Verslag bestuursvergadering Dorpsbelang van 18 december 1989.

1. Ingekomen stukken
Brief van Stichting Welzijn Ouderen over het organiseren van een cursus voor de vrijwilligers die in de gemeente Franekeradeel werkzaam zijn voor ouderen.
Belangstellenden kunnen verderop in dit krantje lezen over inhoud, plaats e.d. van deze cursus.

2. Mededelingen
De commerciële club van Franeker laat via een advertentie in de Franeker courant weten dat verenigingen die tot doel hebben de leefbaarheid in de gemeente Franekeradeel te bevorderen in aanmerking kunnen komen voor een uitkering uit het leefbaarheidsfonds.
Er wordt afgesproken dat Grietje de brief zal schrijven en dat Hessel het beknopt financieel overzicht zalmaken.

3. Postkantoor
Dhr. Schijf, directeur van het postkantoor Bolsward en Franeker, heeft Dorpsbelang geinformeerd over de plannen met het postkantoor.
Hieronder volgt zijn verhaal:
wij krijgen de opdracht van het hoofdkantoor het lokettenbedrijf rendabel te maken.
Er wordt dan ook als eerste gekeken naar de kosten, de dienstverlening e.d. van de diverse postkantoren.
Zijn de kosten te hoog dan kan men denken aan het inkrimpen van de dienstverlening door bijv. een beperkte openstelling of het vestigen van een postagentschap i.p.v. een postkantoor.
In Tzummarum vonden in 1989 zo’n 12.000 handelingen plaats.
Dit zijn te weinig.
Een postkantoor is pas rendabel bij 35:000 handelingen.
Een grote stijging is niet te verwachten i.v.m. de toenemende automatisering (geldautomaten, automatisch betalen) .
De kosten van een postkantoor zijn 3 maal hoger dan een postagentschap met evenveel handelingen.
De keus voor ons is niet moeilijk, aldus de heer Schijf.
Wij zijn van plan in Tzummarum een postagentschap te vestigen.
Men moet dit niet zien als een tussenstation naar een rijdende bus, omdat
1. een bus onrendabel is voor de P.T.T . en
2. de rechter een uitspraak heeft gedaan over het minimum aantal handelingen, voordat een agentschap mag worden opgeheven.
Dit is niet van toetpassing voor Tzummarum.
Het ligt in de bedoeling dat het agentschap in een bedrijf /winkel wordt gevestigd.
Een voordeel is een ruimere openstelling.
Bovendien is het servicepakket nagenoeg hetzelfde.
Dhr. Schijf vertelt dat hij inmiddels al is benaderd door enkele middenstanders in Tzummarum.
Hij zal de gebruikelijke procedure volgen bij het werven van een beheerder voor het postagentschap.
De belangrijkste criteria zijn de volgende.
- Er moeten neveninkomsten zijn.
Denk aan middenstandsbedrijf, winkelier, bejaardentehuis e.d.
- Ligging en toegankelijkheid.
- Ruimere openingstijden.
Moet een duidelijke verbetering zi jn t.o.v. de huidige situatie.
- Betrouwbaarheid is belangrjjk dus acceptatie door de bewoners van Tzummarum en Firdgum.
(Belangstellenden kunnen bovenstaande als oproep beschouwen.)
Uit bovenstaand blijkt dat de komst van een postagentschap een voldongen feit is.
Het bestuur van Dorpsbelangen had al contact opgenomen met het FLD.
Dhr. Hettinga was positief mits het servicepakket gelijk bleef en mits er ruime, openingstijden weden vastgesteld.

4. Pand Medo
Jan en Bein hebben contact gezocht met mevr. Draijer en dhr. de Haan en voorgesteld een overleggroep te vormen m.b.t. het opvanghuis aan de Lytse Buorren, waarin ook de Lytse Buorren zitting heeft.
Er is afgesproken dat het voorstel wordt besproken en dat zij daarna weer contact zullen opnemen met het bestuur van Dorpsbelang.
De hoorzitting over de bezwaren tegen de vestiging van het opvanghuis vindt in januari plaats.

5. Taakverdeling bestuur
Komt volgende vergadering aan de orde.

6. Contactdames
Kleine herinnering voor de Contactdames ! !
In het weekend dat U de krantjes krijgt, deze dan ook verspreiden alstublieft.

7. Bejaardenavond
Deze vindt plaats op 24 april 1990.
Voor deze avond is Akke Radsma met haar programma "Noflike Winterjûnen” uitgenodigd.
Dus schrijf het alvast in uw agenda of op uw kalender.
Begin april wordt u er nogmaals aan herinnerd d.m.v. een programma.

8. Rondvraag
De voorzitter merkt op dat mevr. Jansma uit de gemeenteraad gaat.
Zij kreeg anders de krantjes van dorpsbelang en verdeelde deze onder de raadsleden.
Wij moeten hiervoor iemand anders vinden.
Even de verkiezingen afwachten.

9. Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 15 januari bij Marijke.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag Bestuursvergadering Dorpsbelang van 15 januari 1990

Ingekomen stukken
Brief van de Europese Bibliotheek van 10 januari betreffende het nog in voorraad hebbeen van 23 boekjes "Tzummarum - Firdgum in oude ansichten".
Grietje zal een briefje schrijven dat wij graag de 23 boekjes tegen de aangeboden prijs in ons bezit willen hebben.
Wordt ons verzoek gehonoreerd,dan zal Marijke hiervan melding maken in het krantje.

Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat het aller noodzakelijkste is gedaan aan de C. Benninghastrjittte.
De gemeente is van plan de straat in 1990 in z’n geheel op te knappen.

Pand Medo
Lytse Buorren heeft contact opgenomen met onze voorzitter.
Voorlopig neemt men geen zitting in de Commissie.
Er wordt gewacht op de uitkomst van de hoorzitting.

Taakverdeling bestuur
Deze ziet er als volgt uit:
Bein van Dijk: Voorzitter + voorzitter van de Beheerscommissie Sportvelden.
Grietje Vogels-Dijkstra: Secretaresse.
Hessel Bleeker: Pennlngrmeester.
Siemy Bonnema-Sybesma : 2e penningmeester (contributie + contacten contactdames), bejaardenavond en diverse activiteiten.
Jolanda Jepma-Swart: 2e secretaresse + diverse activiteiten.
Marijke Wassenaar-Jonker: lid sociaal Culturele Commissie, bejaardenavond en diverse activiteiten.
Jan Jensma: Vice-voorzitter, Iid beheerscommissie "De Haven" en contactpersoon voor bouwcommissie van FLD.

Contactdames/ dorpskrantje
Er wordt afgesproken over een half jaar hierop terug te komen.
Daarna gaan we alle zaken op een rijtje zetten.
Ook ligt het in de bedoeling in oktober/november hierover met de contactdames van gedachten te wisselen.

Financiën dorpskrantje
Het blijkt dat enkele verenigingen hun toegezegde bijdrage nog niet hebben betaald.
Verder deelt Hessel mee dat het boekje meer kost dan is begroot
Dit komt, omdat het iedere keer dikker uitvalt dan was verwacht.
Ook hierop komen wij in juni terug.
Rondvraag
a. Er is nog geen bericht over het beleid t.a.v. het rapport “kleine kernen".
Grietje zal informeren bij dhr . Merts.
b . Er wordt afgesproken dat Bein en Jan naar de wethouder zullen gaan om hem te herinneren aan onze brieven m.b.t. de "skoalstrjitte" .
c. Wij, Dorpsbelang, hebben de kerstboom gemist.
In andere dorpen kom je er meerdere tegen, in Firdgum staat de toren prachtig in het licht, maar in Tzummarum zie je zelfs niet één grote verlichte kerstboom.
Wij hopen dat Tzummarum met de volgende kerst op meer licht kan rekenen.

Verslag bestuursvergadering Dorpsbelang van 12 febr.

Notulen vorige vergadering
Aan de werkzaamheden van Marijke moet worden toegevoegd: redactie dorpskrantje.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

Ingekomen stukken
- N.a.v. onze brief van 26-10-'89 over de verkeersproblematiek in Tzummarum hebben wij een antwoord gekregen van de gemeente Franekeradeel.
De inhoud luidt in grote lijnen als volgt: Wethouder Krijnsen heeft een onderhoud gehad met de provincie en er op aangedrongen gelden te reserveren voor verkeersproblematiek in Tzummarum.
De provincie heeft echter ook beperkte financiële mogelijkheden.
Het accent van het provinciaal veiligheidsbeleid ligt bij het aanpakken van lokaties met letselongevallen.
Brief van de gemeente Franekeradeel over subsidie 1990.
Er wordt meegedeeld dat de subsidie, die wij zullen ontvangen f 100,- bedraagt.
Brief van Ferieniging Lytse Doarpen betreffende de " swalkrûtes “ .
N.a.v. gesprek met FLD over de "swalkrûtes" in onze omgeving hebben ze een aantal kaartjes opgestuurd waarop de ontwerp “fyts, kuier en kanorûtes " zijn aangegeven .
Zijn er op en/of aanmerkingen dan gaarne voor 1 maart.
De boekjes moeten voor 1 juni klaar zijn.
De vergadering gaat ermee akkoord.
FLD-boekje "Lytse Doarpepraet” nr. 44.
- Het boekje ”Tzummarum-Firdgum in oude ansichten inmiddels ontvangen.
Marijke zal hiervan mededeling doen in dit krantje.
Brief van de politie over oud en nieuw.
Wij komen hierop terug.

Mededelingen
De beheerscommissie “De Haven" heeft een brief ontvangen van de gemeente, aldus Bein.
Deze brief zullen we de volgende vergadering behandelen.

De directeur van het postdistrict Franeker-Bolsward heeft ons meegedeeld dat het postagentschap wordt gevestigd in de winkel van de familie Kasma.
De PTT zal de inwoners van Tzummarum en Firdgum hierover informeren.
Op24 april vindt de bejaardenavond plaats.
Akke Ratsma komt in gezelschap van 4 mannen.
Bein drukt de uitnodigingen, Marijke, Siemy en Grietje verzorgen de opmaak.

Pand Medo
Er wordt afgesproken dat we de verdere gebeurtenissen afwachten.

Jaarvergadering
De jaarvergadering vind t 18 april Plaats.
Agendapunten: Siemy en Bein aftredend en herkiesbaar, video Bruinsma.

Rondvraag
Marijke en Hessel gaan naar de raadsvergadering van 1 maart.
Er wordt afgesproken dat Grietje een brief zal schrijven naar de ANWB met verzoek om Tzummarum te plaatsen op ANWB-bord aan 4-baansweg Leeuwarden- Harlingen bij afslag Franeker-Dongjum.

Volgende vergadering en sluiting
De volgende vergadering is op 26 maart bij Grietje.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur.

Mededelingen
Het p0stagentschap is 12 maart officieel geopend.
Bein, Siemy en Jolanda zijn hierbij aanwezig geweest.
De beheerscommissie " De Haven heeft een brief ontvangen van de gemeente over de aan te brengen verbeteringen aan “de Haven” met daarbij de geraamde kosten.
Deze kosten zijn onderverdeeld in een bijdrage van de gemeente en in zelfwerkzaamheid .
Jan zal nu de commissie voorstellen een vergadering te beleggen om deze brief te bespreken en om met een eigen voorstel te komen naar de gemeente toe.

Bein heeft contact gehad met de heer Ybema over de bestemming van het Oud PTT kantoor in “de Haven”.
De wethouder had hiervoor geen bestemming.
Bein zal het FLD inlichten.

Siemy merkt op dat het huis aan de Burorren van een familie uit Hoorn weer wordt verkocht.
Kunnen wij ook bewerkstelligen dat dit huis weer permanent wordt bewoond.
Dit is voor alles beter; Ieefbaarheid, onderhoud, tuin etc.
Het blijkt dat in de gemeente Franekeradeel hiervoor niets is geregeld.

Hessel zal een voorlopige kostenraming per boekje maken voor de jaarvergadering.
Bovendien zal hij nagaan welke verenigingen er het meeste gebruik van maken.

S. v.d. Zwaag zal worden gevraagd de krantjes voortaan aan de leden van de gemeenteraad te overhandigen.

De gemeenteraad vindt plaats op 12 april.
Het hangt af van de te behandelen onderwerpen of er iemand naar toe gaat.

Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 10 april bij Hessel.
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.

Ver slag bestuursvergadering Dorpsbelang van 14 mei 1990.

lngekomen stukken
a. Bedankje van dhr. en mevr. L.H. Vogels voor de geschenkenbon n.a.v. hun 40-jarig huwelijk.
Marijke en Bein zijn naar dit huwelijksfeest geweest.
b. De Firdgumers hebben hun handtekening gezet onder een enquête voor kabel-t.v. in Firdgum.
Wij zullen deze enquête doen toekomen aan de gemeente.
c. Het kleine kernen beleid in de provincie Friesland in 1990.
Alle gemeenten met kleine kernen hebben de gelegenheid gekregen om projecten voor te dragen.
Hoewel er geen zekerheid bestaat over rijkssubsidie voor dit beleid, kunnen we dit programma als een eerste aanzet beschouwen voor het algemeen stimuleringsbeleid. Rouleren.
d. Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van het Groene Kruis op 1 mei 1990.
Bein en Grietje hebben deze vergadering bijgewoond.
e. Brief van woningstichting over de plannen om in de toekomst, indien daartoe aanleiding bestaat, in overleg te treden met de Dorpsbelangen over plaatselijke huisvestingszaken.
f. Brief van de gemeente over subsidie van de gemeente aan de Dorpsbelangen.
Wensen wij hiervoor in aanmerking te komen dan moeten wij voor 1 Juli reageren.
Hessel zaI dit verder afhandelen.
g. Bein en Grietje waren aanwezig bij het startsein van de regionale t.v.-krant, "Nieuwsnet Noordwest”genaamd, voor de gemeenten Harlingen, Franekeradeel en Het Bildt.
Het is de bedoeling dat plaatselijk nieuws, ook uit onze regio, op dit net wordt gepubliceerd.
Dat trekt weer adverteerders.
h. Posthumus promotions. Betreft een firma die o.a. opblaasbare atracties verhuurd voor grote en kleine evenementen.

Mededelingen
1. De bejaardenavond met Akke Ratsma en haar gezelschap werd druk bezocht.
Het programma viel goed in de smaak.
Dus een voltreffer.
Wij danken Nij Bethanië voor de goede verzorging.
2. De beheerscommissie ”Sportvelden" gaat met tekening van de kleedruimte en de kantine naar de gemeente.
Het is afwachten hoe de reacties zijn; vooral m.b.t. de plaats.
3 . FLD jaarvergadering in Oosterwierum .
Marijke en HesseL zijn hiernaar toe geweest.
Dhr. Steyvers Iid van het college van G.S., hield een inleiding over “kleine dorpen en werkgelegenheid".
Hij vindt dat de dorpen zelf initiatieven moeten ontplooien.
Verder werd gesproken over - bemiddeling bedrijfsruimten.
Er is meer vraag dan aanbod.
- het fors uitbreiden van beheersgebieden. Dhr. Ette Talsma werd in het bestuur van de FLD gekozen.

De Haven Jan heeft 2maal vergaderd met de beheerscommissie “De Haven”.
Er is ruim f 20.000,- toegezegd door de gemeente.
Zij gaan er echter vanuit dat de gebruikers de meeste verbeteringen zelf uitvoeren.
De verlangens van de diverse gebruikers worden op een rijtje gezet.
Jan zal een prioriteitenlijst maken.
Daarna wordt deze lijst besproken in de beheerscommissie.
Het resultaat zal worden overlegd aan de gemeente.

Evaluatie Jaarvergadering
Grietje doet verslag van de jaarvergadering.
Zij zal een brief schrijven n.a.v. vragen en opmerkingen van de leden aan de gemeente.
Het betreft o.a.:
. erfscheiding Camping – J. Rinclcestrjitte,
. KabeL t.v. Firdgum met aanbieden enquête,
. Plaatsnaambord Firdgum rijdend vanaf Zeedijk. Camstrawei.
. Ophalen grof vuil.
. het verplaatsen van lantaarnpaal aan Lytse Buorren.
. Stand van zaken m.b.t. de bouwplannen in Tzummarum.
. Beleidsnotitie kleine kernen.

Rondvraag
Jolanda en Grietje gaan 7 juni naar de raadsvergadering.
Bein zal nogmaals informeren naar het langer laten branden van lantaarnpaal nr. 2526 aan de J. Rinckesstrjitte.

OPVANGPENSION LYTSE BUORREN TZUMMARUM

Voor de goede orde laten wij de Tzummarumers-Firdgumers weten dat de advocaat van mevrouw Kimsma officieel heeft bericht dat de aankoop van het pand van de MEDO in de Lytse Buorren niet doorgaat.
Hierdoor is dus de komst van een opvangpension in de Lytse Buorren definitief van de baan.
Afgewacht moet nog worden welke beslissingen de Raad van State neemt op onze beroepen tegen de gemeentelijke besluiten inzake de garantieverlening voor de aankoop en de verandering van de bestemming van het pand.
Die beslissingen bevatten mogelijk uitspraken die niet alleen voor de Lytse Buorren, maar voor onze beide dorpen van belang zijn.
Zodra hierover iets bekend wordt zullen wij zo mogelijk via de Dorpskrant van ons laten horen.
Met dank en vriendelijke groet namens de Lytse Buorren.
Wateler en de Haan 26-9-1990.

Notulen vergadering Dorpsbelang van 27 augustus en van 24 september.

Ingekomen stukken
- Brief van V.v.V. over de wijze van omslaan van de kosten n.a.v. inleveren kopij.
Iedere vereniging of andere gebruiker wordt aangeslagen naar gelang er gebruik van het krantje wordt gemaakt.
Met een maximum en een minimum bedrag.
De V.v.V. is van mening dat degene die veel kopij inbrengt hiervoor wordt gestraft door het betalen van een hogere bijdrage.
Het bestuur van Dorpsbelang en de redactie stimuleren immers de verenigingen om zoveel mogelijk kopij in te leveren.
Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om de hoogte van de bijdrage, maar om het principe.
Dorpsbelang blijft erbij dat de gekozen wijze van kostenberekening het eerlijkste is.
Grietje zal de V.v-V- hierover een brief schrijven.
- Overzicht van de portefeuilleverdeling van het college van B. en W. van onze gemeente per ingang van 1 mei 1990.
Brief van de "Ferieniging Lytse Doarpen" over de "nije swalk-r0tes tusken Waad en Stêden".
Er zijn 3 boekjes uitgegeven, nI.: een fiets , een wandel en een kanoroute.
Verderop in dit krantje treft u uitgebreide informatie aan.
- Een brief van de milieuwerkgroep.
Deze groep mensen willen zich, bezig houden met de vraag hoe wij bewuster om kunnen gaan met het milieu.
Als eerste willen zij de mogelijkheden onderzoeken om de grote berg afval, die wij dagelijks produceren kleiner te maken.
Hiervoor hebben zij enkele ideeën.
Zij willen graag medewerking van Dorpsbelang.
wij staan hier positief tegenover en zullen hen dan ook voorstellen hierover van gedachten te wisselen.
- Sociaal jaarverslag ‘89 van Nij Bethanië, rouleren.
- Uitnodiging van de V.v.V. voorde receptie op 5 sept. in het café “Het Wapen van Barradeel" ter gelegenheid van de huldiging van kaatsers, die de Jong Nederlandpartij, de Bondswedstrijd jongens 14 t/m 16 jaar en de freulepartij hebben gewonnen.
Wij willen hieraan extra aandacht besteden, omdat vooral het winnen van de freule een uniek gebeuren is.
Het brengt Tzummarum sportief in het nieuws.
Hessel heeft ons vertegenwoordigd.
- 2 bedankjes voor het lidmaatschap.
Bevestiging van de Friesrand Bank voor het plaatsen van een advertentie in het Dorpskrantje voor de komende jaargang.
- Uitnodiging van de drukkerij Visko ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bedrijfspand op 27 aug.
Bein en Geertje hebben ons vertegenwoordigd.
- Brief van bewoners van de Lytse Buorren over opvangpension te Tzummarum.
De aankoop van het pand “Medo” door de fam. Kimsma gaat niet door.
De heren Wateler en de Haan nemen dan ook aan dat de begeleidingscommissie niet meer hoeft te worden ingesteld.
- Antwoord van de gemeente n.a.v. onze brief van 11 juni over jaarvergadering 1990.
Deze brief wordt in het volgende krantje in zijn geheel afgedrukt.

Notulen vorige vergadering
Onze voorzitter heeft contact opgenomen met W. v.d . Heide van de gemeente over het ophalen van grofvuil, omdat er klachten waren.
Als mensen duidelijk laten weten waar grof vuil ligt dan kan het geen problemen geven.
Het gebeurt dat tuinafval op een hoop wordt gegooid buiten eigen tuin.
Buurtbewoners denken dat er gebeld is met de gemeente en gooien hun afval erbij.
Dit geeft rotzooi en ergernis.
Informeer even in de buurt of er gebeld is, zo niet, dan gauw contact zoeken met de gemeente.

Mededelingen
Bein deelt mee dat de beheerscommissie sportvelden de komende vijf jaar de verkoop van de grote clubactie gaan organiseren t.b.v. de nieuwe kleedgelegenheid annex kantine.
25 september komt wethouder E.Fokkema om onze sportkantine te bekijken.

De noordelijke wandelroute is inmiddels opgeknapt.

De Sociaal Culturele Commissie probeert weer een aantal cursussen op te starten.
Marijke deelt mee dat tot nu toe te weinig mensen zich hebben aangemeld voor cde betreffende cursussen .
Alleen kalligrafie, dat pas januari begint, lijkt een succes te worden.

Contactdames
De vergadering met de contactdames wordt gehouden op 17 oktober in het Wapen van Barradeel .
Grietje zal deze agenda uittypen.
Deze wordt met het krantje meegestuurd aan de contactdames.

Bestemmingsplannen
Jan en Bein hebben contact gezocht met de gemeente over deze plannen.
Fase 1 van het plan Sytzamaleane wordt uitgevoerd.
Fase 2 en 3 zijn vrije sector-woningen.
Er is één aanvraag binnengekomen bij de gemeente.
Wij hebben erop aangedrongen dat het voormalig trambaantracé ten noorden van ons dorp voorrang moet worden gegeven.
Promotie Tzummarum- Firdgum
Onze voorzitter is van mening dat wij onze dorpen meer moeten promoten naar o.a. de gemeente toe.
Tzummarum heeft vele faciliteiten.
Daar moet meer uit te halen zijn.
Ons bestuur zal proberen een plan op te stellen, om daarna contact te zoeken met belanghebbenden.
Wij komen hierop terug.

Rondvraag
De eerstvolgende raadsvergadering op 4 oktober zal worden bezocht door Bein en Grietje.
Bein heeft bij de brandweercommandant geÏnformeerd naar de opslag van de banden achter de "bollen" loods.
De gemeente is in gesprek met de eigenaar van de banden, de fa. Ghemco.

Notulen vergadering Dorpsbelang d.d. 17okt.

Ingekomen stukken
a. Een verzoek van de PvdA om een lijstje op te sturen met de knelpunten v.w.b. de verkeersveiligheid.
b. Uitnodiging van de FLD voor een vergadering op 23 oktober in Hitsum van alle Dorpsbelangen in de gemeente Franekeradeel met Burgemeester en Wethouders.
c. Een bedankje van de VvV voor ons cadeau, een envelop met inhoud, gegeven op de receptie van 15 sept.

Mededelingen
a. De banden van Ghemco achter de "bollenloods” zijn, in overleg met de gemeente, naar een andere opslagruimte verhuisd.
b. De verkeerstelling, die door de provinciale Staten is gehouden op de hoek Buorren/Kade zal ons worden meegedeeld.
c. Marijke en Wim Wassenaar hebben een jonge zoon.
Siemy, Jolanda en Grietje zullen hen namens Dorpsbelang feliciteren.
d. Boek e van Nij Bethanië: rouleren.

Promotie Tzummarum-Firdgum
Er wordt afgesproken dat eerst de lijnen zullen worden uitgezet hoe wij te werk moeten gaan, voordat verdere actie zullen ondernemen.

Rondvraag
a. Grietje zal contact opnemen met Roelie Anema voor een afspraak m.b.t. de organisatie van de bejaardenavond.
b. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 1 november.
Siemy en Hessel gaan hier naar toe.
Jan heeft bijna alle offertes binnen m.b.t. "De Haven”.
De volgende vergadering wordt gehouden op 19 november.

Notulen vergadering Dorpsbelang d.d. 19 november 1990.

1.Notulen vorige vergadering
- De verkeerstelling Kade/Buorren is binnen.
Deze wordt gepubliceerd in het krantje.
- Onze voorzitter deelt mee dat Ghemco nog geen overeenstemming heeft bereikt met de gemeente over de opslag van banden.
2. Ingekomen stukken
- Vragen aan de Middenstand van Tzummarum van de Milieuwerkgroep Tzummarum.
De werkgroep heeft ons uitgenodigd op hun vergadering van 26 november.
2 leden van ons bestuur gaan hiernaar toe.
- Een brief van de FNP, dat wij niet op hun schrijven van Juni ‘90 hebben gereageerd.
Onze voorzitter heeft mondeling gereageerd, maar zal nogmaals contact opnemen.
- Brochure NWF. Deze wordt gepubliceerd in het krantje.

3.Medelingen
De bejaardenavond is vastgesteld op 23 april 1991.
Op deze avond is Teake v.d. Meer uitgenodigd.
Onze voorzitter deelt mee dat het slagwerk in de kerktoren is stukgeraakt door de bliksem.
De gemeente was hiervoor verzekerd.
De verzekering heeft inmiddels toestemming gegeven aan P. de Valk, H, Bruinsma en G. Santema het slagwerk te herstellen, waarvoor onze hartelijke dank.

Vergadering Dorpsbelangen Franekeradeel met het gemeente bestuur en georganiseerd door het FLD vond plaats op 23 oktober te Hitzum.
Bein, JoLanda en Jan hebben deze vergaderlng bijgewoond.
Het volgende is o.a. besproken:
a. Kleine kernen beleid.
Er ligt tot nu toe geen concreet plan.
Het blijkt dat het plan te breed is opgezet.
Het omvat zowel de woningverdeling, dorpsvernieuwing als economisch beleid enz.
Tevens is het, achterop geraakt door ziekte en personeelswisseling.
Deze achterstand heeft, echter geen invloed op grootschalige projecten.
Deze worden zo wie zo aangepakt door de provincie.
b. Budget stads en dorpsvernieuwing.
Er is opgemerkt dat het grootste deel van het budget naar Franeker gaat en dat urgente zaken voor de dorpen soms zomaar verdwijnen van de begroting.
c. De FRAM heeft op lijn 71 de bus van half acht laten vervallen.
Deze lijn wordt het meest gebruikt door scholieren.
Wij zullen Dorpsbelang Oosterbierum hierover bellen, over de te nemen stappen tegen de FRAM.
d. Het plaatsen van containers voor blik en plastic.
Technisch is dat mogelijk, maar organisatorisch en financieel ligt het vooralsnog moeilijk.
e. Boekje “ Tekst en Uitleg" verdwijnt.
Deze informatie komt waarschijnlijk nu op de kabelkrant.

De weg tussen Tzummarum en Franeker is slecht voorzien van reflectoren (bermpaaltjes).
Er zijn mensen die bij slecht zicht, deze weg ‘s avonds gevaarlijk vinden.
Zijn hierover meer klachten dan willen wij, Dorpsbelang, dit graag weten.

4. Promotie Tzummarum-Firdgum.
Jan en Bein zullen een werklijst maken van de te nemen stappen m.b.t. de promotie van Tzummarum-Firdgum.

5. Jaarvergadering
Siemy en Bein zijn aftredend en herkiesbaar.
Er worden enkele suggesties gedaan voor een aanvullend programma.
Hiernaar zal worden geïnformeerd.

6. Oudejaarsavond.
Ieder Jaar wordt er veel vernield, aldus de politie.
De politie wil hier graag wat tegen doen.
Zij beleggen nu op 3 december een vergadering waarbij zijn uitgenodigd de Horeca en de Dorpsbelangen in Franekeradeel.
Jan gaat, hiernaar toe.

7. Rondvraag
Geen vragen.

8. Sluiting
De volgende vergadering wordt vastgesteld op l7 december.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.