oosterbierum was verhinderd.
Wijnaldum was wel vertegenwoordigd.
Sexbierum voelde niets voor een bezwaarschrift, aangezien hun grootste bezwaar tegen Windstreek (Iijnopstelling langs de hele kust) is gehonoreerd en zij bovendien zelf zijn vertegenwoordigt in een werkgroep die een windmolenpark bij Roptazijl wil realiseren.
Wijnaldum wou zich nog beraden.
Aangezien het kort dag is wordt besloten toch een bezwaarschrift in te dienen.
Daarin wordt aangegeven dat wij n.a.v. wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen jaren, alsnog bezwaar maken tegen het Pilot Project fase 1.

7. Herziening taakverdeling
De taakverdeling van de bestuursfunkties, zoals die in het overleg van eind april waren afgesproken, wordt alsnog gewijzigd en ziet er nu als volgt uit:
F. van Dijk: voorzitter, contactpersoon gemeente,contactpersoon FLD, commissie de Haven, algemene zaken.
-M.J. van der Veen: secretaris.
L.Velsma-Kuperus: penningmeester. commissie de Haven, commissie uurwerken.
P. Anema-Anema: commissie de Haven, attenties, ouderenavond Nij Bethanië.
D.v.d.Wal: commissie uurwerken.
T.Drayer: vice-voorzitter,Nieuwjaarsbijeenkomst.
J.Bonsma-Bonnema,ledenadministratie,redactie dorpskrantje, coördinatie Himmeldei.
De nieuwe taakverdeling wordt door Menno doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.

8. Plan Noord
- Op 14 mei hebben Menno en Frans een gesprek gehad over Plan Noord met mevr. Groot, wethouder van Franekeradeel en de ambtenaren de heer Zuurveen en mevr. Polderman.
N.a.v. nader onderzoek naar het verloop van de hoofdgasleiding,is het verkavelingsplan een klein beetje aangepast.
In september wordt begonnen met het bouwrijp maken van de grond.
Onze suggestie om aangepaste beplanting toe te passen op het deel waar niet gebouwd mag worden, wordt overgenomen.
- Op ons verzoek een nieuwe naam te bedenken voor Plan Noord, zijn 2 reacties binnengekomen.
De meerderheid van het bestuur is voor de naam die door mevr. Bandsma-Bleeker is aangedragen, namelijk "de Ofslach".
De andere inzender, de heer J.Jouwersma deed ook nog suggesties voor straatnamen.
Deze zullen aan de gemeente worden doorgegeven, maar of die er mee akkoord gaat, zal moeten worden afgewacht.
Beide inzenders krijgen van ons een attentie.
-De Begrafenisvereniging heeft via dhr. van der Wal gevraagd of er in de Skûtebuorren ook extra parkeergelegenheid kan worden gecreëerd, daar bij begrafenissen de parkeergelegenheid op de Buorren onvoldoende is .
Frans zal nagaan wat eventueel de mogelijkheden zijn.

9. Enquête 2010.
Op 3 juni a.s. is het afrondende gesprek met Thomas Kuipers en Jenze Fokkema van de FLD.
Het conceptverslag wordt ons dan aangeboden.
Na eventuele op- en/ of aanmerkingen, moeten wij ons beraden hoe wij de uitwerking zullen presenteren.

10. de Haven
Het hekwerk aan voorkant is besteld en wordt zo spoedig mogelijk geplaatst.
Een opmerking van de Bibliotheek over het schoonmaken, brengt ons op de vraag of 1 uur in de week wel voldoende is.
Wel zal nog eens contact met de Bibliotheek worden opgenomen, aangezien niet alle zaken volgens ons tot het reguliere schoonmaakwerk behoren.
N.a.v. een vraag over het steile taluil bij de dorpsvaart is door Frans contact opgenomen met de uitvoerder.
Het talud zal worden beplant met struikjes en er wordt een draadwerk voorlangs geplaatst.
Eerst even afwachten hoe het geheel er uit komt te zien.

11. Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag

12. Vaststellen volgende vergadering
19 juni 1997 bij van der Wal.
15 mei raadsvergadering: van der Wal
5 juni raadsvergadering: Janke en Loekie

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelangen op 19 juni 1997 bij v.d. Wal.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering op 20.00 uur Theo Drayer en Pytsje Anema zijn verhinderd.

2. Enquête Tzummarum-Firdgum 2010
Anne-Maaike Tanghe en Marijke Wassenaar zijn ook aanwezig.
Van de "concept definitieve versie" ontvangen wij een kopie.
Het was de bedoeling daar nu over van gedachten te wisselen.
Door een misverstand hebben wij de kopie niet een paar dagen van tevoren gekregen, zodat wij er dus nog geen mening over kunnen geven.
Besloten wordt tot een extra bestuursvergadering op dinsdag 1 juli 1997 bij Janke Bonnema.
Dan moet ook worden besloten in welke vorm wij de resultaten aan onze dorpen willen presenteren en op welke manier wij de gedane suggesties het beste kunnen realiseren.

3. Verslag vorige vergadering
- bij de opmerkingen over de jaarvergadering 1997 staat genoemd de heer Heida, dit moet van der Heide zijn.
- betreffende het mogelijke voetpad achter de Swaerderwei zal Frans van Dijk binnenkort contact opnemen met Fongers.
- het hekwerk voor de Haven staat er nog niet; de aannemer was wel geweest met een hek, maar het bleek niet de goede maat.
Wordt zo spoedig mogelijk geplaatst.
- steile talud bij duiker in Skoalstrjitte; is niet goed afgewerkt, wij zullen proberen iets beters te bedenken, eventueel in het technisch overleg met de gemeente aan de orde stellen.

4. Ingekomen stukken
- Informatie van het WEB (Vereniging Windenergiebenutting), in doorgeefmap.
- Boekwerkjes provincie Fryslân over Plattelandsvernieuwing, in doorgeefmap.
- Polis Friesland bank, betreffende de Glasverzekering voor de Haven.
- Ontvangstbevestiging Provincie betreffende ons bezwaarschrift tegen Windstreek.
Mettertijd zullen wij een uitnodiging krijgen om onze bezwaren mondeling toe te lichten.

5. Mededelingen
Menno: Dhr. Smid heeft namens de Provincie Fryslân gebeld.
Het betrof de volgende punten.
N.a.v. een door ons gedane suggestie over het aanbrengen van fietsstroken op de Swaerderwei/Buorren deelde hij mee dat dit gerealiseerd zal worden als de gevraagde offerte overeenkomt met het door de Provincie beschikbaar gestelde geld.
Ook vroeg hij of Dorpsbelangen bezwaar zou hebben tegen het verwijderen van een haag tussen het fietspad en de weg aan de Kleasterwei i.v.m. het slechte uitzicht.
Menno zal hem meedelen dat wij geen bezwaar hebben.

6. Jeugdoverleg
16 Mei 1997 is de werkgroep in het “Kelderke” te Oosterbierum geweest.
Wij zijn rondgeleid en de gang van zaken is ons door 2 bestuursleden uitgelegd.
OP 4 juni kwam de werkgroep weer bijeen.
Helaas is de laatste keren maar 1 van de jeugdvertegenwoordigers aanwezig.
Er wordt besloten de jeugd weer op te roepen voor een gesprek.
Dit wordt donderdag 26 juni gehouden in de Untwyk.
Sjoerd Talsma zal eens informeren bij deskundigen over de wettelijke kaders waarbinnen mogelijkheden zijn.

7. Rondvraag
- v.d.WaI: de Tsjummearumer feart zou nodig moeten worden gehekkeld, er kan geen boot meer door.
Bovendien ligt er een bootje net onder de waterspiegel.
Aangezien het bootje van iemand is die hier niet meer woont, zou het bootje wel verwijderd kunnen worden.
Menno zal dhr. v.d. Heide van de gemeente Franekeradeel vragen wat de mogelijkheden zijn.
Hij zal dan meteen even vragen naar de verdwenen vuilcontainer bij de Hegesylsterbrug.
- Loekie merkt op dat vorig jaar het besluit is genomen om eventueel advertenties in het dorpskrantje toe te staan.
Het is misschien het beste om de tarieven standaard in het dorpskrantje te vermelden.
Janke zal het op de eerstvolgende redactievergadering inbrengen.
Loekie geeft de tarieven nog door.
- Loekie: Stichting Recreatiecentrum Barradeel heeft bij de presentatie van haar plan voor de plaatsing van vakantiehuizen toegezegd dat er een groensingel om het plan zal komen, zodat het aanzicht van Tzummarum gelijk blijft.
Tot nu toe is daar niets van te zien.
Menno zal in brief vragen op welke termijn een en ander gerealiseerd zal worden.

Volgende vergadering:
dinsdag 26 augustus bij Loekie Velsma
Verslag bestuursvergadering op 26 augustus 1997 bij Loekie Velsma

Notulen vereniging voor Dorpsbelangen

Verslag bestuursvergadering op 26 augustus 1997.
afwezig: F. van Dijk
1. Opening: de vice-voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur.

2. Verslag vorige vergadering.
- hekwerk bij de Haven is aangebracht.
- nog geen bericht weer gehad van dhr. Smid van de Provincie over eventuele fietsstroken.
- Tjsummearumerfeart zal mogelijk in de herfst worden gehekkeld.
- Menno heeft brief geschreven aan Recreatiecentrum over groenstrook.

3. Ingekomen stukken
- Schrijven Radio Eenhoorn, bestaan 10 jaar op 31-12-1997; begin 1998 start een "dorpentour", waarin een quiz wordt gespeeld, waarmee f. 1000,-- is te winnen.
Wij zullen ons hiervoor opgeven.
- Sociaal jaarverslag Nij Bethaniè; in doorgeefmap - Schrijven gemeente over plaatsing extra glasbol; wij denken aan de Skoalstrjitte of ergens in het nieuwe plan.
- Brief gemeente met toezegging f. 1.000,-- voor kosten enquête.
- Uitnodiging voor 6 oktober 13.30 uur van de Provincie Fryslân tot mondelinge toelichting op ons bezwaarschrift tegen uitwerking Windstreek.
Volgende bestuursvergadering bepalen wie dit gaat doen.
- folder cursusaanbod 1997/1998 Afûk; naar redactie dorpskrant.

Mededelingen
Menno heeft van de gemeente de aantallen inwoners van Tzummarum en Firdgum op 1 januari 1997 gekregen.
Dat zijn er resp. 1509 4en 79.

Enquête
Er zijn verslagen van onze bijeenkomsten op 1 juli en 11 augustus.
Hierin wordt de te volgen "route" beschreven.
De presentatie wordt gehouden op 18 september 1997 in het Wapen van Barradeel.
Het voorvoord is klaar (incl. agenda).
Een paar tekeningen gemaakt door de heer Klootwijk worden aan de samenvatting toegevoegd.
Menno/Theo/Frans zullen sheets maken.

de Haven
Huurders overleg van 1 september 1997, gaat wegens afwezigheid van Frans van Dijk niet door.
Volgende vergadering nieuwe datum vaststellen.

Federatievergadering
Menno heeft brief verzonden aan alle dorpsbelangen van de federatie Franekeradeel en aan de gemeente Franekeradeel met verzoek agendapunten aan te leveren voor de vergadering op 30 oktober 1997 in het Wapen van Barradeel.

Rondvraag
- Janke: Is er wat te doen aan trottoirs die gebruikt worden als parkeer ruimte?
Theo neemt contact op met de gemeente om te informeren wat hun beleid op dat punt is.
- Theo: Tot nu toe geen activiteiten bij plan de Ofslach, zou na de bouwvak.
Menno belt met Lenie Polderman.

Volgende vergadering op woensdag 17 september1997 bij Theo Draijer .

Verslag bestuursvergadering op 17 september 1997. Afwezig: P. Anema-Anema

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur
2. Verslag vorige vergadering
- voetpad langs industrieterrein is volgens Fongers niet mogelijk, maar hij zal het nog eens bekijken.
- parkeren op trottoirs: dhr. de Wit van de gemeente Franekeradeel zou het opnemen met de heer van der Heide, kan dan volgende keer in het "technisch overleg" met de gemeente worden besproken.
- ook de plaats van een tweede glasbol kan dan worden besproken.
- Mondelinge toelichting bezwaarschrift "uitwerking plan Windstreek" op 6 oktober; v.d. Wal en van Dijk gaan.

Ingekomen stukken
- Uitnodiging Comité Agrarische Dagen voor deelname survival-track; kennisgeving.
- Bevestiging gemeente betr. onze brief met vraag naar agendapunten vergadering federatie dorpen Franekeradeel.
Brief V.o.f. Tzummarum over wijziging directie.
Brief gemeente betreffende cursus "natuurlijk tuinieren" en lezing over vlinders in stadhuis; dorpskrantje.
Schrijven "Lokale Agenda 21" over door hen gehouden enquúte met betrekking tot hoe maatschappelijke organisaties denken over milieu-bewust leven, met korte samenvatting uitslag.
Op 10 oktober a.s. is er een discussieavond. v.d. WaI, Loeki Velsma en/of Menno v.d.Veen gaan.
Uitnodiging volleybalvereniging SST voor receptie i.v.m. 25-jarig bestaan.
Pytsje Anema en Janke Bonsma gaan.
Afschrift van de brief die Dorpsbelang Wijnaldum gestuurd heeft naar Gedeputeerde Staten met daarin hun bezwaren tegen de procedure bij plannen voor de plaatsing van windmolens.
Dorpsbelang Wijnaldum wil "voorspraak" in plaats van "inspraak" en ook bezwaar kunnen maken tegen plaatsing die niet in hun gemeente plaatsvindt, maar waar zij wel "tegenaan kijken".

4. Mededelingen
- Menno v.d. Veen kan i.v.m. ingrijpende verbouwing van hun winkel de maand oktober niet werkzaamheden voor Dorpsbelang verrichten.
- Theo Draijer heeft overleg gehad met de Werkgroep Jeugdhonk.
Zij hebben enige mogelijkheden besproken en zullen die nu verder uitwerken.
- Er moet een nieuwe kontaktpersoon dorpskrantjes sinaedawei e.o. komen.

5. Toekomstvisie Tzummarum-Firdgum 2010.
Programma voor 18 september 1997 is rond.
Verslag is huis aan huis bezorgd.
Jenze Fokkema en Thomas Kuipers zal attentie worden aangeboden.

6. Jaarvergadering Dorpen Franekeradeel 30 oktober 1997 onze agendapunt zal zijn de mogelijkheid tot één contactpersoon bij de gemeente voor alle zaken.
Van verschillende andere dorpen zijn ook agendapunten binnengekomen, de gemeente komt nog met agendapunten.
Menno v.d. Veen maakt zo spoedig mogelijk agenda.

7. Rondvraag
Loekie: De speeltuin aan de Sytzamaleane is opgeruimd, komt er ook iets nieuws voor in de plaats?
Frans van Dijk zegt dat dit in overleg is gebeurd met de buurtvereniging; de toestellen waren allemaal afgekeurd.
De gemeente is wel bereid herplaatsing (mee) te financieren, maar onder voorwaarde dat de toestellen worden beheerd door Dorpsbelang.
Misschien dat in het kader van de uitwerking van de toekomstvisie iets gedaan kan worden.
Loekie: Boekjaar loopt voortaan van 1-1 t/n 31-I2.
Dit betekent dat de ledenvergadering begin 1998 plaats vindt, welke bestuursleden zijn aftredend? Menno: dat zijn v.d. Wal, van Dijk en P. Anema.
Zij zeggen alle drie niet herkiesbaar te zijn.
WiI iedereen zijn gedachten laten gaan over geschikte kandidaten?

Volgende vergadering: dinsdag 21oktober bij P. Anema-Anema.

VERENIGIND VOOR DORPSBELANG

verslag van de bestuursvergadering op 23 oktober 1997.
Afwezig: M. v.d. Veen en D. v.d. Wal, T. Drayer komt wat later.

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Verslag vorige vergadering: geen op- of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken
- Fan Eigen Hiem van Nij Bethanië; in doorgeefmap
- Uitnodiging Radio Eenhoorn: Er wordt op 2l oktober 19.30 uur in Nij Statelân in Menaldum een toelichting gegeven op de "dorpentour" waarvoor wij ons hebben opgegeven.
D. v.d. Wal en L. Velsma-Kuperus zijn er geweest; zie mededelingen.
- Uitnodiging Stichting "simmer 2000"; Op 28 oktober 1997 wordt in het Wapen van Barradeel een informatieavond gehouden i.v.m. de plannen van "Simmer 2000" voor de viering van het jaar 2000. Zoveel mogelijk bestuursleden zullen de avond bijwonen.
- Brief gemeente Franekeradeel: zij vragen om de wensen op het gebied van het openbaar vervoer t.b.v. het ambtelijk overleg tussen de provincie Fryslân en de gemeenten.
F. van Dijk heeft als wensen opgegeven: directe busverbinding met Franeker en aansluiting daarop voor Koehoal en Hoarnestreek.

4. Mededelingen
- Opvang asielzoekers: Op 16 oktober werd F. van Dijk gebeld door de heer Bouma van het Recreatiecentrum Barradeel i.v.m. de door hem geplande tijdelijke opvang van asielzoekers in de chalets op het terrein van het Recreatiecentrum, met het verzoek om overleg op korte termijn.
Frans heeft daarop de andere bestuursleden geraadpleegd, die geen van allen bedenkingen hadden.
Op 20 oktober heeft dat overleg plaatsgevonden, waarbij namens Dorpsbelang F. van Dijk, P. Anema-Anema en J. Bonsma-Bonnema aanwezig waren.
De gemeente Franekeradeel was ook vertegenwoordigd.
Er is op verzoek van Dorpsbelang ook contact geweest met vertegenwoordigers van de kerken.
Afgesproken is de bevolking van Tzummarum d.m.v. een brief op de hoogte te stellen van het bovengenoemde voornemen.
Dit is inmiddels gebeurd.
Op 22 oktober is er weer overleg geweest.
Ditmaal was er een vertegenwoordiger van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers aanwezig om een toelichting gegeven.
Deze avond waren verschillende organisaties uit Tzummarum vertegenwoordigd.
Ook de politie was vertegenwoordigd.
Een verslag van het besprokene zal in het dorpskrantje worden gepubliceerd.
Informatieavond Radio Eenhoorn: Vanaf half januari 1998 wordt wekelijks een dorp belicht en een quiz gespeeld.
De opnames vinden plaats op dinsdagavond op locatie en de uitzending is op woensdagavond.
De eerste 3 kwartier wordt besteed om het dorp in beeld te brengen d.m.v. gesprekken en muziek.
De laatste 3 kwartier is er een quiz waarin 4 personen vragen moeten beantwoorden over het nieuws van de afgelopen 10 jaar, over ethomologie (de afkomst van voorden) en over het nieuws in de regionale kranten van de afgelopen week.
Ongeveer eind november wordt bekend wanneer Tzummarum aan de beurt is.
de Haven: de schilder is bij het in de grondverf zetten op verrotte goten en dorpels gestuit.
Deze worden gerepareerd.
De voorzieningen voor het verbeteren van de brandveiligheid zijn uitgevoerd.
gemeenteraad 2 oktober: bijgewoond door P. Anema-Anema en J. Bonsma-Bonnema; geen bijzonderheden voor wat betref t Tzummarun-Fi rdgum.
commissievergaderingen oktober: geen bijzonderheden, niemand heen geweest.
Hoorzitting Provincie Fryslân op 6 oktober over bezwaren tegen uitwerking Windstreek. F. van Dijk en D. van der Wal hebben Dorpsbelang vertegenwoordigd en F. van Dijk heeft een mondelinge toelichting gegeven.
- Uitnodiging Dorpsbelang Wijnaldum op 7 november om 20.00 uur voor overleg over de door hen gewenste verbetering van de communicatie tussen de Provlncie en de belanghebbenden als het gaat om ingrijpende zaken zoals het plaatsen van windmolens F. van Dijk en T. Draver gaan er heen.
- "Technisch overleg" met de heer van der Heide van de gemeente Franekeradeel op 7 oktober 1997 F. van Dijk en T. Drayer hebben met hem afgesproken over o.a. de volgende zaken: *fietspad Hegesylsterwei; zit geen schot in, provincie stelt volgens gemeente niet voldoende geld beschikbaar.
Zelf nog maar weer eens bij de provincie aan de bel trekken.
* opschonen Tzummarumer vaart; de noodzaak was duidelijk (inmiddels is de" vaart op initiatief van A'.van der Zee en L. Anema tot aan de Hegesylster brug na overleg met de gemeente gehekkeld)
* te steile opgangen van trottoirs voor rolstoelen; zijn nu met naam en toenaam aan de gemeente doorgegeven, met verzoek deze aan te Passen.
* parkeren op trottoirs; Als het echt hinderlijk is, is het een zaak voor de Politie.
* parkeren buiten de parkeervakken in de Buorren; voor een eventueel parkeerverbod moeten wij bij de provincie zijn.
* ander hekwerk bij vaart in Skoalstrjitte; v.d. Heide zal er persoonlijk gaan kijken of er wat verbeterd moet en kan worden.
* aansluiting Terskerspaad - Lytse buorren; voor deze gevaarlijke situatie ziet de heer van der Heide zo direct geen opfossing; wij willen graag hek waar men zigzag door heen moet om op de weg te komen, maar daar zouden aanwonenden weer last van hebben.

5. Toekomstvisie Tzummarum-Firdgum 2010.
Wordt aan gemeentebestuur aangeboden op 30 oktober tijdens federatievergadering.
De gemeenteraadsfracties zal het worden toegezonden.
Andere dorpen kunnen een exemplaar meekrijgen tijdens de federatievergadering.
Voor wat betreft de toekomst moet nog een prioriteitenlijst worden opgesteld; enige punten zijn al ter hand genomen, b.v. het jeugdhonk en het opschonen van de vaart.
De mogelijkheid het Wapen van Barradeel beter toegankelijk te maken voor mensen in rolstoelen of die slecht ter been zijn zal met de nieuwe uitbaters en "het Nut" zo spoedig mogelijk worden besproken.
6. Federatievergadering dorpen Franekeradeel.
Agenda is klaar en verzonden aan alle besturen van dorpsbelangen, de gemeente en de FLD.
Zoveel mogelijk bestuursleden zullen de avond bijwonen.

Rondvraag
- Pytsje: hoe komt het met de nieuwjaarsreceptie.
Theo heeft al contact gehad met de "nieuwjaarsploeg" en zij zullen binnenkort met elkaar praten.
-Janke: in de redactie kwam het idee ter sprake een fotoarchief aan te leggen met foto's van Tzummarum en Firdgum, niet alleen van de hele oude maar juist ook van wat recentere datum om de veranderingen die er in de loop der jaren zijn geweest en nog komen vast te leggen voor het nageslacht.
Het lijkt ons geen gek idee.
Vooral wijlen de heer Westra had veel dia's van het dorp.
Theo zal eens bij de zoon informeren of wij daar foto’s van kunnen laten maken en wat de kosten van een en ander zullen zijn.
Misschien dat er nog meer mensen regelmatig foto's maken.
De foto's zouden dan in een kluis moeten worden opgeborgen.
- Loekie: volgend jaar 19 december bestaat de Vereniging voor Dorpsbelangen Tzummarum-Firdgum 25 jaar.
Op welke wijze gaan wij hier aandacht aan besteden?
In ieder geval zou misschien in het dorpskrantje elke maand iets kunnen worden geplaatst uit de hele oude notulenboeken van de voorlopers van de huidige vereniging.
Een ieder zal hier over nadenken.

8. Vaststellen volgende vergadering.
Woensdag 19 november 1997 bij D. v.d. WaI
Raadsvergadering donderdag 6 november 1997: M. v.d. Veen

NOTULEN DORPSBELANG

Verslag van de bestuursvergadering op 19 november 1997.

1. Opening: de voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2. Verslag vorige vergadering.
- wij hebben nog geen verslag gehad van het gesprek met de heer van der Heide van de gemeente Franekeradeel.
- aan de quiz van Radio Eenhoorn zullen voor ons deelnemen: Bein van Dijk, Hans Hettinqa, Geertje Dijkstra en Johannes Westerhof .
- Frans van Dijk zal binnenkort contact hebben met de Provincie over het fietspad en parkeren Buorren.
- naar de avond in Wijnaldum over windmolenbeleid provincie en gemeenten en de inspraak daarin voor de burger:
F. van Dijk en J.Bonsma-Bonnema zijn geweest (zie agendapunt 7)

3. Ingekomen stukken.
- uitnodiging receptie 60 jarig jubileum v.v. Tzummarum op 22 november 1997: Theo Drayer zal attentie aanbieden.
- stemkaart Waterschappen van de Haven: Frans van Dijk.
- uitnodiging Oudheidskundige vereniging Barradeel 14 november 1997: kennisgeving.
- informatiebulletin Omwonendencommissie zoutwinning Frima: in dorpskrantje.
- uitnodiging thema/studiedag "de vitaliteit van het platteland" op 5 november 1997 in Norg: kennisgeving.
- brief gemeente met verzoek medewerking te verlenen aan kerstboomversnipperactie: wij zullen doorgeven dat wij meedoen.
- agenda's commissievergadering gemeente Fraekeradeel: geen bijzondere zaken aan de orde.

4. Mededelingen
- Raadsvergadering 6 november 1997: Menno is er geweest; bestemmingsplan Tzummarum goedgekeurd, verder geen bijzonderheden.
- Voorlichtingsavond simmer 2000 op 28 oktober 1997: Frans van Dijk, Janke Bonsma-Bonnema en Loekie Velsma-Kuperus zijn geweest: de bedoeling is dat in de maanden juli/augustus in het jaar 2000 zoveel mogelijk activiteiten in dorpen en steden worden georganiseerd om “Friezen om utens" in jaar 2000 gastvrij te ontvangen.
Alles wat omstreeks die tijd wordt georganiseerd graag doorgeven.
Er wordt op alle mogelijke manieren getracht Friezen over de hele wereld te bereiken (dagbladen, internet, ambassades enz. )
Een speciale activiteit die door Simmer 2000 wordt opgezet in onze omgeving is het "slachte project".
Te zijner tijd zal alle dorpen die in de buurt van de Slachte liggen worden gevraagd een bijdrage te leveren.
Er is door ons een formulier ingevuld, waarop wordt aangegeven dat wij zullen trachten in die maanden iets extra's te organiseren, er is al een mogelijk idee dat wij zullen proberen uit te werken.
Dit moet dan t.z.t. nog worden doorgegeven.
- jeugdhonk: het probleem spitst zich toe op de plaats waar het moet komen.

6. 25 jaar jubileum Ver. Dorpsbelangen Tzummarum-Firdgum.
Getracht zal worden een jubileumcommissie op te richten die dan als mogelijke taak zou kunnen krijgen: één van prioriteiten uit de toekomstvisie te verwezenlijken.

7. Windmolenbeleid in Franekeradeel/Harlingen
Dorpsbelang Wijnaldum maakt zich zorgen over hoe het komt met de vindmolens in hun omgeving.
Er worden in Franekeradeel besluiten genomen, waar zij geen invloed op hebben.
Bovendien vinden zij dat de provincie Fryslân en gemeenten te afstandelijk zijn met hun informatie d.m.v. hoorzittingen.
Zij zouden graag zien dat de informatie directer bij de burger terecht komt.
Om dit in de toekomst te verbeteren wij Wijnaldum in februari I99B een thema-avond organiseren over Windenergie en daarbij de provincie en de buurtgemeente uitnodigen.
Als voorbereiding op deze avond is er een gesprek in Wijnaldum op 10 december 1997.
Frans van Dijk en Janke Bonsma-Bonnema gaan er heen.

Nieuwjaarsreceptie
Theo Draijer heeft overleg gehad met de "nieuwjaarsploeg" en die is weer bereid gevonden het belangrijkste nieuws uit het dan afgelopen jaar nog even met ons door te nemen.
De receptie wordt dit jaar in de bovenzaal gehouden, zodat er meer ruimte is om tafels en stoelen te plaatsen.
De overige zaken uit het draaiboek zal Theo Draijer nog regelen.

Rondvraag
- Loekie: graag een datum vaststellen voor de jaarvergadering.
Na overleg met het Wapen van Barradeel wordt de datum 26 februari 1998.
Wij zullen de wijkpolitieagent vragen dan wat over zijn werk te vertellen.
- Theo: de straat die door het nieuwe plan loopt is niet zo breed voor de doorstroming van het verkeer.
Het zou wenselijk zijn aan de geplande ontsluitingsweg naar de latere fase een paar parkeerplaatsen aan te leggen.
Frans van Dijk en Theo Draijer zullen met de gemeente de mogelijkheden bespreken.
- Menno: eigenlijk had in oktober het halfjaarlijks overleg met de Ondernemingsvereniging moeten plaatsvinden.
Hij heeft een brief geschreven dat wij i.v.m. met onze drukke programma in oktober en het ontbreken van dringende zaken, het overleg graag uitgesteld willen zien tot volgend voorjaar.

10. vaststellen volgende vergadering: dinsdag 16 december bij J. Bonsma-Bonnema.
Raadsvergadering 4 december 1997 : D. v. d. Wal en P . Anema-Anema.