VERENIGING VAN DORPSBELANGEN TZUMMARUM-FIRDGUM

Verslag bestuursvergadering dorpsbelang van 23 november 1987

1. Opening
Ette opent de vergadering om 20.00 uur bij Bein.

2. Notulen vorige vergadering
N.a.v. pt. 6: Jolanda maakt nog een lijstje betreffende de schoonmaakwerkzaamheden.
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken
Wij hebben een uitnodiging gekregen voor de receptie van de voetbalvereniging ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum.
Ette en Tjittie gaan hiernaar toe.

4. Mededelingen
a. Ette deelt mee dat dhr. Kuipers, directeur van de Friesland Bank Tzummarum, zitting gaat nemen in het bestuur van "stichting Recreatie Barradeel".
Dhr.Kuipers vervangt hiermee dhr. Vegelin, die vanaf de oprichting deel heeft uitgemaakt van het bestuur.
b. Er dient een aanwijzingsbord te komen, die de weg wijst naar het PTT kantoor, het Groene Kruisgebouw en de bibliotheek.
Dit bord zou kunnen staan op de hoek Buorren-Skoalstrjitte.
Grietje zal hierover een brief schrijven aan de gemeente.
c. Onze voorzitter en L. Heeringa zijn bij de gemeente geweest naar aanleiding van het bomenplan.
De gemeente heeft diverse plaatsen aangekruist.
Bijgaand kunt u zien waar.
d. Ette heeft op 3 december een gesprek met de wethouder over de huur van “De Haven”.
M.b.t. het beheer van “De Haven” het volgende:
Degenen die gebruik willen maken van het lokaal kunnen contact opnemen met de contactpersoon (Jolanda).
Zijn er dingen vernield, gaarne even aan haar doorbellen.
Ette merkt nog op dat, hoewel de verlichting summier is, de stroomrekening vrij hoog is.
Dit zal nader worden bekeken.
e. FLD-vergadering Baaium.
Bein heeft deze vergadering bezocht.
Het belangrijkste onderwerp was!
De nota “kleine kernenbeleid in de provincie Friesland 1988- 1995".
In deze nota wordt het nieuwe beleid van de provincie voor de kleine dorpen uiteengezet.
Het beleid zal niet meer gericht zijn op speciale gebieden, maar op alle kleine dorpen.
Tzummarum komt niet in aanmerking voor extra steun.
Wij hebben meer dan 1500 inwoners (1500 inwoners is het criterium) en wij hebben voorzieningen, bijv. sporthal.
Deze nota is echter nog niet definitief.

Verder werd er een diaserie getoond over het opknappen van oude woningen in kleine dorpen.
Op deze manier wordt geprobeerd een klein dorp leefbaar te houden.

f. Vergadering Dorpsbelangen Franekeradeel – gemeentebestuur te Dongjum.
Bein en Grietje hebben deze vergadering bijgewoond.
Er is gesproken over:

1.Werkbezoeken van het college van B en W.
Deze bezoeken worden als positief ervaren door de dorpen.
Het gemeentebestuur is van plan hiermee door te gaan.

2. Klachten over toewijzing van huurwoningen
Er Komen enkele klachten (o.a. van Hitzum en Peins) naar voren over de toewijzing van huurwoningen.
Er wordt beweerd dat mensen uit eigen dorp keer op keer worden gepasseerd.
Volgens wethouder Ybema wordt wel degelijk rekening gehouden met de factoren economische en sociale binding.
N.B.: De FLD is hierin gedoken en zij kwamen tot de conclusie dat extra punten worden gegeven voor binding met de gemeente, maar niet voor binding met het dorp.
De FLD heeft hierover inmiddels een brief geschreven.
3. Het provinciaal ondersteuningsbeleid voor de kleine dorpen.
Het laatste gebied dat hiervoor is aangewezen is de "Greidhoeke Noard,, (o.a. Achlum, Tzum en Hitzum).
B. en W. zullen hierover voorstellen doen in de gemeenteraad.
4. Besparing straatverlichting
De gemeente wil bezuinigen op de straatverlichting.
In Tzum en het Schalsumerplan brandt nu ongeveer de helft van de verlichting.
Vooral in Tzum regent het klachten.
Er is afgesproken dat het dorpsbelang van Tzum de klachten op papier zal zetten, waarna overleg met de gemeente volgt.

Verder werd er nog gesproken over het verdwijnen van het postagentschap Achlum.
In 1988 wordt deze vergadering gehouden te Oosterbierum, en wel op 25 oktober.
N.B.: Grietje zal contact opnemen met dorpsbelang Oosterbierum i.v.m. fietspad Oosterbierum- Tzummarum.

g. Oprichtingsvergaderinq Hâld Moed Firdgum.
Bein en Grietje hebben deze vergadering bijgewoond.
Hâld Moed is een vereniging met leden geworden.
Uit deze leden is een bestuur gekozen van 5 personen.
Er is gesproken over de doelstelling en de te houden activiteiten.

5. Sociale culturele commissie (S.C.C. )
Nadat 4 november de S.C.C. was geïnstalleerd, vond 17 nov. de eerste vergadering plaats.
Oane zal optreden als voorzitter, Grietje (Hemstra) als secretaresse.

6. Verkeersacties Buorren
De verkeerscommissie heeft/ gaat het volgende ondernomen/nemen.
1. Zij hebben een brief geschreven aan de Burgemeester en Wethouders, in afschrift aan de fracties.
2. Er wordt een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant geplaatst.
3. Op 1 december wordt opnieuw een verkeersvriendelijke actie ondernomen.
De verkeerscommissie zal verderop in deze krant ingaan op hun activiteiten.

7. Rondvraag
Bein en Grietje gaan naar de raadsvergadering van 7 januari .
8. De volgende vergadering vindt plaats op 18 januari bij Ette.
De voorzitter sluit om 10.30 uur de vergadering.

Verslag bestuursvergaderingen Dorpsbelang d.d. 18 januari en 29 februari 1988.

l. Notulen vorige vergadering
Grietje heeft contact opgenomen met de secretaris van Oosterbierum over de toestand van het fietspad Tzummarum-Oosterbierum v.v.
Het bleek dat zij opnieuw een brief naar de gemeente hadden gestuurd.
Omdat ons steeds weer klachten bereiken over genoemd fietspad, zal Bein deze gaan inspecteren.
Tijdens het bezoek van het gemeentebestuur zullen wij hen hier: nogmaals op attenderen.
Verder geen op en/of aanmerkingen.

1. Ingekomen stukken
a. Het decembernummer van het FLD-krantje "Lytse Doarpen Praaet”.
b. Brief met bulletin van Gemeenschappelljk Centrum voor Onderwijsbegeleidingsdiensten in Friesland.
Het thema van het bulletin is: school- buurt activiteiten.
Een informatievond hierover wordt op 27 Januari gehouden.
Overhandigd aan Oane t.b.v. de Sociale Culturele Commissie.
c. Informatieboekje van Nij Bethanië.
d. Brief van Streekcentrum de Skûle.
De afdeling Basiseducatie geeft cursussen voor mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven.
Deze groep is moeilijk te bereiken.
De bijgevoegde tekst, die uitleg geeft over deze cursussen, wordt opgenomen in dit dorpskrantje.
Is er iemand in uw omgeving die moeite heeft met lezen en schrijven maak hem/haar attent op deze mogelijkheid.
e. Brief van Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Tzummarum e.o.
Binnenkort zullen we niet meer gebruik maken van de kleuterschool aan de J. Rinckesstrjitte.
Zij zoeken naar gegadigden.
De verkoop zal geschieden bij inschrijving en middels een advertentie in enkele dagbladen worden aangekondigd.
Voor kennisgeving aangenomen.
f- Een afschrift van brief van gemeente aan commissie Verkeersactie d.d. 16 febr. 1988.
ZIi reageren op brief van 27 november 1987 van deze cie.*
Een antwoord houdt niets nieuws in. Er is geen geld, zodat de * (commissie) reconstructie pas over een aantal jaren kan worden uitgevoerd.
Wel is er op de grens van de bebouwde kom aan de Swaerderwei een schrikhek geplaatst.

3 . Mededelingen
a. De uitgever van het fotoboekje Tzummarum is failliet.
Onze vereniging kan nog auteursrechten ontvangen.
Hierover hebben wij een brief gekregen.
Oane heeft hierop inmiddels gereageerd.
b. Het ontwerp stads- en dorpsvernieuwing hebben de voorzitter en Bein bekeken.
Te weinig tijd om nog te reageren bij de gemeente, is de conclusie.
Grietje heeft inmiddels de ontwerpen van de 2 voorgaande jaren opgevraagd om te bekijken of er ook veranderingen in de plannen zijn aangebracht.
Tijdens de volgende vergadering zal hierover opnieuw worden gesproken.
Het is de bedoeling dit onderwerp aan de te brengen tijdens het bezoek van het gemeentebestuur.
c. Dhr. Cazemier heeft opgebeld voor een bezoek van het gemeentebestuur aan onze dorpen.>br> De datum is voorlopig vastgesteld op 26 april.
Er zal een rondrit door Tzummarum- Firdgum worden gemaakt en daarna volgt een gesprek in het Wapen van Barradeel.
Grietje neemt contact op met G. Bleeker.
d. Er zijn brieven verstuurd aan :
1. De commerciële club van Franeker.
In de Franeker Courant werd vermeld dat verenigingen, die zich ten doel stellen de leefbaarheid van hun dorp te bevorderen, in aanmerking kunnen komen voor een donatie uit het leefbaarheidfonds van de commerciële club.
Wij hebben hierop gereageerd.
Tot nu toe hebben wij nog geen reactie ontvangen.
2. B. en W. van de gemeente Franekeradeel.
Verzoek om wegwijzer te plaatsen voor de bibliotheek, het PTT kantoor en het Groene Kruisgebouw.
e. Tjittie deelt mee dat de bejaarden- avond is gepland op 21 maart.
Duo Karst is uitgenodigd, een moeder en zoon uit Drenthe.
Zij schijnen erg leuk te zijn.
Zij begeleiden zichzelf en hebben alleen 2 barkrukken nodig.
Iedere bejaarde dorpsbewoner krijgt een uitnodiging.
Bein zorgt voor 75 convocaten met opdruk.
Tjittie, Jolanda en Grietje zullen de uitnodigingen verder verzorgen.
f. De plannen van de bomencommissie stonden op tekening.
Deze is in het dorpskrantje geplaatst.
Niemand heeft hierop gereageerd.
Ette heeft aan gemeentewerken laten weten dat er geen bezwaren waren tegen de plannen.
Op boomplantdag zullen nu de bomen en struiken worden geplant.
De contactdame T. de Jong- Hoekstra heeft bedankt.
Zolang er nog geen vervangster is gevonden, zal dhr. L. Vogels deze krantjes rondbrengen.

4. Jaarvergadering
De jaarvergadering is gepland op 1 april a.s. om 20.00 uur. in het “Wapen van Barradeel”.
-Bein zorgt weer voor de agenda.
-Ette en Tjittie zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Er zal naar nieuwe kandidaten moeten worden gezocht.
Agendapunt (buiten gebruikelijke onderwerpen) frequentie dorpskrantje.
Na afloop wordt , bij voldoende belangstelling, de film Tzummarum 1969 gedraaid.

5. Sociale Culturele Commissie
Mevr. G.Reitsma is voor dhr. pander in het bestuur gekomen.
Er is vergaderd met de dames van de speel- o- theek.
Zij zullen contact opnemen met speel- o- theek Franeker.
Er is afgesproken dat zij hun eigen weg gaan.
De S.C.C. vergaderd maandelijks.

6. “De Haven”
Enkele punten uit verslag vergadering Beheerscommissie “De Haven” d.d. 17-12-’87.
De electriciteitsrekening is te hoog.
De gemeente heeft alles doorgemeten.
Alles is goed.
De bejaardensoos zal eventueel d.m.v. een tijdklok op het stroomverbruik van het biljart letten.
Regels vaste losse gebruikers:
Vaste gebruikers zijn diegenen die tot 1-1-’88 van "De Haven” gebruik hebben gemaakt en die zitting hebben in de beheerscommissie.
Losse gebruikers kunnen in “De Haven” terecht op het moment dat de vaste gebruikers niet aanwezig zijn.
De huur van de vaste gebruikers is vastgesteld via een verdeelsleutel.
Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente.
De huur voor de losse gebruikers bedraagt f 10,- per keer en voor de incidentele gebruikers f 25,- (bijv. buurtverenigingen.)
-Er zullen andere sloten op de deuren worden aangebracht.
Jolanda (de contactpersoon) heeft van elk slot is 1 sleutel.
De losse gebruikers halen de sleutel bij haar op.
Op deze manier kan er controle worden uitgeoefend.
Deze gebruikers dienen het gebouw namelijk achter te laten zoals het aangetroffen wordt, dus netjes.
Op 14 januari is er opnieuw vergaderd.
Het doel is “De Haven” multifunctioneel te maken.
Er zullen nieuwe en of verbeterde voorzieningen moeten worden aangebracht, bijv. een nieuwe keuken.
Van der Schaaf van gemeentewerken komt een kijkje nemen.
Daarna zal er een brief aan de gemeente worden geschreven over de plannen.

7. Verkeersacties
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
Bovendien heeft de evaluatie nog niet plaatsgevonden.

8. Rondvraag
a. Het bord Kammingadammen in de “Mieden” js onleesbaar, aldus Oane.
Grietje heeft inmiddels telefonisch contact hierover gehad met Gemeentewerken.
b. Tjittie heeft een pamflet gemaakt met de tekst ''Oranjeoord moet blijven".
Er werd op geattendeerd dat voorstanders ter ondersteuning een bon in de “Extra” konden invullen en inleveren bij Siemy.
Er hebben ongeveer 30 mensen gereageerd.
Dat was teleurstellend.
c. Grietje is naar de raadsvergadering van februari geweest, Ette gaat naar die van maart.

9. Sluiting
De volgende vergadering is vastgesteld op 28 maart om 20.00 uur bij Oane.

Verslag bestuursvergaderingen van Dorpsbelang d.d. 28 maart en 18 april

Het waren beide korte vergaderingen.
De ene ter voorbereiding voor de jaarvergadering, de andere voor het werkbezoek van B. en W.

1. Notulen vorige vergadering
- De actie “Oranjeoord moet blijven” heeft 250 i.p.v. 30 reacties opgeleverd.
- Bein deelt mee dat er in totaal 110 uitnodigingen zijn gedrukt voor de bejaardenavond.
- Mevr. T. Miedema-Smid is contactdame geworden voor mevr. T. de Jong-Hoekstra.

2. Ingekomen stukken
Brief van Nij Bethanië.
Zij willen ouderen uit Tzummarum en omliggende dorpen meer betrekken bij hun activiteiten.
Vandaar dat er op 31 maart een bijeenkomst is belegd, waarbij de dorpsbelangen uit deze plaatsen zijn uitgenodigd.
Bein en Oane gaan hiernaar toe.

3. Mededelingen
De bejaardenavond kan men als geslaagd beschouwen.
Er waren veel mensen en het was een boeiend optreden van het Duo Karst.
Zij gaven Drentse liedjes en anekdotes ten gehore.
De collecte na afloop heeft f 126,95 opgebracht.
- Dorpsbelang heeft een donatie van f 25O,-- gekregen van de commerciële club Franeker uit het leefbaarheidfonds.
4. Jaarvergadering
- Op de jaarvergadering zal worden voorgesteld de contributie met f 2,5O te verhogen.
(dit voorstel is aangenomen)
- Verder zal aan de orde worden gesteld of het dorpskrantje vaker moet verschijnen.
(Er is afgesproken contact te zoeken met andere verenigingen om hun meningen te peilen.)
- Tjittie en Ette zijn aftredend en niet-herkiesbaar.
(De voorzitter heeft tijdens de jaarvergadering Tjittie bedankt voor haar inzet gedurende de 6 jaar dat zij in het dorpsbelang zitting had.
Ette blijf nog een jaar.
Hij heeft tot nu toe niemand bereid gevonden zijn plaats in te nemen.
- Marijke Wassenaar-Jonker wordt kandidaat gesteld.

5. Gesprekspunten bijeenkomst Dorpsbelang – B. en W. Franekeradeel
- Stads- en dorpsvernieuwing.
- Bestemmingsplan Noord.+
- Bestemmingsplan Oost.
- Verkeersproblemen .+
- Accommodatie sportvelden.+
- Firdgum.+
- Fietspad Tzummarum- Oosterbierum.
De aangekruiste punten zullen ter plaatse in ogenschouw worden genomen.

6. Taakverdeling bestuur
Het volgende wordt afgesproken.
Marijke neemt de taken over van Tjittie.
Dit zijn: culturele activiteiten (bejaardenavond, spelmiddag e.d. ) .
Tevens gaat zij deel uitmaken van de redactie van het dorpskrantje.
Deze taak neemt zij over van Ette.
Ette treedt terug als voorzitter.
Hij draagt het voorzitterschap over aan Bein.
Ook neemt Bein de taak van Ette over in de Beheerscommissie Sportvelden.
Ette "wordt benoemd" tot adviseur.

7. Rondvraag
Oane gaat naar de raadsvergadering van april, Siemy gaat naar die van mei.
Volgende vergadering vindt plaats op 30 mei om 20.00 uur bij Bein.

Verslagen bestuursvergadering Dorpsbelang van 30 mei, 4 juli en 12 september. a. Verslag vergadering Nij Bethanië.
b. Brief van Bazuin n.a.v. feest H. Bruinsma.
De voorzitter zal hierop reageren.
c. Aankondiging wandeltocht Barradeel op zaterdag 4 juni ’88 georganiseerd door ‘t Nut van Sexbierum.
d. Uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering op donderdag 19 mei in het Wapen van Barradeel met de vrijwilligers- organisaties uit Tzummarum.
Door omstandigheden kon de voorzitter hierbij niet aanwezig zijn.
e. Brief van gemeente betreffende uitnodiging voor openbare discussieavond/publiek.
Onderwerp van discussie:
Onze gemeente en de derde wereld.
Wij hebben geen gevolg gegeven aan deze uitnodiging.
f. Lytse Doarpenpraet nr. 39; juni '88.
Marijke krijgt het exemplaar van Ette.
Marijke zorgt hiervoor.
g. Programma agrarische dagen ’88, voor kennisgeving aangenomen.
h. Sociaal jaarverslag '81 van de Stichting "Nij Bethanië” te Tzummarum. Rouleren.
i. Nieuwsblad voor "Nij Bethanië", 10de jaargang no. 3.
Lezen: Bein en Oane.
j. Brief van gemeente Franekeradeel d.d. 11 augustus ’88 betreffende plaatsen wegwijzer.
Zij schrijven ons het volgende:
,,Geruime tijd geleden hebben wij uw verzoek ontvangen waarin u vraagt om een wegwijzer te mogen plaatsen op de hoek Buorren-Skoalstrjitte.
In antwoord hierop kunnen wij u het volgende meedelen.
Begin dit jaar heeft ons college besloten een viertal stadsplattegronden te plaatsen op de invalswegen van Franeker.
De firma die deze kasten zal plaatsen heeft uitgebreid, onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van een dergelijk project.
Onlangs is dit onderzoek positief afgesloten.
In verband hiermede is uw aanvraag aangehouden.
Thans zal bekeken worden in hoeverre de bestaande kasten geplaatst kunnen worden in de grotere dorpen.”
k. Brief van Gezamenlijke Buurtverenigingen van Franeker d.d. 28 augustus ‘88.
Zij protesteren tegen bezuiniging van de openbare verlichting.
Zij vragen ons hiertegen aktie te ondernemen bijvoorbeeld d.m.v. een handtekeningenaktie of een brief.
Er wordt afgesproken de gemeente schriftelijk er op te attenderen dat Tzummarum nu al op sommige plaatsen schaars is verlicht.
Om deze reden wijzen wij op voorhand bezuinigingsplannen op verlichting af.
L. Een brief van M.O. kwaliteitsontwikkeling.
Sinds medio ‘87 werkt M.O.-kwaliteitsontwikkeling, een onderdeel van de Stichting Landelijk platform Opbouwwerk, aan een project dat tot doel heeft:
De verbetering van en informatievoorziening aan buurt- wijk- en dorpskranten.
N.a.v. een uitgebreid onderzoek is gebleken dat er behoefte bestaat aan ondersteuning voor de redacties van bovengenoemde kranten.
Er zal nu een blad worden uitgegeven, Bladspiegel genaamd, voor de redacties van de plaatselijke krantjes.
Grietje heeft het themanummer van "Mededelingen Opbouwwerk” aangevraagd.
Dit nummer zal worden doorgegeven aan de redactie van ons krantje.
Zij kunnen bekijken of "Bladspiegel” een geschikt informatieblad voor ons zal zijn.
m. Uitnodiging tot het bijwonen van de opening van de Open Monumentendag ’88 op zaterdag 17 september om 10.00 uur in Camstrastate te Firdgum.
De opening zal worden verricht door de burgemeester van Franekeradeel.
Bein en Grietje gaan hiernaar toe.
n. Uitnodiging van Vereniging voor Volksvermaken voor bijwonen van receptie ter ere van 1ste prijs Bondswedstrijd schoolmeisjes en van het winnen van het puntenklassement door de schooljongens.
Bein zal deze receptie bijwonen.
0. uitnodiging voor het 25-jarig huwelijksfeest van bruidspaar R.Reitsma en G. Hogerhuis.
1. Siemy gaat hiernaar toe.
p. Brief van de gemeente van 8 augustus ’88 betreffende de bewijding van de sportvelden.
De brief gaat naar de beheerscommissie sportvelden.

2. Mededelingen
a. Dorpsbelang heeft de festiviteiten gecoördineerd die ter ere van Hans Bruinsma werden gehouden.
Hij had nl. de Elfstedentocht 4O-maal gefietst.
De voorzitter merkt op dat het een zeer geslaagd "gebeuren” was; de intocht, het aanbieden van het cadeau en de feestelijkheden daarna.
Door omstandigheden gaat Bruinsma niet dit jaar maar volgend jaar een reis maken.
b. Oane en Marijke hebben op 28 april de FLD- vergadering te Deinum bijgewoond.
Belangrijkste onderwerp was renovatie van beeldbepalende huizen in voornamelijk de kleinere dorpen.
c. op de Firdgumerhoek is een nieuw bushokje geplaatst.
Daarnaast staan 2 hekken voor de fietsen.
Een hele verbetering.
d. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van ruim f 63.000,- ten behoeve van verkeersremmende maatregelen in de dorpen Peins en Schalsum.
In Tzummarum wordt dit jaar f 20.000,- aan verkeersremmende maatregelen besteed.
Dit bedrag is veel te laag.
Dorpsbelang zal hierover opnieuw een brief schrijven aan de gemeente.
Siemy merkt nog op dat onlangs het trottoir hier en daar wat is opgehoogd.
Achteraf heeft dit weinig zin gehad vanwege de aanleg van kabel-t.v.

3. Spelmiddag

Op 2 sept. werd een spelmiddag georganiseerd samen met de Stichting Recreatie Barradeel.
Een verslagje van deze middag vindt U op bladzijde 32.
De stichting heeft tijdens de zomervakanties een recreatieteam en wij hebben "vrouw” kracht (contactdames).
Dit leek een ideale combinatie.
Maar toch waren Marijke en Siemy niet helemaal tevreden over het verloop van de spelmiddag.
Zij hadden alle lof voor het idee -(levend ganzenbord) en het werk dat het recreatieteam hieraan had besteed.
Door de weersomstandigheden werd uitgeweken naar de sporthal.
Omdat hier niet op was gerekend, verliep de spelmiddag niet vlekkeloos.
Tevens waren er te weinig kinderen, waardoor de hulp van sommige contactdames niet eens nodig was.
Het avondprogramma, kamperen in de sporthal, ging verder goed.
Ook op deze manier voldoet de spelmiddag niet aan een behoefte.
Er was te weinig deelname en ook zonder onze medewerking hadden deze activiteiten plaatsgevonden.
Marijke en Siemy stellen dan ook voor naar een alternatief te zoeken.
Bein denkt daarbij aan 30 april.
Er wordt voorgesteld hierover van gedachten te wisselen met de contactdames.
Begin volgend jaar wordt weer met hen vergaderd.
De dames krijgen t.z.t. een uitnodiging.

Sociaal Culturele Commissie (punt 4)
Oane deelt mee dat 13 september de commissie voor het eerst na de vakantie weer bijeen komt.
Inmiddels wordt dit seizoen met de eerste activiteit gestart, namelijk een bloemschikcursus.
Meer informatie hierover treft U aan in dit krantje.

5. De Haven
Het volgende wordt opgemerkt:
- Het Dorpsbelang is neutraal in de beheerscommissie “De Haven".
Vandaar dat zij ook het voorzitterschap bekleed:
Ook in andere commissies, zoals de beheerscommissie sportvelden, de Sociaal Culturele Commissie, is onze vertegenwoordiger voorzitter.
De losse gebruiker van de Haven moet contact opnemen met T. Zuidema.
Zij is aangewezen als contactpersoon.
Jan de Valk heeft de sleutel.
- Hoewel de beheerscommissies zelf hun correspondentie regelen, stelt Dorpsbelang het op prijs op de hoogte te blijven.
De gemeente beschouwt ons namelijk als gesprekspartner.

6. Rondvraag
a. Ette merkt op dat 1 bank bij de kerk nog niet is geplaatst 1 steun is kapot.
Bein heeft hierover een paar maal contact gehad met de gemeente.
Hij hoopt nu dat de steun binnenkort geplaatst wordt.
De bank er neer zetten heeft weinig zin meer.
Oane vraagt naar de stand van zaken betreffende nieuwbouw kantine/kleedruimte.
Bein antwoordt dat de beheerscommissie sportvelden begin oktober vergadert.
Dan zal worden afgesproken welke stappen moeten worden ondernomen.
Ette gaat naar de raadsvergadering van oktober.

Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 24 oktober.
voorzitter sluit de vergadering.

Verslag, bestuursvergadering Dorpsbelang van 24 oktober.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Deze keer wordt vergaderd bij Siemy.

2. Notulen vorige vergadering
Grietje heeft de brief verstuurd aan de gemeente over verkeersremmende maatregelen en over de bezuiniging op openbare verlichting.
Ette wijst er op dat het beter is, brieven, die gericht zijn aan B en W, ook te sturen naar de fracties.

3. Ingekomen stukken
a - Het themanummer van april ‘ 88 van Mededelingen Opbouwwerk (MO) over de Buurt- wijk- en dorpskrant in Nederland.
Overhandigd aan Marijke.
Zij zal samen met de redactie van het dorpskrantje bekijken of wij ons moeten abonneren op het blad "Bladspiegel".
b. FLD-krantje Lytse Doarpepraet nr. 40.
Enkele bijzonderheden uit dit krantje:
- Aanmeldingsformulier voor mogelijk beschikbare bedrijfsruimten in de kleine dorpen.
- Kritejûnen. Er zijn er 5 gepland.
De geschiktste plaats -voor ons is de bijeenkomst in Winsum in café "De Driesprong" op 8 nov. ‘88.
Oane en Grietje zullen deze “kritejûn” bijwonen.
c. De FLD heeft ons een uitnodiging gestuurd voor de vergadering B en W - besturen van Dorpsbelangen in Franekeradeel.
Deze vergadering vindt plaats te Oosterbierum op 25 okt.
Bein en Marijke gaan hier naar toe.
d. Brief van stichting welzijn ouderen Franekeradeel over het Gilde-project.
Dit project houdt globaal in, dat ouderen (boven 50 jaar) hun kennis kunnen overbrengen op jongeren.
Meer informatie hierover treft u aan in dit krantje.
e. Siersema ‘s vlaggen heeft een aanbieding van vlaggetjes en markeringslint.
De Ver. van Dorpsfeesten zal er voor zorgen dat deze aanbieding terecht komt bij de buurtverenigingen.

4. Mededelingen
Oane deelt mee dat hij zich volgend jaar niet herkiesbaar stelt.
Op onze volgende bestuursvergadering zullen we ons moeten beraden over nieuwe kandidaten en over verdeling van taken binnen de diverse commisies.
- De beheerscommissie zal een brief schrijven aan het stichtingsbestuur van het Recreatiecentrurn Barradeel over de noodzaak de kantine en kleedruimtes op de sportvelden te vernieuwen.
- Mevr. Tj. Miedema heeft ons gebeld over het opstarten van een stichting: voor het behoud van Oranjeoord.
Zij was benaderd door mevr. Zijlstra uit Sexbierum.
Inmiddels is uit een onderzoek gebleken dat het bestaansrecht van het ziekenhuis meer dan gerechtvaardigd is.
Voorlopig heeft het dus geen zin een stichting in het leven te roepen.
- Marijke kreeg een vraagvan een bestuurslid van de toneelver. "De ploech” of het Dorpsbelang zich ook kan bemoeien met de verdeling van de loten van de Grote clubactie over diverse verenigingen.
Wij zijn van mening dat dit geen taak voor ons is.
Het enige wat we kunnen doen is de verenigingen, die aan de Grote clubactie willen meedoen, te vragen onderling te overleggen.

5. Frekwentie Dorpskrantje
Er wordt afgesproken de diverse sportverenigingen een uitnodiging te sturen voor een bijeenkomst met als onderwerp " frekwentie dorpskrantje”.
Verschijnt het krantje vaker, dan is o.a. financiële en redactionele ondersteuning noodzakelijk.
Deze ondersteuning zal toch vnl. van sportverenigingen moeten komen.
De bijeenkomst vindt plaats op 18 januari om 20.00 uur in het “Wapen van Barradeel”.
6. Rondvraag
Ette merkt op dat, hoewel de snackbar al enige tijd geleden is afgebroken, er nog steeds niet alles is opgeruimd.
Bein zal hierover contact opnemen met de gemeente.
- Bein gaat naar de raadsvergadering van 3 november.

7. Sluiting De volgende vergadering vindt plaats op 28 oktober.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.