VERENIGING DORPSBELANGEN TZUMMARUM FIRDGUM

BESTUURS VERGADERING
januari 1981
In januari hadden we een vergadering met onze kontaktdames. (de heren zíjn helaas verdwenen)
U weet, dat onze kontakt dames zo ééns in de 2 maanden u het dorpskrantje bezorgen.

Kent U ze in Uw eigen buurt?
Het zijn: Mevr. Hibma en Mevr. Leistra voor “De Five”
Mevr. Hilgenga, Mevr. de Jong, Mevr. van Dijk voor de Zuid-Oosthoek.
Mevr. Bonsma en Mevr. Reitsma voor de Buorren, Kleasterwei, Kade, de Kamp, de Hegesylsterwei en de Mieden .
Mevr. Jepma-Venema, Mevr. Jepma-Kooistra, Mevr. Postma en Mevr. Bonnema voor de Buorren en de Swaerderwei.
Mevr. Dijkstra voor Firdgum.
Mewr. Wassenaar-Bannig voor de Zeedijk en de Hoarnestreek.

We hebben nagepraat over onze verrichtingen van 1980 en zijn tot de konklusie gekomen, dat we ook in 1981 de zo langzamerhand bekendre activiteiten moeten organiseren, we merken dat er met enthousiasme aan wordt deelgenomen.
De bejaardenmiddag is gepland op woensdag 18 maart, de fietstocht op vrijdag 12 juni of bij slecht weer op vrijdag 19 juni en de kinderspelmiddag op de laatste woensdag van de vakantie.

Opmerkingen op deze vergadering waren; dat vrachtwagens in sommige straten erg hinderlijk geparkeerd staan.

In de Evert Sybesmastrjitte hebben de grotere kinderen geen plaatsje om een balletje te trappen.
Fijn, dat er zoveel kontakt dames waren.

Op donderdag 12 februari hebben twee van ons bestuur een hoorzitting bijgewoond.
Deze hoorzitting was georganiseerd i.v.m een bezwaarschrift, dat door de buurtvereniging “de Five” was ingediend naar aanleiding van het opschonen van de vaart.
De buurtbewoners maken zich bezorgd over de stortplaats van de bagger, deze stortplaats komt n.l. daar waar de aardappelloods heeft gestaan.
Men vindt, dat dit terrein goed omheind moet worden.
Ook de verontreiniging van de vaart kwam ter sprake.
In onze februari vergadering hebben we gesproken met 2 leden van de sektie sport, v.d. Culturele Raad van Barradeel.
Ze hadden gevraagd om samen eens van gedachten te wisselen over parkeergelegenheid bij de sportvelden.
Ook hadden we een gesprek met de beide heren van de woning toewijzings-commissie van ons dorp.
We spraken over woningbouw in ons dorp, de vraag naar bepaalde soorten huizen, dit ook reeds in verband met het nieuwe bestemmingsplan Noord.

Nu werken we naar de ledenvergadering toe op dinsdag 1O maart.
We hopen veel gezichten te zien.

M.V. - H.

Notulen van de ledenvergadering, gehouden op 10 maart 1981 in het Wapen van Barradeel.

Om 8 uur opende de voorzitster de vergadering en kon 62 personen welkom heten.
In haar openingswoord zei Mevr. Vegelin dat het afgelopen jaar de heer K.P. Bonnema, die de Ver. van Dorpsbelangen Tzummarum-Firdgum heeft heropgericht in Dec. 1973, van ons is heengegaan.
De heer Bonnema was een man van het dorp en streed hiervoor.
De notulen en ’t jaarverslag werden door de secretaresse voorgelezen.
De penningmeester bracht een financieel verslag uit ‘t Saldo bedroeg f 2356,05.
De heren van de kascommissie, U.Lautenbach en P. de Valk hadden de boeken nagezien en alles in orde bevonden.
Zodat alle 3 verslagen onder dankzegging werden goedgekeurd, eveneens werden de heren van de kascommissie bedankt.

Mededelingen van de voorzitster.
I ) Westerbuorren
Tezijnertijd zal worden begonnen met het aanleggen van diepte riolering en het herbestraten van de weg.
2) Glascontainers
Deze zou achter de kantine van de heer D. Kamstra geplaatst kunnen worden.
3) Trimbaan
Hier wordt niet weel gebruik van gemaakt wat doen we er mee?
4) Ver. Lytse Doarpen
Nu het Noorden weer waakzamer moet zijn om verschillende voorzieningen te behouden zoals, streekvervoer, woningbouw, middenstand zal de vereniging van Lytse Doarpen regelmatig bezocht worden.
Voor deze werkgroep gaf de heer A.Pasma zich op.
Vaart
Nu de vaart opgeschoond zal worden en de baggerspecie tijdelijk opgeslagen moet worden op de plaats waar de loods van Metselaar stond zijn er twee bezwaarschriften ingediend:
1ste van de buurtver. de Five 2de van de Friese Milieuraad.

Oude Openbare lagere school
De opening hiervan is 23 maart ‘s middags 16.30 uur.
Gevraagd werd of ook ‘s middags het postkantoor op bepaalde tijd open kan zijn.
Er waren schriftelijke vragen binnengekomen over het behoud van de apotheek bij de huisarts in ons dorp.
Werkgelegenheid bij bedrijf van Althuisius.
Toepassing energie besparing in het bestemmingsplan Noord.

Bestuursverkiezing
Gekozen werden:
Mevr. F. Kasma-Zondervan
Mevr. S. Miedema-Bonnema
En de heren:
M. Huizinga.
E. Talsma .
Bespreking schetsplan Noord
Omdat het plan nog in een beginstadium is, was het moeilijk hierover veel uit te leggen.
De reactie over dit plan vanuit de ledenvergadering zijn schriftelijk doorgegeven aan de gemeente.

Na de pauze
Kreeg de heer Klazinga de gelegenheid om de Friesland film “Uitzicht op de horizon” te vertonen, waarvan iedereen heeft genoten.

Rondvraag
Er wordt opgemerkt dat er bij de huurwoningen ( op de Kamp? ) te weinig parkeergelegenheid is.
Het aanleggen van de riolering hier ter plaatse is bij de provincie aangevraagd met A.C.W. Subsidie.
Nu de Fram busdiensten zal laten vervallen zal ook het bestuur van Dorpsbelang informatie inwinnen omtrent de lijndienst Tzummarum – Leeuwarden om daarna eventueel een bezwaarschrift in te dienen.

Tot slot
Werd de heer Klazinga bedankt door de voorzitster en werd de vergadering verzocht schriftelijk te reageren als er iets is.
De heer Bonnema bedankt Mevr. Vegelin voor 7 jaar dat ze zich heeft ingezet voor de Ver. Dorpsbelangen.
Ook de heer de Boer werd bedankt.

P. M. W-B

Dorpsgenoten
Na de ledenvergadering van 10 maart j.l. heeft het bestuur van dorpsbelang twee keer vergaderd.
Via dit krantje willen wij u op de hoogte brengen van de punten waar we dit nieuwe seizoen mee bezig zijn gegaan.
De eerste vergadering hebben we ons vooral bezig gehouden met de taakverdeling binnen het bestuur.
Hierbij kwam de volgende verdeling uit de bus.
E. Talsma Voorzitter
A. Bonnema Vice-Voorzitter
P. Wassenaar-Bierma Secretaresse
S. Miedema-Bonnema 2de Secretaresse
M. Huizinga Penningmeester
F. Kasma-Zondervan Kontact persoon voor “de feriening Lytse Doarpen”.
T. van der Kuur Redactielid dorpskrantje.
De tweede vergadering hebben we over het volgende gesproken.

Het opschonen van de vaart
Nadat eerst op een verkeerde plaats monsters waren genomen uit de vaart, om te controleren of zich daar zware metalen of andere schadelijke stoffen in bevinden, zijn er inmiddels nieuwe monsters genomen.
De uitslag daarvan is nog niet bekend.
We hopen dat de vaart nog dit jaar schoon door ons dorp loopt.

Het voorrna1ige schoolplein bij “De Haven "
De gemeente heeft een mooi en duur plan gemaakt om het plein wat te verfraaien.
Dit idee werd door ons wel toegejuicht, maar wij en enkele andere verenigingen in ons dorp vonden het jammer dat dat ten koste gaat van de functie die dit plein al jaren heeft.
(Plaats voor de kermis, kaatsen en oefenen van de drumband)
Er is een brief naar B en W gestuurd met het verzoek en het advies om met deze zaken rekening te houden.

Dienstregeling FRAM
Ten gevolge van de bezuinigingen dreigen er vooral in de avonduren bus-diensten te vervallen.
Samen met andere verenigingen van dorpsbelangen in Barradeel is de FRAM verzocht de bus-verbinding vanaf Leeuwarden ’s avonds zoveel mogelijk te laten bestaan.

De apotheek houdende huisartsen
Om te voorkomen dat we in de toekomst onze medicijnen uit Franeker moeten halen zijn we bezig uit te zoeken hoe we hiertegen kunnen protesteren.
We willen dit o.a. doen via de “Feriening fan lytse Doarpen” die zich hier ook mee bezig houdt.

P.T.T
We hebben de P.T.T. een brief gezonden met het verzoek weer een brievenbus in de buorren .
Ook hebben we gevraagd of het postkantoor enkele dagen ‘s middags tussen 16.30 uur en 17.3O uur open kan.
Namens het bestuur
T. van der Kuur

Augustus 1981
Zoals U in het vorige krantje hebt kunnen lezen zijn er nogal wat brieven verstuurd.
Hierop zijn inmiddels reacties binnengekomen.

Verandering voormalig schoolplein bij 0.L. school.
De gemeente heeft bericht, gegeven dat het voorgenomen “Grote” plan tot verbetering van het voormalig schoolplein aan de Skoalstrjitte in Tzummarum niet zal worden uitgevoerd.

Streekvervoer Fram
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft mede gedeeld dat van het aantal ritten op lijn 71 Leeuwarden Sexbierum- Harlingen in de avonduren van maandag t/m vrijdag (vertrek Leeuwarden 21.30, 22.30, 23.30 uur) slechts één rit (22.30 uur) komt te vervallen.
De ritten 21.30 en 23.30 uur blijven rijden.

P.T.T.
Aan het verzoek om ook het postkantoor op middagen een uur open te stellen is voldaan.
Alle inwoners van Tzummarum en omstreken hebben hier bericht van gekregen.
Postkantoor i s met ingang van 31 augustus 1981 geopend van 11-12 uur en van 15.30-17.30 uur.

Zaterdags gesloten.
Ook is weer een brievenbus in de Buorren geplaatst.
Onderhoud terrein, vrijgekomen door afbraak van woningen.
De gemeente heeft toegezegd dat het vrijgekomen terrein aan de Hearewei te Tzummarum zo vlug mogelijk door de afdeling gemeentewerken met grond zal worden afgewerkt en daarna ingezaaid zal worden.

Vaart
Het afgeven van de Hinderwet vergunning door de provinciale staten is in een afrondingsfase.
Er wordt verwacht dat deze vergunning binnen 3 weken los komt.

Westerbuorren
De financiële middelen voor de aanleg van riolering en herstraten zijn inmiddels beschikbaar.
De aanbesteding zal in september plaats vinden.

OCTOBER 1981

Voormalig schoolplein bij “de Haven”
Zoals we reeds in ons September krantje melden zal het voorgenomen “grote plan” tot verbetering van het schoolplein bij “de Haven” niet worden uitgevoerd.
Wel zal er t.b.v. de peuterspeelzaal een zandbak worden aangebracht.

Trimbaan
Al een hele tijd zijn de toestellen van de trimbaan verwijderd.
Aan de gemeente is gevraagd om deze toestellen weer te plaatsen, daar, waar ze stonden, opdat de mensen in de gelegenheid zullen blijven om aldaar te kunnen trimmen.

Bestemmingsplan Noord . De nodige voorbereidingen voor grondaankopen worden momenteel door de gemeente ter hand genomen.
Aan de uitnodiging wan de culturele Raad sectie creativiteit, welke een tentoonstelling organiseerde in Oosterbierum is gehoor gegeven.

Ontsluiting sportvelden
Op 30 september werd een vergadering gehouden in het gemeentehuis met de betrokken verenigingen, de recreatie stichting en de gemeente, waarbij 2 van onze bestuursleden aanwezig zijn geweest.
Er werd gesproken over de ontsluiting van de sportvelden, gezamenlijke gebruik van de parkeerterreinen en het beheer van de kantine.

Parkeerstrook te Firdgum
Opnieuw is een verzoek ingediend om aanleg van een parkeerstrook langs de Hearewei te Firdgum.
De gemeente kan geen aanleiding vinden om op hun eerder genomen standpunt terug te komen.
Langs de Camstrawei is op een afstand van ca. 100 meter een parkeerstrook aangelegd, waar wel een aantal auto ‘s kunnen worden geparkeerd.

P.M –W.B.

DECEMBER

Gemeentelijke Herindeling
In de werkgroep gemeentelijke herindeling heeft de heer E.W.Ta1sma zitting genomen, daar de heer A.H. Travaille bedankt heeft voor deze functie.

Overkoepelend Orgaan
De oprichtingsvergadering van het Overkoepelend Orgaan van de vereniging van Dorpsbelangen in de gemeente Barradeel was op 29 oktober.
Het bestuur van dit Overkoepelend Orgaan wordt gevormd door één vertegenwoordiger uit elke vereniging van Dorpsbelang.
Raadsleden uit elk dorp vormen de commissie van advies.

Trimbaan
Het bestuur heeft de gemeente verzocht om de toestellen van de trimbaan weer te plaatsen daar waar ze stonden.
De gemeente bericht hierover dat zij deze aangelegenheid voorhands wil laten rusten en dat in een eerstvolgend contact met het bestuur deze zaak opnieuw aanhangig zal worden gemaakt.

Opschonen dorpsvaart
Op 22 december 1981 kregen wij van de Gedeputeerde staten van Fríesland bericht over de Hinderwet-vergunning.
De gemeente Barradeel krijgt een vergunning tot “het oprichten, in werking brengen en het in werking houden van een tijdelijke opslag van baggerspecie gelegen aan de Spoorstrjitte te Tzummarum.

Hiertegen waren twee bezwaarschriften ingediend, n.l. door de stichting Friese Millieu raad en Buurtvereniging “de Five “.
Er zjjn monsters genomen uit de waart en die zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen.
Er is geen sprake van chemisch afval in de vaart.
De bezwaren van de buurtvereniging “de Five” hebben opgeleverd dat er veiligheids voorwaarden zijn gesteld, o.a. een twee meter hoge afgesloten afrastering, met prikkeldraad daar boven.
Tegen dit besluit kan bij de Kroon in beroep worden gegaan.
binnen 20 dagen na 21december 1981 door degene die ter hoorzitting is verschenen op 12-2-1981 in het gemeentehuis.

Hopelijk zal in het komende voorjaar worden begonnen met het schoonmaken wan onze vaart.

P. M W-B