Notulen Dorpsbelangvergadering van 6 januari 1992.

1. Ingekomen stukken.
Brief van de Provincie Friesland betreffende de beleidsnotitie "Kleine Kernen" van Franekeradeel.
Hierin word de gemeente verwijten gemaakt t.a.v. het',K1eine Kernen,, beleid.
Er is een lijst met prioriteiten maar er wordt geen uitleg gegeven over het hoe en waarom.
Brief m.b.t. het beeindigen van het lidmaatschap.
"Fan eigen Hiem", nieuwsblad voor Nij Bethanie.
2. Medelingen.
a. De kerkvoogdij Tzummarum-Firdqum van de Nederlands Hervormde Gemeente heeft: contact met ons gezocht over het beheer van het uurwerk van de kerktorens van Tzummarum en Firdgum.
Hessel en Jolanda zullen hierover een gesprek hebben met de kerkvoogdij.
b. Excursie n.a.v. . wegreconstructie.
Jan Jensma heeft het volgende verslag gemaakt.
“Verslag van rondrit door Friesland met Gemeenteleden van Franeker en de heer van der Meulen van het verkeersorgaan.

Deze excursie was bedoeld om Dorpsbelang en en verdere geinteresseerden op de hoogte te stellen wat de mogelijkheden zijn in Tzummarum betreffende de Wegversmalling en verkeersremmende maatregelen.
De eerste plaats die we hebben bekeken was Oudehaske.
Een goed voorbeeld van wat er mogelijk is.
De weg door het dorp is versmald tot 6 meter, naar mijn inziens te weinig parkeerplaatsen, maar het dorp komt op deze wijze goed tot zijn recht.
Daarna vetrok het gezelschap richting Mildam, ook hier was de weg in eerste instantie 9 meter breed, deze weg is eveneens versmald tot 6 meter en er zijn veel parkeerplaatsen gecreëerd langs de weg door het dorp.
Deze manier van verkeersremmende maatregelen zou prima passen bij de situatie in Tzummarum.
Een goed dorpsgezicht, brede trottoirs, goede mogelijkheden voor de winkeliers om hun goederen buiten te presenteren en genoeg ruimte voor het stallen van fietsen.
Op de kruispunten waren verkeersverhogingen aangebracht.
Na Mildam ging het gezelschap door naar Nieuwehorne.
Hier zijn nog geen wegreconstructies uitgevoerd doordat het dorp nog niet weet hoe men dit wil realiseren.
De huidige situatie moet veranderd worden daar er een brede lange weg door het dorp loopt waarop veel te hard wordt gereden.
De laatste plaats welke bekeken is, is Ureterp.
Hier zijn verkeersremmende maatregelen genomen door middel van wegversmalling.
De weg is nu 5.90 m breed.
De parkeerplaatsen zijn ong. 1.70 m. breed.
Dit is naar ons inziens te smal.
Verder is alles uitgevoerd in klinkers en sierbestrating.
Dit geeft het dorp een waardig aanzicht.
Het dorp is zeer te spreken over deze aanpak.
Ook voor wat betreft de verkeersveiligheid en de verkeersremmende maatregelen. De bouw van nr. 21 in 1935 Het gezelschap bestond uit de heren: Tj. v.d. Ploeg, S. Miedema , H. van Doeveren en Th. Zwalua.
Het dorpsbelang Tzummarum werd vertegenwoordigd door mevr. S. Bonnema en dhr. J. Jensma. "
Vervolgens hebben wij een brief geschreven, waarin wij de volgende wijzigingen van de gemeentelijke plannen hebben voorgesteld:
- Asverlegging c.q. geleiders in de invalswegen van Tzummarum (hoofdwegen Kade, Kleasterwei en Swaerderwei) i.p.v. voorgestelde remmers.
- Plan voor het fietsverkeer vanaf Hegesylsterwei naar bebouwde kom.
- Bebouwde kom (50 km) Kleasterwei verplaatsen naar aansluiting fietspad ter hoogte van voormalig Frigemkantoor.
- In de Buorren maximaIe parkeerplaatsen creëren.
- Buorren uitvoeren in klinkers.
Wij hopen dat de inwoners van Tzummarum, nu het ernaar uitziet dat de meeste wensen zullen worden gehonoreerd,positief zullen staan tegenover de wegreconstructie.
Zo niet dan gaat het over en dan hoeven wij ook niet meer bij de gemeente te klagen over het snelle rijden op de Swaerderwei en in de Buorren.
Volgens ons knapt het dorp er van op.
Bent u er niet van overtuigd, ga dan eens kijken in Mildam.
3. De bejaardenavond wordt dit jaar gehouden op 28 april.
Het Plattelandsvrouwen-cabaret bestaande uit 9 dames, zal optreden met het programma "Is er iets voor de rondvraag”?
De uitnodigingen worden t.z.t. gestuurd.
4. Jaarvergadering. Grietje is aftredend en niet herkiesbaar.
Jan en Hessel zijn aftredend en herkiesbaar.
Grietje zal Jan Hettinga van de FLD of hij bereid is over zijn werkzaamheden te vertellen op onze jaarvergadering.
5. Himmeidei. Deze staat voor begin april gepland.
Misschien moeten wij informeren bij de gemeente.
6. Bibliotheek of bibliobus? Na diverse besprekingen met wethouders en het bestuur van de Openbare Bibliotheek, is het misschien mogelijk de bibliotheek in een iets kleinere vorm in "De Haven" te vestigen.
Zoals U wellicht bekend is, moest de bibliotheek 20.000 + 16.000 gulden bezuinigen en wilde de Gemeente het huidige bibliotheek-gebouw afstoten door het te verkopen.
De Gemeenteraad (politiek) heeft na protesten uit onze dorpen B en W verzocht met Dorpsbelangen en de bibliotheek te zoeken naar huisvesting voor behoud van de bibliotheek (i. p. v . bibliobus) .
B en W wil het gebouw "De Haven”, excl. het huidige bib.gebouw ”overdoe” aan Dorpsbelangen aIs deze mogelijkheden ontwikkelt hierin de bibliotheek onder te brengen.
Het bestuur van de openbare Bibliotheek wil graag meewerken in Tzummarum een vestiging te houden.
Er is inmiddels overleg geweest met de verenigingen die gebruik maken van "De Haven”.
Binnenkort zal er weer overleg plaatsvinden over de financiën en exploitatie met de gebruikers.
Als deze verenigingen en Dorpsbelangen akkoord graan met de ontwikkelde plannen en toegezegde financiële middelen met garantie voor langere termijn, wordt er door B en W een raadsvoorstel geformuleerd, en kan de Gemeenteraad haar uitspreken over het behoud van de bib. in Tzummarum.

3 Rondvraag

De nieuwjaarsbijeenkomst was een succes.
Wij vinden dit voor herhaling vatbaar.
Volgend jaar zullen wij het beter moeten aankondigen.
Ook zullen wij dan weer proberen voor kinderopvang te zorgen.
Speelgoed moeten we dan niet vergreten.
Notulen Dorpsbelangvergadering d.d. 2 maart 1992.

1. Een brief van de gemeente d.d. 18 februari 1992 betreffende "toekenning projecten '91 kleine kernen".
Op grond van de door ons aangedragen projecten en prioriteiten heeft het kollege van B en W de eerste drie prioriteiten van ieder dorp beoordeeld.
Op basis hiervan zijn er 7 prioriteiten gehonoreerd.
De raad heeft hiermee ingestemd.
Tzummarum krijgt een nieuwe kleedgelegenheid.
2. Brief van de gebruikers van “De Haven” n.a.v. de voorgestelde plannen m.b.t. de reconstructie van “De Haven”.
Hoewel zij de doelstelling van Dorpsbelang, het behoud van de bibliotheek, van harte ondersteunen kunnen de gebruikers zich niet vinden in de gang van zaken m.b.t. de uitwerking van de plannen.
De verenigingen zijn individueel benaderd, waardoor aan de beheerscommissie voorbij is gegaan.
Ter verkrijging van een breder draagvlak van de plannen was inschakeling van de commissie in een eerder stadium naar hum mening beter geweest.
Verder worden een viertal concrete bezwaren tegen de reconstructie genoemd.
Dorpsbelang leek het beter eerst de individuele gebruikers te benaderen, hun wensen te noteren, vervolgens een plan te maken om deze daarna te bespreken met alle gebruikers(beheerscommissie).
Wij kregen later echter van een aantal gebruikers de verzekering dat zij over het algemeen wel tevreden waren met de gang van zaken.
De zaken staan nog lang niet vast.
Zodat Dorpsbelang en de gebruikers er vast en zeker uitkomen.

Mededelingen

Er is opnieuw een gesprek geweest met de gemeente over de reconstructie van "De Haven".
Het grootste struikelblok is geld.
Wij zullen hen een begroting overleggen, waarin de kosten om het gebouw redelijk op te knappen worden aangegeven.
De gemeente moet niet vergeten dat zij jarenlang geen geld voor onderhoud aan het gebouw hebben uitgegeven.
Wel heeft de gemeente toegezegd dat het plein bij "De Haven" blijft en dat de toekomstige gebruiker van de huidige bibliotheek het recht van overpad krijgt.

Himmeldei

Hessel zal contact opnemen met de scholen over een eventuele datum.
De gemeente stelt alleen prikkers en vuilniszakken ter beschikking.

Jaarvergadering

Ons onderwerp van deze vergadering zal zijn:
Hoe houden wij ons dorp leefbaar.
Jacob Struiksma van de ondernemingsverenigingen een vertegenwoordiger van Stichting Recreatie Centrum Barradeel vertellen hun toekomstvisie.
Verder zullen wij een brief aan de gemeente schrijven m.b.t. de stand van zaken van o.a. kleinschalig industriegrond, bestemmingsplan Noord.

Rondvraag

Er is een klacht gekomen over boomafval.
Deze klacht is doorgestuurd naar de gemeente.
Mevr. Draijer is de nieuwe contactdame voor de Lytse Buorren.

Notulen vergadering Dorpsbelang d.d. 6 april 1992.

3. Ingekomen stukken

a. Een brief van de gemeente over subsidie-aanvraag 1993.
Wij moeten een formulier invullen om in aanmerking te komen voor subsidie.
Hessel regelt dit verder.
Boekje "fan eigen hiem" van Nij Bethanie.
b. Een feestelijk nummer vanwege het feit dat ons verzorgingstehuis 35 jaar bestaat.
c. Op 1 mei wordt de nieuwe N.W.Z.-studio geopend.
Wij worden uitgenodigd een kijkje te nemen tijdens hun "open huis" op 2 mei van 10.00 - 16.00 uur.

4. Mededelingen

a. Op 9 april wordt nogmaals overleg gepleegd met D.T.O. en de peuterspeelzaal.
Dorpsbelang is van mening dat er nu "knopen doorgehakt" moeten worden.
De tijd gaat drinqen.
Er kunnen pas prijsopgaven van aannemers en leveranciers worden opgevraagd als het plan definitief is.
Daarna moet er nog een gesprek komen met de gemeente.
De vakantieperiode nadert al weer met rasse schreden.
b. De Himmeldei vindt plaats op 27 juni om 14.00 uur.
De groepjes zijn dit jaar kleiner.
We zullen meer volwassenen nodig hebben.
Hiervoor zullen wij de contactdames en de milieuwerkgroep benaderen.
De gemeente stelt prikkers en vuilniszakken ter beschikking.
Wij zullen een aantal handschoenen kopen. Jaarvergadering Wij hebben nog geen antwoord ontvangen van de gemeente op onze brief .
Verder hebben wij besloten voorlopig geen contributie te verhogen.
Komend jaar zullen de kosten, die worden gemaakt door de diverse bestuursleden, worden bijgehouden.
Tevens zal er een wensenlijst worden gemaakt over zaken die wij graag willen realiseren.
Siemy regelt de attenties.

6. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Notulen vergadering Dorpsbelang d.d. 18 mei 1992.

1. 0pening .

De voorzitter opent om 20.00 uur bij Siemy.
Griet werd hierbij voor de laatste maal verwelkomd.

2. Notulen vorige vergadering.

In de notulen stond vermeld dat de Himmeldei plaats zou vinden op 27 juni 1992.
Dit moet echter 27 april zijn.

3 . Ingekomen stukken.

Krantje van de FLD, waarin een uitnodiging voor de jaarvergadering d .d. 25 mei 1992 in Oosterend.
Bein en Hessel zullen deze vergadering bezoeken.
Raadstukken .
Brief peuterspeelzaal "Boartershonk" (zie punt 6 )
Brief bestuur D.T.O. (zie Punt 6)
Brief Gemeente d.d. 22 april 1992.
Dit betreft een tussentijdse informatie omtrent de stand van zaken m. b. t. de snelheidsremmende maatregelen in ons dorp.
Kopie brief welke de Gemeente zond aan de FLD omtrent het overleg van de federatie van dorpsbelangen met de Gemeente.
Verzoek organisatie wandeltocht Barradeel in de eerste week van juni 1993.
Wij zullen op het verzoek positief reageren.
Wij willen graag informatie omtrent de organisatie e.d.

4 . EvaIuatie jaarvergadering .

Na de pauze verzorgden dhr. J . Struiksma namens de ondernemersvereniging, en dhr. Penninga namens de stichting Recreatiecentrum Barradeel, een inleiding "Hoe houden wij ons dorp leefbaar".
Hiervan zal een verslag worden geplaatst in de dorpskrant.

5. Evaluatie Himmeldei .

De himmeldei is dit jaar goed ver lopen .
Er werd minder afval verzameld dan verleden jaar.
Besloten werd voortaan eens per 2 jaar een himmeldei te organiseren.
Hessel zaI de scholen hieromtrent inlichten.

Stand van zaken m. b. t. bibliotheek en Haven.

Jan heeft plattegronden, werkomschrijving, overzichten en of ferte 's van de Haven inmiddels op papier.
0m het geheel te verbouwen en ook het achterstal lig onderhoud weg te werken is er zo het nu staat een bedrag van ± f 90.000, - nodig.
Dat geld wordt door de Gemeente niet geheel beschikbaar gesteld.
Er zal derhalve nog moeten worden uitgezocht wat wel en wat niet mogelijk is.
De Gemeente zal nu eerst een raadsvoorstel maken.
De verenigingen hebben inmiddels een prioriteitenlijstje bij ons ingeleverd.
Op 25 mei is er overleg m. b. t. bovenstaande met het bestuur van de peuterspeelzaal.
Jan en Marijke zulIen deze vergadering bezoeken.
Bein en Jan hebben nogmaals kontakt gehad met de Bibliotheek omtrent de plannen Zoals die er nu voorstaan .
Zij hebben hier geen bezwaar tegen.

7 . Funktieverdeling binnen het bestuur.

Bein van Dijk : Voorzitter, Algemene Zaken, Contacten Gemeente, Fed. Dorps Belangen Franekeradeel, Beheersconmissie Sportvelden,Verkeerscom.

Marijke Wassenaar: Secretaresse , Redaktie Dorpskrant.

Hessel Bleeker: Penningmeester , Coordinatie Himmeldei Com. ,"de Havencom , Uurwerken.

Siemy Bonnema: Ledenadministratie. Verkeerscom. ,Contaktdames, Verzorgen attenties.

Jan Jensma: Vice- voorzitter, Beheerscom." de Haven " , Contactpersoon FLD , Bouwkundige zaken (sportbox).

Jolanda Jepma: Soc. Cut., Com. , Bejaardenavond, 2 e secretaresse.

Pytsje Anema: Bejaardenavond, Ledenadministratie.

8. Mededelingen.

-Er zal een rooster worden gemaakt voor het bezoeken van de raadsvergaderingen.
- Hessel heeft kontakt opgenomen met dhr.K.Dokter i.v.m. de commissie uurwerken.
De kerkvoogdij had nog niemand op papier voor deze funktie.
-Siemy deelde mede dat mevr. G.Reitsma-Hogerhuis te kennen heef t gegeven te willen stoppen als kontaktdame .
ln deze wijk zal een nieuwe kontaktdame moeten worden gezocht.

9. Rondvraag.

- Jan deelde mede dat de Milieugroep in ons dorp m.b.t. de Himmeldei van mening is, dat dit eigenlijk niet nodig mocht zijn.
Zij is van mening dat iedereen hun eigen rommel moeten opruimen.
- De banken zijn inmiddels weer geplaatst.
- In September a.s. bezoekt B en W ons dorp.
- De raadsvergadering d.d. 4 juni 1992 zal worden bezocht door Bein en Jolanda.

Volgende vergadering.

23 juni 1992 om 20.30 uur bij Bein.

Notulen vergadering Dorpsbelangen d.d. 27 0ktober 1992.

1 . 0pening.
De voorzitter opende om 20.00 uur de vergadering bij Pytsje.

2. Notulen vorige vergadering.

M.b.t. het bushokje in Firdgum zullen wij opnieuw kontakt opnemen met de Gemeente met het verzoek enige spoed achter deze zaak te zetten i.v. met de verslechterende weersomstandigheden .
Er zal een artikel worden geplaatst in onze dorpskrant omtrent de quiz op Radio Fryslan waar ons dorp aan mee zal doen op 2 december a.s.
Er zal een groot aantal mensen moeten worden gemobiliseerd voor het, " thuisfront “.
Aan de ondernemersvereniging wordt een kopie verstuurd van het verslag van de gezamenlijke vergadering op 30 september jl.

3. Ingekomen stukken.

-Brief Gemeente Franekeradeel d.d. 8 oktober 1992 n.a.v. de notitie over het Gemeentelijk Beleid Kleine Kernen 1992.
Voor 15 novenrber a.s. moeten wij hierop reageren.
Wij zullen derhalve een brief sturen aan de Gemeente met onze prioriteiten.
(o.a. voetpad Swaerderwei, fietspad Hegesylsterwei- bebouwde kom, vervanging brug en aanleg voetpad Skoalstrjitte, aanleg schelpenpad aan de noordzijde van ons dorp )
-Brief met het verzoek om mee te denken omtrent een 5 mei viering met gezamenlijke muziekcorpsen.
Brief Gemeente d.d. 30 september 1992 i.v.m. de wegreconstructie .
Ons verzoek voor het aanleggen van een voetpad langs de Swaerderwei is voorlopig afgewezen .
-Een exemplaar van het ontwerp van het Regionaal 0ntwikkelingsplan Noord-West Friesland.
Op 28 oktober a.s. zal het plan worden besproken in een over leg tussen de FLD en federatie van Dorpsbelangen .
-Uitnodiging voor het bijwonen van een gezamenlijke vergadering van het college van B&W en alle verenigingen van Dorpsbelangen in onze gemeente op 20 oktober 1992.
Jan, Hessel, Pytsje en Marijke hebben deze vergadering bezocht.
-Brief van de Gemeentelijke Brandweer d.d. 15 oktober 1992 i.v.m. de inzameling van niet ontploft vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
-"Fan eigen Hiem" van Nij Bethanie.
-Krantje FLD.
Uitnodiging Coopmanshûs .
Brief van de Gemeente met daarbij het. Concept Koopcontract van "de Haven "

4 mededelingen

-Dhr. E. Talsma bedankte ons voor de attentie.
-De voorbereidingen voor de nieuwjaarsreceptie zijn in gang gezet.
-I.v.m. ziekte van Jolanda heeft Pytsje de vergadering van de Soc.Cult. Commissie bezocht.

-In de commissie Uurwerken zaI zo spoedig mogelijk overleg worden gevoerd omtrent de gang van zaken tijdens de restauratie van de toren.

5 . 0verlegvergadering kontaktdames .

De vergadering vindt plaats op 4 november 1992.
Mevr. A. Posthumus heeft te kennen gegeven dat zij wilde stoppen als kontaktdame.
Inmiddels is de Dhr. K. Jouwersma bereid gevonden om haar taken over te nemen.
Ook mevr. C. de Jong heeft te kennen gegeven dat zij wil stoppen.
Voor haar zal zo spoedig mogelijk een vervang( st )er worden gezocht.

6 . Ontwikkelingplan Noord-West Friesland.

Hier komen wij in een volgende vergadering op terug nadat het overleg geweest is tussen de FLD en de vederatie van Dorpsbelangen .

7. "de Haven".

Het concept koopcontract is inmiddels besproken met, Dhr. de Wit van de Gemeente.
Er zijn een aantal zaken aangepast, o.a. het recht van overpad.
Wij krijgen zo spoedig mogelijk een nieuw consept terug, zodat wij daarna kontakt op kunnen nemen met een notaris.
Allereerst zullen wij nu met de betreffende verenigingen om de tafel om de gang van zaken omtrent de verbouwing met hun door te nemen.
Wij zuIIen hun een uitnodiging sturen voor een vergadering op 10 november a. s.
In deze vergadering zaI hun een concept huurkontrakt worden overhandigd waarover zij eerst hun gedachten kunnen laten gaan.
Op 18 novenrber 1992 zal per vereniging e. e. a. worden doorgenomen.
Jan zal de zaken afhandelen met de bibliotheek.

7. Trimbaan/ Schelpenpad noordzijde .

Hier moeten wij eerst onze gedachten maar eens over laten gaan.
In verband met een overbezet programma in de komende tijd zullen wij dit begin 1993 afhandelen .

8. Rondvraag.

-Pytsje deelde mede dat de volgende vergadering van de Soc.Cult.Comm. is gepland op 4 novernber 1992.
Siemy en Pytsje bezoeken de raadsvergadering op 5 november 1992.
Volgende vergadering: 23 november 1992, 20. 00 uur bij Hessel.

Notulen Vergadering Dorpsbelangen d.d. 21 december 1992.

1 . 0pening.
De voorzttter opent om 20.00 uu de vergadering bij Siemy.

2. Verslag vorige vergadering.
-Met betrekking tot het bushokje in Firdgum werd afgesproken dat wij een brief zullen zullen sturen aan het CoIIege van B & W met daarin een dringend verzoek om op korte termijn een bushokje te plaatsen.

3. Ingekomen stukken.
1. Afschrift brief d.d. 12 december 1992 welke een dorpsbewoner zond aan de Gemeente inzake de wegreeonstruct ie .
2. N ieuwj aarswensen van de FriesLand Bank en de Stichting Recreatiecentrun Barradeel.
3. Brief van de Gemeente d.d. 23 november 1992 waarin ons een subsidie ad. f . 100 , - wordt toegezegd in het kader van het welzijnsprogramma 1993.
4. Brief van de brandweer Franekeradeel inzake het inzamelen van niet ontploft vuurwerk.
5. Brief Dorpsbelangen Pietersbierum-Sexbierum i.v.m. de eventuele aanleg van een fietsPad achter de zeedijk.
6. Bestuursopdracht voor het opstellen bestenmingsplan voor Tzunnarum.

4. Jaarvergadering.
Dejaarvergadering is vastgesteId op 21 april 1993.
Marijke zal e.e.a. vastleggen.
Bein en Hessel zullen een aantal dorpsbewoners vragen of zij bereid zijn zitting te nemen in ons bestuur.
Siemy stelt zich namelijk niet opnieuw herkiesbaar.
Bein stelt zich weer herkiesbaar.

5. Vluchtelingenwerk.
Dhr. Wups van de stichting vluchtelingenwerk gemeente FranekeradeeI heeft kontakt met ons opgenomen met de vraag hoe wij als dorpsgemeenschap denken over de eventuele opvang van vluchtelingen in ons dorp.
De stichting is bereid om desnoods een avond te beleggen voor de dorpsbewons om daarin uitleg te geven,en waarin op vragen van dorpsbewoners kan worden ingegaan.
Dit is naar onze mening een goed voorstel.
Missehien is dit iets voor onze jaarvergadering op 21 april 1993.
Begin 1993 zullen wij opnieuw kontakt opnemen met Dhr. Wups om e. e. a. nader af te spreken.

6 . MededeIingien .
-Voortgang "de Haven" .
De werkzaamheden verlopen Prima.
AIIes wordt op tijd opgeleverd .
De verenigingen zijn enthousiast bezig met de schilderwerkzaamheden e.d .
Omtrent het koopkontract hebben wij echter nog steeds geen bericht gehad van de Gemeente .
Bein zal kontakt opnemen.
-Restauratie kerktoren .
Uit de pers vernamen wij dat er tegenvallers zijn bij de restauratie.
De bonte knaagkever is gesignaleerd.
Dit brengt nogaI wat extra kosten met zich mee.
Door de Geneente zal opnieuw krediet beschikbaar moeten worden gesteId .
-De bejaardenavond in Nij Bethanië is vastgesteld op 27 april 1993.
Dhr Bennie Huisman zal deze avond verzorgen met het programma “koffer mei lieten en ferhalen ".
-De stichting Recreatiecentrum Barradeel heeft ons benaderd met het verzoek om onze gedachten te laten gaan over een geschikte kandidaat voor het bestuur van de Stichting.

7. Wegreconstructie.
Over de reconstructie zijn toch veel positieve reacties gehoord.
In eIk geval is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Jamner dat het voetpad op de Swaerderwei niet kon worden gerealiseerd .
Wij hebben dit punt opgevoerd op de prioriteitenIijst die wij aan de Gemeente zonden .
Verder werd afgesproken dat Hessel kontakt zal opnemen met de bomencommissie in ons dorp .
M isschien dat zij in overleg met de Gemeente een plan kunnen maken voor de groenvoorziening .

8 . Nieuwjaarsrecept ie .
De voorbereiding loopt prima .
Voor de kerstdagen zuIlen nog een aantal affiehes worden opgehangen waarin mensen op de bijeenkomst wordt gewezen.
Voor kinderopvang wordt gezorgd .

9. Rondvraag.
Pytsj e heef t de jaarvergadering bezocht van " Hâld Moed " .
Dhr J. Mosselman heeft zitting genomen in het bestuur.
Verder waren er geen bijzonderheden.
Jan en Bein bezoeken de raadsvergade ing van 7 januari 1993.
Volgende vergadering: 18 januari 1993, 20.00 uur bij Bein.