VERENIGING VAN DORPSBELANGEN TUMMARUM-FIRDGUM

Januari 1985,
Door omstandigheden nu pas geplaatst verslag van de bestuursvergadering op 10 september.
Er is nog steeds een vacature in het bestuur, maar we hopen voor de a.s. ledenvergadering dit afgerond te krijgen.
Met het boekje over Tzummarum-Firdgum is een begin gemaakt.
Hier is in de vorige nummers al het één en ander bekend gemaakt.

In de commissie voor de beide kerktorens die acties zullen organiseren zijn voor kerkvoogdij De Heer Kl. Dokter en de Heer KI. Kuiken en voor Dorpsbelang de Heer M. Huizinga en de Heer E.Talsma.
Een eerste actie d.m.v. een oproep door geld te storten is geweest, en een eerste bedrag is binnen.

Mevr. A. Anema is benoemd als bestuurslid voor de bibliotheek.
Dit geldt voor de hele gemeente Franekeradeel.
Zij behartigt de belangen van de bibliotheek voor de hele gemeente.

De uitslagen van de enquêteformulieren zijn allemaal bij de verenigingen uitgedeeld.
Het belangrijkste wat hier uit naar voren is gekomen, dat voor de groep van ± 14 - 18 jarigen niet veel gedaan wordt, misschien dat in de toekomst hiervoor nog iets georganiseerd kan worden.

Voor de woning toewijzingscommissie heef t de Heer A. Travaille zitting in deze commissie van Franekeradeel om dat dit nu ook over de hele gemeente gaat.
Bij hem kan men de aanvraag voor een huis indienen.

Dit waren wel de belangrijkste zaken van die vergadering.

F. Kasma-Zondervan

MAART 1985

Van uit het onderwijsvoorrangsproject is het volgende te melden.
1. Het project wordt eerst met een jaar verlengd en dan op langere termijn is het misschien mogelijk dat men nog meer gebieden wil bereiken en dan definitief .
Dit hangt grotendeels van de subsidies af.
Er draaien op het ogenblik twee voorlees groepjes.
Voor peuters ± 2 jaar tot 4 jaar en voor kleuters van 4-6 jaar, dit wordt gehouden in de bibliotheek tijdens de openings uren van de bibliotheek.
Via de scholen is het bekend gemaakt.
Thema dit halfjaar is spelen en speciaal binnenspelen.
U zult hier vast nog meer van horen.

De bejaardenavond is op 27 maart in Nij Bethanië.
Er wordt een toneel avond georganiseerd met een toneelgroep uit Oosterbierum.
Ieder krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.

Op 18 april is de ledenvergadering van onze vereniging naast de huishoudelijke zaken zal een éénakter worden opgevoerd door de toneel ver. Önno Zwier”en “De Ploeg”.

De voorzitter E. Talsma en Secretaresse S. Miedema-Bonnema hebben met B.W. een gesprek gehad over de inspraak procedure voor dorpsbelangen in Franekeradeel.
Voor kleinigheden kunnen we contact opnemen met de desbetreffende afd. op het gemeentehuis of gemeentewerken.

Aan de tuinders vereniging van de afd. K.M.T.P. (Koninklijke, Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde) hebben we onze medewerking toegezegd om deze zomer op vrijwillige basis een tuinkeuring uit te voeren.
Coördinatie is Mevr. S.Santema-Swart.

In overleg met het Groene Kruis zal er een brancard aanwezig zijn op de sportvelden in de kleedruimte.

F. Kasma-Zondervan

Nagekomen verslag

Bestuurs Vergadering Ver. Dorps belangen Tzummarum-Firdgum 10-12- 1984. belangen De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom .
Ingekomen stukken:
Er is een brief gekomen van de F.L.D. ze willen n.l. proberen om in ieder dorp een contact persoon te krijgen, zodat er nauwer samen gewerkt kan worden. Ook een uitnodiging van de gemeente Franekeradeel, om de vergadering op9 jan. 1985, bij te wonen , voor deze vergadering worden n.l. alle dorpsbelangen en verenigingen uitgenodigd, twee bestuursleden zijn naar deze vergadering geweest.

Mededelingen
De heer E.Talsma heeft een gesprek met Wethouder Jansen gehad over allerlei nuttige zaken, o.a. aangaande sportcomplex.
De Haven wordt nu verder uitgewerkt door de afd. Welzijn, u hoort daar nog meer van.

De restauratie commissie.
Bericht dat er nu ± f 2000.- binnen is, nu is uit de bevolking gebleken dat men toch ook nog andere acties verwacht, dit wordt nog verder bekeken.

Boekje Tzummarum-Firdgum
Dan iets over het Boekje Tzummarum-Firdgum, de foto’s zijn nu uitgezocht, en de heer A.Dijkstra is bezig het voorwoord te schrijven, dus u ziet er wordt aan gewerkt.

Slechte Wegdek
Over het slechte wegdek in de Buorren en de Kamp zijn klachten binnengekomen, het bestuur van dorpsbelang heeft hierover een brief naar de gemeente Franekeradeel gestuurd.
Maar omdat er in de Buorren nog diepriolering moet worden aangelegd, zal dit waarschijnlijk niet eerder gebeuren, dan wanneer de diepriolering klaar zal zijn, en wanneer dat gaat, gebeuren weten we niet, we dringen dan ook bij de gemeente aan, op een snelle aanvang van deze werken.

T.Miedema-Smid

MAART 1985

Bestuursvergadering Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum op 11 maart 1985 bij M.Huizinga.
De voorzitter heet iedereen van het bestuur welkom, hierna volgen de mededelingen:

De heer J. Walda is bij de voorzitter geweest om over de”ouden van dagen tocht” te praten, ook al omdat de heer B.v.d.Weg voor lange tijd afwezig zaI zijn, we gaan beide heren uitnodigen om dit eens nader te bekijken.

De Rijks Planologische Dienst wil onderzoek naar de problematiek van kleine verzorgings centra in de provincies Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.
Het onderzoek richt zich in Friesland op 4 kernen, en weI op Tzummarum, Sexbierum en Minnertsga.
U heeft hier over reeds in het dorpskrantje kunnen Iezen.
Groene Kruis : Ook is er een uitnodiging van het Groene Kruis gekomen de jaarvergadering bij te wonen.
M. Huizinga zal namens het bestuur hier naar toe, jammer valt dit samen met onze bejaardenavond die we op 27 mrt. 1985 in samenwerking met Nij Bethanië hebben georganiseerd.
Dan is er een brief van de gemeente terug gekomen dat er borden geplaatst zullen worden waar dit nodig is, en dat er gesnoeid zal worden hoek Bethaniëleane- H egersylsterwei .

Vr. Gr. T j. Miedema-Smid.

LEDENVERGADERING VERENIGING DORPSBELANGEN TZUMMARUM-FIRDGUM
Op 18 april 1985 in “Het Wapen van Barradeel”.

De voorzitter heet ± 40 mensen welkom, in het bijzonder de mensen die vanavond een éénakter op zullen voeren, en de mensen van de afd. Franeker van de tuinders vereniging.
Foekje Kasma komt, iets later en daarom wordt het verslag van de vorige ledenvergadering later op de avond voorgelezen.
De secretaresse leest nu dus eerst het jaarverslag voor, en niemand van de toen aanwezigen had daar iets aan toe te voegen.
Dan komen de financiën aan bod, we zijn dit jaar achteruit geboerd, dat er zit waarschijnlijk voor volgend jaar een contributie verhoging in.
De kascontrôle commissie berichtte dat het werk van de penningmeester in orde was bevonden.
Voor volgend jaar hebben zitting in de kascorrtrôle commissie de heer J. Draaijer en mevr. H. Bandsma-Bl eeker.

1 juni is er een wandeltocht.
De Voorzitter zegt nu we tot de gem. Franekeradeel behoren de meeste vragen schriftelijk gebeuren, voorheen met de oude gem. Barradeel ging dat meestal persoonlijk.

Hier volgen enkele punten die we met de gem. telefonisch besproken hebben:
1) Diepriolering en verkeersveiligheid.
Er moeten nog enige zaken met particulieren worden geregeld.
Wanneer dat geregeld i s kan met een aanbesteding volgen.
Gehoopt wordt dat dit komende zomer zal zijn.
De verkeersveiligheid is opgenomen in het maat regelenplan 1985-1986 voor stads- en dorpsvernieuwing met de prioriteit “noodzakelijk”(niet urgent).

2) Bestemmingsplan Noord, verbetering bestrating Skoalstrjitte, Spoardyk.
Er is behoefte aan bouwterrein, voor vrije sector woningen.
In de woning verdelingsnota 1984-1994 is voor Tzummarum aangegeven: toename woning voorraad ‘84-‘89: 32 woningen.
De woningstichting maakt in het jaar ‘85 echter pas op de plaats wat de bouw van nieuwe huurwoningen betreft.
Voor de particuliere woningbouw is nog een enkel bouwterrein beschikbaar.
Wel is mogelijk de invulling van de lege plaatsen aan de Sinaedawei, voordat het bestemmingsplan “Noord” in ontwikkeling wordt gebracht.

3) Mogelijk kan de herinrichting van de Lytse Buorren in het kader van stads en dorps vernieuwing plaats hebben.
Hiervoor geldt wel de prioriteit ”urgent''.
Dit plan is evenwel nog niet uitgewerkt.

4) Restauratie toren Firdgum en ringmuur Kerkhof Tzummarum.
Er zal worden getracht deze beide werken in een project te laten uitvoeren in 1985.
Tot dusver is een bedrag van f 2722,- binnen, we zijn er dus nog lang niet.

5) De eerst komende jaren zijn er geen mogelijkheden om te komen tot bouw van een nieuwe kleedgeIegenheid.
Er is een bespreking geweest over het onderhoud van het gebouw.
De situatie van de kleed gelegenheden en kantines heef t de nodige aandacht.

6) Jeugdhonk.
Onderkomen voor de jeugd 13 tot 18 jaar.
Hiervoor is een suggestie ontvangen, waaraan aandacht zal worden besteed.
Vanwege de grote werkdruk op de betreffende afdeling kon deze zaak tot nu toe nog niet worden uitgewerkt.

7 ) Reddingsmiddelen bij de Kade
Al langer dan 15 jaar zijn hier geen reddingsmiddelen aanwezig geweest.
De behoefte daaraan heeft zich nimmer gemanifesteerd, zodat ook thans geen aanleiding wordt gevonden reddingsmiddelen ter plaatse te installeren.

8 ) Verspreiding van Tekst en uitleg in het buitengebied.
Er zijn maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat iedere inwoner /hoofdbewoner Tekst en uitleg ontvangt.

9) Huisnr. De Kade/De Fjouwere
Hier komt een andere nummering.
Mochten er nog vragen over deze punten zijn, u kunt dan bij het bestuur van dorpsbelang terecht .
Van de tuinders vereniging Franeker waren twee mensen aanwezig om te vertellen dat ze ook graag de tuinen van Tzummarum-Firdgum willen keuren, de eerste keuring gebeurd binnenkort en de 2de keuring ± aug. dit alles op vrijwillige basis en is kosteloos.
Voor onze dorpen is mevr. S.Santema hiervoor het contact adres, voor evt. vragen kunt u dan daar terecht.
Bestuurs verkiezing.
Siets Miedema-Bonnema en Foekje Kasma-Zondervan zijn aftredend doch herkiesbaar.
Voor mej. Binke Dljkstra moesten we wegens benoeming elders een ander zien te vinden.
Dit heeft lang geduurd, maar we zijn blij dat mej. Matty Keuning deze plaats inneemt.
Er waren geen tegen kandidaten zodat ons bestuur nu weer voltallig is.
Rondvraag.
Er is nog een vraag over het jeugdhonk, van de gemeente krijgen we voorlopig geen steun, ook wordt gezegd of de Haven ook geschikt is voor de jeugd.
Dat is moeilijk te combineren ook al omdat de Haven goed bezet is.
De vrachtauto’s geladen met beton palen die meestal op de kade staan kunnen in de toekomst bij Althuisius op het terrein.
Het spreiden van vergaderingen moest, eigenlijk wat beter geregeld moeten worden, men moet dan een centraal punt hebben die alle verg. registreert zodat er niet twee verg. op een avond plaats vinden.
Maar dit is zeer moeilijk te realiseren, daarom wordt nu al verteld dat de groene kruis verg. volgend jaar op 25 mrt. 1986 is.
Foekje Kasma is net binnengekomen en leest nu het verslag van de vorige ledenvergadering voor, geen van de toen aanwezigen hadden hier iets op aan te merken.
De voorzitter bedankt alvast ieder voor hun aanwezigheid en geeft nu het woord aan de leden van de toneelvereniging Onno Zwier en de Ploech die de eenakter “De Moardner” voor ons zullen spelen.
Dit viel zeer in de smaak de spelers kregen allen een roos door de voorzitter aangeboden als dank.
Hierna wenst de voorzitter allen welthuis.

Met vr. gr. Tj. Miedema-Smid.

September.
Op de laatst gehouden vergadering van het bestuur zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest.
Het bestuur was weer voltallig bijeen doordat Mattie Keuning zitting nam in het bestuur.
Sportraad
Van de gemeente was een brief welke personen zitting hebben in de sportraad.
Dit zijn voor “oud Barradeel” mevr. Zijlstra-Wit en Mevr. de Boer-de Vries.
De sportraad heeft o.m. tot taak de jaarlijkse gebruiks rooster van de sporthallen en gym. lokalen vast te stellen.
Wethouder Janssen is voorzitter ,voorts heeft zitting een raadslid en leden van Sportver. + bovengenoemde personen.

FERIENING LYTSTE DOARPEN
Van T.L.D een brief over de reclame actie Frou Froukje die gezellig in eigen dorp winkelt om de leefbaarheid te behouden.
Een van de middenstanders uit ons dorp doet hier ook mee.
(Elders vindt u meer over deze actie)

KLEUTER EN PEUTER VOORLEZEN
Van uit onderwijs voorrangsproject was de mededeling dat het kleuter en peuter voorlezen zal worden voortgezet.
16 september is de start via de scholen en de peuterzaal wordt dit bekend gemaakt.
KTNDERSPEL MIDDAG
Dit wordt met de wijkdames en vrijwilligers georganiseerd.
Op dit moment is deze al achter de rug en is ook door het prachtige weer geslaagd.
Met een ballon en een ijsje gingen de kinderen naar huis.
Bij deze onze dank aan de dames die mee hebben geholpen om het te doen slagen.

BIJSPIJKER CURSUS
In september wordt er met een “bijspijker” cursus begonnen.
Er hebben zich al verschillende op gegeven maar mocht U nog belang hebben om mee te doen, neem dan even contact op met ondergetekende.
Per cursus is voor diegene die lager onderwijs hebben genoten of lager voort gezet onderwijs, of ook diegene die verschillende dingen vooral op taal gebied nog eens willen bij spijkeren.
Deze cursus wordt ook van uit het onderwijs voorrangsproject georganiseerd.

F. Kasma-Zondervan.