Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 19 december 1994.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Loekie.

2. Notulen vorige vergadering(en).
Geen op- en /of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Nieuwjaarswens Friesland Bank.
- Uitnodigingen voor diverse raadscommissies.
In het vervolg zal Loekie deze in ontvangst nemen en nagaan welke van deze vergaderingen interessant zijn om bij te wonen.
- Brief Bevrijdings Festival Frysl‚n met daarin een bevestiging van de opname in het routeschema van de rit van authentieke legervoertuigen op 5 mei 1995.
De kosten van deelname bedragen f. 1.000,-.
Tevens wordt er aandacht gevraagd voor een zog. bevrijdingskrant die begin april 1995 huis aan huis zal worden verspreid door heel Friesland.
Tegen vergoeding kunnen wij hierin onze activiteiten die in het kader van 50 jaar bevrijding in ons dorp worden georganiseerd publiceren.
- Krantje FLD.
- Brief Gemeente met daarin een overzicht van alle raads en commissievergaderingen in 1995.
- Brief Nij BethaniŽ d.d. 30 november 1994 waarin zij instemmen met de voordracht van Jan Jensma voor de commissie toewijzing bejaardenwoningen Tzummarum.
- Brief FLD met daarin een toelichting op de aanstaande bezuinigingen en klustering van diverse verenigingen.
Zoals het lijkt ontspringt de FLD nu nog de dans.
- Uitnodiging Nij BethaniŽ voor het bijwonen van het slaan van de ďofficiŽleĒeerste paal op 21 december 1995.
Marijke en Pytsje zullen dit bijwonen.
- Brief van vrouwenvereniging Dorcas waarin zij mededelen in 1995 geen geen gebruik te zullen maken van het dorpskrantje.
- Brief SOW waarin wij uitgenodigd worden voor het bijwonen van een evaluatie over ďwonen van ouderen gesprokenĒ.
Dit zal plaatsvinden op 23 januari 1995.
- Brief Gemeente omtrent de kerstbomenversnipperactie op 5 januari 1995. (zie verder punt 8)

4. Nieuwjaarsbijeenkomst.
Anna-Maaike heeft inmiddels contact opgenomen met Bein en zaken omtrent de organisatie even doorgenomen.
De nieuwjaarsbijeenkomst zal dit jaar plaats vinden op 1 januari 1995 om 20.30 uur.
Jan en Hessel zullen contact opnemen met Piet omtrent de consumptiebonnen en de geluidsinstallatie.
Bakkerij Struiksma zal voor koek bij de koffie zorgen.
Hessel verzorgt de attenties voor de verschillende personen.

5. De Haven.
Het huurcontract van DTO is ondertekend en bij ons binnengekomen.
De commissie zal zo spoedig mogelijk een datum vaststellen voor overleg.
Er zijn verder geen bijzonderheden.

6. Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Op 6 december 1994 hadden Jan, Marijke, Menno en Anna-Maaike overleg met de Stichting omtrent de plaats waar eventueel de in-/ uitgang van het bungalowpark zou moeten komen.
De Stichting deelde mede dat zoals de plannen er nu voor stonden het in de bedoeling ligt om de in-/uitgang in de Kamp, tussen de trimbaan en de sportvelden te situeren.
De route kan dan gedeeltelijk worden gecombineerd met de aanleg van het fietspad.
Er blijven steeds minder mogelijkheden over.
Een in-/uitgang is door de Provincie meteen van de tafel geveegd.
Ook wil men liever niet meewerken aan een ontsluiting aan de Sytzamaleane.
Door de Gemeente is bepaald dat de bestaande ontsluiting van het Recreatiecentrum niet geschikt is vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid.
Zo blijft er in de ogen van de Stichting nog maar een alternatief over en dat is de ontsluiting via de Kamp.
Dit was ook vanuit financieel oogpunt het meest aantrekkelijk.
Zowel voor de Stichting als voor de Gemeente.
Zij hoeven dan immers slechts een gedeelte van het fietspad voor hun rekening te nemen omdat de Stichting ook een gedeelte aanlegt.
Wij hebben hun medegedeeld dat wij begrip hebben voor hun standpunt , doch wij blijven er als bestuur van dorpsbelangen bij dat de enige juiste ontsluiting de bestaande is.
Er zullen dan echter wel enige verkeerstechnische aanpassingen moeten plaatsvinden ter hoogte van de uitgang.
Aan de ontsluiting zitten voor de Stichting nogal wat haken en ogen.
Er moet een bredere weg over het centrum worden aangelegd en er zullen een aantal caravans moeten worden verplaatst, hetgeen nogal wat kosten met zich meebrengt.
Bovendien wordt het park aangeprezen om zijn rust en ruimte.
Daar zal geen sprake meer van zijn als de ontsluiting over het centrum loopt.
Wij hebben hun het standpunt van de ondernemersvereniging duidelijk gemaakt.
Zij hebben het standpunt dat de huidige ingang de juiste is.
Inmiddels hebben wij ook geluiden gehoord van bewoners in de Kamp.
Niet iedereen staat positief tegenover de plannen.
Wij hebben de Stichting gevraagd een kostenplaatje te maken van het geschikt maken van de huidige ingang.
Tevens hebben wij gevraagd toch eens na te gaan waarom de ontsluiting aan de Sytzamaleane niet bespreekbaar is.
Dit zou een alternatief kunnen zijn.
Naar aanleiding van het overleg met de Stichting hebben Jan, Marijke en Anna-Maaike op 15 december 1994 overleg gehad met wethouder Jens Groot omtrent deze kwestie.
Zij deelde ons mede dat de plannen nog land niet definitief waren.
Het is nog maar in een begin stadium.
De tekeningen waren nog niet eens klaar.
Pas als e.e.a. doorgesproken is binnen de Gemeente en met de Stichting zullen zij nader contact opnemen met Dorpsbelangen om de zaak verder te bespreken.
Wij hebben echter hierop vooruitlopend vast duidelijk gemaakt wat het standpunt is van dorpsbelangen.
Dat kunnen zij nu dan alvast maar incalculeren.
Voorts hebben wij toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om eens te informeren naar het bestemmingsplan wat voor geheel Tzummarum zou worden afgeleverd aan het eind van 1994.
Het was tenslotte al eind 1994 en we hadden nog niets gezien of gehoord.
Dhr. Zuurveen deelde ons mede dat hij nogal verbaasd was dat zij nog steeds niets van bureau Vijn hadden vernomen.
Het plan zou al gereed moeten zijn.
Hij beloofde ons om meteen werk van de kwestie te maken.
Wij zijn benieuwd naar het resultaat.

7. Bevrijdingsfeesten.
Voor de organisatie van activiteiten die ook in Tzummarum plaats zullen vinden zal een commissie worden gevormd.
Menno zit in de commissie namens de ondernemersvereniging, dhr. J.Broekstra zit namens VVV in de commissie en Marijke zal namens dorpsbelangen plaatsnemen.
Jan zal nog een aantal personen vragen om medewerking te verlenen.
Wij zullen voor de organisatie eventueel een financiŽle bijdrage vragen aan de Gemeente.
8. Kerstbomen versnipperactie.
Op5 januari 1995 zal er een kerstbomen versnipperactie worden gehouden in onze dorpen.
In Tzummarum zal vanaf 10.00 uur worden ingezameld in de Schoolstraat nabij de trambaan.
Menno zal dit regelen.
In Firdgum zal vanaf 11.00 uur worden ingezameld op de grasstrook van de kruising Hearewei/Camstrawei.
Pytsje zal deze inzameling voor haar rekening nemen.
Aan deze inzameling in een loterij verbonden.
Er zullen waardebonnen worden verloot.
Menno zal voor waardebonnen zorgen.
Marijke zal voor lootjes zorgen.
De prijzen zijn af te halen bij kapsalon Sietske.
Anna-Maaike zal voor affiches zorgen en Menno zal deze bij de ondernemers langs brengen.

9. Mededelingen.
- In het krantje van de FLD worden weer diverse cursussen aangeprezen bestemd voor bestuurders van dorpsbelangen.
Jan zal kopieŽn maken van de info.
In de volgende vergadering komen wij hierop terug.
- Er zijn klachten binnen gekomen van ďCrescendoĒjeugd op het nieuwe schelpenpad.
Het heeft onze aandacht.
- De sloot achter Althuisius is ernstig vervuild en aan een opknapbeurt toe.
Inmiddels is gebleken dat met de schoonmaak is begonnen.
- De touwtrekploeg uit Tzummarum heeft zich geplaatst voorde WK in Barcelona 1995.
Een geweldige prestatie!!.

10. Volgende vergaderingen.
- Raadsvergadering: 5 januari 1995: Anna-Maaike en Hessel.
- Bestuursvergadering: 24 januari 1995 bij Jan.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 24 januari 1995.

1. Opening.
De voorzitter opent om 2O.OO uur de vergadering bij hem thuis.

2. Notulen vorige vergadering.
In het vorige verslag stond vermeld dat de sloot achter Althuisius ernstig was vervuild en dat inmiddels met de schoonmaak was begonnen.
Dit blijkt niet juist te zijn.
Een gedeelte ven de sloot is inmiddels schoongemaakt, doch het gedeelte vanaf AIthuisius naar het eind van de Swaerderwei is nog niet opgeschoond.
Marijke zal de Gemeente een brief schrijven met het verzoek dit alsnog uit te voeren.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
Fan Eigen Hiem.
Brief Adviesbureau Milieu, Energie en Afval i.v.m. een eventuele deelname in het windmolenpark.
Alle dorpen en eventueel ook particulieren hebben de mogelijkheid om deel te nemen in het park.
Marijke zal verdere informatie vragen.
Brief Bevrijdingsfestival i.v.m. uitgave van een bevrijdingskrant "Friesland 50 jaar vrijĒ.
Zie verder punt 6.

4. De Haven.
De commissie heeft nog steeds geen mogelijkheid gevonden om bij elkaar te komen.
Dit zal nu plaats vinden op 7 februari a.s.
Er zijn verder geen bijzonderheden te melden.

5. Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Wij hebben nog steeds niet vernomen van de stichting of van de Gemeente omtrent de plannen m.b.t, de ingang.
Dit moeten wij dus derhalve maar even afwachten.

6. Commissie bevrijdingsfeesten.
De commissie is inmiddels bij elkaar geweest.
Naast Jan en Marijke hebben de heren J. Broekstra (VVV), R. Wiersma ( ver. v. Dorpsfeesten ), M. v.d. Veen (ondernemersvereniging), T. Zwalua en L. VogeIs (ít Nut) zitting genomen in de commissie.
Ons dorp is inmiddels opgenomen in de route die de authentieke legervoertuigen door Friesland rijden.
Hiernaast ligt het in de bedoeling nog een aantal activiteiten op touw te zetten.
Marijke heeft inmiddels een brief gestuurd aan de Gemeente met daarin een verzoek. voor een financiŽle bijdrage.
In april 95 wordt er door geheel Friesland een zogenaamde Bevrijdingskrant verspreid waarin elk dorp haar activiteiten kwijt kan.
Dit is kosteloos.
Marijke zal e.e.a. afhandelen.
Op 4 februari a.s. hebben Jan en Marijke overleg met de muziekkorpsen en de drumband.
7. Kerstboom versnipperactie.
Op 5 januari jl. vond deze aktie plaats in Tzummarum en Firdgum.
In Tzummarum werden 70 kerstbomen ingezameld en in Firdgum 5 stuks.
Iedereen die een kerstboom in kwam leveren kreeg een lootje waarmee een prijsje kon worden verdiend.
De winnaars zullen in het eerstvolgende dorpskrantje worden vermeld.
Deze aktie is zeker voor herhaling vatbaar.
Voortaan kan de tijd van inleveren weI wat korter.
Dat was nu aan de ruime kant.

8. Nieuwjaarsbijeenkomst.
De bijeenkomst kan als zeer geslaagd worden beoordeeld, ondanks dat er naar onze mening wel wat minder dorpsgenoten aanwezig waren.
Geertje Dijkstra- Ponne heeft weer geweldig haar best gedaan om een prachtig verhaal in elkaar te zetten.
Op een ludieke wijze werd alles naar voren gebracht door de heren van Dijk, Bonnema, Hettinga en mevr. v.d. Walt.

9 . Cursussen FLD.
In het voorjaar en najaar worden door de FLD weer diverse cursussen van 1 ŗ 2 avonden aangeboden aan de bestuurders van dorpsbelangen.
Loekie gaat naar de cursus ,,Beter functioneren in het eigen bestuur ".
Menno en Anna-Maaike gaan naar de cursus ďBestemmingsplan ontwikkeling en ruimtelijke ordeningĒ.
Daarnaast gaat Anna-Maaike nog naar de cursus ďEffectief Besturen ".
Marijke zal voor opgave zorgen.

10. Jaarvergadering 1995.
Als datum is 19 april 1995 vastgesteld.
Marijke zal e.e.a. met de dorpsagenda en het Cafť regelen.
Jan en Hessel zijn aftredend.
Zij stellen zich beide niet weer herkiesbaar.
Wij zullen derhalve weer op zoek moeten naar geschikte kandidaten die zitting willen nemen in ons bestuur.

11. Rondvraag.
- De bejaardenavond is dit jaar vastgesteld op 25 april.
Jan zal contact opnemen met Geke.
- Loekie vraagt of het mogelijk is om voortaan de stukken van de commissievergaderingen rechtstreeks naar haar te sturen.
Marijke zal navraag doen bij de Gemeente.
- Pytsje vroeg hoe het nu met de verspreiding van het promotieboekje zat.
Er is afgesproken met alle partijen dat het boekje niet huis aan huis zal worden verspreid.
Het is alleen bedoeld voor gasten van het Recreatiecentrum en voor nieuwe inwoners van onze dorpen.
- Hessel deelde mede dat het met het onderhoud van de bomensingel achter het wooncentrum ďSytzamaleaneĒdroevig is gesteld.
Marijke zal contact opnemen met de Gemeente en vragen wie voor het onderhoud moet zorgdragen.
- Hessel merkte tevens op dat er in de berm van de Sytzamaleane een asbestplaat ligt.
Marijke zal ook omtrent dit dit punt contact opnemen met de Gemeente.

Volgende vergadering.
- Raadsvergaderingen: 2 februari 1995: Marijke en Hessel.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 21 februari 1995.

1 . Opening.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering bij Marijke.

Notulen vorige vergadering.
In het verslag was niet vermeld dat de commissie uurwerken waar in Hessel en Menno zitting hebben, bij elkaar komen op 8 februari 1995.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

Ingekomen stukken.
- Verslag FLD van de federatievergadering op 20 oktober jI. in Schalsum.
Hierbij was tevens een afschrift gevoegd van een fax die de Gemeente aan de FLD had verzonden.
Daar in werd mede gedeeId dat woningen in de gemeente Franekeradeel in principe niet in gebruik mogen worden genomen als recreatiewoning.
Er is wel een mogelijkheid om ontheffing te vragen.
-Uitnodiging FNP voor een bijeenkomst in Bergum op 23 februari a. s . met als thema: " Plattel‚nsfernijing, in ķtdaging!Ē.
-Brief gemeente d.d. 17 februari 1995 waarin onze medewerking wordt gevraagd voor het houden van een himmeldei.
Marijke zal kontakt opnemen met de Gemeente en hen vertellen dat wij eens per twee jaar een Himmeldei organiseren in ons dorp.
Pas in 1996 zal er weer een Himmeldei worden gehouden.
- Brief Gemeente d.d. 10 februari 1995 waarin ons een subsidie wordt toegekend van f 100,-.
- Uitnodiging Paarden en Pony vereniging Tzummarum-Firdgum-Minnertsga e.o. voor het bijwonen van een vergadering op 10 februari 1995.
Pytsje heeft deze vergadering bijgewoond.
Tevens een verslag van deze vergadering.
Brief MEA (adviesbureau Milieu, Energie en Afval) met daar in een uitnodiging voor een infomiddag op 10 februari 1995 waarin informatie zal worden gegeven omtrent, de mogelijkheden voor particulieren om deel te nemen in het windmolenpark de "Bjirmen".
Van deze vergadering hebben wij inmiddels ook een vers lag gekregen. ( zie verder Punt 8).

De Haven.
De commissie is kort geleden bij elkaar geweest om de actuele zaken even na te gaan.
Er zullen zoals het nu staat in de komende periode niet erg hoge kosten op ons afkomen wat het onderhoud betreft.
Dat geeft ons de gelegenheid om een financiŽle ĒbufferĒop te bouwen die nu eenmaal een bittere noodzaak is.
Er zullen namelijk wel financiŽle middelen aanwezig moeten zijn als er onvoorziene situaties zich voordoen.
Verder waren er eigenlijk geen bijzonderheden.

Bevrijdingsfeesten.
Jan en Marijke hebben overleg gehad met de korpsen omtrent een eventueel concert op 5 mei 1996.
De korpsen, alsmede drumband D.T.O. waren bereid hun medewerking te verlenen.
Jan en Marijke zullen nog overleg voeren met de sporthal i.v.m. het oefenen.
Marijke heef t inmiddels een financiŽle bijdrage gevraagd aan de gemeente.
Er is nog geen bericht hierop ontvangen.
Op 28 februari komt de commissie weer bijeen.

7 . Jaarvergadering.
Er is inmiddels ťťn kandidaat bereid om eventueel zitting te nemen in ons bestuur.
Jan en Hessel zullen nogmaals op pad om een kandidaat te polsen.
Het bestuur heeft het voornemen om de statuten aan te passen op het punt van de leeftijd van onze bestuursleden.
In de statuten staat vermeld dat personen ouder dan 65 jaar geen zitting kunnen nemen in het bestuur (" punt 6e)
Wij zijn van mening dat dit punt in principe kan vervallen.
Marijke zal verder contact opnemen met notaris de Jong.
Hessel zal Wietse Leistra en Yep Hettinga vragen om na de vergadering iets te vertellen over de oude vondsten die hier in onze omgeving zijn gedaan.
Hessel zal tevens een financieel verslag maken voor alle bestuursleden .

8. Plan Noord.
Marijke heeft de commissie vergadering bezocht op 14 februari jl.
Daarin is o.a. ook plan Noord aan de orde geweest.
Het Plan is inmiddels klaar om aan de provincie te worden voorgelegd.
Als alle door te lopen procedure's de vaart erin houden, dan kan er op zijn vroegst in het voorjaar van 1996 worden begonnen met het bouwrijp maken van de grond.
Het bestuur heeft echter nog geen blik mogen werpen op het plan.
Dat was ons wel beloofd.
Jan en Marijke zullen in het overleg met de Gemeente op 24 februari a.s. dit even aankaarten.
Het blijft echter belangrijk om met de regelmaat van de klok brieven te blijven schrijven om aandacht voor het plan te krijgen en houden.

9. Windmolenpark.
In de raadscommissievergadering van 14 februari jl. is het opzetten van grootschalige windenergieprojecten in onze gemeente uitvoerig aan de orde geweest.
Tijdens deze vergadering heeft Dhr . Brouwer van dorpsbelangen Sexbierum/Pietersbierum het woord gevoerd namens de dorpsbelangen Wijnaldum, Oosterbierum, Sexbierum/Pietersbierum en Tzummarum/Firdguur.
In zijn betoog maakte hij bezwaar tegen het ontwerp Streekplanuitwerking "Windstreek " zoals de provincie dat in november 1994 presenteerde.
Het plan voorziet o.a. nI. in een z.g. lijnopstelling van windmolens langs de zeedijk.
Dit zal onze leef omgeving onherstelbaar aantasten.
Wij geven de voorkeur aan een opstelling in een beperkt aantal clusters van windturbines, zodat de gevolgen voor het landschap minder ingrijpend zijn.
Tijdens deze vergadering voerde Dhr. P. Timmer ook het woord namens adviesbureau MEA uit Dronrijp.
Dhr. Timmer vertegenwoordigt de belangen van particulieren die deel willen nemen in dergelijke projecten.
Er is nog weinig bekend omtrent de eventuele uitvoering en ook de maximale hoogte van de masten is nog een punt van discussie.

9. Voetpad Kade/ Hegesylsterwei.
Het bestuur had het voornemen om in het voorjaar van 1995 e.e.a. te realiseren.
Wij vragen ons nu af of het aanleggen ven dit pad nog wel zo noodzakelijk is, nu er waarschijnlijk een fietspad zal worden aangelegd.
Op 24 februari a.s. hebben wij overleg met de Gemeente.
Wij zullen dit punt onder de aandacht brengen.

10. Mededelingen.
- Kort geleden heeft een visboer uit Zwaagwesteinde contact opgenomen met Marijke met de vraag of hij ook een standplaats kon krijgen op onze markt.
Dit is hem toegezegd, mits hij een standplaatsvergunning vraagt bij de gemeente.
- Loekie heeft inmiddels alle kwitanties voor het innen van de contributie bij de contactdames langs gebracht .
- Anna-Maaike deelde mede dat de commissie voor het promotieboekje voor Tzummarum ook bijeen is geweest.
Het concept van het boekje is nu klaar.
Alleen de omslag moet nog worden voorzien van een luchtfoto of iets dergelijks.
Er z ijn inmiddels ook een aantal offertes gevraagd bij de drukker.
-Hessel en Menno hebben een bijeenkomst gehad met de commissie uurwerken.
De kerkvoogdij heeft het voorstel gedaan om voortaan de helft van de kosten van het onderhoud te laten dragen door dorpsbelangen.
In principe staan wij hier niet negatief tegenover, doch wij moeten ons terdege realiseren dat de kosten hiervan niet uit de hand moeten lopen, aangezien wij daarvoor geen financiŽle middelen ter beschikking hebben.
Niet alleen de klok in Tzummarum doch ook die in Firdgum zal moeten worden onderhouden.
Wij willen eerst graag een begroting van het onderhoud voor de komende tien jaar zien, en daarna een beslissing nemen.

1 1 . Rondvraag.
-Er komen weer klachten binnen over autoís die op het trottoir staan geparkeerd.
Vooral in de Buorren leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Wij zullen e.e.a. aankaarten bij de gemeente en nagaan wat hier aan is te doen.
- Loekie vraagt of de data al bekend zijn van de cursussen die de FLD geeft.
Dit is nog niet het geval.
- Loekie vraagt ook of er ooit wel eens overleg is geweest met de buurtverenigingen in ons dorp.
Dit is niet het geval.
Mochten er problemen zijn, dan kan ten allen tijde contact worden opgenomen met de bestuursleden.

12 Volgende vergadering(en).
- Raadsvergadering: 2 maart Jan en Pytsje.
Bestuursvergadering: 21 maart 1995 bij Pytsje.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 25 maart 1995.

1- Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Pytsje.

2. Verslag vorige vergadering.
Hessel deelde mede dat er m.b.t. het uurwerk in onze kerktoren afgesproken is dat er een begroting zal worden gemaakt van de kosten die de eerste jaren aan het uurwerk zouden kunnen ontstaan.
De kosten van deze begroting zouden kunnen worden betaald van het nog resterende bedrag van de restauratiecommissie ad f. 5 .000, -
Voorts deelde Hessel mede dat de energiekosten van "de Haven" de pan uit rijzen.
Er zal binnenkort overleg worden gepland met de huurders.

3 - Ingekomen stukken .
- Afschrift van een brief die de bewoners van de Kamp aan de Gemeente hebben gestuurd i.v.m. het realiseren van een ontsluiting van het nieuw te bouwen bungalowpark. (zie verder punt 4)
- Concept notaris de Jong inzake een statutenwijziging van onze vereniging.
Voorstel is om artikel 6 lid e te laten vervallen. (personen ouder dan 65 jaar kunnen niet toetreden tot het bestuur)
-Verslag van de Gemeente van het overleg wat wij hadden op 24 februari jI. (zie verder punt 4)
- Brief CBD Friesland d.d. 28 februari 1995 waarin wij worden uitgenodigd een bezoek te brengen aan de promotiebus die bij ons in de Gemeente verschillende plaatsen aandoet.
- Notitie uitbreiding recreatiecentrum Barradeel.
- Nota Kamer van Koophandel.
- Brief Gemeente waarin wij antwoord kregen op ons verzoek om een financiŽle bijdrage voor de activiteiten op bevrijdingsdag.
Zij zijn bereid om een bedrag ad f. 450,-- beschikbaar te stellen als tegemoetkoming in de kosten.

4. Recreatiecentrum Barradeel.
Op 24 februari 1995 hadden Jan, Anna-Maaike en Marijke overleg met de Gemeente m.b.t. het recreatiecentrum.
De heer v.d. Heide heeft ons uitleg over de plannen en de nu voorgestelde ontsluiting gegeven.
Allereerst werd uitleg gegeven m.b.t. de aanleg van het fietspad.
Hij vertelde dat er dit jaar nog geen geld voor beschikbaar is, maar dat het fietspad voor uitvoering in 1996 zal worden aangemeld bij Rijkswaterstaat voor het, verkrijgen van subsidie.
Jan heeft gevraagd of het fietspad niet alvast gedeeltelijk kan worden aangelegd tussen de bestaande betonreed en de nieuwe ontsluiting van het bungalowpark.
Dhr. v.d. Heide zei dat dit wel een mogelijkheid zou kunnen zijn, doch dat daarvoor niet is gekozen omdat bij de indiening van een project voor subsidie het beste een totaalplan kan worden aangemeld.
Het fietspad zal in tegels of in beton worden uitgevoerd.
Voorts gaf Dhr. v.d. Heide uitleg m.b.t het aanleggen van een ontsluiting van het bungalowpark via de Kamp.
Hij legt uit dat het aan- en afmelden van gasten en bezoekers via de Buorren plaats vindt en dat een opstelstrook wordt aangelegd bij de receptie.
Het doordeweekse gespreide verkeer zal via de Kamp plaatsvinden.
Dit moet qua intensiteit gemakkelijk kunnen.
De Gemeente kan nu meten / tellen en na de aanleg nog eens om te kijken of de toename acceptabel is.
Ditzelfde geldt voor de verkeersbewegingen op de Buorren.
Er komen geen aanpassingen bij de entree van het park, omdat niet verwacht wordt dat er problemen zullen ontstaan, maar indien dit wel het geval is, zal Dorpsbelang contact moeten zoeken met de provincie als wegbeheerder.
In de commissie vergadering waarin deze kwestie aan de orde kwam werd verteld dat dorpsbelangen achter dit voorstel stond.
Wij hebben verteld dat het voorstel van de ontsluiting een goed alternatief is.
In eerste instantie waren wij van mening dat de hoofdingang de enige en juiste ontsluiting zou moeten zijn, mits er bij de ingang verkeerstechnische aanpassingen zouden worden toegepast.
De provincie heeft echter meteen te kennen gegeven dat daar geen sprake van zou kunnen zijn.
Mei deze tweede ontsluiting wordt het verkeer beter gespreid.
Na alle voor- en tegens goed te hebben overwogen kan de meerderheid van het bestuur zich vinden in het plan van de tweede ontsluiting.
Daarbij zijn zij zich goed bewust van het feit dat een aantal bewoners van de Kamp niet in kunnen stemmen net het voorstel.

5. Plan Noord.
Bij het overleg met de Gemeente op 24 februari 1995 hebben wij ook een concept gezien van plan Noord.
Zo op het eerste gezicht lijkt het een prachtig plan te worden.
Er zijn echter nogal wat obstakels die eerst uit de weg geruimd moeten worden. (o. a. vervuilde grond, verplaatsing Loonbedrijf Zwager )
Wij hebben erop aangedrongen om, nadat alle procedures zijn doorlopen desnoods in fase's te beginnen met het plan.
6. Jaarvergadering.
De agenda zal worden geplaatst in het dorpskrantje.
Dhr. Y. Hettinga en W. Leistra zullen na de pauze vertellen over "2000 jaar terpen in Firdgum".
De attenties worden verzorgd door Hessel.

7. Bevrijdingsfeesten.
De commissie is op 28 februari weer bij elkaar geweest.
Het programma is rond.
Er zal nog een oproep in het dorpskrantje worden geplaatst voor fotomateriaal voor de tentoonstelling.
Financieel is de begroting rond.

8. Bejaardenavond.
Op 25 april a. s. vindt weer de traditionele bejaardenavond plaats.
Het gezelschap van Akke Ratsma zal deze avond verzorgen.
Anna-Maaike zal uitnodigingen maken.

9. Mededelingen.
Anna-Maaike deelde mede dat van het promotieboekje een proefdruk zal worden gemaakt.
Deze wordt gemaakt bij de WSW, aangezien dat het goedkoopste adres was.
De eerste nota's van dit boekje zijn inmiddels binnen.
Er zijn echter nog geen financiŽle middelen beschikbaar.
Dorpsbelangen is bereid om eerst een bedrag voor te schieten.
Hessel deelde mede dat de contributie voor de helft binnen is.
Hopelijk komt de rest voor 1 april a.s. binnen.
- Loekie deelde mede dat in de commissievergadering is afgesproken dat de gemeente een terughoudend kap- snoeibeleid zal voeren.
E.e.a. zal opnieuw worden besproken in de raad.
Dit n.a.v. de discussies die oplaaiden na het rigoureus snoeien/kappen van bomen langs de Salverderweg bij Franeker.

10 Rondvraag.
- Hessel vroeg naar de Parkeerproblemen op de trottoirs in de Buorren.
Jan en Anna-Maaike zullen contact opnemen met de bewoners.
Pytsje vraagt naar een datum voor een bijeenkomst met de huurders van dĒde HavenĒ.
In eerste instantie is dit op 29 maart a.s. gepland.
Anna-Maaike vraagt naar de mogelijkheid voor het aanbrengen van een lift voor invaliden in "Het Wapen van Barradeel.
Dit is al eens aan de orde geweest in een overleg dat wij met het Nut hebben gehad.
Financieel is het bijna geen haalbare kaart.

Volgende vergadering:
Bestuursvergadering: 18 april 1995 bij Hessel.
Raadsvergadering: 6 april 1995 : Loekie en Hessel.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 18 april 1995.

1 Ė Opening.
De voorzitter opent de vergadering om20.00 uur bij Anna-Maaike.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Fan Eigen Hiem.
- Uitnodiging Bloemketerp om voor half geld te bowlen.
-Infopakket alsmede een nieuwsbulletin van het Project leefbaarheid Noord West Friesland.
Wij werden op de hoogte gebracht van de stand van zaken zoals die ar nu voor staan.
- Uitnodiging van de Gemeente voor het bijwonen van een hoorzitting welke zal worden gehouden op 25 april 1995 in Cafť Het Wapen van Barradeel.
Er zal uitleg worden gegeven omtrent de plannen van het bungalowpark.
Loekie, Anna-Haaike en Mariike zullen deze hoorzitting bijwonen.

4. Jaarvergadering.
Hessel zal voor de attenties zorgen voor Dhr. Leistra en Hettinga.
In de kascommissie zit momenteel geen reservelid.
Het lijkt ons beter om ditmaal derhalve 1 commissielid en 1 reserve commissielid te benoemen.
Voor de vacature in het bestuur is het nog niet gelukt om een kandidaat te vinden die zitting wil nemen in ons bestuur.

5 - Commissie bevrijdingsfeesten.
Jan brengt verslag uit van de laatste ontwikkelingen.
De organisatie loopt goed.
Begin mei zal er nog een folder huis aan huis worden verspreid om alle dorpsgenoten nogmaals te wijzen op de activiteiten die plaats vinden in Tzummarum.

6. Bejaardenavond.
Menno zal namens dorpsbelangen de avond openen en afsluiten.
Hij zal ook de financiŽle kant verder afhandelen.
Pytsje zal ook aanwezig zijn tijdens deze avond.

7. Mededelingen.
- Hessel deelde mede dat hij binnenkort een afspraak zal naken met het bedrijf wat normaliter de klok in onderhoud heeft.
Er zal dan een meerjaren begroting worden gemaakt.
- Loekie en Heesel bezochten de raadsvergadering.
Daar werd besloten om het bestemmingsplan aan de Sytzamaleane uit te breiden.
Langs de Sytzamaleane worden vier nieuwe kavels voorbereid.
Daarvan zijn er inmiddels al twee verkocht.

- Pytsje laat ons een proefdruk zien van het promotieboekje.
Het ziet er allemaal goed verzorgd uit.
Deze week gaat het naar de drukker.
Er is een uitnodiging van de FLD gekomen voor het bijwonen van de cursus " Romtelike Oardening Algemien" op 20 april a.s. Menno en Anne-Maaike hebben zich hiervoor opgegeven.
- Marijke heeft contact gehad met de ondernemersvereniging voor een datum van overleg.
Dit overleg zal op 3O mei a.s. plaatsvinden.
- Jan heeft van de P.v.d.A een uitnodiging gehad voor het bijwonen van een themamiddag/avond op 24 april a.s. welke zal gaan over de ontwikkeling van windenergie.
Er is binnen het bestuur bijna niemand vrij om deze middag bij te wonen.

volgende vergadering(en )
-Bestuursvergadering: 22 mei 1995 bij Menno.
-Raadsvergadering: 3 mei 1995 : Marijke.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 22 mei 1995.

1. Opening
Menno opent de vergadering bij hem thuis.
Frans van Dijk ons nieuwe bestuurslid wordt speciaal welkom geheten.
Jan en Hessel komen later.

2- Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
-Brief notaris Mr. J. de Jong i.v.m. wijziging van de statuten.
Marijke heeft inmiddels e.e.a. afgehandeld.
Op 24 mei a.s. zal de statutenwijziging passeren.
Marijke zal namens dorpsbelangen tekenen.
-"Lytse Doarpepraet" met daarin o.a. een uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de HLD te Garijp op 22 mei 1995. i.v.m. onze bestuursvergadering zijn wij verhinderd.
- Uitnodiging P.v.d.A voor het bijwonen van een werkbezoek "windenergie" op 24 april 1995.
Frans is namens dorpsbelangen hier naar toe geweest.
O.a. is aan de orde geweest hoe het met de windenergie in Friesland in de toekomst moet.
- Aanslag waterschapslasten.
- Nieuwsbrief W.E.B. met algemene info.
- Oproep Kadaster om de kadastrale gegevens na te gaan van "de Haven".
Jan is hierbij aanwezig geweest.
- Brief Gemeente d.d. 18 mei 1995 met daarin antwoord op onze brief d.d. 31 januari 1995.
De asbestplaat in de berm van de Sytzamaleane is inmiddels verwijderd.
De bomensingel op de Sytzanaleane ter hoogte van het Wooncentrum is niet van de Gemeente.
Het onderhoud van deze bomensingel behoort tot de taak van Nij BethaniŽ aangezien deze de singel in eigendom heeft.
Marijke zal contact opnemen met Dhr L. Heeringa.
De sloot achter transportbedrijf Althuisius is ernstig vervuild.
De gemeente kan niet aangeven wanneer deze wordt gereinigd, want er is geen plaats voor opslag van vervuild baggerslib.
Dit probleem speelt in de gehele provincie Friesland.

4 Ė Herverdeling bestuurstaken.
Na het aftreden van Jan en Hessel zijn er twee belangrijke functies in ons bestuur vacant, nl. voorzitter en penningmeester.
De taken werden als volgt verdeeld:
Menno : voorzitter, algemene zaken, commissie uurwerken,contactman FLD.
Marijke: secretaresse
Loekie: penningmeester, ledenadministratie, commissie "de Haven".
Pytsje: bejaardenavond, attenties, commissie "de Haven".
Anna-Maaike: sociaal culturele comissie, redactie dorpskrant, commissie nieuwjaarsbijeenkomst, coŲrdinatie himmeldei.
Frans: vicevoorzitter, contacten gemeente, bouwkundige zaken, commissie uurwerken en commissie "de Haven"

De vacature is nog steeds niet ingevuld.
Het is erg moeilijk om mensen bereid te vinden om zitting te nemen in ons bestuur.
Het bestuur van dorpsbelangen moet naar onze mening zodanig zijn samengesteld dat elke "richting" (kerkelijk of niet kerkelijk) is vertegenwoordigd.
Dat is nu jammer genoeg niet het geval.
Wij zullen ons uiterste best moeten doen om voor de zomervakanties een nieuw bestuurslid te vinden die bereid is zich in te zetten voor onze dorpsgemeenschap.

5 - Evaluatie jaarvergadering.
Het verslag van de vergadering wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
Er waren minder mensen dan vorig jaar.
De oorzaak zal liggen in een voetbalwedstrijd.
Volgend jaar zullen we proberen hier rekening mee te houden.

6. Overleg ondernemersvereniging.
0p 30 mei a.s. heeft het bestuur van dorpsbelangen het halfjaarlijks overleg met de ondernemersvereniging.
Marijke zal vragen naar een agenda, mocht die er zijn.
Verder zijn er geen bijzonderheden.

?. Mededelingen.
- Marijke werd door Dhr. P. Timmer van adviesbureau WEA te Dronrijp benaderd met de vraag of wij belangstelling hebben om op 30 mei a.s. een informatieavond bij te wonen t.a.v. het windmolenpark "de Bjirmen"
. Het NUON zal uitleg geven omtrent de opzet van het park, alsmede zullen financiŽle aspecten aan de orde komen.
Frans zal deze avond bijwonen.
- Loekie brengt verslag uit van de hoorzitting! die plaats heeft gevonden t.a.v. de ontsluiting van het bungalowpark.
De hoorzitting werd gehouden n.a.v. een bezwaarschrift van de Kamp-bewoners.
De Gemeente deelde mede dat er tellingen zijn verricht, in de Kamp. De uitkomst hiervan geeft aan dat er nu nog geen reden bestaat om verkeerstechnische aanpassingen aan te brengen.
Er zal extra aandacht worden gegeven aan de ďuitgangĒ van de school in de Lytse Buorren.
Ook nu is dat eigenlijk al een gevaarlijke situatie, mede omat deze straat vrij nauw is.
Er is inmiddels een gesprek geweest met de bewoners van de Kade omtrent de nu te volgen procedure.
- Anna-Maaike liet ons een exemplaar zien van het promotieboekje.
Het ziet er prachtig mooi en verzorgd uit.
Jammer genoeg werd onze vereniging niet in de adressenlijst van de verenigingen vermeld.
Anna-Maaike zal hier binnen de commissie een oplossing voor zoeken.
- Menno deelde mede dat de bejaardenavond goed is bezocht en dat de avond erg geslaagd is.
- Hessel deelde mede een kostenberaming te hebben gekregen van de komende jaren t.a.v. het uurwerk in de kerktoren.
De kosten vallen ons niet tegen, nl Ī f. 3500,-- .
Loekie zal in de commissie overleggen over de te volgen koers.
Het lijkt ons verstandig om ieder jaar iets te reserveren.
Er blijft dan wat financiŽle ruimte voor eventuele tegenvallers.
Frans vraagt hoe het mogelijk is dat het uurwerk niet wordt onderhouden door de gemeente.
Het uurwerk ie echter bezit van de Ned. Hervormde kerkgemeenschap.

8. Rondvraag.
-J an vraagt naar de mogelijkheid voor de aankoop van een archiefkast.
Het archief van onze vereniging begint steeds grotere vormen aan te nemen.
Anna-Maaike zal hiernaar informeren.
- Pytsje vraagt wanneer er nu overleg komt met de verenigingen die gebruik maken van "de HavenĒ.
Dit overleg zal plaatsvinden in de herfst.
Jan zal de uitnodigingen verzorgen.

9- Volgende vergaderingen:
-raadvergadering: 1 juni 1995: Menno en Pytsje.
-bestuursvergadering: 20 juni 1995 bij Anna Maaike.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 20 juni 1995.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20 .00 uur bij Anna- Maaike.
2. Verslag vorige vergadering.
Anna-Maaike heeft geÔnformeerd naar een archiefkast.
Het is niet gemakkelijk om een tweedehands op de kop te tikken.
Wij zullen eerst nagaan wat de aanschaf van een nieuwe kast ons gaat kosten.

3. Ingekomen stukken.
- Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Ver. Windenergiebenutting Friesland d.d. 12 juni 1995.
- Uitnodiging voor het bijwonen van een receptie welke wordt gehouden i.v.m. het 25-jarig bestaan van drumband D.T.O. Loekie en Anna-Maaike zullen namens dorpsbelangen deze receptie bijwonen.
- Uitnodiging voor het overleg met de ondernemersvereniging d.d. 30 mei 1995. ( zie verder punt 6. )
-Uitnodiging Gemeente Franekeradeel voor een bijeenkomst met als onderwerp "het betere werk in FranekeradeelĒ d.d. 8 juni 1995. Marijke heeft deze bijeenkomst bijgewoond.
- Afschrift statutenwijziging Notaris Mr. de Jong.
- Uitnodiging Begeleidingsorgaan Friesland voor een bijeenkomst op 15 juni 1995 waarin uitleg wordt gegeven omtrent de veiligheid van speelvoorzieningen en aan welke eisen speeltoestellen, ondergrond en inrichting in de nabije toekomst moeten voldoen.
- Aanslagen Gemeente t.a.v. "de Haven" . Loekie zal e.e.a. verder afhandelen.
-Uitnodiging voor het bijwonen van de officiŽle opening van het zwembad op 30 juni 1995.
Loekie en Frans zullen hierbij aanwezig zijn.
Marijke zal een attentie in de vorm van een bloemstuk regelen.

4. Plan Noord.
Er is al een hele tijd niets meer vernomen van de ontwikkelingen inzake Plan Noord.
In het overleg met de ondernemersvereniging is e.e.a. weer aan de orde geweest.
Namens de ondernemersvereniging hebben Dh. R. Wiersma en Dhr. S. Bouma zitting genomen in de commissie.
Er zal zo spoedig mogelijk een afspraak met wethouder Groot worden gemaakt waarin wij uitleg zullen vragen van de stand van zaken.

5. Bestuursvacature.
Ook in de afgelopen maand is het ons niet gelukt om de vacature in ons bestuur op te vullen.
Wij zullen de zoektocht voortzetten en hopelijk ditmaal met succes.

6. Overleg ondernemersvereniging.
Op 30 mei jl. had het bestuur van dorpsbelangen haar halfjaarlijks overleg met de ondernemersvereniging.
Het volgende is o.a. aan de orde geweest.
De plattegrond/ infoborden zullen nog voor de bouwvak worden geplaatst.
In augustus zal er tweemaal een braderie worden gehouden in ons dorp.
Op 2 september is er weer de jaarlijkse kleinveemarkt.
Het bestuur van dorpsbelangen deed de suggestie of de Buorren misschien ook wat kon worden verfraaid met bloembakken o.i.d. Dhr. J. Hiemstra bood spontaan een bloembak aan van een vrijgroot formaat, zodat de jeugd er niet mee aan de haal gaat. .
Er zal een geschikt plaatsje worden gezocht.

7. Mededelingen.
- Menno is aanwezig geweest bij de grafbezichtiging op het kerkhof van Firdgum.
- Loekie heeft de taken van Hessel overgedragen gekregen.
Marijke en Menno moeten nog even een machtiging tekenen.
Anna-Maaike deelde mede dat het probleem adres Dorpsbelangen in het promotieboekje is opgelost.
Anna-Maaike deelde voorts mede dat t.a.v. de ontsluiting van het Recreatiecentrum via de Kamp, door de bewoners aan de gemeente een voorstel is gedaan om de ontsluiting via de Kamp alleen te gebruiken als uitgang.
Het bestuur van dorpsbelangen kan zich vinden in dit voorstel als het een oplossing teweeg kan brengen.
8. Rondvraag.
Loekie vraagt hoe het is afgelopen met het snoeien van de boomwal aan de Sytzamaleane.
Marijke deelde hierop mede dat zij contact heeft opgenomen met Nij BethaniŽ.
Nij BethaniŽ is van mening in tegenstelling tot de gemeente dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van deze boomwal.
Afgesproken werd dat Nij BethaniŽ contact zal opnemen met de gemeente.
Achteraf bleek dat de gemeente de boomwal zal snoeien in het komende voorjaar.

Volgende vergadering( en )
-Raadsvergadering: Loekie en Anna-Maaike.
-Bestuursvergadering : 14 augustus 1995 bij Marijke.
VAKATURE BESTUUR DORPSBELANGEN TZUMMARUM-FIRDGUM.

Tot voor kort waren wij er niet in geslaagd vacature in te vullen.

0p onze ledenvergadering van 19 april jl. is afgesproken een eventuele kandidaat via het dorpskrantje aan u voor te stellen.

Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat Dhr D. v.d. Wal, Hearewei 32, zich bereid heef t verklaard als kandidaat voor een bestuursfunctie in Dorpsbelangen.

Mochten er 10 dagen na het verschijnen van dit dorpskrantje geen tegenkandidaten (vergezeld van een lijst met min. 10 handtekeningen van leden) zijn aangemeld, dan gaat Dhr. v.d. Wal zitting nemen in ons bestuur.

Namens het bestuur, Marijke Wassenaar- Jonker.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 15 augustus 1995.

1. 0pening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur bij Marijke.

2. Verslag vorige vergadering.
De plattegronden van ons dorp zouden voor de vakanties worden geplaatst.
Jammer genoeg is dit tot op heden nog niet gebeurd.
Dit geldt ook voor de bloembakken die de Buorren op zouden fleuren.
Ook deze zijn nog niet gesignaleerd.
Het is ons vlak voor de vakanties dan toch nog gelukt om een kandidaat, te vinden die bereid is zitting te nemen in ons bestuur, nl. Dhr. D. v.d. Wal, Hearewei 32.
Marijke zal een aankondiging maken voor in het dorpskrantje.

3. Ingekomen stukken.
- Brief i.v.m. de verkiezing van de Groot Franeker van het jaar.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Brief dorpsbelangen Zweins i.v.m. de aankomende vergadering van de besturen van dorpsbelangen en het College van B&W op 12 oktober a.s.
Er wordt gevraagd of er ook agendapunten zijn van onze kant.
Marijke zal de volgende punten doorgegeven:
1. hoe staat het net de ontwikkeling van bestemmingsplannen op de dorpen in onze Gemeente?;
2. Hoe ligt de verhouding stad-dorpen t.a.v. de verdeling van het fonds voor stads- en dorpsvernieuwing ( 1,1 miljoen jaarlijks) in de afgelopen jaren?
3. Hoe denkt de Gemeente over de aanleg van wandel- en fietspaden in onze Gemeente?
- Brief K.v.K. waarin ons nieuwe inschrijfnummer wordt doorgegeven.
- Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van de manege Jelgersmahiem d.d. 8 juli jl. Pietsje is hierbij aanwezig geweest.
- Brief Versloot Cartografie waarin ons informatie wordt gegeven omtrent de mogelijkheden voor het plaatsen van een plattegrond van onze dorpen.
Voor kennisgeving aangenomen.

- Brief MEA met daarin informatie omtrent het windmolenpark te Oosterbierum.
Aangezien wij hier verder geen interesse voor hebben zal Marijke een briefje sturen waarin verzocht wordt ons geen verdere informatie meer te zenden.
- Financieel verslag van de commissie bevrijdingsfeesten.
Na alle gemaakte kosten blijft er nog een batig saldo ad f . 60,45 over.
Dit bedrag zal worden overgemaakt aan dorpsbelangen.

4. Vertrek familie Vegelin.
De commissie heeft inmiddels een brief verzonden aan alle patiŽnten.
Er is intussen al een aardig bedrag binnengekomen.
Verder loopt alles op rolletjes.

5. Commissie uurwerken.
De commissie is nog niet bij elkaar geweest.
Er is wel een offerte binnengekomen.
Loekie heeft gevraagd naar een onderhoudscontract.
De kosten per klok hiervan zullen ongeveer f. 200,- per jaar bedragen.
De commissie ringmuur (destijds in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het opknappen van de muur om het kerkhof) heeft nog een bedrag overgehouden.
Dit bedrag kan eventueel worden gebruikt voor het onderhoud van de klok.

6. Vergoeding bestuurskosten.
Een aantal jaren geleden werd een onkosten vergoeding voor bestuursleden vastgesteld ad f. 30,- per jaar.
Loekie stelt voor om dit bedrag te verhogen naar f. 45,- per jaar.
Het bestuur kan zich vinden in het voorstel.

7. Giften jubilea, openingen e. d.
De laatste tijd wordt het bestuur herhaaldelijk geconfronteerd met jubilea, openingen e.d.
Het zou een goede zaak zijn als hiervoor vaste bedragen worden aangehouden.
Tijdens de vergadering blijkt dat het erg moeilijk is om hiervoor vaste bedragen vast te stellen.
Wij zullen van geval tot geval de zaak bekijken.

8. Mededelingen.
-Tijdens de vakanties is ons bekend geworden dat contactdame mevr. H. Jensna 25 jaar was getrouwd.
Pytsje zal alsnog een attentie verzorgen.

9. Rondvraag.
- Pytsje vraagt of zij bij het bezoeken van de raadsvergaderingen voortaan ook raadsstukken kan krijgen.
Marijke geeft deze zo snel mogelijk na ontvangst door aan diegene die aan de beurt is om de vergadering te bezoeken.
De laatste moet echter raadsstukken wel even doorgeven aan diegene met wie hij de raadsvergadering bezoekt.
- Marijke heeft bij de Gemeente nog niet geÔnformeerd naar de mogelijkheid om de bank aan het schelpenpad te verplaatsen.
Zij zal dit zo spoedig mogelijk doen.
Tevens zal zij vragen naar de mogelijkheid om een picknickbank te plaatsen op de picknickplaats aan de Hegesylsterwei.
- Loekie vraagt of de gegevens van ons bestuur ook worden doorgegeven aan de K.v.K.
Deze worden jaarlijks bijgewerkt.

Vaststellen volgende vegadering:
bestuursvergadering: 26 september 1995 bij Anna-Maaike.
raadsvergadering: 7septenber 1995: Marijke en Pietsje.

DORPSGENOTEN
Het afscheld van dokter Vegelin heeft inmiddels plaatsgevonden op 1 september jl.
Vanuit de Vereniging voor Dorpsbelangen was er een commissie "Afscheid VegelinĒ samengesteld waarvoor een viertal personen zich heeft ingezet.
Langs deze weg willen wij als commissie u allen dank zeggen voor de vele bijdragen in welke vorm dan ook die wij naar aanleiding van de verzonden brief mochten ontvangen, het was overweldigend.
Met uw bijdragen hebben wij namens alle PatiŽnten van dokter Vegelin een aantal mooie cadeaus kunnen kopen die tijdens de afscheidsreceptie op 1 september konden worden aangeboden.
De heer en mevrouw Vegelin waren en zijn bijzonder verguld met de cadeaus een bord van Makkumer aardewerk, een tweetal fietsen en een reischeque.
In zijn dank- en afscheidswoord heeft dokter Wietse Vegelin hun grote dank aan ons allen uitgesproken.
Ook zij hadden dit niet verwacht.
Daarnaast was de opkomst fantastisch zodat de receptie een gezellig en geslaagd gebeuren was.
Commissie ĒAfscheid Vegelin".
Nogmaals dank aan u allen.
Anna-Maaike Tanghe-Kuiken
Lieuwe Heeringa
Menno v.d. Veen
Jelle v.d. Veen

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 26 september 1995.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om20.00 uur bij Anna-Maaike.
Een speciaal welkom wordt geheten aan ons nieuwe bestuurslid Dhr. D. v.d. Wal.
Loekie was verhinderd.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Spelenderwijs.
Brief Kadaster d.d. 13 september 1995 waarin bijwerking kadastrale gegevens t.a.v. "de Haven".
- Brief AFUK met daarbij gevoegd het nieuwe cursus programna 1995/1996.
Deze informatie wordt nog steeds verzonden naar een foutief adres.
Marijke zal e. e. a. rechtzetten.
- Brief Project Leefbaarheid Platteland met daarin een uitnodiging voor het bijwonen van de afsluiting van het LEADER-1 programma.
Tevens werd een start gemaakt met het LEADER-2.
Door een misverstand zijn wij hierbij niet aanwezig geweest.
Marijke zal het eindverslag van LEADER-1 opvragen.
- Sociaal jaarverslag Nij BethaniŽ.
Uitnodiging Bloemketerp voor het deelnemen van een aantal activiteiten in het kader van de Agrarische Dagen.

4. De Haven.
De commissie zal zeer binnenkort een bijeenkomst beleggen.
Tijdens deze bijeenkomst zal een datum worden geprikt voor een overleg tussen commissie en de huurders van het gebouw.
Er zijn klachten binnengekomen omtrent lekkage.
Verstopte goten zouden hiervan de oorzaak zijn.
E.e.a. is inmiddels opgelost.

5. Commissie uurwerken.
Loekie heeft inmiddels contact gezocht met Dhr. Kuiken, t.a.v. het voorstel van een servicecontract.
Er is echter nog geen uitsluitsel.
6 . Standpuntbepaling t.a. v. windenergie in onze gemeente.
Frans, Menno en Marijke hebben op 22 september jl. een bijeenkomst bijgewoond in Sexbierum bij Dhr. Brouwer.
Hierbij waren ook vertegenwoordigers uitgenodigd van de dorpsbelangen Oosterbierum en Sexbierum/ Pietersbierum.
Doel van de bijeenkomst was eens na te gaan hoe ons standpunt was t.a.v. de windenergie in ons gemeente.
Zoals de kaarten er nu voor staan zal de gemeente akkoord gaan met de plaatsing van 30 MhH.
De molens zullen voor het grootste gedeelte geplaatst worden in de kuststreek, nl. het gebied Roptazijl- Liauekamastate en Slachte- Westhoek.
In onze ogen kan er dan bijna niet worden ontkomen aan een lijnopstelling.
Deze is unaniem door de fracties afgewezen.
Naast alle molens die onze gemeente rijk is zullen er in dit gebied nog eens 38 molens worden geplaatst.
Naar onze mening is dit een aanslag op het landschap.
Het nu al nemen van een besluit van het plaatsen van 30 MhW ( 60 molens van 40 meter) is volgens ons prematuur, omdat in fase 1 pilot projecten zijn voorzien, die naar onze mening dienen te worden geŽvalueerd alvorens men een beslissing tot plaatsing van eerder genoemde aantallen kan overwegen.
De dorpsbelangen zijn in principe niet tegen windenergie, doch 30 MhW lijkt ons wat teveel van het goede.
In de projecten zal particuliere deelname worden gestimuleerd, doch zoals de zaken er nu voorstaan biedt het NUON een veel te lage teruglevering vergoeding.
Voor particulieren is het derhalve niet aantrekkelijk om deel te nemen.
Er zal door de dorpen gezamenlijk een brief worden opgesteld en worden aangeboden aan alle fractieleden van de politieke partijen.

? . Nieuwjaarsbijeenkomst.
Anna-Maaike heeft inmiddels contact opgenomen met de diverse mensen die e.e.a. altijd verzorgen.
Er zal door ons voor een goede geluidsinstallatie worden gezorgd.
Anna-Maaike zal contact opnemen met Dhr. van Kooten en met de dorpsagenda.
De aanvangstijd van de nieuwjaarsbijeenkomst is 20.00 uur.

8- Ontsluiting bungalowpark Nia Heimo.
0p 25 september is er overleg geweest met een aantal bewoners van de Kamp.
Daarbij werd alles nog eens op een rijtje gezet.
Er werd ons door de Kampbewoners gevraagd wat het bestuur van dorpsbelangen nu verder met de situatie gaat doen.
In de vergadering werd besloten om eerst eens contact te zoeken met de gemeente en Provincie en na te gaan hoe e.e.a. er nu voor staat.
Zolang de Raad van State nog geen besluit heeft genomen t.a.v. het bezwaarschrift dat de Kampbewoners hebben ingediend, kunnen wij in principe nog niets.
Menno zal de bewoners van de Kamp op de hoogte stellen van onze beslissing.

9. Mededelingen.
- Menno heeft bij gemeentewerken even de bouwtekening gezien van de S.R.B.
Dit in verband met de ontsluiting.
- Anna-Maaike deelde mede dat de cursussen van de Soc. Cult. Commissie inmiddels weer zijn opgestart.
Alles loopt naar tevredenheid.
- Marijke heeft een opzegging gekregen wegens verhuizing.
Anna-Maaike zal e.e.a. regelen met de redactie.
- 0p 31 augustus vond een technisch onderhoud plaats met de gemeente.
Daarbij zijn een aantal zaken aan de orde geweest.
1. De bank aan het schelpenpad zal worden herplaatst naar een iets beschutter plaats.
2. Het plaatsen van een picknicktafel op het recreatieveldje bij de brug aan de Hegesylsterwei zou eventueel bekostigd kunnen worden uit een begrotingsoverschot.
Dhr. v.d. Heide van gemeentewerken zal e.e.a. bekijken.
3. De sloot achter Althuisius is zwaar vervuild.
Dhr. Witte van gemeentewerken heeft een onderzoek uit laten voeren.
Het probleem is dat de Gemeente het vervuilde slib nergens kan opslaan.
De toezegging aan een van de bewoners om de sloot te schonen, kan de Gemeente derhalve niet nakomen. Marijke heeft inmiddels contact opgenomen met de milieudienst van de provincie.
Deze zullen op korte termijn ook een onderzoek instellen.
4- De Schoolstraat zal in 1996 worden gerenoveerd uit de pot stads- en dorpsvernieuwing.
5. Een gedeelte van het trottoir, aan de Fjouwere zal worden herstraat.
6. Bij forse regenbuien is er wateroverlast aan de Buorren ter hoogte van het pand van de Fam. Fongers.
Het blijkt dat er zoveel water van de Buorren naar beneden komt dat het riool dit niet kan verwerken v.d. Heide zal het probleem doorgeven aan de Provincie.
7. Wat betreft de wateroverlast aan de Sytzamaleane zal Dhr. v.d. Heide nog bekijken wat hieraan moet gebeuren.
Door de bouw van woningen is de greppel die het, water altijd afvoerde verdwenen.
Het water kan nu nergens anders meer heen dan de rijbaan op.
Zolang de woningbouw nog niet is voltooid zou de greppel moeten blijven.
Daarna zal een trottoir met putten moeten worden gemaakt.
Wij zullen de situatie goed in de gaten houden.
Het kan nog wel een jaar (of meer) duren voordat de laatste kavel is volgebouwd.
Het lijkt ons niet wenselijk dat de situatie zoals die er nu voorligt nog zolang moet wachten op een oplossing.

10 Rondvraag.
- Via Anna-Maaike bereikt ons het verzoek van de redactie of het mogelijk is een cassetterecorder aan te schaffen.
Dit is akkoord.
- Marijke vraagt hoe het standpunt is van ons bestuur t.a.v. commissieleden die namens dorpsbelangen zitting hebben in diverse commissies en niet meer in ons bestuur zitting hebben.
In sommige gevallen raak je het zicht hierop een beetje kwijt.
Het is natuurlijk prima dat deze mensen onze belangen vertegenwoordigen maar zou het niet goed zijn om zo nu en dan even contact met elkaar op te nemen om "bij te praten".
I.v..m. het inmiddels al late tijdstip zal dit punt in de volgende vergadering weer even worden aangeroerd.

Volgende vergadering(en) :
- 5 oktober 1995: raadsvergadering: Frans en Loekie.
- 12 oktober 1995: vergadering College van B&W met de gezamenlijke dorpsbelangen in onze gemeente te Zweins: Frans, Menno en v. d . Wal.
- 17 oktober : bestuursvergadering : bij Frans.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 23 oktober 1995.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Frans.

2. Verslag vorige vergadering.
Frans deelde mede dat op 25 oktober a.s. de commissie in de haven bijeenkomt.
De commissie uurwerken is nog niet bijeen geweest.
Er is nog geen uitsluitsel t.a.v. het voorstel van een servicecontract.
Dhr. v.d. Wal zal in de commissie de plaats innemen van Hessel Bleeker.
In het verslag stond ten onrechte vermeld dat de Raad van State nog geen besluit had genomen t.a.v. het bezwaarschrift dat de Kampbewoners hebben ingediend tegen de ontsluiting van het bungalowpark.
Het is niet de Raad van State die een beslissing moet, nemen, doch de Provincie. (zie verder punt 9)

3. Ingekomen stukken.
- Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van SUNC0-Tzummarum op 5 oktober 1995.
Anna-Maaike is hier namens dorpsbelangen bij aanwezig geweest.
- Lytse Doarpepraet.
- Uitnodiging voor het bijwonen van het 100-jarig jubileum van Crescendo op 3 november 1995.
Frans zal de receptie bijwonen namens dorpsbelangen.
- Brief gemeente d.d. 18 oktober 1995 waarin onze medewerking wordt gevraagd bij het organiseren van een kerstbomenversnipperactie.
Marijke zal onze medewerking toezeggen.
- Folder kindertheater Flater
- Fan Eigen Hien.
- Brief H‚ld Moed Firdgum d.d. 4 oktober 1995.
In de brief wordt duidelijk gemaakt dat er te hard wordt gereden binnen de bebouwde kom van het dorp.
Het verzoek van hun kant is om e.e.a. door te spelen aan de Gemeente, zodat er eventueel een oplossing komt voor dit probleem.
Marijke zal e.e.a. doorspelen aan de gemeente.
In de vergadering van de gezamenlijke dorpsbelangen in onze gemeente en het college van B&W is dit punt ook aan de orde geweest.
Daar werd duidelijk dat de Gemeente de problemen wel onderkent, doch aan het oplossen geeft men geen hoge prioriteit.
- Brief van een aantal bewoners van de Buorren waarin zij hun verontrusting uitspreken t.a.v. de eventuele uitbreiding van braderieŽn . .
Wij zullen e.e.a. in het halfjaarlijks overleg net de ondernemersvereniging aan de orde brengen.
- Brief sponsorloterij.
- Brief VVV Noordwest Friesland d.d. 1 oktober 1995.
In deze brief wordt ons verzocht informatie te geven ontrent activiteiten, bezienswaardigheden en evenementen die in Tzummarum plaats vinden.
Men is namelijk druk bezig om een nieuw: VVV jaarmagazine samen te stellen.
Men denkt door deze uitgebreide informatie per dorp, activiteit, de toerist, beter te bereiken.
Marijke zal e.e.a afhandelen.
Uitnodiging Oudheidkundige Vereniging Barradeel voor het bijwonen van een ledenvergadering op 20 oktober 1995.
- Brief gemeente met daarin een verslag van het technisch onderhoud d.d. 31 augustus 1995.
Tot onze verrassing zal er al in het voorjaar van 1996 een picknickbank worden geplaatst op de picknickplaats aan de Hegesylsterwei.
Het verslag is reeds vermeld in het dorpskrantje van oktober 1995.

4. Subsidie Gemeente op busvervoer koopavonden.
Kort geleden vernamen wij dat de Franeker middenstandsvereniging Handel en Nijverheid het plan heeft om op de koopavonden een bus te laten rijden die de mensen uit de dorpen tegen een speciaal tarief naar Franeker vervoert.
Omdat de begroting van dit Project nog niet helemaal rond is, ligt het in de bedoeling een subsidie aan te vragen bij de gemeente.
Ons bestuur kan zich hier niet in vinden.
In een groot aantal dorpen is het net als in Franeker ook koopavond.
Het project gaat dus in feite ten koste van de koopavonden in de dorpen.
Naar onze mening dient het project wat is opgezet, in zijn geheel door de betreffende middenstandsvereniging zelf te worden bekostigd.
Marijke zal contact opnemen met de andere dorpsbelangen om een gezamenlijke brief op te stellen welke aan de Gemeente zal worden verzonden.

5. Plan Noord. 0p 9 oktober is er overleg geweest met wethouder J. Groot omtrent het nieuwe bestemmingspIan van Tzummarum.
Menno, Loekie en Frans waren hier namens ons bestuur aanwezig .
Het concept zoals het er nu ligt ziet het er naar onze mening goed uit.
Tijdens de vergadering wel afgesproken dat wij het plan eerst goed zullen bestuderen alvorens wij een reactie zullen sturen naar de Gemeente.
In de loop van 1996 zal voor het gehele dorp een informatieavond worden belegd, zodat iedereen kennis kan nemen van het Plan.
Loekie zal de commissie Plan Noord inlichten.

6 . Overleg Ondernemersvereniging.
Het ligt in de bedoeling dat er in november weer een overleg zal plaats vinden met de ondernemersvereniging.
Marijke zal contact opnemen en een datum prikken.

7 . Nieuwjaarsbijeenkomst .
Inmiddels heeft Anna-Maaike contact gehad met Dhr. v. Kooten.
E.e.a. is doorgesproken.
Tevens is zij achter een goede geluidsinstallatie aangeweest.
Op dit moment, zijn er verder geen bijzonderheden.

8 . Commissies met oud bestuursleden.
In de vorige vergadering is dit punt ook al even aan de orde geweest, doch vanwege het late tijdstip is het punt toen niet meer behandeld.
Er zijn nog steeds een aantal oud-bestuursleden actief in een aantal commissies.
Er is geÔnventariseerd welke commissies het betreft.
Marijke zal contact opnemen met deze commissies en eens nagaan of het eigenlijk wel noodzakelijk is dat er een vertegenwoordiger van dorpsbelangen zitting heeft in commissie.

9. Mededelingen.
- Loekie heeft de commissievergadering welzijnszaken 11 0ktober j1. bezocht.
Daarin is de nieuwe notitie ďop hoofdlijnen toerisme en recreatie" aan de orde geweest.
Een exemplaar zal ons nog worden toegestuurd.
- Eind september hebben de gezamenlijke dorpsbelangen van Sexbierum/Pietersbierum, Oosterbierum en Tzummarum/Firdgum de diverse fracties bezocht om hen het standpunt t. a. v. Windenergie in onze gemeente mede te delen.
Wij hebben onze bezorgdheid uitgesproken t. a. v. de grootschalige plannen t.a.v. windenergie.
In de raadsvergadering van 5 oktober jl. is het punt aan de orde geweest.
Een groot deel van de raadsleden deelde onze bezorgdheid.
Na de eerste fase zal derhalve worden geŽvalueerd.
- Op12 oktober 1995 bezochten Menno en v.d. Wal het jaarlijkse overleg van de gezamenlijke dorpsbelangen uit onze gemeente en het College van B&W.
Deze vergaderingen worden reeds een jaar van te voren vastgesteld.
Het ergerde vele dorpsbelangen dat er van het college slechts 1 wethouder aanwezig was.
De rest was verhinderd .(???)
Tijdens het overleg wat in Zweins plaatsvond, zijn o.a. de volgende zaken aan de orde geweest.
- Bestemmingsplan Tzummarum.
- Er zijn plannen om het toerisme in onze gemeente op te vijzelen (fietspaden enz. )
Echter als hiervoor geen subsidie wordt gekregen, zal er niets van terecht komen.
Dit geldt ook voor het buitendijks fietspad.
-In het kader van de stads- en dorpsvernieuwing zijn de volgende projecten toegekend.
1 . Particuliere woningverbetering in Franeker;
2. Opknappen Skoallestrjitte Tzummarum;
3. Renovatie pakhuizen Harlingerweg;
4. Kade muren Franeker;
- Windenergie in onze Gemeente.
- De activiteiten van de Lytse Federatie zijn wat in het slop geraakt.
Deze zullen weer wat nieuw leven in worden geblazen .
- De bewegwijzering van de fietspaden in onze gemeente is slecht.
Door de VVV-Noord West Friesland zal dit worden opgepakt.
* Het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in Zweins en Tzum staat laag op de prioriteitenlijst van de Gemeente.
- Op 27 september jl. heeft Frans contact opgenomen met Dhr. v.d. Heide van Gemeentewerken.
Daarin werd gevraagd hoe de stand van zaken was t.a.v de ontsluiting van het bungalowpark.
Het antwoord op het bezwaarschrift van de Kamp is beoordeeld door de planologische afdeling van de Provincie.
De aanvraag van de Gemeente voor ontsluiting was gebaseerd op hun vooroverleg met de afdeling wegen van de Provincie.
De opvattingen van deze afdeling verschillen kennelijk.
De gemeente zal hierover overleg met de Provincie plegen.
Dorpsbelangen zal over het resultaat worden geÔnformeerd.

10 Rondvraag.
- Marijke vraagt hoe het staat met de eventuele aanschaf van een archiefkast.
Een nieuwe lijkt ons te duur.
Er is moeilijk aan een tweedehands te komen. v.d. Wal zal hier en daar eens informeren.
- V.d .Wal vraagt of het voortaan mogelijk is om 20.00 uur te beginnen (en niet later dus).
Pytsje vraagt hoe het staat met de gegevens van de burgerlijke stand.
Deze gegevens ontvingen wij altijd van onze huisarts.
I.v.m. de wet op de privacy krijgen wij nu deze gegevens niet meer aangeleverd.
De dorpsbewoners moeten zelf bij de redactie van onze dorpskrant nu e.e.a. doorgeven, mits zij prijs stellen op publicatie in het dorpskrantje.
Frans merkt op dat er de laatste tijd nogal wat overlast is van "hynstestront" in de Buorren. (ook op het schelpenpad trouwens).
Dit is bijzonder vervelend voor voetgangers.
Het zou toch mogelijk moeten zijn dat de paardenliefhebbers een andere route kiezen?
- Marijke vraagt of de Stationsstrjitte ook wordt opgeknapt samen met de Skoallestrjitte?
Daar is ons niets van bekend.
Zij zal informeren bij de Gemeente.

Volgende vergadering( en ):
raadsvergadering: 2 november 1995: Anna-Maaike en Menno.
bestuursvergadering: 21 november 1995 bij Loekie.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 21 november 1995.

1. Opening.
De voorzitter, in dit geval Frans, opent om 20.00 uur de vergadering bij Loekie.
Menno en v.d. Wal zijn afwezig.

2. Venslag vorige vergadering .
M.b.t. de brief die de dorpsbelangen Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierun, Minnertsga en Tzummarum-Firdgum zouden versturen aan de Gemeente t.a.v. het "busproject" wat H en N uit Franeker heeft opgezet, deelt Marijke mede dat deze na overleg niet is verstuurd.
Achteraf bleek nl. dat H en N wel subsidie hebben aangevraagd, doch dit niet is verleend door het College van B. en W.
Marijke deelde tevens mede dat zij contact heeft gehad met oud-bestuursleden die nog zitting hebben in commissies namens dorpsbelangen.

3. Ingekomen stukken.
- Brief Gemeente met daarin bevestiging van ontvangst van onze brief d.d. 27 oktober 1995.
- Brief Nij Bethanie en Dukdalf waarin ons werd medegedeeld dat er op 17 november 1995 een intentieverklaring tot fusie is getekend.
- Brief FLD met daarin een uitnodiging voor het bijwonen van een discussieavond op 14 december 1995 met vertegenwoordigers van de Gemeente en van dorpsbelangen in onze Gemeente.
Het doel van de avond is te praten over de rol van dorsbelang/plaatselijk belang en de wijze waarop de Gemeente hierop inspeelt.
Tevens een verslag van de vergadering federatie van dorpsbelangen in onze Gemeente College van B&W op 12 oktober jl.
- Brief van de gemeente d.d. 1november 1995 waarin ons wordt medegedeeld dat er een werkbezoek van het College van B&W zal plaats vinden op 24 september 1996.
- Brief Gemeente d.d. 9 november waarin ons antwoord wordt gegeven op de brief d.d. 27 oktober 1995.
Bij het opknappen van de Skoallestrjitte zal de Stationsstrjitte niet worden meegenomen.
Wij zullen dit punt op de prioriteitenlijst vermelden .
Tevens wordt ons medegedeeld over de verkeersproblemen in Firdgum, dat het probleem zal worden meegenomen in de inventarisatie van een nog op te stellen verkeersveiligheidsplan.
Deze inventarisatie zal in de loop van 1996 plaatsvinden.
De Gemeente is van plan om op basis van dit plan jaarlijks enkele knelpunten op te lossen.
In de meerjarenbegroting is hiervoor structureel geld beschikbaar gesteld.
Uit het plan zal moeten blijken wat de urgentie is en hoe de verkeersonveiligheid in Firdgum zich verhoudt tot de andere verkeersonveilige situaties in de gemeente.
- Krantje FLD
- Fan Eigen Hiem.
Brief Frido met daarin een uitnodiging voor een symposium.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Brief gemeente met daarin een uitleg van het windmolenbeleid in de gemeente.
Via dhr. Brouwer uit Sexbierum/Pietersbierum ontvingen wij een uitnodiging om onze bezwaren die wij gezamenlijk kenbaar hebben gemaakt, toe te lichten.
Op 22 november a.s. is er een commissievergadering in het, provinciehuis.
Dhr. Brouwer en R. Feitsma zullen tijdens deze vergadering de bezwaren nogmaals kenbaar maken en aangeven dat de dorpsbelangen het op prijs zouden stellen om zitting te hebben in de nog te vormen werkgroep windenergie waarin naast de provincie en belanghebbenden ook vertegenwoordigers van de gemeente het Bildt en Franekeradeel zitting hebben.

4. Bestemminsplan Tzummarum.
Het plan is inmiddels door alle bestuursleden uitvoerig bekeken.
Door de aanwezige bestuursleden werd het plan als goed beschouwd.
Natuurlijk waren er nog wel wat vraagtekens op een aantal punten.
Het plan zal nu in de commissie Plan Noord nog worden besproken, waarna wij een reactie op het plan aan de Gemeente zullen versturen.
In het voorjaar van 1996 zal het plan worden voorgelegd aan de dorpsgemeenschap.

5. Nieuwjaarsbijeenkonst.
Anna-Maaike heeft inmiddels een goede geluidsinstallatie verzorgd.
De kosten hiervan bedragen f. 150,--.
Zij zal hierover nog contact opnemen met Dhr. P. van Kooten.
Marijke zal bij de bakker vragen naar een versnapering bij de koffie.
Anna-Maaike zal tevens de attenties voor de medewerkers verzorgen.

6. De haven.
De commissie is inmiddels bij elkaar geweest op 25 oktober jl.
Er is tijdens het overleg besloten om een begroting te maken voor de komende 10 jaar.
Frans heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van het nog komende onderhoud.
Binnenkort zal de commissie weer bijeenkomen.

7. Aanpassing Prioriteitenlijst.
Het leek ons een goede zaak om onze lijst van prioriteiten weer eens aan te Passen.
Marijke zal aan de gemeente een brief schrijven met daarin een opsomming van onze verlangens in de komende jaren .
1.- fietspad Hegesylsterwei- bebouwde kom aansluiting van dit pad op de openbare verlichting.
2. 0pschonen sloot Swaerderwei NZ.
3. Voetpad Swaerderwei ZZ.
4. Opknappen Stationsstrjitte.
5. Opknappen trimbaan.
6. opruimen krotten
7. Verbetering bereikbaarheid Tzummarum van bootjes.

8. Mededelingen .
- Frans deelde mede dat hij weer contact heeft opgenomen met de gemeente en heeft geÔnformeerd naar de stand van zaken t.a.v. de ontsluiting van het bungalowpark.
Zij deelden ons mede dat er eerst een gesprek plaats moet vinden tussen de twee afdelingen (wegen en planologie) bij de provincie .
Als hier uitslag van is zal de gemeente door de provincie worden ingelicht .
De Gemeente zegde toe ons in te lichten zodra er nieuws is .
Marijke zal e.e.a. doorgeven aan Dhr. P.Tanghe (woordvoerder van de Kamp-bewoners).
- Er zijn inmiddels een tweetal plattegronden in ons dorp geplaatst door de ondernemersvereniging.
De commissie uurwerken is nog steeds niet bijeen geweest.
Er is nog steeds geen contact opgenomen door dhr. Kuiken.
Loekie zal er nu zelf eens naar vernemen hoe de zaken ervoor staan.
Anna-Maaike deelde mede dat er inmiddels actie is ondernomen om aandacht te schenken aan het feit dat onze postbode er na vele jaren van trouwe dienst mee ophoudt.
Anna-Haaike zal namens dorpsbelangen hem een kleine attentie aanbieden.
- Aan de contactdames, redactie en bankencommissie zal een kleine attentie worden aangeboden in december.

9. Rondvraag.
- Loekie vroeg zich af wanneer de FLD de cursus "functioneren in eigen bestuur " opstartĒ.
0p 14 december a.s. zullen wij hier naar vragen.
- Loekie vraagt hoe het eigenlijk zit met de notaís die zij van Visko ontvangt.
Zij kan geen touw aan de berekening van de nota vastknopen.
Zij zal bij Visko vragen of het mogelijk is een gespecificeerde nota te krijgen.
Tevens vraagt zij hoe de bedragen van de vrijwillige bijdrage van de verenigingen aan het dorpskrantje zijn berekend.
Marijke verteld dat e. e. a. destijds berekend is op het gebruik van het krantje.
- Frans vraagt of het niet zinvol is om bij de gemeente een herstratings- en onderhoud openbaar groen plan op te vragen.
Als er vanuit het dorp vragen hieromtrent zijn, kunnen wij iedereen meteen inlichten, Frans zal dit op zich nemen.
- Pytsje zal namens dorpsbelangen de algemene ledenvergadering op 24 november a. s van "H‚Id MoedĒ bijwonen.
Marijke zal "H‚ld Moed" nog even inlichten omtrent de verkeersproblematiek.

10. Volgende vergadering(en).
- Raadsvergadering: Frans en v.d. Wal.
- Bestuursvergadering: 20 december 1995 bij Menno.