VERENIGING DORPSBELANG TZUMMARUM-FIRDGUM 1984

JANUARI
Eerst een rectificatie van het laatste nummer, in het stukje onder dezelfde aanhef.
De zin moet zijn “Intussen is de uitslag van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad bekend en is de herindeling een fase dichterbij gekomen”.
Op de laatste bestuursvergadering is besloten om een enquëte te houden onder de verschillende verenigingen die ons dorp rijk is.
Dit in samenwerking met de opbouwwerkster die zitting heeft in de P.A.0. (plaatselijk advies: overleg)en meewerkt aan het Combinatie pakket waar u elders in dit krantje meer over kunt lezen.

De meeste verenigingen hebben al een formulier en we hopen op ieders medewerking.
Dit wordt gehouden om eens te peilen wat er zoal leeft en om wensen kenbaar te maken die er misschien op welk gebied dan ook.

In de voorlaatste vergadering van de gemeenteraad is besloten om een trottoir + parkeerstroken aan te leggen bij de Sytzamaleane!
Dit zal in de loop van dit jaar wel uitgevoerd worden.
Hiermee is nog aan één van onze wensen tegemoet gekomen voor de herindeling.

Ondertussen hebben we afscheid genomen van Barradeel als zelfstandige gemeente en zijn we nu officieel Franekeradeel.
Veel zullen we er eerst niet van merken, alleen wordt het huisvuil in sommige streken op een andere dag opgehaald.
Ook heeft het personeel z’n baant je behouden zij het misschien op een andere afd.
Tot zo ver deze keer het nieuws van het bestuur.

F.K.Z.

Maart

Bestuursvergadering Dorpsbelangen Tzummarum-F irdgum op 19 jan. 1984.

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom.
Hierna volgen de mededelingen:
De beheerscom. van de sportvelden heeft een bedrag van f 1500,- gekregen van de “actie 5000” die destijds in 1969 van start ging, hier wordt t.z.b. een passende bestemming voor gezocht.

De beheerscom.
Van de Haven heeft een gesprek gehad met de heer H. de Jong o.a. over het nakijken van de kachels van de peuterzaal en Haven, over het beschikbaar stellen van geluiddempend materiaal voor het lokaal, waar de drumband oefent en een kast voor het opbergen van de instrumenten.

Sectie Sport
De culturele raad heeft de laatste vergadering op 4 jan. 1984 gehouden in verband met de "op heffing van de gemeente Barradeel, doch ze blijven wel het federatie kaatsen, voetbaltoernooi en e.v. het hardrijden zoals dat was organiseren.

Tjittie Miedema-Smid

MAART

Bestuursvergadering Dorpsbelangen Tzummarum-Firdgum op 23-2-1984.

Het bestuur heeft een gesprek gehad met één van de leden van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Kerk.
Het probleem is nl. het volgende:
De toren van Tzummarum en Firdgum zijn eigendom van de burgerlijke gemeente, nu dus van Franekeradeel.
Uit de geschiedenis blijkt echter dat de uurwerken hier niet bij inbegrepen zijn.
Deze zijn eigendom van de Nederlandse Hervormde kerk.
Dat eigendom houdt ook in: Onderhoud
Om dat onderhoud gaat het nu.
Het uurwerk van de Firdgumer toren is aan een grondige opknapbeurt toe.
Van de Tzummarumer toren is zoals u zult hebben gezien, de wijzerplaat kapot.
Om de kosten van het opknappen en onderhouden te dekken wordt gedacht aan een gezamenlijke actie.
U zult hier ter zijner tijd wel meer over horen en lezen.
De ledenvergadering zal op dinsdag I0april worden gehouden in “Het Wapen van Barradeel”.
Er worden nog uitnodigingen met de agenda aan de leden verstuurd.
0p 21 maart zullen B en W van Franekeradeel Tzummarum en Firdgum bezoeken.
Enkele bestuursleden zullen dan een gesprek met hen hebben over zaken die in onze dorpen leven.
Op de ledenvergadering krijgt u daarvan verslag.

F.K.Z

MEI

Op 10 april is de ledenvergadering gehouden, er waren ±25 leden aanwezig.
De voorzitter heette ieder hartelijk welkom.
Nogmaals wordt gewezen op de noodzaak van restauratie van de uurwerken in de torens van de beide dorpen zie j.l . maart
Himmeldei:
Er zijn tot nu toe weinig aanmeldingen gekomen om een “himmeldei” te organiseren (waar blijven de buurtverenigingen?) dit wordt nu uitgesteld tot de herfst ook omdat het dan provinciaal wordt georganiseerd door de “marrekrite”.
We hopen op ieders medewerking.
Op 8 september wordt de “Baradeel” wandeltocht gehouden. (er komen nog affiches. )
Er heeft in maart een gesprek met B en W en enkele leden van het bestuur van dorpsbelang plaats gevonden.
De volgende punten zijn o.a. aan de orde geweest.
Bestemmingsplan noord.
Dit plan zal nu worden ontwikkeld, en zal voor plan Oost worden aangepakt.

Verkeerssituatie
De verschillende knelpunten bij oversteken en parkeren, waar al dikwijls is over gesproken is ook nu weer aan de orde geweest, en moet worden bezien door de verkeersinspectie.
Het kruispunt Buorren Kade Westerbuorren zal worden aangepakt als er diepriolering in de Buorren komt, dit zal hoogstwaarschijnlijk binnen 2 jaar plaats vinden dan zal ook de aansluiting Buorren Lytsebuorren worden verbeterd.

Lichtmasten buitengebied
Er was een aanvraag voor lichtmasten bij de Miedleane- Hegesylsterwei – mûntsewei hier stonden ze gereserveerd tegenover omdat het buitengebied betrof.

Beheerscommissie Bibliotheek.
Er stond een advertentie in de streekbladen voor belangstellenden om zitting in het bestuur te nemen.
Mevr. Miedema stelde zich niet herkiesbaar en mede door de herindeling moet er een nieuw bestuur komen die alle bibliotheken + bibliobus in Franekeradeel beheren.
DorpsbeIang zag graag ook iemand uit Tzummarum in het bestuur om deze belangrijke voorziening mee te beheren, dit wordt geregeld door B en W.

Skoalstrjitte
De wens om hier trottoirs aan te leggen zal worden bezien door gemeentewerken, maar de financiële consequentie is groot en moet nog worden afgewacht.
Op de vraag of het mogelijk i s om bepaalde activiteiten niet tegelijk te doen plaatsvinden leeft bij ons bestuur ook maar hoe dit te realiseren?
We zullen hier nog op terug komen.

In het bestuur zijn gekozen voor de heer A . Bonnema de heer J. Andrinqa en voor de heer Tr. v.d. Kuur B. Dijkstra als jeugdlid omdat Trinus ook jeugdlid was.
De beide heren worden bedankt voor hun werk voor dorpsbelang.
Trinus was ook redactielid.
Ze kregen beide een boekenbon aangeboden.

Na de pauze werd de film vertoond die ± 15 jaar geleden is gemaakt door het rode kruis en is in het bezit van E.Talsma.
0p drie mei is de bejaarden middag gehouden; georganiseerd in samenwerking met “Nij Bethanië” en op 17 mei de fietstocht die in samenwerking met het “Nut van Sexbierum is georganiseerd.

F.K.Z.

SE PTEMBER

Bestuursvergadering dorpsbelangen Tzummarum-Fi rdgum op 4 juni 1984.
De voorzitter heet Binke Dijkstra welkom, doch deze heeft inmiddels een betrekking gekregen in Kollumerpomp, dus moeten we een vervanger(ste r) voor haar zoeken.
Ingekomen stukken geen.
De raadstukken komen voortaan ook in de bibliotheek te liggen, zodat ieder die daar belang in heeft die kaninzien.

Dan even iets over “de actie uurwerken” Tzummarum-Firdgum, twee mensen van het bestuur van dorpsbelang zullen samen met twee mensen van de kerkvoogdij t.z.t. met een intekenlijst langs komen.

Binke zal op 6 juni met het bestuur van het Nut van Sexbierum praten over de wandeltocht hoe en wanneer die zal plaats vinden, U wordt op de hoogte gehouden.

Tjittie Miedema-Smid

NOVEMBER

Bestuursvergadering Dorpsbelangen T zummarum-F irdgum op 22 oktober 1984.

Nadat de voorzitter ieder welkom heet, leest Foekje het verslag van de vorige vergadering voor.
Ingekomen stukken.
Er is een brief gekomen van veilig verkeer, deze zullen op 23 november 1984 in het Oranje hotel te Leeuwarden een thema dag organiseren.
Ook is er een uitnodiging van de Feriening “Lytse Doarpen” voor het bijwonen van een kritejoun op 25 oktober te Peins.
Jan Andringa en ondergetekende zijn naar deze goede vergadering toe geweest.

Mededelingen.
De beheerscom. sportvelden heeft, zoals u allen wel weet ± f 1500.- van de P.C. gekregen, hiervan zullen prullenbakken worden geplaatst op de velden, en een aankondigingsbord zal worden opgehangen aan de kantine van de fam. Bleeker.
Dhr. E. Talsma en Dhr. Kl. Kuiken hebben een gesprek met de de heer Ybema gehad, om de ringmuur, nu deze niet wordt gerestaureerd in 1984, dan in de begroting 1985 op te nemen.
De actie “uurwerken” gaat nu van start, zie brief die huis aan huis zal worden bezorgd.

Dan zijn we nog steeds zoekende om een nieuw bestuurslid, zodat Ette Talsma voorlopig zitting heeft genomen in de redactie.

De wandeltocht is vlot verlopen ± 400 personen namen hieraan deel, na afloop kreeg ieder een prachtige medaille met “Het Wapen van Barradeel”.

T.Miedema-Smid.