Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 22 december 1993.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Loekie.
Jolanda is verhinderd.

2. Notulen vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Uitnodiging voor de installatie van Burgemeester Mr. M. J. Vegt-Haveman d.d . 17 december 1993.
- Brief van de Belastingdienst waarin ons omtrent diverse zaken informatie wordt gevraagd.
Hessel zal e.e. a. afhandelen.
- Brief van de stichting Welzijn Ouderen d.d. 14 december 1993, met daarin een woord van dank voor de activiteiten die in ons dorp op touw zijn gezet in het kader van het Europees jaar voor de Ouderen.
Marijke zal deze brief doorsturen aan de Soc. Cu1t. Commissie die uiteindelijk de hele organisatie op zich hebben genomen .
- Brief gemeente Franekeradeel d.d. 16 december 1993waarin ons een subsidie werd toegezegd ad f. 100,-.
Nieuwjaarswens van de Friesland Bank.
- Van de FLD het verslag van het jaarlijks overleg tussen de verenigingen van dorpsbelangen in onze Gemeente en het Col lege van Burgemeester en Wethouders, welke op 19 oktober jl. heeft plaats gevonden.
- Brief van het Project Leefbaarheid Platteland d.d. 8december 1993 waarin ons werd gewezen op de mogelijkheid om de film "De verbeelding van Noordwest Friesland” eventueel te tonen tijdens een vergadering bijv.
In de film wordt een beeld gegeven van de Leader- projecten in de regio.
- Brief Provincie Friesland d.d. 30 november 1993 waarin ons wordt medegedeeld dat het probleem van het duidelijker aangeven van het einde van het fietspad op de Kleasterwei inmiddels is opgelost.
Er is een markering op de rijbaan aangebracht.
M. b. t. de aanleg van een stukje voetpad bij de wegversmalling op de Hegesylsterwei/Kade verwijst men ons naar de gemeente.
Dhr. de Jong van de Provincie zal de zaak m.b.t. de verkeersveiligheid nader bekijken en advies uitbrengen.
Bein zal contact opnemen net Dhr. de Jong.

4. De Haven
Jan is inmiddels in overleg geweest met de nutsbedrijven.
Deze zijn per 1 december overgeschreven.
Verrekening van diverse posten zal begin volgend jaar plaatsvinden .
De huurcontracten voor de verenigingen zijn inmiddels klaar voor ondertekening.
Wij kunnen de huur innen over 1993.
Later zal er met de Gemeente verrekening plaatsvinden .

5 . Trimbaan
Op 30 november 1993 heeft er overleg plaatsgevonden tussen dorpsbelangen en de bewoners van de Kamp e.o.
In het kort werd door ons uitgelegd hoe de situatie er nu bijlag en wat de plannen van dorpsbelangen zijn om het geheel wat op te knappen.
Onze gedachte was om er een “boartersplakje" voor de jeugd te creëren.
Daarnaast moet aan de trimbaan het nodige onderhoud worden gepleegd .
De aanwezigen waren van mening dat een uitgebreid speelveldje niet nodig was.
Een klimrek met een bank zou voldoende zijn.
Graag zouden zij zien dat er een " kuierrûntsje" zou worden aangelegd om de hele trimbaan heen.
Dorpsbelangen heeft toegezegd om in het nieuwe jaar de zaak verder uit te werken.
Wij zullen daarna in overleg met de Gemeente omtrent de mogelijkheden.

6. Overleg Althuisius.
Op 29 november had het bestuur van Dorpsbelangen, alsmede het bestuur van de ondernemersvereniging overleg met transportbedrijf Althuisius.
Dhr. Spoelhof deelde ons mede dat de geldigheid van de Hinderwet vergunning van het bedrijf ter discussie staat.
Er zul1en forse investeringen gedaan moeten worden om aan de normen te voldoen. ( o. a. milieueisen, geluidsschermen/wallen) .
Voor 12 december 1993 moet het bedrijf een plan van aanpak voor leggen aan de Gemeente .
Dhr. Spoelhof benadrukte dat de kontakten met de Gemeente prima verlopen.
Ook zij worden van hogerhand erop gewezen dat zij op naleving van de Hinderwet vergunningen moeten letten .
Het bedrijf heeft in principe geen plannen om ons dorp te verlaten.
Punt blijft natuurlijk wel dat er investeringen moeten worden gedaan in een tijd waarin het er in de vervoersbranche beroerd voor staat.
Mochten er ontwikkelingen zijn dan zal Dhr. Spoelhof ons hiervan op de hoogte stellen.

7. Nieuwjaarsbijeenkomst.
Op 1januari a. s. is er weer de nieuwjaarsbijeenkomst in het Wapen van Barradeel.
Er moeten nog een paar zaken worden afgewikkeld .

8. Bejaardenavond.
De bejaardenavond zal op 27 april 1994 worden gehouden.
Het zeemanskoor "Windkracht 10" uit Harlingen zal de avond verzorgen.

9. Rondvraag
-Er is geklaagd dat de markering op de Swaerderwei onduidelijk is.
De wegversmallingen dienen duidelijker te worden aangegeven.
Bein zal contact opnemen met de Provincie.
Bein heeft omtrent het plaatsen van een Kerstboom in de Buorren contact gehad met gemeentewerken .
Zij gaven toestemming om een voorziening te maken waar de kerstboon ieder jaar weer in kan worden geplaatst.
Wel moest er even op worden gelet dat bij het plaatsen hiervan geen kabels e. e. zouden worden geraakt .
Met de ondernemersvereniging is afgesproken dat zij contact zullen nemen met Bein zodra de boom zal worden geplaatst .
- Dorpsbelangen heeft geconstateerd dat het de laatste tijd de goede kant op gaat met de overlast op de hoek van de Buorren.
Er worden namelijk geen glasscherven meer achtergelaten.
Hopelijk zet deze verbetering zich in 1994 voort.
- Pytsje deelde verheugd mede dat er inmiddels een bushokje is geplaatst in Firdgum .
De aanhouder wint !

Volgende vergaderingen:
- 6 januari 1994 : raadsvergadering Hessel en Loekie zullen deze bijwonen.
- 18 –januari 1994: bestuursvergadering bij Jolanda.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 18 januari 1994.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Jolanda.

2. Notulen vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen .

3. Ingekomen stukken.
- Brief Gemeente Franekeradeel waarin een antwoord op onze brief d. d. 25 mei 1993.
De witte strepen op de Swaerderwei zijn inmiddels aangebracht, nadat er een nieuwe deklaag op het wegdek is aangebracht.
Ook de problemen met de kieren in de aansluiting van de bestrating op asfalt, zijn inmiddels verholpen.
T.a.v. de krachten over de plaatsing van verkeersborden Iangs het fietspad Oosterbierum- Tzummarum moeten wij ons vervoegen bij de Provincie .
Voorts deelt de Gemeente mede dat zij geen mogelijkheden zien voor het aanbrengen van openbaar groen in de Lytse Buorren aangezien de straat, erg krap is.
Suggesties van onze kant zijn welkom.
- Koopcontract "de Haven” .
- Brief Stichting Jeugdbuitenverblijven
- Fan Eigen Hiem
- Nieuwjaarswens van Bloemketerp i.o.

4. Jaarvergadering.
De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden op 20 april 1994 in het Wapen van Barradeel.
Marijke zal e.e. a. vastleggen bij Piet en de dorpsagenda.
Wij zullen in de vergadering voorstellen om de contributie met f .2,50 te verhogen wegens de toegenomen kosten.
De agenda zullen wij op de volgende vergadering vaststel len.
Van de bestuursleden zijn Marijke en Jolanda aftredend .
Marijke stelt zich opnieuw beschikbaar voor een volgende termijn en Jolanda stelt zich niet opnieuw beschikbaar zodat wij voor haar een nieuwe kandidaat moeten zien te vinden.

5. De Haven
Jan heeft inmiddels een gesprek gehad met het bestuur van de bibliotheek.
De huur over 1993 wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt .
De huurcontracten van “de Soos” en toneelvereniging "de Ploech" zijn inmiddels getekend weer terug ontvangen.
Van de peuterspeelzaal en D. T. O . hebben wij nog geen bericht.
Wij zullen bij de Gemeente een aanvraag doen voor een bijdrage in de onderhoudskosten van het gebouw.

6. Mededelingen
- In het laatste over leg dat wij hadden met de ondernemersvereniging, werd afgesproken dat zij een stukje zouden schrijven in het dorpskrantje waarin uitleg wordt gegeven over de verenigingenbonnen-aktie.
Tot op heden hebben wij daar nog niets van binnengekregen.
De aktie wordt namelijk door velen niet goed begrepen.
- Hessel zal contact opnemen met de beide scholen om een datum te prikken voor de Himmeldei.

7. Rondvraag
- Loekie vraagt of het ook mogelijk is dat de degene die de raadsvergadering bezoekt de raadstukken wat eerder door de bus kan krijgen.
Afgesproken wordt dat degene die deze vergadering bezoekt, de raadstukken z.s.m. ontvangt.
- De Stichting “Groot Franeker “ is kort geleden opgericht.
Mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de gemeenschap kunnen worden aangemeld door inwoners van de Gemeente.
- Hessel vraagt naar de vergoeding van onze vergaderkosten.
Dit komt in de volgende vergadering aan de orde.

Volgende vergadering: 15 februari 1994bij Hessel.
Bein en Jolanda bezoeken de raadsvergadering op 3 februari 1994.

Notulen Vergadering Dorpsbelangen d.d. 15 februari 1994.

1. Opening
De voorzitter opent om 20.15 u. de vergadering bij Hessel nadat wij eerst hun nieuwe huis hebben bezichtigd.

2. Notulen vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken.
- Verkiezingsprogramma FNP.
- Brief Gemeente FranekeradeeI d.d. 20 januari 1994 omtrent het intrekken van een aantal secretarie handelingen via het postkantoor/agentschap.
Dat betreft o. a. het afgeven van reisdocumenten en rijbewijzen.
Bein heef t via de lytse federatie hiertegen geprotesteerd.
- Brief Recreatiecentrum Barradeel met, daarin een uitnodiging voor overleg t.a.v. de plannen van het zwembad d.d. 1 februari 1994.
Jan, Pytsje, Loekie, Bein en Marijke hebben dit overleg bijgewoond .
Zie verder punt 4 .
- Brief FLD m.b.t. de cursus "Hoe komst as Doarpsbelang ta in nij bestimmingsplan foar eigen doarp".
Deze cursus vindt plaats op 23 februari 1994 te Baard .
Bein zal deze avond bezoeken .
- Uitnodiging voor het bijwonen van de presentatie van het verkiezingsprogramma van de P.v.d.A. d.d. 1 februari 1994.
- Brief FLD .d. d. 11 februari 1994 met daarin een toelichting m.b.t. de problemen die er zijn gerezen t . a. v. Dhr. J . Hettinga.
- Uitnodiging voor het bijwonen van een symposium d.d. 10 maart 1994 met als onderwerp: “Toekomst van het platteland"
- Kleine kernen beleid 1994 van de Provincie Friesland .

4. Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Op 3 februari jl. bezochten Jan, Pytsje, Bein, Loekie en Marijke het overleg waarin het bestuur van de Stichting met ons van gedachten wilde wisselen omtrent de vraag hoe wij gezamenlijk het zwembad van Tzummarum kunnen behouden.
Alle dorpsbelangen uit voormalig Barradeel, alsmede dorpsbelang Ried waren bij dit overleg aanwezig.
De stichting deelde ons mede dat het zwembad het komend seizoen open zal blijven in de oude vorm.
In 1995 zal het "nieuwe" zwembad worden gerealiseerd.
In een kleinere, doch alleszins acceptabele vorm.
Bij de ontwikkeling van dit nieuwe plan is uitgegaan van een betaalbaar prijskaartje .
De financiering van het nieuwe plan is echter nog niet rond.
Er is een financieringstekort van f. 250.000,-
Een van de mogelijkheden is om voor dit tekort een gemeentegarantie aan te vragen.
Er zal daarom een goed onderbouwd plan moeten komen naar de politiek waarin vooral duidelijk moet worden gemaakt dat het zwembad in Tzummarum van onschatbare waarde is voor de regio.
Mocht het plan van de gemeentegarantie mislukken dan zal naar andere mogelijkheden worden gezocht, mochten die er nog zijn.
Er werd in het overleg afgesproken dat er een brief zal worden gestuurd naar de wethouders en nieuwe raadsleden welke mede ondertekend zal worden door de dorpsbelangen.

5. Jaarvergadering
Marijke zal Dhr. L. Heeringa van verzorgingshuis Nij Bethanië vragen om na de pauze e. e. a. te vertellen omtrent de veranderingen die er momenteel plaats vinden bij Nij Bethariie.
O.a. de bouwplannen, renovatie, maar ook iets over de bezuinigingen en de gevolgen hiervan voor de ouderenzorg.
Er is inmiddels een nieuwe kandidaat gevonden voor ons bestuur.
Jan en Bein gaan binnenkort naar de gemeente om een aantal zaken even te bespreken (trimbaan, skilpaedsjes, speelplaatsjes, plan Noord enz.)
Bein merkte op dat de gemeente steeds meer taken op de schouders van dorpsbelangen legt.
Er kunnen nog wel zaken worden gerealiseerd, doch dan zal dorpsbelangen er zelf veel tijd en energie in moeten steken om e. e. a. te behouden . ( denk maar eens aan onderhoud )
Wij realiseren ons terdege dat wij voorzichtig moeten zijn met dat soort zaken ook naar de toekomst toe.

6. Himmeldei.
De himmeldei zal dit jaar plaats vinden in het midden van april.
Een datum moet nog worden afgesproken.
In april zullen wij een oproep in het dorpskrantje plaatsen waarin vrijwilligers worden gevraagd.
Ook de milieugroep Tzummarum zal worden gevraagd een steentje bij te dragen.

7. De Haven.
Drumband DTO heeft toegezegd de huur zo spoedig mogelijk over te maken.
HesseI zal de marktkooplui in het midden van 1994 aanschrijven voor de huur over 1994.
Bij het nalezen van het definitieve koopcontract is gebleken dat er een aantal bladzijden uit het contract missen.
Jan heeft inmiddels contact, opgenomen met notaris De Jong.
Deze zal de vergissing zo spoedig mogelijk herstellen .
Jan zal binnenkort een begroting / onderhoudsplan maken voor de komende 10 jaar zodat we precies weten waar we aan toe zijn .
Er zal in de peuterspeelzaal een kachel worden vervangen wegens de aanhoudende problemen .

8. Bestuurskosten.
In het afgelopen jaar is weer gebleken dat er in verhouding veel te weinig kosten worden gedeclareerd, ( autokosten , telefoon worden vaak vergeten " )
Er is nu afgesproken dat er inde begroting jaarlijks een bedrag ad f 30, - per bestuurslid zal worden opgevoerd voor postzegels, kopieën, typelinten enz. kunnen worden gedeclareerd.

9. Mededelingen .
- In het verleden is er eens gesproken over de uitgifte van een promotieboekje Tzunmarum-Firdgum.
Hierin zouden de wetenswaardigheden van ons dorp kunnen worden vermeld alsmede een lijst van alle verenigingen/ middenstanders die ons dorp rijk is.
Dit zou in samenwerking met de ondernemersvereniging kunnen worden gerealiseerd.
Het boekje is bedoeld voor alle nieuwe inwoners in ons dorp.
In het volgende overleg met de ondernemersvereniging zullen wij hierover van gedachten wisselen.
Wij zullen t.a.v. het plaatsen van een plattegrond informatie vragen.
Ook dit punt zal in het overleg op de agenda worden geplaatst.
- In onze vorige vergadering hebben wij de problemen omtrent de eventuele aanleg van een fietspad, voetpad op de Hegesylsterwei besproken.
Bein heeft hieromtrent informatie gevraagd bj de Provincie.
Het blijkt nu dat de aanleg van een fietspad een zaak is van de Provincie.
De aanleg hiervan is zeer problematisch.
Het bestuur van dorpsbelangen zal zelf naar mogelijkheden moeten zoeken om dit te realiseren, (grondaankoop enz.)
De gemeente moet dan de grond aankopen en hiervoor weer subsidie vragen bij de Provincie.
De aanleg van een voetpad langs dezelfde weg is een zaak van de gemeente.
Jan en Bein zullen bij het komende overleg met de gemeente de zaak weer onder de aandacht brengen.
Er is ons echter al meegedeeld dat er geen financiële middelen zijn.
- De touwtrekploeg van Tzummarum is kort geleden Nederlands Kampioen geworden.
Dat is natuurlijk een hele prestatie.
Pytsje zal hen van dorpsbelangen een cadeaubon aanbieden met de hartelijke felicitaties.

10. Rondvraag.
Hiervan wordt gen gebruik gemaakt.

Bein en Jolanda bezoeken de raadsvergadering op 3 maart 1994.
Bestuursvergadering: 22 maart 1994 bij Bein.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 22 maart 1994.

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering bij hem thuis.
Jolanda is verhinderd.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Info. Noord-West FriesIand.
- Raadsstukken . Loekie en Bein zullen de raadsvergadering op 23 maart a.s. bijwonen .
- Brief d.d. 8 maart 1994 van Dhr. W. Uil waar in hij de huur van de marktplaats opzegt .
- Brief van de Skûle met daarin een aankondiging van de activiteiten in de komende zomervakantie.
Marijke zal e.e.a. doorgeven aan de Soc.Cult.Commissie.
- Brief Gemeente d.d. 28 februari 1994 met daarin een ontvangstbevestiging van onze brief m. b. t. het intrekken van een aantal secretariehandelingen bij ons postagentschap.
- Verbeterde versie van het koopcontract "de Haven''.
- Brief van FLD Met daarin Een uitnodiging voor een tweetaI cursussen .
Dit zijn: A. "Hoe krijst as Doarpsbelang in beliedsplan foar eigen doarp?"
Hessel en Loekie zullen deze avond op 23 maart bijwonen.
B. "Hoe kinst as doarpsbelang it beste de wenningbou stimulearje?"' .
Jan en Pytsje bezoeken deze avond op 28 maart a.s.
- Brief Stichting Bevrijdingsfestival Fryslân waarin onze medewerking wordt gevraagd bij activiteiten die worden gehouden in het kader van vijftig jaar bevrijding op 5 mei 1995
Marijke zal e.e.a. doorgeven aan de ondernemingvereniging.

4. Overleg ondernemersvereniging
Marijke zal contact opnemen met de ondernemersvereniging om een datum te prikken voor het halfjaarlijkse overleg.
Wij hebben al een aantal punten voor op de agenda o.a. plattegrond, promotieboekje Tzummarum en onze gezamenlijke P.R. naar de Gemeente t.a.v. de de ontwikkeling van Plan Noord en industrieterrein.

5. Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Van het bestuur van de Stichting hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een overleg d. d. 31 maart a. s. waarin ons verdere utleg zal worden gegeven omtrent de plannen die in het centrum op stapel staan.
Bein en Marijke zullen in elk geval het overleg bijwonen.

6 Bejaardenavond
Marijke zal een concept voor de uitnodigingen maken voor deze avond.
Jolanda zal de uitnodigingen verder verzorgen.
Tezamen met het dorpskrantje van april zullen de uitnodigingen worden verspreid .

7. Jaarvergadering.
Bein zal een uitnodiging met daarin een agenda maken voor in het dorpskrantje.
Hij zal tevens aan alle raadsleden en het college van B en W een uitnodiging overhandigen.
Marijke heeft inmiddels met Dhr. L. Heer inga afgesproken da t hij na de pauze iets zal vertellen over de ontwikkelingen bij Nij Bethanië.
HesseL zal de attenties verzorgen.

8. Her-/ verdeling van bestuurstaken.
Onze bestuursleden waren inmiddels al op de hoogte van het feit dat onze voorzitter als raadslid is gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart jl.
Voor het dorp Tzummarum natuurlijk een uitstekende zaak.
Voor het bestuur van Dorpsbelang heeft dit echter wel de nodige consequenties.
Bein kan namelijk zijn raadlidmaatschap moeilijk combineren met het voorzitterschap van dorpsbelangen.
Na rijp beraad zijn wij tot de slotsom gekomen om maar zo snel mogelijk naar een kandidaat te zoeken die het voorzitterschap van dorpsbelangen op zich wil nemen.
Bein zal dan tussentijds aftreden.

9. Himmeldei
Hessel heeft inmiddels contact opgenomen met de beide scholen.
Afgesproken werd dat er dit jaar weer een himmeldei zal worden gehouden op 22 april a.s.
Marijke zal een oproep plaatsen in het dorpskrantje waarin de medewerking wordt gevraagd van vrijwilligers.
10. Mededelingen.
Jan en Bein hebben kort geleden een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van onze gemeente.
Daarin is gevraagd hoe het met de trimbaan komt .
Zij deelden ons mede dat wij zelf maar met een uitgewerkt plan moeten komen, waarin ook het financiële plaatje is verwerkt.
Bovendien moeten wij het opknappen van de trimbaan opvoeren op onze prioriteitenlijst.
Wij zijn van mening dat dit project niet op deze lijst thuishoort.
Er is namelijk sprake van achterstallig onderhond door de gemeente .
Er is ons altijd voorgehouden dat er voor het opknappen al reeds een bedrag was gereserveerd.
Tijdens het onderhoud bleek echter tot onze verbazing dat hier helemaal geen sprake van is.
Tevens werd in het gesprek gevraagd naar Plan Noord.
Er werd ons duidelijk genaakt dat dit nog een langdurige zaak zal worden(dat is het nu al naar onze mening).
Er moeten bedrijven worden uitgesaneerd en er is op sommige plekken vervuilde grond aangetroffen.
Natuurlijk draait het ook hier weer om de financiën.
Er zal derhalve (in samenspraak met de ondernemersvereniging) meer druk op de ketel moeten komen

11 . Rondvraag.
-Loekie vraagt zich af waar de rouleermap momenteel is.
Bein bleek deze nog in zijn bezit te hebben.
Hij zal worden geactualiseerd en weer in roulatie worden gebracht.
- Hessel vraagt hoe het contributiejaar van onze vereniging eigenlijk loopt.
Dat loopt van januari tot december.
Volgende vergadering: 13 april bij Jan.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 13. april 1994

1 - Opening .
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Jan.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
- Brief Gemeente Franeker met daarin een aanvraagformulier voor subsidie over 1995.
Uitnodiging voor het bijwonen van de installatie van de nieuwe raadsleden op 12 april 1994.
Uitnodiging voor het bijwonen van de afscheidsreceptie van de wethouders Dhr. J. Krijnsen en Dhr. A. Janssen op 14 april 1994.
Bein is in elk geval aanwezig!.
- Brief FLD met daarin de mededeling dat het dienstverband met Dhr. J. Hettinga met wederzijds goedvinden is verbroken aangezien Dhr. J. Hettinga per 12 april wethouder is van de gemeente ScharsterLân.
- Brief van Dhr J. Hettinga met daarin een toelichting m.b.t. zijn vertrek bij de FLD.
Tevens richt hij een woord van dank aan alle dorpsbelangen voor de prettige samenwerking in de afgelopen 14 jaar.
- Fan eigen Hiem.
- Brief van de Gemeente d.d. 12 april 1994 inzake het Kleine Kernenbeleid.
De gemeenteraad heeft in maart 1994 de beleidsnotitie Kleine Kernen vastgesteld.
De eerste drie prioriteiten van elk dorp zijn beoordeeld.
Bij de toekenning van projecten is het accent gelegd bij het in stand houden en uitbreiden van voorzieningen.
Tevens moeten er uit, de dorpen concrete en uitgewerkte plannen aanwezig zijn, waarin bijdrage van het dorp in geld en zelfwerkzaamheid zichtbaar wordt gemaakt.
Van de door ons aangevoerde prioriteiten is dit jaar geen enkele gehonoreerd.
Het lijkt ons als bestuur verstandig om ons eens goed te laten informeren t.a.v. de ontwikkeling van een bestemningsp1an ( te denken valt .aan plan Noord).

4 Jaarvergadering .
In de agenda voor onze jaarvergadering die in het dorpskrantje was afgedrukt waren enkele fouten geslopen.
(o.a. datum).
Er is derhalve een nieuwe uitnodiging huis aan huis bezorgd.
In de vergadering zullen wij een contributieverhoging voorstellen van f. 2,50.
Marijke zal nog even contact opnemen met Dhr. L. Heer inga.

5. De haven.
Jan heeft bij schildersbedrijf Walda een offerte gevraagd voor het buitenschilderwerk.
Voor de peuterspeelzaal is een nieuwe kachel gekocht wegens de aanhoudende problemen.
Hij moet nog worden geplaatst.
Dhr. K. Jensna zal dit jaar de tuin weer verzorgen.

6 . Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Op 31 maart 1993 had het bestuur van dorpsbelangen overleg net de stichting omtrent de ontwikkelingen t.a.v. het zwembad.
In het overleg werd ons medegedeeld dat er grote plannen op stapel staan in het centrum.
Door een projectontwikkelaar zal 15 miljoen worden geïnvesteerd in de bouw van bungalows.
De Stichting zelf zal 10 miljoen bijdragen.
Er zal een park worden ontwikkeld voor 80 bungalows welke ongeveer f. 150.000,- per stuk moeten gaan kosten.
Daarbij zal een verblijfsaccommodatie worden gebouwd voor 50 personen.
Zij hopen hiermede het tekort op het zwembad terug te verdienen.
Op 7 april 1994 was er voor de dorpsbewoners gelegenheid om kennis te nemen van de plannen.
De reacties uit het dorp zijn in het algemeen positief.
Wij zullen contact opnemen met de Stichting om in contact te komen met deze projectontwikkelaar.
Er bestaat nu misschien een mogelijkheid om het fietspad op de Hegesylsterwei te realiseren en misschien zijn er mogelijkheden om iets met de trimbaan te doen.
Marijke zal contact opnemen net Dhr. Penninga.

7- Bejaardenavond .
De uitnodigingen zijn inmiddels samen met het dorpskrantje verzonden.
Marijke zal nog even contact opnemen met Nij Bethanië voor eventuele bijzonderheden.

8. Rondvraag.
-Pytsje vraagt of er ook iets aan het onderhoud van de bushokjes binnen de bebouwde kon kan worden gedaan.
Marijke zal contact opnemen met de gemeente om te vragen van wie deze bushokjes zijn en daarna een verzoek richten aan de betreffende instantie die voor het onderhoud hiervan moet zorg dragen.
Voor de himmeldei hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld .
- Loekie stelt voor om voortaan de commissievergaderingen eens wat vaker te bezoeken.
Uiteindelijk worden daar de beslissingen genomen.
Bein zal eens naar de mogelijkheden informeren voor het toesturen van de agenda's van deze vergaderingen.
Pytsje en Marijke bezoeken de raadsvergadering op 2 mei 1994.

Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 17 mei 1994.

1. Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering bij Marijke.
In het bijzonder werden Jolanda, die voor de laatste maal aanwezig was , en Anna-Maaike , ons nieuwe bestuurslid, welkom geheten.
Bein was verhinderd, doch kwam om 21.30 alsnog.

2- Verslag vorige vergadering.
-De bejaardenavond is bij onze ouderen bijzonder goed in de smaak gevallen.
- De himmeldei is goed verlopen.
Er waren toch nog voldoende vrijwilligers die de handen uit de mouwen wilden steken.
Marijke heeft contact opgenomen met de gemeente omtrent de bushokjes binnen de bebouwde kom.
Dezen zullen binnenkort in elk geval worden schoongemaakt en zo nodig worden opgeknapt.
- Marijke zal aan B. en W. een verzoek richten om voortaan de agenda’s van de commissievergaderingen te ontvangen.
Mochten hier dan belangrijke zaken voor onze dorpen op staan vermeld " dan kunnen wij deze vergaderingen bezoeken.

3. Ingekomen stukken.
- Uitnodiging voor het halfjaarlijks overleg met de onderemersvereniging d.d. 28 april 1994 . (zie punt 8)
- Brief Gemeente d.d. 28 april 1994 waarin ons de ontvangst wordt bevestigd van een brief welke wij op 25 april 1994 zonden aan de Gemeente n.a.v. vragen die in onze jaarvergadering naar voren kwamen.
Inmiddels is het euvel met de lampen op de Kleasterwei al opgelost.

4. Evaluatie jaarvergadering.
Naar onze mening is de jaarvergadering goed verlopen.
Er was een grote opkomst.
Liefst 50 leden waren aanwezig.
Dhr. L. Heeringa en Dhr I. Schram hebben ons een goed overzicht gegeven van het reilen en zeilen bij Nij Bethanië.
Marijke heeft inmiddels al brieven verstuurd naar de Gemeente en de Provincie n.a.v. een aantal vragen die tijdens de jaarvergadering naar voren kwamen.
Er is inmiddels ook al een verzoek bij de Gemeente gedaan voor een nieuwe friesche vlag voor onze toren.
Jammer genoeg kon e. e. a. niet voor Hemelvaartsdag worden gerealiseerd.
Op de notulen van de jaarvergadering waren geen op- en/of aanmerkingen.

5. Verdeling bestuurstaken.
Na het vertrek van Bein zal Jan de taak van voorzitter op zich nemen.
Anna-Maaike zal zitting nemen in de redactie van de dorpskrant en in de soc. cult. commissie .
Verder blijft ieder zijn taak zoals die was.

6. De Haven.
Jan heeft inmiddels een offerte ontvangen van schi ldersbedrijf Walda .
De kosten van het buitenschilderwerk aan de voorzijde van het gebouw zullen ongeveer f . 6 . 200, - excl. BTW bedragen .
De kleuren zullen iets fleuriger worden.
Het huurcontract van DTO is nog steeds niet binnen.
Er zullen in het huurcontract van de bibliotheek enkele zaken worden aangepast.

7 . Ontwikkelingen fietspad- trimbaan .
Er is inmiddels overleg geweest met Dhr. Penninga van Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Wij hebben een voorstel gedaan waar het fietspad langs zou kunnen lopen .
Dhr. Penninga zal e.e.a. bespreken met de gemeente/projectontwikkelaar.
Ook het eventueel opknappen van de trimbaan zal hij bespreken.

8. Mededelingen.
-0p 10 mei jl. had het bestuur van dorpsbelangen het halfjaarlijks overleg met de ondernemersvereniging.
In het overleg zijn de volgende zaken aan de orde geweest:
a. Plattegrond Tzummarum.
Dit is in feite rond.
Alleen de ondernemers uit ons dorp moeten nog intekenen voor een bepaald bedrag.
Dit zal Dhr. v. d . Ploeg verder regelen .
b. Plan Noord.
Voor de ontwikkeling van dit plan is een commissie in het leven geroepen die alles in het werk zal stellen om eindelijk eens iets van de grond te krijgen.
Uit ons bestuur hebben Jan en Loekie zitting in deze commissie.
Ook uit de ondernemersvereniging zullen twee personen zitting nemen in de commissie.
e. Promotieboekje Tzummarum.
ln het overleg werd afgesproken dat er een boekje over Tzummarum/Firdgum zal worden uitgegeven voor nieuwe inwoners en toeristen.
Daarin zullen alle wetenswaardigheden uit, ons dorp worden vermeld, alsmede bijzonderheden uit de omgeving.
Hiervoor wordt een commissie samengesteld waarin namens ons bestuur Anna-Maaike en Pytsje zitting hebben genomen.
Ook de ondernemersvereniging en de Stichting zullen commissieleden leveren.
Tijdens het overleg met de ondernemersvereniging is ons gebleken dat dit jaar de kleinveemarkt en het dorpsfeest niet samenvalt.
Dat is een bijzonder jammerlijke zaak.
Marijke zal contact, opnemen met Dhr. v.d. Heer met het verzoek een stukje in het dorpskrantje te schrijven omtrent deze zaak.

9 Rondvraag.
-Anna-Maaike vraagt of het drukken van het dorpskrantje niet goedkoper kan.
De redactie zal een offerte vragen bij de PZ.
- Loekie vraagt of alle contributie al binnen is.
Dat is nog niet het geval.

10. Volgende vergaderingen.
Raadsvergadering: 2 juni 1994. Hessel en Jan zullen deze vergadering bijwonen.
Bestuursvergadering: 21 juni 1994 bij Pytsje.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 21 juni 1994.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur bij Pytsje.

2. Notulen vorige vergadering.
Geen op—en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
-Krantje FLD met daarin een uitnodiging voor de jaarvergadering d.d. 6 juni 1994 in Irnsum (zie verder punt 7)
- Brief Gemeente d.d. 19 mei 1994 waarin ons wordt medegedeeld dat uit het oogpunt van efficiëntie het College van B en W het van belang acht dat technische en andere praktische problemen in ons dorp voortaan rechtstreeks met de betreffende afdelingen worden afgehandeld.
Zij verzoeken ons om aan hun door te geven wanneer wij in de gelegenheid zijn om een technisch ambtenaar en een ambtenaar van voorlichting te ontvangen.
Marijke heeft hiervoor een afspraak gemaakt op 23 juni a.s. om 10.00 uur .
Marijke en Hessel zullen hierbij aanwezig zijn.
De volgende zaken zullen wij aan de orde stellen: fietspad Hegesylsterwei, overtollig groen trottoirs Firdgum, voetpad Kade, schelpenpad,opknappen Skoalstrjitte.
- Brief Gemeente d.d. 20 mei 1994 met daarin een antwoord op onze brief d.d. 25 april 1994, die wij naar aanleiding van vragen uit de jaarvergadering aan hun toezonden.
Het probleem met de straatlantarens op de Kleasterwei en Kade is opgelost.
Het punt van de snelheidscontroles op de Swaerderwei is ter kennis gebracht aan de politie met het verzoek onze opmerking mee te nemen in de afweging op welke plaats gecontroleerd gaat worden.
- Brief R.O.F.(regionaal orgaan voor de verkeersveiligheid in Friesland) d.d. 24 mei 1994, waarin ons wordt medegedeeld dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een aanmoedigingspremie beschikbaar stelt aan die instanties/personen die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de verkeersveiligheid.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Brief Gemeente d.d. 3 juni 1994 waarin wij worden uitgenodigd voor het bijwonen van een informatieavond t.a.v. de particuliere woningverbetering in ons dorp, d.d. 15 juni 1994. ( zie verder punt 7).
Aanslag Waterschap Noardelik Westergoa.
Hessel zal e. e. a. afhandelen.
- Brief Gemeente d.d. 16 juni 1994 met daarin een overzicht van de raads- en commissievergaderingen t/m december 1994.
- Brief FLD d.d. 15 juni 1994 waarin een aantal punten aan de orde komen.
De nieuwe medewerker is inmiddels bekend en wordt voorgesteld: Dhr. Jenze Fokkema.
Er worden wederom een aantal cursussen aangeprezen.
Marijke zal wat nadere informatie vragen.
Tevens is een schrijven bijgevoegd van bou- en advysburo Doarpswurk. ( zie ook punt 7>

4. De haven.
Jan heeft inmiddels opdracht gegeven om het buitenschilderwerk te laten doen door schildersbedrijf Walda.
De kosten hiervan bedragen f. 6200,-- excl. BTW.
Het aangepaste huurcontract is inmiddels verzonden aan de bibliotheek.
Het huurcontract van drumband DTO hebben wij nog steeds niet terug ontvangen.
We zullen nu maar eens nagaan wat hiervan de reden is.
Hessel zal de nota's van de huur binnenkort versturen aan de gebruikers .

5. Plan Noord.
Wij hebben nog steeds niets van de ondernemersvereniging vernomen omtrent de twee commissieleden die zitting zouden nemen in de commissie Plan Noord.
Nadat er nu ruim een maand is verstreken, leek het ons verstandig om alvast maar met de campagne om plan Noord van de grond te krijgen te starten.
Wij hebben inmiddels een brief gezonden aan de gemeente waarin wij concreet antwoord op de vraag willen hebben hoe de zaak er nu voor staat.
Hiervan zijn kopieën aan de fracties verstuurd.
Op 23 juni 1994 hebben wij een afspraak met de Woningstichting om daar ook de zaak eens aan te kaarten.
Jan en Loekie zullen dit overleg bijwonen.

6. Bestuursvacature / verdeling bestuurstaken.
Er is nog geen geschikte kandidaat gevonden om plaats te nemen in ons bestuur.
Bein zat voorheen ook nog in de zog. Lytse federatie.
Jan zal e.e.a met Bein opnemen hoe het met de vervanging hiervan moet.
Loekie zal- als 2e secretaresse optreden.
Anna-Maaike zal plaatsnemen in de commissie die de nieuwjaarsreceptie organiseert.

7. Mededelingen.
- Ontwikkelingen fietspad/trimbaan.
De ontwikkeling van het plan loopt inmiddels.
Zoals het nu staat zal het fietspad in het plan worden meegenomen.
Hoe het verder loopt, moeten we naar even afwachten .
- Promotieboekje Tzummarum-Firdgum.
De commissie die voor de ontwikkeling hiervan in het leven is geroepen , is inmiddels al bij elkaar geweest .
Het boekje zal in A5 formaat worden gedrukt.
De taken zijn onderling inmiddels verdeeld.
Op 12 oktober komt de commissie weer bij elkaar .
-Subsidie woningverbetering.
op 15 juni 1994 is er t.a.v dit punt een avond georganiseerd in het Wapen van Barradeel .
De avond werd door ongeveer 25 personen bezocht.
Ieder jaar stelt de Gemeente een subsidiebijdrage beschikbaar van f . 75.000, -.
Elk jaar is er een ander dorp aan de beurt om hiervan gebruik te maken.
Dit jaar kunnen de particuliere woningbezitters uit Tzummarum subsidie aanvragen als men groot onderhoud aan hun woning, die voor 1950 moet zijn gebouwd, wil plegen .
Firdgurn wordt niet tegelijk met Tzummarum meegenomen.
Zij komen waarschijnlijk apart aan de beurt .
De Gemeente zal ons schriftelijk inlichten over wanneer en hoe.
Tijdens dit overleg werd ons tevens medegedeeld dat er bij de Provincie een " pot " is voor krotopruiming .
Ook hierover krijgen wij nader bericht .
- Jaarvergadering FLD.
Anna-Maaike en Marijke bezochten op 6 juni 1994 de jaarvergadering van de FLD in Irnsum.
Daar werd medegedeeld dat er voor het project "doarpen yn it grien " eindelijk geld beschikbaar was .
Tijdens deze vergadering werd tevens een uitgebreide uitleg gegeven omtrent de activiteiten die bou- en advysburo Doarpswurk ontwikkelt.
Het buro is er op gericht om in kleine dorpen kleinschalige bouwprojecten te ontwikkelen.
Zij doen daarbij de begeleiding van A tot Z.
Voorts hield Dhr. Walter Etty nog een inleiding over de bestuurlijke vernieuwing in Friesland .

8. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Volgende vergadering(en).

Raadsvergadering 7 juli 1994: Anna- Maaike en Hessel .
Bestuursvergadering; 12 september 1994 bij Hessel.

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering bij Hessel.

2. Notulen vorige vergadering.
Geen op en /of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken .
- Brief Gemeente met daarin een verslag van het technisch onderhoud dat wij op 23 juni 1994 met de gemeente hadden. ( zie verder pont 6).
- Brief Gemeente d.d.30 juni 1994 met daarin ontvangstbevestiging van onze brief d. d. 22 juni 1994 t.a.v. Plan Noord.
- Brief Woningstichting Noord-West Friesland met daarin een afschrift van de brief welke zij aan de Gemeente zonden t.a.v. Plan Noord. ( zie verder punt 5).
- Brief Gemeente d.d. 27 juli 1994 met daarin antwoord op onze brief d.d. 22 juni 1994 i.v.m. de ontwikkeling van Plan Noord ( zie verder punt 5) - Brief Gemeente d.d. 18 augustus 1994 waarbij ons afschriften werden toegezonden van de standplaatsvergunningen voor een standplaats op het plein bij "de Haven”.
- Uitnodiging Bloemketerp voor een “voorbezichtiging” van het recreatiepark d.d. 2 augustus 1994.
- Brief AFUK met daarbij het cursusprogramma 94-95.
Hierbij gevoegd een brief met het verzoek om dorpsnieuws voortaan aan hun toe te zenden.
De beide dagbladen in Friesland starten in het najaar wekelijks met een pagina waar ook aandacht wordt gegeven aan dorpsfeesten toneeluitvoeringen enz. Marijke zal e. e. a. verder afhandelen.
- Brief organisatie "skeetrace" die in het kader van de Agrarische Dagen op 10 september 1994 plaatsvindt.
Aangezien dit samenvalt met ons dorpsfeest hebben wij de organisatie laten weten van deelname af te zien.
-Uitnodiging voor de officiële opening van "Bloenketerp" op 8 september 1994. Voor kennisgeving aangenomen.
- Brief Omrop Fryslân waarin een oproep wordt gedaan aan verenigingen om deel te nemen aan de quiz "taalstriid" welke in het winterseizoen wordt uitgezonden.
Dit keer spelen niet de dorpen, doch elke willekeurige vereniging die mee wil doen, tegen elkaar.
De opgave kan in principe tot januari 1995.
-Uitnodiging officiële opening wooncentrum "Sytzamaleane" d.d. 17 september 1994.
Jan, Pytsje en Marijke zullen deze opening bijwonen.
- Brief Consulentschap NME Friesland met daarin informatie m.b.t. een cursus milieuzorg.
- Fan Eigen Hiem.
Sociaal jaarverslag Nij Bethanië.
- Brief Provincie Friesland d.d. 8 juli 1994, waarin ons een antwoord wordt gegeven op onze brief d.d. 25 april 1994.
N.a.v. vragen op onze jaarvergadering hebben wij het verzoek gedaan om strepen aan te brengen op het wegdek van de Swaerderwei, zodat de weg overzichtelijker wordt.
In het algemeen worden op wegen binnen de bebouwde kom geen as- en kantstrepen aangebracht.
Het is nl. gebleken dat dit tot hogere snelheden kan leiden hetgeen in de bebouwde kom juist moet worden vermeden.
Het beleid van de provincie is er dan ook op gericht om geen strepen aan te brengen.
Uit onderzoek ter plaatse is het de Provincie gebleken dat de overgang tussen de parkeerstroken en rijbaan niet duidelijk overkomt.
Z ij zijn van mening dat ter plaatse van deze parkeerstroken een doorgetrokken witte streep aanwezig moet zijn.
Binnenkort zullen deze worden aangebracht.
Marijke zal navraag doen wanneer dit het geval zal zijn aangezien er inmiddels alweer 2 maanden verstreken zijn.
- Raadstukken.
-Uitnodiging voor de raadscommissievergadering Welzijnszaken d. d. 19 september 1994 .

4. De Haven.
Het schilderwerk is inmiddels afgerond.
Hier en daar was sprake van houtrot.
Dit is inmiddels verholpen.
Het huurcontract van de bibliotheek zal binnenkort ons worden toegezonden.
Met drumband D.T.O. is de afspraak gemaakt dat zij dit binnenkort ook zullen doen.
Hessel heeft de nota,s van de huur verzonden.

5. Plan Noord.
Op 22 juni 1994 hebben wij een brief gezonden aan de Gemeente waarin door ons wederom aandacht werd gevraagd voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan Noord.
In de brief hebben wij benadrukt dat wij als Dorpsbelangen het heel belangrijk vinden dat voor dit gebied een plan wordt ontwikkeld dat ook op korte termijn kan worden uitgevoerd.
Op 24 juni 1994 hadden Loekie en Jan een gesprek met Dhr. Tienstra van de Woningstichting Noord West Friesland waarin de ontwikkeling van Plan Noord uitvoerig is besproken.
Dhr. Tienstra vindt de ontwikkeling van Plan Noord "heechnedig".
Het bleek dat de Woningstichting deze kwestie ook al een paar keer onder de aandacht van de gemeente had gebracht tijdens het halfjaarlijks overleg wat zij voeren met de gemeente.
Dhr. Tienstra zegde toe een "pittige" brief te zullen sturen aan de Gemeente met de vraag of zij dit gebied ook gaan ontwikkelen, en zo ja op welke termijn.
Op 27 juli 1994 ontvingen wij antwoord van de Gemeente op onze brief d.d. 22juni 1994.
De Gemeente deelde ons mede dat Buro Vijn te Oenkerk opdracht heeft gekregen van de Gemeente om een bestemmingsplan voor geheel Tzummarum te maken.
In dit bestemmingsplan zullen o. a. de woonuitbreiding aan de Noordzijde, het bedrijventerreintje aan de noordoostzijde van het dorp, de uitbreiding van Recreatiecentrum Barradeel en de alternatieve fietsroute van de Hegesylsterwei naar de Buorren worden meegenomen.
De verwachting is dat aan het eind van dit jaar het plan aan het dorp kan worden voorgelegd.
Uitvoering van Plan Noord laat nog op zich wachten in verband net verwerving van het resterende deel van de grond en sanerende maatregelen op de plaats waar een aardappelloods heeft gestaan.
Er is nog geen haast mee gemaakt omdat er in Tzummarum nog voldoende kavels voor woningbouw voorhanden waren. 6. Overleg Gemeente.
Op 23 juni 1994 hadden Marijke en Hessel overleg met Dhr. v.d. Heide en mevr. J. Bergsma.
In het overleg zijn een aantal punten aan de orde geweest.
1. Opknappen Skoallestrjitte.
De Gemeente ontvangt ieder jaar een bedrag ad f . 1,1 miljoen in het kader van de stads- en dorpsvernieuwing.
Om dit bedrag te krijgen moet de Gemeente een aantal plannen indienen die door de Provincie worden beoordeeld.
Dit jaar heeft de gemeente het plan van het opknappen van de Professorenbuurt en het herindelen van het stadscentrum bij de Provincie ingediend.
Als derde prioriteit stond het opknappen van de Skoallestrjitte op het programma.
Mocht er van de toegekende subsidie over 1994 nog wat over blijven, dan kan het zijn dat er in dit jaar nog iets aan wordt gedaan.
Anders is de kans zeer groot dat de straat in 1995 wordt aangepakt.
2. Voetpad kade/ Hegleylsterwei.
De Gemeente deelde mede dat zij geen geld beschikbaar hebben om dit pad te realiseren.
Zij stelden voor om de materialen beschikbaar te stellen en dat wij zelf voor de aanleg zorgen.
Het onderhoud van het voetpad is voor de Gemeente .
Jan zal nadere informatie vragen bij v.d . Heide.
Wij zullen proberen om het pad zelf aan te leggen met vrijwilligers.
3. Schelpenpad Noord.
Ook hiervoor geldt dat wij zelf met een plan moeten komen.
De Gemeente wil daarna eventueel welde materialen leveren, doch wij moeten zelf voor de aanleg zorgen.
4. Overtollig groen trottoirs Firdgum.
De Gemeente zegde toe deze binnenkort te verwijderen .
Het is inmiddels september en nog steeds tiert het groen welig.
Marijke zal contact opnemen met Dhr. Oldeman met het verzoek het groen ditmaal werkelijk te verwijderen.
5. Schelpenpad.
Een gedeelte van het schelpenpad is nog niet voorzien van nieuwe schelpen.
Dhr. v.d. Heide zegde toe dat dit binnenkort zal worden gedaan.
Helaas, ja u raadt het al, is het aan de aandacht ontschoten.
Marijke zal aan Dhr. Oldeman vragen of dit binnenkort kan worden uitgevoerd.
Op 6 september 1994 hadden Jan en Loekie overleg met de Gemeente omtrent de aanleg van het fietspad Hegeylsterwei.
De Gemeente vertelde ons dat zij niets omtrent het fietspad kunnen beslissen omdat het een zaak is van de Provincie.
De Provincie vertelt ons dat het een zaak is van de Gemeente omdat het fietspad op gemeentelijk grondgebied komt te liggen.
Wij zullen een brief aan de Provincie sturen. en hun dringend vragen om medewerking te verlenen aan de aanleg van het fietspad.

7. Recreatiecentrum Barradeel.
Dhr. Penninga deelde ons mede dat na sluiting van het zwembad met de verbouwing zal worden begonnen.
Met de bouw van het sporthotel zal waarschijnlijk in het begin van 1995 worden gestart.
Dhr. Penninga zegde toe om aan ons een plan voor te leggen t.a.v. de entree van het complex.

8. Bestuursvacature.
Het is ons gelukt om vlak voor de vakanties een kandidaat te vinden die bereid is zitting te nemen in ons bestuur, t . w. Menno v. d . Veen.
Wij zullen dit bekend maken in het dorpskrantje van oktober.

I . Overleg contactdames .
Op 15 november 1994 zal er weer een overleg zijn met alle contactdames.
Marijke zal uitnodiging verzorgen .
De agenda zullen we in de volgende vergadering vaststellen.

10 Rondvraag.
Anna-Maaike vroeg zich af of het schelpenpad nu voet-of fietspad was, of beide.
Volgens ons is het beide.

11. Volgende vergadering(en)
- Raadsvergadering op 6 oktober 1994: Marijke
- Bestuursvergadering: 18 oktober 1994 bij Menno aanvang 20.30 uur.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 18 oktober 1994.

1 . Opening.
De voorzitter opent de vergadering bij ons nieuwe lid Menno v.d. Veen.

2. Notulen vorige vergadering.
Marijke heef t bij de Gemeente geïnformeerd naar het achterstallig onderhoud aan het schelpenpad.
Dhr. Oldeman van Gemeentewerken deelde mede dat deze herfst het gehele schelpenpad voorzien zal worden van nieuwe schelpen.
Voorts deelde hij mede dat het overtollig groen op de trottoirs in Firdgum inmiddels is weggewerkt.
Voorts heeft zij nog even contact opgenomen met de provincie met de vraag wanneer de strepen op de Swaerderwei worden aangebracht.
Dit zal zeer binnenkort plaatsvinden werd ons toegezegd.

3. Ingekomen stukken.
- Uitnodiging FLD voor het bijwonen van de jaarlijkse vergadering die de federatie van dorpsbelangen in onze gemeente heeft met het College van B & W.
Deze zal plaatsvinden op 20 oktober 1994.
Marijke en Loekie zullen deze vergadering bijwonen.
- Fan Eigen Hiem.
- Uitnodiging van de Gemeente voor het bijwonen van een toelichting op de conceptnotitie instandhouding openbare basisscholen. ( zie verder punt 12)
- Brief gemeente waarin onze medewerking wordt gevraagd voor een kerstbomenversnipper actie eind december.
Marijke zal contact opnemen en onze medewerking toezeggen.
Rouwbrief Ette TaIsma.

4. De Haven.
Inmiddels hebben wij de kosten berekend van het schilderwerk en de reparatie van de kozijnen.
De totale kosten bedragen f . 8355,- incl. BTW.
Aan Dhr. de Valk is gevraagd een extra stopcontact aan te leggen voor de kaasboer.
Het huurcontract van de bibliotheek hebben wij inmiddels ontvangen.
Helaas hebben wij ondanks herhaaldelijke verzoeken nog steeds geen contract van drumband DTO terug ontvangen.
De huur is inmiddels door alle verenigingen betaald.
5. Plan Noord.
Op 30 juni jl. hebben wij een brief aan alle fracties in onze gemeenteraad gestuurd.
Jammer genoeg hebben wij geen enkele reactie gekregen.
Er zijn verder nog geen ontwikkelingen .

6. Vergadering contactdames.
Marijke zal een agenda maken en deze laten verspreiden met het dorpskrantje.
Jan zal Geertje van Dijk vragen om op deze avond iets te vertellen over het dorpskrantje.

7. Recreatiecentrum Barradeel.
Op onze brief welke wij aan de provincie hebben verzonden hebben wij nog geen antwoord ontvangen.
Er is verder nog geen nieuws te melden omtrent het fietspad.
De Stichting heeft ook nog een brief aan de Gemeente verzonden om de druk iets op voeren.

8. Voetpad Hegesylsterwei.
Jan heef t contact gehad met Dhr. v. d. Heide van Gemeentewerken.
Zij kunnen op afroep het materiaal leveren en onze gang gaan met de aanleg.
Er staat echter een lantaarnpaal in de weg.
Jan zal contact opnemen met Dhr. v.d. Heide omtrent deze kwestie.
Onze planning is in het voorjaar e. e. a. te realiseren .

9. Overlegondernemersvereniging.
Eind november zal er weer een overleg plaatsvinden.
Menno zal overleggen met de ondernemersvereniging ontrent een datum.

10 . Vijftig jaar bevrijding.
Wij hebben ons als bestuur afgevraagd of er in het kader van 50 jaar bevrijding ook activiteiten plaats moeten vinden in ons dorp.
Marijke zal contact opnemen met Dhr. Jouwersma of er misschien net als voorgaande jaren weer een concert plaatsvindt in het sporthal.
Jan zal nog een aantal verenigingen vragen of zij er iets voor voelen om iets te organiseren.
Gezamenlijk zou er toch iets mogelijk moeten zijn.

11. Frogramma Omrop Frvslân.
Eens per week op dinsdagmiddag zendt radio Fryslan een programna uit waarin elke week een ander dorp in de schijnwerpers kont te staan.
Ons dorp is uitgenodigd om op 22 november a.s. ook onze bijdrage te leveren.
Het is de bedoeling dat er 4 maal 8 minuten moeten worden opgevuld door ons dorp.
In deze zendtijd kan er van alles aan de orde worden gebracht wat interessant is voor de luisteraars.
Op 16 november hebben wij ontrent het programma overleg met dhr. van Tuinen, waarin wij hem een aantal zaken kunnen aanreiken die van belang zijn voor de invulling van het programna.
O.a. Recreatiecentrum Barradeel, Nij Bethanië/wooncentrum Sytzanaleane.

12 . Mededelingen .
- Marijke en Loekie hebben op 5 oktober 1994 een avond bijgewoond waar een toelichting werd gegeven op de concept-notitie instandhouding openbare basisscholen.
Door de minister zijn er een aantal minimumeisen t.a.v. het aantal leerlingen gesteld m.b.t. het in standhouden van basisscholen.
Voor onze Gemeente heeft dit het gevolg dat er 2 basisscholen zullen moeten sluiten nl. Het, Kofschip te Franeker en de o.b.s. Peins.
Herbayum kan als nevenvestiging blijven bestaan.
Zoals de zaken er nu voor staan zijn er voor onze school geen problemen .
Niemand weet echter wat er in de toekomst nog neer op ons afkomt.
- Pytsje heeft op 5 oktober 1994 een bijeenkomst "over wonen van ouderen gesproken" bezocht.
Er zullen 3 van deze bijeenkomsten plaatsvinden.
Het is voor alle 55 plussers in ons dorp en het heeft als thema: Hoe en waar zou ik in de toekomst willen wonen.
Na deze 3 bijeenkomsten zal er een evaluatie plaatsvinden met dorpsbelangen.
Anna-Maaike heeft een offerte binnen van de PZ van het drukken van ons dorpskrantje:
Het bleek dat het niet veel uitmaakte wat de kosten betreft met onze huidige drukker.
- De bewoners van wooncentrum Sytzamaleane willen graag lid worden van dorpsbelangen.
Anna-Maaike zal een afspraak maken om hun in te schrijven als lid.
- Jan heef t van "de Bazuin" een brief ontvangen waarin om een renteloze bijdrage wordt gevraagd voor de aanschaf van instrumenten.
Er is afgesproken dat er bij het jubileum van volgend jaar een gift zal worden gegeven.

13. Volgende vergaderingen :
- Raadsvergadering: 3 november : Jan en Menno.
Federatievergadering : 20 oktober : Marijke en Loekie.
Overleg Omrop Fryslân: 16 november: Marijke en Jan.
Overleg contactdames: 15 november: gehele bestuur.
Bestuursvergadering : 22 november: bij Anna-Maaike.

Yn memoriam Ette Talsma

Der binne minsken dy,t dúdlik harren stimpel op it doarpslibben drukke
Ette TaJsna wie ien fan dy minsken.
Hy hie each foar alles wat der om him hinne barde.
Hy ynteressearre, him yn it bysûnder foar de natuer, it doarpslibben en de Fryske kultuer en tradysjes.
Ea by dy ynteresse allinne bleau it net.
Hy wie ek in man dy't syn tiid en enerzjy der ynstekke woe.
Mei in positive ynstelling sette hy him oeral foar yn.
Sa hawwe hiel wat ferieningen in soad oan him te tankjen.
Dat jildt ek foar de ferieaing fan Doarpsbelangen, dêr ’t Ette 9 jier bestjoerslid fan wie, en werfan hy ferskate jierren as foarsitter fungearre hat.
Ek hat er in mannich jierren yn ‘e redaksje fan ‘e Doarpskrante sitten.
It heueht my noch dat de gearkomsten fan ‘e redaksje yn dy tiid altyd plak fûnen op ‘e neimiddei by frou Vogels.
Ette wie meastentiids lêst omt er fan syn wurk komme moast.
Wy seagen him yn 'e auto it hiem op stowen en fuort dêrnei de dyk oer stekken, ûnderweis nei de kofjepot fan frou Vogels en it smoute petear fan Albert Dykstra, dy't doe ek noch diel útmakke fan 'e redaksje.
Lykas no noch by redaksje-gearkommsten, Waarden alle wederwarichheden út Tsjummearum besprutsen.
Der wie lykwols net folle nijs, dêr ’t Ette aI net fan op ‘e hichte wie.
As echte doarpsman dy ’t er wie, wie hy der ommers hast altiten by as der earne wat yn ús doarp te rêden wie.
Hy wie goed ûnderlein en hie in dúdlike miening oer alle dingen, in miening dy't net ûnder stuollen of banken stutsen waard, mar dy't hy nei dúdlike arguminten nei foaren brocht.
Wat ús ek allegearre bybliuwe sil fan Ette is syn moed.
Moed om te striden tsjin in sykte dy ’t him 14 jier lang achterfolge hat.
Unbegryplik dat er altiten sa de kop der toar hâlden hat.
Sels yn it maaie nûmer fan 'e doarpskrante spruts er noch de hoop út dat er noch lang diel út meitsje mocht fan ús doarpsmienskip.
De achterlizzende driuwftear brocht er ris sa nei foaren: ik wol sa graach noch in skoftke by myn frou en bern bliuwe, en sa graach myn beide jonges opgroeien sjen.
Uteinlik moast er dochs belies jaan.
Yn in grôtfolle tsjerke hawwe wy op tiisdei 20 septinber ôfskie fan him nimme kinnen.
Yn ús doarpsnienskip sil er in leech plak achter litte.
Us gedachten geane út nei syn frou Ypie en de beide soannen Feitzen en Rienk.
Wy winskje harren in soad krêft ta om it ferlies fan harren man en heit te ferturkjen.

Ut namme fan it bestjoer fan Doarpbelangm en redaksje.
Geartsje van Dyk Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 22 november 1994.
1. Opening.
De voorzitter opent om 20.00uur de vergadering bij Anna-Maaike.
Loekie is verhinderd de vergadering bij te wonen.

2. Notulen vorige vergadering.
De vergadering die wij op 15 november jl. hadden met de contactpersonen en de redactie werd goed bezocht en is goed geslaagd.
3. Ingekomen stukken.
- Brief Nij Bethanie waarin ons wordt verzocht een persoon voor te dragen die zitting kan nemen als adviseur in de toewijzingscommissie van de bejaardenwoningen.
Jan Jensma is bereid gevonden om eventueel zitting te nemen in deze commissie.
Wij zullen hem dan ook voor dragen.
Marijke zal Nij Bethanië inlichten.
- uitnodiging van Stichting Recreatiecentrum Barradeel voor een bijeenkomst op 5 november 1994 welke is georganiseerd door de ondernemersvereniging en de Stichting.
- Brief Provincie Fryslân d.d. 18 oktober 1994 met daarin antwoord op onze brief d.d. 21 september 1994.
Hierin verzochten wij de Provincie een financiële bijdrage te leveren voor de aanleg van een fietspad op de Hegesylsterwei.
Op verzoek is afgewezen omdat de problemen in hun ogen slechts gedeeltelijk zullen worden opgelost.
Fietsers die in de richting Oosterbierum en het Westelijke gedeelte van Tzummarum fietsen, zullen toch langs de Hegesylsterwei blijven fietsen.
De verantwoordelijkheid van deze hele kwestie ligt bij onze Gemeente.
- Dankbetuiging overlijden Ette Talsma.
- Uitnodiging Oudheidkundige Vereníging Barradeel voor het bijwonen van een bijeenkomst op 18 november 1994.
- Uitnodiging voor het bijwonen van de diverse raadscommissies.

4. De Haven.
Jan heef t overleg gehad met de Gemeente omtrent alle verrekenposten die er na de overname van het gebouw nog waren.

5.Nieuwjaarsbijeenkomst.
Nieuwjaarsdag valt in 1995 op een zondag.
Wij als bestuur hebben ons af zitten te vragen of de nieuwjaarsbijeenkomst dit keer wel door kan gaan.
Na hier en daar informatie te hebben gevraagd omtrent de kerkelijke activiteiten in ons dorp is besloten omde nieuwjaarsbijeenkomst wel door te laten gaan, doch het tijdstip van aanvang zal worden verplaatst naar 20.30uur.
Anna-Maaike zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met Bein van Dijk om e.e.a. te bespreken.
Jan en Hessel zullen contact opnemen met Dhr. P. van Kooten.

6. Overleg ondernemersvereniging.
Er zal overleg plaatsvinden met de ondernemersvereniging op 29 november 1994. Marijke zal de agenda versturen met daarin o.a. de volgende punten;
Recreatiecentrum Barradeel , bevrijdingsfeest '95, commissie Plan Noord, promotieboekje Tzummarum.
Menno zal ons nog een vers1ag van het vorig overleg leveren.

7. Recreatiecentrum Barradeel.
Binnen het bestuur hebben wij ons afgevraagd wat het standpunt van ons is m.b.t. de in/uitgang van het recreatiecentrum.
Nu de mogelijkheid van een ontsluiting op de Hegesylsterwei of de Mieden definitief door de Gemeente is afgekeurd zal er naar een alternatief moeten worden gezocht.
Er blijven noch maar twee mogelijkheden over, nl. via de bestaande ingang of via de Kamp/ Lytse Buorren .
Aan beide mogelijkheden kleven voor/ en nadelen.
Jan zal contact opnemen met de Gemeente en nagaan hoe het met de plannen staat.

8. Programma Omrop Fryslân.
Op 16 november 1994 hebben Jan en Marijke overleg gehad met Geert van Tuinen van Omrop Fryslân.
In het overleg zijn door ons een aantal zaken/ personen voorgedragen die naar onze mening in het programma zeker aan bod zouden moeten komen.
Het programma is inmiddels uitgezonden op 22 november 1994.
Naar onze mening en die van Omrop Fryslân was het een leuk programma waar Tzummarum van een positieve kant werd belicht.
Verderop in ons dorpskrantje vindt u een uitgebreid verslag.

9. Bevrijdingsfeesten ’95.
Eind oktober 1994 nam dhr. Hummelen van de Stichting Vijftig jaar bevrijding contact op met de vraag of wij ook onze medewerking wilden verlenen aan activiteiten die plaatsvinden in het kader van vijftig jaar bevrijding.
Het ligt namelijk in de bedoeling om een karavaan authentieke legervoertuigen door Friesland te laten rijden.
Gevraagd is of wij er ook wat voor voelden om deze karavaan Tzummarum aan te laten doen.
De kosten hiervan bedragen f. 1000,- .
Er is inmiddels met verschillende verenigingen in ons dorp overleg gaande om het bedrag bij elkaar te krijgen.
Er zal een commissie worden gevormd om de zaak op poten te zetten.

10. Mededelingen.
- Al onze contactpersonen, redactieleden en Bankcommissie zullen met sinterklaas worden verblijd met een kleine attentie.
- Op 20 oktober jl. bezochten Marijke en Loekie het overleg van het College van B en W en alle dorpsbelangen uit onze Gemeente.
Deze bijeenkomst vond plaats te Schalsum.
Tijdens deze bijeenkomst werden mededelingen gedaan omtrent de projecten die zullen worden opgevoerd in het kader van de stads en dorpsvernieuwing in 1995.
Het bleek ons dat de herinrichting van het spoorbaangebied in ons dorp weer als allerlaatste prioriteit is opgevoerd.
En als je daarbij rekening houdt met de andere projecten die zijn opgevoerd ( o.a. sloop suikerfabriek) dan weten we nu al dat voor Tzummarum aan de beurt is, de pot van 1,1 miljoen op is.
In juni 1994 werd ons door dhr. v.d. Heide van Gemeentewerken verzekerd dat het spoorbaangebied in Tzummarum in elk geval in 1995 aan de beurt zou komen.
Nu ineens blijkt dat deze belofte niet kan worden nagekomen.
Het is duidelijk dat het laatste woord nog niet is gevallen omtrent deze kwestie.
Voorst deelde de Gemeente mee dat zij een bedrag van ± f.100,- beschikbaar stellen voor de medewerking aan de kerstboomversnipperactie.
Omtrent deze actie zullen wij nog nader bericht ontvangen van de Gemeente.
- Jan heeft bij de Gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken m.b.t. de woningverbetering in ons dorp.
Het bleek dat er in ons dorp goedgebruik van is gemaakt.
De beschikbare gelden zijn bijna op.
- Hessel deelde mede dat het uurwerk van onze kerktoren binnenkort zal worden herstelt.
De kosten zullen worden verdeeld tussen de commissie uurwerken en de kerkenraad.
- Anna- Maaike deelde mede dat de offerte die zij van de PZ te Franeker hadden ontvangen voor het eventuele drukken van ons dorpskrantje financieel niet voordeliger is.
Daarom laten wij alles maar zoals het was.

11. Volgende vergaderingen:
- Overleg ondernemersvereniging: 29 november 1994.
- Raadsvergadering; Pytsje en Loekie.
- Bestuursvergadering: 19 december 1994 bij Loekie.