Notulen vergadering Dorpsbelang d.d. 17 december 1990.

1. Notulen vorige vergadering
- In het schema van aftreden zijn niet Siemy en Bein aftredend maar Marijke en Jolanda.
De bermpaaltjes aan de Hegesylsterwei zijn inmiddels geplaatst.
Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen.

2. Ingekomen stukken
- Uitnodiging tot het bijwonen van een receptie ter gelegenheid van het vertrek van de heer H.Bijlsma, secretaris van de gemeente Franekeradeel.
- Adreswijziging.
Brief van de Brandweer van de gemeente Franekeradeel over het inleveren van niet-ontploft vuurwerk.
Dorpsbelang moet zorgen voor een ton gevuld met water, waarin niet-ontploft vuurwerk kan worden gedumpt.
Wij zien geen kans op deze korte termijn aan een ton te komen.
Wij protesteren tegen het gemak waarmee de brandweer en ook de politie verantwoordelijkheden proberen af te schuiven aan het Dorpsbelang.
Wij krijgen een brief en we moeten ons er maar mee redden.
- Brief van de gemeente Franekeradeel over subsidie 1991.
Zij stellen voor f 100, - toe te kennen aan buurtverenigingen en Dorpsbelangen.
Maken wij hiertegen bezwaar, dan moeten wij dit indienen voor 6 januari 1991.
Ons bestuur gaat akkoord met dit voorstel.

3. Mededelingen
- Bein en Jan hebben een ontwerpplan gemaakt voor promotie Tzummarum-Firdgum.
De gemeente heeft echter het bestemmingsplan Noord op een laag pitje gezet.
Uiteindelijk draait hier alles om.
Wij zullen dus eerst actie moeten ondernemen om dit plan van de grond te krijgen.
Bein en Siemy zijn op 3 december naar een vergadering geweest van de Milieuwerkgroep van Tzummarum.
Er is gesproken over de aanpak m.b.t. het scheiden van afval voor bijv. blik/metaal, plastics en batterijen.
Er is voorgesteld een enquête te houden onder de inwoners van Tzummarum-Firdgum over de bereidheid om mee te doen aan milieuvriendelijke activiteiten.
Hieruit zal moeten blijken of er meerdere afval-containers gewenst zijn.
Tevens is afgesproken een brief aan de gemeente te sturen met het verzoek Tzummarum-Firdgum als proefgebied te benoemen.
Verder zal naar het beleid van de gemeente worden gevraagd op het gebied van de afvalstoffen.
De brief hebben wij inmiddels gekregen.
Grietje zal deze met een begeleidend schrijven doorsturen.
Wij staan hier positief tegenover.
- Jan is 3 december naar de vergadering Horeca Franekeradeel-politie-Dorpsbelangen geweest.
De politie stelt voor, eventueel in samenwerking met de dorpsbelangen, hun deuren open te stellen voor de Jeugd op Oudjaaravond.
Op deze wijze zou, volgens de politie, dd schade die ieder jaar in deze nacht wordt veroorzaakt voorkomen of in ieder geval verminderd kunnen worden.
De vertegenwoordigers van zowel de Horeca als de Dorpsbelangen zijn vooralsnog niet bereid hun medewerking aan dit voorstel te verlenen.
Het brengt extra kosten met zich mee.
De gemeente zou geld ter beschikking moeten stellen.
Minder schade kost minder geld.
Er wordt afgesproken dat de politie in de loop van volgend jaar hierop terug komt.
- Jan Jensma en Germ v.d. Mey zijn namens de beheerscommissie van "De Haven,, naar de gemeente geweest.
Er is mondeling een bedrag van f 32.000,- toegezegd.
Om het gebouw aan de minimale eisen te laten voldoen is meer geld nodig.
De gemeente zal de offertes bekijken en tevens nagaan of er begrotingstechnisch mogelijkheden zijn.
- Marijke en Grietje zijn naar de jaarvergadering, van "Hâld Moed" geweest.
Er werd geklaagd over de slechte staat van het fietspad Oosterbierum-Tzummarum v.v..
Er heeft zelfs een botsing tussen 2 fietsers plaatsgevonden.
Wij zullen de gemeente hier opnieuw op wijzen.
- De jaarvergadering wordt voorlopig vastgesteld op 10 april.
De heer Leistra zal met dia’s komen over Barradeel als lid van de Oudheidkamer Barradeel.
Grietje zal contact opnemen met Leistra, Café het Wapen van Barradeel en mevr. Faber.

4. Rondvraag
- Is het ook mogelijk een trottoir aan te leggen langs De Kade (vanaf De Kamp richting Buorren) .
Het is levensgevaarlijk langs deze weg te lopen.
Deze komt van een dorpsbewoonster.
Wij zullen met de gemeente overleggen.
- Er zal voortaan ook een krantje worden gestuurd naar de Franeker Courant en de Leeuwarder Courant.
Grietje krijgt 2 boekjes meer.
- Bein en Grietje gaan naar de eerstvolgende raadsvergadering.

Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 14 Januari bij Grietje.

Notulen Dorpsbelang Vergadering van 14 januari en van 11 februari .

Notulen vorige vergadering
Wij danken Jac. de Vries voor het beschikbaar stellen van 2 tonnen voor het niet-ontploft vuurwerk.
Verder zijn er geen op- en of aanmerkingen.

Ingekomen stukken
a. De brief van de milieuraad is via ons naar het gemeentebestuur gestuurd.
De gemeente heeft hierop mondeling gereageerd.
Er ligt een voorstel een proef op te starten in onze gemeente door het plaatsen van containers voor blik-en metaal-afval.
Als de gemeenteraad deze proef goedkeurt, dan worden deze containers o-a- ook in Tzummarum- Firdgum geplaatst.
Een container voor plastics is nog niet mogelijk i.v.m. de moeilijkheden bij afzet.
b. Het milieubeleidsplan van de gemeente hebben wij inmiddels toegestuurd gekregen.
Het plan bestrijkt vele facetten m.b.t. het milieu.
Bij ingesloten is een vragenrijst.
Het geheel zal worden overhandigd aan de voorzitter van de milieuraad, dhr. Sj. Talsma.
c. N.a.v. een verzoek van de PvdA hebben wij een inventarisatie gemaakt van de verkeersonveilige situaties in ons dorp.
De PvdA heeft inmiddels het rapport " Franekeradeel veiliger" uitgebracht, met daarin opgenomen de knelpunten, die door alle Dorpsbelangen en buurtverenigingen zijn opgegeven.

Mededelingen
11 februari hebben wij een vergadering gehad in het Wapen van Barradeel.
Fam. van Kooten had ons uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het organiseren van een nieuwjaarsreceptie.
Dorpsbelang vindt het een goed idee.
De meest geschikte tijd voor de receptie lijkt ons op 1 januari in de namiddag (bijv. 16.00 – 1900).
Verder zijn er ideeën voor sketches e.d.
Er is afgesproken, dat er mensen zullen worden benaderd om dit te organiseren.
Uiteraard wil Dorpsbelang, indien nodig, hierbij een handje helpen.

Grietje zal punten op papier: zetten voor een gesprek met de gemeente als voorbereiding voor de komende jaarvergadering.
Marijke heeft navraag gedaan naar de kosten van het rasteren van foto’s.
Zij heeft 2 adressen gehad.
Zij zal nog bij één bedrijf navraag doen, voordat wij een beslissing nemen.

Rondvraag
Het gedeelte tussen de huizen van E.Talsma en S.Talsma aan de Hegesylsterwei is zeer donker.
Wij zullen bij de gemeente vragen of er mogelijkheden zijn voor verlichting.
Er zijn nog 2 boekjes te koop van "Tzummarum-Firdgum in oude ansichten".
7 maart is de volgende raadsvergadering.
Het hangt van de onderwerpen af of wij hiernaar toegaan.

Volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op 25 maart.

Notulen Dorpsbelang Vergadering van 25 maart 1991
1. Notulen vorige vergadering.
- De vragenlijst behorende bij het milieuplan zal door alle bestuursleden van Dorpsbelang worden ingevuld.
Siemy merkt op, dat de Franeker Courant niet vermeldt, dat Tzummarum mee doet aan de proef om containers te plaatsen voor blik- en metaalafval.
- Voor de nieuwjaars commissie hebben inmiddels enkele mensen hun medewerking toegezegd.
- Bein heeft de raadsvergadering bijgewoond.
Verder geen op en of aanmerkingen.

2. Ingekomen stukken
- Brief van 22 maart van de gemeente n.a.v. het verzoek om parkeerplaatsen te creëren in de E. Sybesmastrjltte.
Volgens de landelijke normen zijn in deze straat te weinig parkeerplaatsen.
Er kunnen max. 9 parkeerplaatsen worden aangelegd, waarvan 3 door in en uit rijden weer verdwijnen.
De totale kosten worden begroot tussen de f 13 en 14.000,-.
In verhouding tot het aantal zijn deze nieuwe parkeerplaatsen duur, volgens de gemeente.
B. en W. moet hierover echter beslissen.
- Een brochure van de Friesland post over een prijsvraag die dit maandblad uitschrijft.
Het thema is: hoe maken we dorpen attractiever op het gebied van het wonen, het werken en de recreatie.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Er is door dorpsbewoners geinformeerd over de status van het pad van de Hearewei naar de bietenopslagplaats van de Sinaedawei.
Bein zal hiernaar informeren.
- Tevens is gesignaleerd dat bij het opknappen van de ringmuur het fietsgootje is verdwenen.
Onze voorzitter zal navraag doen bij de gemeente.

3. Mededelingen
Onze penningmeester deelt mee, dat wij uit het leefbaarheidfonds van Franeker een bedrag van f 300,- hebben gekregen.
- Onze voorzitter heeft de jaarvergadering van het Groene Kruis bijgewoond.
- De beheerscommissie Sportvelden heeft opnieuw een gesprek gehad met de wethouder Fokkema over de bouw van een nieuwe kleedaccomodatie en kantine.
Er moet nu een plan worden ingediend, waarop alleen de kleedaccomodatie staat getekend: met uiteraard een begroting.
Dit conceptplan gaat naar Gemeentewerken (dhr. Fr. v.d. Heide).
Eventuele veranderingen worden door hen aangebracht, waarna het definitieve plan wordt voorgelegd voor het vaststellen van de subsidie.
Er zal zeker subsidie worden verleend; alleen hoeveel?
In augustus komt het voorstel in de raadsvergadering.
Voor ‘92 mag in ieder geval niet met de bouw worden begonnen.
- De Haven: Jan heeft verschillende malen contact gehad met de gemeente.
Een bouwkundige van de gemeente, dhr. Leemburg, heeft het gebouw bekeken.
Hij kon zich vinden in de voorgestelde verbeteringen en in de bedragen die daarmee gemoeid zijn.
Dhr. Leemburg moet advies uitbrengen, waarna het naar afd. Welzijn gaat.
Daarna komt het in B. en W.
Er is een bedrag gereserveerd, maar wordt dit bedrag toegezegd dan wordt verwacht dat naar verhouding zelfwerkzaamheid wordt verricht .

4. Jaarvergadering + bejaardenavond
Er wordt afgesproken de agenda van de Jaarvergadering in dit krantje te plaatsen.
Onze voorzitter zal dit verzorgen.
De onderwerpen voor deze vergadering worden doorgesproken.
Grietje en Bein zullen nog even de zaken op papier zetten, die met de gemeente besproken moeten worden.
Bein maakt tevens de convocaten voor de bejaarde navond.
Deze kunnen worden rondgebracht tegelijk met de boekjes.
Siemy en Marijke zullen de convocaten yoorzien van een lintje en Jolanda zal de aankondiging kalligraferen.

5. Himmeldei
Bein en grietje zullen aan de scholen vragen of zij er voor voelen mee een himmeldei te organiseren.
Zo ja, dan zullen wij met de betrokkenen begin april een vergadering beleggen.

6. Rondvraag
- Jan vraagt of er al reactie is op de vergadering van de politie met de horeca exploitanten en de Dorpsbelangen van Franekeradeel.
Begin december heeft deze vergadering plaatsgevonden.
Tot nu toe hebben wij niets gehoord, hoewel was afgesproken dat in februari opnieuw zou worden vergaderd.
Grietje zal een brief schrijven.
- Marijke heeft inmiddels 40 foto’s laten inrasteren bij Fries Service Centrum"
- Het dorpskrantje heeft een nieuw redactielid, nI. Anneke de Valk.
Zij zal mevr. J. Vogels-Rienks vervangen.
- Siemy en Hessel hebben de officiële opening bijgewoond van de aanleunwoningen bij "Nij Bethanië ".
- Er wordt afgesproken dat het volgende punt op de eerstkomende Dorpsbelang vergadering zal worden behandeld: Bedankjes in Dorpskrantje .

Notulen vergadering van Dorpsbelang van 24 apriI en 27 mei.

1 , NotuIen vorige vergadering.
De bejaardenavond was een groot succes.
Er was een grote opkomst.
Ook van buiten Nij Bethanië kwam men af op Teake van der Meer.

2. Ingekomen stukken.
- Brief van Stichting Welzijn over. het opstarten van een telefooncirkel.
Deze brief is inmiddels in het krantje geplaatst .
- Boekje van Nij Bethanië, tweede kwartaal. Rouleren.
- De brief van de gemeente vraagt ons een begroting in te sturen van onze vereniging.
HesseI heeft deze opgestuurd.
Het staat niet vast dat wij weer subsidie krijgen.
De gemeente moet fors bezuinigen.
- Jaarverslag 1990 Stichting Welzijn Ouderen. Rouleren.
- Brief van het korps Rijkspolitie, Groep Franekeradeel, van 11 mei n.a.v. onze vraag over de te houden vergadering met de dorpsbelangen en caféhouders.
Wegens tijdgebrek zaI deze vergadering pas na het zomerseizoen worden gehouden.
T.z. t. zal ons een uitnodiging worden toegestuurd.

3. Mededelingen
1. Oudheidkundige kamer BarradeeI is voor onze omgeving van groot belang, omdat zij allerlei vastleggen; bijv. hoe leefden de mensen, waar verdienden zij hun brood mee, het verzamelen van foto’s e.d.
Om deze redenen heeft Dorpsbelang zich als lid opgegeven voor deze vereniging .
2. Dorpsbelang Peins had alle zusterverenigingen in de gemeente Franekeradeel uitgenodigd voor een bijeenkomst.
Deze vergadering, waarop Bein en Marijke aanwezig waren, vond plaats op 7 mei.
Behalve Ried waren alle DorpsbeIangen aanwezig.
Er is afgesproken een federatie op te richten, waarbij in eerste instantie alle verenigingen rechtstreeks zijn vertegenwoordigd.
Het doel van de federatie is te proberen als dorpen samen te werken om beter beslagen ten ijs te komen.

3. De blikbak is geplaatst!
Wij hopen dat er veel gebruik van zal worden gemaakt.
Er wordt afgesproken dat korte bedankjes van leden voortaan gratis zijn.
We beschouwen dit als service naar de leden toe.

4. Himmeldei
Op 2 mei vond in samenwerking met de beide scholen een "Himmeldei" plaats.
Een geslaagde actie volgens ons.
Er deden ongeveer 50 kinderen mee, die werden ingedeeld in 8 groepen met ieder een begeleider.
De groepen werden "uitgerust” met een routebeschrijving, vuilniszakken, prikkers en handschoenen.
De verzamelplaats was “De Haven,,.
De taakomschrijving luidde als volgt:
- het verzamelen van “zwerfvuil”, zoals plastic" papier, blik.
- geen vuil verzamelen uit particuliere tuinen of van erven.
- de plastic zakken verzamelen bij ,,De Haven,, of dichtknopen en neerzetten op afgesproken punten.
Onze voorzitter had op een Ludieke wijze de kinderen op de scholen ingelicht over de werkwijze.
De meeste jongeren hebben goed hun best gedaan en konden na anderhalf uur vuil rapen een versnapering halen bij de cafetaria.
Er is met de scholen afgesproken een nabespreking te houden.
Grietje, zal met betrokkenen contact opnemen.

5. Evaluatie jaarvergadering
Er wordt geconstateerd, dat er dit jaar geen dringende zaken zijn waar we achteraan moeten.
Verder was het een geslaagde avond.
Ook al omdat de leden van de Oudheidkundige kamer Barradeel een interessant verhaal vertelden ove het leven van de vissers aan de Zeedijk.

6. Vergaderschema
Grietje heeft een vergaderschema gemaakt op alfabetische volgorde.
Grietje houdt dit bij.

7. Rondvraag
Volgens Hessel moeten we nog eens aan de gemeente vragen over de plattegrond in Tzummarum.
Grietje zal navraag doen.

Volgende vergadering: 24 juni.

HIMMELDEI
0p tongersdei 2 maaie swalken kloften skoalbern, mei grutte pûden by harren, troch ús doarp en omkriten.
It wiene de bern fan 'e twa heechste groepen fan de beide basisskoallen, dy't yn 'e skrep wiene om al it omtoarkjend guod op te romjen en dêrmei de Himmeldei slagje te litten.
De Himmeldei waard organisearre troch de feriening fan Doarpsbelang yn gearwurking mei de beide skoallen.
Foardat, de bern útein setten, hiene hja earst noch in praatsje mei in wat nuver manspersoan, dy’t samar it lokaal yn stowen kaam.
Hy liet de bern earst sjen hoe't it yn alle gefal nét moast.
It wie in griis sa'n rotsoai dy frjemde keardel yn'e bûsen hie, en derfan bedarre it measte ek noch oer 'e flier.
De man stelde ek fragen û.o. hoe't it no eins kaam dat der sa'n soad rommel yn te natoer telâne komt.
len learling hoegde dêr net leng oer te prakkesearjen, en koe fuort de skuldige by de namme neame: "Oantsje".
Sorry foar Oantsje, mar har rol as miljeu-aktiviste wie him grif noch net hielendal dudlik.
Doe't de man syn praatsje dien hie koe it heve.
Sa'n fjirtich pûden mei smoargens waard der troch de bern ophelle, en dat wie al wer hiel wat minder as de lêste kear, in goed teken.
Miskien komt it nochris safier dat Himmeldei net iens mear nedich is.
Oant salang is it in prima aksje, dêr't wy elkenien dy't dêr oan meiwurke hat, tige tank foar sizze!.

Zoals u wellicht hebt vernomen is ons bestuurslid Jan Jensma vanaf 27 mei j.l. opgenomen in het Academisch Ziekenhuis, voor een naar het zich laat aanzien langere periode.

Als bestuur wensen we hem beterschap en sterkte toe in de komende tijd, waarin hij veel onderzoeken zal moeten ondergaan.
Zijn adres aldaar is:
J. Jensma,
afd. 2 kamer 3 neurologie
Academisch Ziekenhuis
Postbus 30.001
97OO RB GRONINGEN
Bestuur ver. v. Dorpsbelang

VERSLAGEN VERGADERING DORPSBELANG D.D. 24 JUNI EN 19 AUGUSTUS '91

1. Ingekomen stukken
- een copie van de brief van de Fram gericht aan de vereniging van Dorpsbelangen Oosterbierum-Kloosterlidlum over het vervallen van rit 71008, Sexbierum-Harlingen.
Er reden in het uurblok tussen 7 en 8 te weinig passagiers om 2 ritten in dat uurblok vergoed te krijgen.
De Fram heeft nu de slechtst bezette rit laten vervallen.
- Een folder van de AFUK. Hierin staat vermeld het cursusprogramma 1991/1992 Fries.
Dit programma wordt in het krantje vermeld.
- De gemeente heeft ons een brief gestuurd d.d. 8 augustus over de vaststelling van de notitie kleine kernen en verdere procedures.
De notitie is ongewijzigd goedgekeurd.
Verder is er een procedure vastgelegd om te komen tot voorstellen vooruitvoering van plannen/wensen van de diverse dorpen door de gemeente.
- Brief stichting Agrarische Dagen Franeker over het organiseren van spelen waaraan verenigingen kunnen deelnemen.
Voor kennisgeving aangenomen.

2. Mededelingen
1. Marijke en Grietje gaan Jan Jensma bezoeken in het Academisch Ziekenhuis Groningen.
2. Bein en Grietje hebben een brief geschreven over de bibliotheek aan B. en W. en alle fracties.
Wij komen hierop terug.
3. Tevens hebben wij een brief geschreven aan de gemeente over diverse zaken, nl. wegverbreding Camstrawei Firdgum, fietspad Oosterbierum-Tzummarum. bestemmingsplan Noord en de plattegrond voor Tzummarum.
4. Hans Bruinsma zal het tandwiel in de torenklok repareren.
Ook zal Bein nagaan of we het fietsgootje zelf kunnen aanleggen.
De kosten zal Dorpsbelang op zich nemen.
5. HesseL constateert dat de verenigingen meer gebruik van het krantje hebben gemaakt dan het voorgaande jaar.
Een goede zaak.
Binnenkort krijgen de gebruikers weer een brief over bijdragen aan ons voor het krantje.
Er wordt afgesproken deze brief aan het begin van de volgende jaargang, augustus/september te versturen.

6. De leden van de commissie voor voor de nieuwjaarsreceptie zij.: Durk Bonnema, Geertje Dijkstra, Hans Hettinga, Durkje v.d. Walt en Bein van Dijk.
t^lalt en Bein van Dijk. De beheerscommissie sportvelden heeft de plannen ingediend voor een kleedaccommodatie.
Deze worden nu opgenomen op de subsidielijst.

Rondvraag
Wij zullen nog een draaiboekje maken van de Himmeldei.
De volgende vergadering vindt plaats op 23 september om 20.30 uur bij Siemy Bonnema.

Verslag vergaderingen Dorpsbelang d.d. 23 september en 15 oktober 1991.

Ingekomen stukken
- Brief van de gemeente d. d. 16 september betreffende diverse zaken die wij aan de orde hebben gesteld.
Deze zal worden opgenomen in het krantje.
- Brief van streekcentrum "DÊ SkûIe" met informatie over hun aktiviteiten in de diverse dorpen van Franekeradeel.
- Een brief van Stichting WeIzijn Ouderen met het verzoek een artikeItje te plaatsen in ons krantje, het betreft: Gezocht vrijwilligers voor de warme maaltijdvoorziening.
( In krant je van oktober opgenomen.)
Brief van Dorpsbelang Peins over een bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle Dorpsbelangen in de gemeente FranekeradeeI.
De vergadering is vastgesteld op 10 oktober. (zie verder mededelingen. )
- Brief van de gemeente betreffende een uitnodiging voor een informatief overleg over snelheid remmende maatregelen Buorren/KIeasterwei/Kade op 25 oktober.
Op 20 november vindt er een hoorzitting plaats in het Wapen van Barradeel over dit onderwerp.
- Agenda met verslag van de vergadering van 1990 voor de bijeenkomst van de Dorpsbelangen en het College van B en W van FranekeradeeI op 22 oktober.
Jan en Griet je gaan hier naar toe.
Krantje Nij Bethanië. Rouleren.

4. Mededelingen
- De Nieuwjaarscommissie is bijelkaar geweest.
De Commissieleden zijn aan de slag gegaan.
Ook zal er contact worden gezocht met de familie Van Kooten over de technische zaken.
- Jan Jensma heeft gevraagd aan de gemeente om het hekwerk van "De Havan” te maken.
- Volgens Jolanda is de Hearewei in slechte staat.
Er zitten grote gaten in het wegdek.
Wij zullen dit nogmaals onder de aandacht brengen van de gemeente.
- Hessel zal navraag doen naar de restautratie commissie.
- Momenteel is Dorpsbelang bezig te onderzoeken op welke manier de bibliotheek behouden kan blijven voor Tzummarum.
Is het mogelijk, dat het bij het oude blijft, of moeten wij met anderen (verenigingen etc' ) naar een oplossing zoeken.
Vandaar dat wij zowel met de gemeente als met anderen in gesprek zijn over wat er met de bibliotheek en daaruit voortvloeiend met "De Haven" eventueel zou moeten gebeuren.
- Op 10 oktober heeft een gezamenlijke vergadering van Dorpsbelangen van Franekeradeel plaatsgevonden.
Zoals al in de eerste vergadering was afgesproken is er nu een commissie benoemd met o.a. aIs doel algemene problemen van de dorpen te clusteren en dan gezamenlijk op te treden naar de gemeente.
Zaken die ook aan de orde zouden moeten komen zijn;
- nagaan of toegezegde zaken door de gemeente worden uitgevoerd.
- verhouding tussen wat besteed wordt aan de stad en aan de dorpen.
- samenstellen van de agenda voor de vergadering met B en W in samenwerking met de FLD.
Bein heeft zitting in deze commissie.
- Wij hebben op 14 oktober een gesprek gehad met enkeIe leden van het stichtingsbestuur en dhr. Bouma over de plannen m.b.t. de stichting Recreatie Barradeel.
In het ergste geval krijgt de Stichting een investeringsstop opgelegd.
Dit betekent op den duur sluiting van het zwembad.
Het zwembad krijgt te maken met kosten voor groot onderhoud (verwarmingsketel, folie in het bad) .
Voor de camping is dit een verarming.
Nut worden de gasten gelokt met gratis gebruik van het zwembad.
Zaterdag 19 oktober zijn raadsleden en wethouders uitgenodigd om een kijkje te nemen in de kleedaccomodatie + kantine.
Op deze manier kunnen zij zelf bekijken in wat voor slechte staat dit gebouw verkeert.
Daarna zullen zij door de Stichting worden ontvangen.
Dorpsbelang + de Stichting zullen dan afspraken maken met alle politieke partijen om met hen in hun fractievergaderingen van gedachten te wisselen over de toekomst van de Stichting . < > - De Wethoudster mevr. Fokkema, heeft contact met ons gezocht over "Het Kleine Kernen Beleid".
Zij vroeg ons om schriftelijk te bevestigen dat de kleedaccomodatie een hoge prioriteit voor Tzummarum heeft.
Hoewel wij vinden dat dit niet onder "Het Kleine Kiernen Beleid" mag vallen, hebben wij deze bevestiging toch gestuurd.
Die kIeedaccomodatie moet er komen.
Onlangs heeft iemand zijn hand verwond.
Alleen door de slechte staat van het gebouw.
Dit kan zo niet doorgaan.

5. Rondvraag
1. Marijk e vraagt hoeveel boekjes Nij Bethanië krijgt.
HesseI antwoordt dat deze Stichting 100,- gulden betaalt, zodat zij recht hebben op 10 boekjes.
Houden wij over dan krijgt de Stichting Nij Bethanië een extra aantal boekjes.
2. Hessel en Siemy gaan naar de raadsvergadering van november.

6. Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 12 november bij Jan Jensma.
Vervolgen sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag vergadering Dorpsbelang d.d. 4 november 1991,

Ingekomen stukken
- Verslag van de bijeenkomst op 22 oktober 1991 te Peins van het College van B en W en de Dorpsbelangen van Franekeradeel.
Deze vergadering werd georganiseerd door de FLD . Er werd gesproken over:
- bestemmingsplannen.
Er zijn misverstanden gerezen over de werkwijze m.b.t. bestemmingsplannen, aldus Wethouder Krijnsen.
De politiek van de gemeente is: eerst bouwaanvragen dan investeren.
De Dorpsbelangen moeten niet denken dat de gemeente afwachtend is.
- de beleidsnotitie Kleine kernen.
Het voorstel aan de raad voor het verdelen van de ton , die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld, ligt klaar.
Tzummarum krijgt een bedrag van 35.000,- gulden voor de kleedaccomodatie.
- het snoei en kapbeleid van bomen.
Het blijkt dat de gemeente hierin geen beleid heeft.
Wethouder Krijnsen zal dit punt bespreken, waarbij vooral gekeken zal worden of bepaalde bomen gevaar opleveren voor het verkeer(denk aan afknappen van de takkendoor de wind, ijzel e.d.).
- het milieubeleidsplan.
Uit de enquete kwam naar voren dat de volgende zaken het belangrijkst werden gevonden:
1. gescheiden inzameling van afval.
2. – aanpak van rondslingerend vuil en hondenpoep.
- “ himmeldei”.
3. milieu-onderricht.
4. klein chemisch afval.
5. gescheiden inzamelen van bedrijfsafval.
In november zal de gemeente reageren op de binnengekomen enquetes.
- de bibliotheek.
De gemeente vindt dat het Noord-Westen van de gemeente rijkelijk bedeeld is met bibliotheken ( Sexbierum en Tzummarum).
Nu de financiering krapper wordt zijn zij van mening dat Tzummarum over moet gaan op een bibliobus, die 4 uren per week komt.
Ziet het dorp de bibliotheek open te houden voor een bedrag dat gelijk is aan de kosten van deze 4 uur, dan kan de gemeente hiermee akkoord gaan.
Verder werd gesproken over de werkbezoeken van de gemeente, de brief van de PTT over het uitbreiden van het aantal openbare telefooncellen en het convenant leefbaarheid Noord-West Friesland.
- Uitnodiging op 28 november om 15.00 uur voor de officiële opening van het nieuwe onderkomen van de FLD te Rauwerd.
Jan, Bein en Jolanda gaan hier naartoe.
- Uitnodiging voor de muziekuitvoering op zaterdag 2 november a.s.
Indien mogelijk, dan gaat hier iemand van ons heen.
- Uitnodiging op 8 november voor een lezing over Emigratie in Barradeel van 1880 tot 1990”georganiseerd door Oudheidkundige Vereniging Barradeel.
Hessel zal bericht van verhindering sturen.
- Brief van Bureau Voorlichting Verzekering over de mogelijkheid van verzekeren van vrijwilligers.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Brief over het geven van de cursus Sociale Veiligheid.
Het doel is de weerbaarheid van voornamelijk vrouwen te vergroten.
Aan de orde komen de onderwerpen sociale onveiligheid, weerbaarheid en ruimte voor vrouwen.
Marijke zal dit onderwerp bespreken in de Sociaal Culturele Commissie.

Bibliotheek
Onze voorzitter heeft contact gezocht met dhr.Albronda, directeur van de Openbare Bibliotheek.
Er is afgesproken dat er een gesprek zal plaatsvinden over het standpunt van deze commissie t.a.v. de bibliotheek in Tzummarum.
Marijke, Bein en Jan hebben op 26 november een gesprek met de wethouders Ybema en Fokkema over “De Haven”.
Verder hebben wij op onze tussentijdse bijeenkomst van 25 november afgesproken dat :
- Grietje een brief zal schrijven aan B en W en de raadsleden over de dreigende sluiting van onze bibliotheek.
In deze brief zullen wij er nogmaals op wijzen dat de leefbaarheid van ons dorp en m.n. voor de jeugd in gevaar komt.
Wij willen best meedenken, maar het wordt ons onmogelijk gemaakt.
De bezuinigingen blijken nl. niet 20.000 gulden te bedragen maar 36.000.
Dan is een redelijk alternatief niet mogelijk.
- wij naar de raadscommissie vergadering van welzijn etc. van 28 november zullen gaan, om nogmaals bezwaar aan te tekenen tegen de bezuinigingsplannen.

Wegconstructie
Marijke, Jan en Bein zijn op 25 oktober bij wethouder Krijnsen, mevr. Polderman en dhr. v/d Heide geweest om kennis te nemen van de plannen van de gemeente voor de herinrichting van de Buorren, Kade en Swaerderwei.
Op 20 november vindt de hoorzitting plaats.
Hiervan is melding gemaakt in het krantje van oktober.
Grietje zal een brief schrijven waarbij de verkeerscommissie , de middenstand en fam. Althuisius gezamenlijk de plannen kunnen bekijken.
Er is namelijk te weinig tijd om iedere vereniging, zaak e.d. apart te benaderen.
Indien gewenst kunnen zij gezamenlijk reageren naar de gemeente toe.
De verkeerscommissie bestaat uit mevr. Merode, mevr. Santema, dhr. Zwalua, mevr. van Doeveren, dhr. van Dijk en mevr. S. Bonnema.
De plannen zullen in de bibliotheek worden neergelegd, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Bestemmingsplan Noord
Er is door ons ook weer navraag gedaan bij de gemeente naar Bestemmingsplan Noord.
Mevr.Polderman kon hierop geen antwoord geven.
Het staat dus op een erg laag pitje.
Wij hebben er sterk op aangedrongen dat hiervan nu toch een plan moet worden gemaakt.

Nij Bethanië betaalt voortaan 15 boekjes.
Nu zijn zij er zeker van dat ze dit aantal boekjes krijgen.