VERENIGING VAN DORPSBELANGEN TZUMMARUM- FIRDGUM

Verslag bestuursvergadering Dorpsbelang van 28 nov.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Deze wordt bij hem thuis gehouden.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder op en/of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
Uitnodiging voor receptie in Wapen van Barradeel op 30 november ter gelegenheid van het eerste lustrum van Gerlof en Marjan.
- Brief van verzorgingstehuis Theresia over dagverzorging voor ouderen in Franekeradeel.
Onze voorzitter zal hierover contact opnemen met dhr. Heeringa van Nij Bethanië.
- Raadsstukken: Siemie gaat hiernaar toe.
Brief van culturele commissie over het bijhouden van de dorpsagenda door Mw. Metje Faber-Terpstra.
Deze brief is verder verstuurd aan o.a. verenigingen, stichtingen, scholen, kerkvoogdijraden in Tzummarum en Firdgun.

4. Mededelingen
a. Oane en Grietje hebben de jaarvergadering van het F.L.D. in Wommels bijgewoond.
Er is o.m. gesproken over "swalk”-routes (fiets, wandel- en kanoroutes) in Friesland.
Er zijn verschillende "swalk”routes gepland in 7 gebieden.
De Greidhoeke is inmiddels klaar.
Er zijn 3 boekjes verschenen; één voor de fietsroutes, één voor de kanoroutes en één voor de wandelroutes.
Naast deze routebeschrijvingen wordt vooral aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de dorpen, die worden aangedaan.
Momenteel zijn ze bezig met ”ons gebied" (Het Bildt, Menaldumadeel, Franekeradeel).
Wij hebben verwezen naar de voorzitter van de Oudheidkamer Barradeel.
Zij bezitten nogal wat gegevens over onze vroegere gemeente.
Verder is ons meegedeeld dat er plannen bestaan om 2 buslijnen o.m. via Tzummarum naar Franeker op te heffen.
De gemeente is hierover geïnformeerd en kan hiertegen bezwaar maken.
b. Volgens de bomencommissie is er nog plaats voor bomen en/of struiken langs de Kade naast het bedrijfspand Wotex en de woning van de fam. Perdok.
De gemeente wil graag dat er eerst proefgaten worden geboord om te zien of er ook kabels liggen.
Bein zal hierover contact opnemen met KLIC.
De bomencommissie zal een oproep plaatsen voor vrijwilligers die willen meehelpen de bomen en/of struiken te plaatsen.
c. De bestrating van de snackhoek is inmiddels gerealiseerd.
De glasbol zal hier nu worden geplaatst. (is inmiddels gebeurd. )
d. Oane deelt mee dat een bladzijde a-5 formaat in het dorpskrantje f 15,- kost.

5. Nieuwe bestuursleden

Omdat Oane en Ette uit Dorpsbelang gaan, zullen zij nieuwe kandidaten voor het bestuur benaderen.
Marijke zal voorlopig de taak van Oane in de Sociaal Culturele Commissie overnemen.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

N. B.
Contactdames opgelet! op 22 februari vindt de vergadering Dorpsbelang-Contactdames plaats .
U krijgt hiervan nog een agenda.

Verslagen bestuursvergadering Dorpsbelang van 9 januari en van 13 februari 1989.

Notulen vorige vergadering
De glasbol is inmiddels verplaatst.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

a. Brief van de Nederlands Hervormde Gemeente Tzummarum Firdgum aan "HâId Moed” van Firdgum betreffende het uurwerk van de Firdgumer toren.
Zij willen het uurwerk via Hâld Moed als geschenk aanbieden aan de inwoners van Firdgum.
Hâld Moed wijst dit geschenk op verzoek van haar leden om financiële redenen af en heeft de brief aan ons doorgestuurd.
Er wordt afgesproken de kerkvoogdij te schrijven dat zowel Hâld Moed als Ver. van Dorpsbelangen dit geschenk niet kunnen aanvaarden.
Voor eventuele 'commissies m.b.t. het regelen van de financiëring van vervanging van uurwerken, van het opknappen van torens etc. houden wij ons beschikbaar.
b. Verslag van FLD over de bijeenkomst B en W Franekeradeel Dorpsbelangen.
Tevens merkt het FLD op dat de gemeente met een beleidsnotitie zal komen n.a.v. het provinciale beleid t.o.v. de kleine dorpen.
Zodra deze notitie in ons bezit is, zal de FLD contact opnemen met enkele Dorpsbelangen in onze gemeente.
c. Krantje van het FLD (Feriening Lytse Doarpen) van januari.
Er wordt melding gemaakt van een cursus over het maken van een dorpskrantje.
Enkele onderwerpen die op deze cursus worden behandeld zijn:
- de inhoud (wat wel en wat niet);
- de redaktie (taakverdeling, inclusief verspreiding);
- vormgeving etc.
Marijke en Geertje gaan hier in principe naar toe.

Mededelingen
a. De-Sociaal Culturele Commissie organiseert in samenwerking met Streekcentrum de Skûle een naaicursus voor zowel beginners als gevorderden en een basiscursus toneelspelen in samenwerking met de Sectie Educatie Franekeradeel.
Een pamflet met uitgebreide informatie wordt huis aan huis bezorgd.
Men kan zich aanmelden bij mvr. Zondervan-Kasma in Tzummarum.
Dorpsbelang is blij, dat er nu het initiatief is genomen om één of meer cursussen te houden in Tzummarum.
Deze zullen voorlopig worden gehouden in het Wapen van Barradeel.
Dorpsbelang zou het echter op prijs stellen of de S.C.C. ook eens zal bekijken of één of meer cursussen in de toekomst in het gebouw De Haven zouden kunnen worden gehouden.
b. S. v.d. Zwaag kwam met het idee jaarlijks een "bewaar" boekje uit te geven, waarin adressen van alle verenigingen worden vermeld.
Een dergelijk boekje kan ook nuttig zijn voor nieuwe inwoners.
Dorpsbelang ziet weI wat in v. d. Zwaag z’n voorstel.
Wij willen echter eerst de vergadering van 18 januari afwachten.
Wel verzoeken vrij de verenigingen het "verhuizen" van het secretariaat zo spoedig mogelijk door te geven aan de redactie.
Nu blijkt toch vaak dat adressen niet meer kloppen.
c. Onze voorzitter deelt mee dat Hâld Moed van Firdgum de volgende wensen heeft:
- het plaatsen van visuele wegversmallingborden,
- het weghalen van het bord "invalide parkeerplaats",
- het aanleggen van een parkeerhaven voor de woningen 10 t/m 16 aan de Camstrawei.
d. Oane merkt op dat het wegversmallingbord aan de Hegesylsterwei het uitzicht belemmert van het verkeer komend van “De Kamp".
Dit bord zou iets naar achteren moeten worden geplaatst.
Over c. en d. zullen wij een brief schrijven aan de gemeente.
e. Ette vroeg Bein mededeling te doen van het feit dat er vernielingen worden aangericht aan groenvoorziening op de recreatieparkeerplaats aan de Hegesylsterwei bij het water.
Deze vernielingen worden veroorzaakt door een paard.
Tot nu toe wordt de schade geraamd op een kleine duizend gulden.
Blijven de vernielingen aanhouden dan zullen er toch stappen moeten worden ondernomen.
f. Voor de bank bij de kerk moeten nieuwe sokkels worden gemaakt.
Bein zal dit verder regelen.
g. Ette deelt mee dat er inmiddels een voorschot van f 15.000,- is betaald aan de Herv. Gemeente t.n.v. de actie ringmuur.
Zij dragen dit geld weer af aan de gemeente.
Een bedrag van f 2.000,- blijft nog op de rekening staan.
Ette houdt hierover voorlopig het beheer.

Vergadering van 18 januari over Dorpskrantje:
Oane zal met Bein het financiële plaatje doornemen wanneer het krantje vaker verschijnt.
Verder moeten wij eerst de reacties van de andere verenigingen afwachten.
(het verslag van deze vergadering vindt U verderop in dit krantje)

Bejaardenavond
Wij hebben contact gezocht met de activiteitenleidster van Nij Bethanië over de bejaardenavond.
Deze is vastgesteld op 9 mei.
Bein zal zorgen dat de uitnodigingen worden gedrukt en Marijke en Siemy zullen zorgen voor de rest.
(het fröbelen, verspreiding) .

Vergadering contactpersonen
Deze vergadering is vastgesteld op 22 februari in het Wapen van Barradeel.
De volgende onderwerpen zullen met de dames worden besproken:
- Inventarisatie niet leden;
- Frekwentie dorpskrantje en
- Spelmorgen /middag .
Grietje zal de agenda zo spoedig mogelijk uittypen waarna Bein deze zal drukken en rondbrengen bij de contactdames en de redactie.
Bij de agenda zal worden gevoegd: notulen vorige vergadering en de notulen van de vergadering op 18 januari.
N.B.: Het verslag van deze vergadering is opgenomen in dit krantje.

Jaarvergadering
De jaarvergadering vindt plaats op 12 april om 20.00 uur in het Wapen van Barradeel.
De agenda zal dezelfde punten bevatten als vorig jaar.
Het is echter de bedoeling dat de film nu wel wordt gedraaid.
Bein zal dit verder regelen.

Rondvraag
Bein gaat naar de raadsvergadering van 2 maart.
Ette vertelt dat er een nieuwe vleugel van aanleunwoningen aan de oostkant van Nij Bethanië wordt gebouwd.
De bestaande woningen worden afgebroken.

Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 13 maart om 20.00 uur bij Ette.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Verslagen bestuursvergadering Dorpsbelang van I3 maart en van 8 mei 1989.
Notulen vorige vergadering
Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen.

Ingekomen stukken
Verontschuldiging van Tonido dat zij niet op de vergadering van 18 januari zijn verschenen.
Zij staan niet negatief tegenover de plannen en willen graag op de hoogte worden gehouden.
- Geboortekaartje van Redmer Cornelis v.d. Meer.
- Brief van de gemeente met toezegging dat iedere vereniging van Dorpsbelang in Franekeradeel een subsidie krijgt van f 100.-.
Hessel zal aan afd. Financiën ons rekeningnummer doorgeven.
Brief van Stichting Welzijn Ouderen Fanekeradeel en van Vrijwilligerscentrale Franeker over aanbod t.b.v. vrijwilligersorganisaties ouderenzorg d.d. 13 april ’89.
Doordat in de ouderenzorg een steeds groter beroep wordt gedaan op de inzet van vrijwilligers zullen er hogere eisen aan het vrijwilligerswerk gesteld worden.
Vandaar dat de SWO en VWC zich garant willen stellen voor de volgende vormen van ondersteuning;
+ Het zorgdragen voor c.q. bekostigen van gerichte publiciteit voor één of meerdere vrijwilligersorganisaties, waar het gaat om de werving van vrijwilligers.
+ Idem wat betreft het ontwikkelen van folders en affiches.
+ Het verzorgen en invullen van themadagen en/of. scholingsbijeenkomsten, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan: vergadertechnieken, sociale vaardigheden etc.
Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering van het Groene Kruis Tzummarum-Firdgum op donderdag 27 april 1989.
Bericht van verhindering gestuurd.
Uitnodiging van de historische werkgroep Franekeradeel tot het bijwonen van een lezing op 27 april over het historisch onderzoek in met name Barradeel en Franekeradeel door dr. W, Bergsma.
Voor kennisgeving aangenomen.
- Brief van Siersema’s vlaggen doorgestuurd aan mevr. S. de Jong, secr. van Ver. Dorpsfeesten.
- Mededeling dat de cursus over dorpskrantje op 5, 12, 19 en 26 oktober wordt gegeven.
Deze cursus wordt door het FLD georganiseerd.
Er hebben zich ongeveer 50 personen hiervoor opgegeven.
Er wordt nog bekend gemaakt in welke plaatsen deze cursus wordt gehouden.

Mededelingen
- De voorzitter deelt mee dat de beheerscommissie sportvelden ondertussen een onderhoud hebben gehad met de gemeente en het bestuur Stichting Recreatie Centrum Barradeel.
De beheerscommissie komt binnenkort met concrete plannen naar de sportverenigingen toe.
- De Verkeerscommissie stuurt weer een brief naar de gemeente over de verkeersoverlast, m.n. de dendering van het vrachtwagenverkeer in de Buorren.
Tevens zal aan het gemeentebestuur worden gevraagd de f 20.000,-, die voor wegverbetering is vrijgemaakt te reserveren.
Dit bedrag is veel te weinig om constructief verbeteringen aan te brengen.
- De Soc. cult. com. heeft voor het komend seizoen de volgende cursussen op het programma staan volksdansen, bijspijkercursus, bloemschikken, naaien, dansen.
De inwoners van Tzummarum en Firdgum krijgen hierover nog bericht, aldus Marijke.
- Ette maakt zich zorgen over de leefbaarheid van Tzummarum.
Het afgelopen jaar zijn 3 winkels gesloten en 1 bedrijf (voorm. bedrijf T. Zwalua) is vertrokken.
(n.b. hierin heeft zich inmiddels een nieuw bedrijf gevestigd, nl. garagebedrijf Stork)
Ette deelt ons mee, dat Dorpsbelang dit goed in de gaten moet houden.
- De voorzitter deelt mee dat de 2 banken die wij van de gemeente krijgen zullen worden geplaatst aan het schelpenpad achter de trimbaan en op een mooi plaatsje in Firdgum.
- 9 mei vindt de bejaardenavond plaats.
Het toneelgezelschap uit Sexbierum voert een toneelstuk op.
Siemy, Bein en Marijke wonen deze avond bij.

Frekwentie dorpskrantje
Marijke, Jan, Hessel en Bein zullen gezamenlijk een brief opstellen waarin een voorstel zal worden gedaan aan de verenigingen over het vaker uitbrengen van het krantje.
Het belangrijkste is het kostenplaatje en de verdeelsleutel naar de verenigingen toe.
Verder wordt afgesproken dat wanneer het krantje vaker uitkomt de redactie met 2 mensen moet worden uitgebreid.
1 van deze 2 zou G.v.Dijk-Elsinga kunnen zijn.
Op 11 mei zal bij Bein worden vergaderd met de redactie van het dorpskrantje over bovengenoemd onderwerp.

Taakverdeling bestuur
Op de jaarvergadering van 12 april zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd, nl. Jan Jensma en Hessel Bleeker.
Zij nemen de plaatsen in van resp. Ette Talsma en Oane v/d Meer.
M.b.t. de taken binnen het bestuur wordt het volgende afgesproken: Hessel Bleeker wordt penningmeester.
Simy zal als tweede penningmeester al het werk betreffende de kwitanties (zoals invullen, brengen naar en halen van de contactarme enz.) op zich nemen.
Jan Jensma neemt enkele taken van Ette over, nI. het vice- voorzitterschap en contactpersoon voor woningbouw naar FLD toe.
Tevens zal hij , voorlopig als technisch adviseur, meedraaien in de beheerscommissie sportvelden.

Bijna alle ledenlijsten van de contactdames zijn binnen, deelt de voorz. mee.
Siemy zal nu, wanneer alles is overgedragen door Oane, de kwitanties zo spoedig mogelijk uitschrijven en afgeven aan de contactdames .

Schema van aftreden
Voorstel:
Grietje 1989-1992 (1986) tussen haakjes: jaar van benoeming.
Bein 1990-1993 (1986)
Siemy 1990-1993 (1987)
Marijke 1991 -1994 (1988)
Jolanda 1991-1994 (1987)
Jan 1992-1995 (1989)
Hessel 1992-1995 (1989)
het voorstel wordt voorlopig goedgekeurd, omdat Jolanda niet aanwezig is.

Evaluatie jaarvergadering
1. De voorzitter neemt contact op met dhr. Arts van de ruilverkaveling "De Bjirmen" betreffende het onderhoud van beplanting in Firdgum en Tzummarum.
2. Het voorstel om een nieuwjaarsreceptie mede te organiseren wordt door Dorpsbelang afgewezen.
3. Bein zal bij gemeente informeren over afvoer van riolering in Firdgum.
4. M.b.t. dorpskrantje zijn inmiddels afspraken gemaakt.

Rondvraag
- Enkele leden hebben bij het opstarten van de sociaal Culturele Commissie kosten gemaakt.
Er is afgesproken dat deze kosten zouden worden vergoed door Dorpsbelang.
Dit is echter nog niet gebeurd, aldus Marijke.
Siemy zal hierover contact opnemen met Oane.
- Marijke gaat naar raadsvergadering van 1 juni.

SIuiting
De volgende vergadering vindt plaats op 12 Juni om 20.00 uur bij Hessel.
September 1989 Zaterdagmorgen 1 juli zijn wij, het bestuur van Dorpsbelang, op bezoek geweest bij de fam. Vegelin.
Want het was namelijk al weer 25 jaar geleden dat dhr. en mevr. Vegelin zich in Tzummarum vestigden.
Op 1 juli 1964 nam dr. Vegelin de praktijk over van dr. Keestra na eerst een maand met hem te hebben samengewerkt om kennis te maken met de bevolking van Tzummarum en omstreken.
Het bestuur van Dorpsbelang vond dat wij hieraan niet voorbij konden gaan.
Een huisarts, die dag en nacht beschikbaar is voor zijn patiënten, is heel belangrijk voor een gemeenschap.
Wij hebben dan ook gemeend namens de bevolking de fam. Vegelin hiervoor te bedanken in de vorm van een cadeau.
Het is een kleine tuinkas geworden die, zo verzekerde dr. Vegelin ons, zeer goed van pas kwam.
Wij hopen, dat hij hiervan nog lang plezier zal hebben en verder danken wij de familie voor hun gastvrijheid op de ochtend van de 1ste juli.
HET BESTUUR

Verslagen Bestuursvergadering Dorpsbelang van 12 juni, van 28 augustus en van 25 september.

1. Ingekomen stukken
a. Geboortekaartje van Ant Margriet Vogels.
b. Lytse Doarpepraet met daarbij een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 28 juni 1989.
Jan en Bein gaan hier naar toe.
Voortaan krijgt Jan het exemplaar van Marijke.
Zij zal een adreswijziging sturen aan de FLD.
c. Uitnodiging barbecue avond van de "Skûle" op 30-6-1989.
d. Uitnodiging tot bezichtiging sauna Franeker.
Hoewel de voorz. er op) aandrong deze plek met ons bezoek (het bestuur) te vereren, vonden de anderen dit een te gewaagd voorstel en besloten derhalve hiervan af te zien.
e. Een brief van Stichting Welzijn Ouderen van 18 juli '89.
Zij willen d.m.v. een cursus het vrijwilligerswerk in de ouderenzorg ondersteunen.
Voor kennisgeving aangenomen.
f. Jaarverslag 1988 van Stichting welzijn Ouderen.
E. Sociaal Jaarverslag Nij Bethanië en hun nieuwsblad.
Rouleren.
h. Fam. Vegelin bedankt Dorpsbelang voor geschenk.
i. Brief van gem. Franekeradeel van 23 juni ’89.
Het is een antwoord op onze reactie op het concept Maatregelenplan stads- en dorpsvernieuwing.
Wij hadden gevraagd de Skoalstrjitte en de Spoorstraat zo spoedig mogelijk aan te pakken.
De gemeente deelt mee dat de reconstructie van de Skoalstrjitte na 1993 op de urgentielijst wordt gezet en dat er goede hoop is dat met de herinrichting van het gebied rond de Spoorbaan eerder kan worden begonnen.
j. Brief van gemeente van 12 juni over verkeersaangelegenheden (Buorren).
Deze brief is een reactie op ons verzoek om nog duidelijker uit te leggen of en zo ja wanneer de reconstructie van de Buorren plaatsvindt.
Het antwoord luid dat na ‘91 het wegbeheer wordt overgedragen aan de provincie Friesland.
Deze instantie zal dus gaan bepraten wanneer en welke maatregelen zullen worden genomen omdat de reconstructie niet voor ‘91 zal plaatsvinden.
k. Brief van de gemeente Franekeradeel van 4 september’89.
Hierin wordt het volgende medegedeeld.
Dhr. Cazemier onze contactambtenaar, heeft per I september '89 de dienst van de gemeente Franekeradeel verlaten.
Zijn taak als contactambtenaar, gemeente/dorpsbelangen zal worden overgenomen door de heer A.M. Merts.
Met klachten, die betrekking hebben op de onderhoudstoestand van bepaalde openbare voorzieningen, kunt U terecht bij dhr. W. v.d. Heide van Gemeentewerken.

2. Mededelingen
a. Bein en Siemy hebben i.v.m. de geboorte van Ant Margriet Grietje bezocht en een kleine attentie aangeboden.
b. Bein en Marijke bezochten op 7 Juni 1989 dhr. Ybema i.v.m. een eventuele wijziging van het bestemmingsplan aan de Lytse Buorren.
De kans is nl. aanwezig dat het pand van Medo een woonbestemming krijgt.
Een toelichting hieromtrent vindt u op blz.25.
c. Dhr. H. Bruinsma krijgt het oeuvre van L. de Jong aangeboden.
Dit is i.p.v. de vakantie.
Onze voorz. zal dit geschenk eventueel met iemand anders aanbieden.
d. Bein is op ziekenbezoek geweest bij Jolanda.
e. Cursus Fries voor Friestaligen.
Het AFUK organiseert deze cursus.
Omdat er meer dan 10 belangstellenden voor deze cursus zijn, wordt deze in Tzummarum gehouden.
Waar en wanneer wordt nog bekendgemaakt.
e. Op 5 september jl. vond de bijeenkomst, georganiseerd door het FLD, over ” swalk-rûtes" voor o.a. Franekeradeel plaats.
Bein heeft contact gezocht met dhr. Santema over de mogelijkheden van fiets, wandel en kano routes.
Onze voorz. heeft de routes, die dhr. Santema heeft aangedragen, meegenomen op deze vergadering.
Het bleek dat FLD al heer wat werk hieraan had besteed, zodat onze meeste voorstellen al door het FLD in kaart waren gebracht.
Er is afgesproken dat het FLD nog contact zal opnemen met de “Oudheidkamer BarradeeI” over bezienswaardigheden in onze omgeving.
Het ligt in de bedoeling dat op den duur een boekje met “swalk-rûte” van onze omgeving zal worden uitgegeven.
f- De sociaal culturele commissie wilde de volgende drie cursussen organiseren: dansen, bloemschikken en naaien.
Voor het bloemschikken waren genoeg deelnemers.
Als zich nu nog een paar personen voor de naaicursus opgeven, dan kan deze cursus ook doorgang vinden.
Voor de cursus dansen was er ook voldoende belangstelling zodat deze op 5 oktober van start kan gaan.

3. Dorpskrantje
Er werd door ons een nieuw voorstel bekeken inzake het kostenplaatje van het vaker verschijnen van het dorpskrantje.
Het voorstel werd in eerste instantie aangenomen, omdat wij toch eerst maar eens een jaar moeten draaien om te bekijken hoe we met de kosten uitkomen.
Bein heeft een brief, gemaakt voor alle verenigingen in ons dorp, waarin hen om een vrijwillige bijdrage zal worden gevraagd.
Deze zullen zo spoedig mogelijk worden verstuurd.
Het Iigt in de bedoeling dat de verenigingen vóór 1 augustus reageren.

Dhr. A. Dijkstra is overleden.
Hij zal erg gemist worden in de redactie.
Dhr. W. Leistra uit Firdgum en mevr. G. v. Dijk-Elsinga gaan de redactle van het krantje versterken i.v.m. het vaker verschijnen van ons krantje.
De voorzitter maakt een schema van de data van distributie.
4. Inventarisatie knelpunten Tzummarum-Firdgum .
De gemeente heeft een beleidsnotitie kleine kernen opgesteld.
In Franekeradeel vallen bijna alle dorpen onder het begrip "Kleine kernen" (kernen met minder dan 1500 inwoners).
Hoewel Sexbierum en Tzummarum meer inwoners hebben, worden deze ook “meegenomen".
De Dorpsbelangen worden gevraagd een kritische beoordeling van hetgeen in de ontwerpnotitie is verwoord en één en ander te beoordelen op zijn actualiteit.
In december ‘89 zal deze notitie in de gemeenteraad moeten worden behandeld en vastgesteld.
Voor 15 september moet een schriftelijk commentaar van de Dorpsbelangen zijn ontvangen.
Daarna zal een plangroep kleine kernen in het leven worden geroepen die een aantal taken worden toegedacht.
De werkzaamheden van deze groep zal zich concentreren in de periode 15 september - 1 december.
De samenstelling is als volgt:
1. Lid van college (voorzitter),
2. ambtenaren (Welzijn en VROM),
3. representanten van de dorpen.
Onze vertegenwoordigers zijn J. Jensma en E. Talsma.
Onze prioriteiten voor Tzummarum zijn:
Schoolstraat
- Fietspad langs Kade
- Herinrichting Buorren.
Voor Firdgum (zie brief van 10 febr.):
- Borden voor visuele wegversmalling
- Parkeerhavens. (Deze zijn inmiddels aangelegd.)

Verder willen wij “De Haven” prioriteit geven.
Op het verzoek van de beheerscommissie “De Haven” aan de gemeente om de sanitaire voorzieningen te verbeteren en een keukenblokje aan te leggen is nog steeds niet gereageerd.
Wij zullen hierop actie ondernemen, zowel per brief als via de beleidsnotitie kleine kernen.

5. Rondvraag
a. Marijke gaat naar de raadsvergadering van september, Jan en Grietje gaan naar die van oktober.
b. Bein gaat naar de opening van de Chr. Basisschool op 6 oktober om 15.45 uur.

6. Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 30 oktober om 20.00 uur bij Grietje.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag bestuursvergadering Dorpsbelang van 23 oktober.

1. Ingekomen stukken
1.a Handtekeningen van inwoners van Tzummarum en Firdgum.
Hierop komen we terug bij punt 5.
1.b Kopie van brief met handtekeningen van bewoners van de Lytse Buorren aan B. en W. over hun bezwaar "tegen de komst van een opvanghuis te beginnen voor ex-gedetineerden en jongeren die tijdelijke huisvesting nodig hebben".
2. Agenda van de vergadering van het FLD voor de besturen van Dorpsbelang in Franekeradeel.
Bein, Jan en Grietje gaan hiernaar toe.
Deze vergadering vindt plaats op 24 oktober in Herbayum.
Het gemeentebestuur van Franekeradeel zal hier ook bij aanwezig zijn.
3. Brief van de Commissie Verkeersaangelegenheid aan de Gemeente Franekeradeel.
Grietje zal deze brief met een begeleidend schrijven doorsturen.
4. Nieuwsblad voor Nij Bethanië, no - 4, '89 .
5. Uitnodiging van Comité Fryslân-Transsylvaanje voor voorlichtingsbijeenkomst betreffende de situatie van de Hongaars sprekende minderheid in Transsylvanië, een provincie in Roemenië.
Voor kennisgeving aangenomen.
6. Lytse Doarpepraet van het FLD, nr. 43.
7. 2 bedankjes voor lidmaatschap Dorpsbelang.

2. Mededelingen
a. Bein deelt mee dat hij de receptie ter gelegenheid van de opening van de Chr. Basisschool heeft bijgewoond.
b. Het dansen, georganiseerd door de Sociaal Culturele Commissie, kan toch geen doorgang vinden, aldus Marijke.

3. Perikelen rondom pand Lytse Buorren 9.
Bewoners van 41O van de 530 adressen in Tzummarum en Firdgum hebben hun handtekening gezet onder het volgende verzoek:
Ondergetekenden, inwoners van Tzummarum-Firdgum achten het voornemen van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Franekeradeel mee te werken aan de vestiging van een opvangcentrum voor ex-gedetineerden en randjongeren te Tzummarum van zo groot belang, dat daaraan een ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelang moet worden gewijd".
N.a.v. deze handtekeningenactie zal het bestuur van Dorpsbelang een ledenvergadering bijeenroepen.
Deze oproep treft u in dit krantje aan.

Rondvraag
a. Hessel vraagt of de lantaarnpaal nr. 2526 aan de J. Rinckesstrjitte ter hoogte van Nij Bethanië ‘s avonds kan doorbranden.
Het is voor de oudere bewoners aan dit gedeelte van de straat te donker.
Bein zal hierover telefonisch contact opnemen met de gemeente.
b. Marijke vraagt naar haar bevoegdheid betreffende de redactiecommissie.
De voorzitter zegt dat zij vrij mandaat heeft.
Hebben de overige bestuursleden achteraf kritiek op plaatsing van een bepaald bericht, dan zal Marijke dit moeten meenemen naar de redactie.

5. Sluiting
De voorzitter sluit om 10.00 uur de vergadering.
Verslag van de ledenvergadering van Dorpsbelang d.d. 13 nov. j.1. in het Wapen van Barradeel.

Op 22 oktober 1989 ontving Dorpsbelang ruim 400 handtekeningen van de inwoners van Tzummarum - Firdgum verzameld door de bewoners van de Lytse Buorren.
De inwoners achtten het van belang dat de vereniging van Dorpsbelangen een ledenvergadering organiseerde om te praten over de vestiging van een opvanghuis aan de Lytse Buorren.
Wij hebben hieraan gehoor gegeven en deze vergadering is gehouden op 13 november j.l.
Het doel is om aan de leden meer duidelijkheid te verschaffen over
1ste De gang van zaken
2de Het standpunt van zowel Dorpsbelang als Lytse Buorren.
3de Het opvanghuis van de fam. Kimsma.

Voor dit derde punt zijn uitgenodigd de heren Vellinga en Jonker resp. van de Reclassering en van Stichting Jeugd en Gezin.
De heer Ybema, wethouder van de gemeente Franekeradeel, kan uitleg geven over de gang van zaken bij de gemeente.

De voorzitter van Dorpsbelang neemt als het eerste het woord.
Hij heet de ruim 200 aanwezigen welkom.
Vervolgens gaat hij kort in op de feiten: de eerste informatie, kontakten met de gemeente en mevr. Kimsma en de boosheid van de dorpsbewoners op Dorpsbelang omdat deze het dorp niet tijdig van de plannen op de hoogte heeft gesteld en zij het uit de krant moesten vernemen.
De voorzitter vindt het ten onrechte dat het bestuur wordt verweten a. dat zij de informatie niet tijdig hebben doorgespeeld en b. een lakse houding.
a. Omtrent de informatievoorziening het volgende:
Alle zaken die aan de orde komen tijdens de bestuursvergadering worden opgenomen in een verslag dat éénmaal in de twee maanden in de dorpskrant wordt gepubliceerd.
In het septembernummer was geen bestuursverslag opgenomen, dus de kwestie betreffende het pand Medo en het bezoek van mevr. Kimsma aan het bestuur van Dorpsbelang zou in het oktobernummer worden opgenomen (verschijningsdatum 7 oktober).
Op 2 oktober verschijnt echter het bericht in de Leeuwarder Courant dat er vermoedelijk een opvanghuis in de Lytse Buorren voor dakloze jongeren en ex-gedetineerden zal worden gerealiseerd.
Achteraf bezien zou het bestuur gezien de verontruste reacties er beter aan hebben gedaan af te wijken van de gebruikelijke gang van zaken, en genoemde kwestie niet alleen te publiceren in de dorpskrant, maar de bewoners van de Lytse Buorren in een eerder stadium in te lichten.
Van het bewust achter houden van informatie is echter nooit sprake geweest.

Om de ontstane onrust weg te nemen werd door de voorzitter meteen de dag erna (dinsdag 3 oktober) een ontmoeting geregeld tussen mevr. Kimsma en de buurtbewoners, in de hoop dat de gemoederen hierdoor weer tot rust zouden komen.
Dat dit niet het geval is geweest kan het bestuur niet kwalijk worden genomen.
Bovendien heeft de voorzitter op woensdag 4 oktober de politieke fractie: omtrent de ontstane situatie ingelicht.

b. Omtrent dit punt inzake de gesuggereerde lakse houding van het bestuur is het bestuur unaniem van mening dat het hier een zuiver particuliere transactie betreft tussen mevr. van Dorp en het echtpaar Kimsma, waarin de Vereniging van Dorpsbelangen geen inspraak heeft.
Het bestuur ziet het niet als haar taak op voorhand een selectieprocedure toe te passen op personen of groepen personen die zich in Tzummarum of Firdgum wensen te vestigen.
Wel is het zo dat het bestuur te allen tijde bereid is te bemiddelen tussen beide partijen en hopen dat dit in een zo goed mogelijk overleg mag plaatsvinden.

Daarna neemt mevr. Draijer, als woordvoerster van de Lytse Buorren het woord " Zij gaat uitgebreid in op de gebeurtenissen vanaf 2 oktober, toen de krant melding maakte van de komst van mevr. Kimsma.
Het feit, dat zij het bewuste bericht pas 3 dagen voor de raadsvergadering uit de krant moesten vernemen en het feit dat er geen contact met hen was opgenomen maakte, dat de buurtbewoners meteen een negatieve houding hadden t.o.v. het opvanghuis.
"Zo' n gesprek staat of valt met de mee- of tegenwerking van de omwonenden".
Meteen na lezing van het artikel werd een vergadering belegd van de buurt.
De volgende dag vond er een gesprek plaats met mevr. Kimsma.
Mevr. Kimsma vertelde haar verhaal vol overtuiging en er wordt ook niet getwijfeld aan haar goede bedoelingen, maar zij wilde niet naar negatieve aspecten luisteren.
Het gesprek verliep na verloop van tijd nogal onplezierig, maar er werd toch afgesproken contact te houden.
In de raadsvergadering van 5 oktober werd besloten de verstrekking van de gemeentegarantie voor de aankoop van het pand Lytse Buorren 9 te koppelen aan de bestemmingswijziging van het pand.
De bewoners konden op deze manier bezwaren officieel kenbaar maken.
Ook kregen zij op deze manier de gelegenheid zich verder te informeren en oriënteren.
"Toen pas hoorden wij dat Dorpsbelang al langer op de hoogte was en het is ons tot voor deze vergadering niet duidelijk waarom ons niets verteld is.
Volgens ons hebben ze een enorme blunder gemaakt."
Ook al omdat, volgens mevr. Draijer, het Dorpsbelang tegen de wethouder zou hebben gezegd, dat zij namens het dorp konden meedelen, dat er geen bezwaar bestond tegen de komst van het opvanghuis.
Er is teveel gewicht gehecht aan de mening van Dorpsbelang.

De bewoners van de Lytse Buorren zijn zelf op onderzoek uitgegaan.
Zij hebben geïnformeerd bij de buurtbewoners in Goutum , waar mevr. Kimsma een aantal jongeren heeft opgevangen (zij is inmiddels verhuisd).
Deze jongeren veroorzaakten nogal wat overlast, variërend van geluidshinder tot een enkele inbraak.
"Omdat niemand in Goutum dit kon of wilde bevestigen, kunnen deze argumenten niet worden gebruikt, maar toch rijst de vraag waar worden wij mee opgezadeld.
Want ook de medewerkers van diverse instanties, die deze jongeren zouden moeten leveren aan mevr. Kimsma, konden de onzekerheden niet wegnemen.
Wie plaatst die jongeren, hoe worden ze begeleid, om we1ke aantallen gaat het.
We weten het niet en uiteen enquête onder de dorpsbewoners blijkt, dat 510 mensen tegen de komst van het opvanghuis zijn.
Wij hebben ons ondertussen van rechtshulp verzekerd en we hebben nog een lange weg te gaan.
Het zal moeilijk zijn goede verstandhoudingen te bewaren.
Wij hopen dat inmiddels duidelijk is geworden dat wij door zullen gaan tot onze voornaamste bezwaren, zijnde
- het bieden van een verantwoorde huisvesting,
- het ontbreken van goede begeleiding naar jongeren en initiatiefneemster,
- afspraken over hoeveelheid op te nemen jongeren, en daardoor ook zekere waarborgen naar de omgeving, zijn weggenomen.
Als je zoiets wilt opzetten, dan moet het ook goed gebeuren met een daadwerkelijke kans dat betrokkenen erbij gebaat zijn.
Je moet de hulpverlening daar laten waar het thuishoort."
Aan het einde van haar betoog stelt mevr. Draijer de volgende vraag aan de heer Jonker van Stichting Jeugd en Gezin.
U teeft ongetwijfeld ervaring met particuliere opvangtehuizen en pensions.
Kunt U hierover iets vertellen en in het bijzonder over het opvanghuis in Tzummarum.
De voorzitter geeft de heer Jonker, adjunct-directeur van het Jongeren Advies Bureau en van de Stichting Jeugd en Gezin, het woord.
Dhr. Jonker schetst een negatief beeld van de particuliere opvanghuizen.
Volgens hem is het onmogelijk dat goedwillende maar ongeschoolde mensen een opvanghuis willen beginnen.
"Zij springen in het ongewisse.
De gemeente denkt misschien te moeten inhaken op dit initiatief vanuit het idee een sociale gemeente te zijn en gaat ervan uit dat de instanties wel voor de begeleiding van de kinderen zullen zorgen, maar in de praktijk is dat niet zo.
Iedereen kan zo’n opvanghuis beginnen.
In de afgelopen tweejaar zijn er hier een vijftal geweest, drie daarvan zijn gestopt, omdat ze grote problemen hadden.
"Voor pleeggezinnen geldt een limiet van 5 kinderen.
Wordt dat aantal uitgebreid met jongeren via de reclassering of anderen die op wat voor manier dan ook worden opgenomen, dan is dat voor Stichting Jeugd en Gezin niet acceptabel.
Het gaat immers om jongeren die niet in gewone tehuizen terecht kunnen.
Zonder deskundige hulp kan het niet.
Opvangen moet je niet alleen met je hart, maar ook met je verstand doen".

Vervolgens geeft de voorzitter de heer Vellinga, reclasseringsambtenaar, het woord.
Hij vertelt een heel ander verhaal.
De heer Vellinga is zeer positief over opvanghuizen, pleeggezinnen e.d.
Hij stelt dat hij, geredeneerd vanuit zijn 25 jarige ervaring het niet zonder deze mensen zou kunnen doen.
De meeste jongeren die een delict hebben begaan, worden thuis geplaatst en d.m.v. rapportage wordt de justitie op de hoogte gehouden.
Wil het thuisfront niets meer met hen te maken hebben, dan worden zij geplaatst in opvanghuizen.
Op deze wijze houden zij contact met de maatschappij en is de kans groter dat zij uit handen van de justitie blijven.
De Reclassering plaatst echter nooit meer dan twee of drie jongeren bij een gezin, maar die worden dan wel begeleid door een maatschappelijk werker, terwijl er bovendien frequente kontakten zijn met de reclassering.
De ervaring heeft geleerd, dat mevr.Kimsma als opvangadres voor dergelijke jongeren uitstekend voldoet.
Volgens hem een verantwoord adres.

Vanuit de zaal komen uiteenlopende reakties.
Eerst enkele reacties op de verhalen van de Lytse Buorren en de heer Jonker.
- Uit het verhaal van de Lytse Buorren blijkt dat de angst van de bewoners voortkomt uit de verhalen die men in Goutum gehoord heeft.
Officieel is er echter maar sprake van 1 inbraak.
- Hoeveel jongeren zijn er niet van het ene naar het andere kindertehuis gestuurd.
In deze huizen wordt veel gewerkt met "deskundigen”,zoals psychiaters, psychologen.
Leken, pedagogische opvoeders, natuurlijke opvoeders.
Ik weet niet wat het beste is.
- Na verder vragen aan de heer Jonker blijkt dat de stichting Jeugd en Gezin probleemloos samenwerkt met mevr. Kimsma en er regelmatig pleegkinderen onderbrengt.
Jonker zijn grootste bezwaar is het aantal.
Gaat mevr. Kimsma meer dan 5 jongeren van zeer uiteenlopende achtergronden opnemen in Tzummarum dan houdt de Stichting op met het plaatsen van minderjarige kinderen.
De heer Ybema geeft een reactie op:
1ste een uitspraak van de heer Jonker:
De gemeente heeft niet zomaar toegestemd in de komst van mevr. Kimsma.
Wij zijn hier goed mee bezig geweest en wij vinden onze beslissing verantwoord.
Het is toch raar dat er in Nederland geen plaats zou zijn voor mensen die vastlopen.
2de een uitspraak van Lytse Buorren over Dorpsbelang.
Het Dorpsbelang heeft nooit namens het dorp gesproken m.b.t. de vestiging van het opvanghuis.

Vervolgens worden vragen gesteld over aantallen, achtergronden en plaatsende instanties.

Als de Stichting Jeugd en Gezin geen jongeren meer leveren en de Reclassering plaatst max. 2 à 3 per huisgezin, waar komen dan de anderen vandaan en wie zijn deze anderen?
Er worden enkele instanties als mogelijke leveranciers genoemd, zoals maatschappelijk werk en het Leger des Heils , maar ook mensen die onder geen enkele instantie vallen en die stuk zijn gelopen in de maatschappij zullen zich melden.
Dhr. Ybema kan ook geen omschrijving geven hoe deze mensen zijn, die naar mevr. Kimsma komen.
Wethouder Ybema vindt het ook geen taak van de gemeente om daar criteria voor aan te leggen.
Het is een particulier initiatief, daar kunnen we weinig invloed op uit oefenen.
Kan de gemeente ook controle uitoefenen op het aantal bewoners?
Dit zou eventueel mogelijk zijn, aldus Ybema.
Het blijkt dat niemand van de aanwezigen zekerheid kan geven omtrent de invulling van het opvanghuis.
En zolang die zekerheid er niet is, blijven de bewoners van de Lytse Buorren ertegen.
Tot slot wordt door de vergadering het volgende voorgesteld:
Het samenstellen van een overleggroep, die goede afspraken maakt met mevr. Kimsma.
Het bestuur bij monde van de voorzitter zegt toe dit voorstel nader uit te werken.

Aan alle Tzummarumers en Firdgumers
Op verzoek van het Gemeentebestuur van Franekeradeel drukken wij hieronder de tekst af van een van dat bestuur ontvangen brief.
"Naar aanleiding van het door u verspreide enquêteformulier onder de inwoners van Tzummarum en Firdgum berichten wij u hierbij, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 november jl. heeft besloten planologische medewerking te verlenen aan het verzoek van mevrouw C.Kimsma-van der Togt te Leeuwarden om het pand, plaatselijk gemerkt Tzummarum, Lytse Buorren 9, te bestemmen voor zowel eigen bewoning als voor pension/opvangcentrum voor jongeren.
Het raadsbesluit en de daarbij behorende kaarten liggen met ingang van 16 november voor een ieder ter inzage op de sector VROM, afdeling Ruimtelijke Ordening, Harlingerweg 14 te Franeker.
Vanaf die datum kan de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen bij de gemeenteraad, krachtens de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (Wet AROB) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 30 dagen na de dag waarop het voorbereidingsbesluit is gepubliceerd."
(N.B. publicatie vond plaats in de Franeker Courant van 15 november 1989)
Tzummarum, 21 november 1989.

Het bewonerscommité
Lytse Buorren
Tzummarum.