Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 18 januari 1993

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20. 15 uur bij hem thuis.

2. Verslag vorige vergadering.
Er waren geen op/ aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.

“Fan eigen hiem” van Nij Bethanië.
Raadsstukken.

4. Ontwikkeling wandelpad Tzummarum – Noord.

Aan de zuidzijde van ons dorp is in het kader van de ruilverkaveling destijds een wandelpad aangelegd.
Aan de noordzijde is ook zoiets gerealiseerd, doch het kan niet als zodanig worden gebruikt.
Bij het bestuur is de gedachte opgekomen om het pad verder te ontwikkelen als wandelpad.
Jan zal eerst een tekening opvragen bij de Gemeente om precies na te gaan hoe de route loopt.
Daarna zullen wij aan de Gemeente vragen wat zij beschikbaar willen stellen voor de aanleg.

5. Jaarvergadering.
De Stichting Vluchtelingenwerk van de gemeente Franekeradeel zal na afloop informatie geven omtrent de opvang van vluchtelingen in onze dorpsgemeenschap.

6. De Haven.
Tot nu toe verloopt de gehele renovatie van het gebouw goed op schema.
De verenigingen zijn over het algemeen tevreden.
Momenteel wordt de bibliotheek gerealiseerd op de plaats waar voorheen de peuterspeelzaal was gesitueerd.
De oplevering is gepland op 4 februari 1993.
Op 17 februari is de heropening van de bibliotheek.
In het voorjaar zal de zandbak nog worden verplaatst en het plein opnieuw worden ingericht.
Zeer binnenkort zal de koopakte aan ons worden toegezonden.
Jan zal kontakt opnemen met de marktkooplui die gebruik maken van het schoolplein.
H ij zal e. e. a. met hun bespreken omtrent het gebruik van elektriciteit en plein.
0mtrent de opening zullen wij nader overleggen met de verenigingen

7. Wegreconstructie.
Er zijn na de oplevering nog een aantal knelpunten geconstateerd die moeten worden opgelost.
Bein zal de diverse zaken doornemen met Gemeentewerken.
De bomencommissie (t.w. Dhr. S v.d. Zwaag en Dhr. L. Heeringa) zijn door ons bestuur verzocht om samen met Gemeentewerken en plan te maken voor de groenvoorziening in de Buorren en langs de Swaerderwei.

Mededelingen.
Siemy deelde mede dat de organisatie voor de Barradeel wandeltocht zo goed als rond is.
De routes zijn inmiddels, op kleine stukjes na, uitgestippeld.
De start van de tocht is bij de sporthal.

Rondvraag.
Siemy deelde mede dat haar blanco kwitanties op zijn.
Er moeten nieuwe komen.
Bein zal hiervoor zorgen .
Pytsje vraagt toch weer even naar het bushokje in Firdgum op onze brief d.d. 30 december j.I. hebben wij echter nog geen reactie gekregen.
Nog maar even afwachten dus.
Bein deelde mede dat na informatie bij de Stichting Recreatie Centrum Barradeel bleek dat er een geschikte kandidaat is aangesteld in het dagelijks bestuur, en dat, er voor het algemeen bestuur nog wordt, gezocht naar een kandidaat.
Bein zal voor deze vacature iemand uit Tzummarum benaderen .
Jolanda en Siemy bezoeken de raadsvergadering op 4 februari a. s.

Volgende vergadering: 22 februari 1993, aanvang 20.00 uur bij Jan.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 22 februari 1993.

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur bij Jan.

2. Verslag vorige vergadering.
Er waren geen op en/of aanmerkingen

3 . Ingekomen stukken.
-Uitnodiging voor de door de P.v.d.A. georganiseerde bijeenkomst op 23 februari 1993 m.b.t. de plannen voor een industriegebied tussen Harlingen en Franeker.
Bein zal deze avond bijwonen.
-Brief van de Gemeente Franekeradeel m.b.t. het opheffen van een aantal buslijnen tussen Sexbierum en Leeuwarden v.v.
Marijke zal contact, opnemen met de dorpsbelangen van Oosterbierum en Sexbierum,/Pietersbierum om hierop gezamenlijk een reactie te sturen.
-Brief van de Gemeente Franekeradeel waarin wij worden uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse boomplantdag welke dit jaar op 24 maart a.s. wordt gehouden.
Bein en Siemie zullen in elk geval aanwezig zijn.
-Uitnodiging van drumband D.T.O. voor het bijwonen van de opening van hun hernieuwde onderkomen op 27 februari a.s.
Pytsje en Jolanda zullen namens onze vereniging hierbij aanwezig zijn.
-Uitnodiging voor de heropening van onze bibliotheek op 18 februari jl.
-Brief van de stichting welzijn ouderen Franeker met daarin de uitnodiging voor een bijeenkomst op 19 februari 1993 waarin een inventarisatie is gemaakt van wat er voor ouderen in onze Gemeente zoal georganiseerd wordt.
Dit in het kader van het Europees jaar van de Ouderen.
Pytsje en Siemie hebben deze bijeenkomst bezocht.
-Enquête van de Vrijwilligerscentrale Franekeradeel m.b.t. het verrichten van vrijwilligerswerk.
Marijke zal e.e.a. afhandelen.
-Verslag van de vergadering van de lytse federatie- coumissie met de FLD op 10 februari jl.
-Verslag van de vergadering op 20 oktober l992 van de dorpsbelangen, het College van B & W en de FLD welke werd gehouden in Peins.
-Uitnodiging voor het bijwonen van een tweetal bijeenkomsten 6 februari en 17 februari jl. i. v. m. de eventuele opslag van vliegas nabij Herbayum .
Zie verder punt 4.
0ntwerpschets Franekeradeel zie verder punt 4.
Uitnodiging voor het bijwonen van het 125- jarig jubileum van de Rederijkerskamer "Onno Zwier" d.d.10 april 1993.
Bein, Jan en Pytsje zullen in elk geval de receptie bijwonen.

4. MededeIingen.

VIiegasproblematiek :
Er zijn inmiddels 2 bijeenkomsten geweest in het dorpshuis van Herbayum.
Hierbij waren vertegenwoordigers van de dorpsbelangen in onze Gemeente uitgenodigd alsmede vertegenwoordigers van de buurtverenigingen in Harlingen en Franeker.
Geen enkele van deze aanwezigen was voor de p lannen.
Men was van mening dat vuiIe industrie geen schone industrie aan zal trekken .
Wij moeten er voor waken dat onze Gemeente geen vuilstort wordt voor allerlei vervuiling.
De ontwikkeling van de kanaalzone is natuurlijk een positieve zaak doch de vestiging van schone industrie heeft de voorkeur.
In de vergadering werd besIoten om een soort stichting op te richten waar in vertegenwoordigers van de dorpsbelangen zitting hebben.
Hieruit zal een dagelijks bestuur worden gevormd .
Hun taken zullen o. a. zijn : contacten pers , juridische bundeling, contacten Joure/ Heerenveen enz .
Wandelroute Noord .
Jan heeft inmiddels plattegronden opgevraagd bij de Gemeente.
In de route zijn enkele knelpunten die in overleg met de belanghebbenden moeten worden opgelost .
Hierna zullen wij opnieuw contact opnemen met de Gemeente voor verdere ontwikkeling van het plan.
Bomencommissie .
Hessel en Dhr S. v.d. Zwaag. hebben kort geleden overleg gevoerd met Dhr H. 0ldeman van Gerneentewerken omtrent de voorgenomen beplantingvan de Buorren en Swaerderwei.
Hier zullen diverse bomen worden geplant met daaronder bodembedekkers.
E.e.a. zal worden gerealiseerd op de boomplantdag van 24 maart a.s.
0verlegGroene Kruis.
0p 16 februari jl. hebben Bein en Hessel overleg gevoerd met het Groene Kruis.
Onze plaatselijke vereniging wordt bedreigd met opheffing.
Z ij vallen namelijk onder de Stichting Kruiswerk Friesland Noord.
In verband met bezuinigingen worden vele activiteiten van de plaatselijke verenigingen voortaan centraal geregeld.
Tijdens het overleg hebben wij te kennen gegeven dat wij hun zo mogelijk willen ondersteunen waar nodig .

De Haven.
Jan heeft deze week kontakt 0pgenomen met wethouder Fokkema.
Wij hebben nog steeds geen definitief koopcontract gekregen.
Ook de financiele kant van de zaak is door hun nog niet afgewikkeld.
Dat wordt naar onze meningnu wel eens tijd.
Zij heeft toegezegd dat zij zo spoedig mogelijk de zaak zal regelen.
Omtrent de opening van het hele gebouw zullen wij met de verenigingen nog overleg voeren op welke wijze dit zal pIaatsvinden.

Ontwikkelingsschets Franekeradeel.
Deze week ontvingen wij een afschrift van de ontwikkelingsschets Franekeradeel.
De schets geeft voor de jaren negentig de ruimtelijke visie weer van ons College en is te beschouwen als een samenvatting van de resultaten uit eerdere deelnota’s en plannen .
Er werd ons verzocht om eventuele opmerkingen aan hun kenbaar te maken. Afgesproken werd dat de Lytse Federatie een reactie zal geven op de plannen .

Rondvraag.
-Marijke vroeg zich af hoe het dit jaar met de uitnodigingen van de bejaardenavond komt.
Afgesproken werd dat Jolanda een uitnodiging zal uitwerken.
-Pytsje vroeg hoe het met het inmiddels befaamde verdwenen Firdgumerbushokje is .
Nog steeds hebben wij geen enkele reactie gekregen op onze smeekbede’s.
Marijke zal nu maar eens bij wethouder Krijnsen vragen wanneer er eindelijk aktie wordt ondernomen .
-Jan deelde mede dat de Stichting Samenwerking Dorpshuizen kontakt met ons heeft opgenomen met de vraag of wij lid willen worden van deze Stichting.
Wij zullen hier onze gedachten over laten gaan.
-Marijke en Siemie bezoeken de raadsvergadering van 4 maart 1993.

Volgende vergadering : 22 maart 1993 bij Jolanda om 20.00 uur. Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 22 maart 193.

1.Opening.
De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering bij Jolanda.

2. Verslag vorige vergadering.
Er waren geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
-Jaarverslag Stichting Vluchtelingenwerk Franekeradeel.
Misschien dat hieruit iets kan worden gepubliceerd in het dorpskrantje .
-Brief van de Gemeente i.v.m. het "verdwenen" bushokje.
Er wordt ons medegedeeld dat er voor het herplaatsen van het bushokje subsidie is aangevraagd.
Marijke zal een brief sturen waarin wij zullen vragen binnen welk tijdsbestek e.e.a. kan worden afgewikkeld.
-Brief van de Gemeente met daarin het aanvraagformulier voor subsidie voor 1994 .
-Uitnodiging voor het bijwonen van de opening van markthandel De valk d.d. 26 maart 1994
Siemie zal in elk geval Present zijn.
-Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van het Groene Kruis d.d. 24 maart 1993.
Jolanda zal deze vergadering bezoeken.
-Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Oudheidkundige Vereniging BarradeeI d.d. 2 april a.s.
In verband met een overvolle agenda zal Hessel ons afmelden.
-Br ief van de FLD d. d. 2 maart 1993 omtrent de woningverbetering in onze dorpen.
De Gemeente heeft het voornemen om de regeling zodanig te wijzigen dat het beschikbare bedrag voortaan wordt gereserveerd voor een dorp.
Urgente gevallen buiten dit dorp zouden dan niet meer in aanmerking kunnen komen voor subsidie
-Br ief van de Stichting Welzijn Ouderen Franeker d. d. 22 maart 1993, waarin ons gevraagd wordt eventueel mee te werken aan een manifestatie i.v.m. het Europees jaar van de ouderen.
Er is inmiddels door een Werkgroep een basisprogramma genaakt met o. a een reizend cabaret.
De Stichting Welzijn ouderen wil zo spoedig mogelijk van ons weten hoe wij hier tegenover staan.
Zij willen graag een toelichting geven over het hele gebeuren.
Jolanda zal aan de soc. cult. commissie vragen of zij eventueel medewerking willen geven aan het hele gebeuren.
Bij deze brief was tevens een verslag gevoegd van de vergadering van 19 februari j. l.

4 . Jaarvergadering.
Bein zal de agenda klaar maken voor de redactie.
Tevens zal hij uitnodigingen verzorgen voor het College van B & W en de Raadsleden.
Hij zal deze voor 1 april a.s. bezorgen bij Dhr. S . v. d . Zwaag die ze dan tijdens de raadsvergadering kan verspreiden.

5. De Haven.
Op 23 maart 1993 is er een evaluatie met de gebruikers omtrent de hele renovatie van het gebouw.
Het ligt in de bedoeling dat wij op 30april a.s. het gebouw officieel openen.
Met de verenigingen zullen omtrent de organisatie af spraken worden gemaakt.
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan het, schoolplein ook afgerond.
De zandbak van de peuterspeelzaal is verplaatst en hier en daar is beplanting aangebracht.
Ondanks zelfwerkzaamheden heeft alles toch nog ± f. 2.500,- gekost.
Omtrent de financiën en overdracht van het gebouw is nog steeds geen bericht ontvangen, ondanks de herhaaldelijke toezeggingen die de Gemeente ons heeft gedaan.
Er is ons beloofd dat het deze week zal worden afgewikkeld.
Dat moeten we nu eerst maar weer afwachten .
De problemen m.b.t. de afvoer van het puin, zijn inmiddels opgelost.
Wij zullen nog proberen om bij DE Gemeente in aanmerking te komen voor een subsidie voor onderhoud van het gebouw .

6 "Stojiske".
Naar aanleiding van de " Stojiskeproblematiek" is een werkgroep geformeerd waarin o. a. Bein zitting heeft genomen.
De werkgroep vertegenwoordigt de gezamenlijke dorpsbelangen van de gemeente Franekeradeel en Harlingen.
Zij willen zich inzetten voor een leefbare Kanaalzone.
Eind maart zal er een handtekeningenactie worden gehouden in beide gemeenten zodat alle burgers kenbaar kunnen maken of zij voor of tegen de plannen zijn.

7 Dorpskrantje.
Van onze drukkerij kregen wij het bericht dat het formaat van ons krantje niet gangbaar meer is.
Het wordt namelijk gedrukt op folio- formaat terwijl A4-fornaat gangbaar is.
Het drukken op folio-formaat kan nu alleen noch geschieden tegen meerkosten.
Wij zullen derhalve overstappen op het A4 formaat.
Dit houd echter wel in dat het krantje dikker, dus duurder gaat worden.

8. Rondvraag.
- Eén van de bewoners aan de Buorren verzocht ons om voor zijn woning een boom te planten.
Wij hebben dit inmiddels doorgespeeld aan Gemeentewerken.
-Eén van de bewoners aan de Lytse Buorren vroeg of het mogelijk was om deze straat d.m.v. openbaar groen wat op te fleuren.
Wij hebben hem geadviseerd contact op te nemen met Gemeentewerken.
-Er zijn klachten binnengekomen over geparkeerde auto’s op de stoep bij bouwbedrijf Fongers b.v.
Wij hebben enige tijd geleden de betreffende eigenaren gevraagd om hun voertuig elders te parkeren.
Misschien is e.e.a. niet goed begrepen.
Wij zullen nogmaals een verzoek doen.
-Jan en Bein bezoeken de raadsvergadering op 1 april a.s.

Volgende vergadering: 19 april 1993 om 20.15 uur bij Marijke.

Notulen vergadering Dorpsbelangen 19-4-1993.

1 . Opening .
De voorzitter opent om ± 20.30 uur de vergadering bij Marijke.
Jolanda en Siemy waren verhinderd.
2 . Verslag vvorige vergadering .
Geen op- en/of aannerkingen.

3. Ingekomen stukken.
-Geboortekaartje Jolanda van Kooten.
-Uitnodiging muzyk en drumbandfestival d.d. 5 mei 1993. Dorpsbelangen zal hierbij aanwezig zijn.
-Fan eigen Hiem (Nij Bethanië )
-Uitnodiging voor opening peuterspeelzaal d.d. 23 april a.s. Pytsje en Marijke zullen hierbij aanwezig zijn .
-Uitnodiging overlegvergadering ondernemersvereniging d.d - 25 mei 1993.
-Lytse Doarpepraet met daarin een uitnodiging voor de jaarvergadering van de FLD te Goutum d.d. 26 april 1993.
Wij zijn allemaal helaas verhinderd .
Marijke zal ons afmelden .
-Brief van de Gemeente d.d. 30 naart 1993, inzake de stads- en dorpsvernieuwing.
Van alIe prioriteiten die wij hebben aangemeld, is alleen het herstel van de berm: van de Camstrawei gerealiseerd.
Alle andere zaken worden voorlopig nog niet gehonoreerd.

4. De Haven.
Jan deelde mede dat, wij eindelijk van de Geneente geld hebben binnen gekregen .
Het koopkontraet hebben wii eehter nog steeds niet ontvangen .
Op 30 apriL a. s . zaL het gebouw geopend zijn van 11.0O uur tot 13.00 uur. Frisdranken, koffie enz. zal door Pytsie worden geregeld.
Jan zal zorgen voor vlaggen.
Voor het onderhoud van de tuin bii de Haven zullen wij via het dorpskrantje iemand vragen die het onderhoud tegen een redelijke vergoeding wiI uitvoeren .

5. Jaarvergadering.
Marijke heeft, nog even kontakt, opgenomen met, de stichting vluchtelingenwerk om na te gaan of er voor de vergadering ook nog bijzonderheden waren.
Hessel zal de attenties verzorgen.
Het is ons voor de vergadering niet meer gelukt, om een geschikte kandidaat, te vinden voor de vaeature van Siemy.

6. Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Eerder op deze avond hadden een onderhoud raet, een Be in, Mar i j ke en Hessel een onderhoud met een aantal leden van het bestuur van de Sticht ing, t. w. " de heren Penninga, Hemstra en Bouma.
Wij waren bezorgd omtrent het voortbestaan van het zwembad, nadat er een aantal berichten in de pers waren verschenen.
Sinds 1992 is er voor het zwembad door de Gemeente een investeringsstop afgekondigd, hetgeen inhoudt dat er geen geld meer ingepompt wordt om het zwembad open te houden.
In mei 1992 werd door de Stichting een plan gepresenteerd waarin zij een toekomstvisie gaven van het recreatiecentrum.
Naar aanleiding van dit plan is de Gemeente met het volgende voorstel gekomren: Het, zwembad en de camping worden geprivatiseerd.
De sporthaal blijft onder het beheer van de Gemeente.
De Gemeente is bereid om eenmalig een bedrag ad f 500.000,_ beschikbaar te stellen voor het, realiseren van een aantal zaken, o.a. renovatie bar/serre, energiebesparing sporthal, renovatie toiletgebouw camping, opknappen tennisbanen, plaatsing slagboom camping, aanschaf losse toiletunit.
Voor het zwembad stelt de Gemeente geen geld meer beschikbaar.
De Stichting heeft nu een plan gemaakt om het zwembad alsnog open te houden , weliswaar in een kleinere, doech acceptabele vorm.
Zij zullen daarvoor zelf het geld op tafel moeten leggen, en het is nog maar de vraag of dat inderdaad lukt.
Voorwaarde is echter dat, het prijskaartje acceptabel moet bIijven.
ln mei 93 zullen nadere gegevens omtrent bovenstaande bekend zijn.
Er zal dan een overleg komen van alle dorpsbelangen uit de omgeving met de Sticting.

7. Mededelingen.
-"Stojiske”.
De handtekeningenaktie die de werkgroep heeft opgezet is een succes geworden.
Meer dan 1200 il handtekeningen werden ingezameld.
0p 21 april a.s. zullen zij worden aangeboden aan de burgemeesters van Franekeradeel en Harlingen.
-Dorpskrantje .
Het aprilnummer van het krarntje was voor de eerste maal in het nieuwe formaat gedrukt .
De redaktie zal eenkostenplaatje proberen te maken wat nu eigenlijk voordeliger is: folio of A4 formaat.

8. Rondvraag.
- 0p 27 april a.s. is het bejaardenavond.
Pytsje zal in elk geval hierbij aanwezig zijn.
-De ontwikkeling van het schelpenpad a.d. noordzijde van ons dorp wordt eerst even opgeschort.
Dit wegens een overvolle agenda van ons bestuur.
-Hessel en Jolanda bezoeken de raadsvergadering op 6 mei a.s.

Volgende vergadering: 17 mei 1993, 20.15 uur bij Pytsje. Notulen vergadering Dorpsbelangen 17-5-93.

1 Opening.
De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering bij Pytsje.
Siemy is hierbij voor het laatst aanwezig.

2. Verslag vorige vergadering.
Geen op- /en of aanmerkingen.

3. Notulen jaarvergadering.
Bij punt 1 medelingen moet het woord klankbordgroep worden gewijzigd in het algemeen bestuur.
Naar aanleiding van enkele opmerkingen/vragen van dorpsbewoners tijdens de jaarvergadering zullen wij een brief naar de Gemeente sturen om aandacht te vragen voor een aantal zaken die naar voren zijn gekomen.

4.- Ingekomen stukken.
-Bos bloemen van de Gemeente i . v. m . de opening van " de Haven.
-Brief Gemeente met daarin de mededeling wie van het College van B&W deze opening zal bijwonen.
-Brief ondernemersvereniging Tzummarum d.d. 2 mei 1993 met daarin een uitnodiging voor gezamenlijk overleg op 25 mei a.s.
-Uitnodiging Dorpsbelang Bergum voor het bijwonen van een symposium d.d. 11 juni 1993 in het kader van het 100-jarig bestaan van deze vereniging.
Het symposium heeft als thema het overdragen van taken en verantwoordeIijkheden van de Geneente naar de verenigingen van Dorpsbelangen.
Bein zal deze bijeenkomst bezoeken.
-Brief Werkgroep Kanaalzone d.d. 16 april 1993 met daarin het verzoek of onze vereniging bereid is een bijdrage te leveren aan de gemaakte kosten van de aktie tegen de opslag van vliegas.
Voor Tzummarurn/F irdgum komt dit neer op f . 200 , - Hessel zal dit overmaken .
-Uitnodiging voor het bijwonen van een symposium d.d. 12 mei 1993 met als thema: Vereniging, Stichtingen en de fiscus.
-Brief SWO d.d. 6 mei 1993 met daar in het verzoek hun een opgave te verstrekken van vrijwiIligersen vrijwilligersorganisaties die in ons dorp aktief zijn.
Marijke zal eerst kontakt met hun opnemen om na te gaan wat nu eigenlijk precies de bedoeling is.

5. De Haven. Nog steeds hebben wij geen koncept koopkontrakt binnengekregen .
Jan zal nogmaals proberen bij wethouder Ybema hier wat schot in te krijgen.
AIle nota's van de renovatie zijn nog niet binnen.
Naar alle waarschijnlijkheid is het door ons van de Gemeente ontvangen bedrag niet toereikend om alle nota 's te voldoen.
Er is van een muziekbandje een verzoek binnengekomen on te mogen oefenen in de Haven.
Jan, Hessel en Pytsje zullen kontakt opnenen voor overleg.

6 . Wandeltocht Barradeel.
0p 22 mei a.s. wordt de wandeltocht Barradeel weer georganiseerd met als startplaats Tzummarum.
Voor het oversteken en enkele controleposten werd ons gevraagd vrijwilligers te leveren.
Marijke heeft inmiddeIs alles geregeld.

7- Bestuursvacature Siemy.
Bein zal een kandidaat benaderen voor 14 juni a.s.
Siemy zal daarna haar taak overdragen.
Jolanda zal voortaan felicitaties e.d. verzorgen bij geboorte 's/huwelijken e.d.

8 - Overleg ondernemersvereniging.
Op 25 mei a.s. is er overleg met de ondernemersvereniging.
Er is geen agenda bij de uitnodiging gevoegd.
Wij zullen vragen naar de vordering van de plannen voor het eventueel plaatsen van een muziektent.

9 . Rondvraag .
Jolanda vraagt wat de bedoeling is van het dempen van een sloot tussen de E. Sybesnastraat en de N.P.I.
Wij vermoeden dat e.e.a. te maken heeft met het onderhoud.
Deze sloot is namenlijk slecht te onderhouden.
Marijke deelde mede dat het telefoontoestel in de peuterspeelzaal niet goed werkt .
Bein deelde mede dat dit waarschijnlijk ligt in het feit dat zij het toestel niet op de juiste manier gebruiken.
Marijke zal de leidster van de juiste gebruiksaanwijzing op de hoogte steIlen.
Marijke en Pytsie zullen de raadsvergadering op 3 juni 1993 bezoeken.

Volgende vergadering: 14 juni 1993 , aanvang 20.15uur bij HesseI. Nolulen Vergadering dorpsbelangen d.d. 14 juni 1993.

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering bij HesseI.

2. Verslag vorige vergadering.
Er waren geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken.
Lytse doarpepraet met daarin eeen tweetal uitnodigingen t.w.
a.Voor de bijeenkomst op 1 juni in het dorpshrius te Baaium in het, kader van het Streekplan Friesland.
Wat wil de provincie met de dorpen en wat is de reaktie van de dorpen op het plan.
Wij hebben een bericht van verhindering gestuurd.
b.Uitnodiging voor de bijeenkomst "Doarpen yn ’t grien" d.d. 24 juni a.s.
Deze werd voor kennis geving aangenomen.
-Gemeentelijk Milieubeleidsplan.
Notitie Kleine Kernenbeleid 1993.
Van de door ons aangevoerde prioriteiten werd aIleen toegezegd dat het bushokje in Firdgum geplaatst zal worden .
Voor het jaar 1994 moeten wij voor 1 oktober 1993 onze wensen en prioriteitente kenbaar maken .
-Brief organisatie wandeltocht Barradeel met daarin een woord van dank voor onze bijdrage in de organisatie van de wandeltocht, op 22 mei jl.
-Brief P.v.d. A met daarin een uitnodiging voor hun Iedenvergadering d.d. 21juni l993.
Programrna Fries Avondcollege.

4.De Haven.
Het koopkontrakt hebben wij inmiddels er nog een binnengekregen.
Na bestudering zijn er nog een aantal zaken die moeten worden aangepast.
Zo klopt het adres van ons bestuur niet.
Dit staat nog altijd op Camstrawei 41 terwijl dit Hoarnestreek 5 moet zijn.
Wij vragen ons ook af hoe e.e.a.. met de kosten koper zit, alsmede de kosten van het kadastraal recht.
Jan zal e.e.a. overleggen met notaris De Jong.
Er is nog geen tuinman aangesteld .
Het concept huurkontrakt is inmiddels aan de bibIiotheek voorgelegd .
Zij zullen het kontrakt bekijken en weer kontakt, met ons opnemen.
Bein zal kontakt opnemen met de bibliotheek omtrent het gebruik en de kostenverdeling van de telefoon in de Haven.
Met betrekking tot de financiën deelde Jan mede dat wij inmiddels alle rekeningen binnen hebben gekregen.
Er blijkt een tekort te zijn van f . 14.000,- Jan zal bekijken op welke manier wij dit gat het beste kunnen dichten.

5. Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Op 19 april j1. had ons bestuur overleg met het bestuur van de Stichting.
Daar in werd ons toegezegd dat zij in mei op het overleg terug zouden komen om ons nader in te lichten omtrent de plannen t . a. v. het zwembad.
Inmiddels hebben wij echter nog steeds geen bericht ontvangen.
Marijke zal het bestuur een brief sturen en nagaan hoe e.e.a. ervoor staat.

6 . MedeeIingen .
-Wieky Kolthof heeft het bestuur te kennen gegeven dat zij aan het einde van het seizoen wil stoppen aIs kontaktdame .
Bein zal een nieuwe kontaktdame vragen om de taken van Wieky over te nemen.
-De Sticht ing Recreatiecentrum is er niet toe overgegaan een gedeelte van de nieuwe sportakkomodatie over te nemen.
Er waren bij hen geen financiele middelen besehikbaar.
De bouw verloopt verder voorspoedig .
-HesseI zal Marijke de nota ‘ s van de drukkosten van het dorpskrantje bezorgen .
Zij zaL dan samen met de redaktie een kostenplaatje maken wat nu voordeliger is, A4 formaat of foIio.
Jolanda en Bein bezoeken de raadsvergadering op 1 juli a.s.

Volgende vergadering : 6 september 1993 bij Bein. Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 12 juli 1993

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering bij hem thuis.

2. Ingekomen stukken .
-Sociaal jaarverslag 1992 van Nij Bethanië.
-Fan eigen hiem ( Nij Bethanië )
-Uitnodiging voor het bijwonen van de afscheidsreceptie van burgemeester Hartkamp d. d. 9 juli jl.
Bein en Marijke hebben deze receptie bij gewoond .
-Programma AFUK .
-Brief van de Gemeente d.d. 22 juni 1993 t.a.v. het bushokje in Firdgum.
In de brief zeggen ze ons toe dat er een nieuwe accomodatie zal worden geplaatst in augustus 1993.
Pytsje zal e.e.a. even doorgeven aan Durkje v. d. WaIt.
-Concept koopkontrakt "de Haven". ( zie punt 4 )
-Uitnodiging voor de instaIIatie van ds. P. J . v. d . BrieI-Moerman d.d. 27 juni 1993.
Bein en Hessel zijn hier namens dorpsbelangen bijaanwezig gewees t .
-Brief van het Groene Kruis d. d. 18 Juni 1993 t.a.v. de ontwikkelingen m.b.t. de kruiswerkvoorzieningen.
Het bestuur van het Groene Kruis heeft overleg gehad met de Stichting Kruiswerk Friesland-Noord.
Ervan uitgaande dat de financiële ruimte voor het kruiswerk in de toekomst nog verder zaI verminderen en de SKFN het huidige niveau van zorgverlening wil handhaven, zal er een besparing op de accomodatiekosten moeten plaatsvinden.
Voor ons dorp houdt dit konkreet in dat de SKFN alIeen het "consultatiebureau zal handhaven.
De mogeIijkheid voor uitleen en cursussen komt hierdoor te vervaIIen .
Het bestuur van het Groene Kruis ziet geen mogelijkheid om de exploitatie van het groene kruisgebouw zelf ter hand te nemen.

3. Notulen vorige vergadering.
In de notuIen stond vermeld dat Mevr. W. Kolthof –Swart wilde stoppen alskontaktdame.
Dit berust op een misverstand. Voorropig blijft zij beschikbaar.

4. "De Haven"
Van de notaris ontvingen wij het concept koopkontrakt Van de Haven.
Alle wijzigingen zijn inmiddeIs in het kontrakt aangebracht behalve het juiste adres van onze vereniging.
Dit zal alsnog wordenaangepast.
Bij het concept was nog een nota gevoegd voor overdrachtskosten en kadastraaI recht ad .,f . 4. 5OO , --
Deze moet door de vereniging worden betaald.
Alle nota’s zijn inmiddels binnengekomen.
Er blijkt nu een tekort te zijn van ± f. 23.OOO.-.
Dit bedrag zal moeten worden geleend.
Gelukk ig is hiervoor ruimte binnen de begroting van de exploitatie.
Jan, Hessel en Pytsje hebben een offerte gevraagd bij de bank.
Dit eerst even afwachten.
Er is nog geen tuinman aangesteId .
Het bestuur heeft besloten om het onderhoud zeIf ter hand te nemen.
Wij zuIlen een aantal vrijwiIIigers vragen om ons een handje te helpen.
Er schijnen nog steeds problemen te zijn omtrent het gebruik van de telefoon.
Bein zal kontakt op nemen met de bibliotheek om een oplossing te vinden.
Er is voor de reparatie van Pen zonnewering een nota binnengekomen.
Die is o.i. aan het verkeerde adres geadresseerd , aangezien wij geen opdracht voor reparatie hebben gegeven.
De zonnewering is n I . voor rekening Van de betreffende vereniging.

5. Bestuursvacature.
Er is nog steeds geen nieuw bestuurslid gevonden.

6. Sportaccomodatie sportvelden .
De bouw verIoopt voorspoedig.
Het ligt in de bedoeling dat het gebouw in augustus kan worden opgeleverd.
Dorpsbelangen zal hieraan aandacht besteden in de vorm van een bescheiden attentie .

7. Stichting Recreatiecentrum Barradeel.
Dhr. Pennrnga heeft kontakt opgenomen met Bein.
Hij deelde mede dat het bestuur in onderhandeIing is omtrent de ontwikkeling van het zwembad.
Het ligt in de bedoeling dat het bac zodanig wordt dat er wel zwemlessen kunnen worden gegeven, doch voor het dipIomazwemmen kan men dan niet in het dorp terecht .
Daarvoor zou men naar bijv . Franeker moeten.
Indien de plannen "definitief ” zijn, zuIlen de dorpsbeIangen worden uitgenodigd voor nadere uitleg.

8. Rondvraag.
Bein zal kontak t opnemen met Mevr. D. Dokter omtrent de vluchtelingen die in onze dorpsgemeenschap zijn komen wonen .
Het zou misschien leuk zijn om een stukje in het dorpskrantje te plaatsen ter nadere kennismaking .
Mari jke zal een brief naar de Gemeente sturen met het verzoek een bordje “einde fietspad,, te plaatsen op de Kleasterwei.
Fietsers zijn nI. geneigd om door te fietsen over het trottoir.
Tevens zou er aan het begin van het laatste stukje van de J. Rinckegstraat een bord moeten worden geplaatst waarin wordt aangegeven dat dit stukje doodloopt.
Uit de Mieden zijn ons geluiden ter ore gekomen dat ter hoogte van het perceeI Bethaniëleane 1 geen onderhoud wordt gepleegd aan het daar aanwezige groen.
Dit leidt tot gevaarlijke situaties.
Bij de Gemeente zaI hiervoor aandacht worden gevraagd.
Marijke vraagt hoe het zit met de klok op onze toren. Die staat nI stiI.
Er blijken geen mankementen te zijn, doch e.e.a houdt verband met de restauratie.

Volgende vergadering: 8 september l993, 20.30 uur bij Jan. Notulen vergadering dorpsbelangen d.d.8 september 1993.

1.Opening.
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering bij Marijke.
Marijke, Jolanda en Jan zijn verhinderd.

2. Notulen vorige vergadering.
Geen op- en /of aanrnerkingen .

3 . Ingekomen stukken.
-Brief Gemeente d.d. 24 juli 1993 waarin ons wordt medegedeeld dat de beantwoording van onze brief d.d. 1 juni jI. Iets meer tijd in beslag zal gaan nemen.
-Afschri ft brief van de Provincie aan onze Gemeente i.v.m. de beleidsnotitie Kleine Kernen.
-Concept koopcontract "de Haven" (zie punt 4)
-Bedankje dorpsbelangen i.v.m. verhuizing van de fam. Jansma.
-Geboortekaartje van Evelien Maaike Wassenaar.
-Uitnodiging voor een symposium d. d. 9september 1993 te Marssum.
Dit symposium gaat over de bedrijvigheid op het platteland versus ontwerpstreekplan Friesland.
Wij zijn verhinderd.
Mari jke zaI ons afmelden en om een verslag van het symposiurn vragen.
-Uitnodiging voor het bij wonen van de manifestatie "TechnoIogie dus".
-Brief van muzlekverenrging "de Bazuin" waarin dorpsbelangen en alles wat muziek maakt in ons dorp worden bedankt voor hun inzet na het behalen van de 1ste prijs in de 1ste divisie op het wereldmuziekcontrours te Kerkrade.
Info Project LeeÍbaarheid Platteland Noord-West Friesland.
-Uitnodiging voor het bijwonen van het 50- jarig bestaan van tennisclub "Opino", Bein zal in elk gevaI de receptie bijwonen .
-Brief Stichting Agrarische Dagen .
De A.D. worden voor de veertigste maal gehouden en in dit kader zal ons dorp worden aangedaan door de A,D. karavaan op 13 september a.s.
Gevraagd wordt of wij kunnen zorgen dat er kinderen aanwezig zijn voor het oplaten van ballonnen.
Hessel zaI kontakt opnemen met beide scholen.

4 . " De Haven " .
Na betaling van aIIe nota's van de renovatie is er een tekort van f . 23, OO0, -.
Wij hebben derhalve voor dit bedrag een lening afgesloten bij de Friesland Bank.
De akte ligt inrniddels bij de notaris.
Het koopkontrakt is nog steeds niet getekend, omdat e.e.a. nog wacht op een machtiging van PTT Telecom.
Als dit rond is zullen wij in een keer de beide aktes ondertekenen.
Kees Jensma is bereid gevonden om het grove onderhoud van de tuin voor zijn rekening te nemen.

5. Prioriteiten Kleine Kernenbeleid.
Voor 1 oktober a.s. moeten wij onze wensen kenbaar maken inzake het Kleine Kernenbeleid.
Er zijn weer een aantal zaken waarvoor wij aandacht vragen,o.a. aanleg trottoir Skoalstrjitte, voetpad Swaerderwei,bestemmingsplan Noord, Hegesylsterwei enz.
Bein zal een koncept maken.

6. Mededelingen .
1. De nieuwe sportaccomodatie houd een open dag op 18 september a. s. van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Op 15 oktober zal de officiële opening plaatsvinden om 16 . OO uur .
2. De stichting Recreatie centrum Barradeel zal op 7 oktober a.s. uitleg geven omtrent de plannen die zij hebben met het recreatiecentrum.
Marijke zal kontakt opnemen met Dhr. Penninga en hem vragen om een stukje te schrijven voor het dorpskrantje.
Marijke zal tevens e.e.a doorgeven aan de dorpsagenda .
3. De vacature in ons bestuur is nog steeds niet ingevuId.
Jolanda is voorlopig afwezig .
Pytsje zal haar taken zolang overnemen, Mari jke zaI de soc. Cult. commissie inlichten .

7. Rondvraag.
Hessel vraagt hoe het zit met het onderhoud van de trimbaan en schelpenpad.
De brandnetels staan huizenhoog.
Wij zullen informeren bij gemeentewerken met de vraag of hier iets aan kan worden gedaan.
Pytsje vraagt hoe het nu is met het bushokje in Firdgum.
Er is ons, toegezegd dat deze in augustus zou worden geplaatst.
Inmiddels is het alweer september en u raadt het aI , nog steeds geen bushokje .
Bein zaI kontak t opnemen met de provincie.
Mari jke vraagt of zij een kostenoverzichtje kan krijgen van het dorpskrantje in het afgelopen jaar.
Zij kan dan met de redaktie overleggen wat nu voordeliger is, folio of A4 formaat.

Volgende vergadering: 18 oktober 1993 om 20.30 uur bij Jan. Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 18 oktober 1993.

1. Opening.
De voorzitter opent om 20. 30 uur de vergadering bij Jan.
Jolanda is niet aanwezig en Pytsje komt iets later.

2. Notulen vorige vergadering.
Geen op en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stuken.
-Briefvan de Gemeente d. d. 13 september 1993 met een uitnodiging voor een bijeenkomst op 30 september 1993 i.v.m. de oudjaarsvuren.
Deze bijeenkomst is later verschoven naar de bijeenkomst op 19 oktober 1993.
-Brief van de Gemeente d.d. 24 september 1993, met daarin een uitnodiging voor een evaluatie verkeersremmende maatregelen op 24 september 1993. Jan en Bein hebben deze bijeenkomst bezocht, voor verslag zie punt 9)
-Brief van de Gemeente d.d. 30 september 1993 met daarin een antwoord op onze brief d.d. 16 juli 1993.
Het overtollige groen aan de Bethaniëleane is inmiddels verwijderd.
De gemeente wiI niet een bord plaatsen bij het laatste stukje van de JeL Rinckesstrjitte waarop wordt aangegeven dat het een dood Iopende weg is .
Zij zijn van mening dat het einde van de straat duidelijk is te zien .
Om de situatie bij het fietspad van de Kleasterwei te verbeteren moeten wij een verzoek richten aan de provincie.
Marrijke zal dit verder afhandelen.
-Ui tnodiging van Doarp en Bedriuw Fryslân voor het bijwonen van de ingebruikname van videotekst d. d. 1oktober 1993.
- Uitnodiging voor het bijwonen van het jaarlijkse overleg van het CoIlege van B&W met de ver tegenwoordigers vande dorpsbeIangen in de Gemeente op 19 oktober 1993.
Bein en Marrijke zullen dit overleg bijwonen.
-Fan Eigen Hiem.
- Uitnodiging voor het bijwonen van de officiële opening van onze nieuwe sportkantine op 15 oktober 1993.
Jan, Bein en Marijke zijn hierbij aanwezig geweest.
-Brief van de stichting Greidhoeke met daarin een afschrift van de brief welke werd gezonden aan Gedeputeerde Staten van Friesland.
Hierin werd een reactie gegeven op het ontwerp Streekplan Friesland.
Hierbij was tevens een verslag gevoegd van het symposium wat werd gehouden op 9 september jl. met de titel ontwerp StreekpIan Friesland versus bedrijvigheid in de kleine kernen.

4. Overleg ondernemersvereniging.
Dit overleg zal plaatsvinden op 16 november 1993.
Marijke zal e.e.a. afspreken met de ondernemersvereniging.
Zij zal ook een verslag vragen van het laatste overleg en hen vragen of zij ook puntenhebben voor de agenda.

5. Bestuursvacture.
Deze vacature is er nog steeds.
Door drukke werzaamheden van enkele bestuursleden is dit in het slob geraakt.
Er zal nu daadwerkelijk vaart achter worden gezet om een geschikte kandidaat te vinden.

6. Trimbaan.
Het bestuur is van mening dat het met de trimbaan bijzonder slecht is gesteld.
Er is sprake van veel achterstallig onderhoud
. Destijds is er met de Gemeente een afspraak gemaakt dat wij plannen zouden ontwikkelen om de trimbaan een betere bestemming te geven.
Bein zal eerst eens even bij de Gemeente informeren of er voor deze opknapbeurt ook geld beschikbaar is.
Mocht dat het geval zijn, dan is het misschien mogelijk om in overleg met de buurt pIannen te ontwikkeIen .

7. Ontwikkelinq schelpenpad Noord.
Destijds is de verdere ontwikkeling hiervan in de ijskast gezet i.v.m. de drukke werkzaamheden van onze bestuursleden.
Binnenkort zullen Jan en Bein de knelpunten invetariseren.
Daarna zullen wij in overleg net de Gemmente treden omtrent de mogelijkheden.

8 . De Haven.
Nog gteeds is er geen koopakte nog hypotheekakte getekend .
Nog steeds wacht, alles op de volmacht van de PTT.
Jan zal kontakt opnemen met notaris Mr. de Jong en nagaan of er wat vaart achter de afwikkeling kan worden gezet.

9. Mededelingen.
- Op 7 oktober jl. is er door de Stichting Recreatiecentrum Barradeel een uiteenzetting gegeven omtrent de plannen aangaande het zwembad.
Er is nog steeds geen bushokje geplaatst in Fi rdgurn.
Ons was beloofd dat dit in augustus zou plaatsvinden.
Bein heett derhalve kontakt opgenomen met de provincie.
Ons werd te kennen gegeven dat het er dit jaar zeer waarschijnlijk ook niet meer in zit.
Dit doet voor ons de deur dicht.
Wij zullen in overleg met Hâld Moed een aktie op touw zetten en proberen een noodvoorziening te reaIiseren.
-De nieuwjaarsbijeenkomst is op 1 Januari 1994.
-De redaktie heeft een kostenplaatje gemaakt van het dorpskrantje.
Zij zijn tot de slotsom gekomen dat het boekje voortaan weer wordt gedrukt in het folio-formaat.
Dat is naar hun mening mooier en iets goedkoper.
De kosten van het dorpskrantje reizen momenteel de pan uit(aangezien de hoeveelheid aangeleverde kopij tot nu toe steeds groter was dan was voorzien, en daardoor het boekje veel duurder uitvalt).
Het bestuur overweegt derhalve om de kontributie volgend jaar te verhogen.
-Op 11 oktober jl. hebben Bein en Jan de evaIuatie bezocht m. b. t. de verkeersremmende maatregelen .
In augustus en september 1993 zijn er verkeerstellingen gehouden in ons dorp.
Daaruit is gebleken dat de resuItaten in ons dorp bevredigend zijn.
In ons dorp is op twee punten de gemiddelde snelheid gemeten, t.w. t.o. de kerk en t.o. Althuisius.
Voorheen werd hier resp. gemiddeld 49 en 63 km. per uur gereden.
Door de verkeersremmende maatregelen is dit teruggebracht naar resp. 41 en 33. 5 km . per uur.
De raadsvergaderrng op 4 november 1993 zaI door Pytsjeen Marijke worden bezocht .

Volgende vergadering: op 22 november 1993, 20.30 uur bij Pytsje. Notulen vergadering dorpsbelangen d.d. 22 november 1993.

1. Opening.
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering bij Pytsje.
Jan gaat na behandeling van het punt "de Haven weg en Jolanda is met kennisgeving afwezig.
Om 21.00 uur verwelkomen wij ons nieuwe bestuurslid mevr. L. VeIsma-Kuperus.

2. Notulen vorige vergadering.
Geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken .
-FId- krantje.
-Uitnodiging voor de opening van het nieuwe onderkomen van het Coopmanshuis te Franeker d.d. 5 november 1993.
-Enquête van Maaike Philipsen in het kader van een onderzoek naar sociaal en/of cultureel werk in de noordeIijke Provincies .
Marijke zal e. e. a. doorspelen naar de Soc. - CuIt .Commissie.
-Brief P. v. d. A. FranekeradeeI met daar in een uitnodiging voor de ledenvergadering d.d.29 november 1993.
Bein zal deze vergadering bezoeken.
-Brief van de Kamer van Koophandel waarin gevraagd wordt om de juiste gegevens t.a.v. bestuursleden door te geven.
Marijke heeft e.e.a. afgehandeld.
-Brief gemeente Franekeradeel met daarin een overzicht van de raads_enCommissievergaderingen in 1994.
-Brief Provincie Fryslân met daarin een uitnodiging voor de premiere van de video-film “De verbeelding van Noord-West Friesland “ d.d. 16 november 1993.
Jan en Bein hebben dit bijgewoond.
-Brief d.d. 16 oktober 1993 van de Stichting Terminale Thuiszorg deze is inmiddels geplaatst in het dorpskrantje.
-Concept Koopakte en hypotheekakte van "de Haven (zie verder punt 5)
-Uitnodiging voor de jaarvergadering Hâld Moed te Firdgum d.d. 26 november 1993.
Pytsje gaat in ieder geval.

4. Mededelingen.
Marijke heeft de opheffingsvergadering van het Groene Kruis d.d. 10 november j.l. bezocht.
De kruisvereniging staat voor een voldongen feit.
Het is een onhaalbare zaak om de plaatselijke vereniging te behouden.
Omdat slechts 24 leden de moeite hadden genomen deze vergadering te bezoeken, was het noodzakelijk een tweede vergadering te houden op 24 november 1993.
Daarin is tot definitieve opheffing besloten per 1 januari 1994.
Op 19 oktober 1993 hebben Bein en Marijke het jaarlijks overleg bijgewoond tussen alle dorpsbelangen in onze Gemeente en het college van B&W in Sexbierum.
0. a. kwamen de oudjaarsvuren aan de orde .
In onze Gemeente zijn deze vuren niet langer toegestaan.
Bij overtreding loopt men de kans op een procesverbaal.
-In het kader van het Europees jaar voor de ouderen is aan de Soc.Cult.Commissie een bedrag ad f . 100, -- toegezegd i.v.m. de organisatie van een culturele avond in Nij Bethanië.
Hessel zal dit verder afhandelen.
-Op 16november 1993 was er weer het halfjaarlijks overleg tussen dorpsbelangen en de ondernemersvereniging.
Er zijn diverse zaken aan de orde geweest.
Op 29 november a.s. zullen wij en de ondernemersvereniging overleggen met Dhr. Spoelhof van de fa. Althuisius n.a.v. de laatste berichten die in de pers zijn verschenen.
Marijke, Jan, Hessel en Pytsje zullen hierbij aanwezig zijn namens ons bestuur.

5. De Haven.
Eindelijk is dan toch de koopakte van de Haven getekend.
Op 19 november jl. werd e.e.a. afgehandeld ten kantore van notaris Mr. de Jong te Franeker.
Tegelijkertijd werd de hypotheek- akte getekend.
Het budget was namelijk niet toereikend om het hele gebouw op te knappen.
Er werd een hypotheek afgesloten van f. 23.000,--'
Inmiddels is door Jan een afspraak gemaakt met de Gemeente om de laatste zaken af te handelen.
Daarna gaan we met de verenigingen om de tafel.

6. Trimbaan.
Jan en Bein hebben de mogelijkheden onderzocht om de trimbaan op te knappen.
Op 30 november 1993 is er overleg met de buurtbewoners .
Ons idee is om er misschien een speelveldje voor de jeugd te creëren.
Eerst willen wij echter met de buurt om de tafel en nagaan wat hun mening hieromtrent is.
Daarna zullen wij nagaan of er mogelijkheden voor subsidies zijn.
Bein, Hessel, Jan en Loekie zullen het overleg bijwonen.

7. Bejaardenavond.
Pytsje zal zo spoedig mogelijk contakt opnemen met Nij Bethanië en een datum prikken voor de bejaardenavond.

7. Herverdeling bestuurstaken.
Loekie zal de taken overnemen van Siemie Bonnema, namelijk de ledenadministratie .
De overige bestuursleden houden hun eigen functie.

Volgende vergadering: 21 december 1993, 20.00 uur bij Loekie.