Verslag bestuursvergadering van 24 november.

I. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur bij Bein van Dijk.
2 . Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op en/of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken
a. Bevestiging van gemeente Franekeradeel van de ontvangst van onze brief d.d. 3 november 1986 over diverse zaken m.b.t. Tzummarum.
b. Brief van Regio Friesland in het kader van de periodieke voorlichting over de inzameling van klein chemisch afval.
Deze keer betreft het olieresten en huisvet.
N.B.: Meer informatie vindt u verderop in dit krantje.
c. Rapport "Perspectieven voor de winkelvoorziening", fase 2, d.d. 13-10-1986. Rouleren.
d. Verslag van vergadering Ferieniging Lytse Doarpen Fryslân te Achlum met de Dorpsbelangen in Franekeradeel, d.d. 28 oktober 1986.

4.Mededelingen.
Sociaal Culturele commissie. Nog mee bezig.

5. Verslagen van diverse vergaderingen.
a. Verslag FLD- vergadering te Achlum.
Het college van B en W was bijna voltaIIig aanwezig.
- Contact gemeente- dorpsbelangen.
verder mist er een stukje tussen uit.
-Stimuleren huizenbouw.
Merendeel premie A- en B- woningen worden toegewezen aan de dorpen; tevens is de prijs van bouwgrond verlaagd.
Probleem is echter dat er nogal wat leegstand is.

FLD -vergadering in Boksum
Belangrijkste punten van bespreking:
- Stimuleren woningbouw.
FLD probeert via advertenties publiek attent te maken op mogelijkheden woningbouw in kleine dorpen.
Fietspadenplan.
Er is een plan voor behoud van de oude kerk-/fietspaden.
- Nieuwe wet ruimtelijke ordening.
Vanaf 1 januari '86 hoeft men in het bestemmingsplan niet meer in detail de te bouwen hulzen aan te geven.

Promotie Tzummarum
Prom. Tzum. wil Tzummarum en omstreken promoten in het VVV- krantje door het publiek attent te maken op de camping, het sportcomplex en op de activiteiten die er worden georgianiseerd.
Stichting Recreatiecentrum Barradeel heeft dit op zich genomen.
- Verder zijn zij van mening dat het dorpskrantje vaker zou moeten verschijnen; 5 keer in het jaar is te weinig.
Ette antwoordt, dat door de boekjes van de verschillende verenigingen steeds minder informatie (dus minder copy) naar het dorpskrantje toe komt.
Dit is jammer, te meer daar veel informatie niet meer bij de mensen terecht komt.
Lang niet iedereen is immers lid van alle verenigingen, terwijl de meeste inwoners van Tzummarum en Firdgum wel lid zijn van Dorpsbelang.
De voorzitter doet dan ook een beroep op de verenigingen meer informatie aan de redactie van het dorpskrantje door te geven, waardoor het krantje misschien vaker kan worden uitgegeven en weer gaat beantwoorden aan zijn doel, namelijk iedereen zo veel mogelijk informatie te verstrekken over het dorpsleven.
Tjittie zou graag zien dat het dorpskrantje ook de openingstijden van de bibliotheek, postkantoor, diensten dokters enz. zou publiceren.
Verder stelt Prom.Tzum. voor, dat het dorpskrantje een verzamelpunt wordt van de te houden activiteiten om te voorkomen dat op dezelfde dag verschillende zaken worden georganiseerd.
Tevens wordt iedereen op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
Ette merkt op dat hij deze rol eigenlijk had toebedacht aan de Sociaal Culturele Commissie.
d. Beheerscommissie (gesprek met, Krijnsen en Groenewoud, respectievelijk wethouder en ambtenaar secretarie)
Begrazing kaatsweide.
Gemeente geeft garantie, dat velden bij aanvang seizoen in goede conditie zijn.
Verder wordt afgesproken dat winterseizoen ‘86-'87 een proefjaar is.
Bevalt het niet dan zal worden overwogen de zaak terug te draaien.
- Kleedaccomodatie.
Nleuwe accomodatie komt er voorlopig niet.
Sexbierum krijgt voorrang.
- Gemeente gaat akkoord met aanleg telefoon in kantine indien dit zelf wordt betaald.

6. Rondvraag
Er wordt afgesproken, dat de vergadering met de contactdames op 11 februari 1986 in het “Wapen van Barradeel” zal worden gehouden.
Daarna zal een reguliere vergadering worden gehouden van dorpsbelang.
Grietje verzorgt de uitnodigingen.
b. Tjittie deelt mee dat de bejaardenavond in Nij Bethanië plaatsvindt op 25 maart 1987.
Tetman en Miene de Vries zijn voor deze avond uitgenodigd.
c. Ette deelt mee dat de copy van het fotoboekje Tzummarum en Firdgum bij de drukker ligt.

7. Sluiting
Zoals al eerder afgesproken vindt de volgende vergadering plaats op 11 februari 1997.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Zoals vermeld in verslag van 20 oktober, gepubliceerd in dorpskrant van november '86, heeft het dorpsbelang een brief geschreven over diverse zaken m.b.t. Tzummarum.
De gemeente heeft inmiddels gereageerd, en wel als volgt:

a.Straatnaamborden
Bij de aansluiting van de Mûntsewei aan de weg tussen Dongjum en Tzummarum zal aan de ene kant een bord “Tzummarumerweg" en aan de andere kant een bord "Hegesylsterwei” worden geplaatst.
De famllie A. Brandsma, Tzumrnarurnerweg 30, Dongjum zal dan zijn huidige adres kunnen behouden.
Het is voldoende een bord met de naam "Kammingadammen" te plaatsen bij de aansluiting van deze weg aan de Bethanieleane.
Dit zal worden uitgevoerd.

b.Plattegrond
In het kader van de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Franekeradeel wordt momenteel bekeken wat er kan en/of moet gebeuren om vreemden in onze gemeente wegwijs te maken.
Het plaatsen van plattegronden wordt in dit kader ook bekeken.

c. Openbare verlichting J. Rinckesstrjitte
Deze klacht is inmiddels ingewilligd.
Er brandt nu ‘s nachts ook een straatlantaarn.

d. Bestrating trottoirs en fietspaden
Woensdag 19 november 1986 zijn naar aanleiding van uw klacht de tegelpaden in Tzummarum door de Dienst Gemeentewerken gecontroleerd.
Daarbij is gebleken dat de toestand in het algemeen redelijk tot goed is.
Uw klacht is te vaag (er zijn geen plaatsen aangegeven waar u het uitgesproken slecht vindt) om er goed, op te kunnen ingaan.
Voor de begroting van 1987 zijn bedragen opgenomen, waaruit het herstraten van het voetpad langs de Hearewei en de parkeerstroken aan de Johan Roordastrjitte zullen worden bekostigd.
De klacht over het fietspad tussen Tzummarum en Oosterbierum is terecht.
In 1986 is een gedeelte er van opnieuw gestraat.
Het blijft onder meer vanwege de vele inritten echter een moeilijk te onderhouden pad, omdat de verharding bestaat uit betontegels.
Asfaltering zou de voorkeur verdienen.
Deze voorziening is opgenomen in het “wensenlijstje" van toekomstige kapitaalswerken.
Het rangschikken van dit werk onder de "wenselijkheden" houdt in dat niet moet worden gerekend op uitvoering binnen afzienbare tijd.
Daarvoor zijn er teveel objecten met hogere Prioriteit.

Notulen bestuursver bestuursvergadering Dorpsbelang van 11 februari 1987.

1. Opening
De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering, die in het "Wapen van Barradeel” wordt gehouden.

2 . Notulen vorige vergadering.
Geen op- en of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken
á. Brief van Regio Friesland- Noord in het kader van de periodieke voorlichting inzameling klein chemisch afval .
Dit keer gaat het over:
a. oude medicijnen en thermometers;
b.- dienstregeling van de chemokar.
N.B.: Uitgebreide informatie hierover vindt u verderop in dit krantje.
b. Brief van de F.L.D d. d . 29-I- '87 over hun I0 jarig bestaan, dat zal worden gevierd tijdens de algemene ledenbijeenkomst.
Deze dag willen zij leden-dorpen de gelegenheid bieden zich te presenteren d.m.v. kraampjes.
Oane zal contact opnemen met de FLD.
c. Brief van gemeente Franekeradeel d.d. 3-I2-‘86 , over de gemeentegids.
De gemeente heeft nota genomen van onze klacht m. b. t. onjuiste adressering secretariaat.
Tevens hebben ze hun spijt betuigt.
d. Brief van de gemeente Franekeradeel d. d. 22-12-'86, waarin wordt medegedeeld, dat de verlichting in de omgeving van zwembad "Bloemketerp" is uitgebreid.
Deze maatregel is een reactie op klachten uit de vergadering van de FLD- bijeenkomst Franekeracleel te Achlum.
e. Lytse Doarpepraet nr. 33 van december 1986.
Overhandigd aan Tjittie.
f . Vragenlijst Basistelling sociaal-culturele en culturele instellingen In 1986.
Bein neemt dit op zlch.
g. Bedankbrief bestuur "Nut en Genoegen" voor de getoonde belangstelling van onze vereniging bij hun 125-jarig jubileum.

4. Mededel ingen
Nij Bethanië heeft n.a.v. de brief van de gemeente over diverse zaken m.b.t. Tzummarum (gepubliceerd in krant nr. 3, Januari- 1987) contact opgenomen met de gemeente over de toestand van de bestrating van de trottoirs.
Gemeentewerken heeft samen met een medewerker van Nij Bethanië de trottoirs geïnspecteerd.
Zij hebben inmiddels toegezegd op verschillende plaatsen verbeteringen aan te brengen.

5. Voorbereiding algemene jaarvergadering
a. Jaarverslag. Grietje zal hier voor zorgen.
b. De algemene jaarvergadering wordt gehouden in de grote zaal van het Wapen van Barradeel op 8 april om20.00 uur.
c. Agenda jaarvergadering. Bein zal hiervoor zorgen.
d. Er za1 een gast worden uitgenodigd. Ette zal dit regelen.

6. Plaatsen van zoutkisten
Dhr. Scholte, een inwoner van Tzummarum, deed een verzoek om op om op diverse plaatsen zoutkisten te plaatsen.
Het Dorpsbelang is hiervan geen voorstander, omdat:
1. het in de praktijk moeilijk is te verwezenlijken;
2. iedereen verplicht is zijn eigen stoep en het daaraan grenzende trottoir schoon te maken;
3. hiervoor moeilijk vrijwilligers zijn te vinden.

7 . Restauratiecommissie
8. Bejaardenavond
Zie verslag contactpersonen dorpsbelang.

9 Rondvraag
a.In commissievergaderingen, voorafgaande aan de raadsvergaderingen, worden in de meeste gevallen de standpunten bepaald.
Bij deze vergaderingen heeft iedereen het recht op een korte spreektijd.
Oane stelt voor een brief aan het gemeentebestuur te sturen met het verzoek ons de agenda’s van alle commissievergaderingen toe te zenden.
Op deze manier kunnen we misschien meer invloed uitoefenen op zaken die ons dorp aangaan.
b. Er zijn geen drogisterijartikelen in Tzummarum te verkrijgen.
Oane zal informeren bij de winkeliersvereniging.
c. Bijwonen van de raadsvergaderingen.
Tjittie gaat naar de vergadering van maart en Foekje naar die van april.

10. Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 16 maart om 20.00 uur bij Oane.

Nagekomen bericht
Bij een herhaalde inspectie is gebleken, dat er toch op sommige plaatsen herbestrating nodig is.
Deze werkzaamheden zullen alsnog worden uitgevoerd.
Verslag bestuursvergadering Dorpsbelang van 1 juli 1987.

1. Opening
Oane opent de vergadering om 20.00 uur bij Grietje Vogels.
2. Notulen vorige vergadering.
Oane heeft contact opgenomen met dhr. Spoelhof .
Omdat hij niet in alle commissies zit kan hij ons niet attenderen op alle zaken betreffende Tzummarum.
Oane zal daarom ook mevr. Jansma vragen ons te informeren.
Autowrakken bij het oude station.
Wij komen hierop terug.
Verder geen op- en/of aanmerkingen.

3 . Ingekomen stukken
a. Brieven van de gemeente (2 stuks):
1ste gericht aan mevr. Van Doeveren over aktie tegen vrachtverkeer .
2de gericht aan directies transportbedrijven over verkeersoverlast bebouwde kom te Tzummarum; dit ter ondersteuning van de Aktie.
b. Jaarverslag 1986 van de Regionale Stichting voor Sociaal Cultureel Werk.
Het verslag omvat dat van de Skûle, het Mensen zonder werk project, de vrijwilligerscentrale en het alfabetiseringsproject.
c. Brief van de FLD over:
1. hun Verhuizing naar Terzool.
2. het FLD-project lege gebouwen.
d. Brief van de gemeente over de trimbaan.
Zij delen mede dat de renovatie van de trimbaan wenselijk is, dat het niet op korte termijn gerealiseerd kan worden, maar dat de renovatie op de wensenlijst van uit te voeren werken wordt geplaatst.
e. Brief van gemeente over dienstregeling Fram 87//88 (zie onder medede1ingen) .

4. Mededelingen
Beheerscommissie "Gebouw de Haven" .
Ette (inmiddels gearriveerd) deelt het volgende mee.
Omdat er problemen waren met de verdeling van de huur, heeft het bestuur van de peuterzaal 3 jaar geen huur betaald.
De gemeente heeft om een gesprek gevraagd.
Dit gesprek heeft inmiddels plaats gevonden.
Afgesproken is dat er een redelijke verdeelsleutel zal komen voor de gebruikers.
Doelstelling van de gemeente is: De (on)kosten van het gebouw vergoed te krijgen.
Nu hebben we opnieuw een brief ontvangen van de gemeente, waarin met geen woord wordt gerept over het gesprek, maar waarin wel over de huur wordt gesproken.
Ette is het er niet mee eens.
Hij en Oane zullen het financieel bekijken.
De beheerscommissie wordt opnieuw opgestart.
Ette zal ons in eerste instantie vertegenwoordigen.
Jolanda zaI op den duur zijn plaats innemen.
De Fram heeft enkele buslijnen laten vervallen, aldus Ette.
Deze lijnen waren slecht bezet.
We gaan niet opnieuw aktie voeren, als de mensen er toch geen gebruik van maken.

6. Verdeling taken bestuur
Enkele bestuurstaken moeten nog worden verdeeld en wel als volgt:
Vice-voorzitter: Bein van Dijk
2de secretaresse: Jolanda Jepma + beheerscommissie
2de penningmeester: Siemy Bonnema + hand en spandiensten.

6. Verkeersacties Buorren
Dorpsbelang ondersteunt de verkeersacties.
Alleen hebben wij moeite met de woordvoerders.
Zij hebben geen contact met ons opgenomen bij hun "optreden; voor de radio en bij het laten opnemen van een persbericht in de krant.
Deze actie heeft daardoor enkele negatieve reakties opgeroepen.
Bij een nieuwe actie zullen we eerst om de tafel moeten om een plan op te zetten.
Bein neemt contact op met mevr. van Doeveren.

7. Dorpskrantje
Steeds vaker wordt door lezers opgemerkt dat het krantje vaker zou moeten verschijnen.
Dit is alleen te realiseren als andere verenigingen met ons willen samenwerken, zowel om de copy als om de financiën.
Ette stelt voor na de vakantie contact op te nemen met de diverse verenigingen.
In de volgende vergadering zullen we dit onderwerp opnieuw bespreken.

8. Spelmiddag
Sparen van grote dozen gaat niet zo snel, kleine dozen zijn er genoeg.
Siemy en Tjittie zullen dit verder regelen.
Bein zorgt voor tape,Oane voor plakband.
Jolanda maakt raambiljetten.

9. Restauratiecommissie
Actie Firdgumer toren voor uurwerk en wijzerplaat heeft f 4.7OO.-- opgebracht.
De restauratie heeft minder gekost, zodat het resterende bedrag kan worden besteed aan het hekwerk.
Voor de ringmuur is inmiddels f 16.000,- binnen.
Er zal nog actie gevoerd worden voor het uurwerk en wijzerplaat.
I0. Rondvraag
a. De straatnaamborden "Hegesylsterwei" zijn nog steeds niet geplaatst.
Zijn ze er in september nog niet dan zullen wij actie ondernemen.
b. Raadsvergadering 3 sept.: Oane zal hierbij aanwezig zijn.

Sluiting
De volgende vergadering vindt plaats op 16 september om 20.00 uur bij Siemy.
Ette sluit vervolgens de vergadering.

Verslagen bestuursvergadering Dorpsbelang van 16 september en van 14 oktober 1987.

1. Notulen vorige vergadering.
a. Oane heeft contact opgenomen met mevr. N. Jansma.
Zij en dhr. Spoelhof zullen ons informeren over zaken betreffende Tzumrnarum, die in de commissievergaderingen worden besproken.
b. De autowrakken bij het Oude Station zijn weg.
c. Grietje heeft inmiddels een brief verstuurt naar de gemeente over de volgende zaken:
-straatnaambord "Hegesylsterwei”,
- verlichting hoek Hearewei- Sinaedawei- Skoalstrjitte,
-straatnaambord "Westerbuorren”.
Tjittie merkt op dat het bord "Hegesylsterwei" inmiddels geplaatst is.
Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen.

2 Ingekomen stukken
a. FLD-krantje van september en oktober. Rouleren, daarna naar Tjittie.
b. De FLD schrijft ons dat zij met Dorpsbelang Dongjum op 27 oktober a.s. aldaar de jaarlijkse bijeenkomst organiseren voor alle besturen van Dorpsbelang Franekeradeel.
De gemeente zal ook weer vertegenwoordigd zijn.
In de brief wordt gevraagd om agendapunten.
Wij hebben momenteel geen onderwerpen die geschikt zijn om te bespreken.
Er wordt afgesproken dat Bein en Grietje deze bijeenkomst zullen bijwonen.
c- 2 brieven van gemeente over verkeersproblematiek Tzummarum d.d. 28 juni 1987 (zie verder punt 5) .
3. Mededelingen
a. Oane deelt mee dat de gemeente in een begrotings wijziging f 1-000,- subsidie heeft uitgetrokken voor alle dorpsbelangen/streekbelangen in de gemeente.
Dit betekent minder dan f 100,- voor iedere vereniging.
b. De kwitanties zijn bijna gereed, aldus Oane.
Zijn excuses, maar door een blessure aan zijn pols is hij wat later dan anders.
c- Spelmiddag: Tjittie vindt de spelmiddag over het geheel genomen geslaagd.
Er waren in totaal ongeveer 35 jongens en meisjes plus 6 contactdames en Tjittie zelf.
De kinderen werden in 3 groepen verdeeld.
De jongsten konden een kijkdoos maken.
De middelsten maakten met grote dozen een dorp en de oudsten mochten 2 sloopauto’s opschilderen .
Deze sloopauto’ s werden verzorgd door Bouma, beheerder van het sportcomplex.
Omdat het recreatieteam de eerste vijf weken van de zomer vakantie bijna iedere dag wat organiseerde, heeft Tjittie contact opgenomen met Bouma.
In een vergadering met ons en enkele contactdames heeft hij ons geholpen vorm te geven aan deze middag.
Wij moeten eens bekijken of wij volgend jaar kunnen meewerken helpen aan sommige activiteiten.
Langs deze weg willen we de contactdames nogmaals bedanken voor hun hulp.
d. Maandag 26 oktober: beheerscommissie sportvelden bijeen.
e. Op 12 november: vindt er in Baaium een FLD vergadering plaats voor de Dorpsbelangen.
Tjittie en Grietje gaan hiernaar toe.

f - 4 november: gaat de sociaal Culturele commissie van start.
Hierin hebben zitting: Oane v.d. Meer (dorpsbelang), Julia Talsma (peuterzaal), Foekje Kasma (zat ook in het PAO), Piet Pander en Grietje Hemstra (vertegenwoordiging dorp).
Ette en Nel Jansma zullen de commissie mee opstarten.

4. Bomencommissie
In de dit jaar gehouden jaarvergadering dorpsbelang is afgesproken dat S. v.d- Zwaag en L. Heeringa zouden bekijken op welke plaatsen in Tzummarum meer groen zou moeten komen.
Er is een plan gemaakt.
Ette Talsma en Lieuwe Heeringa hebben met een ambtenaar van Franekeradeel aan de hand van dit plan diverse plekken bezocht.
De gemeente zal nu op een tekening deze plekken inkleuren.
Als deze tekening klaar is, komen we hierop terug.

5. Verkeersacties Buorren
De ene brief betreffende de verkeersacties Tzummarum is n.a.v. onze brief van 5 mei.
De andere is een antwoord op een schrijven van het actiecomité.
De antwoorden luiden in grote lijnen als volgt:
De weg reconstructie van de Buorren in het kader van dorpsvernieuwing is gepland na 1991.
Er wordt onderzocht of in de tussenliggende jaren voorzieningen kunnen worden getroffen om de situatie aan de Buorren enigszins te verbeteren.
Hierbij wordt gedacht aan het verhelpen van verzakkingen, sleuven en kuilen e.d.
In de loop van '88 wordt een gedeelte van het trottoir langs de Buorren herstraat.
In de brief aan het actiecomité staat tot slot:
"U schrijft te verwachten t.z.t. betrokken te worden bij de besluitvorming terzake.
In dit verband moeten wij u er op wijzen dat het de gemeente niet mogelijk is elk comité als gesprekspartner te hebben.
Wij hechten eraan de communicatie tussen dorp en gemeente via een vast kanaal te laten verlopen, te weten Dorpsbelang”.
Met de contactpersoon, mevr. Santema, heeft Dorpsbelang afgesproken dat de acties voortaan in breder verband zullen worden georganiseerd.
Binnenkort komen ze bijeen.
Voor ons nemen hieraan deel: Siemy, Ette en Bein.

6. Beheerscommissie "De Haven"
Op 30 september hebben diverse gebruikers een gesprek gehad over de verdeelsleutel van de huur en over schoonmaakwerkzaamheden.
Aanwezig waren voor peuterzaal Jitske Kolthof
bejaarden Kees Groendijk
toneel Tine Zuidema
D.T.O. Ronald Sto1p, Wout Looge
Namens Dorpsbelang waren aanwezig Jolanda en Ette .
De gemeente vraagt aan huur f 2750,-.
De onroerend goed belasting bedraagt f 150,-.
De totale kosten zijn dus f 2900,-.
De gebruikers kunnen maximaal f 2600,- opbrengen.
Er is een tekort van f 300,-.
Ette zal een gesprek aanvragen met de wethouder.
Er is afgesproken een rekening te openen waarop iedere vereniging zijn deel van de huur zal storten.
DorpsbeIang beheert deze rekening.
Jolanda is hiervoor de contactpersoon.
Zij zal tevens een werklijstje maken, waarop staat aangegeven wie wanneer schoonmaakwerkzaamheden moet verrichten.
Van de losse gebruikers wordt een huur van f 6,- per avond gevraagd.
Dit geld komt in een reservepotje.

7. Dorpskrantje
Er wordt afgesproken dat het onderwerp ,,frekwentie dorpskrantje” op de jaarvergadering aan de orde zal worden gebracht.

8. Rondvraag
Raadstvergaderingen: 1 okober: wordt bijgewoond door Siemy en Jolanda.
Tjittie gaat naar die van 4 november.

9. Sluiting
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 23 november om 20.00 uur bij Bein.

Vereniging Dorpsbelangen Tzummarum- Firdgum.