Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 20 december 1995.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20. 00 uur bij hem thuis.
Pytsje is afwezig.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken .
- Uitnodiging FLD voor het bijwonen van een discussieavond d.d. 14 december jI. met het College van B&W en de gezamenlijke dorpsbelangen in onze gemeente.( zie verder punt 4)
- Nieuwjaarswens Frieslandbank.
- Brief Gemeente d.d. 12 december 1995 met daarin overzicht van alle raads- en commissievergaderingen in 1996 .
- Brief Gemeente waarin de ontvangst van onze brief d.d. 23 november 1995 t.a.v. de stads- en dorpsvernieuwing wordt bevestigd.
- Brief Gemeente d.d. 23 november 1995 t.a.v. de kerstbomenversnipperactie ( zie verder punt 7) - Uitnodiging voor het landelijk symposium L.V.K.K. d.d. 2 december 1995.
- Uitnodiging voor het, bijwonen van het Keuningcongres d. d. 28 november 1995 .

4 . Mededelingen .
- Marijke werd kort geleden benaderd door het Waterschap Noardelik Westergoa.
Er werd uit de doeken gedaan hoe het met de stand van zaken stond t.a.v. de vervuilde sloot aan de Swaerderwei Nz.
Na onderzoek is gebleken dat de mate van vervuiling niet zodanig is dat het opschonen urgent moet gebeuren.
De Gemeente heeft echter geen plaats om het vervuilde slib op te slaan.
Afvoeren zal een zeer kostbare zaak worden.
Er was niet bekend of de betreffende sloot een zog. "schouwsloot" was.
Dat zou nl. inhouden dat er jaarlijks onderhoud aan de sloot moet plaats vinden.
Zij zullen op deze kwestie terugkomen.
Frans heeft bij de Gemeente gevraagd naar een onderhoudsplan straten en plantsoenen.
Er bleek bij de Gemeente geen concreet plan te zijn.
Elk jaar wordt bekeken waar onderhoud moet worden gepleegd.
Ook dorpsbelangen kunnen diverse zaken aankaarten.
In 1996 zullen de FinkepŰlle, Fjouwere, Kamp en Flaekspaed opnieuw worden bestraat.
Frans zal informeren of er iets kan worden gedaan aan de voorzieningen voor rolstoelgebruikers in de Buorren .
Op vele plaatsen blijken deze te steil te zijn.
- Marijke heeft contact opgenomen met Dhr. B. van Dijk aangezien hij nog steeds als vertegenwoordiger van Dorpsbelangen zitting heeft in de commissie sportvelden .
De statuten zijn aangepast.
Er hoeft geen bestuurslid doch een lid van dorpsbelangen vertegenwoordigd te zijn in de commissie.
- 0p 14 december jl. bezochten v.d. Wal, Frans, Loekie, Anna-Maaike en Mariike de discussieavond die was belegd door de gemeente en de FLD.
De discussieavond ging over de rol van Dorpsbelangen en de wijze waarop de Gemeente er op inspeelt.
De avond stond onder leiding van dhr. K. Jansma.
Er was een inleiding door Dhr J. Fokkema, koordinator FLD.
Waarom moeten de dorpsbelangen een grotere rol krijgen, hoe ver moet dit gaan en wat kunnen zij eraan doen om deze rol op te pakken.
Tijdens de avond werd een video-film getoond waarin het dorp Roordahuizum een centrale rol speelde.
Het was verbazingwekkend wat dit dorp gepresteerd heeft.
Hierna hield Burgemeester mevr. H. Vegt-Haveman nog een inleiding: uitkomsten van een interne evaluatie.
Het blijkt voor de meeste dorpen in onze gemeente moeilijk om een toekomstvisie op papier te zetten.
Dat in Roordahuizum zoveel is ontwikkeld heeft mede te maken dat de gemeente voor het dorp extra geld heeft vrijgemaakt.
- Tijdens de bijeenkomst op 14 december hebben Marijke en Frans nog even geÔnformeerd naar de stand van zaken t. a. v. de ontsluiting van het bungalowpark .
Mevr. J. Groot deelde ons mede dat de provincie het bepalen van de plaats van de ontsluiting overlaat aan de gemeente .
Dat houdt in dat alle opties weer mogelijk zijn.
Zodra er meer nieuws is, zullen zij ons inlichten.

5. De Haven .
Tijdens de vergadering overhandigde de inmiddels gearriveerde Dhr. B. van Dijk de sleutel van het, telefoontoestel in de peuterspeelzaal aan Frans.
De opbrengst uit het toestel zal overhandigd worden aan de bibliotheek.
Er is inmiddels overleg geweest met de gebruikers van de Haven.
Jan Jensma zal voortaan geen deel meer uit maken van de commissie.
Loekie zal een attentie verzorgen en hen bedanken voor het vele werk wat hij gedaan heeft.

6. Nieuwjaarsbijeenkomst.
De kosten van de geluidsinstalatie zullen worden gedeeld met Dhr. P. van Kooten.
Marijke heeft inmiddels contact opgenomen met onze bakker voor een traktatie bij de koffie.
Anna-Maaike heeft affiches gemaakt en zal deze ook verspreiden.
Zij zal ook nog even informeren hoe e.e.a. vorig jaar met consumptiebonnen was geregeld .
Loekie zal een attentie voor de medewerkers verzorgen.

7. Kerstbomenversnipperactie.
De versnipperactie zal plaatsvinden op 4 januari 1996 van 12.30 uur tot 13.30 uur.
De locatie is net als vorig jaar de Schoolstraat nabij de trambaan.
In Firdgum vindt dit jaar geen actie meer plaats omdat er vorig jaar minimale deelname was .
V.d. Wal en Frans zullen bij het versnipperen aanwezig zijn.
Marijke zal lootjes bij Frans- bezorgen.
Er zal weer een loterij aan de actie verbonden zijn. Loekie zal waardebonnen halen.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij kapsalon "Sytske".
De winnende nummers zullen in het dorpskrantje van februari 1996 worden vermeld.
Anna-Maaike zal affiches maken en deze ook verspreiden.

8. Rondvraag.
- Er wordt weer gevraagd naar een archiefkast.
Dhr. J. Jensma zal hier voor ons achteraan.
Misschien dat er bij de verhuizing van hun kantoor iets vrij komt.
- Loekie deelde mede dat zij het standplaatsgeld van de marktkooplui nog niet allemaal binnen heeft zij zal hier opnieuw achteraan.
Dhr. v. d . Wal is benaderd door een van onze dorpsgenoten met de vraag of er ook iets kon worden gedaan aan de onoverzichtelijkheid van de Swaerderwei.
Er werd gevraagd of de randen van de trottoirs eventueel ook wat beter konden worden aangegeven .
Frans zal hiernaar informeren bij de gemeente.
- Er wordt de laatste tijd herhaaldelijk geklaagd over de parkeeroverlast op de Buorren.
Er staan herhaaldelijk auto's op onoverzichtelijke plaatsen geparkeerd .
Ook nadat dorpsbelangen e.e.a. al eens eerder heeft aangekaart bij de betreffende bewoners is er niet echt verbetering in gekomen .
Wij zullen nogmaals de betreffende bewoners vragen om hun auto elders te parkeren .

Volgende vergadering( en)
Bestuursvergadering: 23 Januari 1996 bij v.d. Wal.
Raadsvergadering: 4 januari 1996: Marijke en Pytsje.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 23 januari 1996.
1. 0pening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij v.d. Wal.
Frans en Loekie zijn verhinderd.
2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Uitnodiging Oudheidkundige vereniging Barradeel voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst d.d. 19 januari 1996.
- Brief Gemeente met daarin toewijzing subsidie 1996 ad f. 100,-.
Hierbij tevens een aanvraagformulier voor de subsidie voor 1997 .
Marijke heeft dit inmiddels aangevraagd.
- Ontwerpnotitie recreatie en toerisme.
- Brief Gemeente met daarin een uitnodiging voor een discussie avond over de ontwerpnotitie recreatie en toerisme d.d. 25 januari 1996.
Frans en Marijke zullen deze avond bijwonen.
- Overzicht van de raads- en commissievergaderingen 1996.
- Fax Gemeente Franekeradeel m.b.t. de ontsluiting Recreatiecentrum Barradeel.

4. Mededelingen.
- Afgelopen maandag nam Dhr. v.d. Heide van Gemeentewerken Franekeradeel contact op met de mededeling dat er binnenkort een beslissing zal vallen t.a.v. de ontsluiting van het Bungalowpark.
De Provincie heeft medegedeeld dat het wat haar betreft niets uitmaakt waar de ontsluiting wordt gesitueerd.
De Gemeente moet er met alle partijen uit zien te komen.
Op 26 januari a.s. zal er een overleg plaatsvinden met de bewoners van de Kamp, dorpsbelangen, vertegenwoordigers van Recreatiecentrum Barradeel en de Gemeente.
Zoals de zaak er nu voorstaat is de kans groot dat de ontsluiting plaats vindt via de bestaande ontsluiting.
Het bestuur van dorpsbelangen is in principe hier niet tegen, doch is nog steeds van mening dat er verkeerstechnische aanpassingen zullen moeten komen om de verkeersveiligheid zoveel mogelijk te garanderen, Loekie en v.d. Wal zullen deze bijeenkomst namens dorpsbelangen bijwonen.
- De kerstbomenversnipperactie is ook dit jaar succesvol verlopen.
Er werden ruim 100 bomen ingeleverd.
De meeste prijzen zijn inmiddels opgehaald.
Enkelen hebben hun prijs nog niet opgehaald.
- Frans heeft contact opgenomen met de Gemeente en gevraagd of er ook iets kon worden gedaan aan de rolstoelvoorzieningen in de trottoirs van de Buorren.
Deze zijn namelijk te steil.
Er is ons toegezegd dat dit punt zal worden meegenomen in het eerstvolgende herstratingsplan.
Hij heeft tevens geÔnformeerd naar het aanbrengen van strepen op de trottoirbanden van de Swaerderwei.
Het leek de Gemeente een goede zaak om op het wegdek een fietspad met strepen aan te brengen.
De weg zal hierdoor wat overzichtelijker worden.
Wij zullen hiervoor echter aan moeten kloppen bij de Provincie, aangezien zij de beheerder is van de weg.
Marijke zal een brief schrijven.
Zij zal tevens aandacht vragen voor de verzakkingen bij de rioleringsputten in het wegdek van de Buorren.
- De parkeeroverlast op de Buorren is nog steeds niet helemaal opgelost.
Marijke zal contact opnemen met de politie en vragen hoe e.e.a. nog kan worden opgelost.
- De nieuwjaarsbijeenkomst is ook dit jaar weer goed bezocht.

5. Jaarvergadering.
De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 23 april 1996.
Loekie is dit jaar aftredend.
Zij stelt zich weer beschikbaar voor een termijn van 3 jaar.
Marijke zal contact opnemen met de Gemeente en vragen of het mogelijk is om deze avond tevens uitleg aan de dorpsbewoners te geven omtrent het nieuwe bestemmingsplan van Tzummarum.
E.e.a. is ons namelijk door de Gemeente toegezegd.
Zij zal tevens contact opnemen met Dhr. v. Kooten en de dorpsagenda.

6. Bejaardenavond.
De bejaardenavond zal dit jaar plaats vinden op 1 mei a.s.
De Harlinger Huusvrouwen zullen een optreden verzorgen.
Pietsje zal contact opnemen met Nij BethaniŽ.

7. De Haven.
Op 5 februari a.s. zal er weer een overleg plaatsvinden met alle huurders van het gebouw.
Er zal worden gesproken over de begroting in de komende jaren.
Verder is er weinig te melden.

8 . Plan Noord.
De commissie Plan Noord is bijeen geweest.
Zij hebben het bestemmingsplan uitvoerig bekeken.
Er is een lijst gemaakt met op- en/of aanmerkingen.
Deze zal nader worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan de Gemeente.

9. Rondvraag.
- Marijke deelt mede dat er dit jaar weer een himmeldei zal moeten worden georganiseerd.
E.e.a. zal weer in samenwerking met de beide scholen moeten plaatsvinden.
E.e.a. zou eind april plaats kunnen vinden.
Anna-Maaike zal contact opnemen met de Gemeente.
Zij zal tevens informatie vragen bij Hessel.
- v.d. Wal deelde mede dat de Hearewei momenteel in een slechte staat van onderhoud verkeert.
Marijke zal e.e.a. aankaarten bij de gemeente.

Volgende vergadering(en) .
Raadsvergadering: 1 februari 1996: Frans en Loekie.
Bestuursvergadering: 20 februari 1996 bij Anna-Maaike.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 21 februari 1996.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Marijke.
Loekie was verhinderd.

2. Verslag vorige vergadering.
In het verslag werd over het aanbrengen van strepen op de Swaerderwei gesproken.
Dit was niet een idee van de Gemeente, doch Frans was met dit voorstel gekomen.
verder geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Brief Gemeente d.d. 15 februari 1996 waarin onze medewerking wordt gevraagd voor het organiseren van een himmeldei.
Anna-Maaike zal contact opnemen met de Gemeente en onze medewerking toezeggen.
- Brief Gemeente met daarin ontvangstbevestiging van onze brief d.d. 1 februari inzake de ontsluiting van Recreatiecentrum Barradeel.
- Uitnodiging Oudheidkundige Vereniging Barradeel voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering d.d. 1 maart1996.
Frans zal deze bijeenkomst bijwonen.
- Brief Commissie Agrarische Dagen waarin onze medewerking wordt gevraagd voor het deelnemen aan een tienkamp op 20 september 1996. (in het kader van de Agrarische Dagen).
Anna-Maaike zal e.e.a. doorgeven aan de redactie van de dorpskrant.

4. Mededelingen.
- Op 1 februari jl. hadden Marijke, Menno en Anna-Maaike een gesprek met transportbedrijf Althuisius.
In het gesprek is uiteengezet hoe de zaken ervoor stonde t t.a.v. het eventuele vertrek van Althuisius uit Tzummarum.
Er werd ons al snel duidelijk dat de kans erg klein is dat het bedrijf in Tzummarum zal blijven.
Er is nl. geen toekomst voor het bedrijf in Tzummarum.
- Op 25 januari 1996 bezochten Frans en Marijke een discussieavond die werd gehouden n.a.v. de notitie recreatie en toerisme.
Er werd ons door de Gemeente gevraagd met initiatieven te komen voor het ontwikkelen van recreatie en toerisme in deze regio.
Er zijn door ons een aantal punten naar voren gebracht die voor ons dorp van betekenis zouden kunnen zijn.
O.a. het uitdiepen van de Tzummarumervaart.
Er zouden dan bootjes met wat meer diepgang ons dorp aan kunnen doen.
Aanleg wandelroute Noord.
Bovendien werd door ons weer aandacht gevraagd voor een buitendijks fietspad.
- Pietsje heeft kortgeleden contact opgenomen met Nij BethaniŽ i.v.m. de bejaardenavond.
Alles is inmiddels geregeld.

5. De Haven.
Er is op 5 februari jl. weer overleg geweest met de huurders van het gebouw.
Zoals de begroting voor de komende jaren er nu uitziet kunnen we bijna niet ontkomen aan een huurverhoging.
Frans zal de begroting nog eens kritisch bekijken en nagaan of er soms werkzaamheden zijn die zelf kunnen worden uitgevoerd.
In september zullen ze opnieuw bijeenkomen.

6. Opknappen Skoallestrjitte - Stationswei.
Een aantal maanden geleden vernamen wij dat in 1996 de Skoallestrjitte zou worden opgeknapt.
Wij hebben daarop bij de gemeente gevraagd of de Stationsvei ook in de plannen werd betrokken, aangezien ook deze straat in een zeer slechte staat van onderhoud verkeert. Er werd ons daarop verteld dat dit niet het geval was.
Op 7 februari werd ons telefonisch medegedeeld dat er plannen waren om de Stationswei op te knappen en aan te sluiten op de nutsvoorzieningen.
Wij werden uitgenodigd voor een gesprek.
Op 8 februari jl. namen Marijke, Menno en Frans kennis van de plannen.
Het opknappen van de Stationswei zou mogelijk gemaakt kunnen worden door het station af te breken, waardoor hier zes bouwkavels kunnen worden gerealiseerd.
Het gebouw en een groot deel van de grond zijn in eigendom van de Gemeente.
Op korte termijn zal bodemonderzoek plaatsvinden.
De uitslag hiervan is bepalend of de werkzaamheden nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd.
Er moet haast met de plannen worden gemaakt, aangezien de Gemeente voor 28 maart een subsidieverzoek in moet dienen bij de Provincie.
Het bestuur van dorpsbelangen staat in principe positief tegenover de plannen.
Zij maakt echter een voorbehoud t.a.v. het oude station.
Dit is een beeldbepalend gebouw.
Het gebouw verkeert in een zeer slechte staat van onderhoud.
Het bestuur is van mening mocht er een "liefhebber" zijn die het gebouw in zijn oude luister wil herstellen deze wel de mogelijkheid moet krijgen van de gemeente.
Marijke zal ons standpunt bekend maken aan de gemeente.
Ondanks het feit dat wij ingenomen zijn met het plan, heeft het ons wel verbaasd dat e.e.a. in zo'n korte tijd kan worden gerealiseerd.
Wij hebben erbij de gemeente op aangedrongen dat de ontwikkeling van dit plan de ontwikkeling van Plan Noord niet in de weg mag staan.
Op 28 februari a.s. zal er een hoorzitting plaatsvinden in Het Wapen van Barradeel, waar het dorp kennis kan nemen van de plannen.
Pietsje, Frans, v. d. Wal en Menno zijn hierbij in elk geval aanwezig.

7. Jaarvergadering.
Marijke heeft contact opgenomen met de gemeente er gevraagd of zij op onze jaarvergadering bereid waren een toelichting op het nieuwe bestemmingsplan voor Tzummarum te geven.
Alhoewel zij hiertoe in eerste instantie bereid waren, hebben zij hier in een later stadium toch vanaf moeten zien.
Anna-Maaike zal Dhr. S. v.d. Zee vragen of hij bereid is om dia's van Tzummarum en Firdgum van vroeger te tonen.
Tijdens de jaarvergadering zal er een voorstel voor verhoging van de contributie worden gedaan van f . 2,50.
De kosten van het boekje zijn dermate hoog dat bijna de gehele contributie hiervoor wordt gebruikt.
Wij zullen tijdens de algemene ledenvergadering vragen wat de leden ervan denken om een aantal advertenties in het boekje te plaatsen.

8. Bestemmingsplan Tzummarum.
Het plan is in de commissie besproken.
Er zijn wat punten op papier gezet. Marijke zal e. e. a. nader uitwelken en opsturen naar de Gemeente.
De ontwikkeling van Plan Noord zit nu nog vast op het aankopen van een paar stukjes grond.
Er lijkt volgens de Gemeente nu schot in te komen.

9. Rondvraag.
Marijke vraagt hoe het staat met de archiefkast.
Zij zal contact opnemen met Jan.

l0. Vaststellen volgende vergadering(en).
- bestuursvergadering: 19 maart bij Anna-Maaike.
- Raadsvergadering : 7 maart 1996 : Menno.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d.19 maart 1996.

1. Opening
Menno opent de vergadering om 20.00 uur bij Anna-Maaike.
Marijke is verhinderd.

2. Verslag vorige vergadering.
In het verslag wordt gesproken over Dhr. S. v.d. Zee, dit moet echter Dhr. P.v.d. Zee zijn.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Lytse Doarpepraet.
- Brief Gemeente waarin de ontvangst van onze reactie op het bestemmingsplan wordt bevestigd.
- Brief Gemeente waarin de ontvangst van een verzoek voor het instellen van een parkeerverbod wordt bevestigd.
- Brief gemeente waarin de ontvangst van onze brief i.v.m. het opknappen van de Skoallestrjitte wordt bevestigd.
- Brief van de omwonenden van de dorpsvaart.

4. Mededelingen.
- Dhr. S. Tichelaar uit Wijnaldum nam contact op i.v.m. de tweede concessieaanvraag van de Frima.
Op 25maart a.s. is er een bijeenkomst van verschillende dorpbelangen en onafhankelijke geologen om hierover van gedachten te wisselen.
Menno en v,d. Wal zullen deze bijeenkomst bijwonen.
- In de raadscommissie van a.s. woensdag zal de kwestie Althuisius aan de orde komen.
V.d. Wal zal deze vergadering bijwonen.

5. Jaarvergadering
Menno en Marijke zullen nog een uitnodiging met agenda opstellen voor in het dorpskrantje.
Na de pauze zal Dhr. P. v.d. Zee dia,s vertonen.

6. De Haven.
Frans en Loekie hebben overleg gehad met Dhr. Plantinga en Dhr. de Wit over de verkoop van een stukje grond van het terrein bij de Haven.
Dit heeft de gemeente nodig voor de aanleg van parkeerplaatsen bij de reconstructie van de Skoallestrjitte.
- N.a.v. de reconstructie is er van de omwonenden van de dorpsvaart een verzoek gekomen om de hoogte van de duiker over de dorpsvaart zodanig te maken dat doorvaart met een bootje mogelijk blijft.
Er is nl. nadere informatie ingewonnen en daaruit blijkt dat een hogere duiker niet duurder hoeft te zijn.
Tevens zullen wij een verzoek indienen om de dorpsvaart weer eens op te schonen.

7. Bestemmingsplan.
Kort geleden ontvingen wij een bevestiging van de ontvangst van onze reactie op het nieuwe bestemmingsplan.
Binnen 8 weken zou e.e.a. worden afgehandeld.
Dit lijkt ons wat te lang gaan duren.
Frans zal contact opnemen met de Gemeente en proberen er iets meer vaart achter te zetten.

8. Himmeldei. Op 11 april a.s. zal er weer een himmeldei worden georganiseerd in samenwerking met de beide scholen.
Anna-Maaike zal een indeling maken van kinderen met begeleiding.
Door de Gemeente zullen prikstokken worden geleverd bij Dhr. P. de valk.
0p het plein bij de Haven zal door de Gemeente een container worden geplaatst.
Na afloop is er voor alle kinderen een versnapering af te halen in het cafetaria.
Frans en v.d. Wal zullen met auto en aanhangwagen beschikbaar zijn. Pietsje zal in overleg met Anna-Maaike een uitnodiging maken voor alle 60 plussers in ons dorp.
Pietsje zal ook het contact met, Nij BethaniŽ onderhouden.

10. Rondvraag. Frans vroeg naar de mogelijkheid om i.v.m. snelle rijders het bord Tzummarum te verplaatsen naar de Hegesyl.
Marijke zal een verzoek indienen bij de gemeente.
- Frans deelde tevens mede dat de sloten om de sportterreinen soms stinken en geel verkleuren.
Hij zal hiernaar informeren bij de gemeente.
- Er kwam een klacht binnen over de overlast van hondenpoep op de Sytzamaleane en bij Nij BethaniŽ.
Wij zouden het erg op prijs stellen dat hondenbezitters er rekening mee houden dat er veel oudere mensen en rolstoelgebruikers gebruik maken van deze route.

11. Vaststellen volgende vergadering(en).
raadsvergadering: 4 april 1996: Marijke en v.d. Wal.
bestuursvergadering: 16 april 1996: bij Pietsje.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 16 april 1996.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Pytsje.

2. Verslag vorige vergadering.
Voor de vergadering van de commissie Frima d.d. 22 april a.s. is Frans verhinderd.
In zijn plaats zullen v.d. Wal en Loekie de vergadering bijwonen.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
-Fan Eigen Hiem.
-Fax Gemeente met daarin een opsomming van alle nog niet beantwoorde brieven.
-Eindverslag Project, leefbaarheid Platteland NW Friesland.
- Brief Provincie i.v.m. de Swaerderwei en verzakkingen in de Buorren.
De Provincie heeft de situatie ter plekke bekeken en is tot de slotsom gekomen dat er geen mogelijkheid is voor het aanbrengen van fietsstroken aangezien de weg hiervoor te smal is.
Zij zullen een deskundige op het gebied van verkeersveiligheid inschakelen om eens na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de veiligheid te verhogen.
De verzakkingen van de putdeksels in het wegdek van de Buorren is een zaak van de Gemeente.
Marijke zal een brief schrijven.
- Brief gemeente met daarin een ontvangstbevestiging van onze brief d.d. 27 maart 1996 i.v.m. de reconstructie van de Skoallestrjitte.
- Brief Gemeente met daarin ontvangstbevestiging van onze brief i.v.m. de eventuele verplaatsing van het bord bebouwde kom op de Hegesylsterwei.
-uitnodiging FLD voor het bijwonen van een minisymposium d.d. 9 mei 1996 in Winsum.
- Brief gemeente met daarin ontvangstbevestiging van onze reactie op het nieuwe bestemmingsplan.
T.z.t. zullen zij contact met ons opnemen voor nader overleg.
-Brief gemeente met daarin vastgestelde data voor het houden van een himmeldei.
In Tzumnarunn heeft dit op 11 april jl. plaatsgevonden.

4. Mededelingen.
- 0p 15 april jl. hadden Menno, Frans en Loekie overleg met de gemeente omtrent diverse zaken.
- Er werd ons medegedeeld dat er aan de Mienskarleane een grootschalig turbinepark zal komen voor het opwekken van windenergie.
Het park zal worden gesitueerd tussen Tzummarum en de Mienskarleane.
- Er is weer vertraging opgetreden in de ontwikkeling van Plan Noord.
Er blijkt een dermate hoge vervuiling van de grond te zijn op sommige plaatsen dat het onverantwoord is om hier woningbouw op plaats te laten vinden.
Er zal derhalve een nieuw plan moeten worden gemaakt door bureau Vijn.
- De Gemeente vroeg ons tevens toe te stemmen in de afbraak van het oude station.
Nadat zij het plan hebben voorgelegd aan de provincie bleek dat deze helemaal niet op de hoogte was van de aanwezigheid van een dergelijk beeldbepalend gebouw in Tzummarum.
Zij hebben onze gemeente erop gewezen dat men voorzichtig moest zijn met afbraak van een dergelijk pand.
De Gemeente wilde graag goedkeuring van ons om het gebouw in de toekomst af te mogen breken.
Het zal anders niet mogelijk zijn om de Stationswei op te knappen omdat er dan geen geld voor is.
Het hoopte de financiering hiervan rond te kunnen krijgen uit de verkoop van bouwkavels.
Het bestuur heeft in eerste instantie toegestemd in afbraak, doch heeft het voorbehoud gemaakt dat indien er zich een liefhebber aandient, deze wel de medewerking van de gemeente moet krijgen.
Wij zullen ons nader beraden.
- De gemeente deelde ons tevens mede dat het niet mogelijk is om een hogere duiker te plaatsen in de Skoallestrjitte om de doorvaart van bootjes mogelijk te laten blijven.
De extra kosten hiervoor zullen f. 100.000,- bedragen en bovendien zal ook de rioleringsbuis onder de duiker langs moeten.

Grootschalige windenergieopwekking.
De Provincie Friesland heeft, in 1991 in een overeenkomst met het Rijk afgesproken dat zij zal zorgen voor ruimtelijke voorwaarden die de plaatsing van 200 megawatt aan windenergie mogelijk maken.
In 1992 heeft de provincie de gemeente gevraagd of zij bereid was medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een zeer grote lijnopstelling van windmolens: ,de "superstructuur", de Middelzeetrechter.
B&W heeft uiteindelijk besloten hieraan medewerking te verlenen, hoewel zij terughoudend stonden tegenover deze zog. "superstructuur".
Uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor het "Streekplan - Alternatief" hetgeen gebaseerd is op een concentratie van grootschalige opstellingen in dat deel van de provincie waar de meeste wind is, en waar de gevolgen voor het woonmilieu het geringste zijn.
Op 12 februari 1995 hebben de gezamenlijke dorpsbelangen Tzummarum-Firdgum, Oosterbierum, Sexbierum- Pietersbierum en Wijnaldum bezwaar aangetekend bij ProvincišIe Staten van Friesland tegen het ontwerp Streekplanuitwerking "Windstreek.
Het ontwerp voorzag in grootschalige opstelling van windturbines in het gebied van de gemeenten Harlingen en Franekeradeel langs de waddenzeedijk.
Wanneer een dergelijke opstelling gerealiseerd wordt, zal dat een ernstige aantasting van het landschap tot, gevolg hebben.
De dorpsbelangen hebben daarbij tevens aangegeven dat zij, indien men mocht overgaan tot plaatsing van dergelijke ,grote windturbines, men de voorkeur geeft aan een opstelling in een beperkt aantal clusters, zodat de gevolgen voor het landschap minder ingrijpend zijn.
De dorpsbelangen hebben daarbij tevens duidelijk gemaakt dat zij van mening waren dat de Gemeente Franekeradeel al meer dan voldoende levert aan windenergie.
Onze bezwaren werden op 29 november 1995 door de gezamenlijke dorpsbelangen toegelicht tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.
Op 21 februari 1996 kreeg het bestuur van dorpsbelangen van de Provincie de mededeling dat de bezwaren ongegrond zijn verklaard.
In september 1995 hebben de gezamenlijke dorpbelangen ook bezwaren kenbaar gemaakt tegen de vaststelling van het nieuwe Gemeentelijk windmolenbeleid.
Bij de vaststelling van het nieuwe beleid is in beperkte mate rekening gehouden met onze bezwaren.
In de raadsvergadering van 5 oktober werd het nieuwe windmolenbeleid vastgesteld.
De Gemeente stemde in met de eventuele realisatie van maximaal 30 MW in onze gemeente.
Inclusief het nog te bouwen park aan de Mienskarleane zal er ongeveer 20 MW zijn gerealiseerd.
Er zou dan nog maximaal 10 MW (= 20 molens) kunnen worden gerealiseerd.
Op 17 april jl. vond er een informatieavond plaats waar belangstellenden kennis konden nemen van ideeŽn hoe windmolens zijn in te passen in het Friese landschap.
Op 29 april a.s. komen de gezamenlijke dorpsbelangen weer bijeen voor een reactie.

5. Jaarvergadering.
Loekie legt tijdens de vergadering haar financieel verslag voor.
Er zit nogal wat verschil in het aantal betaalde dorpskrantjes en de op papier bekende leden.
Zij zal dit nader uitzoeken.
Anna-Maaike zal voor een attentie zorgen voor Dhr. v.d. Zee.

6. Bejaardenavond.
Loekie zal de financiŽle afwikkeling doen.
v.d. Wal zal de avond openen.
Pytsje zal nog even contact opnemen met Nij BethaniŽ en nagaan of er ook nog bijzonderheden zijn.

7. Rondvraag.
Marijke vraagt of Wietse Leistra ook nog is bedankt voor zijn inzet in de redactie.
Anna-Maaike antwoord dat dit inderdaad het geval is geweest.
- Dhr. Woppereeis heeft contact opgenomen met Marijke met de vraag of Tzummarum tijdens de Agrarische Dagen ook mee wil doen aan een zeskamp.
Er zal een oproep worden geplaatst in het dorpskrantje.
- Marijke werd benaderd door Mevr. A. Groeneveld- de Vries met de mededeling dat zij graag wil stoppen als contactdame.
Wij zullen een nieuwe contactdame vragen die het van haar over kan nemen.
- Anna-Maaike vraagt wanneer de Hearewei zal worden opgeknapt.
Deze verkeert momenteel in een abominabele toestand.
Dat zal niet eerder dan in het jaar 2000 eventueel gebeuren.

Vaststellen volgende vergadering(en )
- 29 april 1996: gezamenlijk overleg dorpsbelangen i.v.m. grootschalige windenergie: Marijke, Menno en Frans.
- 22 april 1996: commissie Frima: Loekie en v.d. Wal.
- 2 mei 1996: raadsvergadering: Pytsje en Frans.
- 21 mei 1996: bestuursvergaderingbij Frans.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 2I mei 1996.

I. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Frans.
Loekie en v.d. Wal zijn verhinderd.

2. Verslag vorige vergaderingen.
- Bestuursvergadering: Geen op- en/of aanmerkingen.
- Jaarvergadering: In de rondvraag werd gevraagd naar het onderhoud van de Smidssteeg.
Ons bestuur zal naar wegen zoeken om hier verbetering in de brengen.

3. Ingekomen stukken.
- Brief mevr. Bijl- de Vroe i.v.m. de Barradeel-wandeltocht die op 1 juni a.s. vanuit Tzummarum start.
Gevraagd wordt om enkele personen beschikbaar te stellen die de controleposten willen bemannen en als verkeerspost willen fungeren.
Anna-Maaike zal e.e.a. afhandelen.
- Uitnodiging voor de voorlichtingsavond Frima d.d. 14 mei 1996.
Menno, Frans, v.d. Wal, Loekie en Marijke waren hierbij aanwezig. ( zie verder punt 4)
- Brief Gemeente met daarin uitnodiging voor het bijwonen van de dodenherdenking op 4 mei jl.
- Brief gemeente d.d. 26 april 1996 met daarin antwoord op onze brief d.d. 27 maart 1996 i.v.m. verplaatsing bord bebouwde komgrens/ instellen parkeerverbod.
In de brief deelt de gemeente ons mede dat zij niet mee kunnen werken aan het verplaatsen van het bord bebouwde kom naar het eind van het fietspad op de Hegesylsterwei omdat zij van mening zijn dat het bord daar dient te staan waar de bebouwing begint.
Wij zullen opnieuw contact opnemen met de gemeente t.a.v. dit punt.
De bedoeling is kennelijk niet duidelijk overgekomen.
M.b.t. het instellen van een parkeerverbod t.h.v. het pand Buorren 61 deelt de gemeente ons mede dat zij dit een te zwaar middel vinden.
Zij willen hier derhalve niet aan mee werken.
De politie kan overigens optreden ingeval de vrijheid van het verkeer zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht, of redelijkerwijze is aan te nemen, dat de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht.
Bij klachten adviseren wij derhalve dorpsgenoten om contact op te nemen met de politie te Harlingen, tel 0517-491333 en vragen naar Dhr. J.H. Schuinder.
- Adreswijziging toneelver. "Onno Zwier"
- Adreswijziging peuterspeelzaal "Boartershonk"

4. Mededelingen.
- Op 29 april jl. vond de algemene ledenvergadering van de FLD plaats in Ysbrechtum.
Loekie en v.d. Wal bezochten deze vergadering.
Op de vergadering waren een drietal sprekers die een inleiding verzorgden.
Dhr. Thissen ging in op de externe invloeden op de dorpsgemeenschappen (verstedelijking, mobiliteit en economie).
Dom. Keizer ging nader in op de interne veranderingen die plaats hebben gevonden in de dorpsgemeenschap. (o.a. op het gebied van veranderende normen en vaarden).
Wethouder v.d. Veen van de gemeente Achtkarspelen ging nader in op de wijze waarop bestuurlijk gezien bij het maken van plannen rekening kan worden gehouden met de wensen uit een dorpsgemeenschap.
- Op 29 april jl. vond er een overleg plaats tussen de dorpsbelangen van Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum en Tzummarum-Firdgum i.v.m. de plannen t.a.v. opwekken windenergie.
Dit vond plaats n.a.v de informatieavonden die in Tzummarum en Oosterbierum en Tzummarum plaatsvonden.
Op deze informatieavonden konden wij kennis nemen van enkele ideeŽn op welke wijze windmolens goed zijn in te passen in het landschap.
De dorpsbelangen waren unaniem van mening dat geen enkele kunstenaar zich had gehouden aan de opdracht.
De Gemeente heeft zich immers uitgesproken tegen een lijnopstelling.
Bovendien hebben zij de voorkeur uitgesproken voor de plaatsing van windmolens met drie wieken.
Tijdens het overleg werd afgesproken dat wij gezamenlijk een reactie zouden geven op deze informatieavonden.
Daarbij zullen wij tevens te kennen geven dat wij graag zouden zien dat het gebied tussen Koehool en de Hoarnestreek buiten de plannen wordt gelaten aangezien het hier gaat om een vrij uniek gebied.
Er werd in het overleg tevens gesproken over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.
Wij zullen de inspraak afwachten.

Eind april ontvingen wij een schrijven van enkele verontruste chauffeurs uit onze dorpsgemeenschap.
Transportbedrijf Althuisius had hun nl. te kennen gegeven dat zij niet langer hun vrachtwagens konden parkeren op het terrein van Althuisius in het verleden had nl. Althuisius zijn terrein beschikbaar gesteld aan een aantal chauffeurs die voor andere bedrijven werkzaam waren, zodat zij hun wagens niet op de openbare weg hoefden te parkeren.
In de brief werd ons te kennen gegeven dat er niets anders op zat dan dat zij hun wagens weer in de straat zullen moeten parkeren met alle gevolgen van dien.
Marijke heeft navraag gedaan bij Dhr. Spoelhof om eens na te gaan wat de reden was.
Uit het verhaal van Dhr. Spoelhof bleek dat het bedrijf zal moeten voldoen aan een hinderwet.
Er werden op het bedrijf opnieuw geluidsmetingen verricht.
Het bedrijf zal met zijn eigen wagenpark eigenlijk al aan het plafond van wat is toegestaan.
Vandaar dat Dhr. Spoelhof te kennen heeft gegeven dat de betreffende wagens niet meer op zijn terrein kunnen worden geparkeerd, al hoe spijtig hij dit ook vindt.
Het bestuur van dorpsbelangen heeft begrip voor zijn standpunt.
Wij hopen dat de chauffeurs zelf voor een oplossing van het probleem kunnen zorgen.
- Informatieavond Frima.
Als eerste komt aan het woord Prof. Mr. J.M. van Dunne, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
De regeling voor schadevergoeding bij winning van delfstoffen is geregeld in de Mijnwet, die nog stamt uit de tijd van Napoleon.
In principe moet degene die schade heeft, bewijzen dat de schade is ontstaan door de winning van delfstoffen.
De rechter kan met de Mijnvet in de hand, de aansprakelijkheid van de delver baseren op het risico.
Dit houdt in dat de delver door te delven het risico neemt schade te veroorzaken en hiervoor dan ook aansprakelijk is.
Ook kan de rechter stellen dat de schade zijns inziens met een grote waarschijnlijkheid is ontstaan, door het delven.
Er zijn uitspraken van de Hoge Raad (helaas geen recente) waarin deze vormen van aansprakelijkheid worden erkend.
In de mijnvet is ook geregeld dat de delver een waarborgfonds dient in te stellen indien hij zijn delvingsactiviteiten verricht onder huizen.
Dhr. C. Wolthuis, vice-voorzitter Noordelijke overleggroep "Willem Beton" ( een overleggroep die er voor wil zorgen dat aan de winning van delfstoffen betere voorwaarden worden gesteld en een betere schaderegeling, onder meer door omkering bewijslast: diegene die aansprakelijk wordt gesteld moet bewijzen dat de schade niet door zijn toedoen is ontstaan.)
Wijst iedereen er op zich niet in slaap te laten sussen door de officiŽle instanties. Hij vertelt hoe iemand van het Staatstoezicht van de Mijnen op een informatiebijeenkomst in Gouw heeft gezegd dat de bodemdaling in Groningen t.g.n. gaswinning maar 4 cm heeft bedragen.
Dit is echter een gemiddelde.
Er zijn bewijzen dat de bodemdaling op sommige plaatsen ruim 17cm. heeft bedragen.
Drs. P. v.d. Gaag, geoloog te Rotterdam, vertelt eerst over verschillende soorten aardbevingen, waaronder die, die ontstaan door gaswinning.
Door het onafhankelijk platform van geologen is schade geconstateerd door aardbevingen als gevolg van gas/ zoutwinninq bij Middelstum, Alkmaar, Roswinkel en Anloo.
Volgens hem is er een gebrek aan geologische kennis bij de semi-overheden.
Vervolgens dringt hij erop aan te zorgen dat de metingen t.b.v. het onderzoek naar eventuele bodemdaling te doen met tiltsensoren.
Deze zijn nauwkeuriger dan de nu gebruikte waterpasmetingen, welke de bodemdaling op vaste punten meten, maar niet die tussen deze punten in.
Het onafhankelijk platform van geologen heeft aan de Frima voorgesteld om deze tiltsensoren gratis te plaatsen en is hierover nog in onderhandeling.
Na afloop bleek uit de vragen en opmerkingen nog het volgende:
1. Door de provincie is een omwonendencommissie samengesteld (met vertegenvoordigers van de dorpsbelangen en FLTO) om er voor te zorgen dat er een regeling t.b.v. eventuele schade beter zal worden geregeld dan in de beide andere noordelijke provincies.
2. Heb je schade, die vermoedelijk is ontstaan door bodemdaling als gevolg van zoutwinning, haal er dan niet alleen een bouwkundige bij, maar ook een geoloog.
3. Maak fotoís en/of video die duidelijk gedateerd zijn, waardoor bewijsvoering gemakkelijker wordt. (eventueel deponeren bij een notaris).

5. Plan Noord.
Frans heeft kort geleden contact gehad met mevr. Groot-van Ginhoven en gevraagd naar de stand van zaken van Plan Noord.
Er is nog niets naders bekend.
Er is een opdracht aan Buro Vijn gegeven om het plan opnieuw te tekenen.
Hiervan is nog niets naders bekend.
Zij wist ook niets te zeggen omtrent een eventuele planning.

6. Oude station.
In onze laatste vergadering waren wij van mening dat het behoud van het gebouw de plannen niet in de weg mocht staan voor wat betreft de eventuele uitgifte van bouwkavels.
Wij waren er echter toen nog niet van op de hoogte dat er zich inmiddels een "Iiefhebber" heeft gemeld voor het gebouw,mocht het in de toekomst vrij komen.
Wij zullen ons derhalve nader beraden.
Er is ons op dit moment niet bekend wat de Gemeente voor plannen heeft met het gebouw en of zij het gebouw Łberhaupt t.z.t willen verkopen aan deze liefhebber.
Wij zullen eens bij de provincie vragen wat zij eventueel voor visie hebben om het gebouw op te knappen.
Menno zal een afspraak maken.

7. Overleg ondernemersvereniging.
Marijke werd benaderd door de ondernemersvereniging voor het halfjaarlijks overleg.
Dit zal plaatsvinden op 11 juni 1996.
Als agendapunt zullen wij Plan Noord doorgeven.

8. Rondvraag.
- Anna-Maaike vraagt wat zij voor prijs moeten vragen voor het afdrukken van advertenties in het dorpskrantje.
Wij zullen eerst de drukkosten per pagina na moeten gaan en aan de hand daarvan een prijs bepalen.
- Anna-Maaike vraagt hoe het staat met de verkleuring van de sloot bij het schelpenpad.
Frans deelde mede dat hij contact heeft opgenomen met de gemeente.
Als deze verkleuring weer op mocht treden, dan zullen zij meteen de situatie ter plaatse in ogenschouw nemen en eventueel maatregelen treffen.
- Frans deelde mede dat Dhr. Keizer van bv. de Five contact had opgenomen met de vraag of zij in de Haven ook hun spullen op mochten slaan.
Wij zullen eerst in ogenschouw nemen hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.
-Frans vraagt hoe het staat met de plaatsing van een picknicktafel op het recreatieterreintje op de Hegesylsterwei.
Deze is nl. nog niet gesignaleerd.
Marijke zal contact opnemen met de Gemeente.
- Frans deelde mede dat Mevr. Westra van de peuterspeelzaal vroeg of het mogelijk was dat een van de marktkooplui zijn wagen niet vlak voor de ingang van de peuterspeelzaal parkeert. ( deze wordt hier Ďs morgens vroeg al neergezet)
Frans zal contact opnemen met de betrokken marktkoopman.
- Marijke deelde mede dat Mevr. Lies Hageman bereid is om als contactdame de taken van mevr. Annechien Groeneveld over te nemen.
Mevr. T. Bleeker neemt de taken van mevr. T. Miedema over.

Vaststellen volgende vergadering(en)
raadsvergadering: 4 juni 1996: Menno en Loekie.
bestuursvergadering: 17 juni 1996 bij Loekie.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 17 juni 1996.

1. Onening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Loekie.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
-Brief Gemeente d.d. 4 juni 1996 met daarin een ontvangstbevestiging van de brief welke de gezamenlijke dorpsbelangen aan de Gemeente hebben verzonden i.v.m. de ontwikkeling van grootschalige windenergieplannen.
-Brief gemeente d.d. 4 juni 1996 waarin ons wordt gevraagd om een ECO-team op te starten.
Marijke zal hiervoor de milieugroep in Tzummarum benaderen.
-Brief Gemeente d.d. 7 juni 1996 met daarin antwoord op onze brief d.d. 27 maart 1996.
In deze brief hebben wij een aantal bezwaren kenbaar gemaakt i.v.m. de herinrichting Skoallestrjitte/Stationswei.
De gemeente heeft voor de aanleg van parkeerruimte grond nodig van de Haven.
De benodigde grond wordt voor het symbolische bedrag ad f. 1,- van ons overgenomen.
In ruil voor de grond zal de Gemeente een hekwerk plaatsen en het terrein van de Haven verbeteren.
De eventuele sloop van het oude station zal nader worden bekeken i.v.m. de stedenbouwkundige invulling en financiŽle consequenties.
De Stationswei zal wel worden aangesloten op de riolering, doch de herinrichting zal nader worden uitgewerkt in nieuwe plannen.
Er zal t.z.t. weer inspraak mogelijk zijn.
De brug in de Skoallestrjitte zal worden vervangen door een duiker.
De door ons gevraagde grotere duiker om de bevaarbaarheid van de dorpsvaart mogelijk te laten blijven kan wegens financiŽle redenen niet doorgaan.
Het opschonen van de dorpsvaart is een kostbare zaak.
Daar zal op korte termijn geen oplossing voor te vinden zijn.
Marijke zal het waterschap vragen hoe het standpunt van hen is in deze kwestie.
- Brief dansschool Adema.

Mededelingen.
- Op 30 mei jl. vond er een gesprek plaats met de gemeente i.v.m. Plan Noord.
In het gesprek werd ons door wethouder Groot te kennen gegeven dat het plan in eerste instantie niet door kan gaan zoals de zaken er nu voor staan.
Er is op een aantal plaatsen vervuilde grond gevonden.
Dit houdt in dat op die plaatsen niet gebouwd kan worden.
Er zal derhalve door buro Vijn wederom een nieuw plan moeten worden gemaakt.
Bovendien blijkt nu dat er eerst moet worden gewacht op een akoestisch rapport. i.v.m. de aanwezigheid van loonbedrijf Zvager.
Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen om het plan zoals dat er lag zoveel mogelijk in tact te laten.
Desnoods kan er misschien worden begonnen met bouwen op plaatsen waar dit wel mogelijk is en de vervuilde grond omzeilen.
Hiervoor kan in de toekomst wellicht een oplossing worden gevonden.
Wij zijn zo langzamerhand zeer gefrustreerd over de gang van zaken.
Er worden telkens weer verwachtingen gewekt, doch in de praktijk komt er nooit iets van terecht.
Marijke zal samen met Frans een brief schrijven waarin wij onze gevoelens zullen uitdrukken.
Wij zullen er op aan dringen om een oplossing voor de problemen te zoeken.
-Op 27 mei jl. hadden wij een gesprek met Dhr. Jenze Fokkema van de FLD. Daarin hebben wij gevraagd naar de mogelijkheden om Plan Noord van de grond te krijgen.
Dhr. Fokkema gaf ons het advies om het plan zoveel mogelijk in tact te laten.
Hij gaf ons tevens het advies om toch zoveel mogelijk met de gemeente te blijven samenwerken.
Uiteindelijk zijn zij toch diegenen die beslissen.
- Op 4 juni jl. brachten Menno en Frans een bezoek aan de provincie.
Wij wilden ons nl. op de hoogte stellen van het beleid van de Provincie t.a.v. vervuilde grond.
Dit mede i.v.m. de laatste ontwikkelingen van Plan Noord.
De Provincie deelde ons mede dat het op dit moment geen haalbare kaart was om alle vervuilde grond in Friesland op te schonen, daar hiervoor geen geld beschikbaar is.
Er is inmiddels wel een inventarisatie gemaakt van alle plekken vaar vervuilde grond aanwezig is.
-In het gesprek bleek dat zij nog niet op de hoogte waren van de aanwezigheid van vervuilde grond in het voormalig spoorbaangebied. (Plan Noord)
Dat had de gemeente wel moeten melden.
Zij hebben toegezegd zeer binnenkort contact op te nemen met onze gemeente voor opheldering.

De Haven
Er is op 31 mei jl. een commissievergadering geweest.
Frans is bij de gemeente geweest en heeft daar de plannen voorgelegd voor de plannen met de zuid gevel.
Deze moet worden aangepakt i.v.m. verzakkingen boven de ramen.
De Gemeente kon zich vinden in het voorstel.
Op onze vraag of wij ook subsidie konden krijgen voor dit project werd ons medegedeeld dat dit helaas niet het geval was.
De commissie zal voorts nog overleggen met de gebruikers van de zolder in het gebouw aangezien de rommel die er ligt bijna niet meer is te overzien.

6. Rondvraag.
- Frans deelde mede dat er 24 juni a.s. een bijeenkomst is met de commissie frima.
-Marijke vraagt of iemand die ons beloofde picknicktafel op het terreintje aan de Hegesylsterwei al heeft gesignaleerd.
Deze zou al in het voorjaar worden geplaatst is ons beloofd.
Marijke zal eens bij de Gemeente informeren.

7. Vaststellen volgende vergadering(en).
Bestuursvergadering: 27 augustus 1996 bij Menno.
Raadsvergadering: 4 juli 1996: v.d. Wal en Anna-Maaike.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 27 augustus I996.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Anna-Maaike.
Frans is verhinderd wegens vakantie.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Brief gemeente d.d. 13 augustus 1996 waarin ons wordt gevraagd agendapunten aan te leveren voor het bezoek van B&W op 2a september a.s. aan ons dorp. (zie verder punt. 9).
- Brief AFUK met waarin wij op de hoogte worden gebracht van het programma voor het seizoen 96\97.
Anna-Maaike zal e.e.a. in het dorpskrantje vermelden.
- Brief Provincie Friesland waarin wij worden uitgenodigd om op 4 september a.s. met hen van gedachten te wisselen over de uitbreidingsplannen zoals die de laatste jaren in diverse dorpen ontstaan, de zog. "witte uitstulpingenĒ.
Het verbaast ons echter dat er maar 40 plaatsen in de bus beschikbaar zijn. (als alle dorpsbelangen in Friesland zijn uitgenodigd wordt het dus dringen geblazen.)
-Brief provincie Friesland met daarbij gevoegd een bericht van de omwonendencommissie van de Frima bestemd voor het dorpskrantje.
-Brief ABN-AMRO bank met, daarbij een enquÍte waarin gevraagd wordt naar specifieke wensen en behoeften van verenigingen op bancair gebied.
Marijke zal e.e.a. afhandelen.
- Uitnodiging speelhout voor het bijwonen van een studiedag participeren in spelen op l0 september 1996.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Brief Gemeente d.d. gegeven omtrent het zo lang uitblijven van de notitie recreatie en toerisme.
- Brief P.v.d.A met daarbij een uitnodiging voor een bijeenkomst op 13 september waarin zal worden gesproken over knelpunten openbaar vervoer.
Marijke zal Frans vragen of hij hierbij aanwezig kan zijn.
Jaarverslag stichtingWelzijn ouderen in de gemeente Franekeradeel.
- Fan Eigen Hiem.
-Brief Radio Eenhoorn d.d. juni 1996 waarin ons wordt medegedeeld dat Radio Eenhoorn binnenkort ook van start gaat in onze gemeente.
Er wordt ons gevraagd om informatie uit onze dorpsgemeenschap.
Marijke zal voortaan aan hen een dorpskrantje toesturen.
- Nieuwsbrief Leader Noordwest Friesland.

4. Mededelingen.
Anna-Maaike deelde mede dat de bankencommissie die momenteel uit de heren Groendijk; Terpstra, Reitsma en
Groendijk ons heeft medegedeeld dat zij na vele jaren willen stoppen.
De commissie is zelf al in de weer geweest om vrijwilligers te benaderen die de taken van hen over willen nemen.
Pietsje zal voor de oud-commissieleden een attentie verzorgen als blijk van waardering voor het vele werk wat zij in de afgelopen jaren hebben verricht.
Anna-Maaike zal een vergadering beleggen met Dhr. van Kooten en Bein van Dijk i.v.m. de nieuwjaarsreceptie.
Het lijkt ons een goede zaak om de zaken eens goed op een rijtje te zetten.
Als streefdatum wordt 23 september eerst aangehouden.
Anna-Maaike zal de mensen van het "No hawwe we it noch net h‚n-team" weer vragen of zij hun medewerking aan de nieuwjaarsbijeenkomst willen verlenen.
- Marijke heeft contact opgenomen met het Waterschap om na te gaan waarom wij nog geen antwoord hebben gekregen op onze brief die wij op 3 juli jl. hebben verstuurd.
In de brief hebben wij gevraagd hoe e.e.a. zit met het opschonen van onze dorpsvaart.
Dhr. Buwalda deelde ons mede dat het beheer van de sloten binnen de bebouwde kom tot 1 januari 1996 een zaak was van de Gemeente.
Per 1 januari 1996 ligt het beheer in handen van het Waterschap.
Het is voor het waterschap tot op dit moment niet bekend hoe de aanpak zal zijn, aangezien zij met meerdere van dit soort knelpunten zijn geconfronteerd.
Bovendien staat er per I januari 1997 een fusie op stapel, zodat zij pas na deze datum gaan praten over de oplossing van dergelijke problemen.
Wij hebben kenbaar gemaakt dat het niet alleen bij praten moet blijven, doch dat er ook daadwerkelijk eens iets moet gebeuren ( er is nl. al 13 jaar niets aan onderhoud gedaan!)
-Marijke werd door Dhr. Smid van de Gemeente benaderd t.a.v. het pand Schoolstraat 4.
Dit pand, thans in gebruik als recreatiewoning, zal worden verkocht aan iemand die er permanent in wil gaan wonen.
De betreffende aspirant-bewoner wil echter een clausule in het koopcontract dat het pand eventueel in de toekomst weer als recreatiehuisje mag worden verkocht.
Dhr. Smid vroeg naar de mening van dorpsbelangen.
Ons bestuur heeft in principe geen bezwaar tegen een dergelijke clausule.
-Loekie deelde mede dat mej. B. Jensma per 1 september a.s. graag wil stoppen met het schoonmaken van de bibliotheek.
Zij stelde mej. G. Zijlstra voor als haar opvolgster.
Loekie zal e.e.a. afhandelen.

5. Plan Noord.
0p 2 augustus jl. nam Mevr. L. Polderman van de gemeente contact met ons op om alvast te reageren op onze brief d.d. 24 juni jl. waarin wij onze teleurstelling uitspraken omtrent de gang van zaken m.b.t. Plan Noord.
Zij deelde ons mede dat de uitslag van het akoestisch rapport niet positief is uitgevallen.
Dit houdt in dat er niet te dicht op loonbedrijf Zwager kan worden gebouwd.
Er is een speciaal Bureau ingeschakeld om hiervoor een oplossing te vinden.
Het stukje vervuilde grond aan de Kleasterwei zal opnieuw worden onderzocht.
Na de uitslag hiervan gaat e.e.a. weer naar Buro Vijn, die weer aan de slag zal voor een gewijzigd bouwplan.
Zij heeft ons toegezegd dat e. e. a. schriftelijk zal worden bevestigd.
De brief van 24 juni jl. werd ook in afschrift aan de fracties van onze politieke partijen gestuurd.
Het stelt ons teleur dat er geen enkele fractie het de moeite waard vindt om te reageren.

6. Bezoek B&W.
Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan om op 24 september 1996 een bezoek aan ons dorp te brengen.
Wij komen tot de conclusie dat wij eigenlijk wel weer dezelfde agendapunten kunnen behandelen als 4 jaar geleden.
Er is ondanks onze inspanningen nog niet veel veranderd.
Marijke zal agendapunten doorgeven aan de gemeente .
Zij zal tevens even een route opzetten die wij met het college zullen volgen.
Het is de bedoeling e.e.a. per fiets te realiseren.
Marijke zal contact opnemen met Dhr. van Kooten en tevens voor fietsen zorgen.

7. Rondvraag.
- Loekie kreeg van mevr. G. van Dijk de vraag wat de kosten voor een advertentie in het dorpskrantje zijn.
De kosten per pagina bedragen f. 100,-
- Loekie deelde mede dat de contributie bijna binnen is.

Vaststellen volgende vergadering.
-Bestuursvergadering: 23 september 20.30 uur bij Menno.
- Raadsvergadering: 5 september 1996: Pytsje en Loekie.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 17 september 1996.

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering bij hem thuis.
Door omstandigheden zijn Pietsje, L,oekie en Anna-Maaike afwezig.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of. aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Verhuisbericht Gemeente Franekeradeel.
- Uitnodiging voor het bijwonen van de ingebruikname van het gerenoveerde zorgcentrum Nij Bethanie op 2 oktober a.s.
Marijke zal hier in elk geval aanwezig zijn.
- Brief Provincie Fryslan met daarbij een uitnodiging voor het bijwonen van openbare gesprekken op 23, 24 en 25 september 1996 over de nota ontwikkelingsvisie op Frysl‚n.
I.v.m. de nogal druk bezette agenda voor kennisgeving aangenomen.
Brief Recreatiecentrum Barradeel d.d. 10 september 1996 waarin het centrum zijn verontrusting uitspreekt over het gedrag van onze plaatselijke jeugd (en omgeving).
In het afgelopen zomerseizoen is er overlast geweest, waar het Recreatiecentrum schade van heeft gehad.
Zij vragen of dorpsbelang mee wil denken aan een eventuele oplossing.
Marijke zal contact opnemen met Dhr. Bouma voor een gezamenlijk overleg (eventueel met politie).
- Brief Gemeente met daarin uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de open monumentendag op 14 september jl.
- Brief Stichting Groot Franeker van het jaar d.d. 30 augustus 1996 waarin ons wordt gevraagd personen, instellingen voor te dragen voor een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan degenen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving in het algemeen en die van onze gemeente in het bijzonder.
-Sociaal Jaarverslag Nij BethaniŽ.

4. Mededelingen.
Frans heeft op 13 september jl. de thema-middag van de P.v.d.A. over de problemen van het openbaar vervoer op het platteland bezocht.
Ook in onze gemeente zijn een aantal dorpen verstoken van openbaar vervoer.
Dit geeft vooral problemen voor ouderen en mensen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer.
In het noord-oosten van onze provincie is kort geleden gestart met een belbus-project.
Een dergelijk project is ook in onze omgeving mogelijk.
Het lijkt ons een goede zaak om dit punt eens aan te kaarten op ons gezamenlijk overleg met de dorpsbelangen en B&W. (in oktober)
- Loekie heeft op 16 september 1996 de commissievergadering grondgebiedzaken bezoekt.
Daarin is plan Noord ook even aan de orde geweest.
Door de P.v.d.A. en de FNP werd aan de wethouder gevraagd wat de kosten van al dat plannen maken tot dusver zijn geweest.
Zij hebben er tevens bij de wethouder op aangedrongen dat er geen uitstel meer kan komen in de ontwikkeling van het plan.
Desnoods moet er maar geld voor worden vrij gemaakt.
In de volgende commissievergadering zal wethouder Groot een overzicht leveren van de tot nu toe gemaakte kosten.
Zij vertelde tevens dat buro Vijn momenteel bezig is om alle onderzoeken te verzamelen om daarna een herzien plan te tekenen.
- Anna-Maaike heeft van de FLD uitnodigingen gekregen voor het bijwonen van een aantal cursussen.
Op 26 september a.s. is er in Marrum een cursus visie-ontwikkeling op het eigen dorp.
Anna-Maaike en Frans zullen hierbij aanwezig zijn.
Op 1en 8 oktober a.s. is er in Kortehemmen de cursus ,,Effectief onderhandelen met organisaties en personen.
Wij zullen op 23 september nog even overleggen wie hier naar toe gaan.
De agenda is nogal overbezet.

5. De haven.
Frans deelde mede dat de reparaties aan de rollagen boven de raamkozijnen gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
Frans zal tevens een herziene exploitatieopzet maken.
Er zijn namelijk extra kosten i.v.m. het aanpassen van de riolering.
De Gemeente geeft hiervoor eenmalig een bijdrage in de kosten van f. 500.
Op 14 oktober a.s. is er overleg met de huurders.

6. Bezoek B&W
Op 24 september a.s. bezoeken B&W ons dorp voor een werkbezoek.
Als het veer meezit zal de route door onze dorpen per fiets worden afgelegd.
Marijke heeft fietsen geregeld en ook is e.e.a. met Dhr. v. Kooten afgesproken.
In het bezoek zal natuurlijk plan Noord aan de orde komen, alsmede de ontwikkeling van het windmolenpark Mienskarleane.

7. Overleg ondernemersverenging.
Op 8 oktober 1996 zal er weer overleg plaatsvinden met de ondernemersvereniging.
Marijke zal een aantal agendapunten doorgeven.
Het overleg zal plaats vinden in het wapen van Barradeel en begint om 20.00 uur.
8. Overleg nieuwjaarsbijeenkomst.
Op 23 september 1996 is er overleg met Bein v. Dijk en Dhr. v. Kooten over de organisatie van de nieuwjaarsbijeenkomst.
Het is goed om de zaken weer eens goed op een rijtje te zetten omdat er in het verleden een aantal zaken niet goed liepen.
De bijeenkomst is in het Wapen van Barradeel en begint om 20.00 uur.

9. Rondvraag.
- Frans heeft geÔnformeerd naar een archiefkast bij de gemeente.
Zij konden ons nog niets toezeggen.
Als ze iets voor ons hebben nemen ze contact op.
- Tijdens de vergadering rees de vraag wanneer wij weer een technisch overleg hebben met de Gemeente.
Marijke zal contact opnemen met Dhr. v.d. Heide en vragen wanneer dit plaats zal vinden.

Vaststellen volgende vergadering.
22 oktober 1996 : bestuursvergadering: bij Marijke.
3 oktober 1996 : Raadsvergadering: Marijke en Loekie.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 22 oktober 1996.

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering bij Marijke.
V.d. WaI is verhinderd.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Brief Gemeente met daarin agenda werkbezoek op 24 september jl. (zie verder punt 6)
- Brief ondernemersvereniging met daarin agenda voor de overlegvergadering op 8 oktober 1996. (zie verder punt 4)
- Info-magazine ABN/Amro bank waarbij gevoegd I/5 staatslot als dank voor het invullen van een enquÍte. (op ons lot is overigens een geldprijs gevallen van een "astronomisch" bedrag ad f. 2,--)
-Fan Eigen Hiem.
- Uitnodiging Oudheidkundige vereniging Barradeel voor een bijeenkomst op 18 oktober 1996.
- Brief Noardlik Westergoa d.d. 16 september 1996 met daarin antwoord op onze brief d.d. 3 juli 1996.
Wij waren al telefonisch op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen t.a.v. het opschonen van de dorpsvaart. (zie ons verslag van augustus 1996)
- Catalogus Falco Vriezenveen.
- Brief Toneelvereniging "de Ploech" d.d. 2 oktober 1996 waarin zij per 1 januari 1997 de huur opzeggen van het lokaal waarvan zij gebruik maken in "de Haven".
- Uitnodiging Gemeente voor het bijwonen van de feestelijke opening van ons nieuwe stadhuis op 25 oktober a.s. Frans en Anna-Maaike zullen hierbij aanwezig zijn.
- Brief Gemeente d.d. 3 oktober 1996 waarin onze medewerking wordt gevraagd bij de ludieke "openingsstunt" van het nieuwe Gemeentehuis op 25 oktober 1996.
Frans en Anna-Maaike zullen hierbij aanwezig zijn.
- Brief gemeente d.d. 16 oktober 1996 met daarin uitnodiging voor het bijwonen van een inspraak-informatieavond over het Windplan Tzummarum Mienskarleane op 29 oktober 1996 in Tzummarum.
Hierbij zullen zoveel mogelijk van ons bestuur aanwezig zijn.
-Lytse Doarpepraet FLD met daarin een uitnodiging voor een extra ledenvergadering en thema-avond op 12 november 1996 in Boarnbergum.
De avond gaat over de rol van de FLD in het bijzonder gezien vanuit de rol van dorpsbelangen en het nieuwe plattelandsbeleid van de provincie.
Menno, Frans en Loekie zullen hierbij indien mogelijk aanwezig zijn.
- Uitnodiging voor het bijwonen van een thema-avond over verwerven van geld op 11 november 1996 in het Oranjehotel Leeuwarden.
Marijke zal v.d WaI vragen om hierbij aanwezig te zijn.

4. Mededelingen.
-Op 30 oktober 1996 is er weer het jaarlijks overleg met alle dorpsbelangen in onze gemeente en het College van B&W.
Het zal dit jaar plaatsvinden in Tzum.
Het was dit jaar voor het eerst dat de FLD geen bemoeienis had met de organisatie.
Als agendapunt voor deze vergadering hebben wij het punt openbaar vervoer doorgegeven.
Een aantal dorpen in onze gemeente is verstoken van openbaar vervoer.
Wat zijn de mogelijkheden om dat alsnog te realiseren en hoe denkt de gemeente daarover.
Marijke en Anna-Maaike zullen de avond bezoeken.
Op 8 oktober 1996 vond weer het halfjaarlijks overleg plaats met de ondernemersvereniging plaats.
Menno, Anna-Maaike en Marijke (die later arriveerde i.v.m. de commissievergadering grondgebiedzaken) waren aanwezig bij het overleg.
Het was een goede zaak om allerlei zaken zoals die in ons dorp spelen weer even door te praten.
Er zijn diverse zaken aan de orde geweest o.a. criminaliteit/vernielingen in ons dorp, plan Noord , braderieŽn enz.
- Op 8oktober heeft Marijke de commissievergadering grondgebiedzaken bezocht.
Plan Noord stond namelijk op de agenda voor deze vergadering.
In de vergadering bleek dat alle partijen in onze gemeenteraad het er goed over eens zijn dat er zo spoedig mogelijk nu iets moet gebeuren met de ontwikkeling van plan Noord.
In de stukken werd o.a. geschetst wat er in de afgelopen jaren met de ontwikkeling is gebeurd.
Er werd geconcludeerd dat de ontwikkeling heel lang op een laag pitje heeft gestaan, mede door de problemen die er liggen (vervuilde grond, loonbedrijf Zwager).
Bovendien had de Gemeente andere prioriteiten.

Mevrouw Groot heeft toegezegd dat het nu de hoogste prioriteit heeft om het plan te ontwikkelen.
Zodra het nieuwe verkavelingsplan bekend is (november 1996) en aanvaardbaar(december 1996) kan uitgerekend worden wat het plan kost februari I997).
Daarna zal de beslissing moeten worden genomen om door te gaan met het plan of niet(maart 1997) en zo ja, met welke grondprijs.
De inspraak zal starten in maart 1997.
Als alles meezit kan e.e.a. in april 1997 in de raad worden besproken.
Na de bouwvak 1997 kan worden gestart met het bouwrijp maken van de grond.
-N.a.v. een brief die wij ontvingen van Stichting Recreatiecentrum Barradeel i.v.m. de plaatselijk jeugd hebben wij contact opgenomen met Dhr. Bouma en Dhr. Schuinder van de politie .
Er is op 24 oktober a.s. overleg met laatstgenoemden waarbij namens dorpsbelang Menno, Anna-Maaike en Marijke aanwezig zullen zijn.
Wij zullen proberen om een oplossing te zoeken voor de overlast.
- Kort geleden werd dorpsbelangen door mevr. Polderman van de Gemeente uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin kon worden meegedacht over de vormgeving van het Windplan Tzummarum Mienskarleane.
Omdat zij positieve reacties hadden gekregen op de vormgeving van het park in Oosterbierum, Ieek het hun een goede zaak om ook aan het Windpark bij Tzummarum iets "extra's" te geven in de vorm van kunst.
Op 22 oktober vond dit overleg plaats.
Namens dorpsbelangen waren Pietsje en Marijke aanwezig.
Daarnaast was Dhr. Hakze (kunstenaar), Mevrouw Polderman en een architect van HŻs en Hiem aanwezig.
Nadat Dhr. Hakze ons eerst een indruk had gegeven van het werk wat hij zoal had gemaakt werden wij geconfronteerd met het ontwerp dat hij voor het Windpark in Tzummarum in gedachten had.
Alhoewel wij waardering op konden brengen voor het ontwerp, was ons bestuur unaniem van mening dat het niet in deze omgeving past.
Een,'savanne''met daarop 16 windmolen-giraffes gaat ons iets te ver.
Deze mening werd overigens gedeeld voor mevr, Polderman en HŻs en Hiem.
Het beste zou zijn om de molens onzichtbaar te schilderen, doch dat gaat nu eenmaal niet op.
Op de informatieavond van 29 oktober a.s. zal Dhr. Hakse eventueel met een nieuw ontwerp komen.
- Op 15 oktober 1996 hadden Marijke en Frans technisch overleg met de gemeente.
Daarin zijn de volgende zaken aan de orde geweest.
1. Er is gevraagd naar verharding/verlichting in de Smidssteeg aangezien dit pad veelvuldig wordt gebruikt door vele dorpsbewoners.
Na overleg met bewoners bleek dat niet iedereen zich vinden kon in het voorstel, zodat verharding voorlopig niets wordt.
2. Enkele opritten voor rolstoelgebruikers zijn te steil.
Frans zal doorgeven aan v.d. Heide welke dit betreffen.
3. Door bewoners van de Koarnsteech werd gevraagd of het mogelijk is om iets aan de verharding te doen.
Als de Gemeente bereid is om de materialen te leveren willen zij zelf zorg dragen voor de aanleg van de bestrating.
Dhr. v.d. Heide staat positief tegenover het plan en zal e.e.a. nagaan.
Zij willen graag een aanspreekpunt.
Menno biedt. zich hiervoor aan.
4. In Firdgum zijn naast de doorgaande weg weer veel gaten in de aansluiting met het wegdek ontstaan.
De gemeente zal de gaten vullen.
Ook de gaten naast het wegdek van de BethanieIeane zullen worden aangevuld.
5. Er is weer een trottoir op de hoek Kamp/Lytse Buorren stuk gereden door een vrachtwagen.
E.e.a. zal worden hersteld.
6. Er is ook gevraagd naar de aanleg van het fietspad Hegesylsterwei - bebouwde kom.
Er zal op 16 oktober overleg plaatsvinden met de provincie.
De gemeente hoopt op meer geld van de Provincie.
Als dit niet wordt toegezegd, zal er voorlopig geen fietspad (kosten f. 180.000,-) komen, aangezien zij geen extra geld beschikbaar willen stellen voor de aanleg.
7. Er werd ook een bezoek gebracht aan de Haven, waar de riolering moet worden aangepast.
Met Dhr. v.d. Heide werden onze plannen doorgesproken.
Hij zal contact opnemen met Dhr. de Witte (gemeente) en met de opzichter ter plaatse.
0p 23 september 1996 vond overleg plaats met de commissie nieuwjaarsbijeenkomst.
V.d. Wal, Anna-Maaike, Marijke en Pietsje waren hierbij aanwezig.
Bij het overleg waren tevens Dhr. v. Kooten, Mevr. Dijkstra-Ponne en Dhr. B. van Dijk aanwezig.
Er werden diverse zaken doorgesproken.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op 1 januari 1997 Ďs avonds om 20.00 uur.
Anna-Maaike zal vragen naar een goede microfoon en Dhr. v. Dijk naar een bandje wat op de achtergrond zal spelen.
Wij beraden ons nog over de locatie waar de bijeenkomst plaats zal vinden.
Er zal met de commissie overleg worden gevoerd of het met het oog op de beschikbare ruimte ook verstandig is om naar de bovenzaal te verkassen.
Anna-Maaike zal in overleg treden.

5. De Haven.
Op 26 oktober zal er weer overleg plaatsvinden met de huurders van het gebouw.
Er is een voorstel gedaan om de huur te verhogen met 3% waarbij zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid zal plaats moeten vinden.
Het zal namelijk op de langere termijn moeilijk zijn om de begroting rond te krijgen.
Niet alle gebruikers kunnen zich echter vinden in het voorstel.
In 1997 zal schildersbedrijf Walda de achterzijde van het gebouw schilderen.
Dhr. de Valk zal zorg dragen voor de aanleg van de nieuwe riolering.

6. Evaluatie bezoek B&W.
Op 24 september 1996 bracht het College van B&W een bezoek aan onze dorpen.
Er was door ons een mooie fietsroute bedacht door beide dorpen.
Er zijn diverse zaken aan de orde geweest, waarbij natuurlijk Plan Noord als hoogste prioriteit naar voren is gebracht.
Wij vragen ons echter wel af of het zinvol is om door te gaan met werkbezoeken in de bestaande vorm.
Het moet namelijk geen "formaliteit" worden.

7. Windmolenpark Mienskarleane.
Op 29 oktober 1996 zal er een informatie/inspraakavond plaats vinden in Het Wapen van Barradeel.
Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente in samenwerking met Adviesburo E-Connection.
Op deze avond zal ook informatie worden gegeven over hoe de participatie voor andere partijen in het park vorm krijgt.
Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk inwoners van ons dorp deze avond bezoeken.
Marijke en Frans hebben een pamflet gemaakt wat huis aan huis zal worden verspreid in het weekend voor de informatieavond.
In het pamflet zullen de inwoners van Tzummarum en Firdgum er nogmaals op worden gewezen dat deze avond plaats vindt en dat het van groot belang is om hierbij aanwezig te zijn.

8. Overleg contactdames/heer.
Zoals de zaak er nu voor staat zal er een overleg plaatsvinden met de contactdames/heer op 29 januari 1997.
Het is een goede zaak om weer eens even bij elkaar te komen voor overleg.
Marijke zal uitnodigingen maken met agendapunten.

9. Rondvraag.
- Anna-Maaike vraagt vaar de doorgeefmap is op dit moment.
Zij heeft namelijk informatie van de cursus van de FLD die zij op 26 september samen met v.d. Wal bezocht.
Marijke zal voor een andere zorgen omdat de bestaande nog niet rond is geweest bij alle bestuursleden.

Volgende vergaderingen.
- raadsvergadering: Menno en Anna-Maaike.
- bestuursvergadering: 19 november 1996 bij v.d. Wal.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 19 november 1996.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Frans.
V.d. Wal is wegens omstandigheden verhinderd.

2. Verslag vorige vergadering.
In november 1996 zou de tekening klaar zijn van Plan Noord.
Frans zal begin december meteen contact opnemen met de gemeente en vragen naar de stand van zaken.
verder geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
Uitnodiging voor het bijwonen van het jaarlijks overleg tussen de gezamenlijke dorpsbelangen in onze gemeente en het college van B&W op 31 oktober 1996. ( zie verder punt 4)
- Brief gemeente d.d. 13 november 1996 i.v.m. de ontwikkeling van het windpark Mienskarleane.
De Triodosbank heeft een aanvraag gedaan voor een vergunning Wet Milieubeheer.
In de brief staat een uiteenzetting van de procedure, alsmede wordt aangegeven op welke wijze en gedurende welke periode men bezwaar aan kan tekenen tegen de afgifte van de vergunning.
De brief zal worden gepubliceerd in ons dorpskrantje.
- Brief Kamer van koophandel waarin de eventuele wijzigingen binnen ons bestuur worden opgevraagd.
Marijke zal e.e.a. afhandelen.
- Uitnodiging voor het bijwonen van de opening; van de nieuwe politiewinkel in Franeker op 22 november a.s.
Menno zal hierbij namens onze vereniging aanwezig zijn.
- Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van H‚Id Moed op 29 november 1996.
Pytsje zal hierbij aanwezig zijn.
- Brief Provincie Friestand d.d. 7novenber 1996 waarin wij worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de presentatie van het werkboek "Kwaliteit in dorpslocaties" op 12 december 1996 in Leeuwarden.
Het boek is uitgegeven n.a.v. de rondleiding die er is geweest in september door enkele plaatsen in Friesland.
Marijke zal het, werkboek opvragen bij de provincie.
- Uitnodiging Crescendo voor het bijwonen van hun concert op 16 november 1996.
- Brief Gemeente d.d. 6 november 1996 net daarbij gevoegd een verslag van het werkbezoek wat het College van B&W ons op 24 september jl. bracht.
- Brief gezamenlijke kerken uit ons dorp waarin zij bezorgdheid uitspreken, maar ook hun steun betuigen bij het oplossen van de problemen van onze jeugd.
- Informatie-bulletin van de omwonendencommissie van de Frima.
E.e.a zal worden gepubliceerd in ons dorpskrantje.
- Uitnodiging cursus FLD: "Romtelike Oardening" welke start op 10 december a.s. Frans zal deze cursus bezoeken.

4. Mededelingen.
- Marijke heeft kort geleden contact gehad met Dhr. v.d. Heide t.a.v. het fietspad Hegesylsterwei-Buorren.
Dhr. v.d. Heide heeft een bezoek Gebracht aan de provincie waarin o.a. het fietspad aan de orde is geweest.
De kosten van de aanleg bedragen f . 180.000,-.
Er is inmiddels door de provincie een bedrag ad f. 50.000,- aan subsidie toegekend.
De Gemeente wil voor de aanleg een bedrag ad f. 65.000,- besteden.
Er is dus nog een gat van f. 65.000,-.
De provincie zal in 1997 bekijken of er misschien nog ruimte is om het bedrag van de toegekende subsidie te verhogen.
Wij zullen derhalve weer af moeten wachten hoe e.e.a. verder zal verlopen.
- N.a.v. de problemen van onze jeugd heeft Marijke contact opgenomen met Dhr. H. Groenewoud van de gemeente.
Deze vertelde ons dat hij nog geen ervaringen had met dergelijke overlast (???)
Hij is bereid om met ons van gedachten te wisselen om een eventuele oplossing te zoeken.
Het lijkt ons een goede zaak om in een bredere kring te overleggen dan alleen bestuur dorpsbelangen en gemeente.
Wij zullen derhalve ook de ondernemersvereniging, beide scholen, beide kerken, recreatiecentrum Barradeel en Politie uitnodigen om samen met ons van gedachten te wisselen en misschien een lijn uit te stippelen om tot een oplossing te komen.
Marijke zal de uitnodigingen verzorgen.
- 0p 12 november jl. bezochten Menno en Loekie de extra algemene ledenvergadering van de FLD in Boarnbergum.
Naast het officiŽle gedeelte had de avond als thema: "de rol van de FLD bekeken vanuit de rol van dorpsbelangen en het nieuwe plattelandsbeleid van de Provincie.
Het doel van de avond was de concept- beleidsuitgangspunten, zoals die waren geformuleerd door de FLD. te bespreken.
De nieuwe beleidsuitgangspunten luiden als volgt:
1. De verenigingen van dorpsbelangen ( in samenwerking met andere verenigingen) sterker maken.
2. De inhoud van het beleid van de overheid en maatschappelijke organisaties in het voordeel van de kleine kernen en het platteland beÔnvloeden.
3. De Plaatselijke belangen zodanig bekend maken bij de overheid dat zij in een vroeg stadium worden betrokken bij plannen.
4. Met mensen uit de dorpen en met overheids en maatschappeIijke instanties op projectbasis concrete projecten uitvoeren.
Bovenstaande doelstellingen denkt men te bereiken door het geven van cursussen en ook wil de FLD de dorpsbelangen helpen bij het opstellen van visies voor de toekomst.
Door Dhr. Bijleveld wordt het standpunt van de Provincie nader toegelicht.
Het beleid is nu meer streekgericht.
Mevr. Boersma. bestuurslid van Dorpsbelangen Marrum vertelt daarna hoe de FLD hun heeft geholpen bij het opzetten van een toekomstvisie voor hun dorp.
Na een levendige discussie komt men uiteindelijk tot de beslissing om in te stemmen met de uitgangspunten van de FLD.
-0p 31 oktober jI. bezochten Menno, Anna-Maaike en Marijke het jaarlijks overleg van de dorpsbelangen en het College van B&W.
Er zijn diverse zaken aan de orde geweest.
Er werd o.a. mede gedeeld dat er weer een busverbinding zal worden opgestart tussen Peins, Ried, Boer , Dongjum en Franeker.
De werkbezoeken van het College van B&W vinden eens per twee jaar plaats. (volgens ons is dit al jaren eens per 4 jaar).
Voorts deelde het College mede dat er in principe geen mogelijkheden bestaan voor de ontwikkeling van kleine bedrijventerreintjes in onze dorpen.
Er is voldoende industrieterrein beschikbaar binnen onze gemeente.
Wij als dorpen zouden het een jammerlijke zaak vinden dat uitbreiding van een bestaand bedrijf niet tot de mogelijkheden behoort.
Ee.a. zal van geval tot geval worden bekeken.
M.b.t. de woningbouw binnen onze gemeente deelde het College mede dat er in principe alleen plannen worden gemaakt voor de stad en de vijf kerndorpen.
In alle andere dorpen kan alleen op aanvraag worden gebouwd.
De volgende bijeenkomst zal plaats vinden in Tzummarum op 30 oktober 1997.

5. De Haven.
De aanpassing van de riolering is nog niet helemaal rond .
Frans zal opnieuw contact opnemen met de gemeente voor overleg.
Er is ook weer overleg geweest met de gebruikers van de Haven.
Er werd in het overleg afgesproken dat er bij belangrijke zaken eerst overleg zal worden gevoerd met de huurders.
Wij zullen de Rabobank vragen om een bijdrage uit het dorpenfonds.
Marijke zal een brief schrijven.
Frans heeft bij de Gemeente een archiefkast gekocht voor f. 50,-.
Hij is inmiddels geplaatst op de zolder van de Haven.

6. Windmolenpark Mienskarleane.
Op 29 oktober vond er een informatieavond plaats over de ontwikkeling van het park.
Er schijnt nog steeds onduidelijkheid te zijn t.a.v. de rol van dorpsbelangen.
Ons bestuur is in principe niet tegen de ontwikkeling van windenergie.
Dat houdt natuurlijk niet in dat wij dolgelukkig zijn met de ontwikkeling van het plan.
De gezamenlijke dorpsbelangen Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierumen Tzummarum-Firdgum zijn reeds in een zeer vroeg stadium in overleg getreden met elkaar om een gezamenlijk standpunt in te nemen t.a.v. de ontwikkeling van windenergie binnen onze gemeentegrenzen.
Daarbij hebben wij zowel bij de Provincie als bij de gemeente ons standpunt te kennen gegeven.
Er zijn kleine Succesjes geboekt, althans als men daarvan kan spreken.
De Gemeente heeft in het nieuwe Windmolenbeleid vastgesteld om maximaal 30 MW te plaatsen in onze gemeente en of we het nu teveel van het goede vinden of niet, ze zullen worden geplaatst, waar dan ook.
Ondanks dat ons bestuur alle dorpsgenoten heeft gewezen op het belang van de bijeenkomst, was de opkomst uit ons eigen dorp jammer genoeg minimaal.
Marijke zal een overzicht maken van de gang van zaken in de afgelopen jaren en plaatsen in ons dorpskrantje.

7. Toekomstvisie Tzummarum-Firdgum.
Ons bestuur beraad zich over het wel of niet opstellen van een toekomstvisie van ons dorp.
Het lijkt ons een goede zaak om hier mee te beginnen.
Marijke zal contact opnemen met Jenze Fokkema van de FLD en een afspraak maken voor overleg.

8. Nieuwjaarsbijeenkomst.
Anna-Maaike deelde mede dat er overleg is geweest met de commissie over de locatie van de bijeenkomst.
Zij heeft daar tot op heden nog geen uitsluitsel over gekregen.

9. Rondvraag.
Anna-Maaike vraagt of er in de statuten ook iets is geregeld over het toetreden van ,,jeugdleden" binnen het bestuur.
Marijke zal e.e.a. nagaan.

Vaststellen volgende vergadering(en).
- Bestuursvergadering: 17 december 1996 bij Pietsje.
-Raadsvergadering: 4 december 1996 v.d. Wal en Anna-Maaike.