Vereniging Dorpsbelangen Tzummarum Firdgum

MAART 1982

Culturele Raad
Doordat mevr. B.Dijkstra-Fokkema te Firdgum wegens vertrek heeft bedankt, is totlid van de Culturele Raad Barradeel benoemd voor de periode van 23 Februari 1982 tot en met 32 December 1983 (einde zittingsperiode) mevr.M . Haitsma-Bergsma Hearewei 10 Tzummarum.

F.L.D. De algemene vergadering van de Feriening Lytse Doarpen yn Fryslân gehouden in de Tynje werd door twee bestuursleden bezocht.
Er werd gediscussieerd over de volgende onderwerpen:
de dorpswinkels , zaken van Dorpsbelang, werkgelegenheid en bedrijven en openbaar vervoer.
Deze vergadering had een feestelijk tintje door het 5 jarig bestaan van deze vereniging.
De F.L.D. zal proberen aansluiting bij de Landelijke vereniging van Kleine Dorpen te krijgen.

STREEKPLA N
De feriening Lytse Doarpen Fryslân heeft in een bezwaarschrift gevraagd om in het Streekplan duidelijk vast te leggen 1ste ) Dat de groeicijfers welke in het ontwerp streekplan staan, een verplicht minimum moeten zijn.
2de ) Daarna moet de gemeente de vrijheid hebben om voor de kleinere dorpen wat meer te doen.
Het bestuur heeft ingestemd met de melding van de F.L.D.

GETSWERDERZIJL
Donderdag 18 Februari werd een extra raadvergadering gehouden over de definitieve standpuntbepaling van de raad inzake de handhaving van de brug met de syl: de Getswerdersyl.
De brug zal door een dam worden vervangen.
De historische en landschappelijke waarde van resp. de syl en de brug zullen hierbij verloren gaan.

LEDENVERGADER ING
De ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Tzummarum -Firdgum zal worden gehouden op Donderdag 18 maart I982 ‘s avonds in Het Wapen van Barradeel (8 uur ).

P. M. WassenaaR-Bierma

September 1982 Bij de bestuursvergadering welke gehouden is op 7-6-’82 waren ook de dorps vertegenwoordigers aanwezig welke zitting hebben in verschillende gemeentelijke instantie ‘s.
Deze dorps vertegenwoordigers zijn indertijd door dver. van dorpsbelangen benaderd om zitting te nemen in deze instanties en het bestuur meende er dan ook goed aan te doen om eens te beluisteren waar men zoal mee bezig is.

Aanwezig waren:
Voor de culturele raad mevr. M. Haitsma-Bergsma
Voor sectie sport dhr. L.Heeringa, dhr. J.Terpstra
Voor de bibliotheek mevr. Miedema-Aartsma

Nadat de voorzitter had uitgelegd wat de bedoeling van deze avond was r en wat de vereniging dorps-belangen zoal onder handen heeft, kregen de dorps vertegenwoordigers het woord om eens uit te leggen, waar zij mee aan het werk zijn.
In deze gesprekken kwamen interessante aspecten naar voren waar een ieder zijn lering uit kon trekken.
Na nog even te hebben gedebatteerd over verschillende punten wenste de voorzitter ieder welkom thuis.

S.M.B.

November 1982

De Ver. van Dorpsbelang is benaderd door de kervoogdij van de Hervormde Kerk om medewerking te verlenen bij het organiseren van een actie t.b.v. de restauratie van de bij de torens in onze dorpen.
Dit hebben we toegezegd.
Voor Tzummarum zit A. Bonnema in deze commissie en voor Firdgum M.Huizinga.
Wat er precies georganiseerd zal worden is nu nog niet bekend.
De jaarverg. van de Feriening Lytse doarpen (af gekort F.L.D. zal door 2 bestuursleden bezocht worden op 15 nov. in het dorpshuis de “Eartpot” te Baijum.
Er is een brief naar de gemeente verstuurt, over de last die men heeft in sommige straten van de hondenpoep.
Er zijn de laatste tijd nog al wat klachten binnen gekomen ook bij ons bestuur.
Misschien dat we in samenwerking en met wat “goeie” wil van de eigenaars tot een schone stoep of trottoir kunnen komen en tot minder irritatie bij de bewoners van deze betreffende buurten .

F.K.-Z.

Verslag van de bestuurs vergadering op 8 december 1982

lngekomen een brief van de gemeente als antwoord op onze brief over het bevuilen door honden op de trottoirs.
De gemeente schrijft dat ze geen maatregel kunnen nemen omdat dit een algemeen probleem is.
0mdat het antwoord ons als bestuur niet bevredigt, komen we er op de a.s. ledenvergadering nog op terug.
Een brief van de A.F.U.K. (Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje) uit Leeuuarden over een cursus fries.
We belangstelling heef t om hier aan deel te nemen kan kontact op nemen met één van de bestuursleden van dorpsbelang. ( te1. 1461 )
Gevraagd is door de gemeente om een beheerscommissie voor het cultureel centrum de “Haven” op te richten,met behulp van dorpsbelang.
Dit is toegezegd.
0ok is medewerking gevraagd en ook toegezegd voor het z.g. “combinatie pakket” dit is een stimulering project vanuit de scholen.
Wat er concreet van ons gevraagd wordt is nu nog niet bekend want het is nog in een begin fase.
Van de Feriening Lytse Doarpen.
Op 15 november 1982 is de vergadering bezocht door 2 bestuursleden.
Hier werden verschillende zaken over dorpsbelangen behandelt,o.a. over de woningbouw, P.T.T. agentschappen; winkel voorziening, bussen-telling enz.
Hier bleek wel dat wij nog heel wat voorzieningen hebben in ons dorp, vergeleken bij anderen.

F. K.-Z