1980

Vereniging Dorpsbelangen Tzummarum – Firdgum.

Op dinsdag 20 november 1979 hadden 3 afgevaardigden van het bestuur een onderhoud met B en W. op het gemeentehuis te Sexbierum.
De volgende punten werden besproken.

1ste Bestemmingsplan Tzummarum-Noord.
Dhr. Lageveen zegt dat ‘t bestemmingsplan buitengebied op 't moment meer tijd vraagt, zodat ’t bestemmingsplan Noord is blijven liggen.
In tegenstelling met wat eerder is afgesproken, dat het bestuur van Dorpsbelang inspraak zou hebben op nieuwe bestemmingsplannen, was het een teleurstelling te moeten vernemen dat het bestuur geen zekerheid heeft gekregen over eventuele inspraak op deze bestemmingsplannen.
De Commissie ruimtelijke ordening zaI het wel ter inzage krijgen.

2de Bestemming Openbare School.
Het noorderlijke lokaal zal worden bestemd voor postkantoor, de hoofdingang van de school zal ingang worden voor de P.T.T.

Het zuidelijke lokaal zal de peuterspeelzaal in gebruik mogen nemen.
Hiervoor zal de ingang aan de zijkant komen (vroegere spreekkamertje)
De overige 2 lokalen zullen worden verhuurd tegen een vergoeding.
Verenigingen die hier gebruik van zouden willen maken kunnen dit aanvragen.
Ook de drumband heeft voor het gebruik van een Iokaal aangevraagd.
Met de bouw van de bibliotheek in het gymnastieklokaal is men begonnen.

3de Verlichting “Nieuwe M.J.Tamsmaschool”
Als de hulzen van Burggraaf klaar zijn zullen alle lampen in die wijk worden geplaatst, dus ook bij de nieuwe school.

4de Welzijnsplanning
Door de gemeente is hier niet iemand voor aangetrokken.
De muziek en sportverenigingen krijgen een goede subsidie.

De Culturele Raad probeert subsidie los te krijgen voor b.v. N. O. S. cursussen.

5de Verlichting hoek Camstrawei-Hoarnestreek te (Firdgum) en kruising Kampioen-zeedijk.
Als B. en W. zullen beginnen deze kruispunten te verlichten zou het hele buitengebied van lampen moeten worden voorzien.
De raad zal hierover een beslissing moeten nemen en zal zich afvragen, wat de prioriteit heeft, de riolering of verlichting buitengebied.

6e Bushokjes Zodra men in Franeker Franekeradeel klaar is met het plaatsen van bushokjes zal Barradeel aan beurt zijn.
Deze bushokjes zullen bij Struiksma en ’t rusthuis voor worden geplaatst.

7de Schoolstraat
Voor het opknappen van deze straat en brug zal wel geen geld meer beschikbaar zijn.

8ste Kruising Buorren-Kade-Kleasterwei.
Terzijnertijd zal hierop een antwoord komen van de gemeente.
De bomen zullen worden gesnoeid of lage boompjes zullen worden geplant op de bewuste hoek.

9de Vaart
Om de vaart te schonen wordt verwezen naar de plannen van de uitvoering van de diepriolering.

Verslag van de vergadering die het bestuur heeft gehouden met de contactpersonen op 13 feb. 1980 in het “Wapen van Barradeel”.

In samenwerking met de contactpersonen staan ook dit jaar weer enkele activiteiten op het programma.
Ten eerste, de bejaardenmorgen is gepland op donderdagmorgen 20 maart in de kantine van de sporthal.

Iedereen die graag fietst kan z’n hart weer ophalen aan de fietstocht op vrijdagavond 30 mei.
In de laatste week van de vakantie 11-16 aug. zal de kinderspelmiddag worden georganiseerd .

In verband met de inspraak op het bestemmingsplan Buitengebied Barradeel- heeft de Ver. van Dorpsbelang als volgt gereageerd:
Het bestuur staat zeer positief tegenover het aanleggen van een recreatief fietspad langs de voormalige spoorbaan van Tzummarum-Minnertsga.
We staan er versteld van dat dit fietspad niet in het bestemmingsplan is opgenomen.
In het ontwerp van het fietspadenplan van de Provincie Friesland, dat door het bestuur is doorgenomen, was dit fietspad ook niet aangegeven.
Er is bij de provincie op dezelfde manier gereageerd als bij de gemeente.

Het antwoord van de gemeente was deze:
Het opnemen van nog een recreatief fietspad plan buitengebied is om de volgende redenen achterwege gelaten:
a. er zijn reeds 2 fietsverbindingen tussen beide dorpen, n.1. de parallelweg langs de Swaerderwei en de Hearewei,

b. de voormalige spoordijk, die geen eigendom van de gemeente is, zal in het kader van de ruilverkaveling gebruikt moeten worden voor ontsluiting van de aanliggende landerijen;

c. met het oog op de hoge kosten van de aanleg van fietspaden diende een zorgvuldige afweging plaats te hebben van objecten die wel en die niet voor opname in een plan buitengebied of fietspadenplan van de provincie dienden te worden opgenomen.
Deze afweging en de onder a en b genoemde redenen hebben ertoe geleid, dat utilitaire fietspaden ( Sexbierum-Franeker) en recreatieve fietspaden ( Griene dyk, Tzummarumer Mieden noodzakelijker werden gevonden.

Van de gemeente is bericht ontvangen, dat de verkeersituatie op de kruising Buorren-Kade – Westerbuorren opnieuw is onderzocht; speciaal met betrekking tot het uitzicht vanuit de Buorren naar deKleasterwei.
Als onvolkomenheden op dit kruispunt kunnen o.a. worden genoemd:
1 De aansluiting van de Buorren aan de kade is te breed.

2 De verkeersgeleider loopt te ver in de Buorren door, zodat de geleiding voor het verkeer vanuit de Buorren te vroeg ophoudt, waardoor het verkeer zich soms verkeerd opstelt.
Het verkeer vanaf de Kleaterwei rijdt dikwijls te scherp voorlangs de verkeersgeleider waardoor mogelijke conflict situaties vóór de verkeersgeleider worden vergroot.

3 Het verkeer uit de Westerbuorren heeft geen goede geleiding op het kruispunt.
Er is geen duidelijke plaats voor de voetganger, die op de breedste plaats van het kruispunt kunnen oversteken.
Omdat de verkeersgeleider te ver in de Buorren ligt is ook de uit “haaientanden” bestaande markering te ver van de kade verwijderd.
Automobilisten die voor de haaientanden stoppen, hebben onvoldoende zicht in de richting van de Kleasterwei.
Een verplaatsing van deze haaientanden is mogelijk zonder dat er conflict situaties ontstaan met het doorgaande verkeer vanaf de kade, waardoor een beter en voldoende uitzicht naar de K1easterwei wordt verkregen.
Er behoeft dan geen beplanting te worden verwijderd.

In verband met de geplande werkzaamheden voor de aanleg van diepriolering, verdient het geen aanbeveling thans in deze onvolkomenheden te voorzien.
Zodra de omstandigheden zulks toelaten zullen de nodige verbeteringen in deze situatie worden aangebracht.
P.M. W. B.

NOTULEN
Van de ledenvergadering, gehouden op 25 maart 198O.
In het “Wapen van Barradeel”

Om ruim acht uur opende de voorzitter de vergadering en kon 18 personen welkom heten, in ’t bijzonder de heer E.Talsma, die de dorpsfilm, gemaakt in 1969 voor ons zou draaien.

De heer Hiemstra verontschuldigde de heer de Boer, dat hij wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.

De notulen werden voorgelezen:
Uit het jaarverslag van de penningmeester hoorden we dat het saldo f 1966,62 was.
De kascommissie, bestaande uit de heer Lautenbach en P. de Valk hadden de boeken nagezien en alles in orde bevonden, waarvoor ze werden bedankt.

Daarna werd het jaarverslag voorgelezen.
Alle 3 verslagen werden onder dankzegging goedgekeurd.

Mededelingen van de voorzitter.
1 PIan Noord.
De gemeente heeft een keuze gedaan.
Een globaal plan is opgemaakt.
Men vindt dat de gemeente in samenwerking met het, Stedebouwkundig bureau en de directeur van gemeentewerken een plan zou kunnen laten opmaken.
In verband met de ruimtelijke ordening zou de directeur van gemeente werken duidelijke uitleg moeten geven over het gekozen plan.

2 Bestemmingsplan Buitengebied
Voor het bestuur van Dorpsbelang is het moeilijk geweest om hierover beslissingen te nemen.
Toch is het een erg belangrijk plan.
Het merendeel van de bezwaarschriften kwamen dan ook van de belanghebbenden uit de agrarische sector.

3 Sportvelden
De ingang naar het recreatie centrum wordt ook de ingang naar de sportvelden, met gezamenlijk gebruik van het parkeerterrein.
Waar het uiteindelijk verder op neer kwam was het volgende:
De opgeheven Permanente Commissie heeft het beheer en exploitatie van de sportbox overgedragen aan de gemeente en de gemeente droeg dit over aan het bestuur der Recreatie Stichting.

4 Vaart
Deze is zo vuil, er zal toch iets moeten gebeuren om die troep te verwijderen.
Volgens de raadsleden zal de hele riolering in 1980 worden verwezenlijkt en als de onroerendgoedbelasting wordt verhoogd komt er weer geld beschikbaar.
De vaart moet blijven bestaan, en als het bestemmingsplan Noord gerealiseerd dan zal deze schoon moeten zijn.

5 Friesland Bank
Of de bank in een nieuw jasje zal worden gestoken, ja of nee, Tzummarum is wel aan betere bank accommodatie toe en ’t gebouw zal dan wel worden aangepast.

6 Torens Tzummarum-Firdgum
Per I jan.1980 is het onderhoud van deze torens overgedragen aan de gemeente.

Bestuurssamenstelling
In juli heeft Christien Bandsma het bestuur verlaten wegens vertrek naar Spijkenisse.
Het bestuur gaat verder met 5 bestuursleden.

Rondvraag
Er wordt een voorstel gedaan om één lokaal van de oude lagere school te kunnen gebruiken als expositie en tentoonstellings lokaal voor b.v. heemkunde en Floralia tentoonstelling.
Ook de buurtvereniging de Five zou daar dan wel gebruik van willen maken voor bingo avonden.
Er wordt medewerking van het bestuur gevraagd tot het verkrijgen van een fietspad van Sexbierum naar Midlum in plaats van een parallelweg.

Daarna kreeg dehe Talsma gelegenheid om de film te vertonen.
Erg Ieuk, om een blik terug te werpen op de bewoners en het dorpsgebeuren van 10 jaar geleden.
De heer Talsma werd bedankt door de voorzitter.

Tot slot sprak Mevr. Vegelin haar dank uit voor het feit dat de heer Hiemstra zich 6 jaar lang heeft ingezet voor het behartigen van de dorpsbelangen, maar dat het moeilijk is omiets te bereiken.
De heer Hiemstra bedankte de vergadering, zei dat we ons best doen en wenste een ieder goede reis naar huis.

P.M. W. –B.

Er gingen 3 brieven naar de gemeente betreffende: 1 Aanleg fietspad Sexbierum Midlum.
2 Gesprek van de gemeente met de fam. Jager, vanwege de exploitatie overdracht sportbox.
3 Gebruik van één lokaal van de openbare lagere school voor expositie en tentoonstellingsruimte. We hadden op onze bestuursvergadering in april 3 mensen uitgenodigd die voor onze vereniging in de diverse commissies zitting hebben.
De heer Travaille vertelde iets over de werkgroep Gemeentelijke herindeling, waarin van alle dorpen iemand zitting heeft.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Mevr. G. Zijlstra-Wit, de heer Andringa en Post.

Het raadsbesluit over de gemeentelijke herindeling luidde wij willen ten eerste blijven bestaan, lukt dit niet dan in zijn geheel. bij het Bildt.

Barradeel heeft 138 woningzoekenden.
Tzummarum heeft de grootste aanvraag van 43, en is sinds 1945 met 16 woningen vooruit gegaan.

Mevr. Dijkstra Firdgum lichte één en ander toe over de Culturele Raad.
Het doel van de Culturele Raad is het bevorderen van het culturele leven in de gemeente.
Het is verdeeld in secties:
1 Sport 2 Toneel 3 Muziek 4 creativiteit.

Van de sectie creativiteit moeten de activiteiten nog op gang komen.
De volgende personen hebben zitting in de culturele Raad
De heer Muller voorzitter (Minnertsga)
Mevr. v.d. Veen Mevr. Jansma Mevr. Dijkstra (Tzummarum)
De heren de Jong en Visser (Oosterbierum)
Mevr. v.d. Weij (Sexbierum)
Mevr. Tigchelaar: (Wijnaldum) en de heer Wielstra (secr.)
Mevr. Miedema-Aartsma gaf enige uitleg over de beheerscommissie van de openbare bibliotheek van Barradeel waarin verder zitting hebben de heer Reitsma, Mevr.Hiemstra de Vries de heer Casemier,en de heer de Vries van het Noordelijk rayon van het Bibliotheekwezen.
De bibliotheek alhier staat als negende op de lijst voor het verkrijgen van subsidie, de gemeente heeft veel medewerking verleent voor het verkrijgen van de Bibliotheek.
De contributie bedraagt f 12.50 en bejaardenpas f 6.50 een cultureel Jongeren paspoort kost 6.50 en jongeren tot 17 jaar zijn vrij van betaling.
Er zijn 3OO jeugdleden en 600 volwassen leden.
Voor de mei vergadering werden de Tzummarumer gemeenteraadsleden uitgenodigd; allen kwamen.
Ter sprake kwamen verscheidene zaken zoals
1 opstelling van de raadsleden in kwesties betreffende dorps, gemeente en partij belangen.
2 de riolering en daarmee samenhangend het opschonen van de dorpsvaart,
3 uitbreidingsplan noord en daarbij (niet) gevolgde uitspraakprocedures.
4 het functioneren van de vereniging van dorpsbelang,
5 de woningbouw in onze dorpen
6 het voormalige schoolgebouw; de invulling van de ruimten hiervan,
7 de gemeentelijke herindeling.
De vergadering was aan het einde van de bijeenkomst van mening, nuttig is om de toekomst geregeld gesprekken met onze “gemeenteraadsleden”te houden.

P.M.W.-B

BIJEEN KOMST VERENIGINGEN VAN DORPSBELANG

Op 21 oktober j.1. vond er op uitnodiging van de Vereniging van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum een vergadering plaats, waarop diverse Verenigingen van Dorpsbelang uit Barradeel waren uitgenodigd.

De discussies gingen weer over de taak, het functioneren en de effectiviteit van de verenigingen.

Tot hun taakveld rekenen alle verenigingen, kwesties met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, zoals:
- riolering
- bushokjes
- bestemmingsplannen
- acties in relatie tot gemeentelijke herindeling
- verkeersvoorzieningen
- huisvesting
- sport en recreatie
- middenstand, etc.

Men vindt dat de verenigingen hierbij de plaats innemen van intermediair - tussenorgaan tussen de bevolking en het gemeente bestuur wan Barradeel.
Het functioneren van de verscheidene vereniging van Dorpsbelang is per dorp verschillend.

In het ene dorp is het contact met de bevolking beter dan in het andere; dat maakt het werken voor de vereniging die wel respons krijgt gemakkelijker.

Vaak zijn de kontakten die de besturen van de vereniging van Dorpsbelang hebben met de andere verenigingen op het gebied van sport, toneel , zang, enz. erg vruchtbaar.

zo heeft dorpsbelang van Minnertsga ertoe bij gedragen dat er een tennis baan kwam; heeft hiervoor zelfs geldacties gevoerd en een tennisclub mede opgericht.
Een andere geslaagde Aktie was die van dorpsbelang in Oosterbierum, zij organiseerde de bouw door vrijwilligers van accommodatie op het sportterrein.

In Sexbierum en Tzummarum, komt er weinig reactie van uit de bevolking.
De effectiviteit van onze inspanningen is nog niet optimaal, zo vond de vergadering.
Werd er in enkele dorpen veel bereikt in combinatie met andere plaatselijke verenigingen, in andere dorpen wordt deze ervaring niet gedeeld; mede omdat de kontakten met de gemeente niet altijd vlekkeloos verlopen en gedane toezeggingen traag worden nagekomen.

Er is besloten dat kwesties op gemeentelijk nivo die alle dorpen betreffen, door de besturen van verenigingen van dorpsbelangen gemeenschappelijk zullen worden besproken, tevens werd besloten dat er volgend jaar weer een bijeen komst wordt gehouden waarin de besturen van dorpsbelang van onze gemeente onderling van gedachten zullen wisselen.

Sj. de Boer
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.

Hier in vogelvlucht het ontstaan van de Openbare Bibliotheek te Tzummarum.

Het eerste ontstaan van het bibliotheekwezen in Tzummarum was al van voor de oorlog 194O - 1945 de gegevens die mij zijn verstrekt zijn wat betreft jaar en dato misschien niet altijd geheel juist.
Daar onderstaande personen deze niet juist konden aangeven.
S. Buren was vermoedelijk de eerste, als tweede een dochter van evangelist Tochtema deze was dagelijks in dienst bij Franeker bibliotheek en verzorgde dan een avond in de week de boeken uitreiking bij haar aan huis, daarna verhuisde de uitreiking naar J. Walda die dat vermoedelijk wel tot 1963 heeft gedaan.
Vierde man was S. Haitsma die dat maar enkele jaren ook weer overdroeg.
Toen werd er een gedeelte wan het evangelisatie gebouw gehuurd waar dan een middag i n de week een dame van de Franeker bibliotheek zitting hield.

Op 1 januari 1969 werd door mij mijn winkelruimte verhuurd aan het bestuur van de openbare bibliotheek en leeszaal te Franeker.
Op die datum werd met mij een huurovereenkomst gesloten met de bibliotheek te Franeker.
Voorwaarde hiervoor waren in ’t kort dat beide partijen zich hadden te houden aan in het huurovereenkomst aangaande bepalingen daarin, deze waren als volgt:betaling van huur, opzeggings termijn, en diverse te houden volgens opgemaakt contract.
De uitleen van boeken was elke woensdag van 3 tot9 uur met onderbreking van 6 tot 7 uur voor schaftijd.

De eerste jaren werd dit altijd door één dame verzorgd later kwam een tweede vrouwelijke kracht er bij tot dat in het laatst van 1979 een mannelijke persoon voor die tweede taak werd aangetrokken.
Dan nog iets over de privé sfeer van de begin jaren, ‘s middags half drie had ik de thee klaar en dronken wij tot drie uur te samen in huiselijke kring thee , van 6 tot 7 aten we met zijn beiden een boterham, p.m. 8 a half negen bracht ik haar nog een kopje thee.
De laatste jaren is daar nog al wat veranderring in gekomen, daar veel meisjes maar kort in dienst waren en daar ze zelf vaak over eigen vervoer beschikten, in de pauze naar huis of naar een of andere vriend of vriendin gingen zo dat van de hele band wel iets verloren ging.
Tot besluit wens ik de prachtige nieuwe bibliotheek in Tzummarum een verdere groei toe van lezers.

U.Lautenbach .