1979

Al onze leden roepen we een goed 1979 toe en hopen dat zij met het bestuur en de contactpersonen mee willen denken en mee willen werken aan het goed functioneren van onze vereniging.
Ziet U wat, of hoort U iets waarvan U denkt, dit is een zaak voor dorpsbelangen, geef het dan graag door.
Zo zitten wij, al 5 jaar lang met het vinden van een geschikte plaats voor het bushokje.
Niemand heeft, er belang bij zo’n geval voor zijn of haar neus te hebben, maar staat U wel eens in de regen op de bus te wachten?
Wie weet er een plaats of nog beter wie biedt een plaats aan?
Onze vereniging telt 372 leden nog niet alle gezinnen zijn dus lid.
Vooral de nieuw ingekomenen zitten nog wat tegen het lidmaatschap aan te hikken.
Is het voor hen niet erg belangrijk om wat meer van ons dorpsleven aan de weet te komen!
Gepeild zijn verschillende verenigingen naar de behoefte aan speel- of repetitie ruimte, dit i.v.m. de bestemming van de O.L.S.
Gebleken is, dat vooral- de peuterspeelzaal maar ook de Bazuin en de Ploech graag over een andere ruimte zouden beschikken.
Er is een brief naar de gemeente gegaan om hier aandacht aan te schenken.
De inspraaknota alternatieven is besproken door de dames S. Santema-Swart, P.M. Wassenaar-Bierma en de heer A.H. Trawaille.
Een greep uit de opgestuurde antwoorden is o.a: Evenredige groei van de dorpen.
Behoud van de voorzieningen t.w. scholen (Het soepel hanteren van de normen voor het leerlingen aantal) Postkantoor, Bank,Winkels ect.
Gaarne aandacht voor het aanleggen van voetpaden en fietspaden.
Het behoud van de Friese taal en de Friese kultuur.
Advies is binnengekomen van de verkeeradviesdienst, aangaande het eventueel aanleggen van verkeersdrempels in Evert. Sybesmastrjitte, J. Rinekesstrjitte en in de Westerbuorren.
Negatief advies, verkeersdrempels brengen ook veel ongemak mee.
Advies; laten de snelrijdende chauffeurs (ses) hun rijstijl veranderen.
De kruising Kade-Buorren zou veranderd moeten worden door de vluchtheuvel naar voren te plaatsen, zodat het uitzicht beter wordt.
De heesters op deze hoek ziin trouwens ingekort.
Gemeentelijk is er tot nu toe nog niets ondernomen wat betreft gemeentelijke herindeling.
Er zou namelijk een kommissie gevormd worden bestaande uit enige raadsleden en vertegenwoordigers van ale verenigingen van dorpsbelangen uit onze gemeente.
Tot zo ver onze berichtgeving.

M.V-H

Op de bestuursvergadering, gehouden met de contactpersonen van Dorpsbelang is besloten dat er in mei een fietstocht zal worden gehouden.
De tweede week van augustus zal weer een kinderspelmiddag worden georganiseerd.
De bejaardenmorgen is gesteld op donderdag 22 maart in de sporthal, waaraan de heer R.Slofstra, Firdgum medewerking zal verlenen.

Er is een onderhoud met B. en W. aangevraagd om verschillende punten te bespreken.
In verband met het geven van een uiteenzetting door de gemeente van het bestemmingsplan landelijk buitengebied Barradeel wordt hiervoor een avond belegd op woensdag 28 maart in het Wapen van Barradeel.
aanvang 8 uur.

Voor Tzummarum-Firdgum heeft de heer A.H. Travaille zitting genomen in de commissie gemeentelijke herindeling.

In de beheerscommissie openbare bibliotheek Barradeel is Mevr. A.Miedema-Aartsma benoemd.

M. V. H.

Jaarverslag van 12 april 1978 3 mei 1979.
De handtekeningen actie:
gehouden voor het verkrijgen van een fietspad Pietersbierum - Harlingen is door de heer Post aangeboden aan de heer Hilarides van Gedep. Staten.

Speelterrein:
Van de buurt ver. “de Five” kwam in april een schriftelijk verzoek binnen, de gemeente te vragen om het stukje land, gelegen naast de heer P. Stienstra te gebruiken als speelruimte voor de kinderen.
Deze aanvraag werd afgewezen, daar de gemeente dit terrein beschikbaar wilde houden voor bouwterrein.

In october diende de buurtver. ,,de Five” wederom een verzoek in bij het bestuur van Dorpsbelang en vroeg of de gemeente het terrein van de kleuterschool aan hen wilde toewijzen als speelterrein, zodra de school leeg komt.

Ook werd nogmaals naar: het aanleggen van verkeersdrempels in de Evert Sybesmastrjitte gevraagd.

Eigenlijk zou in iedere nieuwbouwwijk ruimte gecreëerd moeten worden voor speelplaats.

Verkeersadviesdienst
Enkele leden van de Verkeersadviescommissie van het Korps Rijkspolitie in het district Leeuwarden zijn op 20 juni met enkele bestuursleden ter oriëntatie door het dorp geweest vanwege de werkeersveiligheid.
Dit naar aanleiding wan de aanvraag van de bewoners in de Evert Sybesmastrjitte, J. Rinckesstrjitte , Buorren, voor het verkrijgen van verkeersdrempels in deze straten en het onoverzichtelijk kruispunt Kleasterwei -Buorren- Westerbuorren.
Van het rapport verkeersmaatregelen te Tzummarum, wat in november is gekomen, hebben de buurtverenigingen een afschrift ontvangen.
Er is niet veel uit de bus gekomen.

Bestemming O.L. School.
Van Mevr. Santema heeft het bestuur in mei een schriftelijke reactie ontvangen naar aanleiding van het raadsbesluit bestemming O.L. School, waarin is vastgelegd dat deze school zonder taxatie is verkocht.
Deze school is voor een te laag bedrag verkocht buiten de gemeente Barradeel, wat ten opzichte van andere middenstanders oneerlijk is.
Volgens de Franeker Courant heeft de heer Travaille gezegd dat deze gang van zaken de instemming van het bestuur van Dorpsbelang heeft aldus Mevr. Santema.

Het bestuur had inderdaad aandacht hiervoor en heeft hier op bij de gemeente als volgt gereageerd:
De werkoop van deze O.L.School voor zo’n laag bedrag is niet juist tegenover andere middenstanders te meer daar dit pand door een groot bedrijf buiten ons dorp is aangekocht.
Hoe is het mogelijk dat woningen in de gemeente wel voor taxatie prijs worden verkocht en dat er voor de verkoop van de school een andere norm wordt gehanteerd.
Verder heeft het bestuur zich duidelijk neutraal opgesteld op de ledenvergadering op 12 april 1978 wat betreft de aankoop van de school door de middenstanders uit eigen dorp.
Ook had het bestuur aandacht voor bestemmingen welke uit de vergadering naar voren kwam zoals repetitieruimte voor de muziekkorpsen.

Van Gedeputeerde Staten.
Kwam in mei een antwoord op het onderwerp verbetering weggedeelte Pietersbierum- Harlingen en het aanleggen van een fietspad aldaar.
Om op korte termijn een tegemoetkoming in de verbeteringskosten te verlenen ís niet mogelijk.
Daar het hier om een tertraire weg gaat, welke in het beheer en onderhoud bij de gemeente is, is het in eerste instantie een taak voor het gemeentebestuur om in deze richting stappen te ondernemen.
Men was wel bereid waar mogelijk medewerking te verlenen.

Op 25 mei
Werd met de contactpersonen de te houden activiteiten weer besproken.

Vrijdagavond 16 juni
Werd de fiets oriëntatietocht gehouden door Firdgum er waren 8O deelnemers.

Kinderspelmiddag
Op 12 juli namen 98 kinderen en kleuters deel.
Ze deden enthousiast mee aan het levende ganzenbord, puzzeltocht en spelletjes.
Allen die meewerkten om dit alles te doen slagen,heel hartelijk bedankt.

De heren J. Groendijk, K. Groendijk, S. Terpstra en T. Reitsma willen we weer hartelijk dank zeggen voor het opbergen, plaatsen en opknappen van de banken bij de kerk.

Er gingen brieven naar B. en W. en de Raad met de volgende punten.
Of men aandacht wilde hebben voor het direct aansIuiten van de Woningen aan de Buorren op de riolering van het plan de Fjouwere.
1 Op de ledenvergadering heeft men zijn verontrusting daar over uit gesproken.

2 Verbetering van uitzicht op het kruispunt Buorren Kleasterwei Hegesylsterwei.
Door het snoeien van de bomen zou hierin al verbetering komen.

3 Vroegtijdig inspraak op het nieuwe bestemmingsplan Noord.
De antwoorden van College van B en W was hierop respectievelijk:
1 Alle percelen aan de Buorren zullen direct op de nieuwe riolering worden aangesloten.
2 Hierover was een meningsverschil, daar de beplanting vrij dicht tegen het huis van de heer Perdok aan staat en de weg ernaast erg breed is zou er voldoende zicht zijn.
De plantsoendienst zou echter opdracht gegeven worden de bomen iets te snoeien.
De heer Postma heeft in november iemand van de gemeente gevraagd dit te doen, hetgeen is gebeurd.
3 De heer Ir T. Brouwer, verbonden aan het Stedenbouwkunde Bureau is gaarne bereid met ons van gedachten te wisselen over de grondslagen van een dergelijk plan.

Dorpskrantje
Het dorpskrantje zal voortaan 5 keer per jaar verschijnen, jan. maart. mei. sept. nov. dus om de 2 maanden, behalve in de zomermaanden.
Bij het aanbieden van de kwitanties door de contactpersonen zal iedereen gevraagd worden lid te worden.
Het lidmaatschap zal met f 1,- verhoogd worden dus wordt het f 3,5O.
De leden zullen het krantje ontvangen.
Er komt steeds meer kopij binnen wat zeer gunstig is.
Zou het krantje toch in een behoefte voorzien?
De redactieleden willen we hierbij hartelijk dank zeggen voor hun inzet voor het doen slagen van dit krantje.

Bushokje
Altijd is het bestuur nog bezig met het vinden van een plaats voor het bushokje.
De heer Dokter vindt de bushalte van de Fram bij zijn huis hinderlijk.
Aan ds. Altena is gevraagd om een bushokje te mogen plaatsen in diens tuin.
Door de kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk. is dit voorstel afgewezen.

Cult.Raad
Voor de heer A. Dijkstra is in de Cult. Raad benoemd Mevr. E. Dijkstra-Fokkema; Firdgum.

Toren
In de torencommissie zitten 2 leden van het bestuur van Dorpsbelang n.l. de heren H. Visser en T. v.d. Kuur.

Welzijnplan.
Tezamen met de leden van de Culturele Raad van Barradeel werd het bestuur op 24 october uitgenodigd op het gemeentehuis te Sexbierum.
Waar de heer Homminga van de Fryske Cultuur Rie sprak over het te maken welzijnsplan.
Aan alle verenigingen is in october gevraagd om hun doelstellingen en activiteiten op schrift te stellen en in te leveren bij het bestuur om eventueel in aanmerking te komen voor subsidie.
Er zou een brief naar B.W. gaan met het verzoek iemand aan te stellen om dit plan te maken met behulp van werkgroepen. Daarom ging in november een brief naar B.W. en de Raad waarin. ook Dorpsbelang zijn zienswijze wilde geven op de bestemming van de M. J. Tamsmaschool.
Er was ons n.l. gebleken dat er in het dorp behoefte was aan repeteerruimte voor de muziek.
“De Bazuin” en de toneelver. “De Ploeg”.
Het bestuur van de “peuterzaal” zoeken al geruime tijd naar een andere lokaliteit.
De peuterzaal heeft 19 peuters en zal het huidige gebouw per 1 januari 4 morgens per week 3 uur per morgen gebruiken.
Ook aan het open jeugdwerk hadden we gedacht.

De school zou ook in het bestemmingsplan Noord kunnen worden opgenomen, zodanig, dat het aanzien van het dorp verfraaid door het een net aanzien te geven.

Nota alternatieven
Hierop werd ingesproken door Mevr. Santema, Mevr. Wassenaar.
Wegens ziekte was de heer Travaille verhinderd hier bij aanwezig te zijn, maar heeft de stukken nog wel doorgenomen.
Hier en daar waren inspraakkranten verspreid, maar hierop is geen reactie gekomen.
Er werd gekozen voor evenredige groei van de dorpen, dus evenredige verdeling van de woningen.

Gem. Herindeling In deze werkgroep heeft de heer Travaille als contactpersoon zitting genomen.
Tot lid van de beheerscommissie van de openbare bibliotheek Barradeel is benoemd Mevr. A.Miedema- Aardsma.

Onderhoud B.W.
Dinsdag 13 maart had het bestuur een onderhoud met het gemeentebestuur om over de volgende punten te spreken.
1 Speelplaats voor de kinderen in de Evert Sybesmastrjitte.
2 Duiker in de brug bij Fongers die er nooit is gekomen.
3 Waterzuiveringsinstallatie.
4 Bestemmingsplan Noord.
5 Brieven naar B & W. en de Raad, waarom men deze niet op de raadsvergadering behandeld.
6 Kruising Buorren Klaesterwei Hegesylsterwei en het ontbreken op de kruising richting bordje Minnertsga Franeker.
7 Bordje Firdgum is nog nooit geplaatst.
8 Behoud geveltje van ’t huis van de heer Grond.
Op den bijeenkomst werd het vrijkomende terrein gelegen in de Evert Sybesmastrjitte, na afbraak van de daar opstaande kleuterschool, beschikbaar gesteld aan de buutrtver. “de Five“ om te kunnen gebruiken als kinderspeelplaats, op de door B. en W. bepaalde voorwaarden, welke inmiddels zijn verstuurd naar de voornoemde buurtvereniging.
Jammer dat het geveltje van ‘t huis van de heer J. Grond verdwijnt, omdat er geen beschermd dorpsgezicht is.

Meegedeeld werd dat Tzummarum 2 bushokjes krijgt toegewezen van het ministerie van C.R.M.
Het college van B. en W. dacht deze buskokjes te plaatsen bij het rusthuis en op de plaats van de vroegere kiosk.

Met de contactpersonen werd in jan. afgesproken om in mei een fietsbocht te houden en in de tweede week van aug. een kinderspelmiddag te organiseren in samenwerking met de recreatieleider van de Camping.

Mevr. Jepma is voor Mevr. Hiemstra contactlid geworden en voor de heer J. Kuiken Mevr. G. v. Dijk en Mevr. C. de Jong.

Bejaardenmorgen
Deze werd gehouden op 22 maart in de kantine van de Harnehal , waaraan de heer Roel Slofstra, Furdgum zijn medewerking verleende.
Onder het genot van een kopje koffie en cake konden 48 ouden van dagen genieten van zang en muziek.
Alle medewerkers worden nog hartelijk bedankt.
Het ontvangen boek van het bestemmingsplan buitengebied Barradeel werd in de herfst door de bestuursleden doorgenomen.
In het Wapen van Barradeel werd, op 28 maart een vergadering gehouden waar de heer Cazemir, de heer v.d. Heide en de heer de Jong toelichting op dit plan gaven.
Slechts 16 mensen en drie bestuursleden bezochten deze avond.
Toch was er een goede discussie.

Het bestuur vergaderde 8 keer dit jaar en twee maaL met de contactpersonen, dus totaal 10 keer.
De raadsvergaderingen werden meestal door een afgevaardigde van het bestuur bezocht.
Dit was het einde van een reeks activiteiten waar het bestuur dit jaar mee bezig was.

Op de bestuursvergadering in mei werden de punten besproken welke aan de orde kwamen op de ledenvergadering.
Hieruit voortvloeiende gingen er drie brieven naar de gemeente.

1ste Centraal antennesysteem.
Welke mogelijkheden tot het aanleggen van een centraal antennesysteem zijn er voor ons dorp.
Indien dit aan te leggen systeem te duur is, dan gaarne enige toelichting bij negatief advies.

2de Vaart
Alle afvoer van de Buorren in Tzummarum wordt nog in de vaart geloosd, zodat deze niet te schoon is.
Het bestuur van Dorpsbelang verzoekt de gemeente hierbij de vaart op te schonen vanaf het transportbedrijf Althuisius tot en met het spoordok.

dhr. v.d. Zwaag van Provinciale Waterstaat heeft gezegd dat er mogelijkheden bestaan om ter hoogte van eerder genoemd bedrijf Althuisius, water uit de Firdgumer Polder in de vaart te laten stromen, zodat daardoor de doorstroming bevorderd wordt.

3de Verkeersmaatregelen te Firdgum.
Van het dorpsbestuur van Firdgum kwam een klacht binnen over de gevaarlijke kruising Camstrawei- Hearewei als verkeersborden niet voldoende werken, welke alternatieven zijn er dan.
Om ongelukken te voorkomen vraagt men naar het aanleggen van een verkeersdrempel op de Camstrawei.
Ook de raadsleden werden van dit schrijven op de hoogte gesteld.
Het antwoord wan de gemeente was als volgt:

Kabeltelevisie
In opdracht van de Regio Leeuwarden, waarbij ook de gemeente Barradeel is aangesloten, is een onderzoek ingesteld naar de vraag of de Regio een coördinerende taak zou kunnen hebben ten aanzien van centrale ontvangst en distributie van radio en televisieprogramma’s (kabeltelevisie ).
Er heeft een vrij uitvoerig onderzoek plaatsgehad naar welk systeem van samenwerking de voorkeur zou uitgaan.
Het onderzoek heeft aangetoond dat, afhankelijk van het te kiezen systeem, de kosten per aansluiting zich bewegen rond de f 14,- Per maand.

Verkeersmaatregelen te Firdgum.
De verkeersituatie op de Camstrawei door het aanbrengen van verkeersdrempels niet veiliger, integendeel.
Het wegverkeer verwacht op een doorgaande weg niet een dergelijk obstakel.
Dit zou wel eens de grootste ongelukken kunnen veroorzaken.
Een geëigende maatregel zou het instellen van een voorrangskruising bij de wegkruising Camstrawei- Hearewei zijn, waarbij het verkeer op de Hearewei voorrang krijgt.
Een goed van te voren geplaatste aanduiding van deze voorrangskruising op de Camstrawei zou een matiging van de snelheid welke binnen de bebouwde kom reeds op 50 km. is gesteld, kunnen bevorderen.

Op de bestuursvergadering 30 mei was dhr.Lageveen van gemeentewerken uitgenodigd.
Na eerst ter oriëntatie door het dorp te zijn geweest werd op verschillende punten geattendeerd.
1 Schoolstraat (trottoirs) opstraten van de gaten.
2 Opschonen dorpsvaart van Althuisius.
Kleasterwei, hetgeen 7 jaar geleden ook is gebeurd.
3 Hearewei gaten herstraten.
4 Kruising Kleasterwei. De vluchtheuvel ligt verkeerd, teveel naar achteren, aldus dhr. Lageveen.
5 Kade , Waar geen trottoirs zijn aangelegd.
6 C. Benningastrjitte- Johan Roordastrjitte, waarvan de tegelpaden daarachter slecht zijn.
- Maar deze behoren bij de woningstichting en dat is niet voor de gemeente.
7 parkeerhaven. Welke mogelijkheden zijn er voor de C.Benninghastrjitte en de Johan Roordastrjitte.
8 ‘t Aanleggen van trottoirs in de Lytse Buorren is moeilijk, daar dit allemaal particulier terrein is.

Rechtsgeldigheid werd aangevraagd voor de Ver. van Dorpsbelang Tzummarum –Firdgum.

Aan de uitnodiging voor de receptie van het 100 jarig bestaan van V.v.V. werd dooe 2 afgevaardigden van het bestuur gehoor gegeven.

Fietspuzzeltocht
Deze werd gehouden op zaterdag 26 mei, waar ± 95 mensen aan deelnamen.

Kinderspelmiddag
Gehouden op dinsdagmiddag 7 augustus.
Kinderen deden enthousiast mee aan het bouwen van een dorp van dozen.
Spelletjes, pannekoekbakken enz. erg gezellig.
Iedereen die bij de organisatie van deze twee middagen betrokken was, hartelijk dank voor de geboden hulp.
P.M.W.- B.

Verslag van de hearing betreffende de gemeentelijke herindeling, gehouden in het “Wapen van Barradeel” te Tzummarum op 4 oktober 1979.

De vereniging van Dorpsbelang organiseerde deze avond in samenwerking met de werkgroep, die zich bezig houdt met de gemeentelijke herindeling.
In haar openingswoord verontschuldigde Mevr. Vegelin de heer Hiemstra, dat hij deze avond niet present kon zijn.
De voorzitster kon 28 aanwezigen welkom heten.
In het bijzonder werd de spreker van deze avond dhr. Post, voorzitter van de werkgroep gemeentelijke herindeling Barradeel, welkom geheten.

Na een korte inleiding van de voorzitster werd het woord gegeven aan dhr. Post, door wie een overzicht werd gegeven over de gang van zaken betreffende deze herindeling waar de provincie al 12 jaar mee bezig is.
In 1967 kwam er een studiecommissie, welke zich bezig ging houden met de herziening van de gemeente grenzen.
Van de minister van Binnenlandse Zaken verscheen op 15 augustus 1969 een interim rapport waarin gepleit wordt voor gemeenten van tenminste 10.000 inwoners, welke volgens het rapport goed bestuurbaar zijn en waarin men goede functionarissen kan aantrekken met meer specialisatie en differentiatie.
De provincie Friesland pakte deze herindeling in 1970 meteen aan.

In onze gemeente werd in 1970 een enquête (praatplan) gehouden, waarin 75% van de bewolking zich uitsprak voor het behoud van Barradeel.
ook was er in deze enquête een vraag gesteld of men eventueel voor grotere plattelands gemeente zou zijn.

80% sprak zich hier voor uit.
Slechts 4o% van deze formulieren zijn teruggekomen.
Met deze gegevens van 80% werkt de provincie vandaag nog.
Er zijn 3 manieren om tot een herindelingsplan te komen.
1ste De landsregering kan opdracht geven voor een herindelingsplan.
2de De provincie kan zelf met herindelingsplannen komen.
3de Van uit de gemeente kan men aanvragen voor herindeling.
De enquéte die gehouden is tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen in mei 1977 wees uit dat 88% van de bevolking tegen deze herindeling is.
Intussen bleek dat de provincie steeds doorging met de plannen en er is een werkgroep in het leven geroepen.
De werkgroep bestaat uit raadsleden, één van elke fractie plus vertegenwoordigen van de verenigingen van Dorpsbelangen uit alle dorpen van Barradeel.

De kleine commissie wordt gevormd door Mevr. Zijlstra- Wit en de heren Andringa en Post.
Het onderwerp-herindelingsplan verscheen 28 augustus 1979 en lag ter inzage op het gemeentehuis.

30 oktober moet de raad zich daarover uitspreken.
1 november moeten deze gegevens op het provinciehuis zijn.

De werkgroep komt nu zelf met een voorstel.
1.onze gemeente moet blijven.
2.Indien dit niet mogelijk is, wil de werkgroep met een alternatief plan komen b.v. samenvoeging van 2 plattelandsgemeenten n.l. Barradeel en Het Bildt, zodat er dan één grote plattelandsgemeente ontstaat.
In geval deze 2 gemeenten worden samengevoegd , komen we op een inwonertal van ± 15.OOO inwoners en ontvangt de nieuwe gemeente belangrijk meer geld uit het gemeente fonds.
Vervolgens stelt de werkgroep voor: probeer eens Barradeel en Het Bildt apart.
De regio voorziet al in de brandweer, politie, ziekte voorzieningen enz.
Om met andere gemeenten schouder aan schouder te staan tegen deze herindeling is op niets uitgelopen aldus dhr. Post.
Er is een bijeenkomst in Wommels geweest.
Iedere gemeente strijd nu voor zich zelf .
dhr. Jouwersma vindt de vergadering niet representatief om een uitspraak te doen, vanwege de aanwezigheid van vele raadsleden.

dhr. Santema acht de vergadering juist we representatief.

dhr. Gaastra vermeld nog dat de gemeentelijke herindeling wel een miljard gaat kosten.

De heren Schulze en de Vries vinden dat de werkgroep ondemocratisch te werk is gegaan.

De sfeer in de zaal was zodanig dat men sympathiek stond ten opzichte van de plannen van de werkgroep.

De heer Nagel kwam nog vanuit de vergadering van Minnertsga en vertelde dat men daar huis aan huis wilde gaan met de bezwaarschriften (welke door de werkgroep zijn opgesteld) om deze aan te bieden voor eventuele ondertekening.
Dit voorstelwerd door de vergadering overgenomen.
Er melden zich vrijwilligers om dit karweitje op te knappen.

Namens het Bestuur.
P. M.W-B .