VERENIGING DORPSBELANGEN TZUMMARUM-FIRDGUM 1986

Bestuursvergadering dorpsbelang Tzummarun-Firdgum 9 januari.
Het verslag van de vergadering 2O februari 1986 wordt vastgestel d.

Ingekomen stukken
a A.N.W.B. - Bewegwijzering fietsroutes in de oude gemeente Barradeel en een gedeelte van Het Bildt.
b Gemeente Franekeradeel- Raadsstukken voor de raadsvergadering d.d. 12 december 1985.
c Lokale Omroep stichting Frarrekeradeel i.o.
Vraag naar afgevaardigde voor het algemeen bestuur van de omroep.
d Onderwijsbegeleiding- Overzicht aktiviteiten.
e Flankerend ouderenbeleid- uitnodiging vergadering.
f Flankerendouderenbeleid- verslag vergadering d.d. 12 December 1985.

Mededelingen
1 De voorzitter heeft beide muziekkorpsen gefeliciteerd met hun jubileumr,en een envelop met inhoud overhandigd.
2 Jan Andringa is naar de algemene vergadering van de Feriening fan Lytse Doarpen ( F.L.D.) geweest.
Voorgesteld is: dat de kriteavonden wegens te weinig deelname worden afgeschaft.
Besloten is: dat de aktie Frou Froukje die pleit om te kopen bij de dorpswinkel door gaat d.m.v. af fiches.
De F.L .D. gewaarschuwd wordt wanneer in het dorp woningen afgebroken zullen worden.
Dorpsbelang een kontact persoon zal aanwijzen voor de woningbouw.

3 Het definitieve welzijnplan van de gemeente vastgesteld en ligt voor elke vereniging of instantie ter inzage bij Dorpsbelang.

4 Na een brief van de kerkvoogdij aan B&W is er weer schot gekomen in de voorbereiding van de restauratie van de toren van Firdgum.
Volgens de krant zal in februari worden begonnen, maar officieel is daar nog niets van bekend.
Zodra hier meer bekendheid over is zal de commissie uurwerken weer een actie starten.

5 In samenwerking m t gemeentewerken is een plan herinrichting van de trimbaan gemaakt.
Een brief waarin gevraagd wordt met eigen mensen en onder deskundige leiding van gemeentewerken uit te voeren is naar B en W gestuurd.

6 Jan Andringa heeft zich beschikbaar gesteld als contactpersoon voor de woningbouw.

7 Er zal met de werkgroep Flankerend Ouderenbeleid nog een vergadering worden gehouden omtrent het openbaar vetvoer.

8 De volgende bestuursvergadering is vastgesteld op 13 fabruari.

9. De algemene vergadering wordt gehouden op 10 april 1986 in het Wapen van Barradeel.

E . W. Talsma

Vergadering Dorpsbelangen op 20 februari 1986 bij E.Talsma.
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom .
Daarna leest Matty het verslag van de vorige vergadering voor .

lngekomen stukken
Er is een brief binnengekomen van de “vereniging Ambachtelijk Friesland” .
Ambachtelijk Friesland stelt zich ten doel het gezamenlijk presenteren van diverse ambachtslieden uit de provincie Friesland, dit door middel van markten,tentoonstellingen en een jaarlijkse presentatie.

Van de Feriening Lytse Doarpen een uitnodiging om de vergadering bij te wonen op 5 maart aanstaande in het dorpshuis te Schalsum.

V.V.V. Franekeradeel
Het ligt in de bedoeling ook dit jaar weer enkele malen een activiteitenkrant te laten verschijnen, teneinde de toerist en de plaatselijke bevolking zo volledig mogelijk te kunnen informeren over al datgene wat de moeite van een bezoek waard is in deze gemeente en allerhande activiteiten in een wijde omgeving van Franeker.

Van “Opslach nei Boppeslach”
Agenda, op 13 Februari aanstaande in de Koornbeurs te Franeker aanvang 20.00 uur.
Brief van de gemeente Franerkeradeel onderwerp: “Himmeldei”.
In samenwerking met de vereniging voor Natuur en Milieubehoud Noord West Friesland wordt op 2I maart een Himmeldei georganiseerd.
Voor het slagen van een dergelijke actie is uw medewerking zeer gewenst .

Wandeltocht vereniging Barradeel
Vanaf 7 juni 1986 krijgt de fiets-wandeltocht barradeel een vaste standplaats en wel vanuit Sexbierum.
0p 16 April aanstaande is weer in samenwerking met Nij Bethanië onze jaarlijkse feestavond in Nij Bethanië.
Voor U treden deze avond op het “FrysIân Kabaret” uit Bolsward.

T. Miedema-Smid

Verslag van de leden vergaderin op 10 april in het “Wapen van Barradeel”.

De voorzitter heette om goed 8 uur 27 leden welkom en hoopte op een goede vergadering.
Enkele belangrijke mededelingen.
Renovatie Lytse Buorren
Er zal een gesprek plaats hebben met de bewoners van de: Lytse Buorren, wethouder Jansen de heer Lageveen voor gemeentewerken een stedebouwkundige en dorpsbelang over de toekomstige renovatie van de Lytse Buorren.

Bestemmingsplan Noord
Blijf t voorlopig zoals het is, er komt voorlopig geen nieuwe bouw grond.
Bij de gemeente zeggen ze dat de gaten zoals b. v. op de Sinaedawei eerst nog moeten worden opgevuld.
Het bestuur van dorpsbelang wil een oproep aan diegenen doen die graag een huis willen bouwen, om dit te melden bij dorpsbelang ( contact persoon is J. Andringa).
Zodat we bij de gemeente kunnen aantonen dat er behoefte aan woningen en aan bouwgrond bestaat.
0ok komen er voorlopig geen huurwoningen bij.

Boekje Tzummarum
Is bijna klaar en komt waarschijnlijk dit jaar wel uit wordt via het dorpskrantje wel bekend gemaakt.

Nieuwe wijkdame
Voor de Evert Sybesmastrjitte- Hearewei-Spoorstrjitte is Mevrouw W. Kolthof voor Mevrouw T. Hibma in de plaats gekomen.

Contributieverhogi ng
Er wordt besloten om de contributie met één gulden tot zeven gulden te verhogen per jaar.

Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn en niet herkiesbaar Mevrouw S. Miedema-Bonnema, en de heer M. Huizinga.
Als kandidaten zijn Mevrouw G. VogeIs en de heer A. van der Meer gevraagd en dezen hebben toegezegd zitting te willen nemen in het bestuur.
Op de valreep werd nog bekend dat de heer J. Andringa gaat verhuizen, in zijn plaats is de heer B. van Dijk gevraagd die ook toegezegd heeft zitting te nemen in het bestuur als Jan verhuisd.
Er zijn geen tegenstemmen en geen tegenkandidaten gekomen zodat dit punt wordt afgerond met de twee scheidende bestuursleden te bedanken.
Voor hun werk en inzet Mevrouw S. Miedema-Bonnema als secretaresse en de heer M. Huizinga penningmeester.
Beiden werd een bos bloemen aangeboden.

Lezing: Mevrouw Santema over milieuzaken
Een interessante lezing over ons afval en wat dit betekend voor het milieu op korte of op langere termijn.
Als nieuwtje vertelde ze dat per 1 januari 1987 eens in de maand een Ecotainer komt.
Hoe dit precies gaat werken wordt door de gemeente nog wel bekend gemaakt.
Hier kan iedereen zijn verfresten, T.L. buizen, olieresten, batterijen, enz. dus giftige stoffen afleveren, dit is een goede zaak zodat ook op dat gebied milieu verontreiniging voorkomen wordt.

Boekbespreking
Op het programma stond nog een boekbespreking door Juf Tamsma.
Door tijdgebrek is alleen een fragment uit het boek over de vissersramp bij Wierum! voorgelezen.

F. Kasma-Zondervan

Verslag Bestuursvergadering Dorpsbelang.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom en in het bijzonder de nieuwe bestuursleden Oane van der Meer en Grietje Vogels-Dijkstra.
Op voorstel van de voorzitter wordt eerst, gesproken over de verdeling van de bestuurstaken, want ook Jan en Matty treden af, omdat zij gaan verhuizen.
Er wordt afgesproken dat Oane de functie van penningmeester op zich gaat nemen en Grietje het secretariaat.
Voor Jan komt Bein van Dijk in het bestuur; voor Matty zal pas volgend Jaar iemand worden benoemd.
TJittie, Ette en Foekje houden hun eigen taken.

2. Ingekomen stukken
a. Brief van Regio Friesland- Noord over inzameling schadelijke stoffen in de huishoudens.
Een speciale kar, de zgn. chemokar gaat schadelijke stoffen, zoals foto chemicaliën, afgewerkte olie, bestrijdingsmiddelen e.d. inzamelen.
De kar komt op vaste tijden (in Tzummarum iedere donderdag ln de derde volle week bij de kerk) langs alle plaatsen in de gemeente.
Deze actie gaat deze maand (sept. ) van start.

N.B.: verderop in dit blad wordt u uitgebreid geïnformeerd.
Bovendien krijgt u van de gemeente Franekeradeel hierover een persoonlijk schrijven.
b. Raadstukken. Indien mogelijk gaat Ette naar de raadsvergadering van 4 september.

3. Mededelingen
a. Ferieniging Lytse Doarpen.
Ette neemt de funktie van contactpersoon over van Jan.
De vragenlijst over de woningbouw, leegstand huurwoningen e.d. wordt verder door Ette behandeld.
b. Herindeling trimbaan. N.a.v. onze brief over het verbeteren van de trimbaan hebben Ette en Bein een gesprek gehad met wethouder Janssen.
Tevens is met de wethouder gesproken over de mogelijkheden van particuliere woningbouw.
Het blijkt dat er nog op verschillende plaatsen gebouwd mag worden.
De bouw van premie-A woningen wordt uitgesteld i.v.m. de dreiging van een bezwaarschrift.
4 . Onderwijsvoorrangsproject
Nu dit project is gestopt, heeft het Dorpsbelang mede het initiatief genomen een Sociaal Culturele Commissie (S.C.C.) op te richten.
Zo kunnen de activiteiten, die via het P.A.O. ziJn gestart doorgang vinden.
Tevens is het Dorspbelang bereid om, indien nodig, een financiële bijdrage te leveren.
De bovengenoemde activiteiten zijn:
- Peuterspeelzaal;
- Speelotheek; Dit is nog niet gerealiseerd.
Wel is er een speelhoek in de bibliotheek gemaakt met speelgoed voor de leeftijden van 3-8 jaar uit het project.
Incidenteel wordt er speelgoed uitgeleend.
Doel van de commissie is er een speelotheek van te maken, die zich zelf kan bedruipen.
- Bijspijkercursus;
- Voorlezen peuters.
Verder is het de bedoeling een contactpersoon in het S.C.C. te benoemen, die de data van de te organiseren activiteiten, zoals bazars, toneelavonden, (Jaar)vergaderingen verzamelt, op een lijst zet en op een centrale plaats in het dorp hangt.
Op deze manier kan worden voorkomen dat op dezelfde dag verschillende activiteiten worden georganiseerd.
In de commissie nemen in ieder geval zitting Julia Talsma (peuterjuf), Hilda van Wieren, (zat ook-in P.A.O.), Oane v.d. Meer (Dorpsbelang).
De commissie is nog niet bijeen geweest, omdat deze nog niet voltallig is.
Er zullen nog enkele mensen worden benaderd.

5. Verslag P.A.O.
P.A.O. is opgeheven.
De officiële sluitingsdatum is 12 sept. a.s. in 't waed te Sexbterum.
Foekje gaat hiernaar toe zie verder punt 4.

6. Restauratieconrnissie
De intekenactie van Tzummarum is bijna voltooid.
Die van Firdgum wordt binnenkort gestart.

7. Promotie Tzummarum
De vergadering die eind Juli zou plaats vinden is voorlopig uitgesteld.
Zodra er weer een bijeenkomst heeft plaatsgevonden komen we hierop terug.

8. Rondvraag
Voorlezen kleuters.
Foekje vraagt of de kosten in eerste instantie door Dorpsbelang kunnen worden vergoed.
De vergadering maakt hiertegen geen bezwaar, mede omdat het bedrag zeer laag is.

8. Vaststelling volgende vergadering vindt plaats op 20 oktober .

VersIag bestuursvergadering Dorpsbelang van 20 oktober.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.uur.
De vergadering wordt gehouden bij Tjittie.

2. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- en of aanmerkingen

3. Ingekomen stukken
Ferieniging Lytse Doarpen Fryslân.
Uitnodiging voor de vergadering op 28 oktober in Achlum.
Er zal o.m. worden gesproken over:
- de kontakten tussen gemeente en dorpsbelangen;
- woningbouwbeleid en dorpsvernieuwing;
-openbaar vervoer.
b. Doarpepraet. Krantje van het FLD Fryslân.
Een exemplaar + invoegbladen bij TJittie en een exemplaar bij Ette.
c. Brief van Regio Friesland Noord over de schade die fotochemicaliën kunnen aanrichten en dat het: daarom noodzakelijk is deze bij de chemokar de fotohandelaren e.a. in te leveren.
N.B.: Meer informatie vindt u verderop in dit krantje.

4. Mededelingen
a. Er zijn klachten/opmerkingen van inwoners van Tzummarum over de volgende zaken:
- Ontbreken straatnaambord Hegesylsterwei vanaf Dongjum.
- Ontbreken straatnaambord Kammingadammen.
- Flattegrond Tzurnmarum.
- Doven van straatlantaarns aan Jel Rinckesstrjitte om 23.00 uur.
-Slechte toestand bestrating trottoirs en fietspad Tzummarum-Oosterbierum.
Er wordt afgesproken dat Grietje over bovengenoemde punten een brief zal schrijven aan B en W.
b. In de gemeentegids Franekeradeel hebben de samenstellers een verkeerde naam gezet bij de funktie van secretaris van onze vereniging.
Degeen die wordt genoemd heeft zelfs nog nooit in het bestuur van onze vereniging gezeten.
Dit geeft ons een gevoel van teleurstelling, temeer daar onze vereniging in regelmatig contact staat met het gemeentebestuur.
Wij zullen hierover dan ook een brief schrijven aan B. en w.
c. Bewoners aan de E. Sybesmastrjitte klagen over te weinig parkeerruimte in hun straat.
Er wordt afgesproken dat aan de klagers zal worden voorgesteld dit probleem met de buurtvereniging te bespreken.
Komen ze met een plan, dan kunnen wij dit aanhangig maken bij het gemeentebestuur.
Bein zal bovenstaande doorgeven.

5. Restauratiecommissie
De inteken actie t.b.v. de ringmuur heeft f 7.325,15 opgeleverd, het koffieschenken bij de kleine Veemarkt t.b.v. de ringmuur en uurwerken Tzummarum-Firdgrum f 168,-.

6. Sociaal culturele Commissie
De commissie is nog steeds niet voltallig.
Ondertussen wordt via de Skûle een bijspijkercursus geregeld.
Verder hebben enkele vrouwen van de peuterspeelzaal een eerste opzet gemaakt van een speelotheek.
Oane zal de begroting bekijken.
Ette merkt op dat het toch noodzakelijk is dat deze commissie zo spoedig mogelijk gaat draaien, zodat men dan ook de mogelijkheden van Samenwerking met andere dorpen kan bekijken voor bijvoorbeeld zo’n speelotheek (denk aan ruiling e.d.). 7. Rondvraag
De eerstvolgende vergadering van "Promotie Tzummarum" vindt plaats op 17 november a.s.
b. Wie gaat waar heen?
Bein, Froukje en Grietje gaan naar de vergadering op 28 oktober in Achlum van de Verenigingen v. Dorpsbelangen in Franekeradeel, georganiseerd door het F.L.D.
"Krite-jûn" van de FLD in Boksum.
Deze vergadering zal worden bijgewoond door Ette en Tjittie.
Deze vergadering gaat m.n. over Provinciaal beleid t.a.v. kleine dorpen, bijv. (financiële) ondersteuning voor sociaal-culturele zaken, Streekplan.
-ondersteuning van FLD aan kleine dorpen op het gebied van de woningbouw actie.
Raadsvergadering van 9 november.
Bein gaat hier naar toe.

8. S1uiting
De vergaderng vindt plaats op 24 november bij Bein.
Daarna sluit de voorzitter de vergadering.