DORPSBELANGEN TZUMMARUM-FIRDGUM 1983.

Verslag van de bestuur verg. op 10 februari 1983.
De voorzitter opent de verg. en heet ieder welkom.
Er zijn deze keer geen ingekomen stukken.

Mededelingen:
De Stichting recr. Centrum heeft de heer J. Smits plaats genomen in de plaats van Kl. Dokter.
Mevr. F. Kasma heeft voor dorpsbelang zitting genomen in de beheers commissie , de Haven’.
De heer A. Bonnema heeft de vergadering bij gewoond van het Nut te Sexbierum, die o.a. ging over de fietstocht door Barradeel, en die nu op 7 mei a.s. georganiseerd wordt en dan wel door ‘t Nut van Sexbierum.
De oproep om vrijwilligers voor het schoonmaken van de toren, Tzummarum-Firdgum hebben tot resultaat gehad dat de toren van Firdgum schoon gemaakt is door A. S.W . werkers, en die van Tzummarum nog wacht op vrijwilligers uit het dorp.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen welthuis.
T.M.S.

Mei
Verslag van de leden vergadering, Dorpsbelangen Tzummarum-Firdgum gehouden op 31-3-1983 in het Wapen van Barradeel.

De voorzitter opent de vergadering, om ruim 8 uur en heet 23 leden welkom, maar vindt het jammer dat er geen raadslid aanwezig is, (raadslid was verhindert) doch Tzummarum telt er 5.
Hier volgen enkele punten uit de vergadering "
De contributie van vijf gulden naar zes gulden verhoogd, niemand van de aanwezigen had hier bezwaar tegen.
De foto ‘s van de P.C. zijn nu in bewaring bij de Friesland Bank.
De torens zijn inmiddels schoongemaakt, nu kan de gemeente haar gang gaan.
Het bestuur had een gesprek met de gemeente o.a. over bestemmingsplannen en parkeer problemen , en zo als het nu staat is niet plan Noord maar Oost bestemmingsplan geworden,ook is een verkeersgroep ingeschakeld om de parkeerproblemen in ons dorp te bestuderen.
Ook zullen de trottoirs hier en daar aangepast worden.
De bejaardenmiddag wordt bejaardenavond en wel op 25 mei a.s. ’s avonds om half acht in Nij Bethanië, dit in overleg met de directie van Nij Bethanië, organiseren wij dit gezamenlijk.
De kinderspelmiddag is vastgesteld op 17 augustus a.s. over deze activiteiten krijgt u nog nader bericht.
De voorzitter bedankt nog de mensen die de bejaardenbanken plaatsen en opbergen, zij hebben hiervoor met Pasen een attentie gekregen.
Na de pauze hebben we kunnen genieten van de prachtige dia’s over Barradeel, destijds gemaakt door wijlen de heer P. Bergsma, en hierbij werd zeer boeiend en leerzaam verteld door de heer F.Haitsma.
Voor de rondvraag waren een paar vragen, zodat de voorzitter de indruk kreeg zeer duidelijk geweest te zijn.

De eerste vraag: betrof de torenklok van Tzummarum, waarom deze niet meer luidde op begrafenissen e.d., het zit n.l. zo daar wordt naar gekeken en daar verschijnt binnenkort een rapport over, wat er zoal moet gebeuren.

De tweede vraag: was over de dia’s, het zou natuurlijk erg jammer zijn dat dit werk, dat de heer Bergsma tot 1974 heeft bijgehouden over Barradeel niet werd voortgezet, maar wie is zo bereid.
De voorzitter bedankt de heer Haitsma voor zijn bereidwilligheid en overhandigd hem een bos bloemen, daarna sluit de voorzitter de vergadering, en bedankt ieder voor zijn belangstelling.
R.Miedema-Smid.

September.

Op de bestuursvergadering van mei en juni zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.
Er gaat een brief naar de gemeente met de vraag of de afslag ook geëgaliseerd kan worden, omdat het nu erg haveloos lijkt.
Ook hadden we gevraagd of het trottoir Buorren-Kleasterwei opgeknapt kon worden, dit is in tussen gebeurd.
Omdat onze voorzitter ziek is en hij in de beheerscommissie zitting heeft zal Trinus van der Kuur dit zolang behartigen.
De Barradeel fietstocht die georganiseerd is in samenwerkirrg met het “Nut” van Sexbierum heeft 350 deelnemers gehad waarvan 20 uit ons dorp, deze zonder problemen verlopen.
0ok de kinderspelmiddag is naar wens verlopen.
Ook al moest het eerst uitgesteld worden vanwege het weer.
De kleuters hebben spelletjes op het sportterrein gedaan en de anderen moesten een speurtocht met opdrachten vervullen.
Onderwijl kregen ze een keer limonade en na afloop een ijsje een sleutelhanger als herinnering.
Het aantal kinderen dat er aan deelnam was wel minder dan voorgaande jaren. ( Geen animo of was het weer te mooi? )
De speurtocht vonden ze over het algemeen wel leuk.
47 kinderen hebben meegedaan.
Langs deze weg nogmaals dank aan al die wijkdames die mee geholpen hebben deze middag te doen slagen.
F. Kasma-Zondervan.

November

Verslag van het bestuur van Vereniging van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Op 22 september zijn we na de vacantie weer als bestuur bij elkaar geweest.
Veel nieuwe dingen zijn niet meer naar voren gekomen.
Er waren geen ingekomen stukken.
Aan uitnodigingen van de verschillende politieke partijen om de wensen van de desbetreffende dorpen kenbaar te maken is gehoor gegeven en zijn bezocht door een paar bestuursleden.
Intussen is de uitslag van de verkiezing bekend en is de herindeling weer een fase geworden.
Ook de vergadering van het overkoepelend orgaan is bezocht door één van onze bestuursleden.
De mogelijkheid om samen te werken met andere dorpen uit de omtrek is aan de orde geweest, er zal getracht worden om één overkoepelend orgaan van de grond te krijgen.
De vergadering van”Feriening Lytse Doarpen” die in Baaijem is gehouden is ook door 2 bestuursleden bezocht.
Op deze vergadering zijn ook verschillende dorpsbelangen zeker aan de orde geweest.
Deze ver. stelt zich ten doel om kleine dorpen leefbaar te houden.
De beheerscommissie voor de “Haven” is nu in een beginstadium, de verschillende verenigingen die er gebruik van maken zijn bij elkaar geweest en nu zal de stap zijn een gesprek met wethouder de Jong.
We willen dit graag rond hebben voor dat onze gemeente opgeheven wordt.

F.K.Z.